Hotărârea nr. 128/2020

HCL 128 DELEGAREA CĂTRE SERVICIUL PUBLIC MANAGEMENT SPITALE CABINETE MEDICALE ŞI CREŞE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA A ATRIBUŢIILOR PREVĂZUTE DE HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR.201/2020 PRIVIND APROBAREA NORMELOR METODOLOGICE PENTRU STABILIREA CHELTUIELILOR PENTRU CARANTINĂ ŞI LUAREA UNOR MĂSURI ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII PRECUM ŞI PENTRU ALOCAREA UNEI SUME DIN FONDUL DE REZERVĂ BUGETARĂ LA DISPOZIŢIA GUVERNULUI PREVĂZUT ÎN BUGETUL DE STAT PE ANUL 2020 PENTRU SUPLIMENTAREA BUGETULUI MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII MODIFICATĂ PRIN HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR.269/2020

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL  MUNICIPIULUI CRAIOVA

                                                                                                                                        

        HOTĂRÂREA NR.128

privind delegarea către Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din municipiul Craiova a atribuţiilor prevăzute de Hotărârea Guvernului nr.201/2020 privind aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină şi luarea unor măsuri în domeniul sănătăţii, precum şi pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii , modificată prin Hotărârea Guvernului nr.269/2020

 

          Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit de îndată, în şedinţa extraordinară din data de 09.04.2020;

           Având în vedere referatul de aprobare nr.58326/2020, raportul nr.58327/2020 al Direcţiei Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii şi al Biroului Situaţii de Urgenţă şi Protecţie Civilă, raportul nr.58315/2020 al Direcţiei Economico-Financiară şi  raportul de avizare nr.58328/2020 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune delegarea către Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din municipiul Craiova a atribuţiilor prevăzute de Hotărârea Guvernului nr.201/2020 privind aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină şi luarea unor măsuri în domeniul sănătăţii, precum şi pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii, modificată prin Hotărârea Guvernului nr.269/2020;

         În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.11/2020 privind stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei, Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare,   Decretului Preşedintelui României nr.195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, Ordinului Ministerului Sănătăţii nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, Ordinului Ministerului Sănătăţii nr.414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situaţia de urgenţă de sănătate publică internaţională determinată de infecţia cu COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii şi limitării efectelor epidemiei,  Hotărârii Guvernului nr.201/2020 privind aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină şi luarea unor măsuri în domeniul sănătăţii, precum şi pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, modificată prin Hotărârea Guvernului nr.269/2020, Ordonanţei militare nr.4/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, Ordonanţei militare nr.7 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, Ordinului Comandantului acţiunii nr.74534/2020 privind stabilirea modului de detaşare/delegare a personalului medical şi auxiliar pe perioada stării de urgenţă, Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii; 

       

       Potrivit Hotărârii nr.9/2020 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență al județului Dolj, Hotărârii nr.10/2020 a Comitetului Local pentru Situații de Urgență al municipiului Craiova şi Dispoziției nr. 74/15.03.2020 a Direcţiei de Sănătate Publică  Dolj;

         În temeiul art.129 alin.2 lit.d, coroborat cu alin.7 lit.h, art.139 alin.1,  art.154 alin.1, art.155 alin.1 coroborat cu alin.5 lit.b, art.157 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1.Se deleagă atribuţiile municipiului Craiova privind asigurarea măsurii carantinării instituţionalizate în spaţii special amenajate şi a spaţiilor de cazare pentru personalul din sistemul public sanitar, către  Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din municipiul Craiova.

 Art.2. Categoriile de persoane care pot fi carantinate sunt:

   a) persoane stabilite prin Metodologia de supraveghere a COVID-19, elaborată de Institutul Naţional de Sănătate Publică; 

   b) personal medico-sanitar confirmat COVID-19 care nu necesită internarea sau personal medico-sanitar care interacţionează cu pacienţi şi care optează pentru o formă de cazare în afara domiciliului după programul de lucru; 

   c) persoane confirmate COVID-19 asimptomatice sau cu forme uşoare pentru care nu este necesară internarea în unităţi sanitare pentru tratare. 

Art.3.Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din municipiul Craiova, Biroul Situaţii de Urgenţă şi Protecţie Civilă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova şi Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Dolj identifică şi organizează spaţii de carantinare instituţionalizată pe raza municipiului Craiova.

 Art.4. Măsura de carantină instituţionalizată se asigură pe durata stabilită potrivit prevederilor legale în vigoare.

   Art.5. (1) Se aprobă contractul cadru având ca obiect asigurarea serviciilor pentru categoriile de  persoane prevăzute la art.1 şi 2, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Modificarea legislaţiei privind obiectul contractului prevăzut la alin.1 atrage modificarea clauzelor, prin act aditional încheiat între părţi.

Art.6.Fondurile necesare pentru decontarea cheltuielilor aferente carantinei se asigură prin transfer din bugetul Ministerului Sănătăţii, lunar, prin Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Dolj, la solicitarea municipiului Craiova, prin Primar, la sfârşitul perioadei de carantină, în baza borderoului centralizator  întocmit în temeiul documentelor justificative, de către Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe. 

Art.7.Prezenta hotărâre îşi produce efecte pe toată perioada stării de urgenţă, respectiv pe perioada stabilită prin prevederile legale în vigoare a obligaţiei autorităţilor administraţiei publice locale de a asigura spaţii special amenajate pentru carantină în municipiul Craiova.

 

 

Art.8. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii, Biroul Situaţii de Urgenţă şi Protecţie Civilă şi Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din municipiul Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

  CONTRASEMNEAZĂ,

 

    SECRETAR GENERAL,

Stelian BĂRĂGAN

      Nicoleta MIULESCU

 

Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.128/2020

 

Serviciul Public Management Spitale, Cabinete medicale şi Creşe din municipiul Craiova

Nr. ............. /.............. 2020

…………………..

 

Nr. înreg. ............../..................2020

 

 

 

Contract

pentru asigurarea unui spaţiu necesar cazării persoanelor ce se impune a fi carantinate

pe raza municipiului Craiova, conform HG nr. 201/2020

 

 

Încheiat în baza:

Hotărârii Consiliului Local al Muncipiului Craiova nr. ......../........2020;

Notificării nr. .............. din .................2020 a Ministerului Sănătăţii – Direcţia de Sănătate Publică Dolj, înregistrată la ............................................... sub nr. ............/...................2020;

În temeiul Decretului nr.195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României coroborat cu Hotărârea nr.3/19.03.2020 prin care Parlamentul României a încuviințat măsura adoptată de către Președintele României privind instituirea stării de urgență pe întreg teritoriului României;

Având în vedere prevederile HG nr. 201/2020 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină și luarea unor măsuri în domeniul sănătății, precum și pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății, cu modificările şi completările ulterioare;

 

1. Părţile contractante

MUNICIPIUL CRAIOVA reprezentat de Primar prin SERVICIUL PUBLIC MANAGEMENT SPITALE, CABINETE MEDICALE ŞI CREŞE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA, adresa sediului: Craiova, str………………. nr……………., cod .............., jud. Dolj telefon:+.........................., fax: ............................., cod fiscal …………………, cont IBAN ...................................... deschis la Trezoreria ………………….., reprezentată de d-na Ilie Anca – Director, în calitate de achizitor, pe de o parte

şi

……………………………., adresa sediului social: Municipiul Craiova, str. ................, nr. ..............., jud. ..............., tel. ...................., fax ........., email: ...................., cod unic de înregistrare ............................, nr. de ordine in Registrul Comertului J..../...../......, cont IBAN ......................................................... deschis la Trezoreria Craiova,  reprezentată  prin ..................................... - administrator, în calitate de prestator, pe de altă parte,

au convenit la încheierea prezentului contract cu respectarea următoarelor clauze:

 

II. Obiectul contractului

Art. 1 - (1) Obiectul prezentului contract îl constituie asigurarea de către ………………………… a unui spațiu special amenajat pentru carantină în vederea cazării persoanelor care intră pe teritoriul României din zonele afectate de CQVID-19 stabilite prin ordin al ministerului sănătăţii, respectiv obiectivul ...................................... “Cazare persoane în vederea carantinării, cu amplasamentul în Municipiul Craiova, str. ..................., nr. ...................., jud. Dolj.

sau (aplicabil pentru personalul medical)

Obiectul prezentului contract îl constituie asigurarea, la cerererea spitatelor publice, de către ………………………… a unui spațiu special amenajat pentru carantină în vederea cazării persoanelor care intră pe teritoriul României din zonele afectate de CQVID-19 stabilite prin ordin al ministerului sănătăţii, respectiv obiectivul ...................................... “Cazare personal medical”, cu amplasamentul în Municipiul Craiova, str. ..................., nr. ...................., jud. Dolj .

Camerele vor fi dotate cu produsele de igiena intimă si lenjerie solicitate.

(2) Intra de asemenea în obiectul prezentului contract si prestarea serviciilor aferente carantinei stabilite la art.2 din HG nr. 201/2020 și prevăzute la  art 5 din prezentul contract

III. Durata contractului

Art. 2 -  (1) Prezentul contract este valabil pe toată perioada în care se justifică păstrarea centrului de carantină.

            (2)       Prezentul contract încetează în situația în care nu se mai justifica păstrarea centrului de carantina. În acest caz contractul va înceta în temeiul unei notificări privind încetarea contractului comunicată de Serviciul Public Management Spitale, Cabinete medicale şi Creşe din municipiul Craiova.

 

IV. Valoarea contractului

Art. 3 - Pentru serviciile prestate în temeiul prezentului contract, se achită suma de bani calculată conform art. 2 din HG nr. 201/2020 sub rezerva prezentării documentelor justificative necesare pentru realizarea decontului. Documentele justificative sunt următoarele: diagrame de cazare care să conţină  numele persoanelor care au fost carantinate şi au beneficiat de toate serviciile şi bunurile aferente carantinei, emise de  prestator, semnate de reprezentantul legal sau imputernicit al acestuia, procesele verbale întocmite de prestator la intrarea şi respectiv ieşirea fiecărei persoane din carantină, contrasemnate de medicul prezent în unitatea de carantină, listele persoanelor carantinate care au beneficiat de toate serviciile şi bunurile aferente carantinei semnate în original de către acestea,  facturi, contracte, alte documente care pot justifica cheltuielile efectuate.

sau (aplicabil pentru personalul medical)

Pentru serviciile prestate în temeiul prezentului contract, se achită suma de bani calculată conform art. 2 din HG nr. 201/2020 sub rezerva prezentării documentelor justificative necesare pentru realizarea decontului. Documentele justificative sunt următoarele: diagrame de cazare care să conţină  numele persoanelor care au fost carantinate şi au beneficiat de toate serviciile şi bunurile aferente carantinei, emise de  prestator, semnate de reprezentantul legal sau imputernicit al acestuia, procesele verbale întocmite de prestatorul de servicii si vizate  de spitalele publice la intrarea şi la plecarea personalului medico-sanitar din unitatea hotelieră, listele persoanelor carantinate care au beneficiat de toate serviciile şi bunurile aferente carantinei semnate în original de către acestea,  facturi, contracte, alte documente care pot justifica cheltuielile efectuate.

3.1 - Cheltuielile prevăzute de H.G. nr.201/2020 și cuprinse la art 5 din prezentul contract vor putea fi decontate doar in limita in care acestea pot fi dovedite de către prestator cu documente justificative.

3.2  - Neprezentarea documentelor justificative de către Prestator în termenul stabilit la art. 6 pct. 16 din contract, atrage amânarea decontării până la următoarea perioadă de decontare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 4 - Termenul de plată către prestator este de maxim 5 zile lucrătoare de la avizarea și decontarea cheltuielilor de către DSP Dolj.

Art. 5 – Cheltuielile aferente carantinei care vor fi decontate pentru fiecare persoană aflată, în carantină, sunt următoarele:

a) cheltuieli cu cazarea în valoare de maxim 230 lei/zi/persoană - include, pe lângă costurile legate de asigurarea spaţiului de locuit, costurile cu servicii de curăţenie, servicii de spălătorie, produse de igienă personală, lenjerie, prosoape, protecţia bagajelor persoanelor şi a altor efecte personale ale acestora, cheltuieli cu colectarea, transportul şi eliminarea  deşeurilor periculoase  rezultate din activitatea de carantinare şi cheltuieli cu dezinfecţia spaţiilor la sfîrşitul fiecărei perioade de carantinare a persoanei. Ridicarea gunoiului menajer se va face în condiţii speciale, avându-se în vedere că acestea sunt deşeuri periculoase; 

 a1) în situaţia în care persoana este cazată într-un centru de carantină pus la dispoziţie în mod gratuit, alocaţia de cazare este în valoare de 50 lei/zi, care include cheltuielile pentru serviciile de curăţenie, servicii de spălătorie, produse de igienă personală, lenjerie, prosoape, protecţia bagajelor şi a altor efecte personale ale acestora; cheltuielile cu colectarea, transportul şi eliminarea deşeurilor periculoase rezultate din activitatea de carantinare şi cheltuielile cu dezinfecţia spaţiilor, la sfârşitul fiecărei perioade de carantinare a persoanei, se vor deconta pe bază de documente justificative, dar nu mai mult de 30 lei/zi/persoană;

b) indemnizaţia de cazare, în cuantum de maxim 70 lei/zi/persoană, care include următoarele cheltuieli. 

(i) cheltuieli cu hrana - 3 mese/zi/persoană, servite în cameră (inclusiv costul tacâmurilor/ farfuriilor de unică folosinţă); 

(ii) cheltuieli cu apa: 2-4 l/zi/persoană (inclusiv costul paharelor de unică folosinţă); 

(iii) cheltuieli cu îmbrăcăminte corespunzătoare: pijamale 2 buc./persoană şi papuci de unică folosinţă 2 perechi/ persoană pentru toată perioda de carantinare; 

c) cheltuieli cu mijloace de comunicare necesare: translator, telefon. Cheltuielile aferente acestora se vor deconta distinct doar în caz de necesitate pe bază de documente justificative; 

d) cheltuieli cu tratamentele  necesare persoanelor cu afecţiuni medicale preexistente (se vor deconta în baza unor documente medicale: scrisoare medicală, reţetă, etc. care atestă afecţiunea medicală preexistentă). Cheltuielile aferente acestora se vor deconta distinct doar în caz de necesitate pe bază de documente justificative.

Procesul verbal la ieșirea din carantină trebuie să conțină toată serviciile enumerate mai sus și să fie însușit de beneficiarul acestora.

Toate sumele prevăzute în prezentul contract includ TVA.

 

V. Obligaţiile părţilor:

Art. 6. - Obligațiile Prestatorului:

 1. să asigure un spaţiu special amenajat pentru carantina, în Municipiul Craiova, în vederea cazării persoanelor care intră pe teritoriul României din zonele afectate de COVID-19 stabilite prin ordin al ministerului sănătăţii;

2. pe durata contractului, spaţiul va fi folosit exclusiv pentru carantina persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (5) lit. a) şi c) din HG nr. 201/2020 cu modificările şi completările ulterioare;

sau (aplicabil pentru personalul medical)

pe durata contractului, spaţiul va fi folosit exclusiv pentru cazarea personalului medico-sanitar prevăzut la art. 1 alin. (5) lit. b) din HG nr. 201/2020 cu modificările şi completările ulterioare;

3. să nominalizeze o persoană, precum şi un număr de telefon la care reprezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Dolj, Serviciului Public Management Spitale, Cabinete medicale şi Creşe din municipiul Craiova, precum şi personalul medical implicat în acţiunile de prevenire şi tratare a infecţiei cu COVID-19 să poată contacta nonstop prestatorul;

4. să presteze servicii de cazare cu repartizarea în cameră conform indicațiilor date de medicul epidemiolog prezent în unitatea hotelieră la cazarea persoanelor;

5. să asigure persoanelor carantinate 3 mese pe zi/pers. Hrana va fi servită cu tacâmuri şi farfurii de unică folosinţă, la uşa camerelor  persoanelor carantinate, fără să existe contact între persoana care distribuie hrana şi persoanele carantinate;

6. să asigure fiecărei persoane apă pentru consum (pentru băut): între 2-4 l/zi/persoană, cu utilizarea paharelor de unică folosinţă;

7. să pună la dispoziţia persoanelor carantinate, la începutul perioadei de carantină, produse de igienă personală (săpun, gel de duş, şampon, hartie igienica), lenjerie de pat (min. 2 rînduri/pat), prosoape;

8. să asigure pentru persoanele aflate în carantină: câte 2 pijamale şi 2 perechi de papuci de unică folosinţă /pers, pe toată perioada de carantinare;

9. să asigure existenţa în spaţiul de carantină a gelurilor şi produselor dezinfectante pentru piele, la intrarea/ieşirea din clădire şi la fiecare etaj;

10. să presteze servicii de spălatorie profesională a lenjeriei de pat şi prosoapelor;

11. să asigure după plecarea fiecărei persoane din spaţiul de carantină  decontaminarea, dezinfecţia şi igienizarea spaţiului de cazare şi a tuturor spaţiilor la care persoana carantinată confirmată pozitiv la testare a avut acces (camere, toalete, holuri, spaţii comune, etc.);

12. să asigure ridicarea şi distrugerea deşeurilor periculoase printr-un prestator de servicii specializat. Toate deşeurile menajere vor fi considerate periculoase şi vor fi depozitate în saci speciali puşi la dispoziţie persoanelor carantinate, la începutul perioadei de carantină. Prestatorul de servicii specializat va aduce un container special în care se vor colecta sacii cu deşeuri periculoase.

13. să asigure mijloacele de comunicare necesare: translator, telefon – doar în caz de necesitate şi la cererea expresă a persoanelor carantinate. Aceste cheltuieli se vor deconta pe bază de documente justificative.

14. în cazul în care persoana aflată în carantină necesită tratament pentru afecţiuni preexistente sau care pot apărea în perioada de carantină, se va comunica telefonic Direcţiei de Sănătate Publică Dolj solicitările persoanei.

15. să păstreze evidenţa nominală a persoanelor aflate în carantină şi a perioadei de carantină pentru fiecare conform documentelor de intrare în carantină primite de la reprezentantul DSP Dolj şi să o comunice Serviciului Public Management Spitale, Cabinete medicale şi Creşe din municipiul Craiova şi DSP Dolj, în prima zi lucrătoare a fiecărei luni pentru luna precedentă, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

16. să transmită către Serviciul Public Management Spitale, Cabinete medicale şi Creşe din municipiul Craiova, în primele 3 (trei) zile lucrătoare ale lunii pentru luna precedentă toate documentele justificative solicitate pentru decontul cheltuielilor conform HG nr. 201/2020, cu modificările şi completările ulterioare. Prestatorul este de asemenea obligat să prezinte orice document suplimentar care va fi solicitat de Serviciul Public Management Spitale, Cabinete medicale şi Creşe din municipiul Craiova  şi/sau DSP Dolj, în vederea decontării cheltuielilor.

17. să emită factura pentru serviciile prestate doar după verificarea şi avizarea/aprobarea documentelor justificative de către Serviciul Public Management Spitale, Cabinete medicale şi Creşe din municipiul Craiova şi DSP Dolj.

18. să  afişeze în camera de hotel, un set de regului primite de la DSP Dolj, cuprivire la interdicţia persoanei carantinate de a ieşi din camera atribuită, interdicţia de a intra în contact cu orice altă persoană din afara camerei, procedura servirii meselor prin lăsarea pachetului cu hrană la uşa camerei, reguli de igienă, etc. De asemenea, va pune la dispoziţia persoanelor  aflate în carantină un număr de telefon apelabil nonstop şi va afişa numărul respectiv la loc vizibil în fiecare cameră.

19. se obligă să presteze serviciile ofertate în perioada convenită și în conformitate cu cerințele prevazute in caietul de sarcini precum și in oferta asumata;

20. se obligă să presteze serviciile la standardele și/sau performanțele solicitate conform contractului;

21. este răspunzător de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de livrare/prestare utilizate pe toată durata contractului;

22. are obligaţia de a executa serviciile cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu prevederile prezentului contract;

23. se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitiva, cerute de si pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurarii acestora este prevazută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract;

24. este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu cerintele prezentului contract. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

25. să pună la dispoziţia organelor de control toate documentele justificative care atesta bunurile si serviciile furnizate pentru asigurarea serviciilor de carantina.

 

Art. 7 - Obligaţiile Serviciul Public Management Spitale, Cabinete medicale şi Creşe din municipiul Craiova:

1. să achite Prestatorului contravaloarea serviciilor pentru persoanele aflate în carantină. Termenul de plată către prestator este de maxim 5 zile lucrătoare de la avizarea și decontarea cheltuielilor de către DSP Dolj.

2. să nominalizeze o persoană, precum şi un număr de telefon, la care Serviciul Public Management Spitale, Cabinete medicale şi Creşe din municipiul Craiova să poată să fie contactat de către Prestator.

3. Serviciul Public Management Spitale, Cabinete medicale şi Creşe din municipiul Craiova nu va fi considerat răspunzător pentru eventualele  degradări, distrugeri,, furturi, etc.

                                   

VI. Soluţionarea litigiilor

Art. 8. 1 – Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

Art. 8.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze  de către instanţele judecătoreşti din România în a căror rază teritorială se află sediul achizitorului, conform prevederilor Legii nr.554/2004 privind Contenciosul Administrativ.

VII. Conditii de incetare a contractului

Art. 9 - Contractul încetează în următoarele condiții:

1. Prezentul contract poate fi reziliat de către oricare dintre părți pentru neîndeplinirea obligațiilor asumate prin contract.

2. Prezentul contract încetează de drept in termen de 24 de ore de la data la care locaţia nu mai găzduiește persoane aflate în carantină

3. Prezentei contract poate fi reziliat in mod unilateral de către  autoritatea publica locala în cazul in care prestatorul nu isi îndeplinește una sau mai multe dintre obligațiile prevăzute la art.6 din prezentul contract, cu consecința creării unei stări de pericol pentru sănătatea publică. In acest caz autoritatea publica locala va comunica prestatorului o notificare de reziliere. Contractul va fi reziliat la data la care notificarea ajunge la destinatar (comunicata prin e-mail, fax sau scrisoare recomandata cu confirmare de primire ori prin curier), fără somație, fără punere în întârziere, fără intervenția instanţei de judecata.

4. prin ajungere la termen;

5. în situaţia prevăzută la art. 2 alin. (2) din prezentul contract.

 

VIII. Clauze speciale

Art 10 - Părțile sunt obligate să modifice/să completeze prevederile prezentului contract ca urmare a intrării in vigoare a unor acte normative cu impact în aplicarea acestuia, ulterior datei la care se încheie prezentul contract. Beneficiarul are obligația de a urmări si comunica Prestatorului prevederile actelor normative care au impact asupra activitatii partilor.

Art. 11 - Dacă o clauză a acestui contract este declarata nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Părțile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care sa corespundă spiritului contractului, in conformitate cu prevederile legale.

 

IX – Forta majora

Art. 12 -  Orice împrejurare de fapt independenta de voința partilor, intervenită după data semnării prezentului contract și care împiedică executarea acestuia, este considerată forță majoră și exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate forță majoră, în sensul prezentei clauze, împrejurări ca: război, revoluție, cutremur, mari inundații, embargo.

Art. 13 - Partea care invocă forța majoră trebuie să anunțe cealaltă parte în termen de 5 zile de la data apariției respectivului caz de forță majoră și, de asemenea, de la încetarea acestui caz.

 

X. Comunicări

Art. 14 – Toate comunicarile intre parti se vor realiza in scris si se vor comunica la adresele de sediu mentionate in prezentul contract, sau la adresele de e-mail mentionate in prezentul contract: ……………………….. pentru Serviciul Public Management Spitale, Cabinete medicale şi Creşe din municipiul Craiova si ........................................ pentru prestator.

Comunicările se vor considera recepționate la data menționata de oficiul postal sau de curier, respectiv la data si ora la care notificarea ajunge în căsuță de e-mail a destinatarului, daca respectivele comunicări, se realizeaza prin e- mail, sub rezerva de a exista dovada trimiterii prin e-mail.

XI. Dispoziţii finale

Art. 15 - Orice modificare poate fi facută numai cu acordul scris al ambelor parti, prin act aditional.

15.1 - Implementarea, derularea şi administrarea prezentului contract se va face de către Serviciul Public Management Spitale, Cabinete medicale şi Creşe din municipiul Craiova.

 

Prezentul contract s-a incheiat astazi ..............................2020, in 2 exemplare, cîte unul pentru fiecare parte şi se completează conform normelor legale în vigoare.

 

 

Achizitor,

SERVICIUL PUBLIC MANAGEMENT SPITALE, CABINETE MEDICALE ŞI CREŞE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA

 

………………………….

Primar,

 

Prestator,

………………………….

Administrator,

............................

 

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Stelian BĂRĂGAN