Hotărârea nr. 122/2020

HCL 122 MODIFICAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE PRIN CONCESIUNE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL CRAIOVA NR. 48275/27.03.2015

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

                                                                                                 

           HOTĂRÂREA NR.122

privind modificarea Contractului de delegare prin concesiune a  serviciului de iluminat public din municipiul Craiova nr. 48275/27.03.2015

 

 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.03.2020;

          Având în vedere referatul de aprobare nr.42032/2020, raportul nr.44077/2020 întocmit de Direcţia Servicii Publice şi raportul de avizare nr.47206/2020 prin care se propune modificarea Contractului de delegare prin concesiune a  serviciului de iluminat public din municipiul Craiova nr. 48275/27.03.2015 și avizele nr.120/2020 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Iniţiativă şi Relaţii Internaţionale, nr.126/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti și nr.128/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului; 

          În conformitate cu prevederile art.35 alin.4 din Legea nr.230/2006 a serviciului de iluminat public, art.44 alin.2 din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, modificată şi completată şi Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată;

În temeiul art.129 alin.2 lit.d coroborat cu alin.7 lit.n, art.139 alin.1, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

hotărĂŞte:

 

Art.1. Se aprobă modificarea Contractului de delegare prin concesiune a  serviciului de iluminat public din municipiul Craiova nr. 48275/27.03.2015, după cum urmează:

a)    Art.11 se completează cu trei alineate noi, care vor avea următorul conţinut:

 (3) Valoarea lucrărilor suplimentare de investiţii privind extinderea şi modernizarea sistemului de iluminat public din zonele cuprinse în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, în sumă de 3.723.201,46 lei fără TVA, la care se adaugă TVA. în sumă de 707.408,27 lei.

 (4)  Plata lucrărilor suplimentare de extindere şi modernizare prevazute in  anexa nr.1 la prezenta hotărâre, se va face în rate lunare egale, în valoare de 66.485,74 lei fără TVA, la care se adaugă TVA, în valoare de 12.632,29 lei, începând cu luna august 2020, în baza situaţiilor de lucrări prezentate de către concesionar.

 (5) Termenul de execuţie pentru lucrările suplimentare de extindere şi modernizare din anexa nr.1, este de 15 luni de la obţinerea autorizaţiei de construire.

b)    Art.12 se completează cu două alineate noi, care vor avea următorul conţinut:

(2)  Valoarea  lucrărilor suplimentare de menţinere întreţinere prevazute in anexa nr.2 la prezenta hotărâre, este de 1.547.682,18 lei fără TVA, la care se adaugă TVA, în sumă de 294.059,61 lei.

 

 

(3) Contravaloarea lucrărilor suplimentare de întreţinere-menţinere a iluminatului public prevazute în anexa nr.2 la prezenta hotărâre, va fi achitată la preţurile unitare stabilite în ofertă, în baza documentelor justificative prezentate de concesionar.

c) la art.13, după alineatul (1) se introduce un nou alineat 1¹, care va avea urmatorul cuprins:

(11) Valoarea totala a prestaţiei serviciului de iluminat public prevazută la alin. (1) se suplimenteaza cu suma de 5.270.883,64 lei fără TVA, la care se adaugă TVA,  în valoare de 1.001.467,89 lei pentru întreaga perioadă a contractului de concesionare, reprezentând contravaloarea lucrărilor suplimentare de investiții privind extinderea, modernizarea şi menținerea întreținerea serviciului de iluminat public, prevazute în anexele nr.1 si 2 la prezenta hotărâre.

d) la art.28, după alineatul (1) se introduce un nou alineat 1¹, care va avea următorul cuprins:

      (11) Concesionarul se obligă să completeze garanţia de bună execuţie a Contractului, în corelare cu valoarea suplimentară a contractului.        

Art.2. Se aprobă suplimentarea valorii totale a prestaţiei serviciului de iluminat public pentru întreaga perioadă a contractului de concesionare nr. 48275/27.03.2015, cu suma de 5.270.883,64 lei fără T.V.A., la care se adaugă TVA,  în valoare de 1.001.467,89 lei, corespunzător extinderii sistemului de iluminat public din zonele cuprinse şi lucrărilor de menţinere - întreţinere , aprobate la art.1 şi 2 din prezenta hotărâre.

 Art.3. Se aprobă actul adiţional nr. 2 la contractul de delegare prin concesiune a  serviciului de iluminat public din municipiul Craiova nr. 48275/27.03.2015, prevăzut în anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional prevăzut la art.3.

 Art.5. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.97/2015.

 Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi S.C. FLASH LIGHTING SERVICES S.A. Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 

         

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

    CONTRASEMNEAZĂ,

 

    SECRETAR GENERAL,

Stelian BĂRĂGAN

      Nicoleta MIULESCU

 

 

 

PROPUNERI EXTINDERI 2020ANEXA 1
NR.CRTDENUMIRE OBIECTIVValoare fara TVA
1"ESPLANADA PIETONALA UNIRII intre MERCUR si M.KOGALNICEANU-inloc retea subterana,stalpi si mont.corp.cu LED"311290.33
2"STR.LIPSCANI intre str.N.Plopsor si str.Unirii+str.M.Dudu intre Unirii si Banca Tiriac-inloc retea subterana,stalpi si mont.corp.cu LED "231503.92
3PARC MERCUR-MODERNIZ.-inloc.corp.il.(inclusiv perimetru)-cu corp.cu LED410758.77
4PASAJ MERCUR+PARCARE intre PROFI si Maiorescu-reb.retea si inloc.corp.il. cu corp.cu LED64323.30
5ENGLISH PARC-PERIMETRU-moderniz.-inloc.corp.il.cu LED55374.90
6"PASAJ SUPRATERAN km ""0""-reab.retea alim.inloc.cutii derivatie montare ech.teleg.in PA"66762.68
7"PASAJ SUBTERAN -reab.CD,inloc.proiectoare si mont.echip.teleg."25461.18
8AL.DUILIU MARCU-inloc.st.il.44072.32
9TRECERI PIETONI-realiz.il.suplimentar inteligent-mont.st.unde e nec.si echip.ac.cu senzori de miscare377740.68
10STR.MALINULUI - alee zona nr.67F41172.39
11EROII SANITARI intre G.URECHE si CANTEMIR27265.73
12STR.GRIGORE URECHE18359.68
13AL.AGRONOMILOR+AL.AGRICULTORILOR20986.41
14STR.MASLINULUI40161.29
15AL.1 SIMNIC NR.116 PANA LA CENTURA54252.25
16ELIZA OPRAN -prel.de la nr.101 la capat16004.62
17STR.MARIA ZAHARIA4001.15
18STR.PELINULUI63129.05
19DACIA INCINTA BL.1 a-1g - inloc st.de beton25086.00
20"FAGARASI incinte bl.""D""-INLOC ST.BETON"78492.08
21AL.4 PLOPULUI45156.24
22ALEEA PERSONALITATILOR292105.58
23STR.BRAILA- prelungire18251.45
24"ALEE DE ACCES 1 - nr cadastral 14201/2 B.VILCII,zona COMRANADO"9877.19
25"STR.UNIRII intre KM""0' si STR POPA SAPCA"388438.93
26M.STREJAN - PT 10325805.03
27STR.CARPENULUI349950.92
28ILUMINAT PERIMETRAL STADION ATLETISM84369.51
29TRECERI PIETONI-realiz.il.suplimentar inteligent-mont.st.unde e nec.si echip.ac.cu senzori de miscare318395.27
30EXTINDERE SIP - INCINTE BLOCURI214652.64
TOTAL VALOARE FARA TVA3723201.46
--------------------------------------------------------------------------------
ANEXA 1 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.122/2020
NR.CRTDENUMIRE OBIECTIVDem.corpDem.cons.Dem.stalpiSTALP MET.8 MSTALP MET.6 MSTALP MET.4 MSTALP ornam.4 MSTALP ORN.8 MCORP LED 35CORP LED 88CORP LED 107PR.LEDCABLU ACYABY 4X16CABLU ACYABY 3X35CABLU CYY 3X1.5CABLU CYY 3X2.5CABLU CYY 4X1.5CORP SODIU 70WCONS.1X1CONS.ORNAM.DOZE CAMERETEtub D60tub D110SUBTRAV.SPARGERI BETON [mc]REFACERE BETON [mp]REFACERE ASFALT [mp]DECOPERT.PAVELE [mp]REFACERE PAVELE [mp]PPPAFPXFPERTUValoare fara TVA
Poz.nr.crt. lista lucrari extindereB.2B.3B.5E.5P.R.11P.R.12P.R.14P.R.15B.14B18B.20P.A.3B.9E.2E.4P.R.7P.R.9E.7E.6P.R.20MI.81E.19E.20E.18E.15E.10E.13E.11MI.136MI.131E.21E.17T.1T.3"T.4,5,6"
pret unitar24.8224.4286.51223.21989.58866.274777.3313066.59"1,753.46"2604.16"2,770.61"2528.941851.9787457.611846.764499.7604611.4742705.48195.16"1,465.88"560.6292"1,837.54"7.8428.81160.43126.80104.2997.1924.8160.80547.58"7,380.71"406.02504.0410699.76
1"ESPLANADA PIETONALA UNIRII intre MERCUR si M.KOGALNICEANU-inloc retea subterana,stalpi si mont.corp.cu LED"2323232348509269854254254254311290.33
2"STR.LIPSCANI intre str.N.Plopsor si str.Unirii+str.M.Dudu intre Unirii si Banca Tiriac-inloc retea subterana,stalpi si mont.corp.cu LED "212121215258463532632372374231503.92
3PARC MERCUR-MODERNIZ.-inloc.corp.il.(inclusiv perimetru)-cu corp.cu LED318215215252621773067.5337.5337.5337.541521410758.77
4PASAJ MERCUR+PARCARE intre PROFI si Maiorescu-reb.retea si inloc.corp.il. cu corp.cu LED26262620030020250000064323.30
5ENGLISH PARC-PERIMETRU-moderniz.-inloc.corp.il.cu LED2020101018010655374.90
6"PASAJ SUPRATERAN km ""0""-reab.retea alim.inloc.cutii derivatie montare ech.teleg.in PA"100166762.68
7"PASAJ SUBTERAN -reab.CD,inloc.proiectoare si mont.echip.teleg."2125461.18
8AL.DUILIU MARCU-inloc.st.il.1616161630012816644072.32
9TRECERI PIETONI-realiz.il.suplimentar inteligent-mont.st.unde e nec.si echip.ac.cu senzori de miscare50100150010018377740.68
10STR.MALINULUI - alee zona nr.67F93607299272941172.39
11EROII SANITARI intre G.URECHE si CANTEMIR62404866181627265.73
12STR.GRIGORE URECHE41603244121418359.68
13AL.AGRONOMILOR+AL.AGRICULTORILOR42003244122420986.41
14STR.MASLINULUI936099301940161.29
15AL.1 SIMNIC NR.116 PANA LA CENTURA8320648824118154252.25
16ELIZA OPRAN -prel.de la nr.101 la capat4812121216004.62
17STR.MARIA ZAHARIA123334001.15
18STR.PELINULUI165001616511663129.05
19DACIA INCINTA BL.1 a-1g - inloc st.de beton662402424825625086.00
20"FAGARASI incinte bl.""D""-INLOC ST.BETON"181872072185412420478492.08
21AL.4 PLOPULUI104008010104011045156.24
22ALEEA PERSONALITATILOR204025600160402530020153292105.58
23STR.BRAILA- prelungire41601644121418251.45
24"ALEE DE ACCES 1 - nr cadastral 14201/2 B.VILCII,zona COMRANADO"20552059877.19
25"STR.UNIRII intre KM""0' si STR POPA SAPCA"20201013131340017026105010003036.5175151751752388438.93
26M.STREJAN - PT 1035520020156225805.03
27STR.CARPENULUI4444447007004408818020103349950.92
28ILUMINAT PERIMETRAL STADION ATLETISM131340013013401184369.51
29"INCINTE SCOLI ,GRADINITE ,SPITALE"55101020354526004002030192.9362021318395.27
30EXTINDERE SIP - INCINTE BLOCURI40401739.516012030103015214652.64
TOTAL FIZICE162871121171061048513319441362910199.54000383430061212837726145101760.9361000196282.51255151174.51174.51035100584
TOTAL VALOARE FARA TVA3723201.46
"PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,"
Stelian BĂRĂGAN" Întocmit,""În
"

ANEXA 2 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.122/2020
LUCRARI MENTINERE INTRETINERE
Nr. crt.OperatieCantitateumPret unitar ( lei)Valoare ( lei)
1"Balast pentru surse de lumina cu vapori de sodiu sau halogenuri metalice 100W, montare"500.00buc78.87"39,435.00"
2"Balast pentru surse de lumina cu vapori de sodiu sau halogenuri metalice 150W, montare"150.00buc98.33"14,749.50"
3"Balast pentru surse de lumina cu vapori de sodiu sau halogenuri metalice 250W, montare"50.00buc117.80"5,890.00"
4"Balast pentru surse de lumina cu vapori de sodiu sau halogenuri metalice 50W, montare"100.00buc74.54"7,454.00"
5"Balast pentru surse de lumina cu vapori de sodiu sau halogenuri metalice 70W, montare"700.00buc75.08"52,556.00"
6Inlocuire driver corpuri iluminat LED40.00buc392.16"15,686.40"
7"Bloc ancorare echipament de masura, distributie si comanda, realizare"5.00buc77.22386.10
8"Bloc ancorare echipament de sustinere 3,1m – 4m, realizare"100.00buc260.59"26,059.00"
9"Bloc ancorare echipament de sustinere 4,1m – 6m, realizare"10.00buc382.14"3,821.40"
10"Bloc ancorare echipament de sustinere 6,1m – 8m, realizare"20.00buc413.63"8,272.60"
11"Bloc ancorare echipament de sustinere din beton in aliniament, realizare"5.00buc211.07"1,055.35"
12"Bloc ancorare echipament de sustinere din beton terminal, realizare"5.00buc655.26"3,276.30"
13"Cablu aerian tip TYIR 50 OL-Al 1x25mmp, montare""2,000.00"m8.38"16,760.00"
14"Cablu aerian tip TYIR 50 OL-Al 3x25mmp, montare""4,000.00"m13.62"54,480.00"
15"Cablu aerian tip TYIR 50 OL-Al 3x35mmp, montare""1,000.00"m14.00"14,000.00"
16"Cablu electric aerian, demontare / montare""7,000.00"m2.79"19,530.00"
17"Cablu otel galvanizat d=3mm, montare""1,500.00"m6.19"9,285.00"
18"Cablu tip ACYAbY 3x25+16mmp, pozare"500.00m10.59"5,295.00"
19"Cablu tip ACYAbY 3x35+16mmp, pozare"300.00m11.40"3,420.00"
20"Cablu tip ACYAbY 3x50+25mmp, pozare"200.00m15.13"3,026.00"
21"Cablu tip ACYAbY 4x16mmp, pozare""4,000.00"m6.75"27,000.00"
22"Cablu tip CYY 3x1,5mmp, pozare""4,600.00"m7.25"33,350.00"
23"Cablu tip CYY 3x2,5mmp, pozare""2,500.00"m9.84"24,600.00"
24"Cleme de conexiuni electrice exterioare, montare""2,500.00"buc17.30"43,250.00"
25"Conductor tip FY 1,5 mmp, pozare"850.44m0.70595.31
26"Conductor tip FY 2,5 mmp, pozare"800.00m1.45"1,160.00"
27"Contactor 115A, montare"50.00buc408.89"20,444.50"
28Dispozitiv amorsare surse lumina cu vapori de sodiu sau halogenuri metalice"1,500.00"buc58.33"87,495.00"
29"Disp.de protectie impotriva electrocutarii cu rez.de dispersie mai mica de 10 ohm, montare"50.00buc572.60"28,630.00"
30"Echipament rigid protectie cabluri, F63mm, pozare"400.00m6.13"2,452.00"
31"Echipament de iluminat - clasic 70W, montare"30.00buc658.65"19,759.50"
32"Echipament de iluminat ornamental - clasic 70W, montare"10.00buc680.28"6,802.80"
33Echipament de iluminat LED 0-35 w130.00buc"2,183.57""283,864.10"
34Echipament de iluminat LED 36-100w35.00buc"2,724.32""95,351.20"
35Echipament de iluminat LED 101-150w40.00buc"3,156.92""126,276.80"
36"Echipament de iluminat, demontare"30.00buc28.98869.40
37"Echipament de iluminat, verificare generala si remontare"40.00buc26.78"1,071.20"
38"Echipament de sustinere 3,1m – 4m, demontare"10.00buc79.10791.00
39"Echipament conexiuni circuite electrice, montare"5.00buc491.78"2,458.90"
40"Echipament de distributie circuite electrice, montare"2.00buc"4,716.67""9,433.34"
41"Echipament de distributie cu comanda circuite electrice, montare"2.00buc"6,555.22""13,110.44"
42"Echipament de sustinere clasic 3,1m – 4m, montare"100.00buc497.35"49,735.00"
43"Echipament de sustinere clasic 4,1m – 6m, montare"10.00buc600.09"6,000.90"
44"Echipament de sustinere clasic 6,1m – 8m, montare"20.00buc627.43"12,548.60"
45"Echipament de sustinere din beton in aliniament, montare"4.00buc576.30"2,305.20"
46"Echipament de sustinere din beton terminal, montare"3.00buc"1,031.11""3,093.33"
47"Echipament flexibil protectie cabluri, F40mm, pozare"200.00m3.87774.00
48"Echipament mansonare legatura, realizare"20.00buc198.46"3,969.20"
49Foraj orizontal cu tub PVC F100mm - F160mm50.00m138.35"6,917.50"
50Intretinere cablu aerian"1,800.00"m5.44"9,792.00"
51Intretinere cablu subteran200.00m5.31"1,062.00"
52Intretinere echipament de iluminat100.00buc38.14"3,814.00"
53"Intretinere echipament de sustinere 3,1m – 4m"100.00buc54.35"5,435.00"
54Sapatura500.00mc29.11"14,555.00"
55"Siguranta MPR 160A, montare"80.00buc32.44"2,595.20"
56"Siguranta MPR 63A, montare"40.00buc23.78951.20
57Siguranta monopolara 10A montata in stalp20.00buc25.48509.60
58"Sursa lumina cu vapori de sodiu la înaltã presiune 100W, montare"250.00buc77.48"19,370.00"
59"Sursa lumina cu vapori de sodiu la înaltã presiune 150W, montare"151.00buc80.72"12,188.72"
60"Sursa lumina cu vapori de sodiu la înaltã presiune 250W, montare"50.00buc94.78"4,739.00"
61"Sursa lumina cu vapori de sodiu la înaltã presiune 50W, montare"50.00buc72.07"3,603.50"
62"Sursa lumina cu vapori de sodiu la înaltã presiune 70W, montare""1,010.00"buc72.07"72,790.70"
63Identificare defect laborator PRAM30.00buc183.14"5,494.20"
64"Zona pietonala cu beton nou, refacere"20.00mp75.64"1,512.80"
65"Zona circulatie pietonala cu asfalt, decopertare"15.00mp27.60414.00
66"Zona circulatie pietonala cu beton, decopertare"20.00mp27.60552.00
67"Zona pietonala cu asfalt nou, refacere"15.00mp54.80822.00
68Inlocuire capac stalp metalic100.00buc58.43"5,843.00"
69Inlocuire modul universal de control pornire/oprire [MUCP/O] -400 w210.00buc375.18"78,787.80"
70Inlocuire modul universal de control pornire/oprire si dimming [MUCP/OD] – 150W ; 400W79.00buc600.41"47,432.39"
71Inlocuire modul universal de control pornire/oprire si dimming [MUCP/OD] LED80.00buc460.89"36,871.20"
TOTAL"1,547,682.18"
"PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,"
Stelian BĂRĂGAN

Anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 122/2020

 

                                                                                                   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

                                                                                                    Stelian BĂRĂGAN

 

ACT ADIŢIONAL NR. 2

LA CONTRACTUL DE DELEGARE PRIN CONCESIUNE

A  SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC

DIN MUNICIPIUL CRAIOVA NR. 48275/27.03.2015

 

1.      Preambul

Avand in vedere:

- Prevederile art. 35, alin. 4 si 5 din Legea serviciului de iluminat public nr. 230/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, finanţarea investiţiilor pentru dezvoltarea, funcţionarea şi exploatarea serviciului de iluminat public din bugetele locale se face în baza hotărârii consiliilor locale, a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a asociaţiilor de dezvoltare comunitară, după caz, potrivit legii, iar sursele de finanţare a lucrărilor de investiţii se asigură potrivit prevederilor Legii nr. 51/2006;

- Prevederile art. 44, alin. 2 din Legea 51/2006 finanţarea cheltuielilor de capital pentru realizarea obiectivelor de investiţii publice ale unităţilor administrativ-teritoriale, aferente sistemelor de utilităţi publice, se asigură din fonduri proprii ale operatorilor şi/sau fonduri de la bugetul local, în conformitate cu obligaţiile asumate prin actele juridice pe baza cărora este organizată şi se desfăşoară gestiunea serviciilor ;

- Dispozitiile O.U.G nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii (act normativ sub imperiul caruia a fost incheiat contractul);

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale

- Hotararea  Consiliului Local al municipiului Craiova nr. 97/26.03.2015 privind atribuirea contractului de delegare prin concesiune a serviciului de iluminat public in municipiul Craiova , catre S.C. Flash Lighting Services S.A. Bucuresti ;

- Hotararea Consiliului Local al municipiului Craiova nr. _____/26.03.2020 privind modificarea contractului de delegare prin concesiune a  serviciului de iluminat public din municipiul Craiova nr. 48275/27.03.2015

In temeiul art. 2, art. 3, art. 15, alin. 6, art. 16, alin. 4 si art. 29 din contractul de delegare prin concesiune a  serviciului de iluminat public din municipiul Craiova nr. 48275/27.03.2015

2.      Partile contractante

MUNICIPIUL CRAIOVA, cu sediul în Craiova, str. A.I.Cuza nr. 7, telefon 0251416235, fax 0251411561, CUI 4417214, cont  RO03TREZ24A700600710101X pentru lucrările de investiţii şi cont RO63TREZ24A700600200103X pentru lucrările de întreţinere – menţinere, deschise la Trezoreria Craiova, reprezentat prin dl. Mihai Genoiu, primar, în calitate de concedent, pe de o parte,

şi

S.C. FLASH LIGHTING SERVICES SA, cu sediul în str. Constantin Noica, nr. 173, sector 6, Bucureşti, telefon  0212334252/53/54, /fax 0212334255, 0212039926, CUI  RO 13845929, certificat de înregistrare/ înmatriculare J40/4125/2001, cont RO48TREZ7005069XXX001920, deschis la Trezoreria A.T.C.P. - Municipiul Bucureşti, reprezentat prin   Dan Ovidiu Vătăjelu, având funcţia de director general, în calitate de concesionar, pe de altă parte.

convin a incheia prezentul Act aditional la Contractul de delegare prin concesiune a  serviciului de iluminat public din municipiul Craiova nr. 48275/27.03.2015 , ca urmare a acordului de vointa exprimat de partile semnatare.

            Art. I  - La art. 11 dupa alineatul (2)  se introduc trei alineate noi, alineatul (3), (4) si (5), care vor avea urmatorul cuprins :

            (3) Valoarea lucrărilor suplimentare de investiţii privind extinderea şi modernizarea sistemului de iluminat public din zonele cuprinse în Anexa 1 la prezentul Act Adiţional in suma de 3.723.201,46 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în sumă de 707.408,27 lei.

            (4)  Plata lucrărilor suplimentare de extindere şi modernizare prevazute in  Anexa 1 la prezentul act aditional, se va face în rate lunare egale, în valoare de 66.485,74 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 12.632,29 lei, începând cu luna august 2020, în baza situaţiilor de lucrări prezentate de către Concesionar.

            (5) Termenul de execuţie pentru lucrările suprimentare de extindere şi modernizare din Anexa 1, este de 15 luni de la obţinerea autorizaţiei de construire.

            Art. II - La art. 12 se introduc doua noi alineate, alineatele (2) si (3), care vor avea urmatorul cuprins :

(2)Valoarea  lucrărilor suplimentare de menţinere întreţinere prevazute in Anexa 2 la prezentul Act Adiţional este de 1.547.682,18 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în sumă de 294.059,61 lei.

(3) Contravaloarea lucrărilor suplimentare de întreţinere-menţinere a iluminatului public prevazute in Anexa 2 la prezentul Act Adiţional  va fi achitată la preţurile unitare stabilite în ofertă, în baza documentelor justificative prezentate de Concesionar.

            Art. III - Dupa alineatul 1 al art. 13 se introduce un nou alineat 11, care va avea urmatorul cuprins :

            (11) Valoarea totala a prestaţiei serviciului de iluminat public prevazuta la alin. (1) se suplimenteaza cu suma de 5.270.883,64 lei fără TVA, la care se adaugă TVA  în valoare de 1.001.467,89 lei pentru întreaga perioadă a contractului de concesionare reprezentand contravaloarea lucrărilor suplimentare de investiţii privind extinderea, modernizarea si mentinerea intretinerea serviciului de iluminat public, prevazute in anexele 1 si 2 la prezentul act aditional.

             Art. IV – Dupa alineatul 1 al art. 28 se introduce un nou alineat 11, care va avea urmatorul cuprins :

            (11) Concesionarul se obligă să completeze garanţia de bună execuţie a Contractului în corelare cu valoarea suplimentară a contractului.

Art. V - Celelalte prevederi contractuale rămân nemodificate.

            Prezentul Act Adiţional a fost încheiat astăzi ............... în 2(două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte din Contractul de delegare prin concesiune a serviciului de iluminat public din municipiul Craiova, înregistrat sub numărul 48275/27.03.2015.

 

                      CONCEDENT,                                                        CONCESIONAR,

            MUNICIPIUL CRAIOVA                   S.C. FLASH LIGHTING SERVICES SA

                         PRIMAR,                                                      DIRECTOR GENERAL,

                      Mihail Genoiu                                                         Dan Ovidiu Vătăjelu

 

       Direcţia Economico-Financiară,                          

               Director Executiv,                                            

                 Daniela Militaru

 

                   VIZAT CFP

             Adriana Rînzescu

 

     Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii,

               Director Executiv,

                    Maria Nuţă

 

           Direcţia Servicii Publice,

               Director Executiv,                                                                          Vizat pentru legalitate,

                   Delia Ciucă                                                                                            Nelu Pîrvu