Hotărârea nr. 121/2020

HCL 121 MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.295/2015 REFERITOARE LA TRANSMITEREA ÎN FOLOSINŢĂ GRATUITĂ CĂTRE MINISTERUL PUBLIC-PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE – DIRECŢIA NAŢIONALĂ ANTICORUPŢIE-SERVICIUL TERITORIAL CRAIOVA A IMOBILULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR.ÎMPĂRATUL TRAIAN NR.39
      MUNICIPIUL CRAIOVA   
     CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

                                                                                                   

 

HOTĂRÂREA NR.121

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.295/2015 referitoare la transmiterea în folosinţă gratuită, către Ministerul Public-Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie-Serviciul Teritorial Craiova, a imobilului situat în municipiul Craiova, str.Împăratul Traian, nr.39

 

         Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.03.2020;

  Având în vedere referatul de aprobare nr.44302/2020, raportul nr.44304/2020 întocmit de Direcţia Patrimoniu şi raportul de avizare nr.45502/2020 întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.295/2015 referitoare la transmiterea în folosinţă gratuită, către Ministerul Public-Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie-Serviciul Teritorial Craiova, a imobilului situat în municipiul Craiova, str.Împăratul Traian, nr.39 și avizele nr.126/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti și nr.128/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile  art.874 din Codul Civil

           În temeiul art.108 lit.d,, art.129 alin.2 lit.c,  art.139 alin.3 lit.g, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

                                                HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1. Se aprobă prelungirea duratei de transmitere în folosinţă gratuită, către Ministerul Public-Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie-Serviciul Teritorial Craiova, a imobilului situat în municipiul Craiova, str.13 Septembrie nr.14 A (fost str.Împăratul Traian, nr.39), pe o perioadă de 5 ani, respectiv din data de 27.08.2020, până în data de 27.08.2025.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător art.1 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.295/2015.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Naţională Anticorupţie-Serviciul Teritorial Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri.

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

 

 SECRETAR GENERAL,

Stelian BĂRĂGAN

Nicoleta MIULESCU