Hotărârea nr. 137/2020

HCL 137 MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.157/2018 REFERITOARE LA ACCESAREA DE CĂTRE R.A.T. SRL A UNEI LINII DE CREDIT ÎN SUMĂ DE 3.000.000 LEI

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA  

                                                                                                                     

          

      HOTĂRÂREA NR.137

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.157/2018 referitoare la accesarea de către R.A.T. SRL a unei linii de credit în sumă de 3.000.000 lei

 

 

    Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.04.2020;

   Având în vedere referatul de aprobare nr.59906/2020, raportul nr.60133/2020 al Direcţiei Economico-Financiară și nr.60192/2020 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.157/2018 referitoare la accesarea de către R.A.T. SRL a unei linii de credit în sumă de 3.000.000 lei și avizele nr.136/2020 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Iniţiativă şi Relaţii Internaţionale, nr.142/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti și nr.144/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;

   În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale și Decretului nr.195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României;

În temeiul art.129 alin.2 lit.d coroborat cu alin.7 lit.n, art.139 alin.1, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1. Se aprobă majorarea liniei de credit contractată de R.A.T. SRL de la Banca    Comercială Română S.A., cu suma de 2.000.000 lei.

Art.2.  Se mandatează dl. Zorilă Dan, reprezentantul municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaţilor a R.A.T. SRL, să voteze majorarea liniei de credit aprobată la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.157/2018.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, dl.Zorilă Dan și  R.A.T. SRL, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

  CONTRASEMNEAZĂ,

 

    SECRETAR GENERAL,

Stelian BĂRĂGAN

      Nicoleta MIULESCU