Hotărârea nr. 110/2020

HCL 110 MODIFICAREA ANEXEI NR.2 A HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.14/2018

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

                                                                                                                                

       HOTĂRÂREA NR.110

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.14/2018 referitoare la stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie”, utilizate în aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, precum şi în cadrul serviciilor publice de interes local ale municipiului Craiova

 

  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.03.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr.42552/2020, raportul nr.44300/2020 al Serviciului Resurse Umane și raportul de avizare nr.44308/2020 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.14/2018 referitoare la stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie”, utilizate în aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, precum şi în cadrul serviciilor publice de interes local ale municipiului Craiova și avizele nr.120/2020 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Iniţiativă şi Relaţii Internaţionale, nr.122/2020 al Comisiei IV-Învăţământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret şi Sport, nr.124/2020 al Comisiei II-Urbanism, Protecţia Mediului şi Conservarea Monumentelor, nr.126/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti și nr.128/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;

 În conformitate cu prevederile Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr.292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare şi Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.129 alin.2 lit.a, coroborat cu alin.3 lit.c, art.139 alin.1, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

                                                   H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art.1. Se aprobă modificarea anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.14/2018, prin completare cu funcţia contractuală de şef serviciu, gradul II, studii superioare, coeficient 3,543.

Art.2. Salariul de bază pentru funcţia contractuală de şef serviciu, gradul II, studii superioare, se menţine la nivelul aferent lunii decembrie 2019, respectiv de 7370 lei.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

  CONTRASEMNEAZĂ,

 

   SECRETAR GENERAL,

Stelian BĂRĂGAN

      Nicoleta MIULESCU