Hotărârea nr. 129/2020

HCL 129 ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA DIN DATA DE 30.04.2020

MUNICIPIUL  CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  CRAIOVA

                                                                                                                                                                           

                                                

HOTĂRÂREA NR.129

privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Craiova, din 30.04.2020

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.04.2020;

Având în vedere Dispoziţia Primarului Municipiului Craiova nr.3832/2020, privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, în data de 30.04.2020;

 În temeiul art.135 alin.7 şi 8, coroborat cu art.139 alin.1, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

 

 

hotărĂŞte:

 

 

 

 

Art.1. Se aprobă ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Craiova din data de 30.04.2020, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

   CONTRASEMNEAZĂ,

 

  SECRETAR GENERAL,

Stelian BĂRĂGAN

   Nicoleta MIULESCU

    

 

  Anexă la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.129/2020

 

 

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 30.04.2020, ora 12,00

 

 

Nr.

proiect hotărâre

Titlul proiectului de hotărâre

Inițiatorul proiectului de hotărâre

Comisiile de specialitate cu atribuții de avizare a proiectului de hotărâre

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local al municipiului Craiova, pe trimestrul I al anului 2020

Primar-Mihail Genoiu

I, II, III, IV, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe trimestrul I al anului 2020

Primar-Mihail Genoiu

I, II, III, IV, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului creditelor externe al municipiului Craiova, aferentă trimestrului I al anului 2020

Primar-Mihail Genoiu

I, II, III, IV, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a fondurilor externe nerambursabile,  aferentă trimestrului I al anului 2020

Primar-Mihail Genoiu

I, II, III, IV, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pentru anul 2020

Primar-Mihail Genoiu

I, IV,V

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2020

Primar-Mihail Genoiu

I, II, III, IV, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să voteze ordinea de zi în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 11.05.2020

Primar-Mihail Genoiu

I, III, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.157/2018 referitoare la accesarea de către R.A.T. SRL a unei linii de credit în sumă de 3.000.000 lei

Primar-Mihail Genoiu

I, III, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unei locuințe sociale destinate închirierii

Primar-Mihail Genoiu

I, IV, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind atestarea persoanelor fizice care au obţinut certificate de calificare, în vederea dobândirii calităţii de administrator de condominii

Primar-Mihail Genoiu

I, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită, către Distribuţie Energie OLTENIA

 

S.A., a unui teren care aparţine domeniului public al municipiului Craiova, situat în str.Gorunului

Primar-Mihail Genoiu

I, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Craiova, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării, a bunului „Baracă metalică punctul termic nr.03 Brazda lui Novac”

Primar-Mihail Genoiu

I, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Craiova

Primar-Mihail Genoiu

I, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare str.Ciocârliei”

Primar-Mihail Genoiu

I, II, III, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare str.Prelungirea Teilor”

Primar-Mihail Genoiu

I, II, III, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare str.Costache Negruzzi”

Primar-Mihail Genoiu

I, II, III, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare str.Balzac”

Primar-Mihail Genoiu

I, II, III, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare str.Motru”

Primar-Mihail Genoiu

I, II, III, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la construirea a două hale cu destinația de depozit piese auto, situate în municipiul Craiova, str.Ing.Emil Marghitu, nr.11

Primar-Mihail Genoiu

II, V

 1.  

Întrebări și interpelări

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

                                          Stelian BĂRĂGAN