Hotărârea nr. 115/2020

HCL 115 ORGANIZAREA REŢELEI ŞCOLARE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT ŞI PARTICULAR DIN MUNICIPIUL CRAIOVA PENTRU ANUL ŞCOLAR 2020-2021
     
      MUNICIPIUL CRAIOVA  
      CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA     

 

      HOTĂRÂREA NR.115

privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Craiova, pentru anul şcolar 2020-2021

 

 

         Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.03.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr.41232/2020, rapoartele nr.46110/2020 întocmit de Direcţia Patrimoniu şi nr.47509/2020 întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune  organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Craiova, pentru anul şcolar 2020-2021 și avizele nr.122/2020 al Comisiei IV-Învăţământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret şi Sport, nr.126/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti și nr.128/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;    

          În conformitate cu prevederile art.61 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, art.24 din Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr.5090/2019 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de antepreşcolari, preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2020-2021 şi Ordinului Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr.6564/2011 privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităților de învățământ din sistemul național de învățământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare; 

           În temeiul art.129 alin.2 lit.d, coroborat cu alin.7 lit. a, art.139 alin.1, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

 

                                                HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se  aprobă organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Craiova, pentru anul şcolar 2020-2021, conform anexelor nr.1-2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri.

 

 

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

  CONTRASEMNEAZĂ,

           

   SECRETAR GENERAL,

            Stelian BĂRĂGAN

      Nicoleta MIULESCU

 

Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.115/2020

 

Reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Craiova pentru anul şcolar 2020-2021

 

 Nr.

crt

LOCALITATEA

Denumirea unităţii de învăţământ cu personalitate juridică-Adresa Nr. telefon/fax/ e-mail/niveluri de învăţământ

 

Denumirea unităţii de înv. fara personalitate juridică (arondatâ)-Adresa Nr. telefon/fax/email/niveluri de învăţământ

1

2

3

4

1

CRAIOVA

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT "PINOCCHIO" CRAIOVA (PRE) Str. Ştefan Velovan nr 4 Craiova Jud Dolj, 0251/543620,0351/431015, fax: 0251/543621, gradinitapinochio@yaoo.com

 

2

CRAIOVA

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT "SF. LUCIA" CRAIOVA (PRE) Craiova str. I.G.Duca nr 5 Jud Dolj , 0351/801816, /0251/598081, fax: 0351/801816, sfantalucia@yahoo.com

 

3

CRAIOVA

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT "FLOAREA SOARELUI" CRAIOVA (PRE) str. Nicolae Coculescu, nr 20 Jud Dolj , 0251/484450, fax: 0251/484450, gradinita51craiova@yahoo.com

 

4

CRAIOVA

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT "PHOENIX" CRAIOVA (PRE) Bulevard Oltenia nr 81 ,0251/434103, fax: 025I/434103, grădinitaphoenix@yahoo.com

 

5

CRAIOVA

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT "PITICOT" (PRE) Str Elena Farago nr 17 Craiova Jud Dolj, 0351/419407, 0251/484728, fax 0351/419408, 0251/484728 gradinita45@yahoo.com

 

6

CRAIOVA

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT "CURCUBEUL COPILĂRIEI" CRAIOVA (PRE) str Amaradia nr 70 Bl F5a Craiova Jud Dolj, 0251/592583, 0251/416797,0351/428059. far: 0251/592583, gradinitanr53@yahoo.com

 

7

CRAIOVA

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT "CASTELUL FERMECAT" CRAIOVA (PRE) Electroputere nr 21 Craiova Jnd Dolj, 0251/580335, fax: 0251/580335.

grădiniţa 56@vahoo.com

 

8

CRAIOVA

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT "TRAIAN DEMETRESCU" CRAIOVA (PRE) str Traian Demetrescu nr 18 Craiova Jud Doţj ,0251/414824, fax: 0251/414587, gradinita23gradinita23@yahoo.com

 

9

CRAIOVA

 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL "SF. STELIAN" CRAIOVA (PRE) str.Cimpia Izlaz nr 37 Craiova Jud Dolj, 0251/414363

10

CRAIOVA

 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT "IEDERA" CRAIOVA (PRE) Craiova, str. Împaratul Traian, nr. 20A, Jud Dolj , 0251/520960, fax: 0251/520960, Gradinitanr38@yahoo.com

11

CRAIOVA

 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT "TUDOR VLADIMIRESCU" CRAIOVA (PRE) Str. Carol I, Nr 41 A, Craiova, Doţj, 0351/441856, fax: 3251/410481, gradinita21craiova@yahoo.com

 

 

12

CRAIOVA

 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 29 CRAIOVA (preşcolar) Fraţii Goleşti nr. 111 bl k29-parter Craiova Jud Dolj, 0351/441816,035I/426500, fax: 0351/44 1816, grădiniţa 29 craiova@vahoo.com

13

CRAIOVA

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT "SF. ANA" CRAIOVA (PRE) Str Crisului nr 14, Craiova Jud Dolj, 0251/532321,0251/530191 fax: 0251/530191, grădiniţa 22craiova@yahoo.com

 

14

CRAIOVA

 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 4 CRAIOVA (PRE) str. Simion Baruutiu nr 11 Craiova Jud Dolj, 0351/441855, fax: 0351/441855

15

CRAIOVA

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT "PARADISUL COPIILOR" CRAIOVA (PRE) str Renaşterii nr 1, Craiova, Jud Dolj, 0351/437040, fax: 0351/437040, srad24cv@yahoo.com

 

16

CRAIOVA

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT "CASUTA FERMECATA" CRAIOVA (PRE) str Principatelor Unite nr 1, Craiova Jud Dolj, 0251/599492, fax: 02517599492, casutafermecata@Yahoo.com

 

17

CRAIOVA

 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 39 CRAIOVA (PRE) Str. Beethoven nr 17 Craiova Jud Dolj, 0251/418830, fax: 0251/418830, casutafermecata@Yahoo.com

18

CRAIOVA

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT "PETRACHE POENARU" CRAIOVA (PRE) STR. Vasiie Alecsandri, nr. 87, Jud Dolj, 0351/800484, fax: 0351/800484, grpetrachepoenaru@yahoo.com

 

19

CRAIOVA

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT "VOINICEII" CRAIOVA (PRE) Str. Col Scarlat Demetriade nr .10 Craiova, 0251/554166,0351/439073, fax: 0251/554166,0351/439073, gradinita32_craiova@yahoo.com.

 

20

CRAIOVA

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT "DUMBRAVA MINUNATA" CRAIOVA (PRE) str. Ptitnei nr 50 Craiova Jud Dolj, 0351/441878,0351/441877, fax: 0351/441878, dumbravaminunatacraiova@yahoo.com

 

21

CRAIOVA

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT "FLOARE ALBASTRĂ" CRAIOVA (PRE) str Arh. Duiliu Marcu nr 14 Craiova Jud Dolj, 0251/587488 , 0351/170385, fax: 0251/587488 gradinita40cv@yahoo.com

 

22

CRAIOVA

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT "ELENA FARAGO" CRAIOVA (PRE) Craiova, str Revoluţiei nr 15, Jud Dolj, 025I/510541,0351/416094, fax: 0251/510541,0351/416094, gradinita_elenafarago@yahoo.com

 

23

CRAIOVA

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT "NICOLAE ROMANESCU" CRAIOVA (PRE) str, dr. Dimitrie Gerota nr 22 Craiova Jud Dolj, 0251/533828 , 0351/808092, fax: 0251/533828,0351/808092, gradinitanicolaeromanescu@yahoo.com

 

24

CRAIOVA

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT "EDEN" CRAIOVA (PRE) Str Putnei nr 15 A Craiova Jud Dolj, 0351/441835, fax: 251437673, craiovagradinita44@yahoo.com

 

25

CRAIOVA

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT "ION CREANGA" CRAIOVA (PRE) Cart Eroilor, Str Aurel Vlaicu nr 10 Craiova Jud Dolj, 0351/170367,0351/808076 fax: 0351/808076, gradinita42ioncreanga@yahoo.com

 

26

CRAIOVA

CRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "CĂSUŢA CU POVESTI" CRAIOVA (PRE) Str. General Ştefan Falcoianu nr. 6 Craiova Jud Dolj, 0251/552860,0351/441820 fax: 0251/552860, gradinitanrr43@yahoo.com

 

27

CRAIOVA

SCOALĂ GIMNAZIALĂ "ELENA FARAGO" CRAIOVA (PRI, GIM) str Elena Farago nr 19 Craiova Jud Dolj, 0351/408831,0251/484608 fax: 0351/408831, scoala_33@yahoo.com

 

28

CRAIOVA

 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT "GĂNDĂCELUL" CRAIOVA (PRE) str Elena Farago nr 42 Bl 175 B, sc 2 Craiova cart. Craiovita Noua , 0351/441808, fax: 0351/441808, gradinita36@yahoo.com

29

CRAIOVA

SCOALĂ GIMNAZIALĂ "GHEORGHE BIBESCU" CRAIOVA (PRE, PRI, GIM) str Dr. Nicolae Ionescu Sisesti nr 3 Craiova, Jud Dolj, 0251/426553, 0351/404607, fax: 0251/426553,0351/404607, scoalagenerala36@yahoo.com

 

30

CRAIOVA

 

SCOALĂ PRIMARA NR. 27 CRAIOVA-POPOVENI (PRI) Şoseaua Popoveni nr 3 Craiova Jud Doli. 0251/425436

31

CRAIOVA

 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 7 CRAIOVA (PRE) Dr. Ion Cantacuzino nr 15 bl S33 Ap 1,2,3 Loc Craiova, Jud Dolj, 0251/429765, fax:, gradinita_nr_7@yahoo.com

32

CRAIOVA

 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 34 CRAIOVA POPOVENI (PRE) Şoseaua Popoveni nr 144 Loc. Craiova Jud Dolj , 0351/170368

33

CRAIOVA

SCOALĂ GIMNAZIALĂ "MIHAI EMINESCU" CRAIOVA (PRI, GIM) str. Ion Tuculescu nr 3, Loc Craiova Jud Dolj, 0251/439194, 0351/417055, 0351/417054,fax: 0251/439194, scgimnmihaieminescu@@yahoo.com

 

34

CRAIOVA

 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL "PRICHINDEL" CRAIOVA (PRE) str.Ion Tuculescu nr 2 Loc Craiova Jud Dolj

35

CRAIOVA

SCOALĂ GIMNAZIALĂ "NICOLAE BALCESCU" CRAIOVA (PRI, GIM) str Traian Lalescu nr 6 Craiova Jud Dolj, 0251/543160,0351/807032,0351/807033, fax: 0251/543160, scoala39craiova@gmail.com

 

36

CRAIOVA

 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 14 "LUCEAFĂRUL" CRAIOVA (PRE) str Mihail Strajan nr 12, Craiova Jud Dolj, 0251/546057, fax: 0251/546057, luceafarul114@yahoo.com

37

CRAIOVA

SCOALĂ GIMNAZIALĂ "TRAIAN" CRAIOVA (PRE, PRI, GIM) Str. Principatele Unite nr 7 Craiova Jud Dolj, 0251/599561, fax: 0251/599561, contact@scoalatraian.ro

 

38

CRAIOVA

SCOALĂ GIMNAZIALĂ "DECEBAL" CRAIOVA (PRE.PRI, GIM) Bvd. N. Titulescu nr 64 Craiova Jud Dolj, 0251/421649,0351/801841, fax: 0351/801841, scoalal2craiova@vahoo.com

 

39

CRAIOVA

 

SCOALĂ PRIMARA IZVORU RECE CRAIOVA (PRE, PRI) Izvoru Rece , Municipiul Craiova

40

CRAIOVA

 

SCOALĂ GIMNAZIALĂ NR. 1 "OBEDEANU" CRAIOVA (GIM) Craiova str. Brestei nr38 Jud Dolj, 0351/170396, 0351/170397, fax: 0351/170396, scoala_obedeanu@yahoo.com

41

CRAIOVA

SCOALĂ GIMNAZIALI "ANTON PANN" CRAIOVA (PRI, GIM) str Bucovat nr 76 Craiova Jud Dolj, 0251/416263,0351/432055, fax: 0251/416263, scoala13craiova@gmail.com

 

42

CRAIOVA

 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL "NEGHINIţĂ" CRAIOVA (PRE) Craiova, str. Bucovăt. nr. 143

43

CRAIOVA

 

SCOALĂ GIMNAZIALĂ NR. 26 CRAIOVA-MOFLENI (PRI, GIM) str. Banul Ştefan nr 20 Craiova Jud Dolj, 0251/463175,0351/441862, fax: 0251/463175, Scoala26mofleni@yahoo.com

44

CRAIOVA

 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL "AŞCHIUTĂ" CRAIOVA (PRE) Cart Mofleni, Str. Banu Stepan NR. 33, Municipiul Craiova, 0251/410841

45

CRAIOVA

5COALA GIMNAZIALA "ION TUCULESCU" CRAIOVA (PRI, GIM) Craiova, str B. Vîlcii nr 52 Jud Dolj, 0251/550324, fax: 0251/550324, scoalal4craiova@vauoo.com

 

46

CRAIOVA

 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 5 "INGERAŞII* CRAIOVA (PRE) Craiova, str.B. Vîlcii nr52 Jud Doţj, 0251/420123, fax: 0251/420123, gradinita5@yahoo.com

47

CRAIOVA

 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 16 CRAIOVA (PRE) Craiova str Teilor nr 63 Jud Dolj, 0251/420338, fax: 0251/420338

48

CRAIOVA

 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 35 CRAIOVA (PRE) Craiova, Sos Balcesti nr 53 Jud Dolj, 0251/468399, fax: 0251/468399

49

CRAIOVA

SCOALĂ GIMNAZIALĂ "ION CREANGĂ" CRAIOVA (PRI, GIM) Craiova str Brestei nr 234,0251/421660, fax: 0251/421660, scoala_16cv@yahoo.com

 

50

CRAIOVA

 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL "CASA CU PITICI" CRAIOVA (PRE) Str Brestei Nr 342 Craiova Jud Dolj, 0251/422199, fax: 0251/422199, gradinita_15@yahoo.com

51

CRAIOVA

 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL "VOINICEL" CRAIOVA (PRE) str Râului nr 2 Jud Dolj, 0251/421791, fax: 0251/421791

52

CRAIOVA

 

SCOALĂ GIMNAZIALA NR. 38 CRAIOVA (PRE, PRI, GIM) Str Brestei nr 597 Craiova Jud Dolj, 0251/454966, fax: 0251/454966, scoala38cv@yahoo.com

53

CRAIOVA

 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ROVINE 2 CRAIOVA (PRE) Rovine nr 30 Jud Dolj, 0251/454966, fax: 0251/454966

54

CRAIOVA

SCOALĂ GIMNAZIALĂ "SF. DUMITRU" CRAIOVA (PRI, GIM) Str Unirii Nr 162 Craiova Jud Dolj, 0251/523175 si fax- 0351/808082,sc18craiova@yahoo.com

 

55

CRAIOVA

SCOALĂ GIMNAZIALĂ "LASCĂR CATARGIU" CRAIOVA (PRI, GIM) Dolj Craiova Str Bărăganului nr 45, 0351/439052, fax:0351439053, scoală 19@ahoo.com

 

56

CRAIOVA

 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT "LASCĂR CATARGIU "CRAIOVA (PRE) Str Teleajanului nr 35,0351/439050, 0351/439051 fax: 0351/439050,0351/439051, grădiniţa_nr17_craiova@vahoo.com

57

CRAIOVA

SCOALĂ GIMNAZIALĂ "GHEORGKE TITEICA" CRAIOVA (PRI, GIM) Craiova.Calea Bucureşti Nr 93 Jud Dolj.0351/807065, 0251/544765, fax: 0251/544765. scoala21craiova@yahoo.com

 

58

CRAIOVA

SCOALĂ GIMNAZIALĂ "MIRCEA ELIADE" CRAIOVA (PRI, GIM) Craiova, str Cloşca Nr 1 Jud Dolj, 0351/432088 / 0251/439865, fax: 0351/432088, sg.mircea.eliade@gmail.com

 

59

CRAIOVA

SCOALĂ GIMNAZIALĂ "SF. GHEORGHE" CRAIOVA (prescolar.PRI, GIM) Str Brazda lui Novac nr 87 Craiova Jud Dolj, 0251/552205, 0351/405655, fâx 200690, scoala24@yahoo.com

 

60

CRAIOVA

SCOALĂ GIMNAZIALĂ "NICOLAJE ROMANESCU" CRAIOVA (PRI, GIM) Craiova str Caracal nr 8I Jud Dolj, 0351/801824, 0251/310112,0251/524675, fax: 0351801825 scoaia29craiova@yahoo.com

 

61

CRAIOVA

 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ' FLOARE DE COLŢ" CRAIOVA (PRE) Str . Recunoştinţei Nr 14 Craiova Jud Dolj, 0251/414253, fax: 0351/801825, scoala31@yahoo.com

62

CRAIOVA

SCOALĂ GIMNAZIALĂ "MTHAI VITEAZUL" CRAIOVA (PRI, GIM) str DuiiiuMarcu nr 16 Craiova Dolj, 0251/588429,0351/412859,0351/412860, fax: 0251/588429,0351/412859, scoala30craiova@yahoo.com

 

63

CRAIOVA

SCOALĂ GIMNAZIALĂ "ALEXANDRU MACEDONSKI" CRAIOVA (PRI, GIM) str.Castanilor Nr.4 Craiova Jud Dolj, 0251/587342/ 0351/412050, 0351412051, fax: 0251/587342,0351412050, al_macedonski@yahoo.com

 

64

CRAIOVA

LICEUL "MATEI BASARAB" CRAIOVA (PRI, GIM.PROF, LIC TEO, LIC TEH, POS) str. Vasile Alecsandri nr 113 Craiova Jud Dolj, 0351/428020, 0351/461464, fax: 0351/428020mateibasarab@gmail.com

 

65

CRAIOVA

LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO CRAIOVA (PRI, GIM, LIC TEH, PROF, POS) Bulevard Nicolae Romancscu nr 99 Craiova Jud Dolj, 0251/427636, fax: 0251/428643, autocv2004@yahoo.com

 

66

CRAIOVA

 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 18 CRAIOVA (PRE) Slr Potelu nr 2 Craiova Jud Dolj. 0251/427455

67

CRAIOVA

 

SCOALĂ GIMNAZIALĂ NR. 25 FACAI-CRAIOVA (PRI, GIM) Prelungirea Becherului, nr 3 A Craiova Jud Dolj, 0251/370019, fax: 0251/370019. scoala25cv.@vahoo.com

68

CRAIOVA

 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 33 CRAIOVA (PRE) Craiova, cart. Fâcăi, str. Prelungirea Bechetului, nr. 3

69

CRAIOVA

LICEUL  TEHNOLOGIC "COSTIN D. NENITESCU" CRAIOVA (LIC TEH, PROF, POS) Craiova, str Paşcani nr. 9 Jud. Dolj, 0251/591451 / 03S1/411569, fax: 0351/411568 / 0251/592079, nenitescudj@yahoo.com

 

70

CRAIOVA

LICEUL "TRAIAN VUIA" CRAIOVA (LIC TEO, LIC TEH, POS) Str Rovinari nr IA Craiova Jud Dolj, 0351/407200,0351/407201, fax: 0351/407200, 0351/407201, vuiacv2004@vahoo.com

 

71

CRAIOVA

COLEGIUL  ECONOMIC "GHEORGHE CHITU" CRAIOVA (LIC TEH, PROF, POS) Craiova str. Brestei nr 10 Jud Dolj, 0251/412943, 0351/804905,0351804904, fax: 0251/414191, cnegchitu@yahoo.com

 

72

CRAIOVA

LICEUL "CHARLES LAUGIER" CRAIOVA (LIC TEO, POS) Craiova str. Brestei nr 129 Jud Dolj , 0251/525867, 0251/525868, fax: 0251/525867, sanitar@charlesîaugier.ro

 

73

CRAIOVA

LICEUL TEORETIC "HENRI COANDA" CRAIOVA (PRL GIM, LIC TEO) Craiova, str H. Coanda nr 48 Jud Dolj, 0251/542257,0251/547756, 0351/807043,, fax: 0251/542257, office@henricoandacraiova.ro

 

74

CRAIOVA

LICEUL TEHNOLOGIC AUTO CRAIOVA (PRI,GIM, LIC TEH, PROF, POS) Bld. Decebal nr 105 Craiova Jnd Dolj, 0351/170323,0351/170343 fax: 0351/1703233, demetrescucv2004@yahoo.com

 

75

CRAIOVA

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "PETRACKE TRISCU * CRAIOVA (PRI, GIM, LIC VOC) str Tudor VTadinurescu nr 9 Craiova Jud Dolj, 0251/534531, 0251/532192, fax: 0251/534531, triscucv2004@yahoo.com

 

76

CRAIOVA

COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" CRAIOVA (PRL GIM, LIC TEO) str. loan Maiorescu nr. 2 Craiova Jud Dolj, 035I/420150,0351/420160, fax: 0351/420160, colegiul_carol@yahoo.com

 

77

CRAIOVA

COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" CRAIOVA (PRL-GIM, LIC TEO) Bulevard Ştirbei Voda nr 5 Craiova Jud Dolj, 0251/532277,0351/405470, fax: 0251/413415,0351/405471, fratii_buzesti@yahoo.com

 

78

CRAIOVA

 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT "OTILIA CAZIMIR" CRAIOVA (PRE) str Calea Unirii nr 64 Craiova Jud Dolj, 0351/420979, fax: 0351/420979, otlia_cazimir2006@yahoo.com

79

CRAIOVA

COLEGIUL NATIONAL "ELENA CUZA" CRAIOVA (PRI, GIM, LIC TEO) Str. Minai Viteazul nr 12, Craiova Jud Dolj, 0351/170381,0251/419238 fax: 0251/416353, cuzacv2004@yahoo.com

 

80

CRAIOVA

COLEGIUL NATIONAL "NICOLAE TITULESCU" CRAIOVA (GIM, LIC TEO. LIC VOC) Str Doljului Nr 12 Craiova Jud Dolj, 025I/554458,0351/413371, fax: 0251/554458,0251/554456, titulescucv2014@yahoo.com

 

81

CRAIOVA

LICEUL TEORETIC "TUDOR ARGHEZI" CRAIOVA (PRI, GIM, LIC TEO) Bucovina nr 5 Craiova Doţj, 0251/433227,0251/596739, fax: 0251/433227, arghezicv2004@yahoo.com

 

82

CRAIOVA

COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC "ŞTEFAN VELOVAN" CRAIOVA (PRE, PRI, GIM, LIC TEO, LIC VOC) str Amaradia nr 72 cCraiova Jud Dolj, 0251/552663, 0351/412004, fax: 0251/553381, velovancv2004@yahoo.com

 

83

CRAIOVA

LICEUL DE ARTE "MARIN SORESCU" CRAIOVA (PRE, PRI, GIM, LIC VOC) Craiova str Tabaci nr 4 Craiova Jud Dolj.tel şi fax 0351/413351, liceuldeartacv2007@yahoo.com

 

84

CRAIOVA

LICEUL  ENERGETIC CRAIOVA (PRI, GIM, PROF, LIC TEH, LIC VOC.POS) str Amaradia nr 59 Craiova Jud Dolj, 0251/595908, 0251/295059,0351/809616, fax: 0251/595908, gsi.energetic@yahoo.com

 

85

CRAIOVA

LICEUL  TEHNOLOGIC  " CONSTANTIN BRANCUSI* CRAIOVA (LIC TEH.PROF, POS) str C-tin Brancusi nr 17, Craiova , Jud Dolj, 0251/599199,0251/599542, 0351/439003, fax: 0251/599509, craiovactcbrancusi@yahoo.com

 

86

CRAIOVA

 

LICEUL  DE INDUSTRIE ALIMENTARA CRAIOVA (PRI, GIM, LIC TEH, POS) Str Brestei nr 144, Craiova, Jud Dolj, 0251/422937,0351/416074, fax: 0351/416074, ctia_craiova@yahoo.com

 

87

CRAIOVA

LICEUL TEHNOLOGIC "GEORGE BIBESCU" CRAIOVA (LIC TEH, PROF.POS) str. Constantin Brancoveanu nr 101Craiova, Jud Dolj, 0251/423902, 0351/405698,0351/405699, fax: 0251/423902,0351/405698,0351/405699, george.bibescu@yahoo.com

 

88

CRAIOVA

 COLEGIUL”ŞTEFAN ODOBLEJA" CRAIOVA (LIC TEO, LIC TEH, PROF,POS) str Electroputerc nr 21 Craiova jud Dolj , 0351/461456,0351/461455, 0351/405656, fax: 0351/405657, stefanodobleja_craiova@yahoo.com

 

89

CRAIOVA

LICEUL TEOLOGIC ADVENTIST CRAIOVA (PRE, PRI, GIM, LIC TEO, LIC VOC) Str Paşcani nr 9 A Craiova, Jud Dolj, 0351/414294,0251/433305, fax: 0351/414293. itacv@vahoo.com

 

90

CRAIOVA

SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX" SFÂNTUL GRIGORIE TEOLOGUL" CRAIOVA (LIC VOC) str. Coşuna, nr 17 Craiova Jud Dolj, 0251/463966, fax: 0251/463966, teologiccv2004@yahoo.com

 

91

CRAIOVA

LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI CAI FERATE CRAIOVA (LIC TEH,PROF,POS) str. Constantin Brancusi Nr 15 Craiova Jud Dolj, 0251/595431, fax: 0251/595431, li caiferatecraiova@yahoo.com

 

92

CRAIOVA

CENTRUL JUDEŢEAN DE EXCELENŢĂ DOLJ, Craiova, str. loan Maiorescu nr. 2 . Jud Doii. tel. 0371/080402. cjex.doli@gmail.com

 

93

CRAIOVA

 

LICEUL "VOLTAIRE " CRAIOVA, str. Electroputere, nr. 21, tel. Fax 0251411552, c-mail Iipfvoltaire@gmail.com

 

94

CRAIOVA

COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR "TUDOR VLADIMIRESCU" CRAIOVA, STR. Vasîie Alecsandri" nr. 91, teL 0251562828/fax: 0251563172, colmil.craiova@yahoo.com

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Stelian BĂRĂGAN

 

Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.115/2020

 

Reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar privat din Craiova pentru anul şcolar 2020-2021

 

Nr. crt.

LOCALITATEA

Mediu U/R

Denumirea unităţii de învăţământ particular acreditat-Adresa Nr. telefon/fax/e-mail/niveluri de învăţământ

1

CRAIOVA

U

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL "AXIA" CRAIOVA, (PRE ) str. Matei MiIlo nr. 9, tel. 0251524654; 0728910999,0351405600, e-mail fundaţia axia@yahoo.com, gradinitaaxia@gmail.com

2

CRAIOVA

U

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "TERRAVEDA" CRAIOVA, (PRI, GIM), str. Constantin Brâncuşi nr. 15 tel. fax 0251/530333, terraveda@yahoo.com

3

CRAIOVA

u

LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM "SPIRU HARET", CRAIOVA - Str. Electroputere, nr.2, 0251435796; 0351406227/ucecom_craiova@yahoo.com

4

CRAIOVA

u

SCOALĂ GIMNAZIALA PARTICULARA "ETHOS" CRAiOVA (PRE.PRI, GIM) -Str. Geniştilor nr. 60 Loc Craiova cod 200320 Tel: 0351427236 ; 0351427243; 0788161557 Fax: 0351815094 e-mail: scoaiaethos@yahoo.com

5

CRAIOVA

u

SCOALĂ POSTLICEALA TEOLOGICO-SANITARA "SFÂNTUL IOSIF" CRAIOVA, str.Săvinesti, nr.1, 200402, tel/fax: 0251/411.227, e-mail: sanitarasfiosif@gmail.com

6

CRAIOVA

u

GRĂDINIŢA ROMANO-CATOLICĂ "SFÂNTUL ANTON" (PRE) - CRAIOVA, CALEA UNIRII, NR.2, TEL/FAX:0351809772/ e-mail:gradinitasfanton@yahoo.com

7

CRAIOVA

u

SCOALĂ POSTLICEALA SANITARA "CHRISTIANA" CRAIOVA, (POS)str. Mitropolit Firmilian nr. 13- Casa Săvoiu, tel. 0251533081, 0251510086, scoalasanitarachristiana_craiova@yahoo.com,

8

CRAiOVA

u

SCOALĂ POSTLICEALA ECOLOGICA "SFÂNTUL ŞTEFAN" CRAIOVA (POS) str. C-tin. Brâncuşi nr. 15, tel./fax 0251420534, eco_stefan@yahoo.com, secretariat@scoalaecologica.ro

9

CRAIOVA

u

SCOALĂ POSTLICEALA DE STUDII SANITARE "QUEEN ELIZABETH" CRAIOVA (POS) Str.Vasile Alecsandri nr. 113 Tel: 0351805782, Fax: 0351805782 e-maii:queen_elizabeth_craiova@yahoo.ro

10

CRAIOVA

u

ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARA "SAN-ECO-MED" (POS) - CRAIOVA, Str Rovinari NR. 1A, TEL 0722992522 , tel FAX 0251/4800070s.sanecomedcraiova@yahoo.ro

11

CRAIOVA

u

SCOALĂ POSTLICEALĂ EDUNET CRAIOVA (POS), STR. Brestei nr. 38 , tel 0744360918, 0727318314,.FAX 0251409503 /scoala@edu-net.ro, office@edu-netro

12

CRAIOVA

u

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL "MADONA DUDU" CRAIOVA ,(PRE) str. Câmpia Izlaz nr. 12, tel. 0748239999, fax 0251414600, office@madonadudu.ro

13

CRAIOVA

u

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT "LiTTLE DIAMONDS" CRAIOVA ,(PRE) str. Amaradia nr. 5 A, tel. 03514666311,0721168561 gradinitalittlediamonds@yajoo.com

14

CRAiOVA

u

SCOALĂ POSTLICEALĂ F.E.G. CRAIOVA (POS), Str. Caracal nr. 81, Craiova, tel. 0744783736, e-mall scoala_feg@yahoo.com

15

CRAIOVA

u

COLEGIUL UNIVERSITAR "SPIRU HARET" CRAIOVA, Str.Brazda lui Novac, nr.4; tel/fax 0251/412423, e-mail sanitaracraiova@spiruharet.ro

16

CRAIOVA

u

ŞCOALA ROMÂNO-BRITANICĂ CRAIOVA, (PR!) Str.Simion Bărnuţiu, nr.2, tel. 0721703878; 0351/815252, e-mail scoala.britanica@yahoo.ro

17

CRAIOVA

u

GRĂDINIŢA "JOYLIHGHT" CRAIOVA, Str. Ana Ipătescu nr. 36, tel./fax. 0351/415895, e-mail contact@joilight.co

18

CRAIOVA

U

GRĂDINIŢA „MICUL PRINŢ” CRAIOVA(PRE),  str. Dealul Spirei, nr.60, tel.0351/181923, 0774438126, e-mail gomstefgroup@yahoo.ro

19

CRAIOVA

U

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „SFÂNTA TATIANA” (PRE),str. Amaradia, nr.15, tel. 0251/521908, e-mail fundatia.cuvantul@gmail.com

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Stelian BĂRĂGAN