Hotărârea nr. 109/2020

HCL 109 REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ CRAIOVA

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA    

                                                                                                             

 

                          

 HOTĂRÂREA NR.109

privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Craiova

 

 

          Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.03.2020;

                Având în vedere referatul de aprobare nr. 44475/2020, raportul nr.44478/2020 întocmit de Serviciul Resurse Umane și raportul de avizare nr.44599/2020 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Craiova și avizele nr.122/2020 al Comisiei IV-Învăţământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret şi Sport, nr.126/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti și nr.128/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;

          În conformitate cu prevederile Legii asistenţei sociale nr.292/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârii Guvernului nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, modificată şi completată;

          În temeiul art.129 alin.2 lit.a, coroborat cu alin.3 lit.a, art.139 alin.1, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Craiova, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, își încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.302/2018.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

  CONTRASEMNEAZĂ,

           

  SECRETAR GENERAL,

             Stelian BĂRĂGAN

      Nicoleta MIULESCU

 

ANEXA LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.109/2020

                                                                                          

 

                                                                                           PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

                                                                                                    Stelian BĂRĂGAN

 

                 

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL

SERVICIULUI PUBLIC DE INTERES LOCAL

DIRECŢIA GENERALA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ CRAIOVA

 

 

 

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

 

 

Art.1 (1) Direcția Generală de Asistență Socială Craiova (D.G.A.S.Craiova) este instituția publică specializată în administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale, cu personalitate juridică, înfiinţată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Craiova, cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate intr-o stare de nevoie socială.

(2) Prin intermediul Direcției Generale de Asistență Socială Craiova se desfăşoară activități de asistenţă si protecţie socială în Municipiul Craiova.

 

Art.2 Prezentul regulament de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Craiova reprezintă modul de organizare al instituției și descrie structura serviciului public, prezentând detaliat atribuţii specifice, competenţe, niveluri de autoritate, responsabilităţi şi mecanisme de relaţii.

 

Art.3 Regulamentul de organizare şi funcţionare, denumit în continuare regulament, cuprinde misiunea, viziunea, valorile, principiile, patrimoniul, structura organizatorică şi de personal, principalele atribuţii ale compartimentelor funcţionale ale entităţii.

 

Art.4 Direcţia Generală de Asistenţă Socială Craiova îşi desfăşoară activitatea în baza prezentului regulament şi a prevederilor legale în vigoare.

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL II

MISIUNEA, VIZIUNEA, VALORILE, PRINCIPIILE

ȘI ATRIBUȚIILE GENERALE

 

 

Art.5 Misiunea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Craiova constă în aplicarea la nivel local a politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială, domiciliate sau cu reședința stabilită pe raza municipiului Craiova, prin acordarea beneficiilor sociale şi furnizarea de servicii sociale care să răspundă nevoilor identificate. Scopul prioritar este de a menţine funcţionalitatea socială a persoanei în comunitate, urmărind prevenirea şi combaterea riscului de excluziune socială, creşterea calităţii vieţii şi promovarea incluziunii sociale a acestora. Îndeplinirea misiunii serviciului public se face cu respectarea legislaţiei specifice administraţiei publice locale, precum şi a legislaţiei în domeniul propriu de activitate.

 

Art.6 Viziunea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Craiova este de a dezvolta şi diversifica servicii sociale bine organizate, coordonate şi planificate în funcţie de nevoile sociale identificate în comunitate. Realizarea viziunii va fi posibilă prin folosirea eficientă a resurselor interne existente, prin conlucrarea cu alţi actori sociali şi instituţii publice, prin valorificarea oportunităţilor oferite de organizaţiile neguvernamentale care activează în domeniul social.

 

Art.7 Obiectivul general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Craiova îl constituie realizarea măsurilor şi acţiunilor, activităţilor profesionale, serviciilor specializate, la nivel local, pentru a răspunde nevoilor persoanei, familiei, grupurilor ori comunităţilor în vederea prevenirii şi limitării sau înlăturării efectelor temporare ori permanente ale situaţiilor care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială, în scopul creşterii calităţii vieţii şi promovării principiilor de coeziune şi incluziune socială.

 

Art.8  Principiile care stau la baza furnizării serviciilor sociale sunt:

a) universalitatea - fiecare persoană are dreptul la asistenţă socială în condiţiile prevăzute de lege;

b) respectarea demnităţii umane - fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea liberă şi deplină a personalităţii;

c) solidaritatea socială - comunitatea participă la sprijinirea persoanelor care nu îşi pot asigura nevoile sociale, pentru menţinerea şi întărirea coeziunii sociale;

d) parteneriatul - autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile de drept public şi privat, structurile asociative, precum şi instituţiile de cult recunoscute de lege cooperează în vederea acordării serviciilor sociale;

e) subsidiaritatea - în situaţia în care persoana sau familia nu îşi poate asigura integral nevoile sociale, intervine colectivitatea locală şi structurile ei asociative şi complementar, statul;

f) participarea beneficiarilor - beneficiarii măsurilor şi acţiunilor de asistenţă socială contribuie activ la procesul de decizie şi de acordare a acestora;

g) transparenţa - asigură creşterea gradului de responsabilitate a administraţiei publice centrale şi locale faţă de cetăţean, precum şi stimularea participării active a beneficiarilor la procesul de luare a deciziilor;

h) nediscriminarea - accesul la drepturile de asistenţă socială se realizează fără restricţie sau preferinţă faţă de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, categorie socială, opinie, sex ori orientare sexuală, vârstă, apartenenţă politica, dizabilitate, boală cronică necontagioasă, infectare HIV sau apartenenţă la o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop ori ca efect restrângerea folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale;

i) egalitatea de şanse, potrivit căreia beneficiarii, fără niciun fel de discriminare, au acces în mod egal la oportunităţile de împlinire şi dezvoltare personală, dar şi la măsurile şi acţiunile de protecţie socială;

j) focalizarea, potrivit căreia beneficiile de asistenţă socială şi serviciile sociale se adresează celor mai vulnerabile categorii de persoane şi se acordă în funcţie de veniturile şi bunurile acestora.

 

Art.9  Atribuţiile Direcției Generale de Asistență Socială Craiova, conform Anexei nr. 2 la H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare, sunt următoarele:

(1)  Beneficii de asistenţă socială:

a) asigură şi organizează activitatea de primire a solicitărilor privind beneficiile de asistenţă socială;

b) pentru beneficiile de asistenţă socială acordate din bugetul de stat realizează colectarea lunară a cererilor şi transmiterea acestora către agenţiile teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială;

c) verifică îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a beneficiilor de asistenţă socială, conform procedurilor prevăzute de lege sau, după caz, stabilite prin hotărâre a consiliului local, şi pregăteşte documentaţia necesară în vederea stabilirii dreptului la măsurile de asistenţă socială;

d) întocmeşte dispoziţii de acordare/respingere sau, după caz, de modificare/suspendare/încetare a beneficiilor de asistenţă socială acordate din bugetul local şi le prezintă primarului municipiului Craiova pentru aprobare;

e) comunică beneficiarilor dispoziţiile cu privire la drepturile şi facilităţile la care sunt îndreptăţiţi, potrivit legii;

f) urmăreşte şi răspunde de îndeplinirea condiţiilor legale de către titularii şi persoanele îndreptăţite la beneficiile de asistenţă socială;

g) efectuează sondaje şi anchete sociale pentru depistarea precoce a cazurilor de risc de excluziune socială sau a altor situaţii de necesitate în care se pot afla membrii comunităţii şi propune măsuri adecvate în vederea sprijinirii acestor persoane;

h) realizează activitatea financiar-contabilă privind beneficiile de asistenţă socială administrate;

i) elaborează şi fundamentează propunerea de buget pentru finanţarea beneficiilor de asistenţă socială;

j) în domeniul administrării şi acordării beneficiilor de asistenţă socială aplică legislaţia privind regimul juridic al contravenţiilor şi legislaţia privind administrarea creanţelor fiscale ce derivă din această activitate.

k) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.

(2) Administrare şi acordare servicii sociale:

a) elaborează, în concordanţă cu strategiile naţionale şi judeţene, precum şi cu nevoile locale identificate, strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu şi lung, pentru o perioadă de 5 ani, respectiv de 10 ani, pe care o supune spre aprobare Consiliului Local şi răspunde de aplicarea acesteia;

b) elaborează planurile anuale de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local şi le propune spre aprobare Consiliului Local; acestea cuprind date detaliate privind numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înfiinţate, programul de contractare a serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat şi sursele de finanţare;

c) iniţiază, coordonează şi aplică măsurile de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunităţi;

d) identifică familiile şi persoanele aflate în dificultate, precum şi cauzele care au generat situaţiile de risc de excluziune socială;

e) realizează atribuţiile prevăzute de lege în procesul de acordare a serviciilor sociale;

f) propune înfiinţarea serviciilor sociale de interes local;

g) colectează, prelucrează şi administrează datele şi informaţiile privind beneficiarii, furnizorii publici şi privaţi şi serviciile administrate de aceştia şi le comunică serviciilor publice de asistenţă socială de la nivelul judeţului, precum şi Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, la solicitarea acestuia;

h) monitorizează şi evaluează serviciile sociale aflate în propria administrare;

i) elaborează şi implementează proiecte cu finanţare naţională şi internaţională în domeniul serviciilor sociale;

j) elaborează proiectul de buget anual pentru susţinerea serviciilor sociale, în conformitate cu planul anual de acţiune, şi asigură finanţarea/cofinanţarea acestora;

k) asigură informarea şi consilierea beneficiarilor, precum şi informarea populaţiei privind drepturile sociale şi serviciile sociale disponibile;

l) furnizează şi administrează serviciile sociale adresate copilului, familiei, persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor vârstnice, precum şi tuturor categoriilor de beneficiari prevăzute de lege, fiind responsabilă de calitatea serviciilor prestate;

m) încheie contracte individuale de muncă şi asigură formarea continuă de asistenţi personali; evaluează şi monitorizează activitatea acestora, în condiţiile legii;

n) sprijină compartimentul responsabil cu contractarea serviciilor sociale, înfiinţat potrivit prevederilor art. 113 alin. (1) din Legea nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în elaborarea documentaţiei de atribuire şi în aplicarea procedurii de atribuire, potrivit legii;

o) planifică şi realizează activităţile de informare, formare şi îndrumare metodologică, în vederea creşterii performanţei personalului care administrează şi acordă servicii sociale;

p) colaborează permanent cu organizaţiile societăţii civile care reprezintă interesele diferitelor categorii de beneficiari;

q) sprijină dezvoltarea voluntariatului în serviciile sociale, cu respectarea prevederilor Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, cu modificările ulterioare;

r) asigură, pentru relaţiile directe cu persoanele cu handicap auditiv ori cu surdocecitate, interpreţi autorizaţi ai limbajului mimico-gestual sau ai limbajului specific al persoanei cu surdocecitate;

s) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.

 

Art.10 În vederea asigurării eficienţei şi transparenţei în planificarea, finanţarea şi acordarea serviciilor sociale, Direcția Generală de Asistență Socială Craiova are următoarele obligaţii principale:

a) asigurarea informării comunităţii;

b) transmiterea către serviciul public de asistenţă socială de la nivel judeţean a strategiilor locale de dezvoltare a serviciilor sociale şi a planurilor anuale de acţiune, în termen de 15 zile de la data aprobării acestora;

c) transmiterea trimestrial, în format electronic, serviciului public de asistenţă socială de la nivel judeţean a datelor şi informaţiilor colectate la nivel local privind beneficiarii, furnizorii de servicii sociale şi serviciile sociale administrate de aceştia, precum şi a rapoartelor de monitorizare şi evaluare a serviciilor sociale;

d) organizarea de sesiuni de consultări cu reprezentanţi ai organizaţiilor beneficiarilor şi ai furnizorilor de servicii sociale, în scopul fundamentării strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale şi a planului anual de acţiune;

e) comunicarea informaţiilor solicitate sau, după caz, punerea acestora la dispoziţia instituţiilor/structurilor cu atribuţii în monitorizarea şi controlul respectării drepturilor omului, în monitorizarea utilizării procedurilor de prevenire şi combatere a oricăror forme de tratament abuziv, neglijent, degradant asupra beneficiarilor serviciilor sociale şi, după caz, instituţiilor/structurilor cu atribuţii privind prevenirea torturii şi acordarea de sprijin în realizarea vizitelor de monitorizare, în condiţiile legii.

 

Art.11  În administrarea şi acordarea serviciilor sociale, Direcția Generală de Asistență Socială Craiova, realizează următoarele:

a) solicită acreditarea ca furnizor de servicii sociale şi licenţa de funcţionare pentru serviciile sociale ale autorităţii administraţiei publice locale din municipiul Craiova;

b) primeşte şi înregistrează solicitările de servicii sociale formulate de persoanele beneficiare, reprezentanţii legali ai acestora, precum şi sesizările altor persoane/instituţii/furnizori privaţi de servicii sociale privind persoane/familii/grupuri de persoane aflate în dificultate;

c) evaluează nevoile sociale ale populaţiei din municipiul Craiova în vederea identificării familiilor şi persoanelor aflate în dificultate, precum şi a cauzelor care au generat situaţiile de risc de excluziune socială;

d) elaborează, în baza evaluărilor iniţiale, planurile de intervenţie, care cuprind măsuri de asistenţă socială, respectiv serviciile recomandate şi beneficiile de asistenţă socială la care persoana are dreptul;

e) realizează diagnoza socială la nivelul grupului şi comunităţii şi elaborează planul de servicii comunitare;

f) acordă servicii de asistenţă comunitară, în baza măsurilor de asistenţă socială incluse de Direcţie în planul de acţiune;

g) recomandă realizarea evaluării complexe şi facilitează accesul persoanelor beneficiare la servicii sociale;

h) acordă direct sau prin centrele proprii serviciile sociale pentru care deţine licenţa de funcţionare, cu respectarea etapelor obligatorii prevăzute la art. 46 din Legea nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, a standardelor minime de calitate şi a standardelor de cost.

 

Art.12 (1) Serviciile sociale acordate de Direcţie având drept scop exclusiv prevenirea şi combaterea sărăciei şi riscului de excluziune socială sunt adresate persoanelor şi familiilor fără venituri sau cu venituri reduse, persoanelor fără adăpost, victimelor traficului de persoane, precum şi persoanelor private de libertate şi pot fi următoarele: 

a) servicii de consiliere şi informare, servicii de inserţie/reinserţie socială, servicii de reabilitare şi altele asemenea, pentru familiile şi persoanele singure fără venituri sau cu venituri reduse; 

b) servicii sociale adresate copiilor străzii, persoanelor vârstnice singure sau fără copii şi persoanelor cu dizabilităţi care trăiesc în stradă: adăposturi de urgenţă pe timp de iarnă, echipe mobile de intervenţie în stradă sau servicii de tip ambulanţă socială, adăposturi de noapte, centre rezidenţiale cu găzduire pe perioadă determinată; 

c) centre care asigură condiţii de locuit şi de gospodărire pe perioadă determinată pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecţie a copilului; 

d) cantine sociale pentru persoanele fără venituri sau cu venituri reduse; 

e) servicii sociale acordate în sistem integrat cu alte măsuri de protecţie prevăzute de legislaţia specială, acordate victimelor traficului de persoane pentru facilitarea reintegrării/reinserţiei sociale a acestora: centre de zi care asigură în principal informare, consiliere, sprijin emoţional şi social în scopul reabilitării şi reintegrării sociale, servicii acordate în comunitate care constau în servicii de asistenţă socială, suport emoţional, consiliere psihologică, consiliere juridică, orientare profesională, reinserţie socială etc.; 

f) consiliere adresată familiei persoanei private de libertate aflate în custodia sistemului penitenciar privind serviciile sociale existente în comunitatea în care aceasta îşi va avea domiciliul sau reşedinţa după eliberare, precum şi servicii de consiliere acordate persoanei care a executat o măsură privativă de libertate în vederea susţinerii reinserţiei sociale a acesteia. 

(2) Serviciile sociale acordate de Direcţie destinate prevenirii şi combaterii violenţei domestice pot fi: centre de primire în regim de urgenţă a victimelor violenţei domestice, centre de recuperare pentru victimele violenţei domestice, locuinţe protejate, centre de consiliere pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, centre pentru servicii de informare şi sensibilizare a populaţiei şi centre de zi care au drept obiectiv reabilitarea şi reinserţia socială a acestora, prin asigurarea unor măsuri de educaţie, consiliere şi mediere familială, precum şi centre destinate agresorilor. 

(3) Serviciile sociale acordate de Direcţie destinate persoanelor cu dizabilităţi pot fi: 

a) cu prioritate, servicii de îngrijire la domiciliu destinate persoanelor cu dizabilităţi, precum şi în centre de zi adaptate nevoilor acestora, potrivit atribuţiilor stabilite prin legile speciale; 

b) servicii de asistenţă şi suport. 

(4) Complementar acordării serviciilor prevăzute la alin. (3), în domeniul protecţiei persoanei cu dizabilităţi, Direcţia: 

a) monitorizează şi analizează situaţia persoanelor cu dizabilităţi din unitatea administrativ-teritorială, precum şi modul de respectare a drepturilor acestora, asigurând centralizarea şi sintetizarea datelor şi informaţiilor relevante; 

b) identifică şi evaluează situaţiile care impun acordarea de servicii şi/sau beneficii pentru persoanele adulte cu dizabilităţi; 

c) creează condiţii de acces pentru toate tipurile de servicii corespunzătoare nevoilor individuale ale persoanelor cu handicap; 

d) iniţiază, susţine şi dezvoltă servicii sociale centrate pe persoana cu handicap, în colaborare sau în parteneriat cu persoane juridice, publice ori private; 

e) asigură ponderea personalului de specialitate angajat în raport cu tipurile de servicii sociale; 

f) elaborează documentaţia necesară pentru acordarea serviciilor; 

g) asigură consilierea şi informarea familiilor asupra drepturilor şi obligaţiilor acestora şi asupra serviciilor disponibile pe plan local; 

h) implică în activităţile de îngrijire, reabilitare şi integrare a persoanei cu handicap familia acesteia; 

i) asigură instruirea în problematica specifică persoanei cu handicap a personalului, inclusiv a asistenţilor personali; 

j) încurajează şi susţine activităţile de voluntariat; 

k) colaborează cu direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilităţi şi transmite acesteia toate datele şi informaţiile solicitate din acest domeniu. 

(5) Serviciile sociale acordate de Direcţie destinate persoanelor vârstnice pot fi următoarele: 

a) servicii de îngrijire personală acordate cu prioritate la domiciliu sau în centre rezidenţiale pentru persoanele vârstnice dependente, singure ori a căror familie nu poate să le asigure îngrijirea; 

b) servicii de consiliere, de acompaniere, precum şi servicii destinate amenajării sau adaptării locuinţei, în funcţie de natura şi gradul de afectare a autonomiei funcţionale. 

(6) Serviciile sociale acordate de Direcţie destinate protecţiei şi promovării drepturilor copilului sunt cele de prevenire a separării copilului de părinţii săi, precum şi cele menite să îi sprijine pe aceştia în ceea ce priveşte creşterea şi îngrijirea copiilor, inclusiv servicii de consiliere familială, organizate în condiţiile legii. 

(7) Complementar acordării serviciilor prevăzute la alin. (6), în domeniul protecţiei copilului, Direcţia: 

a) monitorizează şi analizează situaţia copiilor din municipiul Craiova, precum şi modul de respectare a drepturilor copiilor, asigurând centralizarea şi sintetizarea datelor şi informaţiilor relevante, în baza unei fişe de monitorizare aprobate prin ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale; 

b) realizează activitatea de prevenire a separării copilului de familia sa; 

c) identifică şi evaluează situaţiile care impun acordarea de servicii şi/sau beneficii pentru prevenirea separării copilului de familia sa; 

d) elaborează documentaţia necesară pentru acordarea serviciilor şi/sau beneficiilor şi le acordă, în condiţiile legii; 

e) asigură consilierea şi informarea familiilor cu copii în întreţinere asupra drepturilor şi obligaţiilor acestora, asupra drepturilor copilului şi asupra serviciilor disponibile pe plan local; 

f) asigură şi monitorizează aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a consumului de alcool şi droguri, de prevenire şi combatere a violenţei domestice, precum şi a comportamentului delincvent; 

g) vizitează periodic la domiciliu familiile şi copiii care beneficiază de servicii şi beneficii şi urmăreşte modul de utilizare a beneficiilor, precum şi familiile care au în îngrijire copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate; 

h) înaintează propuneri primarului, în cazul în care este necesară luarea unei măsuri de protecţie specială, în condiţiile legii; 

i) urmăreşte evoluţia dezvoltării copilului şi modul în care părinţii acestuia îşi exercită drepturile şi îşi îndeplinesc obligaţiile cu privire la copilul care a beneficiat de o măsură de protecţie specială şi a fost reintegrat în familia sa; 

j) colaborează cu direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în domeniul protecţiei copilului şi îi transmite acesteia toate datele şi informaţiile solicitate din acest domeniu; 

k) urmăreşte punerea în aplicare a hotărârilor comisiei pentru protecţia copilului/instanţei de tutelă referitoare la prestarea de către părinţii apţi de muncă a acţiunilor sau lucrărilor de interes local, pe durata aplicării măsurii de protecţie specială, etc.

 

Art.13 (1) În domeniul acordării subvenţiilor de la bugetul local al municipiului Craiova, asociaţiilor şi fundaţiilor care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Craiova se constituie, prin dispoziţie a directorului general, o structură sub forma unui grup de lucru cu următoarele atribuţii principale:

a) elaborarea documentaţiei necesare pentru solicitarea de subvenţii de la bugetul local, asociaţiilor/fundaţiilor care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială;

b) încheierea convenţiilor pentru acordarea de subvenţii, asociaţiilor/fundaţiilor cărora li s-a aprobat acordarea de subvenţii prin hotărâre de consiliu local;

c) verificarea lunară sau ori de câte ori este nevoie a serviciilor sociale acordate de către organizaţia nonguvernamentală selectată pentru a beneficia de subvenţie de la Consiliul Local al Municipiului Craiova, pe baza cererilor lunare şi a rapoartelor privind acordarea serviciilor de asistenţă socială şi utilizare a subvenţiei, întocmite de către fiecare organizaţie, pe fiecare tip de unitate de asistenţă socială;

d) întocmirea lunară a Raportului privind verificarea acordării serviciilor de asistenţă socială şi a Raportului financiar privind verificarea utilizării subvenţiei, pe baza verificărilor realizate pe teren de către personalul direcţiei cu atribuţii în acest sens;

e) întocmirea propunerii de angajare de cheltuieli, angajamentului bugetar şi ordonanţării de plată, pentru acordarea subvenţiei asociaţiei sau fundaţiei;

(2) Subvenţiile se primesc de la bugetul local şi se acordă în completarea resurselor financiare ale asociaţiilor sau fundaţiilor. Acestea vor fi cheltuite în scopul acordării serviciilor de asistenţă socială şi utilizate în exclusivitate pentru aceste servicii.

 

 

Art.14 Obiectivele Direcției Generale de Asistență Socială Craiova:  

a) lărgirea sferei de activitate prin diversificarea serviciilor sociale în vederea asigurării accesului pentru un număr cât mai mare de persoane aflate în situaţie de dificultate socială;

b) asigurarea de servicii sociale de calitate, flexibile, respectând standardele generale de calitate în domeniu şi care să fie adaptate nevoilor sociale existente;

c) colaborarea cu instituţii şi organizaţii, prin realizarea de parteneriate, proiecte şi programe de combatere a marginalizării sociale;

d) conceperea de programe de prevenire a dependenţei de serviciile sociale a persoanelor asistate;

e) promovarea activităţii Direcției Generale de Asistență Socială Craiova în plan local, prin implementarea de modele de bună practică în rândul partenerilor, dar şi prin informări în mass-media;

f) perfecţionarea continuă a personalului prin participarea la cursuri de perfecţionare, seminarii şi conferinţe în domeniul  social organizate pe plan local, naţional sau european, în vederea îmbunătăţirii serviciilor sociale acordate.

 

 

CAPITOLUL III

ÎNFIINŢAREA ŞI FUNCŢIONAREA DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ CRAIOVA

 

 

Art.15 Direcţia Generală de Asistenţă Socială Craiova este un serviciu public de interes local cu personalitate juridică, înfiinţat în temeiul art. 113 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi care funcţionează în subordinea Consiliului Local al Municipiului Craiova, cu respectarea OUG 57/2019 privind Codul administrativ.

 

Art.16 Prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială Craiova, în înţelesul prezentului regulament, se înţelege serviciul public de asistenţă socială cu personalitate juridică, subordonat şi structurat pe competenţe, potrivit organigramei.

 

Art.17 Direcţia Generală de Asistenţă Socială Craiova îşi desfăşoară activitatea în baza prezentului regulament, prevederilor Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, Hotărârii Guvernului nr. 584/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârii Guvernului României nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare, şi OUG 57/2019 privind Codul administrativ.  

 

Art.18 (1) Sediile în care își desfășoară activitatea salariații din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială Craiova sunt situate în municipiul Craiova, după cum urmează:

-          Str. Eustaţiu Stoenescu, bl. T8, parter;

-          Str. Mitropolit Firmilian, nr.14;

-          Str. Teilor, nr. 8;

-          B-dul Nicolae Titulescu, nr.7 - Clubul Pensionarilor.

 

Art.19 Directorul general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Craiova asigură conducerea, coordonarea şi controlul compartimentelor funcţionale din structura entităţii.

 

Art.20. Directorul general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Craiova acţionează permanent în vederea îndeplinirii la timp şi în mod corespunzător a atribuţiilor ce îi revin prin legi, hotărâri, ordonanţe, decrete, ordine, dispoziţii.

 

Art.21 Legătura dintre Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială Craiova se face prin primar, viceprimar, administrator public, secretarul general al municipiului Craiova şi directorul general al D.G.A.S. Craiova.

 

Art.22 Actele emise de Direcţia Generală de Asistenţă Socială Craiova vor avea în antet ca elemente de identificare următoarele: „Consiliul Local al Municipiului Craiova”, „Direcţia Generală de Asistenţă Socială Craiova”, sediul serviciului public de interes local care a emis documentul, codul de înregistrare fiscală, numărul de telefon, numărul de fax, adresa de e-mail și pagina de internet, pagină dedicată pe una sau mai multe rețele de socializare.

 

Art.23 Programul de funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Craiova este stabilit prin Dispoziție a Directorului General al D.G.A.S. Craiova potrivit prevederilor legale.

 

Art.24 Direcţia Generală de Asistenţă Socială Craiova dispune de cod de înregistrare fiscală, cont bancar propriu, ştampilă şi gestiune, proprii.

 

Art.25 (1) Organele de conducere, coordonare şi control ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Craiova sunt :

- Consiliul Local al Municipiului Craiova;

- primarul municipiului Craiova;

- viceprimarul municipiului Craiova;

- administratorul public;

- secretarul general al municipiului Craiova;

- directorul general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Craiova;

 (2) Directorul general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Craiova este secondat  de doi directori executivi adjuncţi.

 

Art.26 Consiliul Local al Municipiului Craiova exercită categoriile de atribuţii stabilite de OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, privind serviciul public de interes local - Direcţia Generală de Asistenţă Socială Craiova, respectiv:

- atribuţii privind organizarea şi funcţionarea serviciului public de interes local;

- atribuţii privind dezvoltarea socială a Municipiului Craiova;

- atribuţii privind gestionarea serviciilor de interes local;

- atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern.

Art.27 (1) Primarul Municipiului Craiova:

- coordonează realizarea serviciilor sociale de interes local, prin intermediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Craiova;

- ia măsuri și dispune cu privire la organizarea executării activităţilor din domeniul asistenţei sociale;

- numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu pentru directorul general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Craiova.

(2) Primarul Municipiului Craiova poate delega, prin dispoziţie, atribuţiile ce îi sunt conferite de lege şi alte acte normative în domeniul asistenţei sociale viceprimarului, administratorului public, secretarului general al municipiului Craiova, conducătorului Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Craiova, în funcţie de competenţele ce le revin în domeniul respectiv.

 

 

CAPITOLUL IV

PATRIMONIUL ȘI FINANŢAREA DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ CRAIOVA

 

 

            Art.28 Patrimoniul Direcției Generale de Asistență Socială Craiova este format din bunurile mobile şi imobile preluate pe bază de protocol de la Primăria municipiului Craiova, din imobilele puse la dispoziţie de către Consiliul Local al municipiului Craiova, precum şi din bunurile mobile şi imobile dobândite din achiziţii, sponsorizări, donaţii, etc.

 

            Art.29 (1) Direcţia Generală de Asistenţă Socială Craiova administrează, cu diligenţa unui bun proprietar, bunurile aflate în patrimoniu, în condiţiile legii.

            (2) Bunurile se evidenţiază distinct în patrimoniul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Craiova.

 

            Art.30 În exercitarea drepturilor sale, Direcţia Generală de Asistenţă Socială Craiova administrează bunurile aflate în patrimoniu, în vederea realizării scopului şi obiectului de activitate.

 

            Art.31 Patrimoniul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Craiova poate fi modificat conform prevederilor legale.

 

Art.32 Primarul municipiului Craiova este ordonatorul principal de credite şi repartizează creditele bugetare aprobate din bugetul local al municipiului Craiova, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Craiova. Directorul general are calitatea de ordonator de credite.

 

Art.33 (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Direcției Generale de Asistență Socială Craiova se asigură din bugetul local şi sponsorizări.

(2) Finanţarea serviciilor sociale şi beneficiilor de asistenţă socială se asigură din bugetul local, bugetul de stat, din donaţii, sponsorizări, potrivit legii.

(3)Veniturile din prestarea serviciilor sociale se încasează de către Direcția Generală de Asistență Socială Craiova și se depun la Trezoreria Municipiului Craiova în contul Primăriei Municipiului Craiova, făcându-se venituri la bugetul local.

(4) Bugetul Direcției Generale de Asistență Socială Craiova se aprobă de Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Art.34 Trimestrial, ordonatorul de credite întocmeşte situaţiile financiare care se depun la compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Craiova.

 

Art.35 Direcția Generală de Asistență Socială Craiova îşi va putea completa veniturile din orice sursă permisă de lege - altele decât cele bugetare.

 

Art.36 Veniturile extrabugetare ale Direcției Generale de Asistență Socială Craiova se încasează, administrează, utilizează şi contabilizează de către aceasta potrivit prevederilor legale în vigoare.

 

Art.37  Execuţia de casă a bugetului Direcției Generale de Asistență Socială Craiova se ţine de către Serviciul Buget-Contabilitate din cadrul direcției pentru serviciile funcţionale.

 

Art.38 Angajarea şi efectuarea cheltuielilor din creditele bugetare aprobate în buget se aprobă de către ordonatorul de credite şi se efectuează numai cu viza prealabilă de control financiar preventiv intern, care atestă respectarea dispoziţiilor legale, încadrarea în creditele bugetare aprobate şi destinaţia acestora.

 

 

CAPITOLUL V

ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI CRAIOVA

 

 

Structura organizatorică şi categoriile de personal

 

Art.39 Structura organizatorică a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Craiova, în calitate de furnizor de servicii sociale cuprinde, în funcţie de volumul, complexitatea şi specificul activităţilor: servicii, birouri şi compartimente.

 

Art.40 Direcţia Generală de Asistenţă Socială Craiova este organizată astfel:

1. director general;

2. directori executivi adjuncți;

3. Serviciul Evidență și Plată Beneficii de Asistență Socială;

4. Serviciul Protecţia Copilului şi Familiei:

a) Compartimentul Protecţia Copilului;

b) Compartimentul Alocații de Stat, Indemnizații și Măsuri Excepționale pentru Îngrijirea Copilului;

5. Serviciul Strategii, Programe și Proiecte în Domeniul Asistenței Sociale și Relația cu Asociațiile și Fundațiile:

a) Compartimentul Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu ONG;

b) Compartimentul Monitorizare, Analiză Statistică, Indicatori Asistență Socială și Incluziune Socială;

6. Biroul Protecţie Persoane Vârstnice şi Persoane cu Dizabilităţi și Prevenire Marginalizare Socială;

7. Serviciul Resurse Umane, Juridic și Monitorizare Asistenți Personali:

a) Compartimentul Resurse Umane și Juridic;

b) Compartimentul Monitorizare Asistenți Personali;

8. Compartimentul Control Intern;

9. Serviciul Buget-Contabilitate;

10. Compartimentul Achiziţii Publice;

            11.Serviciul Management Documente, Relaţii Publice şi Informatică;

            12.Serviciul de Îngrijire și Asistență a Persoanelor Vârstnice

a) Compartiment de Ingrijiri la Domiciliu a Persoanelor Varstnice;

b) Compartiment Asistență şi Consiliere pentru Persoane Vârstnice;

13. Compartimentul Administrativ.

 

Art.41 Serviciile sociale pe care le înfiinţează furnizorul de servicii sociale - Direcţia Generală de Asistenţă Socială Craiova sunt organizate şi funcţionează cu respectarea prevederilor Nomenclatorului serviciilor sociale, a standardelor minime de calitate aplicabile, precum şi a altor acte normative specifice domeniului de activitate.

 

Art.42 Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Craiova se aprobă prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Craiova.

 

Art.43 Personalul angajat în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Craiova este compus din funcţionari publici şi personal contractual.

 

Art.44 Numirea, sancţionarea, suspendarea, modificarea şi încetarea raportului de serviciu al directorului general se fac de către primarul municipiului Craiova, în condiţiile legii.

 

Art.45 Numirea, sancţionarea, suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, pentru personalul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Craiova, se fac de către directorul general, în condiţiile legii.

 

Art.46 (1) Angajarea funcţionarilor publici/personalului contractual se face în condiţiile legii, de către directorul general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Craiova, în limita posturilor din organigrama şi statul de funcţii aprobate de Consiliul Local al Municipiului Craiova.

(2) Directorul general poate aproba încadrarea de personal pe posturi din afara organigramei, în condițiile Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

 

Art.47 Atribuţiile personalului din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială Craiova sunt stabilite prin fişa postului şi prin dispoziții ale directorului general. Şeful ierarhic superior stabileşte pentru personalul din subordine atribuţiile de serviciu, în funcţie de specificul postului şi de modificările ce intervin în domeniul de activitate - în conformitate cu legislaţia în vigoare, iar directorul general le aprobă.

 

Art.48. Programul de lucru şi măsurile de organizare ale Direcției Generale de Asistență Socială Craiova, măsurile de disciplină a muncii pentru personalul din cadrul direcției, se stabilesc prin Regulamentul intern, aprobat de către directorul general, în baza actelor normative în vigoare.

 

 

CAPITOLUL VI

ATRIBUŢIILE, RESPONSABILITĂŢILE ŞI COMPETENŢELE PERSONALULUI DE CONDUCERE AL DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ CRAIOVA

 

 

Art.49 (1) Directorul General asigură conducerea Direcţiei Generale Asistenţă Socială Craiova şi răspunde de buna ei funcţionare în îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, fiind subordonat primarului, viceprimarului municipiului Craiova şi Consiliului Local al Municipiului Craiova.

(2) Directorul general reprezintă Direcția Generală de Asistență Socială Craiova în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie.

(3) Directorul general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Craiova are următoarele atribuţii principale:

a) exercită atribuţiile ce revin Direcţiei în calitate de persoană juridică; 

b) exercită funcţia de ordonator de credite; 

c) întocmeşte proiectul bugetului propriu al Direcţiei şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar, pe care le supune aprobării consiliului local; 

d) elaborează şi supune aprobării consiliului local proiectul strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale și al planului anual de acţiune; 

e) elaborează proiectele rapoartelor de activitate, ale rapoartelor privind stadiul implementării strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale şi propunerile de măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii; 

f) numeşte şi eliberează din funcţie personalul din cadrul Direcţiei, potrivit legii; 

g) elaborează şi propune spre aprobare consiliului local statul de funcţii al Direcţiei; 

h) controlează activitatea personalului din cadrul Direcţiei; 

i) aplică sancţiuni disciplinare, în conformitate cu prevederile legale.

j) avizează notele de fundamentare pentru proiectele de hotărâri propuse spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova;

k) participă la şedinţele în comisii şi în plen ale Consiliului Local al Municipiului Craiova pentru susţinerea proiectelor de hotărâri ce ţin de instituţie, precum şi la solicitarea autorităţii locale;

l) aprobă rapoartele având ca obiect organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul instituţiei, constituirea comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor, în conformitate cu statul de funcţii aprobat prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Craiova;

m) aprobă fişele de post ale personalului din cadrul direcţiei;

n) întocmește rapoartele de evaluare a performanţelor individuale ale personalului-funcţionari publici şi personal contractual din subordinea directă;

o) formulează propuneri de proiecte cu finanţare nerambursabilă în scopul dezvoltării serviciilor sociale;

p) elaborează Raportul anual asupra sistemului de control intern/managerial, dezvoltat şi implementat la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Craiova;

i) îndeplineşte toate atribuţiile pe care legea le prevede în sarcina conducătorului, angajatorului sau ordonatorului de credite al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Craiova;

j) elaborează Regulamentul de organizare şi funcţionare a direcţiei şi-l supune aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova;

k) elaborează Regulamentul intern al direcţiei;

l) consiliază persoanele aflate în situaţii de dificultate care se prezintă în zilele de audienţă şi împreună cu acestea caută soluţii la problemele cu care se confruntă, în conformitate cu legea;

m) informează primarul/viceprimarul cu privire la problemele de rezolvat în legătură cu activitatea curentă a instituţiei;

n) îndeplineşte orice alte atribuţii delegate prin act administrativ de către primar sau consiliul local.

(4) Directorul general poate delega, prin dispoziţie, unele atribuţii ce îi revin directorilor executivi adjuncți, în funcţie de competenţele ce le revin în domeniile respective. Delegarea de atribuţii se face numai cu informarea prealabilă a persoanei căreia i se deleagă atribuţiile. Directorul executiv adjunct căruia i-au fost delegate atribuţiile, exercită pe perioada delegării atribuţiile funcţiei pe care o deţine, precum şi atribuţiile delegate; este interzisă subdelegarea atribuţiilor. Persoana căreia i-au fost delegate atribuţii răspunde civil,administrativ sau penal, după caz, pentru faptele săvârşite cu încălcarea legii în exercitarea acestor atribuţii.

(5) Directorul general are calitatea de ordonator de credite, conform Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, având următoarele responsabilităţi:

a) angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare aprobate;

b) luarea măsurilor pentru asigurarea integrităţii bunurilor aflate în proprietatea sau în administrarea instituţiei pe care o conduce;

c) organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a situaţiilor financiare asupra situaţiei patrimoniului aflat în administrare şi a execuţiei bugetare;

d) organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziţii publice şi a programului de investiţii publice;

e) organizarea şi ţinerea la zi a evidenţei patrimoniului, conform prevederilor legale;

f) alte atribuţii stabilite de dispoziţiile legale.

(6) În exercitarea atribuţiilor ce-i revin, directorul general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Craiova emite dispoziţii.

(7) Directorul general are următoarele responsabilităţi pentru îndeplinirea atribuţiilor serviciului public de interes local:

a) răspunde de managementul domeniului său de activitate;

b) conduce Direcţia Generală de Asistenţă Socială Craiova şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acesteia în condiţii de eficienţă şi eficacitate;

c) răspunde de organizarea şi dezvoltarea controlului intern managerial implementat la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Craiova;

d) identifică surse de finanţare pentru dezvoltarea serviciilor sociale ale entităţii, participă la scrierea proiectelor şi la implementarea acestora;

e) răspunde, împreună cu directorii executivi adjuncți şi cu şefii structurilor din subordine, de implementarea proiectelor cu finanţare internă sau externă.

 

Art.50 (1) În absența directorului general, atribuțiile acestuia se exercită, prin dispoziție, de către unul dintre directorii executivi adjuncți.

             (2) În situația absenței și a directorilor executivi adjuncți, atribuțiile directorului general se exercită, prin dispoziție, de către unul dintre înlocuitorii directorilor adjuncți.

 

Art.51 (1) Directorii executivi adjuncți coordonează şi raspund de activitatea unor structuri funcționale, după cum urmează:

a) primul director executiv adjunct, potrivit organigramei, coordonează și raspunde de următoarele structuri funcționale:

-Serviciul Management Documente, Relații Publice și Informatică;

-Serviciul de Îngrijire și Asistență a Persoanelor Vârstnice;

-Biroul Protecție Persoane Vârstnice și Persoane cu Dizabilități și Prevenire Marginalizare Socială;

-Serviciul Buget-Contabilitate;

b) al doilea director executiv adjunct, potrivit organigramei, coordonează și raspunde de următoarele structuri funcționale:

-Serviciul Protecția Copilului și Familiei;

-Compartimentul Administrativ;

-Serviciul Evidență și Plată Beneficii de Asistență Socială.

 (2) Directorii executivi adjuncți sunt subordonați directorului general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Craiova.

(3) Directorii executivi adjuncți ai Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Craiova au următoarele atribuţii principale:

a) conduc, organizează și raspund de structurile funcționale din subordine directă;

b) avizează notele de fundamentare care stau la baza proiectelor de hotărâri necesare organizării şi funcţionării structurilor din subordine şi le înaintează spre semnare directorului general;

c) fac propuneri la elaborarea organigramei, statului de functii, ROF, Regulamentului Intern ale DGAS Craiova;

d) întocmesc fişele de post/fişele de evaluare/rapoartele de evaluare a performanţelor individuale pentru personalul din subordinea directă şi le înaintează pentru contrasemnare directorului general;

e) contrasemnează fişele de post/rapoartele de evaluare a performanţelor individuale ale personalului din subordine, întocmite de şefii de servicii/birou, conform relaţiilor ierarhice;

f) avizează propunerile şefilor din subordine privind organizarea concursurilor pentruocuparea posturilor vacante din cadrul structurilor subordonate, în conformitate cu statul de funcții aprobat şi cu încadrarea în creditele bugetare aprobate, pe care le înaintează spre aprobare directorului general;

g) avizează proiectul de buget şi lista de investiţii pentru structurile subordonate;

h) primesc, verifică corespondența specifică domeniului său de activitate, o repartizează structurilor subordonate și urmăresc rezolvarea la termen a acesteia;

i) analizeaza, verifica, avizeaza sau aproba, potrivit competenţelor stabilite, documentele întocmite de personalul din subordine;

j) asigură circuitul fluid al documentelor în cadrul compartimentelor aflate în subordine;

k) consiliază persoanele aflate în situaţii de dificultate care se prezintă în zilele de audienţă şi împreună cu acestea caută soluţii la problemele cu care se confruntă, în conformitate cu prevederile legale;

l) identifică surse de finanţare pentru dezvoltarea serviciilor sociale ale entităţii participă la scrierea proiectelor şi la implementarea acestora;

m) participă la implementarea şi dezvoltarea Sistemului de Control Intern Managerial la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Craiova;

n) urmăresc implementarea de măsuri și metode moderne de organizare a muncii, în vederea creșterii calității activității și propune măsuri de îmbunătățire;

o) analizează și prezintă trimestrial directorul general un raport privind activitatea structurilor din subordine.

 

Art.52 Directorii executivi adjuncți au următoarele responsabilităţi pentru îndeplinirea atribuţiilor:

a) răspund de managementul propriu al domeniului de activitate, conform competențelor;

b) răspund de organizarea și funcţionarea structurilor subordonate în condiţii de eficienţă şi eficacitate;

c) răspund de organizarea controlului intern managerial cu privire la activităţile specifice domeniului propriu de activitate;

d) răspund, împreună cu şefii compartimentelor din subordine, de implementarea proiectelor cu finanţare internă sau externă.

 

Art.53 Atribuţiile, competenţele şi răspunderile cu caracter general ce revin şefilor de structuri funcționale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială Craiova:

a) organizează activitatea, atât pe compartimente, cât şi pe fiecare funcţionar public/persoană încadrată cu contract individual de muncă din subordine;

b) stabilesc măsurile necesare, urmăresc și răspund de îndeplinirea în bune condiţii a obiectivelor specifice;

c) urmăresc şi răspund de efectuarea corespunzătoare a lucrărilor şi finalizarea acestora în termenele legale și conform prevederilor legale, a acţiunilor din programele de activitate sau dispuse de conducere;

d) asigură respectarea disciplinei în muncă de către personalul subordonat, luând măsurile ce se impun;

e) urmăresc şi verifică activitatea profesională a personalului din cadrul structurilor funcționale pe care le conduc, îl îndrumă şi sprijină în scopul sporirii operativităţii, capacităţii şi competenţei în îndeplinirea sarcinilor încredinţate;

f) asigură respectarea reglementărilor legale specifice domeniilor de activitate ale fiecărui compartiment subordonat, organizează şi urmăresc documentarea de specialitate a personalului din subordine;

g) repartizează salariaţilor subordonaţi, sarcinile şi corespondenţa;

h) analizeaza, verifica, avizeaza, potrivit competenţelor stabilite prin fisa postului, documentele întocmite de personalul din subordine;

i) veghează şi răspund, alături de personalul din subordine, de respectarea normelor legale şi a hotărârilor de Consiliul Local al municipiului Craiova, potrivit competențelor;

j) urmăresc modul de respectare a principiilor și normelor de conduită şi deontologice de către personalul din subordine;

k) întocmesc fişele posturilor şi cele de evaluare individuală ale subordonaţilor;

l) propun conducerii instituţiei, tipurile de formare/perfecţionare profesională necesare functionarilor publici sau salariaților cu contract individual de muncă din subordine;

m) răspund de buna organizare şi desfăşurare a activităţii de primire şi soluţionare a petiţiilor adresate, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

n) îndeplinesc orice alte atribuţii prevăzute de lege sau dispuse de directorul general/ directorul executiv adjunct în legătură cu domeniul lor de activitate;

o) realizează instruirea din punct de vedere al securităţii muncii pentru personalul din subordine;

p) organizează si raspund de întreaga  activitate a compartimentelor din subordinea lor directa.

q) întocmesc rapoarte de specialitate pentru iniţierea unor noi măsuri și programe de asistenţă socială, în cadrul compartimentelor pe care le coordonează, și le supun spre aprobare directorului general al D.G.A.S. Craiova;

r) asigură circuitul fluid al informaţiilor şi documentelor în cadrul compartimentelor aflate în subordinea directă ;

s) elaboreaza/actualizează, în termen de 10 de zile de la aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare/intervenirea unor modificări în activitatea serviciului, fişele posturilor salariaţilor din serviciile/birourile/compartimentele/centrele aflate în subordine;

ș) indeplinesc orice alte atribuții stabilite de către directorul general al D.G.A.S. Craiova, prin fisa postului, în condițiile legii;

t) fac propuneri la elaborarea organigramei, statului de functii, ROF, Regulamentului Intern ale DGAS Craiova.

 

 

 

 

CAPITOLUL VII

ATRIBUŢIILE, RESPONSABILITĂŢIILE ŞI COMPETENŢELE COMPARTIMENTELOR FUNCŢIONALE DIN CADRUL DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ CRAIOVA

 

 

Art.54 Serviciul Evidență și Plată Beneficii de Asistență Socială

(1) Scopul serviciului este acordarea de prestaţii şi beneficii sociale pentru îmbunătățirea condiţiilor de viaţă ale persoanelor aflate în situaţie de risc social şi sprijinirea acestora în vederea integrării/reintegrării sociale.

(2) Activitatea Serviciului Evidență și Plată Beneficii de Asistență Socială este coordonată de şeful de serviciu.

(3) Activităţile realizate de către personalul serviciului constau în:

a) consilierea și informarea cetățenilor cu privire la documentele care stau la baza întocmirii și menținerii în plată a dosarelor privind acordarea de beneficii sociale;

b) verificarea cererilor-declarații pe propria răspundere, precum și a actelor necesare depuse pentru acordarea ajutorului social, alocației pentru susținerea familiei și ajutorului de încălzire a locuinței în sezonul rece;

c) introducerea datelor solicitanților de ajutor social, alocație pentru susținerea familiei, ajutor de încălzire a locuinței în sezonul rece în aplicația electronică, efectuarea anchetelor sociale prevăzute de lege în vederea stabilirii dreptului sau respingerii acestuia, întocmirea rapoartelor şi dispoziţiilor de stabilire sau respingere a dreptului la ajutor social, alocație pentru susținerea familiei, ajutor de încălzire a locuinței, transmiterea până la data de 5 a lunii următoare către Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Dolj a dispoziţiilor de stabilire a drepturilor la ajutorul social și alocaţia pentru susţinerea familiei, emise de primarul municipiului Craiova;

d) verificarea cererilor-declarații pe propria răspundere de modificare a ajutorului social, alocației pentru susținerea familiei, ajutorului pentru încălzirea locuinței în sezonul rece şi a actelor doveditoare privind modificarea componenţei familiei, veniturilor acesteia, bunurilor mobile și imobile, situației școlare; verificarea și prelucrarea situaţiei cu persoanele decedate din municipiul Craiova, transmisă de către Direcţia de Evidenţă a Persoanelor, a situațiilor transmise de către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Dolj; actualizarea lunară a datelor privind beneficiarii; efectuarea de anchete sociale pentru titularii ajutorului social, alocaţiei de susţinere a familiei în vederea modificării, menținerii în plată, suspendării, reluării sau încetării drepturilor; întocmirea rapoartelor şi dispoziţiilor de modificare, suspendare, încetarea suspendării sau încetarea dreptului la ajutor social, alocaţie pentru susţinerea familiei, ajutor de încălzire a locuinței; transmiterea până la data de 5 a lunii următoare către AJPIS Dolj a dispoziţiilor privind ajutorul social și alocația de susținere a familiei, emise de primarul municipiului Craiova;

e) întocmirea și aducerea la cunoștință publică a documentaţiei pentru efectuarea orelor de muncă în folosul comunităţii (notă de fundamentare care stă la baza hotărârii consiliului local de stabilire a locurilor în care se pot efectua orele de muncă, raport și dispoziție de primar, etc.);

f) verificarea pontajelor privind prezenţa la acţiunile şi lucrările de interes local, scutirilor de la efectuarea orelor de muncă şi ţinerea evidenţei adeverinţelor medicale depuse de beneficiari;

g) transmiterea situaţiei cu beneficiarii de ajutor social apţi de muncă către Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială pentru a fi verificaţi de către agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă şi inspectoratul teritorial de muncă dacă s-au încadrat în muncă/au plecat cu contract de muncă în străinătate/au refuzat un loc de muncă oferit sau au participat la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională; primirea declaraţiei pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile realizate însoţită de adeverinţa privind veniturile impozabile;

h) întocmirea și aducerea la cunoștință publică a documentației premergătoare desfășurării activității de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinței (dispoziția primarului, nota de fundamentare ce stă la baza adoptării hotărârii consiliului local privind acordarea unor ajutoare lunare din bugetul local, consumatorilor vulnerabili din municipiul Craiova, care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie termică furnizată în sistem centralizat, în perioada sezonului rece, comunicatul public, adresele către asociațiile de proprietari și către furnizori, etc.);

i) întocmirea lunară a anexelor prevăzute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, HG nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare, HG nr. 38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările și completările ulterioare, OUG nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările și completările ulterioare și HG nr. 920/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările și completările ulterioare, transmiterea acestora în termenul legal către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Dolj și, după caz, către furnizorii de energie termică, energie electrică, gaze naturale;

j) comunicarea, în termenul legal, a dispozițiilor emise de primarul municipiului Craiova către beneficiari;

k) efectuarea anchetelor sociale la cereri, audienţe, sesizări scrise, telefonice sau la solicitarea AJPIS Dolj pentru solicitanţii de ajutoare de urgenţă şi ajutoare de înmormântare în cazul decesului unei persoane din familiile beneficiare de ajutor social sau al persoanei singure beneficiare de ajutor social;

l) întocmirea rapoartelor cu propunerile de acordare a ajutoarelor de urgenţă/deces şi a dispoziţiilor emise în acest sens şi comunicarea acestora către titulari în termenul legal;

m) stabilirea şi acordarea ajutorului bănesc pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri pentru persoanele beneficiare de venit minim garantat;

n) întocmirea raportului şi dispoziţiei pentru beneficiarii de ajutor social care utilizează pentru încălzirea locuinţei lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, pe baza documentaţiei depuse la stabilirea ajutorului social şi comunicarea către titulari în termen legal;

o) întocmirea listei cu beneficiarii de ajutor social care utilizează pentru încălzirea locuinţei lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, pe baza documentaţiei depuse la stabilirea ajutorului social;

p) întocmirea şi verificarea documentelor care stau la baza plăţii serviciilor de înhumare pentru persoanele decedate din familiile beneficiare de venit minim garantat, persoane fără susţinători legali, cât şi cele neidentificate;

q) întocmirea şi verificarea documentelor care stau la baza decontării cheltuielilor de transport în comun, efectuate de către donatorii de sânge, precum şi întocmirea statelor de plată aferente;

r) verificarea actelor care stau la baza anchetelor sociale, precum şi efectuarea anchetelor sociale pentru soluţionarea cererilor de acordare a sprijinului financiar în cadrul Programului naţional de protecţie socială „Bani de liceu”;

s) analizarea cererilor şi documentelor necesare și efectuarea anchetelor sociale pentru acordarea bursei de studiu/ajutor social; acordarea sprijinului financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare;

ș) soluționarea cererilor cu documentele necesare certificării dovezii de întreţinere a familiei cu domiciliul în România, în vederea exonerării de către alt stat de la plata impozitului pe veniturile realizate;

t) analizarea cererilor și efectuarea anchetelor sociale şi completarea formularelor privind existenţa în viaţă pentru cetăţeni ce beneficiază de pensii din partea altor state;

ț) soluționarea cererilor și verificarea actelor pentru acordarea stimulentului educaţional sub formă de tichete sociale, urmărirea condiţiilor de menţinere în plată a acestui beneficiu de asistenţă socială, întocmirea raportului de specialitate şi dispoziţiei de acordare/respingere a dreptului la stimulent educaţional sub formă de tichete sociale precum şi comunicarea titularului a dispoziţiilor, în termen de maximum 5 zile de la data emiterii;

u) centralizarea cererilor pentru acordarea stimulentului educaţional sub formă de tichete sociale în vederea stabilirii numărului total de beneficiari de pe raza unităţii administrative teritoriale, şi comunicarea datelor unităţilor de învăţământ la care sunt înscrişi preşcolarii;

v) întocmirea listei cu datele de identificare ale solicitanţilor cărora li s-a acordat dreptul la stimulent şi transmiterea acesteia pe suport electronic Agenţiilor Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, până la data de 25 a fiecărei luni, pentru informare;

w) transmiterea comenzii ferme în care se precizează numărul de tichete care urmează să fie tipărite în luna respectivă, valoarea nominală a unui tichet, precum şi valoarea nominală a tichetelor sociale pentru grădiniţă, acordate reprezentantului familiei, respectiv reprezentantului legal al copilului, după caz;

x) asigurarea şi distribuirea lunară a tichetelor sociale în baza dispoziţiei, până la data de 15 a lunii în curs, pentru luna anterioară; monitorizarea lunară a dosarelor aflate în evidenţă şi prezenţa zilnică a copilului la grădiniţă; distribuirea lunară a tichetelor sociale către beneficiarii eligibili; organizarea evidenţei proprii a tichetelor sociale, potrivit legii;

y) punerea în aplicare a procedurii de acordare a tichetelor sociale în cadrul Programului social „SOLIDARITATE”;

z) distribuirea ajutoarelor potrivit H.G. nr. 784/2018, destinate categoriilor de persoane cele mai defavorizate din România, în cadrul Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate - P.O.A.D.; întocmirea listelor cu persoanele defavorizate ulterior preluării pe suport electronic şi hârtie a bazei de date transmise de Grupul Local Judeţean din cadrul Instituţiei Prefectului-Judeţul Dolj; gestiunea produselor alimentare şi ţinerea acestora pe loturi, categorii şi produse, fişe de magazie; în documentele de gestiune se evidenţiază zilnic mişcarea produselor (intrare-iesire), precum şi stocul existent; distribuirea produselor alimentare de la depozit, în baza listelor întocmite cu persoanele defavorizate transmise de Grupul Local Judeţean din cadrul Instituţiei Prefectului-Judeţul Dolj; la finalizarea etapei de distribuire către beneficiarii finali, se transmite o raportare către Grupul Local Judeţean cu stocul de produse alimentare aflate în depozitul local şi termenul de valabilitate a acestora pe loturi/categorii de produse; după finalizarea stocului din depozitul local, la termenul solicitat de Instituţia Prefectului-Judeţul  Dolj se întocmeşte raportarea finală; arhivarea tuturor documentelor care au stat la baza distribuirii produselor alimentare din programul P.O.A.D.;

aa) soluţionarea cererilor/sesizărilor primite din partea persoanelor fizice și juridice cu privire la existenţa unui caz de persoană aflată în situaţie de risc social;

bb) promovarea actelor administrative de autoritate privind obiectul de activitate, întocmirea referatelor de necesitate, specificații tehnice pentru achiziționarea bunurilor și serviciilor necesare bunei funcționări a serviciului;

cc) utilizarea sistemului electronic PATRIMVEN al ANAF, respectând obligațiile prevăzute de lege, și oferirea de date și informații privind beneficiarii către celelalte compartimente, la solicitarea scrisă și justificată a acestora; 

dd) întocmirea şi eliberarea de adeverinţe privind beneficiarii de prestații și beneficii sociale;

ee) întocmirea raportului privind execuţia bugetară trimestrială şi anuală pentru activitatea proprie;

ff) întocmirea situaţiilor cu plăţile planificate, a documentației pentru Trezoreria Craiova, atât în format letric, cât și electronic, precum și a statelor de plată şi înaintarea acestora către Serviciul Buget-Contabilitate;

gg) întocmirea şi înaintarea către Serviciul Buget-contabilitate a fundamentării lunare a necesarului de credite și a notei de fundamentare privind creditele bugetare necesare în anul financiar următor;

hh)  întocmirea de informări, rapoarte, situaţii referitoare la domeniul de activitate ce sunt solicitate în conformitate cu prevederile legale;

ii) întocmirea documentaţiei pentru recuperarea sumelor încasate necuvenit de către beneficiari;

jj) arhivarea lucrărilor din responsabilitate;  

            kk) participarea la dezvoltarea şi implementarea sistemului de control intern managerial de la nivelul serviciului.     

(4) În vederea respectării Ordinului nr. 2525/2018 privind aprobarea Procedurii pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică,  Serviciul Evidență și Plată Beneficii de Asistență Socială are următoarele atribuţii:

a) verifică semnalările de violenţă domestică efectuate prin intermediul liniilor telefonice ale instituţiilor publice abilitate, inclusiv al liniilor telefonice de urgenţă, altele decât numărul unic de urgenţă la nivel naţional (SNUAU) - 112; 

b) realizează evaluarea iniţială a gradului de risc din perspectiva acordării serviciilor sociale, pe baza Fişei pentru evaluarea gradului de risc şi stabilirea măsurilor de siguranţă necesare pentru victimele violenţei domestice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din Ordinul nr. 2525/2018 privind aprobarea Procedurii pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică   

c) acordă informare şi consiliere victimelor violenţei domestice; 

d) sprijină victimele violenţei domestice, prin orientarea acestora către serviciile sociale existente pe raza localităţii/judeţului, adecvate nevoilor acestora; 

e) informează, consiliază şi orientează victima în ceea ce priveşte măsurile de protecţie de care aceasta poate beneficia din partea instituţiilor competente: ordin de protecţie provizoriu, ordin de protecţie, formularea unei plângeri penale, eliberarea unui certificat medico-legal etc.; 

f) asigură măsurile de protecţie socială necesare pentru victime, minori, persoane cu dizabilităţi sau persoane cu nevoi speciale, vizate de ordinul de protecţie provizoriu sau ordinul de protecţie, şi păstrează confidenţialitatea asupra identităţii acestora; 

             g) colaborează cu serviciile de asistenţă medicală comunitară în situaţia în care identifică probleme medicale privind victimele şi/sau copiii lor; 

             h) realizează demersurile necesare pentru depăşirea riscului imediat, după caz, acestea putând consta în: 

             i) transport la unitatea sanitară cea mai apropiată în situaţiile în care victima necesită îngrijiri medicale de urgenţă sau, după caz, sesizarea numărului unic pentru apeluri de urgenţă 112; 

            j) sesizarea organelor de urmărire penală, sesizarea organelor de poliţie pentru emiterea unui ordin de protecţie provizoriu, sesizarea instanţelor judecătoreşti în vederea emiterii ordinului de protecţie; 

            k) orientarea către SPAS sau, după caz, către furnizorii privaţi de servicii sociale, acreditaţi în condiţiile legii, în vederea găzduirii în centre rezidenţiale adecvate nevoilor şi aplicării managementului de caz pentru victime şi, după caz, pentru agresori; 

l) intervine în cazurile de violenţă domestică, la solicitarea organelor de poliţie, atunci când prin ordinul de protecţie provizoriu s-a dispus măsura evacuării temporare a agresorului din domiciliu, iar acesta din urmă a solicitat, potrivit legii, cazarea într-un centru rezidenţial.

m) în intervalul de desfăşurare a activităţii, astfel cum este stabilit prin planificarea aprobată la nivel de instituţie, i se interzice efectuarea de concedii de odihnă, cu excepţia situaţiilor de urgenţă.

 

Art.55 Serviciul Protecţia Copilului şi Familiei

(1) Serviciul Protecţia Copilului şi Familiei cuprinde 1 post de conducere de şef serviciu.

(2) Prin Serviciul pentru Protecţia Copilului şi Familiei se desfăşoară activitatea de asistenţă socială de prevenire a separării copilului de familia sa, pentru persoanele care au domiciliul sau reşedinţa în Municipiul Craiova, în conformitate cu legislaţia în vigoare, în cadrul a două compartimente, respectiv Compartimentul Protecţia Copilului şi Compartimentul Alocații de Stat, Indemnizații și Măsuri Excepționale pentru Îngrijirea Copilului.

(3) Scopul Serviciului pentru Protecţia Copilului şi Familiei îl constituie asigurarea menţinerii, refacerii şi dezvoltării capacităţilor copilului şi ale părinţilor săi, pentru depăşirea situaţiilor care ar putea determina separarea copilului de familia sa, în conformitatea cu Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Totodată, pune în aplicare Hotărârea de Guvern nr. 691/2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi a serviciilor de care aceştia pot beneficia, precum şi pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă socială şi a modelului standard al documentelor elaborate de către acestea.

(4) În ceea ce priveşte aplicarea Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare Serviciul Protecţia Copilului şi Familiei are următoarele atribuţii:

a) monitorizează si analizează situaţia copiilor din municipiul Craiova, precum şi modul de respectare a drepturilor copiilor, asigurand centralizarea si sintetizarea datelor si informatiilor relevante, in baza unei fise de monitorizare aprobate prin ordin al ministrului muncii și justiției sociale;

b) realizează activitatea de prevenire a separării copilului de familia sa;

c) identifică şi evaluează situaţiile care impun acordarea de servicii şi/sau prestaţii pentru prevenirea separării copilului de familia sa;

d) elaborează documentaţia necesară pentru acordarea serviciilor şi/sau prestaţiilor şi acordă aceste servicii şi/sau prestaţii, in condiţiile legii;

e) asigură consilierea şi informarea familiilor cu copii in întreţinere asupra drepturilor şi obligaţiilor acestora, asupra drepturilor copilului şi asupra serviciilor disponibile pe plan local;

f) asigură şi urmăresc aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a consumului de alcool şi droguri, de prevenire şi combatere a violenţei în familie, precum şi a comportamentului delincvent;

g) vizitează, periodic, la domiciliu, familiile şi copiii care beneficiază de servicii şi prestaţii şi urmăresc modul de utilizare a prestaţiilor, precum şi familiile care au în îngrijire copii cu parinţi plecaţi la muncă în străinatate;

h) înaintează propuneri primarului, in cazul in care este necesara luarea unei masuri de protectie speciala, in conditiile legii;

i) urmăresc evolutia dezvoltarii copilului si modul in care parintii acestuia isi exercita drepturile si isi indeplinesc obligatiile cu privire la copilul care a beneficiat de o masura de protectie speciala si a fost reintegrat in familia sa;

j) colaborează cu directia generala de asistenţă socială si protectia copilului in domeniul protectiei copilului si transmit acesteia toate datele si informatiile solicitate din acest domeniu;

k) înaintează  propuneri de proiecte pentru şedinţele Consiliului Local al Municipiului Craiova;

l) întocmesc informări, rapoarte, situaţii referitoare la domeniul de activitate ce sunt solicitate în conformitate cu prevederile legale; soluţionează cererile/sesizările primite din partea cetăţenilor, instituţiilor publice cu privire la existenţa unui caz de persoană aflată în situaţie de risc social.

(5) În vederea respectării Ordinului nr. 2525/2018 privind aprobarea Procedurii pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică,  Serviciul Protecţia Copilului şi Familiei are următoarele atribuţii:

a) verifică semnalările de violenţă domestică efectuate prin intermediul liniilor telefonice ale instituţiilor publice abilitate, inclusiv al liniilor telefonice de urgenţă, altele decât numărul unic de urgenţă la nivel naţional (SNUAU) - 112; 

b) realizează evaluarea iniţială a gradului de risc din perspectiva acordării serviciilor sociale, pe baza Fişei pentru evaluarea gradului de risc şi stabilirea măsurilor de siguranţă necesare pentru victimele violenţei domestice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din Ordinul nr. 2525/2018 privind aprobarea Procedurii pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică   

c) acordă informare şi consiliere victimelor violenţei domestice; 

d) sprijină victimele violenţei domestice, prin orientarea acestora către serviciile sociale existente pe raza localităţii/judeţului, adecvate nevoilor acestora; 

e) informează, consiliază şi orientează victima în ceea ce priveşte măsurile de protecţie de care aceasta poate beneficia din partea instituţiilor competente: ordin de protecţie provizoriu, ordin de protecţie, formularea unei plângeri penale, eliberarea unui certificat medico-legal etc.; 

f) asigură măsurile de protecţie socială necesare pentru victime, minori, persoane cu dizabilităţi sau persoane cu nevoi speciale, vizate de ordinul de protecţie provizoriu sau ordinul de protecţie, şi păstrează confidenţialitatea asupra identităţii acestora; 

            g) colaborează cu serviciile de asistenţă medicală comunitară în situaţia în care identifică probleme medicale privind victimele şi/sau copiii lor; 

            h) realizează demersurile necesare pentru depăşirea riscului imediat, după caz, acestea putând consta în: 

            i) transport la unitatea sanitară cea mai apropiată în situaţiile în care victima necesită îngrijiri medicale de urgenţă sau, după caz, sesizarea numărului unic pentru apeluri de urgenţă 112; 

            j) sesizarea organelor de urmărire penală, sesizarea organelor de poliţie pentru emiterea unui ordin de protecţie provizoriu, sesizarea instanţelor judecătoreşti în vederea emiterii ordinului de protecţie; 

            k) orientarea către SPAS sau, după caz, către furnizorii privaţi de servicii sociale, acreditaţi în condiţiile legii, în vederea găzduirii în centre rezidenţiale adecvate nevoilor şi aplicării managementului de caz pentru victime şi, după caz, pentru agresori; 

l) intervine în cazurile de violenţă domestică, la solicitarea organelor de poliţie, atunci când prin ordinul de protecţie provizoriu s-a dispus măsura evacuării temporare a agresorului din domiciliu, iar acesta din urmă a solicitat, potrivit legii, cazarea într-un centru rezidenţial.

m) în intervalul de desfăşurare a activităţii, astfel cum este stabilit prin planificarea aprobată la nivel de instituţie, i se interzice efectuarea de concedii de odihnă, cu excepţia situaţiilor de urgenţă.

(6) Salariaţii din Compartimentul Protecţia Copilului au următoarele sarcini de serviciu:

a) consiliază și informează familiile cu copii în întreţinere asupra drepturilor şi obligaţiilor acestora, asupra drepturilor copilului şi asupra serviciilor disponibile pe plan local;

b) analizează, verifică şi soluţionează adrese/sesizări de la spitale, D.G.A.S.P.C. Dolj, poliţie, instanţe, privind copiii aflaţi în situaţii de risc social - monitorizarea cazurilor din municipiul Craiova;

c) efectuează anchete sociale şi întocmesc fişe de monitorizare şi planuri de servicii la cazurile solicitate de către DGASPC Dolj;

d) întocmesc rapoarte şi dispoziţii în vederea aprobării planurilor de servicii solicitate de cetăţeni, DGASPC DOLJ;

e) asigură evidenţa şi monitorizarea copiilor lipsiţi de îngrijirea părinţilor plecaţi la muncă în străinătate; analizează, verifică şi soluţionează sesizări sau adrese de la D.G.A.S.P.C. Dolj, unităţi şcolare, cetăţeni, privind copiii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate;

f) întocmesc fişa de observaţie, fişa de identificare a riscului pentru copiii ai căror părinţi pleacă la muncă în străinătate, monitorizează copiii pentru care au fost emise hotărâri de delegare a autorităţii părinteşti pe perioada cât părinţii sunt plecaţi la muncă în străinătate;

g) analizează, verifică şi soluţionează adrese de la spitale, D.G.A.S.P.C. Dolj, privind prevenirea cazurilor de copii aflaţi în situaţie de risc de părăsire şi monitorizează mamele care au fost înregistrate în situaţie de risc social în spital;

h) analizează, verifică şi soluţionează adrese de la D.G.A.S.P.C. Dolj pentru completarea declaraţiei scrise de naştere pentru înregistrarea în registrele de stare civilă a copiilor părăsiţi de mame după naştere în maternitate sau unităţi sanitare;

i) soluționează cereri şi efectuează anchete sociale în vederea obţinerii, prelungirii sau schimbării atestatului de asistent maternal profesionist;

j) monitorizează copii reintegraţi în familie urmare a încetării unei măsuri de protecţie specială;

k) soluționează cereri privind efectuarea de anchete sociale în vederea obţinerii plasamentului;

l) efectuează anchete sociale la solicitarea D.G.A.S.P.C. Dolj în vederea evaluării contextului familial, precum şi a evaluării contextului psiho-socio-material necesar stabilirii măsurilor de protecţie specială pentru minori;

m) efectuează anchete sociale la solicitarea D.G.A.S.P.C. Dolj privind minorii care au savârşit fapte antisociale şi nu răspund penal;

n) consiliază, mediază și întocmesc rapoarte de monitorizare pentru copiii ai căror părinţi nu se înţeleg asupra programului de legături personale stabilit de instanţă;

o) întocmesc dovezile privind notificarea intenţiei de plecare în străinătate cu contract de muncă în vederea semnării acestora de către conducerea instituţiei, prin efectuarea de anchete sociale în vederea verificării situaţiei familiale a persoanei solicitante a dovezii;

p) analizează cererile şi documentaţia necesară certificării elementelor prevăzute în chestionarul pentru constatarea obligativităţii de asigurare/eliberării de asigurare a muncitorilor sezonieri români;

q) furnizarea de servicii sociale pe problematica copilului aflat în pericolul de separare de familia sa, precum şi monitorizarea copiilor după reintegrarea lor în familie;

r) oferirea serviciilor de consiliere psihologică pentru copii;

s) oferirea serviciilor de consiliere şi sprijin pentru părinţi;

ș) implicarea în depistarea precoce a situaţiilor de risc care pot determina separarea copilului de familia sa;

t) implicarea în realizarea obiectivelor cuprinse în planul de servicii;

ț) asigurarea de asistenţă socială, psihologică, juridică, de grup sau individuală, copiilor şi familiilor acestora, precum şi altor categorii de beneficiari aflaţi în evidenţa direcţiei care necesită consiliere;

u) dezvoltarea de acţiuni de informare la nivelul comunităţii în ceea ce priveşte serviciile oferite şi beneficiile acestora pentru copii şi familiile acestora;

v) informare şi educaţie parentală;

w) managementul stărilor de criză familială;

x) rezolvarea solicitărilor instanţelor de judecată;

y) întocmirea documentaţiei necesare emiterii dispoziţiilor de nume şi prenume în cazul copiilor abandonaţi în spital sau găsiţi, în colaborare cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, unităţi sanitare şi poliţie;

z) efectuează anchete sociale în vederea încadrării minorului într-un grad de handicap corespunzător de către Comisia Pentru Protecţia Copilului Dolj, conform HG nr. 268/2007;

aa) efectuează trimestrial rapoarte de vizită la familiile cu copii încadraţi într-un grad de handicap în vederea urmăririi modului de îndeplinire a masurilor cuprinse în planul de abilitare/reabilitare stabilit de către Comisia Pentru Protecţia Copilului Dolj şi le transmite către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj; 

bb) sprijină persoanele fără acte de identitate în vederea efectuării expertizei medico-legale conform Legii nr. 119/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

cc) întocmește fișa de monitorizare trimestrială privind personalul DGASC, situația nașterilor, a locurilor de joacă, tabelul nominal cu minorii ai căror părinți au notificat autoritatea locală cu privire la intenția de a pleca cu contract de muncă în străinătate, situația asistenților personali, situația beneficiarilor de indemnizații de handicap grav și situația privind beneficiarii de abonamente transport urban;

dd) întocmirea referatelor de necesitate de produse, servicii şi lucrări însoţite de oferte de preţ din care să reiasă valoarea estimată a acestora şi de specificaţii tehnice dacă este cazul în vederea întocmirii Planului Anual de Achiziţii Publice;

ee) întocmirea referatelor de necesitate de produse, servicii şi lucrări însoţite de oferte de preţ din care să reiasă valoarea estimată a acestora şi de specificaţii tehnice dacă este cazul în vederea achiziţionării acestora;

ff) întocmesc şi înaintează către Serviciul Buget-contabilitate nota de fundamentare privind creditele bugetare necesare în anul financiar următor, precum şi fundamentarea lunară a necesarului de credite;

gg) întocmirea raportului privind execuţia bugetară trimestrială şi anuală pentru activitatea proprie;

hh) promovarea actelor administrative de autoritate privind obiectul de activitate, întocmirea referatelor de necesitate însoţite de specificaţii tehnice după caz pentru achiziționarea bunurilor și serviciilor necesare bunei funcționări a compartimentului;

ii) arhivarea lunară a lucrărilor din responsabilitate;  

            jj) participarea la dezvoltarea şi implementarea sistemului de control intern managerial de la nivelul compartimentului.

            (8) Salariații din Compartimentul Alocații de Stat, Indemnizații și Măsuri Excepționale pentru Îngrijirea Copilului au următoarele sarcini de serviciu:

a) consilierea și informarea familiilor cu copii în întreţinere asupra drepturilor şi obligaţiilor acestora, asupra drepturilor copilului şi asupra serviciilor disponibile pe plan local;

b) analizarea, verificarea şi soluţionarea adreselor/sesizărilor de la spitale, D.G.A.S.P.C. Dolj, poliţie, instanţe, privind copiii aflaţi în situaţii de risc social  -  monitorizarea cazurilor din municipiul Craiova;

c) verificarea dosarelor depuse privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului, precum şi acordarea stimulentului de inserţie; întocmirea şi transmiterea borderoului centralizator, împreună cu dosarele solicitanților, la Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Dolj în vederea acordării drepturilor;

d) verificarea dosarelor depuse pentru acordarea sprijinului lunar, respectiv indemnizaţiei privind îngrijirea copilului cu vârsta cuprinsă între 0-7 ani, conform OUG nr. 111/2010 cu modificările şi completările ulterioare, pe care le înaintează pe bază de borderou la A.J.P.I.S. Dolj;

e) verificarea dosarelor depuse pentru acordarea alocaţiei de stat pentru copii; transmiterea centralizatorului însoţit de adresă de înaintare, împreună cu dosarele solicitanților, la Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Dolj, în vederea  acordării alocaţiei de stat pentru copii;

f) urmăresc punerea in aplicare a hotararilor comisiei pentru protectia copilului/instantei de tutelă referitoare la prestarea actiunilor sau lucrarilor de interes local, prevazute la art. 67 alin. (2) din Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

g) efectuează anchete sociale şi întocmesc fişe de monitorizare şi planuri de servicii la cazurile solicitate de către DGASPC Dolj;

h) întocmesc rapoarte şi dispoziţii în vederea aprobării planurilor de servicii solicitate de cetăţeni, DGASPC DOLJ;

i) analizează, verifică şi soluţionează adrese de la spitale, D.G.A.S.P.C. Dolj, privind prevenirea cazurilor de copii aflaţi în situaţie de risc de părăsire şi monitorizează mamele care au fost înregistrate în situaţie de risc social în spital;

j) soluționează cereri şi efectuează anchete sociale în vederea obţinerii, prelungirii sau schimbării atestatului de asistent maternal profesionist;

k) monitorizează copii reintegraţi în familie urmare a încetării unei măsuri de protecţie specială;

l) soluționează cereri privind efectuarea de anchete sociale în vederea obţinerii plasamentului;

m) efectuează anchete sociale la solicitarea D.G.A.S.P.C. Dolj în vederea evaluării contextului familial, precum şi a evaluării contextului psiho-socio-material necesar stabilirii măsurilor de protecţie specială pentru minori;

n) efectuează anchete sociale la solicitarea D.G.A.S.P.C. Dolj privind minorii care au savârşit fapte antisociale şi nu răspund penal;

o) verificarea dosarelor beneficiarilor de lapte praf, distribuirea acestuia beneficiarilor, întocmirea documentaţiei şi transmiterea acestora către D.S.P. Dolj;

p) efectuează trimestrial rapoarte de vizită la familiile cu copii încadraţi într-un grad de handicap în vederea urmăririi modului de îndeplinire a masurilor cuprinse în planul de abilitare/reabilitare stabilit de către Comisia Pentru Protecţia Copilului Dolj şi le transmite către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj;

q) aplicarea Hotărârii nr. 691/2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi a serviciilor de care aceştia pot beneficia;

r) asigură evidenţa şi monitorizarea copiilor lipsiţi de îngrijirea părinţilor plecaţi la muncă în străinătate; analizează, verifică şi soluţionează sesizări sau adrese de la D.G.A.S.P.C. Dolj, unităţi şcolare, cetăţeni, privind copiii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate;

s) întocmesc fişa de observaţie, fişa de identificare a riscului pentru copiii ai căror părinţi pleacă la muncă în străinătate, monitorizează copiii pentru care au fost emise hotărâri de delegare a autorităţii părinteşti pe perioada cât părinţii sunt plecaţi la muncă în străinătate;

ș) monitorizarea pe o perioadă de până la 6 luni a relaţiilor personale ale copilului cu părintele la care nu locuieşte în mod obişnuit şi întocmirea raportului de monitorizare, conform Legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare;

t) analizează şi verifică cereri şi documente privind desfăşurarea de către minor a activităţii remunerate în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar şi de modeling, conform H.G. nr. 75/2015;

ț) efectuează anchete sociale solicitate de către cetăţeni pentru a prelua copiii din sistem pe timpul vacanţei;

u) propun acordarea de prestaţii excepţionale pentru copiii ale căror familii nu au posibilitatea sau capacitatea de a acorda copilului îngrijirea corespunzătoare ori ca urmare a necesităţii suportării unor cheltuieli particulare destinate menţinerii legăturii copilului cu familia sa;

v) promovarea actelor administrative de autoritate privind obiectul de activitate, întocmirea referatelor de necesitate însoţite de specificaţii tehnice după caz pentru achiziționarea bunurilor și serviciilor necesare bunei funcționări a compartimentului;

w) întocmirea raportului privind execuţia bugetară trimestrială şi anuală pentru activitatea proprie;

x) arhivarea lucrărilor din responsabilitate;  

            y) participarea la dezvoltarea şi implementarea sistemului de control intern managerial de la nivelul compartimentului.

z) întocmirea referatelor de necesitate de produse, servicii şi lucrări însoţite de oferte de preţ din care să reiasă valoarea estimată a acestora şi de specificaţii tehnice dacă este cazul în vederea întocmirii Planului Anual de Achiziţii Publice;

aa) întocmirea referatelor de necesitate de produse, servicii şi lucrări însoţite de oferte de preţ din care să reiasă valoarea estimată a acestora şi de specificaţii tehnice dacă este cazul în vederea achiziţionării acestora.

 

Art.56 Serviciul Strategii, Programe și Proiecte în Domeniul Asistenței Sociale și Relația cu Asociațiile și Fundațiile

             (1) In cadrul Serviciului Strategii, Programe și Proiecte în Domeniul Asistenței Sociale și Relația cu Asociațiile și Fundațiile se realizează strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, se elaborează planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul local şi se propun spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova.

(2) O atenţie deosebită se acordă dezvoltării politicilor de asistenţă socială şi punerii în aplicare a parteneriatelor încheiate cu diverse instituţii publice, asociaţii şi fundaţii,  se formulează propuneri de proiecte cu finanţare naţională şi internaţională în domeniul serviciilor sociale şi se implementează proiecte finanţate din fonduri nerambursabile, în vederea sprijinirii persoanelor singure/familiilor aflate în situaţie de risc social din municipiul Craiova.

(3) În cadrul acestui serviciu se oferă sprijin persoanelor şi familiilor aflate în dificultate prin activităţi de consiliere şi informare privind problematica socială; specialiștii cu atribuții în domeniul asistenței și protecției sociale participă, când este cazul, la realizarea de studii ce au ca obiectiv identificarea situaţiilor de risc social semnalate la nivelul municipiului, stabilirea numărului persoanelor aflate în aceste situaţii și a categoriilor de nevoi identificate în raport cu tipurile de servicii sociale solicitate de comunitate. Totodată, aceștia colaborează cu instituţii publice în vederea identificării situaţiilor deosebite care apar în domeniul asistenţei şi protecţiei sociale, a cauzelor apariţiei acestor situaţii şi a stabilirii măsurilor pentru îmbunătăţirea acestora, organizează  întâlniri cu reprezentanţi ai instituţiilor publice şi societăţii civile – ONG-uri, fundaţii, asociaţii profesionale, etc. cu atribuţii în domeniul social; inițiază și derulează campanii/participă la derularea de campanii de informare pe diverse teme precum: conştientizarea şi informarea asupra unor probleme sociale (traficul de minori, consumul şi traficul de stupefiante, consumul de alcool, etc.), educarea publică şi schimbarea atitudinii în legătură cu problematici precum discriminarea, abandonul şcolar etc.

(4) Serviciul Strategii, Programe și Proiecte în Domeniul Asistenței Sociale și Relația cu Asociațiile și Fundațiile întocmește informări, rapoarte, situaţii centralizatoare referitoare la domeniul de activitate, ce sunt solicitate în conformitate cu prevederile legale și soluționează cereri/sesizări primite din partea cetățenilor, instituţiilor publice cu privire la existenţa unui caz de persoană aflată în situaţie de risc social.

(5) Serviciul Strategii, Programe și Proiecte în Domeniul Asistenței Sociale și Relația cu Asociațiile și Fundațiile este condus de către un șef serviciu și este compus din Compartimentul Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu ONG și Compartimentul Monitorizare, Analiză Statistică, Indicatori Asistență Socială și Incluziune Socială.

(6) Atribuţiile personalului din cadrul Compartimentului Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu ONG sunt următoarele:

a) elaborează, în concordanţă cu strategiile naţionale şi judeţene, precum şi cu nevoile locale identificate, strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu şi lung, pentru o perioadă de 5 ani, respectiv de 10 ani, pe care o supune spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova şi răspunde de aplicarea acesteia;

b) elaborează planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul local şi îl propune spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova ( acesta cuprinde date privind numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înfiinţate, programul de contractare a serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat şi sursele de finanţare);

c) acordă consiliere şi informare tuturor categoriilor de persoane aflate în situaţie de vulnerabilitate asupra drepturilor şi obligaţiilor acestora, a serviciilor disponibile pe plan local şi a instituţiilor şi organizaţiilor specializate;

d) primește și verifică documentațiile înaintate de către instituții, asociații și fundații prin care se solicită încheierea de parteneriate/prelungirea prin act adițional a parteneriatelor încheiate, în vederea cofinanțării serviciilor de asistenţă socială pe care acestea le furnizează;

 e) întocmește și înaintează propuneri de proiecte pentru a fi aprobate în şedinţele Consiliului Local al Municipiului Craiova;

f) întocmește notele de fundamentare, ca urmare a solicitărilor transmise de către diverse instituții, asociații și fundații pentru încheierea de convenţii/acorduri/ protocoale ale căror obiective vin în sprijinul cetățenilor municipiului Craiova, pe care le înaintează către Consiliul Local Municipal în vederea adoptării de hotărâri;

g) întocmește notele de fundamentare în vederea prelungirii convenţiilor/acordurilor/protocoalelor încheiate cu organizaţiile neguvernamentale/instituţiile partenere, prin acte adiţionale, la solicitarea acestora, pe care le înaintează către Consiliul Local Municipal în vederea adoptării de hotărâri;

h) întocmește acte adiţionale pentru prelungirea convenţiilor de colaborare/acordurilor de parteneriat/protocoalelor de colaborare încheiate cu instituţiile/asociaţiile/fundaţiile partenere, ca urmare a adoptării de hotărâri în acest sens;

i) primește şi verifică propunerile bugetare anticipate de instituțiile/ONG-urile, cofinanţate din bugetul local, conform convenţiilor de colaborare/acordurilor de parteneriat/protocoalelor de colaborare încheiate;

j)  întocmește şi înaintează către Serviciul Buget-Contabilitate nota de fundamentare privind creditele bugetare necesare în anul financiar următor pentru cofinanţarea activităţilor de asistenţă socială a proiectelor şi parteneriatelor încheiate;

k) întocmește şi înaintează adrese către instituţiile/asociaţiile/fundaţiile partenere cu sumele aprobate în buget;

l) analizează rapoartele de activitate şi financiar-contabile depuse de instituțiile/ONG-urile partenere, cofinanţate din bugetul local în vederea respectării prevederilor bugetare anuale, aprobate prin hotărâre şi le înaintează Serviciului Buget-Contabilitate;

m) primește și analizează cererile de deschidere de credite şi întocmește lunar necesarul de credite pentru plata parţială a cheltuielilor destinate activităţilor de asistenţă socială desfăşurate de către instituţiile/asociaţiile/fundaţiile partenere pe care îl înaintează Serviciului Buget- Contabilitate;

n) întocmește raportul privind execuţia bugetară trimestrială şi anuală pentru activitatea proprie;

o) primește și verifică documentațiile înaintate de către instituții, asociații și fundații prin care se solicită încheierea de parteneriate/prelungirea prin act adițional a parteneriatelor încheiate,pentru a răspunde cât mai bine nevoilor sociale ale persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunității, fără să incumbe obligaţii financiare, materiale și resurse umane din partea direcției;

p) întocmește rapoarte privind aprobarea încheierii/prelungirii de convenţii de colaborare/acorduri de parteneriat/protocoale de colaborare cu diverse instituţii/asociaţii/fundaţii;

q) întocmește convenţii de colaborare/acorduri de parteneriat/protocoale de colaborare/ acte adiţionale de prelungire a acestora cu instituţiile/asociaţiile/fundaţiile partenere;

r) respectă obligaţiile prevăzute în convenţiile de colaborare/acordurile de parteneriat/protocoalele de colaborare încheiate cu instituţiile/asociaţiile/fundaţiile partenere;

s) formulează propuneri de proiecte cu finanţare națională și internațională în domeniul serviciilor sociale și implementează proiecte cu finanţare nerambursabilă în domeniul asistenţei sociale;

ș) implementează proiectul „Îmbătrânirea activă o șansă pentru o viață demnă”, POCU/436/4/4/127706, prin care se va înființa un centru de zi pentru persoane vârstnice ”Clubul Seniorilor”;

            t) implementează, proiectul privind combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice - „VENUS- Împreună pentru o viaţă în siguranţă!”, POCU/465/4/4/128038;

ț) pune în aplicare hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova privind acordarea subvenţiilor asociaţiilor şi fundaţiilor în baza Legii nr. 34/1998;

u) colaborează permanent cu organizațiile societății civile care reprezintă interesele diferitelor categorii de beneficiari;

v) sprijină dezvoltarea voluntariatului în serviciile sociale, cu respectarea prevederilor Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, cu modificările ulterioare;

w) întocmește informări, rapoarte, situaţii referitoare la domeniul de activitate ce sunt solicitate în conformitate cu prevederile legale;

x) soluţionează cereri/sesizări primite din partea cetăţenilor, instituţiilor publice cu privire la existenţa unui caz de persoană aflată în situaţie de risc social;

y) întocmește documente pentru achiziționarea bunurilor și serviciilor necesare pentru desfășurarea activităților (referate de necesitate, specificații tehnice, comenzi, referate scoatere din magazie, procese verbale, rapoarte de plată, angajamente bugetare, legale și ordonanțări de plată);

            z) participă la dezvoltarea şi implementarea sistemului de control intern managerial de la nivelul compartimentului;

aa) arhivează, lunar, lucrările din responsabilitate şi răspunde de circuitul lor în cadrul termenelor prevăzute de lege.

(7) Atribuțiile Compartimentului Monitorizare, Analiză Statistică, Indicatori Asistență Socială și Incluziune Socială sunt următoarele:

a) colaborează cu instituţiile publice în vederea identificării situaţiilor deosebite care apar în domeniul asistenţei şi protecţiei sociale, a cauzelor apariţiei acestor situaţii şi a stabilirii măsurilor pentru îmbunătăţirea acestora şi oferă, după caz, informaţii/participă la realizarea de studii având ca obiectiv identificarea situaţiilor de risc social semnalate la nivelul municipiului Craiova, stabilirea numărului persoanelor aflate în aceste situaţii, precum şi a categoriilor de nevoi identificate cu tipurile de servicii sociale solicitate de comunitate;

b) monitorizează activităţile desfăşurate în cadrul instituţiilor/asociaţiilor/fundaţiilor cu care sunt încheiate convenţii de colaborare/acorduri de parteneriat/protocoale de colaborare;

c)  realizează diagnoza socială la nivelul municipiului Craiova;

d) monitorizează și evaluează serviciile sociale aflate în propria administrare;

e) monitorizează și evaluează serviciile sociale furnizate la nivelul municipiului Craiova;

f) transmite trimestrial, în format electronic, serviciului public de asistență socială de la nivel județean a datelor și informațiilor colectate la nivel local privind beneficiarii, furnizorii de servicii sociale și serviciile sociale administrate de aceștia, precum și a rapoartelor de monitorizare și evaluare a serviciilor sociale;

g) întocmește raportul privind execuţia bugetară trimestrială şi anuală pentru activitatea proprie;

h) întocmește documente pentru achiziționarea bunurilor și serviciilor necesare pentru desfășurarea activităților (referate de necesitate, specificații tehnice, comenzi, referate scoatere din magazie, procese verbale, rapoarte de plată);

i) coordonează activitatea de difuzare a informaţiilor publice, din partea conducerii instituţiei;

j) răspunde de protecția datelor cu caracter personal, conform Regulamentului UE 2016/679 și de aplicarea acestui regulament la nivelul instituției;

k) identifică pericolele şi evaluează riscurile pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/echipamente de muncă şi mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru;

l) întocmește instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale unităţii, precum şi ale locurilor de muncă/posturilor de lucru;

m) asigură implementarea prevederilor legale privind asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă a salariaţilor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul instituţiei;

n) elaborează tematicile de instruire, asigură informarea şi instruirea angajaţilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi verifică cunoaşterea şi aplicarea de către lucrători a informaţiilor primite;

o) realizează instruirea cu privire la Paza şi Stingerea Incendiilor (PSI), asigură respectarea legislaţiei privind protecţia muncii, prevenirea si stingerea incendiilor; participa la activităţile de apărare civilă;

p) organizează, administrează si asigura protecţia fondului arhivistic al instituţiei, conform Nomenclatorului arhivistic aprobat;

q) participă la dezvoltarea şi implementarea sistemului de control intern managerial de la nivelul compartimentului;

r) arhivează, lunar, lucrările din responsabilitate şi răspunde de circuitul lor în cadrul termenelor prevăzute de lege.

                Art.57. (1) Biroul Protecţie Persoane Vârstnice şi Persoane cu Dizabilităţi și Prevenire Marginalizare Socială

                Atribuțiile Biroului Protecţie Persoane Vârstnice si Persoane cu Dizabilităţi și Prevenire Marginalizare Socială, condus de un șef birou, după cum urmează:

a) informarea și consilierea cetățenilor cu privire la beneficiile și serviciile sociale disponibile;

b) soluţionarea solicitărilor referitoare la acordarea/modificarea/suspendarea /încetarea suspendării/încetarea dreptului la indemnizație lunară beneficiarilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

c) întocmirea rapoartelor si dispoziţiilor de acordare/respingere/modificare/suspendare /încetarea suspendării/încetarea dreptului la indemnizație lunară;

d) transmiterea către Direcţia Generală de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului Dolj a dispozițiilor de suspendare/încetare suspendare/încetarea plății indemnizaţiilor pentru persoane cu handicap grav;

e) întocmirea documentaţiei pentru recuperarea sumelor încasate necuvenit de către beneficiari;

f) introducerea în baza de date (aplicația informatică) a beneficiarilor de indemnizaţii lunare;

g) actualizarea lunară a datelor privind beneficiarii de indemnizaţii lunare sau de abonamente gratuite, în baza situaţiei cu persoanele decedate din municipiul Craiova transmisă de către Direcţia de Evidenţă a Persoanelor-Primăria Mun. Craiova;

h) colaborarea permanentă cu informaticienii aplicației ASISOC, în vederea introducerii modificărilor intertvenite la beneficiarii aflați în evidențele biroului;

i) efectuarea de anchete sociale privind petenții care solicită încadrarea ca asistent personal în termenul prevăzut de lege;

j) întocmirea fiselor privind completarea bazei de date privind beneficiarii de indemnizaţii/asistenţi personali si transmiterea lor către Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Dolj;

k) pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor legale referitoare la asistenții personali, biroul colaborează permanent cu Serviciul Resurse Umane, Juridic și Monitorizare Asistenți Personali;

l) efectuarea de anchete sociale de monitorizare a activităţii asistenţilor personali, cât si a beneficiarilor de indemnizaţii aflaţi în plată în baza legii sau oricând se impune, urmare unor sesizări sau din oficiu;

m) întocmirea fișelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru asistenţii personali din cadrul direcţiei;

n) verificarea valabilităţii certificatelor de încadrare în grad de handicap grav, întocmirea documentaţiei pentru suspendare, încetarea suspendării, încetarea dreptului de acordare a indemnizaţiei;

o) soluționarea cererilor cu documentele anexate privind dreptul de acordare a abonamentelor nominale gratuite;

p) întocmirea lunară a listelor cu beneficiarii de abonamente gratuite, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 446/2017;

q) efectuarea de anchete sociale, din oficiu sau la cerere, prin deplasare la domiciliul însoţitorilor adulţilor cu handicap auditiv şi mintal accentuat pentru stabilirea dreptului la abonament gratuit pe mijloacele de transport în comun locale;

r) predarea, pe bază de proces verbal şi cu adresă de înaintare, a abonamentelor eliberate persoanelor cărora le încetează dreptul la gratuitatea transportului urban, în vederea anulării/sistării;

s) întocmirea documentaţiei pentru efectuarea plăţii contravalorii abonamentelor eliberate, pe baza facturii emise de către R.A.T. SRL Craiova;

ș) întocmirea de raportări privind acordarea drepturilor beneficiarilor de abonamente gratuite pe mijloacele de transport în comun;

t) întocmirea de raportări privind drepturile beneficiarilor de indemnizaţii pentru persoanele cu handicap, monitorizarea asistentilor personali, abonamentele gratuite pe mijloacele de transport în comun, anchete sociale, etc.;

ț) întocmirea notei de fundamentare privind creditele bugetare necesare în anul financiar următor pentru asigurarea resurselor financiare necesare achitării indemnizaţiilor persoanelor cu handicap grav, a contravalorii abonamentelor pe mijloacele de transport în comun care stă la baza întocmirii bugetului anual și o înaintează în termen legal la Serviciul Buget-Contabilitate, precum și deschiderea lunară a creditelor bugetare;     

u) întocmirea raportului privind execuţia bugetară trimestrială si anuală pentru activitatea proprie;                                                       

v) depunerea propunerilor pentru sedinţele Consiliului Local al Municipiului Craiova;

w) efectuarea de anchete sociale în vederea încadrării persoanelor adulte într-un grad de handicap corespunzător de către Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Dolj;

x) informarea si consilierea persoanelor vârsnice în conformitate cu prevederile Legii nr. 17/2000, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

y) Efectuarea de anchete socio-materiale in vederea instituţionalizarii persoanelor vârstnice la Caminul pentru Persoane Varstnice Craiova, potrivit Legii nr.17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare sau centre medico-sociale aflate pe teritoriul altor localitati;

z) soluţionarea cererilor si întocmirea documentaţiei conform H.G. nr. 430/2008 pentru instituţionalizarea persoanelor adulte cu handicap în centre medico-sociale;

aa) întocmirea Grilei de evaluare medico-socială a persoanelor care se internează în unități de asistență medico-socială din afara municipiului Craiova, grilă aprobată prin Ordinul 491/2003;

bb) efectuarea de anchete sociale alături de reprezentanţii poliţiei în vederea sprijinirii persoanelor vârstnice pentru întocmirea actelor de identitate;

cc) întocmirea de informări, rapoarte, situaţii referitoare la domeniul de activitate ce sunt solicitate în conformitate cu prevederile legale;

dd) soluţionarea cererilor/sesizărilor primite din partea cetăţenilor, instituţiilor publice cu privire la existenţa unui caz de persoană aflată în situaţie de risc social;

ee) colaborarea cu Centrul Social de Urgență pentru Persoane fără Adăpost „Sfântul Vasile”, în vederea sprijinirii persoanelor aflate în situație de marginalizare socială;

ff) efectuarea anchetelor sociale la solicitarea organelor de poliţie pentru evaluarea contextului familial si întocmirea raportului de evaluare comportamentală;

gg) efectuarea anchetelor sociale la solicitarea centrelor medico-sociale/centrelor rezidențiale/adăposturi de noapte în vederea reintegrării familiale a persoanelor adulte cu dizabilităţi sau a oricăror persoane aflate în situație de risc social;

hh) efectuarea anchetelor sociale la solicitarea asociaţiilor/fundaţiilor si a altor ONG-uri pentru implementarea unor măsuri de protecţie, obţinerea unor ajutoare financiare si medicale pentru persoane aflate în situaţii de criză;

ii) soluţionarea adreselor de la D.G.A.S.P.C. Dolj în vederea monitorizării situaţiei persoanelor adulte cu handicap după încetarea serviciilor acordate în cadrul unui centru/locuinţă protejată;

jj) monitorizarea privind condiţiile de găzduire si îngrijire oferite persoanei încadrate în grad de handicap, după încetarea serviciilor acordate în cadrul unui centru/ locuinţă protejată; întocmirea rapoartelor de vizită și transmiterea lor la noua locație a persoanei cu handicap;

kk) efectuarea de vizite de către mediatorul sanitar în comunitatea de romi pentru explicarea noţiunilor de bază si avantajele planificării familiale, a noţiunilor de bază si importanţa asistenţei medicale a copilului; mobilizarea si însoţirea membrilor comunităţii la acţiunile de sănătate publică: campaniile de vaccinare, campaniile de informare, educare si constientizare din domeniul promovării sănătăţii, acţiuni de depistare a bolilor cronice, explică rolul si scopul acestora;

ll) analizarea si soluţionarea adreselor de efectuare a muncii în folosul comunităţii, prin transmiterea mandatelor la S.C. Salubritate Craiova S.R.L si R.A.A.D.P.F.L. Craiova, unde se execută activităţile; primirea, analizarea si soluţionarea ordonanţelor de renunţare la urmărirea penală în vederea desfăsurării muncii în folosul comunităţii - ordonanţele se transmit către S.C. Salubritate Craiova S.R.L si R.A.A.D.P.F.L. Craiova, unde se execută activităţile; monitorizarea efectuării muncii în folosul comunităţii prin solicitarea periodică a stadiului de realizare a acesteia la S.C. Salubritate Craiova S.R.L si R.A.A.D.P.F.L. Craiova; ulterior, se întocmesc și se transmit adrese prin care instanţele judecătoresti/parchetele de pe lângă acestea sunt informate cu privire la stadiul desfăsurării activităţilor în folosul comunităţii;

mm) primirea adreselor si copiilor după dosarele personale ale beneficiarilor, după încetarea serviciilor acordate în cadrul unei centru/locuinţă protejată; întocmirea rapoartelor de vizită si transmiterea la noua locaţie a persoanei cu handicap;

nn) întocmirea raportului de monitorizare care se transmite cu adresă de înaintare către furnizorul de servicii sociale;

oo) efectuarea de anchete sociale în vederea obţinerii scutirii de la plata rovinietei de către beneficiarii Legii nr.448/2006, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si transmiterea actului constatator către Direcţia Generală de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului Dolj;

pp) atribuții privind cazurile de violenţă domestică, conform prevederilor Ordinului nr. 2525/2018 privind aprobarea Procedurii pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică, după cum urmează:

- verifică semnalările de violenţă domestică efectuate prin intermediul liniilor telefonice ale instituţiilor publice abilitate, inclusiv al liniilor telefonice de urgenţă, altele decât numărul unic de urgenţă la nivel naţional (SNUAU) - 112; 

- realizează evaluarea iniţială a gradului de risc din perspectiva acordării serviciilor sociale, pe baza Fişei pentru evaluarea gradului de risc şi stabilirea măsurilor de siguranţă necesare pentru victimele violenţei domestice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din Ordinul nr. 2525/2018 privind aprobarea Procedurii pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică;

- acordă informare şi consiliere victimelor violenţei domestice; 

- sprijină victimele violenţei domestice, prin orientarea acestora către serviciile sociale existente pe raza localităţii/judeţului, adecvate nevoilor acestora; 

- informează, consiliază şi orientează victima în ceea ce priveşte măsurile de protecţie de care aceasta poate beneficia din partea instituţiilor competente: ordin de protecţie provizoriu, ordin de protecţie, formularea unei plângeri penale, eliberarea unui certificat medico-legal etc.; 

- asigură măsurile de protecţie socială necesare pentru victime, minori, persoane cu dizabilităţi sau persoane cu nevoi speciale, vizate de ordinul de protecţie provizoriu sau ordinul de protecţie şi păstrează confidenţialitatea asupra identităţii acestora; 

           - colaborează cu serviciile de asistenţă medicală comunitară în situaţia în care identifică probleme medicale privind victimele şi/sau copiii lor; 

           - realizează demersurile necesare pentru depăşirea riscului imediat, după caz, acestea putând consta în: 

                       (1) transport la unitatea sanitară cea mai apropiată în situaţiile în care victima necesită îngrijiri medicale de urgenţă sau, după caz, sesizarea numărului unic pentru apeluri de urgenţă 112; 

                       (2) sesizarea organelor de urmărire penală, sesizarea organelor de poliţie pentru emiterea unui ordin de protecţie provizoriu, sesizarea instanţelor judecătoreşti în vederea emiterii ordinului de protecţie; 

                       (3) orientarea către SPAS sau, după caz, către furnizorii privaţi de servicii sociale, acreditaţi în condiţiile legii, în vederea găzduirii în centre rezidenţiale adecvate nevoilor şi aplicării managementului de caz pentru victime şi, după caz, pentru agresori; 

- intervine în cazurile de violenţă domestică, la solicitarea organelor de poliţie, atunci când prin ordinul de protecţie provizoriu s-a dispus măsura evacuării temporare a agresorului din domiciliu, iar acesta din urmă a solicitat, potrivit legii, cazarea într-un centru rezidenţial. 

- în intervalul de desfăşurare a activităţii, astfel cum este stabilit prin planificarea aprobată la nivel de instituţie, i se interzice efectuarea de concedii de odihnă, cu excepţia situaţiilor de urgenţă;

qq) asigurarea desfășurării de activități de către membrii Clubului Pensionarilor;

rr) promovarea actelor administrative de autoritate privind obiectul de activitate,

întocmirea referatelor de necesitate, specificațiilor tehnice pentru achiziționarea bunurilor și serviciilor necesare bunei funcționări a biroului;

ss) asigurarea arhivării lunare a lucrărilor din responsabilitate;

șș) participarea la dezvoltarea si implementarea sistemului de control intern managerial de la nivelul biroului.

 

Art.58 Serviciul de  Îngrijire şi  Asistenţă a  Persoanelor Vârstnice este compus din:                                                                         

A. Compartimentul de Asistență si Consiliere pentru Persoane Vârstnice;

B. Compartimentul de Îngrijiri la Domiciliu a Persoanelor Vârstnice.

Cele două servicii sociale furnizate sunt conduse de un șef serviciu, care are următoarele atribuții:

a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul serviciului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare;

d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

e) întocmeşte raportul anual de activitate;

f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii serviciului/centrului;

g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de personal;

h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;

i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;

j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de organizare şi funcţionare;

l) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;

m) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare;

n) propune încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;

o) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil;

k) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie;

            A. Compartimentul de Asistență si Consiliere pentru Persoane Vârstnice                           

(1) Serviciul Social „Compartimentul de Asistenţă şi Consiliere Pentru Persoane Vârstnice  Craiova„ funcţionează cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigură accesul persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc.

(2) Prezentele prevederi sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori.

(3) Identificarea serviciului social: până la data reorganizării D.G.A.S. Craiova conform H.C. L. Nr. 522/2019 cu modificările și completările ulterioare, Serviciul social „ Compartimentul de Asistenţă şi Consiliere Pentru Persoane Vârstnice  Craiova, avea următoarele elemente de identificare: cod serviciu social 8810 CZ-V-II,  înfiinţat si administrat de furnizorul de servicii sociale Directia de Asistență Socială  Craiova, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr.004025/24.08.2018,detine Licenta de functionare  seria LF  nr.0001616 din 04.11.2016, cu sediul in Craiova, str.Tabaci nr.3,jud.Dolj.

(4) Scopul serviciului social

 Obiectul de activitate al Compartimentului de Asistenta si Consiliere pentru Persoanele Vârstnice îl constituie protecția vârstnicilor, acordarea de servicii care vizează prevenirea  sentimentului de abandon si inutilitate a vârstnicilor institutionalizaţi in cadrul Caminului pentru  Persoane Vârstnice și a altor persoane vârstnice pentru care se va obține licențierea structurii în condițiile legii. În prezent, principalele obiective sunt:

a) oferirea unui spaţiu corespunzător în care vârstnicii să se poată întâlni, relaţiona şi desfăşura o serie de activităţi recreative, cu efecte pozitive asupra stării psihice a acestora;

b) facilitarea şi încurajarea legăturilor inter-umane prioritate având menţinerea relaţiilor cu membrii familiei;

c) terapie ocupaţională;

d) asigurarea de asistenţă sociala si consiliere psihologică;

e) reducerea abandonului persoanelor vârstnice de către propria familie.

Serviciile asigurate de către Compartimentul de Asistenta si Consiliere pentru  Persoanele Varstnice sunt:

a) Servicii de natură psiho-socială:

-          activități practice;

-          activități informative;

-          jocuri de grup;

-          grupuri cultural artistice;

-          grupuri de discuții tematice;

-          activitați intergenerații;

-          activitati în comunitate.

b) Servicii de asistență psihologică specifice:

- evaluare psihologică;

- monitorizare status psiho-funcțional;

- consiliere psihologică.  

(5) Cadrul legal de înființare, organizare si funcționare:

a)  Compartimentul de Asistenta si Consiliere pentru Persoanele Vârstnice funcționează în baza prevederilor următoarelor acte normative: Legea nr. 17/2000 republicată privind asistența socială a persoanelor vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare respectiv Legea nr. 19/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2016, Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Ordonanța de Urgență nr. 27/2002 privind activitatea de reglementare a petițiilor, Legea asistenței sociale nr. 292/2011, Ordonanța Guvernului nr. 68/2003, privind serviciile sociale, modificată si completată de Legea nr. 515/2003, Ordonața Guvernului nr. 86/2004, cu modificările si completările ulterioare, Ordinul  nr. 29/2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem integrat și cantinele sociale, HG nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale.

b) Standardul minim de calitate aplicabil este Standardul minim de calitate pentru serviciile de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice cuprins în Anexa 6 la Ordinul  nr. 29/2019.

(6) După licențierea serviciului social, prin includerea în categoria de beneficiari și a altor categorii de persoane vârstnice, obiectele serviciului vor fi completate corespunzător.

(7) Principiile care stau la baza acordării serviciului social:

a)  Serviciul social Compartimentul de Asistenţă şi Consiliere pentru Persoane Vârstnice  se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile.

b) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Compartimentului  de Asistenţă şi Consiliere Pentru Persoane Vârstnice  sunt următoarele:

- respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

- asistarea beneficiarilor în desfășurarea activităţilor într-un mediu fizic accesibil, sigur, functional şi intim;

- încurajarea beneficiarilor în a gândi liber și a acționa autonom, respectând drepturile celorlalți beneficiari și conform potențialului si dorințelor personale;

- protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

- asistarea beneficiarilor cu privire la starea lor de sănătate;

- încurajarea vârstnicilor de a-şi manifesta și exercita liber orientările si interesele culturale, etnice, religioase, sexuale, conform legii;

- respectarea spațiului personal fară a impune restricții de natură fizică ori psihică, în afara celor stabilite de medic sau alt personal calificat;

- încurajarea beneficiarilor de a-si dezvolta si valoriza talentele şi abilitățile;

- asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare;

- asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipa pluridisciplinară;

- asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale . 

(8) Beneficiarii serviciilor sociale:

a) În prezent, beneficiarii serviciilor sociale acordate în  Compartimentul de Asistenţă şi Consiliere pentru persoane Vârstnice sunt persoanele vârstnice instituţionalizate în cadrul Căminului Pentru Persoane Vârstnice Craiova;

b) Condițiile de acces/admitere în centru sunt urmatoarele:

(a) acte necesare:

- copie act identitate (domiciliul legal în Craiova),

- cere de admitere scrisă de către beneficiar,

             - contract prestări servicii sociale

             - documente privind calitatea de beneficiar, eliberate de către Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova.

(c) Dosarul de admitere în Compartimentul de Asistenţă şi Consiliere pentru Persoane Vârstnice este aprobat de catre directorul general al  Directiei Generale de Asistenta Socială Craiova. Compartimentul de Asistenţă şi Consiliere pentru Persoane Vârstnice încheie cu beneficiarii un contract de furnizare servicii care, alături de cererea de admitere şi actele de identitate, formează dosarul personal al beneficiarului. Dosarul de servicii al beneficiarului cuprinde fişa de evaluare şi documentele aferente, planul de intervenţie, planul individualizat de asistenţă şi îngrijire şi fişa de  monitorizare servicii.

În baza evaluării nevoilor realizate de personalul de specialitate al Compartimentului de Asistenţă şi Consiliere pentru persoane Vârstnice se stabilesc, de comun acord cu beneficiarul, serviciile care vor fi asigurate:

- servicii consemnate în Contractul de furnizare servicii semnat cu fiecare beneficiar, respectiv susţinătorul legal al beneficiarului.

            Contractul de furnizare servicii este redactat în două exemplare, având o durata de 1 an,  un exemplar păstrându-se în dosarul personal al beneficiarului. Beneficiarii  primesc servicii sociale gratuit.    

Criterii de eligibilitate a beneficiarilor:

              - să fie institutionalizate în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice   Craiova;

  - să nu se afle în evidență cu tulburări grave de comportament, si/sau cu boli infecțio – contagioase;

              - să nu consume alcool;

              - să nu sufere de afectiuni psihice grave.

(d) Condiții de încetare a serviciilor către beneficiarii din cadrul centrului se realizează în următoarele situații:

                         - din rațiuni de ordin medical;

                         - de comun acord cu beneficiarul (acord exprimat în scris sau dacă din diverse motive nu este posibil în scris, verbal care este consemnat în scris de către un angajat al centrului, în prezența a cel puțin încă unui membru al echipei de personal);

                         - pentru comportamente ale beneficiarului constatate ca și periculoase pentru el, pentru ceilalți beneficiari sau pentru personal;

                         - în cazul în care beneficiarul nu respectă obligațiile ce îi revin conform Contractului de acordare de servicii sociale;

                         - forță majoră.

(e) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Compartimentul de Asistenţă şi Consiliere pentru Persoane Vârstnice au următoarele drepturi:

- să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială;

- să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică;

- să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite;

- să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se menţin condiţiile care au generat situaţia de dificultate;

- să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu;

- să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime;

- să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

- să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu dizabilităţi.

(f) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în "– Centrul de zi " au următoarele obligaţii:

- să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală şi economică;

- să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc. la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

- să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială;

- să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală;

- să respecte prevederile prezentului regulament.

(9) Principalele activități ale serviciului social Compartimentul de Asistenţă şi Consiliere Pentru Persoane Vârstnice - Centrul  de Zi  sunt următoarele:

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes local, prin asigurarea următoarelor activităţi:

- reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

- consiliere psihosocială şi informare ;

- socializare şi petrecerea timpului liber ;

- terapie ocupaţională şi activităţi de relaxare ;

- organizare şi implicare în activităţi comunitare şi culturale.

b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:

- informare iniţială referitoare la modul de organizare şi funcţionare a centrului, serviciile disponibile, drepturile şi obligaţiile beneficiarilor ;

- sesiuni de informare a beneficiarilor privind activitatea proprie;

- elaborarea anuală a rapoartelor de activitate privind serviciile acordate şi performanţele obţinute.

c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi:

- sesiuni de instruire a personalului privind respectarea drepturilor beneficiarilor şi acordarea serviciilor cu respectarea Codului de etică al Centrului ;

- măsurarea gradului de satisfacţie a beneficiarilor cu privire la activitatea desfăşurată ;

- încurajarea beneficiarilor de a-şi exprima opinia asupra oricăror aspecte care privescactivitatea Centrului;

- sesiuni de informare a beneficiarilor şi instruire a personalului privind identificarea, semnalarea şi soluţionarea cazurilor de abuz şi neglijenţă în rândul beneficiarilor.

d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi:

- elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

- realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

- respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale fara discriminare de rasa, sex, religie, opinie sau orice  alta circumstanta personala sau sociala.

e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea  următoarelor activități:

- asigurarea unei baze materiale adecvate pentru desfasurarea activitatilor;

- participarea personalului la programe de instruire si perfectionare.

(10) Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal:

a) Compartimentul de Asistenţă şi Consiliere Pentru Persoane Vârstnice funcţionează cu un număr de doi angajaţi, din care:

- personal de specialitate de îngrijire si asistență: asistent social și psiholog;

           -  încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de posturi prevăzut în statul de funcţii aprobat.

          - numărul maxim de posturi pentru funcţii de conducere este: un post pentru coordonatorul personalului de specialitate (șef serviciu).

b) Raportul angajat/beneficiar este de 1/15(3/45).

(11) Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă:

1) Personalul de specialitate :

a)   asistent social (263501);

     b) psiholog (263411);

2) Atribuţii ale personalului de specialitate:

a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament;

b) colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse;

c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;

d) sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare a prevederilor prezentului regulament;

e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;

f) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;

g) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

3) Sarcini, responsabilităţi, activităţi şi acţiuni specifice funcției de psiholog:

a)      planifică activitatea de consiliere a beneficiarilor-elaborează materialele necesare desfăşurării orelor de consiliere individuală şi de grup;

b)      realizează activitatea de consiliere psihologică a beneficiarilor în vederea evalrii şi îmbunătăţirii statusului emoţional al acestora precum şi ameliorării dezadaptărilor din plan comportamental şi raţional;

c)      realizează consilierea individuală şi de grup în vederea întocmirii profilului psihologic pentru fiecare beneficiar;

d)      realizează activitatea de psihodiagnoză prin efectuarea anamnezei fiecărui vârstnic şi evaluarea sistemului cognitiv şi aptitudinal;

e)      sfătuieşte şi îndrumă subiecţii în soluţionarea problemelor cu care se confruntă;

         f)  realizează evaluarea psihologică şi întocmeşte fişa psihologică a vârstnicilor care sunt de acord cu acest serviciu utilizănd instrumente specifice (teste psihologice, scale,chestionare etc.)

         g) dezvoltă, prin comportamentul faţă de asistaţi încrederea acestora în propria persoană şi abilităţile de comunicare cu cei din jur;

         h) stabileşte durata şi frecvenţa şedinţelor, în funcţie de specificul cazului;

         i) colaborează cu instituţii de specialitate şi medici specialişti pentru cazurile speciale;

         j) analizează şi monitorizeză situaţia socio-economică a persoanelor aflate    în situaţii de risc din comunitate, în vederea prevenirii marginalizării sociale;

k) se implică în crearea unui climat de lucru armonios şi de bu colaborare cu membrii echipei;

         l) urmăreşte legislaţia la zi privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice;

m) se preocupă de perfecţionarea pregătirii profesionale şi manifestă deschidere la propunerile membrilor echipei şi a beneficiarilor;

         n) desfăşoară activitatea respectând procedurile de furnizare a serviciilor din cadrul centrului;

       o) păstrează secretul profesional şi confidenţialitatea datelor cu caracter personal.

4) Sarcini, responsabilităţi, activităţi şi acţiuni specifice funcției asistent social:

a) elaborareaza  acte sau documente privind protecţia şi asistenţa socială conform Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare respectiv Legea nr. 19/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2016,  Ordinul  nr. 29/2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem integrat și cantinele sociale;

b) utilizează metoda observaţiei şi a interviului în vederea identificării şi selectării beneficiarilor;

c) informează şi consiliază beneficiarii şi/sau potenţialii beneficiari cu privire la

serviciile/beneficiile sociale la care au dreptul sau pe care le pot accesa şi condiţiile de acordare a acestora;

d) organizează, planifică, dezvoltă şi întreţine activităţile in cadrul centrului în concordanţă cu deontologia profesională;

e) Verifică săptămânal dosarele beneficiarilor, din punct de vedere social;

f) evaluează/reevaluează persoanele vârstnice care frecventează centrul  în  vederea prevenirii marginalizării sociale;

g) Urmăreşte apărarea demnitaţii individuale şi familiale a persoanei îngrijite, fără discriminări privind originea, rasa, religia, starea materială convingerile politice, asistentul social punând responsabilitatea profesională mai presus decât interesele personale;

h) întreţine relaţia cu instituţiile implicate în procesul de promovare şi respectare a drepturilor persoanelor vârstnice;

 i) evaluează/reevaluează persoanele vârstnice care frecventează centrul  în  vederea prevenirii marginalizării sociale;

j) întocmeşte dosarul personal şi dosarul de servicii al beneficiarilor centrului;

k) monitorizează situaţia beneficiarilor şi acordarea serviciilor;

l) cunoaşte şi respectă drepturile beneficiarilor;

m) păstrează secretul profesional şi confidenţialitatea datelor cu caracter personal şi a lucrărilor pe care le execută şi au acest caracter.

(12) Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire:

Personalul administrativ ce asigură activităţile de întreţinere-reparaţii a spatiului se află în structura organizatorica  a Direcției Generale de Asistență Socială Craiova.

            (13) Finantarea centrului:

a) În estimarea bugetului de venituri si cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordarii serviciilor sociale cel putin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

b) Finanţarea cheltuielilor serviciului se asigură, în condiţiile legii, din bugetul local al municipiului Craiova.                                                                                        

  

B. Compartimentul de îngrijiri la domiciliu a persoanelor vârstnice:

(1) Serviciul social „Compartimentul de Îngrijiri la Domiciliu a Persoanelor Vârstnice” funcţionează cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi asigură accesul persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc.

(2) Prezentele prevederi sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii serviciului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali.

(3) Identificarea serviciului social: „Compartimentul de Îngrijiri la Domiciliu a Persoanelor Vârstnice” cod serviciu social 8810 ID-I, 8810 ID-II, înfiinţat şi administrat de furnizorul de servicii sociale Primaria Municipiului  Craiova – Direcţia Generală de Asistenţă Socială Craiova, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr.004025/24.08.2018, deţine licenţa de funcţionare seria LF nr.0001028/03.06.2016, cu sediul în Str. Teilor nr.16.

(4) Scopul serviciului social „Compartimentul de Îngrijiri la Domiciliu a Persoanelor Vârstnice” este de a oferi asistenţă socială la domiciliul persoanelor vârstnice aflate în situaţie de risc social, din municipiul Craiova, prin prevenirea sau limitarea unor situaţii de dificultate ori de vulnerabilitate care pot duce la marginalizare sau excluziune socială, contribuind astfel la îmbunătăţirea calităţii vieţii acestora.

(5) Serviciile comunitare asigurate de către Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice sunt:

a) servicii sociale privind îngrijirea persoanei vârstnice, prevenirea marginalizării sociale şi sprijinirea pentru reintegrarea socială, sprijin pentru plata unor servicii şi obligaţii curente, îngrijirea locuinţei, ajutor pentru menaj şi prepararea hranei, precum si evaluarea nevoilor sociale şi elaborarea unui plan social de intervenţie; consiliere; asigurarea legăturii cu alte servicii, instituţii, însoţirea sau reprezentarea vârstnicului în diverse situaţii de ordin social (advocasy)  pentru persoanele de vârsta a III-a din municipiul Craiova.

b) servicii socio-medicale privind în principal ajutorul pentru realizarea igienei personale, readaptarea capacităţilor fizice şi psihice, antrenarea la activităţi economice, sociale şi culturale,  promovarea şi mentinerea unei stări de sănătate optimă a persoanei varstnice dependente,  identificarea intr-o măsură cât mai obiectivă a problemelor de sănătate cu care aceasta se confruntă şi  stabilirea modalitatăţii celei mai potrivite prin care se poate creea o autonomie cât mai ridicata vârstnicului, în propria casă.

(6) Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare:

a) Serviciul social "Compartimentul de Îngrijiri la Domiciliu a Persoanelor Vârstnice” funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea 17/2000 republicata privind asistenta sociala a persoanelor varstnice,cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 19/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, HG nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei nationale de evaluare a nevoilor persoanelor varstnice, Ordonanta Guvernului nr.68/2003, privind serviciile sociale, modificata si completata de Legea 515/2003, HG nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, Ordinul nr.318/2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si functionarea ingrijirilor la domiciliu, precum si autorizarea persoanelor fizice si juridice care acorda aceste servicii, Legea 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, Ordinul  nr. 29/2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem integrat și cantinele sociale, H.G. nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale- Anexa nr. 4, Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind  Codul Administrativ.

            b) Standardul minim de calitate aplicabil este Standardul minim de calitate pentru serviciile de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice cuprins în Anexa 8 la Ordinul  nr. 29/2019.

c) Serviciul social "Compartimentul de Îngrijiri la Domiciliu a Persoanelor Vârstnice” funcţionează în cadrul Serviciului de Îngrijire si Asistenta a Persoanelor Varstnice al  Direcției Generale de Asistență Socială Craiova.

(7) Principiile care stau la baza acordării serviciului social

a) serviciul social „Compartimentul de Îngrijiri la Domiciliu a Persoanelor Vârstnice”se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile.

b) principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale de către „Compartimentul de Îngrijiri la Domiciliu a Persoanelor Vârstnice” sunt următoarele:

1. respectarea, cu prioritate, a dreptului de a trăi în propria familie sau, dacă acest lucru nu este posibil, într-un mediu familial (domiciliul persoanei beneficiare);

2. respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

3. protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

4. asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare;

5. asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor;

6. ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după caz, de discernământul şi capacitatea sa de exerciţiu;

7. facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a dezvoltat legături de ataşament;

8. promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;

9. asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare;

10. preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent;

11. încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate;

12. asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

13. asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;

14. primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

15. colaborarea serviciului cu alte centre/unități  și servicii publice de asistenţă socială.

(8) Beneficiarii serviciilor sociale

a) beneficiarii serviciilor sociale acordate de "Compartimentul de Îngrijiri la Domiciliu a Persoanelor Vârstnice” sunt:

- persoane vârstnice dependente care, ca urmare a pierderii autonomiei funcţionale din cauze fizice, psihice sau mintale, necesită ajutor semnificativ pentru a realiza activităţile uzuale ale vieţii de zi cu zi;

-  persoane vârstnice aflate în dificultate, asa cum sunt definite de actele normative in vigoare (art.6, lit. „bb” din Legea 292/2011 a asistentei sociale si art.1,alin.4 din Legea17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice), cu domiciliul în municipiul Craiova;

b) Condiţiile de accesare a serviciilor sociale furnizate de „Compartimentul de Îngrijiri la Domiciliu a Persoanelor Vârstnice”

Acte necesare pentru întocmirea dosarului personal al beneficiarului;

-          cererea de admitere semnată de beneficiar şi aprobată de conducătorul instituției;

-          copie după  actul de identitate;

-          acte doveditoare de venituri -copie după cuponul de pensie;

-          după caz- copie după cartea de identitate a reprezentantului legal şi cartea de identitate a persoanei care plăteşte contribuţia beneficiarului;

-          declaraţia persoanei care solicită acordarea de servicii sociale şi socio-medicale la domiciliu că este de acord cu aceasta şi că nu se află în întreţinerea altor persoane;

-          evaluarea socio-medicală care stabileşte gradul de dependenţă al vârstnicului;

-          planul individualizat de asistenţă şi îngrijire;

     -   adeverinţa medicală eliberată de către medicul de familie care să specifice bolile cronice din evidenţă şi menţiunea că nu se află în evidenţă cu boli psihice încadrabile într-un grad de handicap - starile dementiale severe de diferite etiologii, psihozele cu evolutie cronica defectuala (schizofrenia, boala afectiva primara)-pentru persoana vârstnică solicitantă sau /şi pentru alte persoane cu care aceasta locuieşte, suferinde de afecţiunile susmenţionate, după caz;

- contractul de furnizare de servicii în original.

c) Acordarea serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente se aprobă de către directorul general al Direcției Generale de Asistență Socială din Municipiul Craiova în baza anchetei socio-medicale, a evaluarii complexe socio-medicale şi a planului individualizat de asistenţă şi îngrijire întocmite de către asistentul social şi medicul specialist al serviciului;

d)  Modalitatea de stabilire a contribuţiei beneficiarului este prevăzută în Anexa 2 la HCL nr.91/2018, şi totodată face obiect al Contractului pentru furnizare servicii sociale.

e) Criteriile de eligibilitate in vederea asigurarii serviciilor de ingrijire personala la domiciliu a persoanelor vârstnice  sunt prevăzute in Anexa 1 la HCL nr. 91/2018 care este totodata Anexa la Contractul pentu furnizare servicii sociale.

f) Compartimentul de Îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice va accepta noi beneficiari numai în limita capacităţii sale de a oferi servicii de calitate.

g) Condiţii de încetare a serviciilor: la încetarea acordării serviciilor de îngrijire la domiciliu, asistentul social întocmeste pentru fiecare beneficiar Foaia de ieşire din evidenţă care cuprinde: data sistării serviciilor, motivele, persoana de contact care va putea da relaţii despre evoluţia ulterioară a beneficiarului;

h) Ieşirea din evidenta a unui beneficiar se realizează în una din următoarele situaţii:

-          deces;

-          la cererea beneficiarului;

-          expirarea duratei pentru care a fost incheiat contractul de acordare de servicii de ingrijire;

-          nerespectarea criteriilor de eligibilitate de acordare a serviciilor constatate prin depistarea unor acte juridice care vin in contradictie cu Legea nr. 17/2000 art.3, lit a, cu modificările şi completările ulterioare;

-          solicitarea altor servicii decat cele specificate in Contractul pentru acordarea de servicii sociale;

-          beneficiarul nu respectă obligaţiile ce îi revin conform Contractului de acordare de servicii sociale;

-          beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile de acordare a serviciilor sociale;

-          necesitatea acordarii de ingrijire de specialitate;

-          după împlinirea a 90 zile de la data suspendării.

 

i) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate de „Compartimentul de Îngrijiri la Domiciliu a Persoanelor Vârstnice” au următoarele drepturi:

- să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială;

- să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică;

- să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite;

- să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se menţin condiţiile care au generat situaţia de dificultate;

- să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu;

- să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime;

- să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

- să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt persoane cu dizabilităţi.

j) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate de "Compartimentul de Îngrijiri la Domiciliu a Persoanelor Vârstnice”au următoarele obligaţii:

- să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală şi economică;

- să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

- să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială;

- să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală;

- să respecte personalul de îngrijire la domiciliu şi programul de lucru stabilit;

- să respecte prevederile prezentului regulament.

(9) Activităţi şi funcţii

Principalele funcţii ale serviciului social „Compartimentul de Îngrijiri la Domiciliu a Persoanelor Vârstnice” sunt următoarele:

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarele activităţi:

- reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

- oferă ajutor pentru realizarea activităţilor de bază ale vieţii zilnice, în principal: asigurarea igienei corporale, îmbrăcare şi dezbrăcare, hrănire şi hidratare, asigurarea igienei eliminărilor, transfer şi mobilizare, deplasare în interior, comunicare;

- oferă ajutor pentru realizarea activităţilor instrumentale ale vieţii zilnice, în principal: prepararea hranei, efectuarea de cumpărături, activităţi de menaj şi spălătorie, facilitarea deplasării în exterior şi însoţire, activităţi de administrare şi gestionare a bunurilor, acompaniere şi socializare;

- consiliere individuală şi familială socio-medicală;

- integrare socială şi participare, evaluare, monitorizare.

b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:

- oferă beneficiarului, familiei acestuia sau oricărei alte persoane interesate, informaţiiile, respectiv, materialele informative privind serviciile acordate.

- echipa de îngrijire utilizează un Manual de proceduri şi un Ghid metodologic care cuprind toate modalităţile aplicate în procesul de furnizare a serviciilor către beneficiar. Ghidul metodologic si Manualul de proceduri sunt puse la dispozitia beneficiarilor.

            - elaborează rapoarte de activitate;

c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi:

- drepturile beneficiarilor sunt consemnate în contractul de furnizare servicii;                                 

- măsurarea periodică a  gradului de satisfacţie al beneficiarilor referitor la serviciile oferite prin aplicarea Chestionarelor de satisfacţie;

            - încurajarea beneficiarilor să-şi exprime opinia asupra oricăror aspecte care privesc activităţile   derulate;

- serviciile de îngrijire la domiciliu se acordă respectând prevederile unui Cod de etică;

- serviciul aplică prevederile legale cu privire la semnalarea, către organismele/instituţiile competente, a   oricărei situaţii de abuz şi neglijare identificată şi ia  toate măsurile de remediere, în regim de urgenţă ;

- serviciul asigură păstrarea confidenţialităţii asupra datelor personale şi informaţiilor cuprinse în documentele utilizate.

d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi:

- elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

- realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

- acordarea ajutorului pentru  realizarea activităţilor de bază ale vieţii zilnice, în    baza unui plan individualizat de asistenţă şi îngrijire , revizuit după fiecare reevaluare;  

- aplicarea managementului de caz în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

- aplicarea chestionarelor de satisfacţie a beneficiarului;

- serviciul se asigură că personalul îndeplineşte  activităţile de îngrijire stipulate în contractul de furnizare de servicii încheiat cu beneficiarul;

- serviciul ia toate măsurile necesare pentru a proteja personalul de îngrijire faţă de riscurile la care  este supus în cursul derulării activităţii;                          

- personalul serviciului asigură fiecărui beneficiar îndrumare, sprijin şi consiliere pentru adoptarea/ menţinerea unui model de viaţă sănătos şi activ;  

- serviciul facilitează transportul personalului de îngrijire la domiciliul beneficiarilor;

- conducerea serviciului/furnizorul acestuia facilitează participarea personalului şi a beneficiarilor la stabilirea obiectivelor şi priorităţilor de dezvoltare, în vederea creşterii calităţii serviciilor.                                              

e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor activităţi:

- aplicarea normelor legale privind gestionarea şi administrarea   resurselor financiare, materiale şi umane                

- serviciul îşi derulează activităţile conform unui  program propriu de dezvoltare;     

- conducerea serviciului/furnizorul acestuia respectă   dispoziţiile legale privind angajarea personalului;

- conducerea serviciului/furnizorul acestuia întocmeşte fişe de post pentru personalul angajat;

- realizarea anuală a evaluării personalului;

- personalul de îngrijire are controalele medicale periodice efectuate conform normelor legale în vigoare    

- crearea oportunităţilor şi condiţiilor de creştere a performanţelor profesionale prin participarea personalului la programe de instruire si perfectionare;

- repartiţia îngrijitorilor la cazuri se va face ţinând cont de gradul de încărcare nr. cazuri/îngrijitor şi în funcţie de gradul de compatibilitate potenţial cu viitoarea persoană asistată identificat în cursul Evaluării socio-medicale.

(10) Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal

(1) Serviciul social "Compartimentul de Îngrijiri la Domiciliu a Persoanelor Vârstnice” funcţionează cu un număr de 32 de salariaţi, din care:

a) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar: 31;

b) personal cu funcţii administrative - şofer: 1;

            (2) Încadrarea personalului se realizează în funcţie de nevoile persoanelor beneficiare, cu respectarea numărului maxim de posturi prevăzut în statul de funcţii aprobat.

(3) Raportul angajat/beneficiar:1/3 (30/95).                                  

(11) Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă:

a) asistent social (263501);

b) îngrijitor bătrâni la domiciliu (532201);

c) medic de medicină de familie (221108);

Atribuţii

a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament;

b) colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse;

c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;

d) sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare a prevederilor prezentului regulament;

e)  întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;

f) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;

g) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

(12) Compartimentul Îngrijire la Domiciliu a Persoanelor Vârstnice îşi desfăşoară activitatea prin personalului de specialitate, astfel:

a) Medic de medicină de familie - sarcini, responsabilităţi, activităţi şi acţiuni specifice:

- răspunde de problemele privind disciplina muncii;

- participă la monitorizarea şi îndeplinirea eficientă şi în termen util a contractelor;

- supervizează activităţile de îngrijire la domiciliu pentru vârstnicii din Craiova;

- participă la întocmirea bazei de date pentru activităţile de îngrijire la domiciliu pentru vârstnicii din Craiova ;

- participă la monitorizarea activităţilor de îngrijire la domiciliu pentru vârstnicii din Craiova;

- realizează evaluările medicale şi completează fişele de evaluare socio-medicală în funcţie de nevoile identificate;

- stabileşte gradul de dependenţă al beneficiarilor în colaborare cu asistentul social;

- stabileşte nevoile medico-sociale ale persoanelor asistate în colaborare cu asistentul social în vederea identificării serviciilor socio-medicale care trebuie acordate;

- stabileşte dieta şi particularităţile de îngrijire pe care le necesită persoanele asistate şi instruirea îngrijitorilor acolo unde este nevoie;

- organizează întâlniri de lucru cu îngrijitorii la domiciliu cu scopul prelucrării modalităţilor de îngrijire pentru persoanele cu afecţiuni grave (imobilizate la pat, Alzheimer etc.)

- se preocupă în permanenţă de ridicarea nivelului profesional propriu şi contribuie la ridicarea nivelului profesional al personalului din subordine;

- întreţine relaţii funcţionale cu personalul angajat în cadrul activităţilor de îngrijire la domiciliu pentru vârstnicii din Craiova;

- asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;

- răspunde de verificarea şi corectarea datelor înscrise în fişele de prezenţă şi activitate a a îngrijitorului la domiciliul beneficiarului;

- întocmeşte tabelul centralizator cu numărul de ore prestate şi contravaloarea serviciilor acordate la domiciliul beneficiarilor pe care le prezintă la Compartimentul Contabilitate pentru verificare şi analiză.

b) Asistentul social - sarcini, responsabilităţi, activităţi şi acţiuni specifice:

organizează vizite la domiciliul beneficiarilor;

- realizează evaluarea din punct de vedere social a beneficiarilor, colaborând cu medicul în activităţile de îngrijire la domiciliu pentru vârstnicii din Craiova ;

- identifică nevoile de ordin social ale persoanei asistate, completează şi răspunde de modul de întocmire a fişelor geriatrice în colaborarea cu medicul, realizează anchete sociale, monitorizează, verifică gradul de satisfactie a beneficiarilor;

-  stabileşte, împreună cu medicul, gradul de dependenţă al persoanei   asistate ;

-  întocmeşte planul de îngrjire individuală al persoanei evaluate;

-  completează chestionarul de satisfacţie a persoanelor asistate;

verifică săptămânal dosarele beneficiarilor, din punct de  vedere  social;

-  organizează activităţi sociale pentru asistaţi;

urmăreşte apărarea demnitaţii individuale şi familiale a persoanei îngrijite, fără discriminări privind originea, rasa, religia, starea materială convingerile politice, asistentul social punând responsabilitatea profesională mai presus decât interesele personale;

- asistentul social trebuie să respecte principiul confidentialităţii datelor şi situatiilor legate de persoana asistată, acestea putând fi comunicate numai superiorului ierarhic;

- participă la întrunirile de lucru din cadrul echipei de evaluare;

- urmareşte evoluţia din punct de vedere social şi efectuează reevaluarea anuală sau de necesitate a persoanei asistate;

- supervizează îndeplinirea sarcinilor de către personalul aflat în subordine implicându-se la acordarea acestora;

- se preocupă în permanenţă de ridicarea nivelului profesional propriu şi contribuie la ridicarea nivelului profesional al personalului din subordine;

- asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;

- răspunde de verificarea şi corectarea datelor înscrise în fişele de prezenţă şi activitate a a îngrijitorului la domiciliul beneficiarului;

c) Îngrijitor bătrâni la domiciliu - sarcini, responsabilităţi, activităţi şi acţiuni specifice:

- asigură servicii de îngrijire de bază şi îndeplineşte sarcini specifice delegate de către - coordonatorul de caz - medic, asistent social;

-  asigură acele sarcini menajere strict legate de o bună desfăşurare a activităţilor de îngrijire, de confortul celui îngrijit;

- mobilizarea activă şi pasivă - prevenirea complicaţiilor ce pot apărea din cauza imobilizării;

-  ajutor pentru a se deplasa în interiorul casei şi în afara acesteia;

-  prevenirea escarelor;

            - schimbarea lenjeriei de pat;

            - ajutor la desfăşurarea cumpărăturilor – în cazul în care beneficiarul şi-a pierdut total sau parţial funcţia locomotorie, este ajutat de îngrijitor la efectuarea cumpărăturilor necesare;

- ajutor la prepararea hranei – îngrijitorul prepară hrana în funcţie de regimul alimentar recomandat de medic, raportat la bolile de care suferă beneficiarul;

- ajutor la hrănit – acest serviciu se acordă în special beneficiarilor care se încadrează în gradul IA, IB, IC, care nu pot să efectueze acest serviciu;

- ajutor pentru îmbrăcare/dezbrăcare;

- ajutor pentru a utiliza W.C şi la curăţare după utilizare - acest serviciu se realizează activ sau pasiv, în funcţie de starea de sănătate a beneficiarului;

-  însoţirea beneficiarului la plimbare, în vizite, pentru rezolvarea unor probleme administrative, pentru control medical;

-  aranjarea şi întreţinerea locuinţei;

- spălatul rufelor - lenjeria intimă şi cea de pat se spală cu maşina de spălat rufe (sau manual). Rufele murdare se păstrează într-un coş special de rufe, pentru a nu intra în contact cu cele curate;

-  călcatul rufelor;

-  comunicare (conversaţie, lectură pentru vârstnici);

- transmiterea aparţinătorilor sau persoanelor apropiate mesajele beneficiarului (telefon, corespondenţă);

- prevenirea accidentelor prin îndepărtarea şi evitarea pericolelor de producere a acestora;

- supravegherea respectărilor instrucţiunilor medicului privind administrarea medicamentelor;

- supravegherea stării de sănătate şi anunţarea membrilor echipei de îngrijire despre apariţia primelor semne de boală.

- răspunde de completarea corectă a fişei de prezenţă şi activitate a îngrijitorului la domiciliul beneficiarului.

(12) Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire asigură activităţile auxiliare serviciului social.

Șofer - sarcini, responsabilităţi, activităţi şi acţiuni specifice:

- răspunde de transportarea în siguranţă şi la timp a persoanelor cu care pleacă în cursă;

- răspunde de corectitudinea şi acurateţea completării documentelor  aferente cursei;

- răspunde de patrimoniul preluat pe inventar şi de gospodărirea cu  eficienţă a materialelor repartizate spre consum;

- răspunde de calitatea şi promptitudinea executării sarcinilor;

- asigură transportul pe teren al personalului Compartimentului de Îngrijire şi Asistenţă a Persoanelor Vârstnice;

- asigură întreţinerea maşinii, având în grijă reparaţia, întreţinerea şi alimentarea acesteia;

- efectuează la timp reviziile tehnice periodice pentru autovehiculul dat în folosinţă, precum şi încheie asigurările necesare;

- întocmeşte corect şi la timp documentaţia necesară efectuării curselor (foi de parcurs, ordine de deplasare);

- participă personal şi cu maşina la toate acţiunile Comaprtimentului de Îngrijire şi Asitenţă a Persoanelor Vârstnice;

- sprijină personalul serviciului  cu care efectuează cursa, la îndeplinirea sarcinilor acestora;

- îndeplineşte alte sarcini date de superiorul ierarhic;

- asigură întreţinerea maşinii, având în grijă reparaţia, întreţinerea şi alimentarea acesteia;

- efectuează transportul beneficiarilor Compartimentului în cazul de internări/ieşiri spital sau alte situaţii, cu acordul Şefului serviciu;

- efectuează la timp reviziile tehnice periodice pentru autovehiculul dat în folosinţă, precum şi încheie asigurările necesare;

- împreună cu personalul din cadrul Compartimentului distribuie pachetele cu alimente sau donaţii către persoanele vârstnice beneficiare de serviciile de îngrijire la domiciliu nedeplasabile.

(13) Finanţarea serviciului social:

- în estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, serviciul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

- finanţarea cheltuielilor se asigură, în condiţiile legii, din bugetul local al Municipiului Craiova.

- donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi din străinătate;

- alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

      Art. 59 (1) Serviciul Resurse Umane, Juridic și Monitorizare Asistenți Personali, condus de un şef serviciu.

(1) Scopurile principale ale serviciului sunt asigurarea managementului resurselor umane, respectarea condiţiilor de legalitate a actelor şi a măsurilor întreprinse de către Direcţia Generală de Asistență Socială Craiova, monitorizarea asistenților personali precum şi asigurarea respectării legislaţiei de către angajator cu privire la normele de sănătate şi securitate în muncă. Este compus din Compartimentul Resurse Umane și Juridic și Compartimentul Monitorizare Asistenți Personali.

(2) Compartimentul Resurse Umane și Juridic

Atribuții:

a) realizarea activităţilor privind organizarea, salarizarea, ocuparea şi perfecţionarea personalului, precum şi întocmirea formalităţilor necesare cu respectarea legalităţii privind încadrarea/numirea, modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de muncă/serviciu, salarizarea şi acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislaţia muncii pentru personalul din aparatul propriu al direcţiei;

b) asigurarea nevoilor de formare/perfecţionare profesională ale personalului din aparatul propriu al direcţiei;

c) ţinerea evidenţei dosarelor personale, a registrelor salariaţilor şi transmiterea la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a tuturor modificărilor cerute de legislaţia în vigoare;

d) actualizarea periodică a bazei de date privind evidenţa funcţiei publice şi a funcţionarilor publici gestionată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici;

e) colaborarea la întocmirea proiectelor de hotărâri, dispoziţiilor, regulamentelor, procedurilor, verificând din punct de vedere al legalităţii şi semnând alte documente cu caracter juridic (referate, adrese, răspunsuri) cu avizarea juridică a documentelor care necesită viză juridică şi îndeplinesc condiţiile legale pentru avizare;

f) organizarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor publice și contractuale din cadrul aparatului de lucru al direcției și asigură secretariatul acestora;

g) reprezentarea în faţa instanţelor judecătoreşti competente a intereselor Direcției Generale de Asistenţă Socială Craiova, în limitele prevăzute în delegaţia dată;

h) realizarea activităţii de consiliere etică şi monitorizarea respectării normelor de conduită de către personalul angajat al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Craiova;

i) participarea la dezvoltarea şi implementarea sistemului de control intern managerial de la nivelul compartimentului;

j) aplicarea prevederilor legale cu privire la salarizarea personalului plătit din fonduri publice, conform Legii nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare;

k) stabilirea salariului personalului care îndeplineşte condiţiile pentru trecerea într-o altă tranşă de vechime, prin acordarea gradaţiei corespunzătoare;

l)  evaluarea performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici şi ale personalului contractual pentru anul anterior;

m)  întocmirea planului de formare profesională şi transmiterea acestuia către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici;

n) actualizarea documentelor necesare declaraţiilor de impunere pentru stabilirea deducerilor personale şi suplimentare de impozit pe anul în curs;

o) actualizarea, publicarea declaraţiilor de avere şi interese ale funcţionarilor publici şi transmiterea acestora în copie Agenţiei Naţionale de Integritate;

p) actualizarea dosarelor profesionale ale funcţionarilor publici,  a registrului de evidenţă a funcţionarilor publici şi a personalului contractual din cadrul aparatului propriu al direcţiei;

q) monitorizarea respectării normelor de conduită profesionale, standardelor etice prevăzute de Regulamentul Intern. Rapoartele privind respectarea normelor de conduită;

r) asigurarea organizării şi funcţionării Comisiei de disciplină şi transmiterea către ANFP a formatelor de raportare privind implementarea procedurilor disciplinare;

s) întocmirea şi înaintarea către Serviciul Buget-Contabilitate a notei de fundamentare privind creditele bugetare necesare în anul financiar următor pentru asigurarea resurselor financiare necesare achitării salariilor personalului din aparatul propriu al direcției;

ș) urmărirea efectuării controlului medical periodic de către angajații din aparatul propriu al direcției;

t) planificarea concediilor de odihnă, primirea şi verificarea cererilor de concediu de odihnă pentru personalul din aparatul propriu al direcţiei şi introducerea acestora în baza de date;

ț) întocmirea şi evidenţa contractelor individuale de muncă, a actelor adiţionale pentru personalul din aparatul propriu al direcţiei, efectuarea înregistrărilor lunare în Registrul general de evidenţă în format electronic;

u) soluţionarea cererilor de suspendare/reluare/încetare contract individual de muncă/raport de muncă;

v) întocmirea rapoartelor şi dispoziţiilor de suspendare/reluare/încetare activitate pentru personalul din aparatul propriu al direcţiei;

w) întocmirea fişelor de lichidare a datoriilor salariatului din aparatul propriu al direcției;

x) introducerea în baza de date, primirea cererilor şi documentelor privind acordarea ajutorului de înmormântare în cazul decesului salariatului şi întocmirea statelor de plată;

y) verificarea şi întocmirea documentaţiei pentru recuperarea sumelor încasate necuvenit de către salariaţii din aparatul de lucru al direcției;

z) întocmește adeverințe la solicitarea personalului din aparatul propriu al direcției;

aa) întocmirea de informări, rapoarte, formulare, situaţii referitoare la domeniul de activitate ce sunt solicitate în conformitate cu prevederile legale; soluţionarea cererilor/sesizărilor repartizate;

bb) promovarea actelor administrative de autoritate privind obiectul de activitate, întocmirea referatelor de necesitate, specificații tehnice pentru achiziționarea bunurilor și serviciilor necesare bunei funcționări a compartimentului;

cc) întocmirea raportului privind execuţia bugetară trimestrială şi anuală pentru activitatea proprie;

dd) arhivarea lunară a lucrărilor din responsabilitate;  

            ee) participarea la dezvoltarea şi implementarea sistemului de control intern managerial de la nivelul compartimentului.

            (3) Compartimentul Monitorizare Asistenți Personali

Atribuții:

a) consilierea și informarea, soluţionarea solicitărilor referitoare la actele necesare stabilirii drepturilor asistenţilor personali pentru persoanele cu handicap grav în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006, republicată;

b) verificarea și soluționarea dosarelor de asistenți personali, întocmirea şi evidenţa dispozițiilor de încadrare, a contractelor individuale de muncă, a fișelor de post, angajamentelor și a actelor adiţionale pentru asistenţii personali, efectuarea înregistrărilor lunare în Registrul general de evidenţă a salariaților în format electronic și înaintarea documentelor către AJOFM Dolj, în vederea luării în evidență;

c) monitorizarea valabilităţii contractelor individuale de muncă ale asistenților personali, a certificatelor de încadrare în grad de handicap grav, întocmirea rapoartelor și dispozițiilor pentru suspendare, încetarea suspendării, încetarea contractului individual de muncă al asistenților personali;

d) întocmirea şi înaintarea către Serviciul Buget-contabilitate a notei de fundamentare privind creditele bugetare necesare în anul financiar următor pentru asigurarea resurselor financiare necesare achitării salariilor asistenţilor personali;

e) planificarea concediilor de odihnă, primirea şi verificarea cererilor de concediu de odihnă pentru asistenţii personali şi introducerea acestora în baza de date;

f) întocmirea fişelor de lichidare a datoriilor asistentul personal;

g) soluționarea cererilor privind acordarea indemnizației persoanei cu handicap grav, pe perioada concediului de odihnă și absenței temporare a asistentului personal;

h) introducerea în baza de date, primirea cererilor şi documentelor privind acordarea ajutorului de înmormântare în cazul decesului asistentului personal sau asistatului, după caz, şi întocmirea statelor de plată;

i) introducerea în baza de date a dosarelor privind asistenţii personali;

î) actualizarea documentelor necesare declaraţiilor de impunere pentru stabilirea deducerilor personale şi suplimentare de impozit pe anul în curs;

j) întocmirea documentaţiei pe baza procesului verbal de predare-primire a asistenţilor personali aflaţi în plată şi instruirea periodică a acestora în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cu respectarea prevederilor Legii nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare, urmând să predea situaţia şefului ierarhic;

k) actualizarea lunară a datelor privind asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav, în baza situaţiei cu persoanele decedate din municipiul Craiova transmisă de către Direcţia de Evidenţă a Persoanelor;

l) transmiterea către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj a dispozițiilor și contractelor individuale de muncă privind asistenții personali;

m) urmărirea efectuării controlului medical periodic de către asistenții personali;

n) întocmirea informării semestriale către Consiliul Local al Municipiului Craiova privind activitatea desfășurată de asistenții personali;

o) aplicarea prevederilor legale cu privire la salarizarea personalului plătit din fonduri publice, conform Legii nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare;

p) stabilirea salariului personalului care îndeplineşte condiţiile pentru trecerea într-o altă tranşă de vechime, prin acordarea gradaţiei corespunzătoare;

q) pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor legale referitoare la asistenții personali, colaborarea permanentă cu Biroul Protecție Persoane Vârstnice și Persoane cu Dizabilități și Prevenire Marginalizare Socială;

r) întocmirea situațiilor, raportărilor cu privire la asistenții personali și transmiterea acestora către instituțiile în drept;

s) promovarea actelor administrative de autoritate privind obiectul de activitate, întocmirea referatelor de necesitate, specificațiilor tehnice pentru achiziționarea bunurilor și serviciilor necesare bunei funcționări a compartimentului;

ș) întocmirea adeverințelor la solicitarea asistenților personali;

t) efectuarea instructajului periodic al asistenților personali, prevăzut de Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

ț) întocmirea fișei colective de prezență a asistenților personali;

u) întocmirea raportului privind execuţia bugetară trimestrială şi anuală pentru activitatea proprie;

v) verificarea şi întocmirea documentaţiei pentru recuperarea sumelor încasate necuvenit de către asistenţii personali;

w) arhivarea lunară a lucrărilor din responsabilitate;  

x) participarea la dezvoltarea şi implementarea sistemului de control intern managerial de la nivelul compartimentului.

            y) instructajul asistentilor personali in domeniul SSM si PSI, pe baza tematicii emise de catre persoana care are atributii in acest domeniu la nivelu DGAS Craiova.

z) intocmirea fiselor de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru asistentii personali din cadrul directiei.

                    

             Art.60 Compartimentul Control intern

(1) Scopul principal al Compartimentului este de a desfăşura o activitate funcţional independentă şi obiectivă, de calitate, pentru a furniza asigurări privind eficacitatea sistemelor de management al riscurilor, de control şi de guvernanţă ale entităţii publice, pentru creşterea eficienţei şi eficacităţii acestora, prin oferirea de recomandări şi soluţii, precum şi de a consilia, pentru îndeplinirea completă şi la termen a obiectivelor entităţii, respectiv o mai bună administrare şi păstrare a patrimoniului propriu.

(2) Atribuţiile personalului Compartimentului Control Intern:

a) elaborează norme metodologice privind exercitarea activităţii de control intern specifice entităţii publice în care îşi desfăşoară activitatea;

b) elaborează misiunea, competenţa şi responsabilităţile control intern;

c) efectuează activităţi de control intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale entităţii sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;

d) efectuează misiuni de consiliere formalizate, la structurile din cadrul entităţii, misiuni de consiliere cu caracter informal, la solicitarea şi/sau cu aprobarea conducătorului entităţii, precum şi misiuni de consiliere pentru situaţii excepţionale ca urmare a unei situaţii de forţă majoră sau altor evenimente excepţionale;

e) coordonează sistemul de raportare a rezultatelor activităţii de control intern desfăşurate la nivelul entităţii publice;

f) întocmesc informări, rapoarte, situaţii referitoare la domeniul de activitate ce sunt solicitate în conformitate cu prevederile legale; soluţionează cererile/sesizările repartizate;

g) asigură implementarea, dezvoltarea precum şi autoevaluarea sistemului de control intern managerial în cadrul compartimentului, în conformitate cu prevederile legale;

h) arhivarea în condițiile legii;

i) promovarea actelor administrative de autoritate privind obiectul de activitate, întocmirea referatelor de necesitate, specificațiilor tehnice pentru achiziționarea bunurilor și serviciilor necesare bunei funcționări a compartimentului.

 

            Art.61 Serviciul Buget-Contabilitate

            (1) Serviciul Buget-Contabilitate este condus de un şef serviciu.

(2) Scopul principal al serviciului este asigurarea managementului financiar-contabil şi realizarea activităţilor administrative la nivelul Direcţiei de Asistenţă Socială Craiova.

(3) Principalele atribuţii ale serviciului:

a) realizează evidenţa contabilă la nivelul institutiei în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi înregistrează cronologic şi sistematic în contabilitate toate operaţiunile economicofinanciare care se derulează direct în cadrul entităţii;

b) asigură întocmirea, circulaţia şi păstrarea documentelor justificative ce stau la baza înregistrărilor în contabilitate şi se preocupă de prelucrarea pe calculator a datelor din domeniul financiar-contabil, în programul informatic;

c) exercită controlul financiar preventiv al operaţiunilor economice, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu dispoziţia emisă în acest sens de către directorul general;

d) verifică exactitatea operaţiunilor înscrise în extrasele de cont emise de Trezorerie şi existenţa disponibilului din cont înainte de fiecare plată;

e) urmăreşte încadrarea plăţilor în prevederile bugetare şi efectuarea lor cu respectarea prevederilor legale şi a destinaţiilor aprobate;

f) întocmeşte ordonanţările, dispoziţiile de plată pentru avansuri spre decontare şi ordinele pentru plata furnizorilor de bunuri, lucrări şi servicii;

g) înregistrează în evidenţele contabile, cantitativ şi valoric, pe gestiuni, intrările şi ieşirile de materiale, obiecte de inventar şi alte valori;

h) înregistrează cantitativ şi valoric, în evidenţa contabilă şi în registrele de inventar intrările şi ieşirile de active din administrarea directa;

i) înregistrează în contabilitate, conform dispoziţiilor legale, diferenţele dintre datele din contabilitate şi cele faptice rezultate în urma inventarierii patrimoniului;

j) întocmeşte şi verifică fişele conturilor contabile, analitice şi sintetice;

k) verifică la finele anului soldurile conturilor contabile şi închiderea acestora;

l) întocmeşte state privind drepturile salariale ale personalului direcţiei/asistenţi personali/indemnizaţii;

m) întocmeşte declaraţiile fiscale privind contribuţiile aferente drepturilor salariale, întocmeste formularele din sfera raportării situațiilor financiare conform prevederilor OMFP 1026/2007 și transmiterea acestora în format electronic, semnate de conducătorul institușiei, în tertmenul stabilit de legislașia în vigoare la instituțiile abilitate;

n) urmăreşte permanent realizarea bugetului pentru activitatea proprie şi ia măsurile necesare pentru buna administrare, întrebuinţare şi executare a acestuia, cu respectarea disciplinei financiare;

o) întocmeşte şi urmăreşte execuţia bugetară privind activitatea proprie;

            p) întocmeşte lunar balanţa de verificare, analitică şi sintetică;

            q) întocmeşte trimestrial şi anual bilanţul contabil privind activitatea proprie precum şi alte rapoarte financiare privind activitatea proprie;

r) verifică facturile pentru serviciile executate, stipulate în contractele de lucrări şi servicii;

s) asigură o evidenţă financiară a contractelor pentru lucrări şi servicii;

ş) întocmeşte si transmite Primariei Municipiului Craiova propunerile fundamentate pentru activitatea de elaborare a bugetului Directiei Generale de Asistenţă Socială Craiova, pe baza centrsalizării notelor de fundamentare a proiectului de bugetelaborate de compartimentele de specialitate;

t) întocmeşte detalierile la buget pentru capitolele, subcapitolele şi paragrafele bugetare;

ţ) propune repartizarea pe trimestre a creditelor bugetare anuale aprobate, prin consultarea serviciilor, birourilor și compartimentelor din cadrul Direcției;;

u) întocmeşte si transmite ordonatorului principal virările de credite necesare bunei funcționări a activității instituției;

v) întocmeşte situatiile financiare lunare, trimestriale si anuale si situatia lunara a cheltuielilor de personal si o transmite ordonatorului principal;

w) centralizează lunar cererile de deschidere de credite bugetare pentru fiecare tip de cheltuială de la serviciile, birourile, compartimentele din cadrul instituției și înaintează ordonatorului principal de credite cererea de deschidere de credite centralizată;

x) transmiterea distinct, către Trezoreria Craiova, a listelor cu asistenţii personali, beneficiarii de indemnizaţie lunară și alte liste cu beneficiarii de prestații/beneficii sociale, conform Nomenclatorului din Ordinul nr. 401/2008 privind monitorizarea plăţii unor drepturi de natură socială;

y) asigura centralizarea raportului privind execuţia bugetară trimestrială şi anuală la nivelul direcţiei şi transmiterea acestuia către ordonatorul principal de credite;

z) urmărește zilnic soluționarea corespondenței transmisă atât electronic, cât și în formă fizică și repartizată de către șefii ierarhici superiori;

aa) colaborează lunar cu informaticienii aplicațiilor informatice achiziționate de către instituție;

bb) încasează lunar contribuțiile beneficiarilor de îngrijire la domiciliu pe baza documentelor transmise de către Serviciul de Îngrijire și Asistență a Persoanelor Vârstniceînreghistrează în contabilitate operațiunile specifice activității și întocmește documentația în vederea transmiterii sumelor încasate la ordonatorul priincipal de credite;

cc) promovarea actelor administrative de autoritate privind obiectul de activitate, întocmirea referatelor de necesitate, specificații tehnice pentru achiziționarea bunurilor și serviciilor necesare bunei funcționări a serviciului;

dd) asigură arhivarea lunară a lucrărilor din responsabilitate;

ee) participă la dezvoltarea şi implementarea sistemului de control intern managerial de la nivelul serviciului;

ff) introduce in sistemul national de raportare FOREXBUG date privind bugetul, angajamente legale si bugetare, receptiile institutiei pe structura clasificatiei bugetare, depunerea formularelor din sfera raportarii situatiilor financiare conform prevederilor OMFP 1026/2017 pentru modificarea si completarea OMFP 517/2016; OUG 88/2013.

 

Art.62 Compartimentul Achiziţii publice

(1) Scopul principal al compartimentului este punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările și Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Atribuţii:

a) întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/reînnoirea/recuperarea înregistrării autorităţii contractante în SEAP sau recuperarea certificatului digital, dacă este cazul;

b) elaborează şi, după caz, actualizează, pe baza necesităţilor transmise de celelalte compartimente ale autorităţii contractante, programul anual al achiziţiilor publice şi, dacă este cazul, strategia anuală de achiziţii;

c) elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire şi a strategiei de contractare, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs şi a strategiei de contractare, pe baza necesităţilor transmise de compartimentele de specialitate;

d) îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de lege;

e) aplică şi finalizează procedurile de atribuire;

f) realizează achiziţiile directe;

g) constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice.

h) asigură încheierea contractelor de achiziție publică cu operatorii economici câștigători ai procedurilor organizate pentru achizițiile de produse/servicii/lucrări

i) predarea în copie a dosarului achiziției pe bază de proces verbal compartimentelor de specialitate care au întocmit referatele de necesitate în vederea comandării produselor

j) asigură și gestionează corespondența cu autoritățile publice care au ca atribuții monitorizarea achizițiilor publice, potrivit legii.

k) participă la dezvoltarea și implementarea sistemului de control intern managerial de la nivelul compartimentului

l) asigură arhivarea lunară a lucrărilor din responsabilitate.

 

Art.63 (1) Serviciul Management Documente, Relaţii Publice şi Informatică, este condus de un şef serviciu.

Scopul principal al serviciului constă în realizarea activităţilor de circuit al documentelor, de relații cu publicul și întreţinere a sistemelor informatice și a stațiilor de lucru pentru sediile Direcţiei de Asistenţă Socială Craiova.

(2) Atribuţii:

a) înregistrează şi distribuie întreaga corespondenţă destinată instituţiei, în funcţie de repartizarea spre soluţionare aplicată de către personalul de conducere al direcției;

b) asigură întreţinerea softului informatic, serverelor şi a staţiilor de lucru în condiţii optime de funcţionare;

c) întreţine sistemul informatic al instituţiei;

d) implementează noi aplicații și se ocupă de buna funcţionare a acestora;

e) acordă asistenţă tehnică tuturor utilizatorilor;

f) se ocupă de funcţionarea în parametri a echipamentelor;

g) asigură transmiterea titularilor dispoziţiile de stabilire, respingere, modificare, suspendare, încetarea suspendării şi încetare a drepturilor beneficiarilor, răspunsurile către petenţi/instituţii/autorităţi prin intermediul poştei/firmei de curierat;

h) primeşte şi înregistrează în cadrul programului de relaţii cu publicul petiţiile depuse de cetăţeni; 

i) răspunde de eliberarea adeverinţelor solicitate de cetăţeni;                                                                                           

j) predă şi asigură ridicarea corespondenţei repartizată spre soluţionare din sediul Primăriei Municipiului Craiova;

k) desfășoară activitate de curierat;

l) efectuează descărcarea corespondenţei pe baza borderourilor;

m) rezolvă şi răspunde la sesizările cetăţenilor în cadrul programului de relaţii cu publicul;

n) realizează activitățile conform protocolului de aderare la serviciile sistemului informatic PatrimVen;

o) pentru realizarea atribuțiilor serviciului colaborează cu furnizorul serviciului informatic integrat;

p) lunar, transmite baza de date cu persoanele aflate in evidența direcției către Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrare Bazelor de Date Dolj pentru a fi verificate de către această instituție în baza protocolului de colaborare privind verificarea persoanelor la care au survenit modificări;

q) întocmeste informări, rapoarte, situaţii referitoare la domeniul de activitate ce sunt solicitate în conformitate cu prevederile legale; soluţionează cererile/sesizările primite din partea cetăţenilor, instituţiilor publice cu privire la existenţa unui caz de persoană aflată în situaţie de risc social;

r) întocmeste raportul privind execuţia bugetară trimestrială şi anuală pentru activitatea proprie;

s) promoveaza actele administrative de autoritate privind obiectul de activitate, întocmirea referatelor de necesitate, specificațiilor tehnice pentru achiziționarea bunurilor și serviciilor necesare bunei funcționări a serviciului;

ș) participă la dezvoltarea şi implementarea sistemului de control intern managerial de la nivelul serviciului;

t) asigură arhivarea lunară a lucrărilor din responsabilitate;

ț) la solicitarea DG/DEA1/DEA2/compartimentelor de specialitate, asigură actualizarea informațiilor de pe site-ul instituției, cu avizarea șefului de compartiment.

 

 

 

Art.64  (1) Compartimentul Administrativ are următoarele atribuții:

a) urmăreşte funcţionarea corespunzătoare a tuturor dotărilor şi instalaţiilor aferente instituţiei, luând măsuri operative de remediere a eventualelor deficienţe, atunci când situaţia o impune;

b) întocmește referate privind reparațiile și lucrările pe care le execută; 

c) gestionează bonurile valorice de combustibil, întocmeşte fişa de activitate zilnică a autovehiculului din dotarea direcţiei şi urmăreşte realizarea întreţinerilor periodice şi a reparaţiilor curente ale autoturismului din dotarea instituţiei;

d) asigură menținerea curăţeniei şi igienizarea sediilor instituţiei;

e) verifică şi răspunde de buna funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenţă, precum şi a sistemelor de siguranţă;

f) răspunde de aprovizionarea materială pentru o bună funcţionare a tuturor compartimentelor din cadrul instituţiei, pe baza necesităților identificate și transmise de către acestea;

g) răspunde de implementarea prevederilor Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice, sens în care:

- propune responsabilul cu implementarea colectării selective a deșeurilor în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială Craiova;

- asigură dotarea instituției cu containerele şi recipientele folosite pentru colectarea selectivă;

- întocmește planul de măsuri privind colectarea selectivă a deşeurilor instituției, pe categoriile prevăzute de Legea nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice (deşeuri de hârtie şi carton; deşeuri de metal şi plastic; deşeuri de sticlă), pe care îl supune verificării șefului ierahic superior și aprobării directorului general al instituției;

-       receptia bunurilor achizitionate de institutie pe baza facturilor emise de furnizori și

întocmirea notei de intrare-receptie și intrarea în gestiune;

- semnează împreună cu reprezentanții operatorului local de salubritate documentele privind ridicarea deșeurilor selective;

- păstrează Registrul de evidenţă a deşeurilor colectate selectiv și consemnează în acesta cantitățile predate;

- raportează datele aferente către Agenția Națională de Protecția Mediului, în fiecare lună în care se face ridicarea deșeurilor colectate selectiv de către operatorul local de salubritate;

h) întocmeşte raportul privind execuţia bugetară trimestrială şi anuală pentru activitatea proprie;

i) promovează actele administrative de autoritate privind obiectul de activitate, întocmirea referatelor de necesitate, specificațiilor tehnice pentru achiziționarea bunurilor și serviciilor necesare bunei funcționări a compartimentului;

j) asigură arhivarea lucrărilor din responsabilitate, conform legii;  

            k) participă la dezvoltarea şi implementarea sistemului de control intern managerial de la nivelul compartimentului;

l) îndeplinește alte atribuţii în limita prevederilor legale, din dispoziţia conducerii.

 

 

CAPITOLUL VIII

RESPONSABILITĂŢILE ŞI COMPETENŢELE GENERALE ALE PERSONALULUI

 

 

Art.65 Personalul din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Craiova are următoarele responsabilităţi:

a) răspunde de păstrarea confidenţialităţii informaţiilor deţinute sau la care are acces ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu;

b) răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu şi se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei;

c) răspunde de realizarea la timp si întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

d) răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor şi măsurilor prevăzute în documentele întocmite;

e) răspunde de îndeplinirea atribuţiilor stabilite prin fişa postului, precum și a celor care le sunt delegate în condițiile legii;

f) răspunde de buna utilizare şi gestionare a fondurilor, precum şi a bunurilor publice aflate în folosinţă.

 

Art.66 Personalul din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Craiova are următoarele competenţe :

a) reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

b) se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale;

c) propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului sau instituţiei, în general;

d) semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar daca nu vizează direct domeniul în care deţine responsabilităţi şi atribuţii.

 

Art.67 Normele de conduită profesională a funcţionarilor publici sunt reglementate de OUG 57/2019 privind Codul administrativ şi sunt obligatorii pentru funcţionarii publici, precum şi pentru persoanele care ocupă temporar o funcţie publică în cadrul Direcţiei Generale Asistenţă Socială Craiova.

 

Art.68 Normele de conduită profesională a personalului contractual sunt reglementate de OUG 57/2019 privind Codul administrativ.

 

Art.69 Personalul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Craiova este obligat să cunoască şi să respecte prevederile prezentului regulament.

 

 

CAPITOLUL IX

DISPOZIŢII FINALE

 

 

Art.70 Prevederile prezentului regulament se completează de drept cu prevederile legale în vigoare.

 

Art.71 Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii pentru întreg personalul Direcției Generale de Asistență Socială Craiova.

 

Art.72 Modificările prezentului regulament se fac numai prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Craiova.