Hotărârea nr. 12/2020

HCL 12 APROBAREA DOCUMENTAŢIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „MODERNIZARE SISTEM DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI TERMICE LA CONSUMATORII FINALI DIN MUNICIPIUL CRAIOVA”-REŢELE TERMICE DE DISTRIBUŢIE 2 PT PT 1 ȘI 4 VALEA ROŞIE ȘI
 
MUNICIPIULUI CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA      
                   
        HOTĂRÂREA NR.12

privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Modernizare sistem de distribuţie a energiei termice la consumatorii finali din municipiul Craiova”-reţele termice de distribuţie 2 PT, PT 1 și 4, Valea Roşie

 

          Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.01.2020;

          Având în vedere referatul de aprobare nr.704/2020, raportul nr.3035/2020 întocmit de Direcţia Servicii Publice și raportul de avizare nr.8032/2020 întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Modernizare sistem de distribuţie a energiei termice la consumatorii finali din municipiul Craiova”-reţele termice de distribuţie 2 PT, PT 1 și 4, Valea Roşie și avizele nr.30/2020 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Iniţiativă şi Relaţii Internaţionale, nr.39/2020 al Comisiei II-Urbanism, Protecţia Mediului şi Conservarea Monumentelor, nr.41/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti şi nr.43/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului; 

          În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată şi Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

          În temeiul art.129 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.d, art.139 alin.1, art.154 alin.1  şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

                                                       HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă  Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Modernizare sistem de distribuţie a energiei termice la consumatorii finali din municipiul Craiova”-reţele termice de distribuţie 2 PT, PT 1 și 4, Valea Roşie-soluţia 1, având următorii indicatori tehnico-economici:

a.             Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA):    26.015.325 lei

      din care C+M (inclusiv TVA):                   19.805.211 lei

b.             Durata de realizare a investiției:                       12 luni

           prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală şi Direcţia Servicii Publice vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,

Bianca Maria Carmen PREDESCU

Nicoleta MIULESCU