Hotărârea nr. 105/2020

HCL 105 ORGANIGRAMA ŞI STATUL DE FUNCŢII ALE S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L. PENTRU ANUL 2020

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

         HOTĂRÂREA NR.105

privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pentru anul 2020

 

 

          Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.03.2020;

              Având în vedere referatul de aprobare nr.41895/2020, raportul nr43818/2020 al Serviciului Resurse Umane și raportul de avizare nr.44310/2020 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale S.C. Salubritate  Craiova S.R.L., pentru anul 2020 și avizele nr.120/2020 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Iniţiativă şi Relaţii Internaţionale, nr.126/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti și nr.128/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;;

În conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003, republicată, privind Codul Muncii, modificată şi completată şi Legii nr.31/1990, republicată, privind societăţile comerciale, modificată şi completată;

          În temeiul art.129 alin.2 lit.a, coroborat cu alin.3 lit.c, art.139 alin.1, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

                                                           

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1.  Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale S.C. Salubritate  Craiova S.R.L., pentru anul 2020, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se mandatează dna. Rezeanu Marinela, reprezentantul municipiului Craiova, voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor a S.C. Salubritate Craiova S.R.L., organigrama şi statul de funcţii aprobate la art.1.

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, S.C. Salubritate Craiova S.R.L şi dna. Rezeanu Marinela vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

  CONTRASEMNEAZĂ,

 

   SECRETAR GENERAL,

Stelian BĂRĂGAN

      Nicoleta MIULESCU

                         

 

ANEXA 1
ORGANIGRAMA 2019
S.C. SALUBRITATE CRAIOVA SRL CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
TOTAL PERSONAL 7961 ADMINISTRATOR = DIRECTOR GENERAL
din care :
CONDUCERE - 14
EXECUTIE - 7201821BIROU RESURSE UMANE2"COMPARTIMENT MARKETING, RELATII"
6 - SALARIZARE CU PUBLICUL SI MASS MEDIA
1COMPARTIMENT AUDIT INTERN2COMPARTIMENT JURIDIC
3COMPARTIMENT MANAGEMENT2COMPARTIMENT
"CALITATE, MEDIU,S.S.M., S.U."ACHIZITII PUBLICE
2COMPARTIMENT CONTROL INTERN2COMPARTIMENT I.T.
1DIRECTOR TEHNIC1 DIRECTOR COMERCIAL1 DIRECTOR ECONOMIC
732012219135112511671334120127177
ACTIVITATEA DISPECERATCOMPARTIMENT TEHNIC ACTIVITATEA D.D.D. SERVICIUL GESTIONARE CAINI FARA STAPANCOMPARTIMENT TRAFICSECTIA SALUBRIZARE STRADALA SECTIA TRANSPORT DESEURI SERVICIUL ABONATI COMPARTIMENT FACTURARE CONTRACTARESERVICIUL CORP CONTROL" SERVICIUL ADMINISTRATIV,"" PAZA, SECRETARIAT "BIROU FINANCIAR CONTABILITTAECOMPARTIMENTAPROVIZIONARE
ATELIER AUTO ATELIER CONF.METALICE
serviciul abonati
00191315932
760901490
fituica
--------------------------------------------------------------------------------
Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.105/2020
ORGANIGRAMA 2020
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
TOTAL PERSONAL 8141 ADMINISTRATOR = DIRECTOR GENERAL
din care :
CONDUCERE - 16
EXECUTIE - 7981BIROU RESURSE UMANE2"COMPARTIMENT MARKETING, RELATII"
6 - SALARIZARE CU PUBLICUL SI MASS MEDIA
"PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,"1COMPARTIMENT AUDIT INTERN2COMPARTIMENT JURIDIC
Stelian BĂRĂGAN
3COMPARTIMENT MANAGEMENT2COMPARTIMENT
"CALITATE, MEDIU,S.S.M., S.U."ACHIZITII PUBLICE
2COMPARTIMENT CONTROL INTERN2COMPARTIMENT I.T.
1DIRECTOR TEHNIC1 DIRECTOR COMERCIAL1 DIRECTOR ECONOMIC
732012220"DEPARTAMENT SALUBRIZARE CAI PUBLICE, DESZAPEZIRE SI CURATENIE INTERIOARA"12311661324120118191717
ACTIVITATEA DISPECERATCOMPARTIMENT TEHNIC ACTIVITATEA D.D.D.SERVICIUL GESTIONARE CAINI FARA STAPANCOMPARTIMENT TRAFIC"SECTIA MECANI, CONF. MET."SECTIA TRANS PORT DESEURI SERVICIUL ABONATI COMPARTIMENT FACTURARE CONTRACTARESERVICIUL CORP CONTROLSERVICIUL ADMINISTRATIV-CLADIRI SI PAZASERVICIUL ARHIVARE SECRETARIATBIROU FINANCIAR CONTABILITTAESERVICIULAPROVIZIONARE
1421
ATELIER AUTO ATELIER CONF. METALICE152
"SECTIE SALUBRIZARE CAI PUBLICE, DESZAPEZIRE"COMPARTIMENTUL CURATENIE INTERIOARA
ACTIVI TATEA R.R.R.
139921
15
serviciul abonati
00191315932
760901490
fituica

PANEXA NR.2 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.105/2020
STAT DE FUNCŢII -2020
NR. DENUMIREA FUNCTIEITIPNIVEL NR. TOTAL POSTURINR. POSTURI
CRT.FUNCTIESTUDII
1ADMINISTRATATOR = DIRECTOR GENERAL SOCIETATE COMERCIALAconduceresuperioare11
1DIRECTOR COMERCIALconduceresuperioare11
2DIRECTOR TEHNICconduceresuperioare11
3DIRECTOR ECONOMICconduceresuperioare11
33
"COMPARTIMENT MANAGEMENT CALITATE, MEDIU, SSM, S.U."
1SPECIALIST IN DOMENIUL SSMexecutiesuperioare31
2INSPECTOR DE SPECIALITATE ECOLOGexecutiesuperioare1
3INSPECTOR PROTECTIE CIVILAexecutiesuperioare1
3
"COMPARTIMENT MARKETING, RELATII CU PUBLICULSI MASS MEDIA"
1SPECIALIST IN RELATII PUBLICEexecutiesuperioare1
2SPECIALIST MARKETINGexecutiesuperioare1
2
COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE
1EXPERT ACHIZITII PUBLICEexecutiesuperioare#REF!2
2
COMPARTIMENT I.T.
1INGINER DE SISTEM IN INFORMATICAexecutiesuperioare1
2ADMINISTRATOR BAZE DE DATEexecutiesuperioare1
2
COMPARTIMENT TEHNIC
1INGINER MECANICexecutiesuperioare11
2TEHNICIAN ECONOMISTexecutiesuperioare1
3ECONOMIST IN ECONOMIA GENERALAexecutiesuperioare11
23
COMPARTIMENT JURIDIC
1CONSILIER JURIDICexecutiesuperioare22
22
COMPARTIMENT CONTROL INTERN
1CONTROLOR DE GESTIUNEexecutiesuperioare1
2CONSULTANT IN MANAGEMENTexecutiesuperioare1
2
BIROU RESURSE UMANE-SALARIZARE
1SEF BIROUconduceresuperioare1
2ECONOMIST IN ECONOMIE GENERALAexecutiesuperioare22
3"TEHNICIAN NORMARE,SALARIZARE,ORGANIZARE"executiemedii/postliceale11
4SPECIALIST RESURSE UMANEexecutiesuperioare11
5SPECIALIST IN RELATII DE MUNCAexecutiesuperioare1
6CONSILIER JURIDICexecutiesuperioare1
7
SERVICIUL ADMINISTRATIV- CLADIRI SI PAZA
1SEF SERVICIUconduceresuperioare11
2ADMINISTRATORexecutiemedii11
3IGRIJITOR CLADIRIexecutiemedii1
4PAZNICexecutiegenerale15
5ELECTRICIAN DE INTRETINERE SI REPARATIIexecutiemedii1
19
SERVICIUL ARHIVARE-SECRETARIAT
1SEF SERVICIUconduceresuperioare11
2SECRETAR ASISTENT DIRECTORexecutiemedii/postliceale11
3TELEFONISTexecutiemedii1
4FUNCTIONAR ADMINISTRATIVexecutiemedii11
5FEMEIE DE SERVICIUexecutiegenerale3
6LEGATOR MANUALexecutiemedii1
7ARHIVARexecutiemedii2
10
COMPARTIMENT AUDIT INTERN
1AUDITOR INTERN executiesuperioare11
11
BIROU FINANCIAR-CONTABILITATE
1SEF BIROU FINANCIAR - CONTABILITATEconduceresuperioare11
2ECONOMIST IN ECONOMIE GENERALAexecutiesuperioare13
3CASIER TREZORIERexecutiemedii11
4CONTABILexecutiemedii13
48
SERVICIUL ABONATI
1SEF SERVICIUconduceresuperioare11
2FUNCTIONAR ECONOMICexecutiemedii110
3CASIER executiemedii121
4INGINER PRODUCTIEexecutiesuperioare1
33
SERVICIUL APROVIZIONARE
1SEF SERVICIUconduceresuperioare11
2SPECIALIST MARKETINGexecutiesuperioare11
3MERCEOLOGexecutiemedii11
4GESTIONAR DEPOZIT executiemedii12
5MAGAZINERexecutiemedii1
6FUNCTIONAR ADMINISTRATIVexecutiemedii11
7LUCRATOR GESTIONARexecutiemedii1
8
"COMPARTIMENT FACTURARE, CONTRACTARE"
1ECONOMIST IN ECONOMIE GENERALAexecutiesuperioare13
2FUNCTIONAR ADMINISTRATIVexecutiemedii 1
4
SERVICIUL CORP CONTROL
1SEF SERVICIUconduceresuperioare1
2CONSILIER JURIDICexecutiesuperioare1
3INGINER ECOLOGexecutiesuperioare1
4FUNCTIONAR ADMINISTRATIVexecutiemedii18
21
ACTIVITATEA DISPECERAT
1DISPECERexecutiemedii77
77
"SECTIA MECANIC, CONFECTII METALICE"
1SEF SECTIE conduceresuperioare11
2MAISTRU MECANICexecutiemedii/postliceale11
3MECANIC AUTOexecutiemedii9
4FUNCTIONAR ECONOMICexecutiemedii1
5LACATUS MECANIC executiemediimedii4
6ELECTRICIAN AUTOexecutiemedii2
7SUDORexecutiemedii2
8STRUNGAR UNIVERSALexecutiemedii1
9VOPSITOR AUTOexecutiemedii1
10VULCANIZATOR PIESE DIN CAUCIUC LA PRESEexecutiemedii1
11SPALATOR VEHICULEexecutiegenerale1
24
COMPARTIMENT TRAFIC
1 LOGISTICIAN GESTIUNE FLUX- Manager transportexecutiesuperioare1
2INGINER AUTOVEHICULE RUTIERE-Manager transportexecutiesuperioare1
3INGINER MECANIC (RESPONSABIL MENTENANTA)executiesuperioare1
4LOGISTICIAN IN TRANSPORTURIexecutiesuperioare1
2REVIZOR TEHNIC AUTOexecutiemedii2
3IMPIEGAT AUTOexecutiemedii2
7SOFERI DE AUTOTURISME SI CAMIONETEexecutiemedii12
20
"DEPARTAMENT SALUBRIZARE CAI PUBLICE, DESZAPEZIRE SI CURATENIE INTERIOARA"
SEF DEPARTAMENTconduceresuperioare1
1
"SECTIA SALUBRIZARE CAI PUBLICE, DESZAPEZIRE "
1SEF SECTIEconduceresuperioare1
2SEF FORMATIEexecutiesuperioare1
3INGINER ECONOMISTexecutiesuperioare1
4MAISTRU MECANICexecutiemedii/postliceale1
5FUNCTIONAR ECONOMICexecutiemedii1
6DISPECER OPERATIUNI SALUBRIZAREexecutiemedii16
7LUCRATOR PENTRU SALUBRIZARE CAI PUBLICE executiegenerale159
8LUCRATOR PENTRU SALUBRIZARE CAI PUBLICE-sezonieriexecutiegenerale170
9CONDUCATOR AUTOSPECIALAexecutiemedii038
10SOFERI DE AUTOTURISME SI CAMIONETE- sezonieri executiemedii12
400
COMPARTIMENT CURATENIE INTERIOARA
1LUCRATOR PENTRU SALUBRIZARE CAI PUBLICE/ CURATENIE INTexecutiegeneraleexecutie20
2DISPECER OPERATIUNI SALUBRIZAREexecutiemedii1
21
SECTIA TRANSPORT DESEURItotal dep 422
1SEF SECTIEconduceresuperioare11
2SEF FORMATIEexecutiesuperioare1
3LOGISTICIAN GESTIUNE FLUXexcutiesuperioare1
4MAISTRU MECANIC AUTOexecutiemedii32
5FUNCTIONAR ADMINISTRATIVexecutiemedii2
functionari administrativi (3 CPS+1urmaritor vase)6LUCRATOR OPERATIV PENTRU AUTOCOMPACTOAREexecutiegenerale16698
7CONDUCATOR AUTOSPECIALAexecutiemedii47
152
* ACTIVITATEA R.R.R (subordonata Sectie Transport Deseuri)
1INGINER MECANICexecutiesuperioare11
2CONDUCATOR AUTOSPECIALAexecutiemedii4
3LUCRATOR OPERATIV PENTRU AUTOCOMPACTOAREexecutiegenerale10
15
Total SectieT.D167
SERVICIUL GESTIONARE CAINI FARA STAPAN
1SEF SERVICIUconduceresuperioare11
2ECONOMIST IN ECONOMIE GENERALAexecutiesuperioare11
3TEHNICIAN VETERINARexecutiemedii/postliceale13
4SOFERI DE AUTOTURISME SI CAMIONETEexecutiemedii2
5INGRIJITOR CAINI IN ADAPOSTURIexecutiegenerale6
6PRINZATOR CAINIexecutiegenerale4
7PAZNICexecutiegenerale5
8BUCATARexecutiemedii1
#VALUE!123
"ACTIVITATEA DEZINFECTIE, DERATIZARE, DEZINSECTIE"
1EXPERT INGINER HORTICOLexecutiesuperioare11
2SOFERI DE AUTOTURISME SI CAMIONETEexecutiemedii2
3SOFERI DE AUTOTURISME SI CAMIONETE- sezonierexecutiemedii1
agenti DDD4"AGENT DEZINFECTIE, DERATIZARE, DEZINSECTIE "executiemedii65
5"AGENT DEZINFECTIE, DERATIZARE, DEZINSECTIE -sezonieri"executiemedii11
720
TOTAL GENERAL814
"PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ,"
Stelian BĂRĂGAN