Hotărârea nr. 127/2020

HCL 127 ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA CONVOCATĂ DE ÎNDATĂ ÎN 09.04.2020

MUNICIPIUL  CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  CRAIOVA

                                                                                                                                                                                                                             

HOTĂRÂREA NR. 127

privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Craiova, convocată de îndată în 09.04.2020, desfăşurată on-line

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit de îndată în şedinţa extraordinară din data de 09.04.2020;

Având în vedere Dispoziţia Primarului Municipiului Craiova nr.3795/2020, privind convocarea de îndată a Consiliului Local al Municipiului Craiova, în şedinţă extraordinară, în 09.04.2020, desfăşurată on-line;

 În temeiul art.135 alin.7, coroborat cu art.139 alin.1, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

 

 

hotărĂŞte:

 

 

 

Art.1.Se aprobă ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Craiova, convocată de îndată în 09.04.2020, desfăşurată on-line, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

  CONTRASEMNEAZĂ,

          

  SECRETAR GENERAL,

            Stelian BĂRĂGAN

   Nicoleta MIULESCU

 

 

                                                                       

 

      Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.127/2020

 

 

 

 

 

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 09.04.2020

 

 

 

 

 

Nr.

proiect hotărâre

Titlul proiectului de hotărâre

Inițiatorul proiectului de hotărâre

Comisiile de specialitate cu atribuții de avizare a proiectului de hotărâre

1.       

Proiect de hotărâre privind delegarea către Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din municipiul Craiova, a atribuţiilor prevăzute de Hotărârea Guvernului nr.201/2020 privind aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină şi luarea unor măsuri în domeniul sănătăţii, precum şi pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii, modificată prin Hotărârea Guvernului nr.269/2020

Primar-Mihail Genoiu

I, II, III, IV, V

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Stelian BĂRĂGAN