Hotărârea nr. 125/2020

HCL 125 MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.473/2019 REFERITOARE LA STABILIREA ŞI APROBAREA IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2020

 

MUNICIPIUL CRAIOVA                                                    

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA                                   

 

HOTĂRÂREA NR.125

privindmodificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.473/2019 referitoare la stabilirea şi aprobarea impozitelor şi taxelor locale, pentru anul 2020           

 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.03.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr.51241/2020, raportul nr.51332/2020 al Direcţiei Impozite și Taxe şiraportul de avizare nr.51405/2020 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialiateşi Contencios Administrativ  prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.473/2019 referitoare la stabilirea şi aprobarea impozitelor şi taxelor locale, pentru anul 2020 și avizele nr.120/2020 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Iniţiativă şi Relaţii Internaţionale, nr.126/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti și nr.128/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;

În conformitate cu  prevederileart.V din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetareşi Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art.129 alin.2 lit.b coroborate cu alin.4 lit.c, art.139 alin.3 lit.c, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1.Se aprobă modificarea art.12, art.13 şi art.14 din HotărâreaConsiliului Local al Municipiului Craiova nr.473/2019, şi vor avea următorul conţinut:

Art.12.Se aprobă acordarea unei bonificaţii de 10%, pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 30 iunie 2020.

Art.13. Se aprobă acordarea unei bonificaţii de 10%, pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 30 iunie 2020.

Art.14. Se aprobă acordarea unei bonificaţii de 10%, pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe mijloacele de transport, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 30 iunie 2020.”

Art.2.Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: ServiciulAdministraţie Publică Locală şi Direcţia Impozite şi Taxe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

      CONTRASEMNEAZĂ,

 

       Stelian BĂRĂGAN

        SECRETAR GENERAL,

         Nicoleta MIULESCU