Hotărârea nr. 130/2020

HCL 130 EXECUŢIA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE TRIMESTRUL I AL ANULUI 2020

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA  

                                                                                                                            

                                                                  

           

  HOTĂRÂREA NR.130

privind execuţia bugetului local al municipiului Craiova, pe trimestrul I al anului 2020

 

 

 

 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.04.2020;

 Având în vedere referatul de aprobare nr.56560/2020, raportul nr.59236/2020 întocmit de Direcţia Economico-Financiară și raportul de avizare nr.59343/2020 întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea execuţiei bugetului local al municipiului Craiova, pe trimestrul I al anului 2020 și avizele nr.136/2020 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Iniţiativă şi Relaţii Internaţionale, nr.138/2020 al Comisiei IV-Învăţământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret şi Sport, nr.140/2020 al Comisiei II-Urbanism, Protecţia Mediului şi Conservarea Monumentelor, nr.142/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti și nr.144/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.49 alin.12 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.63/2010;      În temeiul art.129 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1. Se aprobă execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova pe trimestrul I al anului 2020, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală şi Direcţia Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

  CONTRASEMNEAZĂ,

 

    SECRETAR GENERAL,

Stelian BĂRĂGAN

      Nicoleta MIULESCU

             

 

ANEXA NR.1

La Horărârea nr.130/30.04.2020

 

 

VENITURI

-lei-

Denumire indicatori

Prevederi          Trim I 2020

Încasări 31.03.2020

TOTAL VENITURI:

181.100.000

150.429.294

VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE:

157.775.000

138.378.108

I. Venituri proprii, total din care:

87.540.000

58.016.166

*Venituri din impozite şi taxe locale

87.540.000

58.016.166

*Donaţii şi sponsorizări

0

0

II. Sume defalcate din taxa pe valoarea, TOTAL,  din care:

13.037.000

11.170.179

1) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiului Craiova, din care:

11.357.000

9.492.186

-finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, din care:

7.479.000

5.720.519

     - cheltuieli cu bunurile şi serviciile prevăzute la art. 104, alin. 2, lit b)-e) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

7.479.000

5.720.519

-drepturile asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav

2.449.000

2.449.000

-indemnizaţii lunare pentru persoanele cu handicap grav

818.000

818.000

- finanţarea ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri pentru beneficiarii de ajutor social

1.000

0

-cămine pentru persoane vârstnice

100.000

100.000

-plata stimulentelor educaţionale acordate copiilor din familii defavorizate în scopul stimulării participării în învăţământul preşcolar

7.000

3.050

-drepturile copiilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă

303.000

201.617

- serviciul public comunitar de evidenţa persoanelor

200.000

200.000

2)  sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea învăţământului particular sau confesional acreditat

1.680.000

1.677.993

III. Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit

71.086.000

75.597.100

IV. Subvenţii , din care:

20.232.000

4.809.663

- Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibil petrolier

40.000

3.161

- Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii

5.281.000

4.806.502

- Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanţarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară

160.000

0

V. Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare

-19.286.000

-11.215.000

VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE:

23.325.000

12.051.186

I. Venituri proprii

0

742.311

II. Subvenţii

544.000

14.081

-Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020

544.000

14.081

III. Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinaţări aferente cadrului financiar 2014-2020

3.495.000

79.794

IV. Vărsăminte din secţiunea de functionare

19.286.000

11.215.000

V. Sume din excedentul bugetului local utilizate pt.finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare

0

0

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

STELIAN BĂRĂGAN

ANEXA NR.2
La Hotărârea nr.130/30.04.2020
CHELTUIELI
-lei -
Nr. crt.Denumire capitoleCodPrevederi Trim I 2020Plăţi la 31.03.2020
0123
I"TOTAL VENITURI, DIN CARE: "00.01"221,202,323"
01VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE00.01-SF"194,777,222"
02VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE00.02-SD"26,425,101"
"TOTAL CHELTUIELI, DIN CARE:"49.02"181,100,000""142,624,948"
01CHELTUIELILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE49.02-SF"157,775,000""130,875,696"
1Autorităţi executive51.02"28,652,000""22,285,890"
cheltuieli de personal51.02.10"11,874,000""11,354,408"
bunuri şi servicii51.02.20"16,649,000""10,930,565"
alte transferuri51.02.5500
alte cheltuieli51.02.59"129,000""124,260"
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent51.02.85
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent-Secţ. Funcţ.51.02.85.010"-123,343"
2Servicii publice generale54.02"1,345,000""1,111,714"
cheltuieli de personal54.02.10"1,185,000""1,065,228"
bunuri şi servicii54.02.20"160,000""46,486"
fond de rezerva bugetara la dispozitia autorităţilor locale54.02.5000
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent54.02.8500
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent-Secţ. Funcţ.54.02.85.0100
3Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi55.02"2,153,000""2,052,926"
bunuri şi servicii55.02.20"123,000""122,604"
dobânzi aferente datoriei publice55.02.30"2,030,000""1,930,322"
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent55.02.8500
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent-Secţ. Funcţ.55.02.85.010
Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administraţiei56.0200
transferuri către instituţii publice56.02.5100
transferuri către instituţii publice-Secţ. Funcţ.56.02.51.01
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent56.02.8500
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent-Secţ. Funcţ.56.02.85.0100
4Ordine publică şi siguranţă naţională61.02"8,610,000""8,392,847"
bunuri şi servicii61.02.200
transferuri către instituţii publice61.02.5100
transferuri către instituţii publice-Secţ. Funcţ.61.02.51.01
Poliţia locală"8,527,000""8,373,000"
transferuri către instituţii publice61.02.51"8,527,000""8,373,000"
transferuri către instituţii publice-Secţ. Funcţ.61.02.51.01"8,527,000""8,373,000"
Protecţie civilă"83,000""19,847"
bunuri şi servicii61.02.20"83,000""19,847"
5Învăţământ65.02"15,686,000""9,647,149"
cheltuieli de personal65.02.10"91,000""27,551"
bunuri şi servicii65.02.20"12,328,000""7,045,902"
alte transferuri65.02.55"1,680,000""1,677,994"
asistenţă socială65.02.57"310,000""206,327"
alte cheltuieli65.02.59"1,277,000""693,692"
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent65.02.85
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent-Secţ. Funcţ.65.02.85.010"-4,317"
6Sănătate66.02"7,663,000""6,334,265"
cheltuieli de personal66.02.10"5,236,000""4,795,562"
bunuri şi servicii66.02.20"17,000""1,000"
transferuri către instituţii publice66.02.51
transferuri către instituţii publice-Secţ. Funcţ.66.02.51.01.01"2,326,000""1,536,000"
asistenţă socială66.02.57"39,000""1,703"
alte cheltuieli66.02.59"45,000"0
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent-Secţ. Funcţ.66.02.85.0100
7"Cultură, recreere şi religie"67.02"22,800,000""21,348,642"
bunuri şi servicii67.02.20"8,110,000""6,695,127"
transferuri către instituţii publice67.02.51
transferuri către instituţii publice-Secţ. Funcţ.67.02.51.01"14,067,000""14,047,000"
alte cheltuieli67.02.59"10,000""4,075"
rambursări de credite67.02.81"613,000""606,000"
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent67.02.85
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent-Secţ. Funcţ.67.02.85.010"-3,560"
8Asigurări şi asistenţă socială68.02"18,494,000""17,342,218"
cheltuieli de personal68.02.10"9,547,000""8,882,106"
bunuri şi servicii68.02.20"373,000""229,705"
transferuri68.02.51
transferuri către instituţii publice-Secţ. Funcţ.68.02.51.01"3,287,000""3,287,000"
asistenţă socială68.02.57"4,931,000""4,648,296"
alte cheltuieli68.02.59"356,000""320,921"
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent68.02.85
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent-Secţ. Funcţ.68.02.85.010"-25,810"
9"Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică"70.02"7,800,000""4,287,823"
bunuri şi servicii70.02.20"6,200,000""4,293,685"
alte transferuri70.02.55"1,600,000"0
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent-Secţ. Funcţ.70.02.85.010"-5,862"
10Protecţia mediului74.02"14,285,000""10,853,460"
bunuri şi servicii74.02.20"11,265,000""8,083,776"
rambursări de credite 74.02.81"3,020,000""2,769,684"
11"Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă"80.02"860,000""850,000"
rambursări de credite interne80.02.81"860,000""850,000"
12Combustibili şi energie81.02"11,042,000""9,587,068"
bunuri şi servicii81.02.20"1,042,000"0
"subvenţie - total, din care:"81.02.40"10,000,000""9,587,068"
*subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif81.02.40.03"10,000,000""9,587,068"
*subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor81.02.40.200
13"Agricultură, silvicultură, piscicultura şi vânătoare"83.0200
bunuri şi servicii83.02.2000
13Transporturi84.02"18,385,000""16,781,694"
bunuri şi servicii84.02.20"6,000,000""4,776,798"
*abonamente pensionari00
" *străzi, drumuri şi poduri""24,000,000""23,197,827"
" *proiect ""modern RAT"""
subvenţii84.02.40"10,800,000""10,419,962"
rambursări de credite interne84.02.81"1,585,000""1,584,934"
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent-Secţ. Funcţ.84.02.85.0100
15Alte acţiuni economice87.020
cheltuieli de capital87.02.710
02CHELTUIELILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE49.02-SD"23,325,000""11,749,252"
1Autorităţi executive51.02"708,000""297,812"
proiecte cu finanţare FEN postaderare65.02.5800
"cheltuieli de capital, din care:"51.02.70"708,000""297,812"
active nefinanciare51.02.71"708,000""297,812"
active financiare51.02.7200
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent51.02.8500
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent-Secţ. Dezv.51.02.85.0200
2Ordine publică şi siguranţă naţională61.0200
active nefinanciare61.02.7100
Protecţie civilă00
active nefinanciare61.02.7100
3Învăţământ65.02"703,000""319,852"
proiecte cu finanţare din FEN postaderare65.02.5600
proiecte cu finanţare din FEN postaderare în perioada 2014-202065.02.58"375,000"833
active nefinanciare65.02.71"328,000""319,019"
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent65.02.8500
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent-Secţ. Dezv.65.02.85.0200
4Sănătate66.02"1,432,000""42,400"
transferuri curente66.02.51"869,000""42,000"
transferuri de capital66.02.51.02"869,000""42,000"
proiecte cu finanţare FEN postaderare66.02.5600
proiecte cu finanţare din FEN postaderare în perioada 2014-202066.02.58"411,000"0
cheltuieli de capital66.02.71"152,000"400
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent66.02.8500
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent-Secţ. Dezv.66.02.85.0200
5"Cultură, recreere şi religie"67.02"13,915,000""8,306,303"
transferuri de capital67.02.51.02"7,000""7,000"
proiecte cu finanţare FEN postaderare în perioada 2014-202067.02.58"2,523,000""169,326"
cheltuieli de capital67.02.71"11,385,000""8,129,977"
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent67.02.85
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent-Secţ. Dezv.67.02.85.020
6Asigurări şi asistenţă socială68.02"561,000""75,338"
transferuri de capital68.02.51.0200
proiecte cu finanţare FEN postaderare în perioada 2014-202068.02.58"561,000""75,338"
cheltuieli de capital68.02.7100
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent68.02.8500
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent-Secţ. Dezv.68.02.85.0200
7"Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică"70.02"2,223,000""1,281,075"
bunuri şi servicii70.02.2000
transferuri curente70.02.5500
transferuri de capital70.02.55.02
proiecte cu finanţare FEN postaderare70.02.5600
proiecte cu finanţare din FEN postaderare în perioada 2014-202070.02.58"103,000"0
cheltuieli de capital70.02.71"2,120,000""1,281,075"
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent70.02.8500
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent-Secţ. Dezv.70.02.85.0200
8Protecţia mediului74.02"400,000""99,988"
alte transferuri 74.02.5500
cheltuieli de capital74.02.71"400,000""99,988"
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent74.02.85
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent-Secţ. Dezv.74.02.85.0200
9"Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă"80.02"306,000"0
proiecte cu finanţare din FEN 80.02.56"115,000"0
proiecte cu finanţare din FEN postaderare în perioada 2014-202080.02.58"191,000"0
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent80.02.8500
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent-Secţ. Dezv.80.02.85.0200
10Combustibili şi energie81.0200
transferuri către furnizorii de energie termică şi ale centralelor de termoficare81.02.55
cheltuieli de capital81.02.7100
10"Agricultură, silvicultură, piscicultura şi vânătoare"83.0200
cheltuieli de capital83.02.7100
11Transporturi84.02"3,077,000""1,326,484"
alte transferuri84.02.5500
"alte transferuri-proiect ""modern RAT""-Secţ. Dezv."84.02.55.02
proiecte cu finanţare din FEN postaderare84.02.5600
proiecte cu finanţare din FEN postaderare în perioada 2014-202084.02.58"26,000""1,012"
cheltuieli de capital84.02.71"3,051,000""1,325,472"
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent84.02.8500
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent-Secţ. Dezv.84.02.85.0200
"PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,"
STELIAN BĂRĂGAN
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
"DELEGAT,"
LUCIA ŞTEFAN
"PT. DIRECTOR EXECUTIV,"
DANIELA MILITARU