Hotărârea nr. 116/2020

HCL 116 DAREA ÎN ADMINISTRAREA REGIEI AUTONOME DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI FONDULUI LOCATIV CRAIOVA A UNUI IMOBIL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR.OLTEŢ NR.5
      MUNICIPIUL CRAIOVA   
     CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

                                                                                                             

       

     HOTĂRÂREA NR.116

privind darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova a unui imobil situat în municipiul Craiova, str.Olteţ, nr.5

 

 

       Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.03.2020;

     Având în vedere referatul de aprobare nr.48931/2020, raportul nr.49147/2020 al  Direcţiei Patrimoniu şi raportul de avizare nr.49327/2020 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova a unui imobil situat în municipiul Craiova, str.Olteţ, nr.5 și avizele nr.120/2020 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Iniţiativă şi Relaţii Internaţionale, nr.126/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti și nr.128/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;  

            În temeiul art.108, art.129 alin.2 lit.c, coroborat cu alin.6 lit.a, art.139 alin.3 lit.g, art.154 alin.1, art.196 alin.1 lit.a, art.287 lit.b, art.297 şi art.299 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

                                                HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a imobilului-clădire, cu suprafaţa construită de 192 mp., având număr de inventar 12008389 şi valoarea de inventar de 554822,00 lei şi a terenului aferent, în suprafaţă de 192 mp., având valoarea de inventar de 158856,00 lei, situat în municipiul Craiova, str.Olteţ, nr.5, în vederea închirierii ca spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă.

Art.2. Preluarea-predarea bunului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, se face pe bază de protocol încheiat între părţi, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze protocolul de preluare-predare.

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.80/2006 şi nr.282/2008.

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova  vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri.

 

 

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

  CONTRASEMNEAZĂ,

          

  SECRETAR GENERAL,

            Stelian BĂRĂGAN

   Nicoleta MIULESCU