Hotărârea nr. 107/2020

HCL 107 ÎNFIINŢAREA SERVICIULUI SOCIAL „LOCUINŢA PROTEJATĂ PENTRU VICTIMELE VIOLENŢEI DOMESTICE” ÎN CADRUL DIRECŢIEI GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ CRAIOVA

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

                                                                                                                  

           HOTĂRÂREA NR.107

privind înfiinţarea serviciului social „Locuinţa protejată pentru victimele violenţei domestice”, în cadrul  Direcţiei Generală de Asistenţă Socială Craiova

 

          Consiliul Local al Municipiului  Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.03.2020;

          Având în vedere referatul de aprobare nr.44470/2020, raportul nr.44473/2020 al Serviciului Resurse Umane şi raportul de avizare nr.44627/2020 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune înfiinţarea serviciului social „Locuinţa protejată pentru victimele violenţei domestice”, în cadrul  Direcţiei Generală de Asistenţă Socială Craiova și avizele nr.120/2020 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Iniţiativă şi Relaţii Internaţionale, nr.122/2020 al Comisiei IV-Învăţământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret şi Sport, nr.126/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti și nr.128/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile Legea asistentei sociale nr.292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, Hotărârii Guvernului nr.118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.197/2012, Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale,  Hotărârii nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal,  cu modificarile si completarile ulterioare,  Ordinului Ministrului Muncii şi Justiţiei Sociale nr.28/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate prevenirii si combaterii violentei domestice, Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, republicată, cu modificările si completările ulterioare, Legii nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea informării, sprijinirii şi protecţiei victimelor infracţiunilor, cu modificarile si completarile ulterioare şi Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 24/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2004;

          În temeiul art.129 alin.2 lit.d, coroborat cu alin.7 lit.b, art.139 alin.1, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

                                                          HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă înfiinţarea serviciului social Locuinţă protejată pentru victimele violenţei domestice”, cod serviciu social 8790CR-VD-III, prevăzut in cadrul proiectului „Venus-Împreuna pentru o viaţă în siguranţă” - POCU/465/4/4/128038, fără

 

           personalitate juridică, în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Craiova, cu un posturi de natura contractuală.

Art.2. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al serviciului social Locuinţă protejată pentru victimele violenţei domestice”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 

 

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

             

         Stelian BĂRĂGAN

SECRETAR GENERAL, 

  Nicoleta MIULESCU

        

 

 

 

 

ANEXA LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.107/2020

 

REGULAMENT
de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare:
"
Locuința protejată pentru victimele violenței domestice

 

ART. 1

    Definiţie


(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social           "Locuința protejată pentru victimele violenței domestice", aprobat prin aceeași Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Craiova prin care a fost înfiinţat, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc. 

   (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori.  

   (3)  Locuinţa protejată pentru victimele violenţei domestice reprezintă un tip de serviciu social cu cazare pe durată determinată de timp de până la 1 an, în care victimele pot beneficia de cazare, supraveghere, îngrijire, consiliere psihologică, consiliere juridică, orientare vocaţională, reabilitare şi reinserţie socio-profesională pentru o viaţă independentă.

 

ART. 2

    Identificarea serviciului social

(1)      Serviciul social "Locuința protejată pentru victimele violenței domestice", cod serviciu social 8790CR-VD-III, este înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcția Generală de Asistență Socială Craiova, acreditat conform Certificatului de acreditare Seria ........ nr. .......... deţine Licenţa de funcţionare definitivă/provizorie nr. ................. .

(2)         Se recomandă păstrarea secretă a locației pentru publicul larg, cu atât mai mult cu cât este o formă de locuire în vederea facilitării transferului la o viață independentă menită să asigure protecție, siguranță și securitate personală beneficiarilor.

(3)      Serviciul social "Locuința protejată pentru victimele violenței domestice", funcţionează ca şi componentă funcţională a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Craiova, fără personalitate juridică.

 

            ART. 3

    Scopul serviciului social

    Scopul serviciului social "Locuința protejată pentru victimele violenței domestice" este de a oferi  pe perioadă lungă de timp victimelor violenței domestice cazare, supraveghere, îngrijire, consiliere psihologică, consiliere juridică, orientare vocațională, reabilitare și reinserție socio-profesională pentru tranzitul la o viață independentă, în cadrul unei  rețele naționale inovative de locuințe protejate destinate prevenirii și combaterii violenței domestice.  

 

            ART. 4

    Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare

   (1) Serviciul social "Locuința protejată pentru victimele violenței domestice" funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

 (2) Standard minim de calitate aplicabil: Anexa nr. 3 -Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare pe perioadă de lungă durată organizate ca locuințe protejate pentru persoanele victime ale violenței domestice- la Ordinul MMJS nr. 28/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate prevenirii şi combaterii violenţei  domestice.

(3) Serviciul social "Locuința protejată pentru victimele violenței domestice" este înfiinţat prin: Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.___________ şi funcţionează fără personalitate juridică în structura Direcției Generale de Asistență Socială Craiova, este coordonat metodologic de un responsabil servicii sociale și de coordonatorul local al proiectului, pe perioada implementării activităților proiectului și se subordonează din punct de vedere funcțional directorului general.

(4) Serviciul social Locuința protejată pentru victimele violenței domestice are o capacitate de 6 locuri.

 

            ART. 5

    Principiile care stau la baza acordării serviciului social

 

(1) Serviciul social "Locuința protejată pentru victimele violenței domestice" se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile.

  (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul "Locuinței protejate pentru victimele violenței domestice" sunt următoarele:

a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

c) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de exerciţiu;

d) promovarea bunăstării, siguranței fizice și securității economice a victimelor pentru depășirea situației de criză și reluarea unei vieți independente;

e) abordarea comprehensivă a violenței domestice și a violenței împotriva femeilor, inclusiv prin promovare a unei abordări sensibile la gen în serviciile sociale destinate victimelor violenței domestice;

f) creșterea gradului de dezvoltare personală (autodeterminare) și împuternicirea victimelor violenței;

g) acces nediscriminatoriu, gratuit și debirocratizat (facil) la servicii adecvate pentru toate categoriile de victime ale violenței domestice;

h) asigurarea și menținerea confidențialității asupra aspectelor ce țin de siguranța și viața privată a victimei, protejarea intimității beneficiarilor și respectul pentru demnitatea umană în toate activitățile adăpostului;

i) cooperarea multidisciplinară și sprijin individualizat pentru asigurarea unei intervenții personalizate și coerente;

j) promovarea participării beneficiarilor, la luarea deciziilor care îi privesc și derularea activităților;

k) furnizarea serviciilor se face în baza managementului de caz, prin care se asigură intervenția unitară, integrată și în rețea;

l)  principiul legalităţii;

m) principiul respectării demnităţii umane;

n) principiul prevenirii săvârşirii actelor de violenţă domestică;

o) principiul celerităţii;

p) principiul parteneriatului;

r) principiul egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi;

s) principiul protecţiei vieţii şi siguranţei victimei;

t) principiul respectării drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale;

u) principiul abordării integrate,

v) principiile generale care guvernează sistemul național de asistență socială.

 

ART. 6

Beneficiarii serviciilor sociale

(1)      Beneficiarii serviciului social "Locuința protejată pentru victimele violenței domestice" sunt persoanele prevăzute în Anexa nr. 3- Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare pe perioadă de lungă durată organizate ca locuinţe protejate pentru persoanele victime ale violenței domestice cod 8790CR-VD-III, din cuprinsul Ordinul nr. 28/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate prevenirii şi combaterii violenţei domestice. 

    (2) Calitatea de victimă a violenței în familie se va face raportat la art. 5 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie republicată, cu modificările și completările ulterioare (ex. soț-soție, concubină- concubin, mamă-fiu/fiică, soră- frate/soră, nepoată- unchi/mătușă, fost soț- fostă soție, etc.), incluzând toate formele de violență domestică definite în art. 4 al aceleiași legi (verbală, psihologică, fizică, sexuală, economică, socială, spirituală).

 

 

ART. 7

Beneficiarii  locuinței protejate trebuie să îndeplinească cel puțin o condiție de risc și cel puțin una de vulnerabilitate, după cum urmează:

 • Condiții de risc:

              a)   a fost în mod repetat afectată de fapte de violență domestică ale căror efecte nu au fost eliminate;

              b) a beneficiat în ultimii 5 ani, de cel puțin o măsură de protecție: ordin de protecție provizoriu sau ordin de protecție;

              c) se află sau s-a aflat în ultimii 5 ani în evidențele unuia sau mai multor servicii publice de asistență socială, uneia sau mai multor organizații neguvernamentale și a beneficiat din partea acestora de acordarea unor servicii/ măsuri de sprijin;

              d) i s-a eliberat în ultimii 5 ani cel puțin un certificat medico-legal și/sau certificat medical care să ateste vătămările provenite din situațiile de violență domestică, și, după caz, orice alte documente doveditoare emise de către unitățile sanitare;

              e) victima face dovada înregistrării unei cereri de divorț, la instanță sau notar, sau a emiterii de către instanțele judecătorești a unei hotărâri definitive într-un proces de divorț sau a unui certificat de divorț.

·            Condițiile de vulnerabilitate:

              a)  se află în situația de dependență economică față de agresor și/sau nu are venituri proprii sau acestea sunt insuficiente;

              b) nu există alternative privind separarea de agresor din punctul de vedere al spațiului locativ;

              c)  primește în mod repetat din partea agresorului insulte și cuvinte jignitoare, brutale, umilitoare și/sau amenințări la adresa vieții și integrității sale și/sau a copiilor săi/din anturajul său, sau a rudelor/prietenilor;

              d) nu are calitatea de salariat la momentul realizării evaluării,

              e)  s-a aflat sau se află în concediu de îngrijire/creștere a copilului;

              f)  nu deține un certificat de calificare profesională pentru o anumită ocupație;

              g) face parte din categoria de șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri de lungă durată, tineri NEETs sau șomeri care sunt părinți unici susținători ai familiilor monoparentale;

              h) nu deține nici o diplomă de studii sau deține documente doveditoare privind absolvirea a cel puțin 4 clase;

              i) este o persoană cu dizabilități.

 

              ART. 8

   Accesul/admiterea în locuința protejată se realizează numai în situația în care sunt întrunite cumulativ cel putin una din conditiile de risc si cel putin una din conditiile de vulnerabilitate, precum  si in baza procedurii de admitere care va fi aprobata prin decizia furnizorului de servicii sociale, conform S2.1 STANDARD 2- ADMITEREA IN CADRUL LOCUINTEI PROTEJATE, MODULUI I-ACCESAREA SERVICIULUI, din anexa nr. III la Ordinul 28/2019.

 

              ART. 9

     Condițiile de admitere și furnizare a serviciilor sociale în Locuința protejată pentru victimele violenței domestice sunt următoarele:

Actele necesare pentru întocmirea dosarului social, potrivit Metodologiei de recrutare și selecție a grupului țintă sunt:

a) Actul de identitate al beneficiarului, precum și, atunci când este cazul, actele de identitate ale copiilor minori aflați în grija sa în cadrul locuinței protejate, în copie (în cazul în care beneficiarul solicită includerea/admiterea se află în imposibilitatea de a prezenta documente de identitate la momentul admiterii, acesta va completa o declarație pe propria răspundere sub sancțiunea prevederilor art. 326 din Codul penal. Personalul de la nivelul furnizorului de servicii sociale poate face demersuri la autoritățile competente în vederea cunoașterii situației beneficiarului privind actele de identitate (C.I., pașaport) și a identificării ultimei adrese de domiciliu;

b) Declarație pe proprie răspundere privind calitatea de victimă a violenței domestice (conform anexei nr. 7 la metodologie)

c) Cerere de înscriere în grupul țintă al proiectului (conform anexei nr.3 la metodologie)

d) Angajament de disponibilitate (conform anexei nr.4 la metodologie)

e) Declarație pe proprie răspundere privind evitarea dublei finanțări (conform anexei nr 5 la metodologie)

f) Declarație privind utilizarea și prelucrarea datelor personale (conform anexei nr 6 la metodologie)

g) Acord de dublă confidențialitate (conform anexei nr.8 la metodologie)

h) înscrisuri care să ateste îndeplinire condițiilor de risc  și de vulnerabilitate

i) orice alte înscrisuri care susțin necesitatea furnizării unor servicii adecvate pentru nevoile victimelor VD

j)    fișa de evaluare inițială la admitere/reevaluare a beneficiarului;

    k)decizia de includere/admitere aprobată/avizată de reprezentantul furnizorului de servicii sociale, în original;

    l) planul de intervenție;

   m) contractul de furnizare de servicii semnat de părți, în original.

 

ART. 10

Condiții de încetare a serviciilor sociale furnizate în Locuința protejată pentru persoanele victime ale violenței domestice:

a)      la cererea beneficiarului;

b)      la expirarea perioadei maxime de asistare;

c)      în caz de internare în instituții medicale în baza recomandărilor medicale pentru tratament;

d)      în caz de transfer în alte instituții de recuperare și integrare socială;

e)      în caz de forță majoră (cataclisme naturale, incendiu, apariția unui focar de infecție, sistarea licenței de funcționare a locuinței protejate);

f)       în cazul în care beneficiarul/beneficiara are un comportament inadecvat, care face incompatibilă acceptarea/rămânerea acesteia în locuința protejată;

g)      când nu se mai respecta clauzele contractuale de către beneficiară;

h)      în caz de deces al beneficiarei;

i)       în cazul nerespectării Regulamentului Intern și a normelor de comportament civic corespunzător;

j)       în cazul neîndeplinirii/nerespectării obligațiilor prevăzute în contractul de furnizare de servicii sociale;

k)      în cazul transferării beneficiarei în altă locuință protejată;

l)       în urma integrării socio – profesionale.

 

 

ART. 11 

Drepturile și obligațiile beneficiarilor serviciului social ”Locuința protejată pentru persoanele victime ale violenței domestice”

(1)   Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în "Locuința protejată pentru victimele violenței domestice" au următoarele drepturi:

a)    să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale fără  discriminare  pe bază de rasă, sex,  religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

b)    să participe, la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică;

c)    să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

d)                        să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

e)                        să fie asistați/reprezentați în exercitarea drepturilor de către personalul de specialitate a centrului și a Direcției Generale de Asistență Socială Craiova  atunci când nu au capacitate de exercitare a drepturilor;

f)  să li se garanteze demnitatea, intimitatea, viața intimă;

g)                        să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu;

 

(2) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Locuința protejată pentru victimele violenței domestice au următoarele obligații:

a) să respecte Regulamentul de ordine interioara și Regulamentul de organizare funcționare al Locuinței Protejate;

b) să coopereze cu asistentul social și cu alți specialiști în vederea întocmirii dosarului personal necesar obținerii unor drepturi prevăzute prin lege;

c) să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale la reevaluarea și revizuirea planului individualizat de asistență și îngrijire;

d) să răspundă material pentru pagubele produse din vină proprie la Locuința protejată;

e) să accepte investigațiile și tratamentul medical prevăzut în Regulamentul de ordine interioara, sub sancțiunea excluderii din locuință;

f)  să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală, economică și altele;

g) să participe, situația de dependență etc., la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

h) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;

i) sa respecte caracterul secret al locuinței protejate și al activităților derulate;

j) să respecte prevederile prezentului regulament.

 

ART. 12

Activități și funcții

Principalele funcții ale Locuinței protejate pentru victimele violenței domestice sunt:

a)   de furnizare a serviciilor sociale, prin asigurarea următoarelor activități:

 1. găzduire pe perioadă determinată de până la 1 an, în funcție de situația particulară a fiecărui beneficiar și în raport cu nevoile individuale ale acestuia;
 2. îngrijire personală, menținerea igienei personale în incinta locuinței protejate, igienizare primară (spălat, uscat, deparazitat, organizat) a articolelor de îmbrăcăminte și a altor obiecte personale;
 3. evaluare medicală primară/asistență medicală;
 4. dezvoltarea deprinderilor de viață independentă;
 5. educație  non-formală și informală;
 6. consiliere vocațională, grup de suport și acompaniere socială;
 7. sprijin pentru întocmirea actelor de identitate și/sau a altor documente, în funcție de particularitățile individuale.

b) de informare a beneficiarilor, a potențialilor beneficiari, a autorităților publice locale și a comunității cu privire la domeniul său de acțiune și intervenție, prin asigurarea următoarelor activități:

1. elaborarea de materialele informative pe suport de hârtie;

2. elaborarea de rapoarte de activitate - anual;

3. completarea chestionarelor de satisfacție – anual de către beneficiari.

     c) de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:

 1. elaborare împreună cu beneficiarii a ”Cartei drepturilor”;
 2. elaborare împreună cu beneficiarii a ”Regulilor locuinței protejate”;
 3. marcarea unor zile naționale/locale și internaționale, destinate categoriei de beneficiari căreia se adresează locuința protejată.  

d) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

 1. asigurarea infrastructurii și a logisticii;
 2. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;
 3. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;
 4. sprijinirea dezvoltării, extinderii, diversificării și creșterii calității serviciilor sociale;
 5. creșterea competențelor profesionale ale personalului implicat în domeniul acordării de servicii sociale, prin facilitarea accesului la cursuri de perfecționare și specializare;

e) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale locuinței protejate prin realizarea următoarelor activități:

1.  asigurarea calității condițiilor de locuit;

2. asigurarea calității hranei în raport cu resursele financiare alocate conform legislației în vigoare;

3. asigurarea logisticii în funcție de nevoile beneficiarilor și resursele furnizorului;

4. formarea și autoformarea continuă a personalului, disponibilitatea, capacitatea empatică și motivația personalului.

 

ART. 13 

Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

 (1) Serviciul social "Locuința protejată pentru victimele violenței domestice" funcţionează cu un număr de 1 total personal,  conform prevederilor Hotărârii consiliului local  …..., din care:

a) personal de conducere: Responsabilul de servicii sociale (cod COR 263513).

(2) Personal de specialitate

 La realizarea activităților din cadrul serviciului social "Locuința protejată pentru victimele violenței domestice", Responsabilul de servicii sociale este sprijinit de către personalul de specialitate din cadrul serviciilor complementare, respectiv grupul de suport prin Psiholog (cod COR 263411) și consiliere vocațională prin Consilier vocațional (cod COR 242315).

(3)Personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire

 Activitățile  auxiliare ale serviciului social vor fi asigurate de către personalul Direcției Generale de Asistenta Socială Craiova.

(4) Voluntari.

(5) Raportul angajat - beneficiar este 1 la 6. Coordonarea activității locuinței protejate este asigurata de Responsabilul de servicii sociale.

(6) Atribuțiile Responsabilului servicii sociale sunt:

a) participă la buna implementare a activităților specifice, legate de operaționalizarea rețelei naționale inovative integrate de locuințe protejate în vederea asigurării funcționării serviciilor sociale destinate victimelor violenței domestice care necesită separarea de agresor și sprijin pentru tranziția la o viață independentă;

b) urmărește evoluția beneficiarelor și colaborează cu grupul de suport și cu cabinetul de consiliere vocațională pentru asigurarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor personalizate ale beneficiarelor;

c) asigură o abordare integrată a serviciilor pentru victimele violenței domestice prin corelarea serviciilor furnizate la nivelul locuinței protejate cu furnizarea serviciilor complementare: grup de suport și cabinet consiliere vocațională;

d) participă la procesul de identificare și selecție a victimelor violenței domestice;

e) asigură coordonarea, îndrumarea și monitorizarea activităților desfășurate în cadrul Locuinței Protejate;

f) sprijină victimele violenței domestice în ceea ce privește învățarea și asumarea deprinderilor de viață independentă;

g) pregătește și facilitează transferul victimei violenței domestice la o viață independentă;

h) răspunde de calitatea activităților desfășurate la nivelul Locuinței Protejate și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

i) asigură distribuirea voucherelor de hrană și formulează recomandări pentru viață;

j) monitorizează modul de utilizare a resurselor alocate locuințelor protejate, materialelor consumabile și modul de întreținere a bunurilor și mobilierului din locuința protejată;

k) organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a Regulamentului de organizare și funcționare.

Art. 14

Personalul de specialitate

(1) Atribuţiile generale ale personalului de specialitate:

a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament;

b) colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor; identificării de resurse etc.;

c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;

d) sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.;

e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;

f) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;

g) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

(2) Personalul de specialitate care oferă servicii victimelor violenței domestice în cadrul activităților specifice grupului de suport și cabinetului de consiliere vocațională este:

a) Psiholog (263411), cu următoarele atribuții:

- participa la realizarea și buna implementare a activităților specifice domeniului de activitate și ale proiectului;

- asigura selectarea si includerea victimelor violentei domestice in cadrul grupurilor de suport;

- planifică realizarea ședințelor grupurilor de suport si asigura comunicarea informațiilor necesare către victimele violentei domestice;

- asigură cadrul de lucru adecvat necesar desfășurării ședințelor de grup în care fiecare victimă a violenței domestice să poată lucra cu sine însăși în sensul de surprindere ad-hoc a reacțiilor, stărilor, trăirilor generale prin și în interacțiunea cu ceilalți membri ai grupului;

- pregătește și asigură desfășurarea grupurilor de suport conform planificării;

- realizează evaluarea psihologică a fiecărei victime a violenței domestice și stabilește psihodiagnosticul;

- colaborează și comunică eficient cu echipa locală de implementare a proiectului și responsabilul de servicii sociale;

- raportează lunar activitatea desfășurată către responsabilul de servicii sociale.

b). Consilierul vocațional (242315), cu următoarele atribuții:

- participă la buna implementare a activităților specifice, creșterea nivelului de integrare socio-profesională a victimelor violenței domestice prin furnizarea de servicii de consiliere vocațională;

- asigură colaborarea permanentă cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Dolj, precum și cu organizațiile sindicale și patronale, în scopul corelării serviciilor oferite de către aceștia cu nevoile beneficiarelor, și facilitarea accesului la diferite tipuri de servicii de informare/formare/angajare;

- identifică aptitudinile, interesele, competențele victimelor violenței domestice și evaluează nivelul de dezvoltare vocațional prin proceduri metodologice specifice conform inventarelor aptitudinale, testelor și instrumentelor specifice;

- elaborează profilul vocațional al victimelor violenței domestice în baza aptitudinilor, competențelor, intereselor, caracteristicelor psiho-fizice, performanțelor și eșecurilor anterioare rezultatelor obținute la probele aplicate;

- identifică traseul potențial de dezvoltare vocațională, ținând cont de aptitudini, motivație, nivel școlar, sfera de interese, obiective stabilite pe termen scurt, mediu și lung ale victimelor violenței domestice dar și de caracteristicile psiho-fizice și contextual socio-cultural;

- elaborează planul de inserție profesională și îl revizuiește ori de câte ori este necesar împreună cu victimele violenței domestice, ținând cont de competențele dobândite, de capacitățile psiho-fizice, oferta și opțiunile privind plasarea pe piața muncii și de obiectivele personale ale beneficiarului pe termen scurt, mediu și lung;

- sprijină victimele violenței domestice în vederea obținerii unui loc de muncă ținând cont de nivelul de pregătire și caracteristicile psiho-fizice individualizate;

- identifică locuri de muncă vacante ținând cont de tipul angajatorului, cerințele și solicitărilor victimelor violenței domestice și mediul de lucru;

- oferă susținere motivațională victimelor violenței domestice, prin oferirea de alternative în vederea fundamentării, în mod autonom, a propriului traseu vocațional;

- asigură consiliere post-angajare prin gestionarea relației dintre victimele violenței domestice și angajator, în vederea acomodării și adaptării acestora la locul de muncă și particularizării locului de muncă la posibilitățile lor;

- întocmește dosare privind participarea fiecărei beneficiare la consiliere vocațională;

- colaborează și comunică eficient cu echipa locală de implementare a proiectului și cu responsabilul de servicii sociale;

- raportează lunar activitatea desfășurată către responsabilul de servicii sociale.

(3) Personalul administrativ, de întreținere, reparații, deservire

Activitatea administrativă, de întreținere, reparații, deservire este asigurată de către personalul Direcției Generale de Asistentă Socială Craiova.         

                            

            ART. 15

    Finanţarea centrului

    (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, Locuința protejată are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

    (2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse:

    a) bugetul Consiliului Local al Municipiului Craiova;

    b) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi din străinătate;

    c)  fonduri externe rambursabile şi nerambursabile;

    d) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.                     

  

ART. 16         

Dispoziţii finale

(1)   Prezentul regulament constituie anexă a Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială Craiova și se completează de drept cu prevederile legale în vigoare sau ulterioare. Modificarea/completarea prezentului regulament se face prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Craiova.

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Stelian BĂRĂGAN