Hotărârea nr. 13/2020

HCL 13 MODIFICAREA RESPECTIV STABILIREA TARIFELOR PENTRU ACTIVITĂȚILE SERVICIULUI DE SALUBRIZARE PROPUSE DE OPERATORUL REGIONAL S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L.
 
MUNICIPIUL CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA  
                                                                                                         
 HOTĂRÂREA NR.13

privind modificarea, respectiv stabilirea unor tarife pentru activitățile serviciului de salubrizare, propuse de operatorul regional S.C. Salubritate Craiova S.R.L.

 

 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din 30.01.2020.                                                                                                                  

          Având în vedere referatul de aprobare nr.2861/2020, raportul nr.7091/2020 întocmit de Direcţia Servicii Publice și raportul de avizare nr.8512/2020 întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune modificarea, respectiv stabilirea tarifelor pentru activitățile serviciului de salubrizare, propuse de operatorul regional S.C. Salubritate Craiova S.R.L. și avizele nr.30/2020 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Iniţiativă şi Relaţii Internaţionale, nr.41/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti şi nr.43/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului ;

          În conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 republicată, Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinului A.N.R.S.C. nr.109/2007, privind aprobarea normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor, Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.74/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deseurilor, Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deseurilor de ambalaje și a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu;

       În temeiul art.129 alin.2 lit.d, coroborat cu alin.7 lit.n, art.139 alin.3 lit.a,  art.154 alin.1  şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

     HOTĂRĂŞTE:

 

  Art.1. Se aprobă modificarea tarifelor pentru activităţile serviciului de salubrizare, prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Art.2. Se aprobă modificarea taxei speciale de salubrizare care se datorează de către utilizatori, persoane fizice şi juridice, în cazul prestaţiilor de care aceştia beneficiază individual, fără contract încheiat cu operatorul serviciului de salubrizare din municipiul Craiova, potrivit anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă modificarea tarifelor pentru activitatea de colectare a deșeurilor din construcţii (lemn si moloz), potrivit anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă stabilirea tarifului pentru agentii economici care au în dotare prescontainer, potrivit anexei nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art.5. Se aprobă mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, doamna Alina Maria Marin, respectiv dl.Alin Glăvan, în cazul în care

            aceasta nu poate participa, să aprobe şi să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”,  ordinea de zi din data

            de 31.01.2020, prevăzută în anexa nr.5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Pe data prezentei hotărâri se modifică, în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.183/2013, nr.348/2013, nr.264/2017, nr.47/2018 și nr.513/2018, precum și anexa nr.4, punctul 24 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.473/2019 și își încetează efectele art.1, alin.5 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.348/2013.

  Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, dna.Alina Maria Marin, dl. Alin Glăvan, S.C. Salubritate Craiova S.R.L. şi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,

Bianca Maria Carmen PREDESCU

Nicoleta MIULESCU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA NR.5 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.13/2020

 

 

ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 31.01.2020

A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „SALUBRIS DOLJ”

 

 

1. Modificarea Anexei nr.14-„Tarifele pentru activitatile delegate”, din Contractul de delegare nr.1/29.03.2013, în sensul modificării tarifelor pentru activitatea de salubrizare, și completarea cu tarifele noi ce urmeaza a fi practicate de către S.C. Salubritate Craiova S.R.L., după cum urmează:

         a) modificarea  tarifelor pentru activitatea de colectare separată,transport și depozitarea deșeurilor municipale și cele similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingerea fluxului de deșeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii și acumulatori pentru beneficiarii prestațiilor-persoane fizice, agenți economici și instituții publice;

b) modificarea cuantumului taxei speciale de salubrizare, care se datorează de către utilizatori, persoane fizice și juridice, în cazul prestațiilor de care aceștia beneficiază individual, fără contract încheiat cu operatorul serviciului de salubrizare din municipiul Craiova, potrivit anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

         c) stabilirea unui tarif în lei/tona pentru agenţii economici care au în dotare prescontainer;

         d) modificarea tarifelor pentru activitatea de colectare a deșeurilor din construcții (lemn și moloz);

         e) încetarea efectelor art.1, alin.5 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.348/2013 privind  tariful pentru colectarea, transportul rezidurilor reciclabile (hârtie, metal, plastic, sticlă) pentru instituții publice și agenţi economici, în cuantum de 21,94 lei/mc fără TVA;

          2. Aprobarea Actului Adiţional de modificare a Anexei nr.14 la contractul de delegare a gestiunii pentru unele activităţi ale serviciului de salubrizare a localităţilor membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj” nr.1/29.03.2013.

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Bianca Maria Carmen PREDESCU

          ANEXA NR.1 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.13/2020

 

 

                                                                                                                                               PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

                                                                                                                                                   Bianca Maria Carmen PREDESCU

 

 

                                                Tarife modificate  pentru activitatile serviciului de salubrizare

 

 

 

 

NR. CRT

 

DENUMIRE

 

U.M.

 

TARIF  actual

fara TVA

TARIF  propus  fara TVA

 

TARIF  propus

CU TVA 19%

 

1

Colectarea separata,transportul separat si depozitarea deseurilor municipale si cele similare provenind din activitati comerciale din industrie si institutii ,inclusiv fractii colectate separat,fara a aduce atingerea fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice,baterii si acumulatori pentru  persoane fizice

 

 

 

Lei/Persoana/Luna

 

 

 

 

     8,51

 

 

 

 

10,77

 

 

 

 

12,81

2

Colectarea separata,transportul separat si depozitarea deseurilor municipale si cele similare provenind din activitati comerciale din industrie si institutii ,inclusiv fractii colectate separat,fara a aduce atingerea fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice,baterii si acumulatori pentru  persoane juridice (agenti economici, institutii publice)persoane fizice autorizate, cabinete de avocatura, cabinete notariale, cabinete medicale, alte persoane fizice cu activitati independente asimilate agentilor economici

 

 

 

 

 

 

 

lei/mc/luna

 

 

 

 

 

 

 

83,74

 

 

 

 

 

 

 

105,88

 

 

 

 

 

 

 

126,00

3

Colectarea separata,transportul separat si depozitarea deseurilor municipale si cele similare provenind din activitati comerciale din industrie si institutii ,inclusiv fractii colectate separat,fara a aduce atingerea fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice,baterii si acumulatori deseuri municipale

 

 

 

 

lei/mc/luna

 

 

 

 

122,63

 

 

 

 

155,06

 

 

 

 

184,52

          

          ANEXA NR.2 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.13/2020

 

 

 

                                                                                                                     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

                                                                                                                                        Bianca Maria Carmen PREDESCU

 

 

 

                                                                   Taxa speciala de salubrizare

 

 

 

 

NR. CRT

 

DENUMIRE

 

U.M.

Taxa actula cu TVA

 

Taxa - propus

CU TVA 19%

 

1

Colectarea separata,transportul separat si depozitarea deseurilor municipale si cele similare provenind din activitati comerciale din industrie si institutii ,inclusiv fractii colectate separat,fara a aduce atingerea fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice,baterii si acumulatori pentru  persoane fizice

 

 

 

Lei/Persoana/Luna

 

 

 

10,13

 

 

 

12,81

2

Colectarea separata,transportul separat si depozitarea deseurilor municipale si cele similare provenind din activitati comerciale din industrie si institutii ,inclusiv fractii colectate separat,fara a aduce atingerea fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice,baterii si acumulatori pentru  persoane juridice (agenti economici, institutii publice) persoane fizice autorizate, cabinete de avocatura, cabinete notariale, cabinete medicale, alte persoane fizice cu activitati independente asimilate agentilor economici

 

 

 

 

 

 

lei/mc/luna

 

 

 

 

 

 

99,65

 

 

 

 

 

 

126,00

 

 

 

 

           ANEXA NR.3 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.13/2020

 

 

                                                                                                                     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

                                                                                                                                           Bianca Maria Carmen PREDESCU

 

 

 

                              Tarife modificate  pentru  activitatea de colectare a deseurilor din constructii (lemn si moloz)

 

 

 

 

 

 

NR. CRT

 

DENUMIRE

 

U.M.

 

Tarif actual

 fara TVA

 

Tarif- propus

fară TVA

 

1

Colectat,transportat si depozitat deseuri  provenite din constructii si demolari cu asigurare trasabilitate-moloz

 

lei/mc

 

194,62

 

215,29

2

Colectat,transportat si depozitat deseuri  provenite din constructii si demolari cu asigurare trasabilitate-lemn

 

lei/mc

 

50,46

 

61,54

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA NR.4 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.13/2020

 

 

 

                                                                                                                            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

                                                                                                                               Bianca Maria Carmen PREDESCU

 

 

 

                                      Tarif  stabilit  pentru agentii economici care au in dotare prescontainer

 

 

NR. CRT

 

DENUMIRE

 

U.M.

 

TARIF  PROPUS

FARA TVA

 

TARIF  PROPUS

CU TVA

 

1

Colectarea separata,transportul separat si depozitarea deseurilor municipale si cele similare provenind din activitati comerciale din industrie si institutii ,inclusiv fractii colectate separat,fara a aduce atingerea fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice,baterii si acumulatori pentru  persoane juridice cu prescontainer (agenti economici, institutii publice)persoane fizice autorizate, cabinete de avocatura, cabinete notariale, cabinete medicale, alte persoane fizice cu activitati independente asimilate agentilor economici

 

 

 

 

 

 

 

 

Lei/Tona/Luna

 

 

 

 

 

 

 

 

443,03

 

 

 

 

 

 

 

 

527,21