Hotărârea nr. 142/2020

HCL 142 MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

 

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                                                                                       

                                                                                                             

 

               

       HOTĂRÂREA NR.142

privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Craiova

 

 

          Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.04.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr.55440/2020, raportul nr.55984/2020 al Direcţiei Patrimoniu și raportul de avizare nr.58014/2020 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Craiova și avizele nr.142/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti și nr.144/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;

 În conformitate cu prevederile art.554 şi art.863 din Codul Civil;

 În temeiul art.129 alin.2 lit.c, coroborat cu alin.6 lit.a, art.139 alin.3 lit.g, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

                                                         HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1. Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Craiova, prin modificarea valorii de inventar a  bunului identificat în anexa care face parte integrantă din  prezenta hotărâre.

               Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la însuşirea inventarului care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova.

               Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul   Administraţie Publică Locală şi Direcţia Patrimoniu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

  CONTRASEMNEAZĂ,

 

    SECRETAR GENERAL,

Stelian BĂRĂGAN

      Nicoleta MIULESCU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

ANEXA LA HOTĂRÂREA CONSILULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.142/2020
MODIFICAREA VALORII DE INVENTAR A UNUI BUN DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
Nr. Crt.Denumirea bunuluiUMCANT INITIALACANT REZULTATA MP Nr. inventarValoare initialadiferentaValoare Inventar ADMINISTRATOR
1LICEUL CU PROGRAM SPORTIV PETRACHE TRISCU – CLADIRE CORP B SE MODIFICĂ VALOAREA DE INVENTAR PRIN COMPLETARE CU VALOARE CONFORM CONTRACT 140897/201212008202"2,115,883.26""84,630.00""2,200,513.26"INVATAMANT DP
"PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,"
Stelian BĂRĂGAN
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------