Hotărârea nr. 140/2020

HCL 140 ATRIBUIREA ÎN FOLOSINŢĂ GRATUITĂ CĂTRE DISTRIBUŢIE ENERGIE OLTENIA S.A. A UNUI TEREN CARE APARŢINE DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SITUAT ÎN STR.GORUNULUI
      MUNICIPIUL CRAIOVA   
      CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

                                                                                                               

                                                                                                   

 

            HOTĂRÂREA NR.140

privind atribuirea în folosinţă gratuită, către Distribuţie Energie OLTENIA S.A, a unui teren care aparţine domeniului public al municipiului Craiova, situat în str.Gorunului

 

 

         Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.04.2020;

    Având în vedere referatul de aprobare nr.55433/2020, raportul nr.55742/2020 întocmit de Direcţia Patrimoniu şi raportul de avizare nr.58169/2020 întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune atribuirea în folosinţă gratuită, către Distribuţie Energie OLTENIA S.A., a unui teren care aparţine domeniului public al municipiului Craiova, situat în str.Gorunului și avizele nr.142/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti și nr.144/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;  

          În conformitate cu prevederile  art. 138 alin.2 lit.d din Legea energiei electrice şi a gazelor natural nr.123/2012; 

În temeiul art.108 lit.d, art.129 alin.2 lit. c, art.139 alin.3 lit.g, art.154 alin.1, art.196 alin.1 lit.a, art.291 alin.3 lit.a şi art.349 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

 

                                                HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1. Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 7 ani, către Distribuţie Energie OLTENIA S.A., a terenului care aparţine domeniului public al municipiului Craiova, în suprafaţă de 22 mp., cu valoarea de inventar de 16.433,86 lei, situat  în str. Gorunului, identificat conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea modernizării PTS 267, prin montare anvelopă PTAB 20/0kV, 400kVA.

Art.2. Predarea-primirea terenului identificat la art.1 se  va face pe bază de proces verbal încheiat în termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Distribuţie Energie OLTENIA S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri.

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

  CONTRASEMNEAZĂ,

 

    SECRETAR GENERAL,

Stelian BĂRĂGAN

      Nicoleta MIULESCU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,            ANEXA LA HOTARAREA CONSILIULUI

Stelian BĂRĂGAN                 LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

NR. 140/2020


Nr. cadastral

Suprafața masutata

Adresa imobilului

Str. Gorunului, Cartier Craiovita

Carte funciara nr.

UAT

Mun. Craiova, Jud. Dolj


3

H63M


Șd

a

3

316320


Denumire obtect/stalp

Number

E

N

PTAB proiectat - Colt 1

1

402220.533

316324.178

PTAB proiectat - Colt. 2

2

402217.493

316321.735

PTAB proiectat - Colt. 3

3

402216.028

316323.559

PTAB proiectat - Colt 4

4

402219.068

316326.002


SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

SEF PROIECT

ing. lancu Sorin

PROIECTANT

ing. Dovlecel Gh.

DESENAT

ing. Dovlecel Gh.