Hotărârea nr. 136/2020

HCL 136 MANDATAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SĂ VOTEZE ORDINEA DE ZI ÎN ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR S.C. COMPANIA DE APĂ „OLTENIA” S.A. DIN DATA DE 11.05.2020

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

 

                                                                                                        

 

       HOTĂRÂREA NR.136

privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să voteze ordinea de zi în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 11.05.2020

 

 

           Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în sedinţa ordinară din data de

30.04.2020.

           Având în vedere referatul de aprobare nr.56814/2020, raportul nr.60094/2020 al Direcţiei Economico-Financiară și raportul de avizare nr.60103/2020 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ, prin care se propune mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să voteze ordinea de zi în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 11.05.2020 și avizele nr.136/2020 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Iniţiativă şi Relaţii Internaţionale, nr.142/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti și nr.144/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.125, alin.1 și 2 din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, art.28 alin.4 din Legea Contabilității nr.82/1991, modificată și completată, Ordinului  Ministrului Finanţelor Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal şi Ordonanţei Guvernului nr.64/2001 privind  repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome,  cu modificările ulterioare;

                  În temeiul art.129 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.a, art.132, art.139 alin.3 lit.a, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

                                                         HOTĂRĂŞTE:

 

 

  Art.1. Se aprobă mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului                        Craiova-dna.Creţu Cristina Mădălina, să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor  S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 11.05.2020, ora 12,00, următoarea ordine de zi:

a.   aprobarea Bilanţului contabil, a Contului de profit şi pierdere al Companiei de Apă „Oltenia” S.A. pentru anul 2019;

b.   aprobarea raportului administratorilor Companiei de Apă „Oltenia” S.A. pentru anul 2019;

c.  aprobarea Raportului auditorului independent;

d.   aprobarea repartizării profitului net al Companiei de Apă „Oltenia” S.A. pentru anul 2019 şi a rezultatului reportat.

 

Art.2. În situaţia în care reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Craiova nu poate participa la lucrările Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 11.05.2020, se mandatează dl.Glăvan Alin, în calitate de membru supleant, să voteze ordinea de zi prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., dna. Creţu Cristina Mădălina și dl. Glăvan Alin vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

  CONTRASEMNEAZĂ,

 

    SECRETAR GENERAL,

Stelian BĂRĂGAN

      Nicoleta MIULESCU