Hotărârea nr. 141/2020

HCL 141 TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ÎN VEDEREA SCOATERII DIN FUNCŢIUNE CASĂRII ŞI DEMOLĂRII A BUNULUI „BARACĂ METALICĂ PUNCTUL TERMIC NR.03 BRAZDA LUI NOVAC”

 

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

                                                                                     

         

                                                   HOTĂRÂREA NR.141

privind trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Craiova, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării, a bunului „Baracă metalică punctul termic nr.03 Brazda lui Novac”

 

        Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din  data de 30.04.2020;

              Având în vedere referatul de aprobare nr.54136/2020, raportul nr.55899/2020 al Direcţiei Patrimoniu și raportul de avizare nr.57688/2020 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Craiova, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării, a bunului „Baracă metalică punctul termic nr.03 Brazda lui Novac” și avizele nr.142/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti și nr.144/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;    

   În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care  alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administativ teritoriale, aprobată prin Legea nr.246/2001 şi Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; 

   În temeiul art.129 alin.2 lit. c, art.139 alin.3 lit.g, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Craiova,  în vederea scoaterii din funcţiune, casarii şi demolarii, a  bunului „Baracă metalică punctul termic nr.03 Brazda lui Novac”.

                Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova, nr.522/2007 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova şi nr.170/2012 referitoare la aprobarea contractului de concesiune încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C.Termo Craiova S.R.L., având ca obiect bunuri aparţinând domeniului public şi privat al municipiului Craiova.                                 

              

 

                Art.3. Se mandatează administratorul special al S.C.Termo Craiova S.R.L. să îndeplinească formalităţile legale de scoaterea din funcţiune, valorificare sau casare a bunului identificat la art.1.

                Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico-Financiară şi S.C.Termo Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

                                         

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

  CONTRASEMNEAZĂ,

 

    SECRETAR GENERAL,

Stelian BĂRĂGAN

      Nicoleta MIULESCU