Hotărârea nr. 119/2020

HCL 119 MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

 

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

                                                                                   

                                                   HOTĂRÂREA NR.119

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 522/2007 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova

 

        Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din  data de 26.03.2020;

              Având în vedere referatul de aprobare nr.41157/2020, raportul nr.43540/2020 al Direcţiei Patrimoniu și raportul de avizare nr.46145/2020 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova și avizele nr.126/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti și nr.128/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;    

  În conformitate cu prevederile art.555-557 şi art.863 lit.e din Codul Civil

  În temeiul art.129 alin.2 lit. c, art.139 alin.3 lit.g, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al  municipiului Craiova, după cum urmează:

a)    se completează cu bunurile prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

b)    trecerea din domeniul privat, în domeniul public al municipiului Craiova a bunurilor prevăzute în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

               Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Craiova şi nr.522/2007 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova.                                 

             Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

                                         

 

          PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

 

    CONTRASEMNEAZĂ,

                     

SECRETAR GENERAL,

           Stelian BĂRĂGAN

 

Nicoleta MIULESCU

 

 

ANEXA NR.1 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.119/2020
INTRĂRI BUNURIîn domeniul privat
Nr. Crt.Denumirea bunuluiSup/mp/buc"elemente de identificare, observaţii, stare de operativitate"Valoare Inv/lei.
1"Sistem de ventilaţie, umidificare şi răcire pentru gazon"2proces verbal receptie 192085/04.11.2019371 875
"Presedinte de sedinta,"
Stelian BĂRĂGAN
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

ANEXA NR.2 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.119/2020
Trecerea din inventarul domeniului privat
în inventarul domeniului public al municipiului Craiova
Nr. Crt.Denumirea bunuluiNr inv in dom privatValoare Inv/lei.
1"Locuinţa str.22 dec 1989 bl.8, sc1, ap.33"1100107223316.05
2"Locuinţă Eust. Stoenescu bl.F19,sc.1, ap 15"11000478151034.81
3Locuinţă str. Ghe. Doja nr.68(fost 60). 1100067752901.73
"Presedinte de sedinta,"
Stelian BĂRĂGAN
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------