Hotărârea nr. 112/2020

HCL 112 PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE CARE AU CA OBIECT LOCUINŢE PENTRU TINERI CONSTRUITE PRIN AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE
      MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

                                                                                                     

             HOTĂRÂREA NR.112

privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe

 

          Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.03.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr.40096/2020, raportul nr.43518/2020 al Direcţiei Fond Locativ şi Control Asociaţii de Proprietari și raportul de avizare nr.43639/2020 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe și avizele nr.120/2020 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Iniţiativă şi Relaţii Internaţionale, nr.122/2020 al Comisiei IV-Învăţământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret şi Sport, nr.126/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti și nr.128/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;    

În conformitate cu prevederile art.8 alin.4 şi alin.5 din Legea nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art.15 alin.16 din Hotărârea Guvernului nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998, art.75 alin.2 și art.82 alin.1 din Legea nr.196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor Titlului IX, Capitolul V, art.1.777-1.835 din Codul Civil, art.108, 354, 355 şi art.362 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

          În temeiul art.129 alin.2 lit.d, coroborat cu alin.7, lit.q, art.139, alin.1, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

 

                                                HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă prelungirea, pentru o perioadă de 1 an, a duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, aflate în proprietatea privată a statului şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie actele adiţionale care au ca obiect prelungirea duratei contractelor de închiriere a locuinţelor prevăzute la art.1.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de Proprietari şi Direcţia Impozite şi Taxe vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri.    

 

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

  CONTRASEMNEAZĂ,

 

     SECRETAR GENERAL,

            Stelian BĂRĂGAN

     Nicoleta MIULESCU

                   

ANEXA LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.112/2020
NrNR.CODATA COTITULARStrScBlScAp
114990612/17/2003BADESCU DANIELA RAMONAOltenia1AT161
223896612/29/2004NITA DANUT ALEXANDRUOltenia1BT213
323907312/29/2004DINCA LIVIUOltenia1CT332
423910312/29/2004DICĂ DORELOltenia1CT3419
51090069/3/2009GANA AUREL MITICAPoteluR1110
61101139/7/2009BUZATU DANIEL FLORINPoteluR314
71212608/26/2008CIOBANU MADALINA MARIANAPoteluR1412
"PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,"
Stelian BĂRĂGAN
-