Hotărârea nr. 126/2020

HCL 126 STABILIREA MODALITĂȚII DE SPRIJIN PENTRU PERSOANELE ÎN VÂRSTĂ DE PESTE 65 ANI FĂRĂ SUSȚINĂTORI SAU ALTĂ FORMĂ DE AJUTOR ȘI ASIGURAREA SPRIJINULUI ACESTORA ÎN VEDEREA MINIMALIZĂRII EXPUNERII LOR ÎN AFARA LOCUINȚELOR

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA  

                                                                                                           

     HOTĂRÂREA NR.126

privind stabilirea modalității de sprijin pentru persoanele în vârstă de peste 65 ani, fără susținători sau altă formă de ajutor și asigurarea sprijinului acestora, în vederea minimalizării expunerii lor în afara locuințelor 

 

    Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.03.2020;

    Având în vedere referatul de aprobare nr.51949/2020, raportul nr.51951/2020 al Direcţiei Economico- Financiare şi raportul de avizare nr.51975/2020 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune stabilirea modalității de sprijin pentru persoanele în vârstă de peste 65 ani, fără susținători sau altă formă de ajutor și asigurarea sprijinului acestora, în vederea minimalizării expunerii lor în afara locuințelor și avizele nr.120/2020 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Iniţiativă şi Relaţii Internaţionale, nr.122/2020 al Comisiei IV-Învăţământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret şi Sport, nr.126/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti și nr.128/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;

          În conformitate cu prevederile art.11 lit.e din Legea nr. 292/2011 privind asistenţa socială, art.1 şi art.2 din Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, art.57 alin.1 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale, Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.82/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, Decretului nr.195/2020 al Președintelui României, Ordonanței Militare nr.2/2020 şi Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2; 

  În temeiul art. 129 alin.2 lit.d, coroborat cu alin.7 lit.b, art.139 alin.1, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă acordarea de beneficii sociale în natură sub formă de pachete cu produse alimentare de strictă necesitate, conținând: 2 l ulei, 1 kg zahăr, 2 kg făină, 2 kg orez, 2 kg mălai și un pachet de 400 g paste făinoase, atât persoanelor în vârstă de peste 65 ani, fără susținători sau altă formă de ajutor, cât și beneficiarilor Programului social „SOLIDARITATE”, fără ca acest beneficiu să fie acordat de două ori aceleiași persoane.

 

Art.2. Se aprobă suspendarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 487/2017, cu modificările și completările ulterioare, pe perioada stării de urgență.

  Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară și Direcția Generală de Asistență Socială  Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

     

SECRETAR GENERAL,

        Stelian BĂRĂGAN

Nicoleta MIULESCU