Hotărârea nr. 106/2020

HCL 106 ORGANIGRAMA ŞI STATUL DE FUNCŢII ALE REGIEI AUTONOME DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI FONDULUI LOCATIV CRAIOVA PENTRU ANUL 2020

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

                                                                                                         

 

     HOTĂRÂREA NR.106

privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pentru anul 2020

 

 

          Consiliul Local al Municipiului  Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.03.2020;

          Având în vedere referatul de aprobare nr.42657/2020, raportul nr.42661/2020 al Serviciului Resurse Umane și raportul de avizare nr.44182/2020 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pentru anul 2020 și avizele nr.120/2020 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Iniţiativă şi Relaţii Internaţionale, nr.126/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti și nr.128/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;

          În conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003 privind Codul Muncii, republicată, Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, modificată şi completată, Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 şi Legii nr.15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, cu modificările şi completările ulterioare;

          În temeiul art.129 alin.2 lit.a coroborat cu alin.3 lit.c, art.139 alin.1, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pentru anul 2020, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

  CONTRASEMNEAZĂ,

                     

    SECRETAR GENERAL,

                Stelian BĂRĂGAN

                

   Nicoleta MIULESCU

 

     1

   40

 

                            SECŢIA PAZA SI ORDINE

 

PRIMAR

 
TOTAL PERSONAL = 854*

Din care:

PERS.CONDUCERE =  28

PERS.EXECUTIE =    826

 
                                                                                                                                                                 

 

 


CONSILIU DE ADMINISTRATIE

 
                                                                                                                                                                                

 

 


  1

 31

 

 

 

 

 
DIRECTOR BAZE SPORTIVE
 

        BIROU ORGANIZARE

      ACTIVITATI CULTURAL

       SPORTIVE SI IMAGINE

 

   1

   5

 

 

 
           

 

 

 


  -

 3

 

 

 

 
 COMPARTIMENT      RELAŢII PUBLICE ŞI REGISTRATURĂ
 
                                                                                    

 


BIROU ADMINISTRATIV, SUPERVIZARE TEHNICA, INTRETINERE SI REPARATII,

PAZA

 

   1

  28

 
                                                                                                                                                                                

 

 

 


                                                         

 

 


DIRECTOR TEHNIC  1-681

 

 

 

 

 

 

 

COMPARTIMENT FINANCIAR –

CONTABIL

 

   -

  2

 
                                                                                                                                                                                

 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

DIRECTOR ECONOMIC 1-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

29

 

 

 
 


    1

 5+420

 

                  Sectia Zone Verzi

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                   

 

 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                

 

 

 

SERVICIU COMERCIAL 1-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

29

 

 

 
                                                                                                                                                                                      

-

23

 

 
                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 *Regia poate angaja muncitori sezonieri funcţie de posibilităţile financiare                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

 

Stelian BĂRĂGAN

 

 

Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.106/2020

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Stelian BĂRĂGAN

 

 

 

 

 

 

 

STAT  DE   FUNCTII

AL REGIEI AUTONOME DE ADMINISTRARE A

DOMENIULUI PUBLIC ŞI FONDULUI LOCATIV CRAIOVA

PE  ANUL  2020

 

 

 

 

Nr.

Crt.

DENUMIRE FUNCŢIE

FUNCŢIE

COND./ EXEC.

NIVEL

STUDII

NUMĂR

POSTURI

1

DIRECTOR GENERAL

C

S

1

 

 

 

 

1

2

CONSULTANT ÎN MANAGEMENT

E

S

1

 

 

 

 

1

 

SECŢIA PAZĂ ŞI ORDINE

 

 

 

3

ŞEF SECŢIE

C

S

1

43

Muncitori

E

M

40

 

Total TESA

 

 

1

 

Total muncitori

 

 

40

 

Total secţie IP

 

 

41

 

SERVICIU ACHIZIŢII PUBLICE ŞI APROVIZIONARE

 

 

 

44

ŞEF SERVICIU

C

S

1

47

ECONOMIST

E

S

3

49

INGINER

E

S

2

51

GESTIONAR

E

M

2

52

MUNCITOR

E

M

1

 

Total TESA

 

 

6

 

Total muncitori

 

 

3

 

Total serviciu IP

 

 

9

 

COMPARTIMENT PROTECŢIA MUNCII, PSI, APĂRARE CIVILĂ, MEDICINA MUNCII, SITUAŢII DE URGENŢĂ

 

 

 

53

MEDIC

E

S

1

54

TEHNICIAN CU ATRIBUŢII ÎN DOMENIUL PREVENIRII ŞI STINGERII INCENDIILOR ŞI PROTECŢIA MUNCII

E

M

1

 

Total TESA

 

 

2

 

Total muncitori

 

 

-

 

Total compartiment IP

 

 

2

 

SERVICIU RESURSE UMANE ŞI SALARIZARE

 

 

 

55

ŞEF SERVICIU

C

S

1

59

ECONOMIST

E

S

4

60

INGINER

E

S

1

61

CONTABIL

E

M

1

 

Total TESA

 

 

7

 

Total muncitori

 

 

-

 

Total serviciu IP

 

 

7

 

COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN

 

 

 

63

AUDITOR INTERN

E

S

2

 

Total TESA

 

 

2

 

Total muncitori

 

 

-

 

Total compartiment IP

 

 

2

 

COMPARTIMENT CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE

 

 

 

64

ECONOMIST

E

S

1

 

Total TESA

 

 

1

 

Total muncitori

 

 

-

 

Total compartiment IP

 

 

1

 

COMPARTIMENT CONTROL INTERN

 

 

 

65

ECONOMIST

E

S

1

 

Total TESA

 

 

1

 

Total muncitori

 

 

-

 

Total compartiment IP

 

 

1

 

BIROU JURIDIC, EXECUTĂRI SILITE RECUPERĂRI

 

 

 

66

ŞEF BIROU

C

S

1

70

CONSILIER JURIDIC

E

S

4

 

Total TESA

 

 

5

 

Total muncitori

 

 

-

 

Total birou IP

 

 

5

 

SERVICIU PRIVAT PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

 

 

 

71

ŞEF SERVICIU PRIVAT PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

C

S

1

 

Total TESA

 

 

1

 

Total muncitori

 

 

-

 

COMPARTIMENT PENTRU PREVENIRE

 

 

 

72

CADRU TEHNIC CU ATRIBUŢII ÎN DOMENIUL PREVENIRII ŞI STINGERII INCENDIILOR

E

M

1

 

Total TESA

 

 

             1

 

Total muncitori

 

 

             -

 

Total compartiment

 

 

             1

 

Total serviciu IP

 

 

             2

 

COMPARTIMENT RELAŢII PUBLICE  ŞI REGISTRATURĂ

 

 

 

73

PURTĂTOR DE CUVÂNT

E

S

1

74

REGISTRATOR

E

S

1

75

SECRETAR

E

M

1

 

Total TESA

 

 

2

 

Total muncitori

 

 

1

 

Total compartiment IP

 

 

3

76

RESPONSABIL CU PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

E

S

1

 

 

 

 

1

 

SERVICIU COMERCIAL

 

 

 

77

ȘEF SERVICIU

C

S

1

 

COMPARTIMENT MARKETING

 

 

 

78

SPECIALIST MARKETING

E

S

1

79

INGINER

E

S

1

 

Total TESA

 

 

2

 

Total muncitori

 

 

-

 

Total compartiment IP

 

 

2

 

BIROU CONTRACTE FOND LOCATIV ŞI SPAŢII CU ALTĂ DESTINAŢIE

 

 

 

80

ȘEF BIROU

C

S

1

82

ECONOMIST

E

S

2

83

INGINER

E

S

1

84

TEHNICIAN

E

M

1

 

Total TESA

 

 

5

 

Total muncitori

 

 

-

 

Total birou IP

 

 

5

 

Total serviciu

 

 

8

85

DIRECTOR BAZE SPORTIVE

C

S

1

 

 

 

 

1

 

BIROU ADMINISTRATIV

 

 

 

86

ŞEF BIROU

C

S

1

102

Muncitori

E

M

16

 

Total TESA

 

 

1

 

Total muncitori

 

 

16

 

Total birou

 

 

17

 

COMPARTIMENT SITUAŢII DE URGENŢĂ, INTERVENŢII ŞI FISPA

 

 

 

104

Servant pompier

E

M

2

 

Total TESA

 

 

-

 

Total muncitori

 

 

2

 

Total compartiment

 

 

2

 

BIROU ORGANIZARE ACTIVITĂŢI CULTURAL – SPORTIVE ŞI IMAGINE

 

 

 

105

ŞEF BIROU

C

S

1

107

INSTRUCTOR SPORTIV

E

S

2

108

CONSILIER JURIDIC

E

S

1

109

OPERATOR

E

M

1

110

Muncitori

E

M

1

 

Total TESA

 

 

5

 

Total muncitori

 

 

1

 

Total birou

 

 

6

 

BIROU AUTOMATIZĂRI ÎNTREŢINERE

 

 

 

111

ŞEF BIROU

C

S

1

113

INGINER

E

S

2

116

Muncitori

E

M

3

 

Total TESA

 

 

3

 

Total muncitori

 

 

3

 

Total birou

 

 

6

 

Total direcţie IP

 

 

32

117

MANAGER CENTRUL MULTIFUNCŢIONAL

C

S

1

 

 

 

 

1

 

BIROU ADMINISTRATIV, SUPERVIZARE TEHNICĂ , ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII, PAZĂ

 

 

 

118

ŞEF BIROU

C

S

1

120

INGINER

E

S

2

146

Muncitori

E

M

26

 

Total TESA

 

 

3

 

Total muncitori

 

 

26

 

Total birou

 

 

29

 

BIROU MARKETING, VÂNZĂRI, ORGANIZARE TÂRGURI ŞI EXPOZIŢII

 

 

 

147

ŞEF BIROU

C

S

1

152

SPECIALIST MARKETING

E

S

5

154

CONSILIER JURIDIC

E

S

2

 

Total TESA

 

 

8

 

Total muncitori

 

 

-

 

Total birou

 

 

8

 

COMPARTIMENT FINANCIAR – CONTABIL

 

 

 

156

ECONOMIST

E

S

2

 

Total TESA

 

 

2

 

Total muncitori

 

 

-

 

Total compartiment

 

 

2

 

 

 

 

 

157

DIRECTOR ECONOMIC

C

S

1

 

 

 

 

1

 

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV

 

 

 

158

INGINER

E

S

1

159

GESTIONAR

E

M

1

161

Muncitori

E

M

2

 

Total TESA

 

 

1

 

Total muncitori

 

 

3

 

Total compartiment IP

 

 

4

 

SERVICIUL FINANCIAR-CONTABILITATE,ÎNCASĂRI NUMERAR

 

 

 

162

ŞEF SERVICIU

C

S

1

168

ECONOMIST

E

S

6

169

CONTABIL

E

M

1

172

Muncitori

E

M

3

 

Total TESA

 

 

8

 

Total muncitori

 

 

3

 

Total serviciu IP

 

 

11

 

 

 

 

 

173

DIRECTOR TEHNIC

C

S

1

 

 

 

 

 

 

SERVICIU TEHNIC PRODUCŢIE

 

 

 

174

ŞEF SERVICIU

C

S

1

179

INGINER

E

S

5

180

ECONOMIST

E

S

1

181

SUBINGINER

E

SSD

1

183

TEHNICIAN

E

M

2

 

Total TESA

 

 

10

 

Total muncitori

 

 

-

 

Total serviciu IP

 

 

10

 

SECTOR ÎNTREŢINERE,REPARAŢII CONSTRUCŢII URBANE,MOBILIER URBAN, JOCURI DE COPIIl FÂNTÂNI ARTEZIENE ŞI CENTRALE TERMICE

 

 

 

184

ŞEF SECTOR

C

S

1

186

INGINER

E

S

2

188

MAISTRU

E

M

2

232

Muncitori

E

M

44

 

Total IP

 

 

5

 

Total muncitori DP

 

 

44

 

Total sector

 

 

49

 

SECTOR COLOANĂ AUTO, EXPLOATARE, ATELIER MECANIC

 

 

 

233

ŞEF SECTOR

C

S

1

234

INGINER

E

S

1

235

Economist

E

S

1

236

Maistru

E

M

1

289

Muncitori

E

M

53

 

Total IP

 

 

4

 

Total muncitori DP

 

 

53

 

Total sector

 

 

57

 

SECTOR SIGURANŢA CIRCULAŢIEI ȘI LABORATOR DE ANALIZĂ ȘI ÎNCERCĂRI ÎN ACTIVITATEA DE CONSTRUCȚII

 

 

 

290

ŞEF SECTOR

C

S

1

291

INGINER

E

S

1

292

MAISTRU

E

M

1

318

Muncitori

E

M

26

 

Total IP

 

 

3

 

Total muncitori DP

 

 

26

 

Total sector

 

 

29

 

SECTOR ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII STRĂZI

 

 

 

319

ŞEF SECTOR

C

S

1

320

ECONOMIST

E

S

1

348

Muncitori

E

M

28

 

Total IP

 

 

2

 

Total muncitori DP

 

 

28

 

Total sector

 

 

30

 

SECTOR ADMINISTRARE CIMITIRE ŞI CONSTRUCŢII FUNERARE

 

 

 

349

ŞEF SECTOR

C

S

1

350

INGINER

E

S

1

354

Administratori

E

S

4

362

Funcţionar economic

E

M

8

428

Muncitori

E

M

66

 

Total IP

 

 

14

 

Total muncitori DP

 

 

66

 

Total sector

 

 

80

 

SECŢIA ZONE VERZI

 

 

 

429

ŞEF SECŢIE

C

S

1

430

ECONOMIST

E

S

1

431

INGINER

E

S

1

433

TEHNICIAN

E

M

2

434

GESTIONAR

E

M

1

 

Total IP

 

 

6

 

FORMAȚIA TOALETE ECOLOGICE ŞI GRUPURI SOCIALE

 

 

 

435

INGINER

E

S

1

446

Muncitori

E

M

11

 

Total IP

 

 

1

 

Total muncitori DP

 

 

11

 

Total sector

 

 

12

 

SECTOR TĂIERI ARBORI

 

 

 

447

ȘEF SECTOR

C

S

1

449

INGINER

E

S

2

464

Muncitori

E

M

15

 

Total IP

 

 

3

 

Total muncitori DP

 

 

15

 

Total formaţie

 

 

18

 

BIROU ADMINISTRARE GRĂDINĂ ZOOLOGICĂ

 

 

 

465

ŞEF BIROU

C

S

1

466

MEDIC VETERINAR

E

S

1

467

TEHNICIAN VETERINAR

E

M

1

483

Muncitori

E

M

16

 

Total IP

 

 

3

 

Total muncitori DP

 

 

16

 

Total birou

 

 

19

 

COMPARTIMENT PROTECŢIA MEDIULUI ŞI AGREMENT

 

 

 

484

INGINER

E

S

1

485

TEHNICIAN

E

M

1

488

MUNCITORI

E

M

3

 

Total IP

 

 

2

 

Total muncitori DP

 

 

3

 

Total compartiment

 

 

5

 

SECTOR ÎNTREȚINERE ORAȘ

 

 

 

489

ŞEF SECTOR

C

S

1

499

INGINER

E

S

10

 504

TEHNICIAN

E

M

5

824

Muncitori

E

M

320

 

Total IP

 

 

16

 

Total muncitori DP

 

 

320

 

FORMAŢIA SERĂ ȘI PEPINIERĂ

 

 

 

826

INGINER

E

S

2

847

Muncitori

E

M

21

 

Total IP

 

 

2

 

Total muncitori DP

 

 

21

 

Total formaţie

 

 

23

 

Total Sector Întreținere Oraş

 

 

359

 

 

FORMAȚIA HIPODROM

 

 

 

848

MEDIC VETERINAR

E

S

1

854

Muncitori

E

M

6

 

Total IP

 

 

1

 

Total muncitori DP

 

 

6

 

Total sector

 

 

7