Hotărârea nr. 11/2020

HCL 11 APROBAREA PLANULUI DE INVESTIŢII AL S.C. COMPANIA DE APĂ „OLTENIA” S.A. AFERENT ACTIVELOR DATE ÎN ADMINISTRARE SAU CONCESIUNE CU FINANŢARE DIN FONDUL ÎNTREŢINERE ÎNLOCUIRE DEZVOLTARE PENTRU ANUL 2020

MUNICIPIUL  CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA                         

                                                                                                                            

         

    HOTĂRÂREA NR.11

privind aprobarea Planului de Investiţii al S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., aferent activelor date în administrare sau concesiune cu finanţare din fondul Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare, pentru anul 2020

 

 

    Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din  data de 30.01.2020;

          Având în vedere referatul de aprobare nr.2778/2020, raportul nr.4551/2020 întocmit de Direcţia Servicii Publice și raportul de avizare nr.10725/2020 întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea Planului de Investiţii al S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., aferent activelor date în administrare sau concesiune cu finanţare din fondul Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare, pentru anul 2020 și avizele nr.30/2020 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Iniţiativă şi Relaţii Internaţionale, nr.41/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti şi nr.43/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;

          În conformitate cu prevederile art.8, alin.3, lit.c din Legea nr.51/2006, republicată, privind serviciile comunitare de utilităţi publice şi art.5 lit.d din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.198/2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene;

         În temeiul art.129 alin. 2 lit. d coroborat cu alin.7 lit.n, art.139 alin.1, art.154 alin.1  şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.l.  Se aprobă Planul de investiţii al S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., aferent activelor date în administrare sau concesiune, cu finanţare din fondul  Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare, pentru anul 2020, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul  Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

  CONTRASEMNEAZĂ,

  SECRETAR GENERAL,

Bianca Maria Carmen PREDESCU

   Nicoleta MIULESCU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.11/2020

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM INTRETINERE INLOCUIRE DEZVOLTARE

MUNICIPIUL CRAIOVA SI JUDETUL DOLJ - pentru anul 2020

 

 

Nr. crt.

Denumire strada/amplasament/lucrare

Lungime (m)

Tip utilitati publice

Valoarea estimata (lei)

 

MUNICIPIUL CRAIOVA

 

 

 

1

str. Rozelor – blocuri Depou

150

apa

45.000

2

Pasaj Electroputere

300

apa

3.000.000

3

str. Drumul Apelor - FORD

420

apa

1.000.000

4

aleea 2 Toamnei

140

apa

42.000

5

str. Cerna

70

canal

56.000

6

str. Ana Ipatescu

115

apa

34.500

7

aleea 2 Cantonului

100

canal

80.000

8

str. General Stefan Ispas

150

apa

45.000

9

aleea 2 Garlesti (zona canal prot. inundatii)

160

apa si canal

164.000

10

str. Garlesti nr.130S

400

canal

300.000

11

str. Garlesti nr.148

500

canal

400.000

12

str. Garlesti nr.162K

475

apa si canal

422.400

13

str. Arnota

100

apa

30.000

14

aleea 1 Parangului

145

apa

43.500

15

str. Raului 242C

80

apa

24.000

16

str. Dr. C-tin Severeanu

450

apa si canal

415.000

17

str. Ludwig van Beethoven

60

apa

18.000

18

aleea Agricultorilor

250

apa

75.000

19

str. Cantonului

220

canal

166.000

20

aleea 3 Potelu

200

apa si canal

200.000

21

str. Vidra

850

apa

380.000

22

Separare presiuni cart. Bariera Valcii

2000

apa

800.000

23

Separare presiuni zona Garlesti

850

apa

255.000

24

Montaj regulatoare presiune-subsectorizare

 

apa

40.000

 

TOTAL CRAIOVA

 

 

8.035.400

 

JUDETUL DOLJ SI JUDETUL GORJ

 

 

 

1

Plenita - inlocuire grupuri pompare SPAU si reabilitare retea canalizare

 

canal

300.000

2

Orodel – extindere dren captare

150

apa

54.000

3

Caraula – automatizare statie de apa

 

apa

80.000

4

Filiasi – bd. Racoteanu (reab. retea+20 brans.)

300

apa

155.100

5

Filiasi – str. S. Barnutiu bl.K6-11(reab. canal)

100

canal

80.000

6

Tantareni – extind. retea apa

1200

apa

180.000

7

Podari – str. Catanesti – reabilitare apa

100

apa

50.000

8

Bailesti–str. Bucegi–reabilitare apa+10 brans.

200

apa

165.000

9

Segarcea – str. Unirii – reabilitare apa

842

apa

165.000

10

Calafat – inlocuire conducte criburi

240

apa

150.000

11

Calafat – Halda de namol la Statia de Epurare

 

epurare

300.000

 

TOTAL DOLJ SI GORJ

 

 

1.679.100

 

TOTAL

 

 

9.714.500

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Bianca Maria Carmen PREDESCU