Hotărârea nr. 124/2020

HCL 124 PLANUL URBANISTIC ZONAL REFERITOR LA RECONSIDERARE URBANISTICĂ ÎN ZONA STR.DOLJULUI-STR.PĂLTINIŞ STR.LĂMÂIŢEI ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI LOCUINŢE CU REGIM DE ÎNĂLŢIME S+P+1 GENERAT DE IMOBILUL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR.PĂLTINIŞ NR.53
MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.124

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderare urbanistică în zona str.Doljului-str.Păltiniş, str.Lămâiţei, în vederea construirii unei locuinţe cu regim de înălţime S+P+1, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str.Păltiniş, nr.53

 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.03.2020;

        Având în vedere referatul de aprobare nr.42655/2020, raportul nr.42743/2020 întocmit de Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului și raportul de avizare nr.44797/2020 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrtiv prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderare urbanistică în zona str.Doljului-str.Păltiniş, str.Lămâiţei, în vederea construirii unei locuinţe cu regim de înălţime S+P+1, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str.Păltiniş, nr.53 și avizele nr.124/2020 al Comisiei II-Urbanism, Protecţia Mediului şi Conservarea Monumentelor și nr.126/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti;

În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, republicată, privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, modificată şi completată, Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, republicată,  Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, modificată şi completată, Ordinului nr.233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a  Legii nr.350/2001, Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism și Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională;

         Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.118/2011 privind aprobarea Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului Municipiului Craiova;

           În temeiul art.129 alin.2 lit.c coroborat cu alin.6 lit.c, art.139 alin.3 lit.e, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE:

          Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal referitor la reconsiderare urbanistică în zona str.Doljului-str.Păltiniş, str.Lămâiţei, în vederea construirii unei locuinţe cu regim de înălţime S+P+1, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str.Păltiniş, nr.53, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

          Art.2. Termenul de valabilitate al Planului Urbanistic de Detaliu prevăzut la art.1, este de 10 ani de la data aprobării.

           Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală şi Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

 

 SECRETAR GENERAL,

Mihail GENOIU

  Nicoleta MIULESCU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!&■ELABORARE P.U.Z. PENTRU RECONSIDERARE URBANISTICA IN ZONA STR. DOLJULUI - STR. PĂLTINIȘ - STR. LA MALTEI, IN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI LOCUINȚE S+P+1 Adresa: Str. Păltiniș, nr. 53, Mun. Craiova, Jud. Dolj


- GN -


---Tc---


I

ă


■T.R. 2


ALIMENTARE CU GAZE


— CH - RACORD DE GAZE PROPUS TELECOMUNICAȚII REȚEA TELECOMUNiCATtl EXISTENTA


— Te— MTEA TELECOMUNICAȚII PROPUSA


U.T.R. 3


r~ZSl


1 i ;i---4---

& ~ U.t/R.Ț|

LI 1 J

Buce__

P-U 1 : fi

Fiii.


U.T.R, 3 - Zona servicii de interes general cu regim de inaltime P+2


'77777\


ZONE FUNCȚIONALE

EXISTENT

PROPUS

HA

%

HA

%

1. ZONA LOCUINȚE COLECTIVE

1.23

60.89

0.95

47.02

2. ZONA LOCUINȚE INDIVIDUALE

0.00

0.00

0.06

2.97

3. ZONA SERVICII DE INTERES GENERAL

0.00

0.00

0.22

10.89

4. CAI DE COMUNICAȚIE SI TRANSPORT

0.785

38.87

0.735

36.41

din care:

Circulații carosabile

0.445

22.02

0.465

23.02

Circulații pietonale

0.34

16.85

0.27

13.39

5. ZONA SPATII VERZI

0.0

0.00

0.05

2.47

6. PLATFORME DE GUNOI

0.005

0.24

0.005

0.24

TOTAL TERITORIU STUDIAT

2.02

100,00

2.02

100,00


SC.             7

COdnrirnt

VERIFICATOR/ EXPERT

NUME:

H>SDILIA

craiova, dolj

proiect

unirii, nr.196

TITLU PROIECT

PURCARU MARIN si PURCARU ADRb

Domiciliul: Str. Constantin Argetoianu, Nr. 42, bl. K 1, Ap. 8, Mun. Craiova, Jud. Dolj


ARHITECTURA:

NUME:

SEMNĂTURĂ:

SEF PROIECT:

ARH. STEFARTA E.

PROIECTAT:

ARH. STEFARTA E.

URB. CONSTANTIN A.M.

DESENAT:

URB. CONSTANTIN A.M.

1:1000


Zona de locuințe colective cu regim de înălțime P+3-10 Zona de locuințe individuale cu regim de inaltime S+P+1 Construcție propusa S+P+1

Zona servicii de interes general cu regim de inaltime P+2 Construcții existente in zona studiata

’ V(4nWu'ăfi existente învecinate cu zona studiata

Zona spatii verzi

Platforme de gunoi

Limita de construibilitate


_D5.


ELABORARE P.UJL PENTRU RECONSIDERARE URBANISTICA IN ZONA STR DOLJULUI - STR PĂLTINIȘ - STR. LAMA1TEI, IN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI LOCUINȚE S»P»1 Adresa: Str. Păltiniș. Nr. 53, Mun. Crelova, Jud Dolj


Data: TITLU PLÂNSĂ

| REGLEMENTARI URBANISTICE


Proiect nr. 29/2018


Plan» nr.