Hotărârea nr. 14/2020

HCL 14 APROBAREA PLANULUI DE ACȚIUNI SAU LUCRĂRI DE INTERES LOCAL PENTRU BENEFICIARII DE AJUTOR SOCIAL ŞI PĂRINŢII AI CĂROR COPII BENEFICIAZĂ DE MĂSURI DE PROTECŢIE SPECIALĂ PENTRU ANUL 2020
MUNICIPIUL CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

                                                                                               

   HOTĂRÂREA NR.14

privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local, pentru beneficiarii de ajutor social şi părinţii ai căror copii beneficiază de măsuri de protecţie specială, pentru anul 2020

 

 

          Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.01.2020.

Având în vedere referatul de aprobare nr.4699/2020, raportul nr.6349/2020 întocmit de Direcţia Servicii Publice și raportul de avizare nr.8073/2020 întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local, pentru beneficiarii de ajutor social şi părinţii ai căror copii beneficiază de măsuri de protecţie specială, pentru anul 2020 și avizele nr.30/2020 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Iniţiativă şi Relaţii Internaţionale, nr.32/2020 al Comisiei IV-Învăţământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret şi Sport, nr.41/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti şi nr.43/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului ;

          În conformitate cu prevederile art.6 alin.7 din Legea  nr.416/2001 privind venitul minim garantat, modificată şi completată, art. 28 alin.2 și 3 din Hotărârea Guvernului nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 416/2001 şi art.67 alin.1-3 din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, modificată şi completată;

          În temeiul art.129 alin.2 lit.d, coroborat cu alin.7, lit.b, art.139, alin.1, art.154 alin.1  şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

                                                      HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă Planul de acțiuni sau lucrări de interes local, pentru beneficiarii de ajutor social şi părinţii ai căror copii beneficiază de măsuri de protecţie specială, pentru anul 2020, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, Direcţia Generală de Asistenţă Socială Craiova, Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova şi S.C. Salubritate Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,

Bianca Maria Carmen PREDESCU

Nicoleta MIULESCU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.14/2020

 

                     

                                                                                    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

                                                                                      Bianca Maria Carmen PREDESCU

 

 

Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru beneficiarii de ajutor social conform Legii nr.416/2001 precum şi pentru părinţii ai căror copii beneficiază de măsuri de protecţie specială conform Legii nr.272/2004,

pentru anul 2020

 

 

         A. Lucrările care urmează a fi efectuate pe raza municipiului Craiova sunt:

             - activităţi de curăţenie în zona verde din jurul cimitirelor şi parcurilor care au fost date în administrarea R.A.A.D.P.F.L. Craiova si activităţi de curăţenie , întreţinere pe străzi, alei din incinta spaţiilor care aparţin domeniului public, zone si cartiere periferice.

             - măturat, intreţinut si răzuit căi publice, trotuare, parcări, alei, acţiuni de salubrizare zone periferice, activităţi de deszăpezire, degajare zăpadă căi publice, trotuare, de către S.C.Salubritate Craiova S.R.L.

            B. Locaţiile unde se vor executa acţiunile sau lucrările de interes local:

            1. Zona verde a municipiului Craiova din jurul parcurilor şi cimitirelor:

            - Secţia Zone Verzi- Formaţia Seră;

            - Sector Întreţinere şi Reparaţii Străzii;

            - Sector Administrare Cimitire şi construcţii Funerare - Cimitirul Sineasca;

            - Sector Administrare Cimitire şi construcţii Funerare -  Cimitirul Ungureni;

            - Sector Administrare Cimitire şi construcţii Funerare- Cimitirul Craiova Nord;

            - Sector Administrare Cimitire şi construcţii Funerare- Cimitirul Dorobănţia.

2. Zona străzilor, aleilor din incinta spaţiilor care aparţin domeniului public, zone şi cartiere periferice:

            - Bariera Vâlcii

            - Romaneşti

            - Catargiu

            - Brestei

3.  Zonele şi  străzile din cartierele periferice enumerate, dar şi alte străzi care nu sunt cuprinse în programul de lucru al S.C. Salubritate Craiova S.R.L. şi în caietul de sarcini:

            - Făcăi

            - Mofleni

            - Popoveni

            - Romaneşti

            - Catargiu

            - Brestei

            - Troaca

            - Izvorul Rece

            - Faţa Luncii

            - Bariera Vâlcii

            - Drumul Apelor

            - Plaiul Vulcăneşti

            -Drumul Muntenilor

            - Şimnicul de Jos

            - Cartierul Veteranilor.