Hotărârea nr. 123/2020

HCL 123 APROBAREA TARIFELOR/KM PENTRU ACTIVITATEA DE TRANSPORT LOCAL DE PERSOANE ÎN REGIM DE CURSE SPECIALE DESFĂȘURATĂ DE R.A.T. SRL

MUNICIPIUL  CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA      

                                                                                                        

 

      HOTĂRÂREA NR.123

privind aprobarea tarifelor/km pentru activitatea de transport local de persoane în regim de curse speciale desfășurată de R.A.T. SRL

 

 

    Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din  data de 26.03.2020;

           Având în vedere referatul de aprobare nr.40831/2020, raportul nr.44104/2020 al Direcţiei Servicii Publice și raportul de avizare nr.45090/2020 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea tarifelor/km pentru activitatea de transport local de persoane în regim de curse speciale desfășurată de R.A.T. SRL și avizele nr.120/2020 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Iniţiativă şi Relaţii Internaţionale, nr.126/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti și nr.128/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.1961 alin.1 din Legea societăţilor nr.31/1990 și art.II din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.51/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane;

În temeiul art.129 alin.2 lit.d coroborat cu alin.7 lit.m, art.139 alin.1, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE:

 

    Art.l. Se aprobă mandatarea administratorului R.A.T. SRL să încheie contractele de transport pentru serviciile regulate speciale între operator și persoana juridică, beneficiar al transportului sau care a angajat transportul.

      Art.2. Se aprobă tarifele/km pentru activitatea de transport local de persoane în regim de curse speciale desfășurată de R.A.T. SRL, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Art.3.Se aprobă mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova  în Adunarea Generală a Asociaţilor R.A.T. SRL, dl. Zorilă Dan, să aprobe şi să voteze în adunarea generală tarifele/km prevăzute la art.2 din prezenta hotărâre.

      Art.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, dl. Zorilă Dan şi R.A.T. SRL vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

                         

 

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

       

  SECRETAR GENERAL,

         Stelian BĂRĂGAN

  Nicoleta MIULESCU

    

 

 

    

ANEXA LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.123/2020

 

 

 

 

Tarife/km pentru activitatea de transport local de persoane în regim de curse speciale desfăşurată de R.A.T. SRL

 

 

 

 

Nr

crt

Tip mijloc de transport

Tarif/km

(fără T.V.A.)

1.

IVECO

3,99 lei

2.

PRESTIJ

5,12 lei

3.

BMC PROBUS

5,79 lei

4.

BMC BELDE

6,45 lei

5.

MAN NL

5,59 lei

6.

MAN SL

5,73 lei

7.

MAN LION’S

6,82 lei

8.

MERCEDES

6,52 lei

9.

BREDA

6,44 lei

10.

SOLARIS

6,91 lei

11.

AUTOCAR

6,70 lei

 

 

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Stelian BĂRĂGAN