Hotărârea nr. 104/2020

HCL 104 ORGANIGRAMA ŞI STATUL DE FUNCŢII ALE POLIŢIEI LOCALE A MUNICIPIULUI CRAIOVA PENTRU ANUL 2020

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

 

                                                                                                            

 

    HOTĂRÂREA NR.104

privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, pentru anul 2020

 

 

          Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.03.2020;

          Având în vedere referatul de aprobare nr.38796/2020, raportul nr.38797/2020 întocmit de Serviciul Resurse Umane şi raportul de avizare nr.39203/2020 întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, pentru anul 2020 și avizele nr.120/2020 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Iniţiativă şi Relaţii Internaţionale, nr.126/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti și nr.128/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;

          În conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003, republicată, privind Codul Muncii, modificată şi completată, Legii nr.155/2010, republicată, privind Poliţia Locală, modificată și completată, Hotărârii Guvernului nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale și Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare;

          În temeiul art.129 alin.2 lit.a, coroborat cu alin.3 lit.c, art.139 alin.1, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, pentru anul 2020, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Poliţia Locală a Municipiului Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

         CONTRASEMNEAZĂ,

                   

            SECRETAR GENERAL,

              Stelian BĂRĂGAN

             Nicoleta MIULESCU

 

Anexa.nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.104/2020

 

 

Președinte de ședință,

Stelian BĂRĂGAN

 

 

Consiliul Local al Municipiului Craiova
Anexa.nr.2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.104/2020
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Stelian BĂRĂGAN
STATUL DE FUNCTII
AL POLITIEI LOCALE A MUNICIPIULUI CRAIOVA
2020
STRUCTURAFunctia publicaFunctia contractuala
Nr. crtNumele si prenumelede conducerede executieclasagradul profesionalgradatiaNivelul studiilorde cond.de executieNivelul studiilor
1MATEESCUOCTAVIANdirector executivS
2TIRCUMARIUSdirector executiv adjunctS
SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE SI CONTROL MANAGERIAL INTERN
3CONSTANTINESCUIULIAsef serviciuS
4MANEAEMILIA-CARMENconsilierIsuperior5S
5OZUNUDANIELA-GABRIELAconsilierIsuperior5S
6NEATUCLAUDIA-ANAMARIAconsilierIsuperior4S
7RUSURODICAconsilierIprincipal5S
8PASOIFLORENTINA ALINAconsilierIasistent2S
9vacantconsilierIprincipalS
10DINCULEANUELENAmuncitor calificat IIM
SERVICIUL RESURSE UMANE, PROTECTIA MUNCII SI SITUATII DE URGENTA
11NICAHARICLEA-DANIELLAsef serviciuS
12CORDEAVERONICAconsilierIsuperior5S
13CUCUMIHAELA-SIMONAconsilierIsuperior5S
14IONLUIZA-AURELIAconsilierIsuperior5S
15MITROIIONconsilierIsuperior5S
16MANOLACHECONSTANTINconsilierIIIsuperior5M
17vacantconsilierIsuperiorS
18vacantconsilierIsuperiorS
SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE, LOGISTICA SI ADMINISTRATIV
19CORACICRISTIAN ALEXANDRUsef serviciuS
20IANCUELENAconsilier achizitiiIsuperior5S
21MITOAICASAVEL GHEORGHEconsilier achizitiiIprincipal5S
22NITUIONELA MIRELAconsilier achizitiiIprincipal4S
23POSOIUNICOLAE DECEBALpolitist localIIIsuperior5M
24MISCUMARINsoferM
25VADUVACRISTINELsoferM
26TROCEANUGHEORGHEmuncitor calificat IM
SERVICIUL RELATII CU PUBLICUL, CIRCUITUL DOCUMENTELOR SI ACCES PERSOANE
27CROITORUFLORENTINA-DENISAsef serviciuS
28BARBUCONSTANTINpolitist localIIIsuperior5M
29DUTADORINpolitist localIIIsuperior4M
30ILINAVASILEpolitist localIIIsuperior5M
31MIRIONESCUMIHAI-CATALINpolitist localIIIsuperior5M
32NASTURELSIMONA-MIHAELApolitist localIsuperior4S
33PISTOLEAANGELApolitist localIsuperior5S
34SCAICEANUMARIANpolitist localIIIsuperior5M
SERVICIUL CONTENCIOS JURIDIC, PROCESARE CONTRAVENTII SI ARHIVA
35BADICASIMONA ELENAsef serviciuS
36PIRVULESCUSTELIANA NICOLETAconsilier juridicIsuperior5S
37POENARUMARIA ALINAconsilier juridicIasistent0S
38CARUNTUGEORGIANA-CRISTINApolitist localIprincipal3S
39IONITALOREDANApolitist localIIIsuperior4M
40IORDACHENICULINA-MARINELApolitist localIasistent4S
41STROIEMARIOARA-NEDApolitist localIsuperior5S
42vacantconsilierIasistent
43VARLOIANUNATALIAsecretarM
SERVICIUL SISTEME INFORMATICE, DISPECERAT SI EVIDENTA PERSOANELOR
44TENESCUTRAIANsef serviciuS
45BACESCULIVIA- CAMELIApolitist localIsuperior5S
46BIRSANUGEORGE-VALENTINpolitist localIprincipal4S
47BUBATUIOANApolitist localIsuperior5S
48COTANFLORINpolitist localIasistent5S
49CURUCUIRINA-CAMELIApolitist localIIIsuperior5M
50STANCUGABIpolitist localIsuperior5S
51VADUVACRISTINEL-FELIXpolitist localIsuperior5S
DISCIPLINA IN CONSTRUCTII, ACTIVITATE COMERCIALA SI PROTECTIA MEDIULUI
52sef serviciuS
BIROUL DISCIPLINA IN CONSTRUCTII, AFISAJ STRADAL SI PROTECTIA MEDIULUI
53FLORESCUSTEFANsef birouS
54BORDUSEVERpolitist localIsuperior5S
55CIOCOIUNICUpolitist localIprincipal5S
56COJANFLOAREApolitist localIsuperior5S
57COJOCARUIONUT GABRIELpolitist localIasistent1S
58DASCULTUJEAN CRISTIANpolitist localIsuperior5S
59DUMITRESCUGEORGE-IULIANpolitist localIsuperior4S
60HERALIVIU VIRGILpolitist localIprincipal5S
61IONESCUADRIANpolitist localIsuperior5S
62IORDACHELUDMILA TATIANApolitist localIsuperior4S
63MIERTESCUIONELpolitist localIsuperior5S
64MITUCAMARIUS-ALINpolitist localIprincipal4S
65MUGESCUCRISTINA IONELApolitist localIasistent2S
66OPRISORMARCELpolitist localIsuperior5S
67RADOIMARINpolitist localIIIsuperior5M
68ROTARUFLORIANA-LOREDANApolitist localIsuperior4S
69SMARANDACHESCUCRISTIANpolitist localIsuperior5S
70STEFANESCUPUIUpolitist localIprincipal5S
71TANASIECLAUDIU-VALENTINpolitist localIIIsuperior4M
72vacantpolitist localIprincipalS
73vacantpolitist localIprincipalS
BIROUL ACTIVITATE COMERCIALA
74GHITASEBASTIAN- NARCISsef birouS
75BALASAMINODORA- VIORICApolitist localIsuperior5S
76BELBIEGEORGEpolitist localIsuperior3S
77GHENEAMIHAELA LAVINIApolitist localIasistent1S
78LAZARFLORIAN-MARIUSpolitist localIsuperior4S
79NANIA MIRICAMARIUS NICUSORpolitist localIsuperior3S
80ODORCRISTIANpolitist localIsuperior5S
81RENTEAIONUT-FLORINpolitist localIsuperior4S
82SUNICACONSTANTIN-LAURENTIUpolitist localIsuperior4S
SERVICIUL CIRCULATIE PE DRUMURILE PUBLICE
83MOCIOACADANIELsef serviciuS
BIROUL CIRCULATIE
84BERCEANICUSORsef birouS
85BADALACRISTIAN -FERNANDOpolitist localIsuperior5S
86BARBUFLORENTINA CATALINApolitist localIasistent3S
87BARBULESCUADRIANpolitist localIsuperior5S
88BATRINCAIULIANpolitist localIIIsuperior5M
89BREBENELTITEL DANIELpolitist localIIIsuperior5M
90BROBOANAIONELpolitist localIsuperior5S
91BUCAMIRELpolitist localIIIsuperior5M
92BUNCIUDANIELpolitist localIsuperior5S
93CUNAVALENTIN-DANIELpolitist localIsuperior5S
94DIACONUMIRCEA-VASILEpolitist localIasistent4S
95DUMITRUFLORINpolitist localIsuperior5S
96FIRESCUMARIUS-LUCIANpolitist localIsuperior4S
97GAICU STOICAVICTORASpolitist localIIIsuperior5M
98GEAMPANAALIN CORNELIUpolitist localIprincipal5S
99GOGOSANUMARIUSpolitist localIsuperior5S
100IACOBCORNELpolitist localIprincipal5S
101IACOBMARIANpolitist localIIIsuperior5M
102ILIEVASILE LAURENTIUpolitist localIasistent5S
103IONASCUVASILEpolitist localIsuperior5S
104LASCUALINA-DOINApolitist localIsuperior5S
105MANDAILIEpolitist localIsuperior5S
106MANEAAURELpolitist localIsuperior5S
107MARINESCUCONSTANTIN-LAURENTIUpolitist localIIIsuperior5M
108MINCULESCUDRAGOSpolitist localIsuperior3S
109MORARUNICOLAEpolitist localIIIsuperior5M
110NECSULESCUCORNEL-CATALINpolitist localIprincipal4S
111NICOLAPAULpolitist localIIIsuperior5M
112NITUIONpolitist localIsuperior5S
113OPREAEUGENIApolitist localIsuperior5S
114OPRISANIONpolitist localIIIsuperior5M
115PAPALIVIUpolitist localIasistent5S
116PIRVULESCUVALENTIN IRINELpolitist localIsuperior5S
117POPAFLORIN-VALENTINpolitist localIsuperior4S
118POPESCUFLORINEL VALERIUpolitist localIsuperior5S
119ROTARUDANpolitist localIsuperior5S
120SALANCOSTIN-MIHAIpolitist localIsuperior4S
121SANDUGEORGICApolitist localIsuperior5S
122TANASESCUNICOLAEpolitist localIasistent5S
123TOMAMARCELpolitist localIIIsuperior5M
124VESELUIONELpolitist localIsuperior5S
125vacantpolitist localIsuperior
126vacantpolitist localIasistent
BIROUL SUPRAVEGHERE VIDEO, ORDINE PUBLICA SI CIRCULATIE
127ANDREESCUMIHAIL-VICTORsef birouS
128BARBUCATALIN VIORELpolitist localIasistent1S
129BIRLEAMARIA-ADINApolitist localIsuperior5S
130CAPRAROIUMARIANApolitist localIprincipal5S
131DINADANIELApolitist localIIIsuperior5M
132GHEORGHISOREMILIApolitist localIsuperior5S
133MARGINEANUELENApolitist localIsuperior5S
134POPAMILICApolitist localIprincipal5S
135POPESCUMIHAI GABRIELpolitist localIsuperior4S
136VLADOICRISTINA-GABRIELApolitist localIsuperior4S
SERVICIUL ORDINE SI LINISTE PUBLICA UNIRII
137NICOLCEAMIRCEA-MARIANsef serviciuS
138BILDEANICOLAE-MARIANpolitist localIsuperior4S
139politist localIsuperior5S
140CIUTUREANUANCA- MIHAELApolitist localIsuperior4S
141politist localIIIsuperior5M
142DUMITRUMARCEL-DUMITRUpolitist localIIIsuperior5M
143DUNAVATUMARIUSpolitist localIIIsuperior5M
144GURANMARIUSpolitist localIsuperior3S
145ICALASLILIAN-GABRIELpolitist localIIIsuperior5M
146politist localIsuperior5S
147IONICACRISTIAN REMUSpolitist localIasistent4S
148IOVANESCUCOSTIN-DRAGOSpolitist localIprincipal4S
149IVANGHEORGHEpolitist localIIIsuperior5M
150JOSCEANUMARIANpolitist localIIIsuperior5M
151politist localIsuperior5S
152MOLDOVEANUVIOREL-JEANpolitist localIIIsuperior5M
153politist localIsuperior5S
154NICOLAEADRIANpolitist localIsuperior5S
155OBEANUPAULApolitist localIIIsuperior5M
156PETCUVENERUS CLAUDIUpolitist localIsuperior5S
157PICIUIONEL-MIHAITApolitist localIIIsuperior5M
158PIFFELEDY-CATALINpolitist localIIIsuperior5M
159PIRSOINICOLAEpolitist localIIasistent5SSD
160PUTOILIVIU-MARIUSpolitist localIasistent4S
161RACEANUIONELpolitist localIsuperior5S
162SANDRUDUMITRU-DANIELpolitist localIsuperior5S
163STIRBUGABRIELApolitist localIasistent4S
164TONEEUGENpolitist localIsuperior5S
165TUIUDUMITRUpolitist localIIIsuperior5M
166VADUVAZOIApolitist localIsuperior4S
167VILAUCORNEL-DANIELpolitist localIsuperior5S
168VIRTOSULUCIA LORENApolitist localIsuperior5S
169ZIMBREAALFRED GEORGEpolitist localIprincipal5S
SERVICIUL ORDINE SI LINISTE PUBLICA ROMANESTI
170RUSUVIOREL-DORINELsef serviciuS
171ANTONIEGHEORGHEpolitist localIasistent2S
172BARDOSMARIANA-CAMELIApolitist localIprincipal5S
173BICAVALENTINpolitist localIIIsuperior5M
174BORUZALIN- MIHAIpolitist localIprincipal4S
175BUSUPETRICApolitist localIsuperior5S
176CHIORESCUMARIAN IONELpolitist localIIIsuperior5M
177CIOACASORIN DANIELpolitist localIsuperior5S
178CIOROMELAGICA-GIGELpolitist localIIIsuperior5M
179CRISTEAGABRIELpolitist localIIIsuperior5M
180DIMULESCUCONSTANTIN-CRISTIpolitist localIsuperior5S
181DOLOFANCONSTANTINpolitist localIIIsuperior5M
182DOPSORINpolitist localIIIsuperior5M
183DRAGOMIRSTEFAN LIVIUpolitist localIsuperior5S
184DRANICEANUMANUELA-IMApolitist localIsuperior5S
185DUTASTAN SORINpolitist localIIIsuperior5M
186ENACHEMARCELpolitist localIIIsuperior5M
187FOJICAVIOREL-SORINpolitist localIIIsuperior5M
188FRASINEANUIONpolitist localIsuperior5S
189GHIZDAVUVALENTINpolitist localIIIsuperior5M
190ICAGHEORGHEpolitist localIsuperior5S
191MARCUCONSTANTIN-CATALINpolitist localIIIsuperior5M
192MINCACOSTELpolitist localIsuperior4S
193MISULESCUIULIANpolitist localIprincipal5S
194MITUIONpolitist localIIIsuperior5M
195MORARUMARIANApolitist localIsuperior5S
196NEGREAEUGENpolitist localIIIsuperior5M
197NINACONSTANTINpolitist localIprincipal5S
198OACASTEFANpolitist localIsuperior5S
199PARVUNELUpolitist localIsuperior4S
200PETRACHEFLOREA-MIHAIpolitist localIIIsuperior5M
201POPA - DRAGANVASILE-DANIELpolitist localIsuperior5S
202PREDESCUMUGUREL-MARIANpolitist localIasistent5S
203RADUCONSTANTIN-ALEXANDRUpolitist localIsuperior5S
204SCAUNASUILIUTApolitist localIIIsuperior4M
205SERBANEUGENpolitist localIIIsuperior5M
206STANCAIONpolitist localIIIsuperior5M
207STANESCUALEXANDRU-CONSTANTINpolitist localIIIsuperior5M
208STANESCUGHEORGHE-SERAFIMpolitist localIsuperior4S
209STEFANMARINpolitist localIsuperior5S
210STEFANMARIUS-DACIANpolitist localIIIsuperior5M
211TAPURINNICOLAEpolitist localIsuperior5S
212TINJALAIOANApolitist localIsuperior4S
213TRENTOIUGHEORGHEpolitist localIIIsuperior4M
214TROCEANUMARIUSpolitist localIIIsuperior4M
215UNGUREANUEUFROSINA-RODICApolitist localIprincipal5S
216VLADUTBOMBONEL-MARINpolitist localIIIsuperior5M
SERVICIUL ORDINE SI LINISTE PUBLICA CRAIOVITA
217MIHALACHEMARINsef serviciuS
218ANGHELVASILICApolitist localIprincipal5S
219BALOSUCAMELIApolitist localIsuperior5S
220BISCUAGAPIApolitist localIsuperior5S
221BISCUCLAUDIU- MARIUSpolitist localIIIsuperior4M
222CANACRISTINEL-SORINELpolitist localIsuperior5S
223COSTACHEFLORINELA-CATALINApolitist localIsuperior5S
224CUCOANESIONEL-LIVIUpolitist localIsuperior3S
225DADULESCUIOANA-NARCISApolitist localIsuperior4S
226FLOREAION- ALEXANDRUpolitist localIIIsuperior5M
227IONFLORIN- DANIELpolitist localIsuperior5S
228IONELEIOANApolitist localIasistent3S
229MARGINEANUCONSTANTINpolitist localIIIsuperior5M
230MINOIUMARIANpolitist localIsuperior5S
231MISCUGHEORGHEpolitist localIsuperior5S
232NICULESCUVALENTINpolitist localIIIsuperior5M
233PARAUFLORINpolitist localIsuperior5S
234PIRVULESCUSILVIU HORATIU MIHAILpolitist localIasistent3S
235SANDULESCUGHEORGHITApolitist localIsuperior4S
236SCRECIUVALERICApolitist localIIIsuperior5M
237TURCUANTOANETA-MAGDALENApolitist localIsuperior5S
238vacantpolitist localIdebutant
SERVICIUL ORDINE SI LINISTE PUBLICA ROVINE
239CAPITANESCUEMIL-MARCELsef serviciuS
240ANGHELILEANA-LUCRETIApolitist localIsuperior3S
241BADARANESCUIONELpolitist localIsuperior5S
242CAZANIULIANpolitist localIsuperior5S
243CIOCIOIPUSApolitist localIsuperior5S
244CIOROMELAMARIANApolitist localIsuperior5S
245DINAMARIANApolitist localIsuperior5S
246ENACHEMARIANpolitist localIIIsuperior5M
247FICAGRIGORE FLORINpolitist localIIIsuperior5M
248IOVANCONSTANTINpolitist localIIIsuperior5M
249LUCADOINApolitist localIprincipal5S
250MAGHERESCUSORIN- CONSTANTINpolitist localIsuperior5S
251MITROIAURORA-SUZANApolitist localIIIsuperior5M
252NITUIONELUSpolitist localIprincipal4S
253PATRUVIOLETApolitist localIsuperior5S
254PIRVUNICOLAE-ADRIANpolitist localIsuperior5S
255PITURUMARINELpolitist localIsuperior5S
256POPESCUCRISTIANpolitist localIprincipal5S
257SEICARUMIMIpolitist localIsuperior5S
258STANESCUCARLA-IULIANApolitist localIsuperior5S
259UNGUREANUDANIELpolitist localIsuperior5S
260URECHEEUGENpolitist localIasistent5S
261VELISCOIUMARIUSpolitist localIsuperior5S
262VILCEADORELpolitist localIsuperior5S
SERVICIUL TRAANSPORT VALORI SI ORDINE PUBLICA
263DODOCIOIUFLORINELsef serviciuS
264ANGHELGABRIEL- IONpolitist localIsuperior5S
265AVRAMI0NUT-EUGENpolitist localIsuperior4S
266BACANUROBERT-FERNANDEZpolitist localIIIsuperior5M
267CERGACOSTINpolitist localIIIsuperior5M
268CIUCULESCUSTEFANpolitist localIIIsuperior5M
269DINAFLORINpolitist localIIIsuperior5M
270POPAJEANpolitist localIsuperior5S
271SANDUMARINpolitist localIIIsuperior5M
272VADUVADANIELpolitist localIIIsuperior5M
SERVICIUL ORDINE SI LINISTE PUBLICA VALEA ROSIE
273MANEAGHEORGHEsef serviciuS
274ANGHELSEVERpolitist localIsuperior5S
275BICHEALIVIU-COSTELpolitist localIsuperior5S
276BRATUIOANpolitist localIsuperior5S
277COLANNICULINApolitist localIIIsuperior5M
278COTEAGHEORGHEpolitist localIsuperior5S
279COTORAVIORICApolitist localIprincipal5S
280EANACATALINpolitist localIIIsuperior5M
281GAVRILAFLORIN- IULIANpolitist localIIIsuperior5M
282GHERGHELIULIAN- GABRIELpolitist localIsuperior4S
283GITANMARIUS-IONELpolitist localIsuperior5S
284GOICEANUCRISTIANpolitist localIsuperior3S
285ILIEFLORIANpolitist localIIIsuperior5M
286IOVANCRISTIAN- IONpolitist localIIIsuperior5M
287IVANESCUALECXANDRUpolitist localIIIsuperior5M
288MARINMARIUSpolitist localIIIsuperior5M
289MECHENICIADRIANpolitist localIsuperior5S
290NESCUCONSTANTIN-OCTAVIANpolitist localIsuperior5S
291RASUCRISTINELpolitist localIIIsuperior5M
292SANDUCONSTANTINpolitist localIIIsuperior5M
293SANDUIONpolitist localIIIsuperior5M
294SANDUVIORELpolitist localIIIsuperior5M
295SERBULESCUALIN SEBASTIANpolitist localIsuperior3S
SERVICIUL ORDINE SI LINISTE PUBLICA BRAZDA
296NINAGHEORGHEsef serviciuS
297BURDUCEADANUT IONELpolitist localIasistent5S
298CAPATINAVIORELpolitist localIasistent5S
299CICEUANTONIO- COSTINELpolitist localIprincipal5S
300CIORTANDUMITRUvacantpolitist localIIIsuperior5M
301COJOCARUDANIEL GEORGEpolitist localIsuperior4S
302CORDEAVALENTINpolitist localIasistent5S
303COVRIGVIORELpolitist localIasistent5S
304DANIRINA-DANIELApolitist localIsuperior3S
305GHEORGHEIONELpolitist localIasistent5S
306ILINASTEFAN LEONARDpolitist localIprincipal5S
307IOTAMADALIN IONpolitist localIasistent5S
308MIERTESCULOREDANA ANCApolitist localIasistent4S
309MINOIUIONpolitist localIsuperior5S
310MITROICORNELpolitist localIsuperior5S
311MUSUROILAURENTIU-ADRIANpolitist localIprincipal5S
312PIRVACONSTANTINpolitist localIsuperior5S
313PITICAIONpolitist localIsuperior5S
314POPESCU-VLADUTOIUCARMEN-LILIANApolitist localIsuperior5S
315RADAANCA CRISTINApolitist localIsuperior3S
316RADUADRIAN-DANUTpolitist localIIIsuperior4M
317STANCURODICA - LUIZApolitist localIsuperior3S
318STOLOJANURAZVAN-NICOLAEpolitist localIprincipal4S
319URATAVIRGILpolitist localIasistent5S
OCUPATEVACANTETOTAL
NR. FUNCTII PUBLICE30410314
NR. FUNCTII PUBLICE DE CONDUCERE21021
NR. FUNCTII PUBLICE DE EXECUTIE28310293
NR. FUNCTII CONTRACTUALE DE EXECUTIE505
NR. TOTAL FUNCTII30910319