Hotărârea nr. 133/2020

HCL 133 EXECUŢIA BUGETARĂ A FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTĂ TRIMESTRULUI I AL ANULUI 2020

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA  

                                                                                                                            

           

 HOTĂRÂREA NR.133

privind execuţia bugetară a fondurilor externe nerambursabile, aferentă trimestrului I al anului 2020

 

 

 

    Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.04.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr.56732/2020, raportul nr.59234/2020 al Direcției Elaborare și Implementare Proiecte şi raportul de avizare nr.59342/2020 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea execuţiei bugetare a fondurilor externe nerambursabile,  aferentă trimestrului I al anului 2020 și avizele nr.136/2020 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Iniţiativă şi Relaţii Internaţionale, nr.138/2020 al Comisiei IV-Învăţământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret şi Sport, nr.140/2020 al Comisiei II-Urbanism, Protecţia Mediului şi Conservarea Monumentelor, nr.142/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti și nr.144/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.19 alin.1, art.49 alin.12 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.63/2010;

În temeiul art.129 alin. 2, lit b coroborat cu alin. 4, lit. a şi art.139, alin. 3, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1.  Se aprobă execuţia bugetară a fondurilor externe nerambursabile, aferentă trimestrului I al anului 2020, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte şi Direcţia Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

  CONTRASEMNEAZĂ,

 

    SECRETAR GENERAL,

Stelian BĂRĂGAN

      Nicoleta MIULESCU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

ANEXA
la Hotararea nr. 133/29.04.2020
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE
CHELTUIELI
LA DATA DE 31.03.2020
-lei -
Nr. crt.Denumire capitoleCodPrevederi trim I 2020Plăţi trim I 2020
0123
I"TOTAL VENITURI, DIN CARE: "00.01"221,202,323"
01VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE00.01-SF"194,777,222"
02VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE00.02-SD"26,425,101"
"TOTAL CHELTUIELI, DIN CARE:""60,000""39,525"
01CHELTUIELILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE49.02-SF
1Autorităţi executive51.02
cheltuieli de personal51.02.10
bunuri şi servicii51.02.20
alte transferuri51.02.55
alte cheltuieli51.02.59
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent51.02.85
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent-Secţ. Funcţ.51.02.85.01
2Servicii publice generale54.02
cheltuieli de personal54.02.10
bunuri şi servicii54.02.20
fond de rezerva bugetara la dispozitia autorităţilor locale54.02.50
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent54.02.85
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent-Secţ. Funcţ.54.02.85.01
3Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi55.02
bunuri şi servicii55.02.20
dobânzi aferente datoriei publice55.02.30
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent55.02.85
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent-Secţ. Funcţ.55.02.85.01
Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administraţiei56.02
transferuri către instituţii publice56.02.51
transferuri către instituţii publice-Secţ. Funcţ.56.02.51.01
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent56.02.85
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent-Secţ. Funcţ.56.02.85.01
4Ordine publică şi siguranţă naţională61.02
bunuri şi servicii61.02.20
transferuri către instituţii publice61.02.51
transferuri către instituţii publice-Secţ. Funcţ.61.02.51.01
Poliţia locală
transferuri către instituţii publice61.02.51
transferuri către instituţii publice-Secţ. Funcţ.61.02.51.01
Protecţie civilă
bunuri şi servicii61.02.20
5Învăţământ65.02
cheltuieli de personal65.02.10
bunuri şi servicii65.02.20
alte transferuri65.02.55
asistenţă socială65.02.57
alte cheltuieli65.02.59
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent65.02.85
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent-Secţ. Funcţ.65.02.85.01
6Sănătate66.02
cheltuieli de personal66.02.10
bunuri şi servicii66.02.20
transferuri către instituţii publice66.02.51
transferuri către instituţii publice-Secţ. Funcţ.66.02.51.01.01
asistenţă socială66.02.57
alte cheltuieli66.02.59
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent-Secţ. Funcţ.66.02.85.01
7"Cultură, recreere şi religie"67.02
bunuri şi servicii67.02.20
transferuri către instituţii publice67.02.51
transferuri către instituţii publice-Secţ. Funcţ.67.02.51.01
alte cheltuieli67.02.59
rambursări de credite67.02.81
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent67.02.85
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent-Secţ. Funcţ.67.02.85.01
8Asigurări şi asistenţă socială68.02
cheltuieli de personal68.02.10
bunuri şi servicii68.02.20
transferuri68.02.51
transferuri către instituţii publice-Secţ. Funcţ.68.02.51.01
asistenţă socială68.02.57
alte cheltuieli68.02.59
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent68.02.85
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent-Secţ. Funcţ.68.02.85.01
9"Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică"70.02
bunuri şi servicii70.02.20
alte transferuri70.02.55
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent-Secţ. Funcţ.70.02.85.01
10Protecţia mediului74.02
bunuri şi servicii74.02.20
rambursări de credite 74.02.81
11"Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă"80.02
rambursări de credite interne80.02.81
12Combustibili şi energie81.02
bunuri şi servicii81.02.20
"subvenţie - total, din care:"81.02.40
*subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif81.02.40.03
*subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor81.02.40.20
13"Agricultură, silvicultură, piscicultura şi vânătoare"83.02
bunuri şi servicii83.02.20
13Transporturi84.02
bunuri şi servicii84.02.20
*abonamente pensionari
" *străzi, drumuri şi poduri"
" *proiect ""modern RAT"""
subvenţii84.02.40
rambursări de credite interne84.02.81
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent-Secţ. Funcţ.84.02.85.01
15Alte acţiuni economice87.020
cheltuieli de capital87.02.710
CHELTUIELILE SECŢIUNII DE FUNCTIONARESF"60,000""39,525"
active nefinanciare51.02.71"537,000"0
active financiare51.02.7200
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent51.02.8500
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent-Secţ. Dezv.51.02.85.0200
2Ordine publică şi siguranţă naţională61.0200
active nefinanciare61.02.71
Protecţie civilă00
active nefinanciare61.02.71
1Învăţământ65.08"60,000""39,525"
proiecte cu finanţare din FEN postaderare65.02.5600
proiecte cu finanţare din FEN postaderare în perioada 2014-202065.02.58
alte transferuri65.08.55"60,000""39,525"
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent65.02.85
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent-Secţ. Dezv.65.02.85.02
4Sănătate66.0200
transferuri curente66.02.5100
transferuri de capital66.02.51.02
proiecte cu finanţare FEN postaderare66.02.56
proiecte cu finanţare din FEN postaderare în perioada 2014-202066.02.58
cheltuieli de capital66.02.71
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent66.02.85
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent-Secţ. Dezv.66.02.85.02
5"Cultură, recreere şi religie"67.0200
proiecte cu finanţare din FEN postaderare67.02.5600
proiecte cu finanţare FEN postaderare în perioada 2014-202067.02.58
cheltuieli de capital67.02.71
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent67.02.85
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent-Secţ. Dezv.67.02.85.02
6Asigurări şi asistenţă socială68.0200
programe cu finanţare din FEN postaderare68.02.5600
proiecte cu finanţare FEN postaderare în perioada 2014-202068.02.58
cheltuieli de capital68.02.71
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent68.02.8500
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent-Secţ. Dezv.68.02.85.0200
7"Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică"70.0200
bunuri şi servicii70.02.2000
transferuri curente70.02.5500
transferuri de capital70.02.55.02
proiecte cu finanţare FEN postaderare70.02.5600
proiecte cu finanţare din FEN postaderare în perioada 2014-202070.02.58
cheltuieli de capital70.02.71
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent70.02.8500
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent-Secţ. Dezv.70.02.85.0200
8Protecţia mediului74.0200
alte transferuri 74.02.5500
cheltuieli de capital74.02.71
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent74.02.85
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent-Secţ. Dezv.74.02.85.0200
9"Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă"80.0200
proiecte cu finanţare din FEN 80.02.56
proiecte cu finanţare din FEN postaderare în perioada 2014-202080.02.58
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent80.02.85
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent-Secţ. Dezv.80.02.85.02
10Combustibili şi energie81.0200
transferuri către furnizorii de energie termică şi ale centralelor de termoficare81.02.55
cheltuieli de capital81.02.71
10"Agricultură, silvicultură, piscicultura şi vânătoare"83.0200
cheltuieli de capital83.02.7100
3Transporturi84.0600
alte transferuri84.02.5500
"alte transferuri-proiect ""modern RAT""-Secţ. Dezv."84.02.55.02
proiecte cu finanţare din FEN postaderare84.02.56
proiecte cu finanţare din FEN postaderare în perioada 2014-202084.02.58
cheltuieli de capital84.06.700
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent84.02.85
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent-Secţ. Dezv.84.02.85.02
"PRESEDINTE DE SEDINTA,"
STELIAN BARAGAN
"ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT,"
LUCIA ŞTEFAN
"PT. DIRECTOR EXECUTIV,"
DANIELA MILITARU