Hotărârea nr. 108/2020

HCL 108 ÎNFIINŢAREA SERVICIULUI SOCIAL CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE „CLUBUL SENIORILOR” ÎN CADRUL DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ CRAIOVA

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

                                                                                                                  

        HOTĂRÂREA NR.108

privind înfiinţarea serviciului social Centru de zi pentru persoane vârstnice „Clubul Seniorilor”, în cadrul  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Craiova

 

 

          Consiliul Local al Municipiului  Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.03.2020;

          Având în vedere referatul de aprobare nr.44466/2020, raportul nr.44468/2020 al Serviciului Resurse Umane şi raportul de avizare nr.44649/2020 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune înfiinţarea serviciului social Centru de zi pentru persoane vârstnice „Clubul Seniorilor”, în cadrul  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Craiova și avizele nr.120/2020 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Iniţiativă şi Relaţii Internaţionale, nr.122/2020 al Comisiei IV-Învăţământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret şi Sport, nr.126/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti și nr.128/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile Legii asistenţei sociale nr.292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare,  Legii nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, Hotărârii Guvernului nr.118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.197/2012, Hotărârii Guvernului nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale,  Hotărârii Guvernului nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal,  Ordinului Ministrului Muncii şi Justiţiei Sociale nr.29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale;

          În temeiul art.129 alin.2 lit.d, coroborat cu alin.7 lit.b, art.139 alin.1, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

                                                          HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă înfiinţarea serviciului social Centru de zi pentru persoane vârstnice „Clubul Seniorilor”, cod serviciu social 8810CZ-V-II, prevăzut în cadrul proiectului Îmbătrânirea activă o şansă la o viaţă demnă”, POCU/436/4/4/127706, fără

 

            personalitate juridică, în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Craiova, cu un număr de 16 posturi de natura contractuală.

Art.2. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al serviciului social Centru de zi pentru persoane vârstnice „Clubul Seniorilor”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 

 

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

             

      Stelian BĂRĂGAN

SECRETAR GENERAL, 

  Nicoleta MIULESCU

        

 

 

 

 

ANEXA LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.108/2020

 

                                                                                                         PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

                                                                                                                    Stelian BĂRĂGAN

  

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare a serviciului social Centrului de zi pentru persoane vârstnice “Clubul Seniorilor”

 

 

 

ARTICOLUL |1

Definiţie

 

(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social Centrul de zi pentru persoane vârstnice “Clubul Seniorilor”, aprobat prin Hotărârea  Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.________/__________2020, în vederea asigurării funcţionării acestuia, cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere,serviciile oferite etc.

(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare cât şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori.

 

ARTICOLUL 2

Identificarea centrului de zi

 

Serviciul social Centrul de zi pentru persoane vârstnice “Clubul Seniorilor”, cu sediul în municipiul Craiova, Aleea Popoveni, nr.144, cod serviciu social 8810CZ-V-II, înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcţia Generală de Asistenţă Socială Craiova, acreditat conform Certificatului de acreditare seria ................. nr. ……………, pentru care se va demara procedura de obţinere a Licenţei de funcţionare.

 

 

 

ARTICOLUL 3

Scopul serviciului social

 

Scopul serviciului social Centrul de zi pentru persoane vârstnice “Clubul Seniorilor”, cu sediul în municipiul Craiova, Aleea Popoveni, nr.144, cod serviciu social 8810-CZ-V-II, este de a pune în mod gratuit la dispoziţia persoanelor vârstnice o locaţie special amenajată pentru socializare şi relaţionare, precum şi pentru a desfăşura activităţi accesibile acestei categorii de beneficiari.

Activităţile desfăşurate în cadrul serviciului social Centrul de zi pentru persoane vârstnice “Clubul Seniorilor” pun accent într-o mai mare măsură pe conştientizarea abordării problematicii complexe a persoanei în vârstă, precum şi pe îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor vârstnice în condiţiile îmbătrânirii active şi în condiţii optime de sănătate.

Centrul este un loc special dedicat persoanelor de vârsta a treia. Este un centru de zi modern, un spaţiu de relaxare şi socializare pentru persoanele vârstnice din municipiul Craiova, fiind destinat stimulării intercomunicării şi readucerii persoanelor de vârsta a treia în viaţa socială proactivă.

Centrul de zi pentru persoane vârstnice “Clubul Seniorilor” dezvoltă şi încurajează legăturile interumane, inclusiv cu familiile şi apropiaţii persoanelor vârstnice. Prin activităţile pe care le desfăşoară permite menţinerea unei vieţi socio-culturale active şi stimulează participarea activă a persoanelor vârstnice la acestea.

Centrul va urmări dezvoltarea şi încurajarea legăturilor interumane, inclusiv relaţiile cu familiile şi apropiaţii persoanelor vârstnice. Prin activităţile pe care le va desfăşura va permite menţinerea unei vieţi socio-culturale active şi va stimula participarea activă a persoanelor vârstnice la acestea.

Misiunea centrului este de a crea un cadru ambiental pentru destinderea persoanelor vârstnice, care să respecte, în primul rând, demnitatea şi siguranţa membrilor centrului, principiul egalităţii şi al identităţii de sine a persoanei.

Prin personalul specializat, persoanele vârstnice care frecventează Centrul de zi pentru persoane vârstnice “Clubul Seniorilor”, vor beneficia gratuit de consiliere socială, de natură juridică, consiliere psihologică individuală şi de grup, precum şi alte servicii sociale ce implică măsuri şi acţiuni în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii.

 

 

 

ARTICOLUL 4

Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare

 

(1) Serviciul social Centrul de zi pentru persoane vârstnice “Clubul Seniorilor” funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea  nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

(2) Standard minim de calitate aplicabil: Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale acordate în comunitate, organizate ca centre de zi destinate persoanelor adulte, aplicabile pentru Centre de zi de socializare și petrecere a timpului liber (tip club), cod 8810 CZ-V-II, aprobate prin Ordinul nr.29/2019 – Anexa nr.6.

(3) Serviciul social Centrul de zi pentru persoane vârstnice “Clubul Seniorilor” este înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului  Craiova nr.________/________2020, și funcţionează  în subordinea  Direcţiei Generală de Asistenţă Socială Craiova.

 

 

ARTICOLUL 5

Principiile care stau la baza acordării serviciului social

 

(1) Serviciul social Centrul de zi pentru persoane vârstnice “Clubul Seniorilor” se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile.

(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul

Centrul de zi pentru persoane vârstnice “Clubul Seniorilor”sunt următoarele:

a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare;

d) deschiderea către comunitate;

e) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;

f) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după caz, de vârsta, de discernământ şi capacitatea de exerciţiu;

g) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare;

h)încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate;

i) asigurarea unei intervenţii profesioniste prin echipe pluridisciplinare;

j)asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;

k) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

 l) colaborarea centrului cu Direcţia Generală de Asistență Socială Craiova.

 

 

ARTICOLUL 6

Beneficiarii serviciilor sociale

 

(1)     Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de zi pentru persoane vârstnice “Clubul Seniorilor” sunt persoane vârstnice aflate în situaţii de dependenţă şi/sau în risc de excluziune socială din municipiul Craiova.

(2) Condiţiile  de acces/admitere în centru sunt următoarele:

a) condiţii de acces/admitere în centru

-          să aibă domiciliul legal în municipiul Craiova;

-          să aibă vârsta peste 65 de ani;

-          să se afle în situaţie de vulnerabilitate;

-          să nu sufere de boli contagioase sau psihice care pot afecta siguranța celorlalte persoane care fac parte din grup;

-          să aibă disponibilitatea de a participa la activitățile proiectului.

b) Acte necesare întocmirii dosarului acces/admitere în centru

-          formular de înregistrare grup țintă (anexa 8);

-          copie a cărtii de identitate;

-          copie a certificatului de naștere;

-          copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);

-          copie talon pensie, unde este cazul;

-          adeverinţă de la medicul de familie (din care să rezulte că nu suferiți de afecţiuni psihice şi boli infecto-contagioase);

-          acord de utilizare a datelor cu caracter personal;

-          angajament de respectare a cerințelor proiectului;

-          declarație privind evitarea dublei finanțări;

-          declarație privind apartenența la grupul țintă eligibil.

 (3) Condiţii de încetare a serviciilor pentru beneficiar.

a) expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul;

            b) acordul părţilor privind încetarea contractului;

            c) scopul contractului a fost atins;

            d) forţa majoră, dacă este invocată;

            e) decesului beneficiarului;

            f) nerespectarea în mod repetat de către beneficiarul de servicii sociale a regulamentului de funcționare al furnizorului respectiv al contractului de furnizare de servicii.

 

(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de zi pentru persoane vârstnice “Clubul Seniorilor”au următoarele drepturi:

a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială;

b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică;

c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite;

d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se menţin condiţiile care au generat situaţia de dificultate;

e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu;

f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime;

g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt persoane cu dizabilităţi.

 (5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de zi pentru persoane vârstnice “Clubul Seniorilor”au următoarele obligaţii:

a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală şi economică, dacă situaţia o impune;

b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc. la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

c) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală

d) să respecte prevederile prezentului regulament.

e) să aibă o conduită civilizată faţă de personalul furnizorului și ceilalți beneficiari.

 

 

ARTICOLUL 7

Activităţi şi funcţii

 

Principalele funcţii ale serviciului social Centrul de zi pentru persoane vârstnice “Clubul Seniorilor” sunt următoarele:

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public local, prin asigurarea următoarelor activităţi:

1.    consiliere individuala și în grup: psihologică, socială și juridică;

2.    ateliere tematice moderate de experții în domeniu:

atelier de lucru manual;

atelier de pictură;

atelier de ceramică;

atelier de confecționat obiecte de decor;

atelier de tricotat;

3.                  analize medicale gratuite;

4.                  activități recreative  și jocuri de societate:

 tenis de masa;

 sah;

 rummy;

 table;

 cărți;

5.activități tematice:

- fotografie;

 -prim ajutor;

-teme culinare;

 -it;

 6.  servicii de catering;

 7. sprijin acordat de către voluntarii care activează în cadrul  centrului;

8. furnizarea programelor de terapie ocupaționala și ergoterapie, kinetoterapie, masaj.

 

b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:

1.  informează beneficiarii cu privire la evenimentele care se vor desfăşura în ziua/luna respectivă, altele decât cele ordonate;

2.comunică persoanelor perioada de desfăşurare a unor campanii(măsurarea tensiunii arteriale, evenimente locale, etc.) ;

3.publicarea informaţiilor pe site-ul furnizorului şi reţele de socializare;

4.articole în presa scrisă, emisiuni TV, presa online;

5.elaborarea de materiale informative, pliante, broşuri;

6. elaborează rapoarte de activitate;

7. afişarea Regulamentului în cadrul Centrului

c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi:

1. prezentarea în mass-media a evenimentelor desfăşurate cu diferite ocazii;

2. punerea la dispoziţia persoanelor vârstnice a tuturor bunurilor materiale cu care este dotat centrul de zi;

3. adaptarea programului de funcţionare în zilele şi orele când acesta este, în mod normal, închis, dar cu diferite ocazii, se răspunde favorabil solicitărilor;

4.participarea beneficiarilor/aparținătorilor la întâlniri tematice;

5.colaborarea cu instituțiile statului pentru prevenirea abuzurilor și respectarea drepturilor beneficiarilor/ persoanelor vârstnice;

6.colaborarea cu instituțiile statului pentru prevenirea marginalizării și excluziunii sociale;

7. facilitarea integrării beneficiarilor în comunitate.

 

d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi:

1. de igienizare permanentă şi menţinere a curăţeniei în incintă;

2. realizarea de evaluări periodice ale serviciilor prestate;

3. asigurarea permanentă a confortului ambiental;

4. punerea la dispoziţia beneficiarilor a tuturor bunurilor şi materialelor din dotare;

5.elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

6. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate (reevaluare, măsurarea opiniei beneficiarilor și a colaboratorilor);

7. perfecționarea și autoperfecționarea personalului de specialitate.

 

e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor activităţi:

1. intervenţia rapidă privind înlocuirea bunurilor deteriorate;

2. asigurarea continuităţii funcţionării centrului de zi prin personal angajat din compartimentele Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Craiova;

3. întocmirea referatului de necesitate anual, defalcat pe trimestre, pentru asigurarea resurselor financiare necesare funcţionării centrului de zi.

4. identificarea necesităţilor pentru desfăşurarea optimă a activităţii;;

5. datul în consum;

6. completarea instrumentelor de lucru privind utilizarea resurselor materiale;

7. întâlniri de lucru ale angajaţilor centrului;

8. evaluarea anuală şi instruirea periodică a angajaţilor.

 

 

 

ARTICOLUL 8

Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal

 

(1)               Serviciul social Centrul de zi pentru persoane vârstnice “Clubul Seniorilor” funcţionează cu un nr. de 16 total personal, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local, din care:

a)        personal de conducere: 1 coordonator centru;

b)        personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate și auxiliar: 1 Expert consiliere juridică, 2 Asistenți sociali, 1 Psiholog, 1 Instructor ergoterapei, 1 Terapeut ocupațional, 1 Kinetoterapeut, 5 Traineri ateliere, 1 Maseur, 1 Expert organizare expoziții;

c)        personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere- reparaţii, deservire: 1 îngrijitor curățenie. Celelalte activități auxiliare ale serviciului social vor fi asigurate de către personalul Direcției Generale de Asistenta Socială Craiova

d)        voluntari.

 (2) Raportul angajat/beneficiar este de 1/20.

 

 

ARTICOLUL 9

Personalul de conducere

 

(1) Personalul de conducere este: Coordonator Centru de zi pentru persoane vârstnice;

(2) Atribuţiile personalului de conducere sunt:

a)      Organizează, coordonează și supraveghează activitățile desfășurate în Centrul de zi pentru persoane vârstnice ,, Clubul Seniorilor’’;

b)      Oferă servicii de consiliere sociala/psihologica și de natură juridică;

c)      Furnizează programe de terapie ocupațională și ergoterapie, adaptate vârstei a treia;

d)      Furnizează servicii de îngrijire socio-medicală;

e)      Organizează activități de socializare și petrecere a timpului liber;

f)       Asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul serviciului și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu iși îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, Codului Muncii, etc

g)      Elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

h)      Propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare;

i)       Colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

j)       Întocmeşte raportul anual de activitate;

k)      Asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii centrului;

l)       Propune aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de personal;

m)   Desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;

n)      Ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul centrului pe care îl conduce;

o)   Răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul centrului şi dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

p)      Organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de organizare şi funcţionare;

q)      Reprezintă centrulul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie;

r)       Asigură comunicarea şi colaborarea cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;

s)      Întocmește proiectul bugetului propriu al centrului;

t)       Asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare;

u)      Asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;

v)      Alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

(2) Funcțiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen în condițiile legii.

(3) Candidații pentru ocuparea funcției de conducere trebuie să fie absolvenți cu diplomă de învățământ superior în domeniul psihologie, asistență socială și sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic și al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

     (4) Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a conducătorului centrului se face în condițiile legii.

 

ARTICOLUL 10

Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personalul de specialitate şi auxiliar

 

- Expert consiliere juridică (261103)

- Asistent social(263501);

- Psiholog (263411);

- Instructor ergoterapie (223003)

- Terapeut ocupațional (263419)

- Kinetoterapeut (226405)

- Trainer ateliere (242401)

- Maseur (325501)

- Expert organizare expoziții (243210)

 

(1) Atribuţii ale personalului de specialitate:

a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament;

b) colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse;

c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;

d) sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare a prevederilor prezentului regulament;

e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;

f) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;

g) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

 

(2)Atribuții expert consiliere juridică:

a)      activitate de consultanță și asistență juridică în scopul desfășurării activității proiectului;

b)      acordă servicii de consiliere juridică;

c)       acorda consultanță membrilor grupului țintă în depunerea dosarului pentru obtinerea diverselor documente;

d)      consultă periodic Monitorul Oficial în scopul documentării asupra ultimelor acte normative aparute/ modificate;

e)      redactează, avizează și contrasemnează acte juridice, verifică identitatea părților, consimțământul, conținutul și data actelor încheiate ce privesc proiectul;

f)       verifică legalitatea actelor cu caracter juridic si administrativ primite spre avizare

 

(3) Atribuții Asistent social:

a)      întocmește dosare care să ofere informații clare și coerente asupra situației inițiale a beneficiarului grupului țintă, a demersurilor întreprinse și a rezultatelor acestora;

b)      aplică chestionare beneficiarilor în vederea evaluării gradului de satisfacție;

c)      întocmește anchetele sociale privind situația socio-materială a beneficiarilor proiectului;

d)      stabilește un plan de acțiune pentru fiecare beneficiar, în funcție de problemele identificate;

e)      identifică tipurile de probleme ale beneficiarilor, nevoile de intervenție, de a acorda sprijin

f)       competent conform planului de acțiune;

g)      asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile;

h)      colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării cazurilor; identificării de resurse etc.;

i)       alte atribuții specifice postului.

 

(4) Atribuții Psiholog:

a)    asigurarea programelor personalizate de consiliere/psihoterapie pentru persoanele din grupul țintă al proiectului;

b)   evaluează dezvoltarea psiho-emoțională a persoanelor din grupul țintă al proiectului;

c)    participă la realizarea planului individualizat de protecție respectiv a planului de intervenție specifică, pe ariile de interes privind educația, socializarea, menținerea legăturilor cu familia naturală și recreere, împreună cu ceilalți membrii ai echipei multidisciplinare;

d)   elaborează complexul de măsuri curativ-profilactice: consultație, examinare și diagnostic, reabilitare psiho-socială;

e)    asigură întocmirea, actualizarea și evidența tuturor dosarelor beneficiarilor centrului;

f)    participă la întocmirea planurilor individualizate;

g)   participă activ la reevaluarea periodică a planului individualizat de protecție respectiv a planului de intervenție specific;

h)   alte atribuții specifice postului.

 

(5)Atribuții Instructor de ergoterapie:

 

a)      coordonarea eficientă a activităților specificate în proiect în vederea atingerii obiectivelor stabilite la cele mai înalte standarde în calitate de ergoterapeut;

b)      răspunde de perfecționarea continuă a formelor și metodelor de lucru;

c)      răspunde de executarea măsurilor prevăzute în planurile de activitate ale proiectului;

d)      răspunde de respectarea actelor normative ce vizează activitățile beneficiarilor;

e)      răspunde de efectuarea, în termenele stabilite, a evaluării domeniului de activitate;

f)       respectă procedurile interne legate de utilizarea aparaturii din dotare (softuri, internet, PC, copiator, etc.);

g)      răspunde de informarea imediată a persoanelor responsabile privind orice defecțiune în funcționarea  echipamentului cu care își desfășoară activitatea;

h)      asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile;

i)       alte atribuții specifice postului.

 

(6) Atribuții Terapeut ocupațional:

a)      ajutarea persoanelor din grupul țintă cu dizabilități fizice, psihice, mintale si/sau de socializare să îndeplinească independent sarcini care țin de rutina zilnica sau de ocupație;

b)      îmbunătățirea calității vieții prin învățarea de noi deprinderi și abilități menite să mențină funcționarea psihico-socială optimă a beneficiarilor grupului țintă;

c)      recuperarea, reabilitarea și reintegrarea persoanelor cu dizabilități prin tehnici specifice terapiei ocupaționale;

d)      participă la efectuarea evaluării psiho-medico-sociale (deprinderi, preocupări, interese) a beneficiarilor de servicii în cadrul echipei multidisciplinare;

e)      oferă servicii ce se fundamentează pe practica centrată pe membrul grupului țintă;

f)       efectuează reevaluări periodice în vederea înregistrării progreselor sau modificărilor semnificative; completează fișa de evaluare;

g)      asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii;

h)      Alte atribuții specifice postului.

 

(7) Atribuții Kinetoterapeut:

a)      ca membru al echipei profesionale, stabilește planul de tratament specific, obiectivele specifice, programul de lucru, locul și modul de desfășurare în vederea educării sau reeducării unor deficiențe, prevenirea sau recuperarea unor dizabilități ca urmare a unor boli, leziuni sau pierderea unui segment al corpului;

b)     utilizează tehnici, exerciții, masajul, aplicații cu gheață/ apă /căldură, electroterapia și procedee conform conduitei terapeutice pentru membrii grupului țintă;

c)      stabilește programul de kinetoterapie care este urmat de membrii grupului țintă și instruiește aparținătorii sau persoanele implicate în îngrijirea pacientului în aplicarea acelui program;

d)     evaluează și reevaluează în timp progresele făcute de pacient; Adaptează planul de tratament în funcție de evoluția pacientului;

e)      monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;

f)      alte atribuții specifice postului.

 

(8) Atribuții Trainer ateliere ( trainer atelier lucru manual, trainer atelier de pictură, trainer atelier de ceramică, trainer atelier de confecționat obiecte de decor, trainer atelier de tricotat):

a)      să furnizeze sesiuni de training pentru persoanele din grupul țintă;

b)     să realizeze, livreze și susțină efectiv programe de training, în acord cu necesitățile proiectului;

c)      alte atribuții specifice postului.

 

(9) Atribuții Maseur:

a)      efectuează la cel mai înalt standard profesional activități specifice calificării: masaj, reflexoterapie, împachetări;

b)      în funcție de dorința membrilor grupului țintă, oferă cu profesionalism soluții și sfaturi;

c)      prezintă membrilor grupului țintă tipurile de materiale și instrumente ce urmează a fi utilizate pentru satisfacerea cerinței acestuia/acesteia;

d)      asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile si a prezentului regulament;

e)      colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării cazurilor, identificării de resurse, etc

f)       monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;

g)      sesizează conducerii centrului situații care pun în pericol siguranța beneficiarului, situații de nerespectare a prevederilor prezentului regulament;

h)     alte atribuții specifice postului.

 

(10) Atribuții Expert organizare expoziții:

a)      supraveghează ateliere tematice care vor fi moderate de experți în domeniu: atelier de lucru manual, atelier de pictură, atelier de ceramică, atelier de confecționat obiecte de decor și atelier de tricotat;

b)     planifică programul celor 6 expoziții organizate în cadrul Centrului de zi ,,Clubul Seniorilor’’;

c)      prelucrează documentele specifice primite de la expozanți;

d)     elaborează rapoarte și informări;

e)      asigură promovarea serviciilor proprii.

 

 

ARTICOLUL 11

Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire

 

·         Îngrijitor curățenie (911201);

 

(1)   Atribuții ale Îngrijitorului curățenie:

a)      asigură curățenia zilnică a încăperilor și în jurul instituției;

b)      aspirarea prafului și ștergerea prafului de pe mobilier, flori, calorifere, pervaze, etc;

c)      spălat geamuri, uşi, mobilier, faianţă, duşumele, gresie;

d)      dezinfecţia grupurilor sanitare zilnic;

e)      dezinfecţia mobilierului;

f)  păstreză instalaţiile sanitare şi de încălzire centrală în condiţii normale de funcţionare;

g)  respectă normele PSI.

(2)   Celelalte activități auxiliare ale serviciului social vor fi asigurate de către personalul Direcției Generale de Asistenta Socială Craiova

 

 

ARTICOLUL 12

Finanţarea serviciului social Centrul de zi pentru persoane vârstnice “Clubul Seniorilor”

 

(1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul de zi are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

(2) Finanţarea cheltuielilor clubului pensionarilor se asigură, în condiţiile legii, din:

a) bugetul local al Municipiului Craiova

b) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi din străinătate;

c) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile;

d) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

ARTICOLUL 13

 Dispoziţii finale

 

(1) Prezentul Regulament este obligatoriu pentru toate persoanele vârstnice, membrii ai Centrului de zi pentru persoane vârstnice “Clubul Seniorilor” din Municipiul Craiova.

(2) Salariaţii Centrului de zi pentru persoane vârstnice “Clubul Seniorilor” au atribuţii referitoare la buna desfăşurare a activităţilor din centru precum şi în urmărirea respectării Regulamentului de Organizare și Funcționare.

(3) Prezentul regulament constituie anexă a Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială Craiova și se completează de drept cu prevederile legale în vigoare sau ulterioare. Modificarea/completarea prezentului regulament se face prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Craiova.