Hotărârea nr. 138/2020

HCL 138 REPARTIZAREA ÎN VEDEREA ÎNCHIRIERII A LOCUINŢEI SOCIALE SITUATE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA CART.VALEA ROŞIE STR.22 DECEMBRIE 1989 NR.18 BL.8 SC.1 AP.33
MUNICIPIUL CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA      

                                                                                                                   

                                                       HOTĂRÂREA NR.138

privind repartizarea, în vederea închirierii, a locuinţei sociale situate în municipiul Craiova, cart.Valea Roşie, str.22 Decembrie 1989, nr.18, bl.8, sc.1, ap.33

 

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.04.2020;

           Având în vedere referatul de aprobare nr.56649/2020, raportul nr.57628/2020 întocmit de Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de Proprietari și raportul de avizare nr.57749/2020 întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune repartizarea, în vederea închirierii, a locuinţei sociale situate în municipiul Craiova, cart.Valea Roşie, str.22 Decembrie 1989, nr.18, bl.8, sc.1, ap.33 și avizele nr.138/2020 al Comisiei IV-Învăţământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret şi Sport, nr.142/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti și nr.144/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;

          În conformitate cu prevederile  Ordonanţei de Urgență a Guvernului nr.68/2006 privind măsuri pentru dezvoltarea activităţii în domeniul construcţiilor de locuinţe prin programe la nivel naţional, Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari, aprobată prin Legea 84/2008, Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/2008 pentru modificarea Legii Locuinţei nr.114/1996 şi pentru modificarea şi completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.74/2007, Legii Locuintei nr.114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi Hotărârii Guvernului nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996 ;

          Potrivit Hotărârilor Consiliului Local nr.122/2016 referitoare la Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei Sociale, la criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe destinate închirierii persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţe retrocedate în natură foştilor proprietari și nr.477/2019 privind aprobarea listei pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe destinate închirierii persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţe retrocedate în natură foştilor proprietari, în anul 2020;

           În temeiul art.129, alin.2, lit.d, coroborat cu alin.7, lit.q, art.139, alin.1,  art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂŞTE:

 

  Art.1. Se aprobă modificarea fondului unic de locuinţe sociale, destinat închirierii persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințe

 

 

              retrocedate în natură foștilor proprietari, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.136/2013, în sensul includerii locuinţei situată în municipiul Craiova, cart.Valea Roşie, str.22 Decembrie 1989, nr.18, bl.8, sc.1, ap.33.

  Art.2. Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii locuinței sociale, destinată persoanelor și/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințe retrocedate în natură foștilor proprietari, situată în municipiul Craiova, cart.Valea Roşie, str.22 Decembrie 1989, nr.18, bl.8, sc.1, ap.33, compusă din o cameră, în suprafaţă de 11 mp. şi dependinţe comune în suprafaţă de 2,61 mp., către Dumitru Iani Ionel.

Art.3. Contractul de închiriere ce are ca obiect locuinţa identificată la art.2, va fi încheiat de către Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova.

  Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de Proprietari, Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova şi Dumitru Iani Ionel vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri.

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

  CONTRASEMNEAZĂ,

 

    SECRETAR GENERAL,

Stelian BĂRĂGAN

      Nicoleta MIULESCU