Hotărârea nr. 103/2020

HCL 103 ORGANIGRAMA ŞI STATUL DE FUNCŢII ALE APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA PENTRU ANUL 2020

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

                                                                                                                           

 

      HOTĂRÂREA NR.103

privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 2020

 

 

          Consiliul Local al Municipiului  Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.03.2020;

          Având în vedere referatul de aprobare nr.46251/2020, raportul nr.46253/2020 al Serviciului Resurse Umane şi raportul de avizare nr.46896/2020 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 2020 și avizele nr.120/2020 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Iniţiativă şi Relaţii Internaţionale, nr.122/2020 al Comisiei IV-Învăţământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret şi Sport, nr.124/2020 al Comisiei II-Urbanism, Protecţia Mediului şi Conservarea Monumentelor, nr.126/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti și nr.128/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;;

          În conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003 privind Codul Muncii, modificată şi completată şi Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată prin Legea nr.13/2011;

          În temeiul art.129 alin.2 lit.a coroborat cu alin.3 lit.c, art.139 alin.1, art.154 alin.1, art.196 alin.1 lit.a, art.385 alin.1 şi 2 şi art.402 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

                                                         HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 2020, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală şi Serviciul Resurse Umane vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

 CONTRASEMNEAZĂ,

 

    SECRETAR GENERAL,

Stelian BĂRĂGAN

      Nicoleta MIULESCU

                              

 

 

SOCIETATI COMERCIALE, REGII AUTONOME SI INSTITUTII PUBLICE SUBORDONATE

 

DIRECŢIA  DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ CRAIOVA

COMPANIA DE APA „OLTENIA” S.A.CRAIOVA

S.C. „TERMOCRAIOVA” S.R.L. CRAIOVA

     R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA

     R.A.T. SRL CRAIOVA

     S.C. „PIETE SI TARGURI CRAIOVA” S.R.L.

     S.C.”SALUBRITATE CRAIOVA” S.R.L.

     CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE CRAIOVA

     SERVICIUL PUBLIC MANAGEMENT SPITALE, CABINETE MEDICALE SI CRESEDIN MUNICIPIUL CRAIOVA

     FILARMONICA „OLTENIA” CRAIOVA

OPERA ROMÂNĂ CRAIOVA

TEATRUL PENTRU COPII SI TINERET „COLIBRI” CRAIOVA

     ANSAMBLUL FOLCLORIC „MARIA TANASE” CRAIOVA

     CASA DE CULTURA „TRAIAN DEMETRESCU” CRAIOVA
     SPORT CLUB MUNICIPAL CRAIOVA
POLITIA LOCALA A MUNICIPIULUI CRAIOVA

 
 


ANEXA NR.1 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.103/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ORGANIGRAMA PRIMARIEI MUNICIPIULUI CRAIOVA   

 

 

 


CABINETUL PRIMARULUI

 
                         PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

                                 Stelian BĂRĂGAN                                                                                                       

 


                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                      

SERVICIUL BUGET

 

 

 
 

 

 


SERVICIUL PATRIMONIU

 

SERVICIUL URBANISM SI NOMENCLATURA URBANA

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

SERVICIUL RESURSE UMANE

 

10

 

 

SERVICIUL EVIDENTA PERSOANELOR

 
                                                                                                                                                                                                                                           

 


SERVICIULADMINISTRARE SI EXPLOATARE STADION

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

SERVICIUL  CONTABILITATE SI PRELUCRARE DATE

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SERVICIUL ADMINISTRATIV INTRETINERE

 

28

 

TOTAL POSTURI = 613

DIN CARE:FUNCTII DE DEMNITATE PUBLICA = 3

 
                                                                                                                                                                                                                                           

SERVICIUL URMARIRE, EXECUTARE SILITA PERSOANE FIZICE

 

COMPARTIMENT  ADMINISTRARE SI MONITORIZARE SALUBRITATE SI GESTIONARE A CAINILOR FARA STAPAN

 

 

 

SERVICIUL RECUPERARE CREANŢE FISCALE ŞI ELIBERARE CERTIFICATE DE ATESTARE FISCALĂ

 

COMPARTIMENT ADMINISTRARE SI MONITORIZARE MEDIU

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


COMPARTIMENT ENERGETIC

 
                                                                                                                                                                   

ANEXA NR.2 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.103/2020
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA"PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,"
Stelian BĂRĂGAN
STAT DE FUNCTII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA
Nr. crt."Numele, prenumele/VACANT, temporar VACANT dupa caz"STRUCTURAFUNCTIA DE DEMNITATE PUBLICĂFunctia publicaClasa studiiNivelul studiilorTreapta de salarizareGradul profesionalFunctia contractualaNivelul studiilorTreapta profesionala/gradObservatii
Inalt functionar publicde conducerede executiede conducerede executie
DEMNITARI (3)
"primar/viceprimar/ministru, etc."
1Mihail Genoiuprimar
2Baragan Stelianviceprimar
3Cosman Adrianviceprimar
ADMINISTRATOR PUBLIC (1)
4Durle Dumitru Cosminadministrator public
SECRETAR GENERAL AL UNITATII ADMINISTRATIV-TERITORIALE (1)
5 Miulescu Nicoletasecretar general al unitatii administrativ-teritorialeII1S
COMPARTIMENTUL CABINETUL PRIMARULUI (4)
6VACANTconsilierIAS
7Stanescu Radu Stefan BogdanconsilierIAS
8Diaconescu Mircea-IulianconsilierIAS
9Danescu Florin- BogdanconsilierIAS
COMPARTIMENTUL CABINET VICEPRIMAR (1)
10Hobeanu NicolaeconsilierIAS
DIRECŢIA URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI (1+36)
11Miereanu Gabrielaarhitect-sefII1S
"Serviciul Autorizatii in constructii, obtinere avize, taxe (12)"
12Fugaru Mariana Lilianasef serviciuII1S
13Nita Dan Stelianinspector Isuperior1S
14Dumitru Mirela Danielainspector Isuperior1S
15Matei Mirel CosmininspectorIsuperior1S
16vacantinspectorIsuperior1S
17Ciurea Vasilica Cameliareferent IIIsuperior2M
18Buciu-Vadastreanu Mihaela IosefinaexpertIsuperior1S
19Bizdadea Cleopatrainspector Isuperior1S
20Stoian VictorinainspectorIsuperior2S
21Mandea Ileana-LuizainspectorIasistent1S
22Tiugan AncaexpertIsuperior1S
23vacantinspectorIasistentS
Serviciul Urbanism si nomenclatura urbană (18)
24Ene Stela Mihaelasef serviciuII1S
25Bărcan VioletaconsilierIsuperior1S
26Bordu MarioaraconsilierIsuperior1S
27Mînăileanu Iliuţa JoiţainspectorIsuperior1S
28Marin Monica-CarmeninspectorIsuperior2S
29Buciu-Vadastreanu Leontin CristianinspectorIsuperior1S
30vacantinspectorIsuperior1S
31Opris Silviu StefaninspectorIsuperior2S
32Matei Iulia StefaniainspectorIprincipal2S
33Cimpeanu Cristinela LaviniaexpertIsuperior1S
34Călin Livia-CristinainspectorIsuperior2S
35Pislea Liviu ConstantininspectorIsuperior1S
36Mihai MihaelainspectorIsuperiorIS
37Mihu ConstantinexpertIsuperior1S
38Dumitrascu MarianainspectorIsuperior2S
39Cretu Dutu Cristianinsp de specialitate IIS
40Rosu Elena DanielaconsilierIsuperior1S
41Ciontoiu Ionela LoredanainspectorIsuperior3S
Biroul Cadastru (6)
42VACANTsef birouIIS
43VACANTinspectorIsuperior2S
44Virfenescu ConstantininspectorIprincipal2S
45Breazu Claudia-MihaelainspectorIasistent3S
46Romaniuc Cristina-ElenainspectorIasistent1S
47VACANTinspectorIprincipal1S
DIRECTIA PATRIMONIU (1+25)
48Galea Ionut-Cristiandirector executivIIS
Serviciul Urmarire contracte agenti economici (8)
49vacant(temporar ocupat Costache Victor)sef serviciuII1S
50Bulubaşa Claudia ElenainspectorIsuperior1S
51Toma Felicia CeciliainspectorIsuperior1S
52Stroe MihaelainspectorIsuperior1S
53Boboc DorelinspectorIsuperior1S
54Lungu George LaurentiureferentIIIsuperiorM
55Petrovici Marta-Corinainspector Isuperior2S
56Radu Daniela-CristinaconsilierIsuperiorS
Serviciul Patrimoniu (17)
57Mituca Lucian Cosminsef serviciuII1S
58 Voicinovschi Madlen AncainspectorIsuperior1S
59Marta Stelian Antonconsilier Isuperior1S
60temporar vacant(titular Costache Victor)inspectorIsuperior1S
61Iliescu DumitrureferentIIIsuperiorM
62Popescu CosmininspectorIsuperior1S
63VACANT consilierIsuperior1S
64Ditoiu Maria LuizainspectorIsuperior2S
65Chiriac MadlenexpertIsuperior1S
66Tuţă Cosmin-RaduinspectorIprincipal1S
67Ştefănescu AncainspectorIasistent1S
68Gavrilescu FlorentinainspectorIasistentS
69Kollek Ionela-CristinainspectorIasistentS
70Gionea SilviainspectorIasistentS
71Petroşanu Mihnea-ŞtefăniţăinspectorIasistentS
72Duţu Daniela-NicoletainspectorIasistentS
73Lungu Ionut IulianinspectorIasistentS
DIRECTIA FOND LOCATIV SI CONTROL ASOCIATII DE PROPRIETARI (1+18)
74Cimpeanu Adrianadirector executivIIS
Serviciul Control si monitorizare asociatii de proprietari (1+8)
75vacant(temporar ocupat Georgescu Sorin)sef serviciuII1S
76Georgescu Alina CristinainspectorIsuperior1S
77Troaca Delia AdrianainspectorIsuperior1S
78Petroşanu Elisabeta-SimonainspectorIsuperior1S
79Mitroi Geta MihaelainspectorIsuperior1S
80Lungu Liliana SimonainspectorIsuperior2S
81Măgălie GheorghiţainspectorIsuperior1S
82Marica Jenela MihaelaconsilierIsuperior1S
83Cioc ElenainspectorIprincipal2S
Serviciul Administrare locuinte (9)
84Pirvu Doina Milianasef serviciuIISS
85Bacanu Daniela AndainspectorIsuperior1S
86Marica IleanaconsilierIsuperior1S
87Boicea Florentina MagdainspectorIsuperior1S
88Cercel Alexandru LiviuinspectorIsuperior1S
89 temporar vacant(titular Georgescu Sorin)inspectorIsuperior1S
90Radulescu Marinelainspector Isuperior1S
91Ungureanu Mihaela-AntoanetainspectorIsuperiorS
92TEMPORAR VACANT / titular Beldeanu-Gegiu Andreea LoredanaconsilierIsuperiorS
DIRECTIA ELABORARE SI IMPLEMENTARE PROIECTE (1+27)
93vacant(temporar ocupat Pirvu Nelu)director executivII1S
Serviciul Proiecte si programe de dezvoltare (11)
94vacant(temporar ocupat Bosoteanu Dana Mihaela)sef serviciuII1S
95Motocu Adriana OctavianaexpertIsuperior1S
96Ştefan Luciana CodruţainspectorIasistent2S
97Grigorie Costinela AlisainspectorIsuperior3S
98Iancu Andreea LuizainspectorIsuperior1S
99Parsoi Roxana DenisainspectorIsuperior1S
100Stroe Tiberiu Stefanreferent IIIsuperior2M
101Roman Violeta-Liviainspector IsuperiorS
102Roşca Alina-Corneliainspector IsuperiorS
103Tudor Georgetareferent specialitateIIsuperiorSSD
104 Ghitalau CristianaconsilierIsuperior1S
Biroul Management financiar (6)
105vacant(temporar ocupat Chetoiu Marius Cristian)sef birouII1S
106 temporar vacant(titular Chetoiu Marius Cristian)inspector Isuperior1S
107Zegheanu Ramona ElenainspectorIsuperior1S
108Petrisor ElenainspectorIsuperior1S
109Radulescu Oana MarilenainspectorIsuperior3S
110Dicianu MarinelainspectorIsuperiorS
Compartimentul Implementare proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile (10)
111VACANTconsilierIIS
112VACANTconsilierIAS
113VACANTconsilierdebutantS
114VACANTconsilierIAS
115VACANTconsilierdebutantS
116VACANTconsilierdebutantS
117VACANT consilierIIS
118VACANTconsilierIIS
119VACANTconsilierdebutantS
120VACANTconsilierdebutantS
DIRECTIA IMPOZITE SI TAXE (2+120)
121Bonescu Elenadirector executiv II1S
122Udrescu Mihaela Claudiadirector executiv adjunctII1S
"Serviciul Urmarire, executare silita persoane juridice (10)"
123Geafir Victor Cristiansef serviciuII1S
124Alexandru Traiana TatianainspectorIsuperior3S
125Ianos Georgiana-CameliainspectorIsuperior2S
126Draniceanu Marius RobertexpertIsuperior1S
127Iliescu Ana-DanielainspectorIsuperior1S
128Popa ElenainspectorIsuperior1S
129Ioana Iulian CristianinspectorIsuperior1S
130Ţîţu Bogdan-CristianinspectorIsuperiorS
131Rada Mirela MadalinainspectorIprincipal2S
132Ciurel Ana-MariainspectorIasistentS
"Serviciul Constatare, impunere si control persoane juridice (11)"
133Gavriloiu Emil Laurentiusef serviciuII1S
134Lica IoaninspectorIsuperior3S
135Mirea Romeo-ClaudiuinspectorIsuperior3S
136Coveianu Madalina CorneliainspectorIsuperior1S
137Balan Anca-LuciaconsilierIsuperior1S
138Licurici MarcelconsilierIsuperior1S
139Paicu Nicusor GabrielinspectorIsuperior1S
140Petcu GeorgetaconsilierIsuperiorS
141Avasiloaiei Ramona JenicainspectorIsuperiorS
142Patuschinscky Monica RodicainspectorIsuperiorS
143Mituletu Sanda CristinainspectorIsuperior3S
Serviciul Contabilitate si prelucrare date (24)
144Ciuperceanu Danielasef serviciuII1S
145Tanasie Ionel DanconsilierIsuperiorS
146vacantinspectorIasistent1S
147Ciurezu Ionuţ-CristianinspectorIprincipal1S
148Jianu Mihai DorianconsilierIsuperior1S
149Vlaescu ElenainspectorIsuperior1S
150Baragan Larisa MariaexpertIsuperior1S
151Gidea IonicainspectorIsuperior1S
152Cirneanu IulianainspectorIsuperior1S
153Petrulian SimonainspectorIsuperior1S
154Amza DanielareferentIIIsuperior1M
155Chirita Rodica DanielareferentIIIsuperior2M
156Anghel Dorin ConstantininspectorIasistent2S
157Grigorie Alina SimonainspectorIsuperior3S
158Dină Adriana-ElenainspectorIasistentS
159Firu TeodorainspectorIasistentS
160Gavrilă Cristiana-RalucainspectorIasistentS
161Ioniţă Ana-MariainspectorIasistentS
162Nedelea AlinainspectorIasistentS
163Popa Maria-GraţielainspectorIasistentS
164Stanciu Adela-NuşainspectorIasistentS
165Vrăjitoru Bianca-DanielainspectorIasistentS
166Ceausescu ValentininspectorIasistentS
167Mătuşoiu ClaudiainspectorIasistentS
"Serviciul Constatare, impunere si control persoane fizice (24)"
168Calin Cristiansef serviciuIIS
169Nistor SimonainspectorIsuperiorS
170Titular Diaconu Anca-Petruţa/0cupat temporar Ene RominainspectorIasistentS
171TEMPORAR VACANT/ titular Cojocaru Simon OctavianinspectorIdebutantS
172Panait SilviainspectorIsuperior1S
173Paunescu MonicaexpertIsuperior2S
174TEMPORAR VACANT/ titular Guşiţă-Gratie TitinainspectorIsuperiorS
175Vănuşcă IoninspectorIsuperiorS
176Teaca VictoritainspectorIsuperior1S
177Ciorecan DanielainspectorIsuperiorS
178 Ruiu Mihaela-AndreeaconsilierIasistent1S
179TEMPORAR VACANT/ titular Piciu Lilioară/OCUPAT TEMPORAR Popescu Mihaela-SimonainspectorIprincipal1S
180Creac Elena-DanielaexpertIsuperior1S
181Lapadatu Ana-Maria inspectorIsuperior1S
182Gaciu Laura-ElenainspectorIasistentS
183Vasile Raluca-GeorgianainspectorIasistentS
184Condeescu Floriana-DianainspectorIasistentS
185Şerbănoiu Irina-GabrielainspectorIasistentS
186Tudor Victor IulianinspectorIsuperior1S
187Bărbuică Silvia-MihaelainspectorIasistent2S
188Bădan Venera-ConstanţainspectorIasistentS
189Mirea MarinainspectorIsuperior3S
190Afronie Maria-ElizainspectorIasistentS
191Mitre Ionescu CarmenreferentIIIsuperior1M
"Serviciul Urmarire, executare silita persoane fizice (23)"
192Tudor-Manescu Carmen-Ileanasef serviciuIIS
193Tuia Viorica MarianainspectorIsuperior1S
194Toma Nicolae-VictorinspectorIsuperior1S
195Popa (Barbosu) DoinainspectorIsuperior1S
196 Mihăilă Roxana-IsabellainspectorIsuperiorS
197TEMPORAR VACANT/ titular Moraru Ioana/OCUPAT TEMPORAR Dita RolandinspectorIsuperior1S
198Sîrbu Nicoleta-DanielainspectorIsuperior1S
199Ecea Mariana-MonicainspectorIasistent3S
200TEMPORAR VACANT/ titular Bogoi Claudia MarianainspectorIasistent2S
201TEMPORAR VACANT/ titular Predoaica LuminitainspectorIprincipal1S
202Dina Daniela IonelainspectorIsuperiorS
203Calin ElenainspectorIsuperiorS
204Stănescu Constantin-ŞerbaninspectorIsuperior1S
205Nicolae Ramona-AlexandrainspectorIasistentS
206Gherghe Florentina-BiancainspectorIasistentS
207Cioplea Carmen-AlisainspectorIasistentS
208Ganea Ionela-RamonainspectorIasistentS
209Gheorghe Cătălin-ConstantininspectorIasistentS
210Gruia VioricainspectorIasistentS
211Henţa Mariana-AgripinainspectorIasistentS
212Stăncioi Silviu-FlorininspectorIasistentS
213Dumitrescu Marinela-DanielainspectorIasistentS
214Ocupat temporar Fojica Laura Florentina/ titular Bumbac Vasilica IulianainspectorIprincipal3S
Serviciul Recuperare Creante Fiscale si Eliberare Certificate de Atestare Fiscala (19)
215Mandache Mariansef serviciuIIS
216Dina Mihaela CatalinainspectorIsuperior2S
217TEMPORAR VACANT/ titular Munteanu Elena/OCUPAT TEMPORAR Calotescu Ramona-EmiliainspectorIsuperior3S
218Neagoe Oana GheorghitainspectorIsuperior2S
219Mladin Marius VirgilinspectorIsuperior2S
220Popa MarianaarhivarIIM
221Giuroiu Silviu AdrianinspectorIsuperior1S
222Oprica Rudolf CatalininspectorIsuperior2S
223Ganescu PenaingrijitorM
224Paun MargaretaingrijitorM
225Temporar Vacant/ Titular Bratu Mihaela-ValeriainspectorIasistentS
226temporar vacant( titular Stepan Daniel Petrisor)casierM
227Viisoreanu MarianconsilierIsuperior1S
228Temporar vacant/Titular Golea LiviainspectorIsuperior2S
229Slavulete Eugenia-AndreeainspectorIasistentS
230VACANT inspectorIsuperior1S
231Gavrilita CorneliareferentIIIsuperior1M
232Radu Adela-LilianainspectorIasistentS
233Ştefănescu Ramona-MirelainspectorIasistentS
Serviciul Soluţionare Contestaţii şi Insolventa(9)
234Gheorghiceanu Razvan Dragosşef serviciuIIS
235Niţu DanconsilierIsuperiorS
236Văduva Raluca-AlinainspectorIasistentS
237Chirea Iuliana-AlinainspectorIasistentS
238Pascu OanainspectorIasistentS
239vacantinspectorIsuperior2S
240Ristea Codrut DanielinspectorIsuperior1S
241Mitroi Ion MariusinspectorIsuperiorS
242Enceanu AndreeaexpertIsuperior1S
DIRECTIA BAZE SPORTIVE SI AGREMENT CRAIOVA (1+49)
243Cricorian DumitrudirectorIIS
244Ilie Gheorghe-Mariusinspector de specialitateIIS
245Calangiu Carmen-MihaelamagazinerM
246Duca Eufrosina-CameliacasierM
247Lupuleţ OvidiucasierM
248Ghiţă CameliacasierM
249Tănase GeorgetacasierM
250Smarandache Radu-IliereferentIIM
251Oţet MirceareferentIIM
252Mitrache Mihai NicolaereferentIIM
253Bobolin FănelreferentIIM
254VACANTreferentIIM
255Marinaş Ion MariusreferentIIM
256Smarandache CristianreferentIIM
257Firu RobertreferentIIM
258VACANTreferentIIM
259VACANTmedicS
260Lăţa Marilenaasistent medicalgeneralistPL
261Tulba Cameliaasistent medicalprincipalPL
262Pican Cristianmuncitor calificatIIIM
263Rotaru Constantinmuncitor calificatIIM
264Zdrancotă Ionmuncitor calificatIIIM
265Truică Dumitrumuncitor calificatIIM
266Nistor Mirceamuncitor calificatIIIM
267Petre Ionelmuncitor calificatIIIM
268Costache Ionelmuncitor calificatIIIM
269Ardeleanu Dragoş-Lucianmuncitor calificatIIIM
270Stancu Marius-Cornelmuncitor calificatIIIM
271Surugiu Victoraşmuncitor calificatIIIM
272Doancă Florin-Costinelmuncitor calificatIIIM
273Poacă Iulicămuncitor calificatIIIM
274Chiroiu Constantininspector de specialitateIAS
275Ciobanu Alin-Danielmuncitor calificatIIIM
276Bircu Dan Georgemuncitor calificatIIIM
277Dorobantu Marinmuncitor calificatIIIM
278Furtună Nicumuncitor calificatIIIM
279Bîrzăneanu VintilăpaznicG
280Cărămidă DanielpaznicG
281Duca PetrepaznicG
282Preda MihaipaznicG
283Lincă Marius-BogdanpaznicG
284Dinu IliuţăpaznicG
285Chivoiu PetricăpaznicG
286Băloi Cătălin-ŞtefanpaznicG
287Ezaru Benone-LucianingrijitorG
288Răducioiu ElenaingrijitorG
289Dumitrescu Marius-CosminingrijitorG
290Ogarcă Marius-CristianingrijitorG
291Lovenez MihaelaingrijitorG
292Preda Daniela-MariaingrijitorG
DIRECTIA ECONOMICO-FINANCIARA (2+20)
293Vacant(temporar ocupat Militaru Vasilica-Daniela)director executivII1S
294 Stefan Luciadirector executiv adj.II1S
Serviciul Financiar-contabilitate (12)
295Bragariu Marcelasef serviciuII1S
296Capatina Liliana GabrielainspectorIprincipal2S
297Fiera GheorghereferentIIIsuperior1M
298Morcov Marius Viorel expertIsuperior1S
299Gheorghe Simona NarcisaexpertIsuperior1S
300Munteanu LenutainspectorIsuperior1S
301Zaharia MarinelaexpertIsuperior1S
302Oltean Julieta Daniela MonicaconsilierIsuperior1S
303Rugeanu Simona CrengutainspectorIsuperior1S
304Udrea LuciareferentIIIsuperior1M
305vacantinspectorIsuperior1S
306Avram MariaconsilierIsuperior1S
Serviciul Buget (8)
307temporar vacant(titular Militaru Vasilica Daniela)sef serviciuII1S
308Cerban Laura EmanuelainspectorIsuperior2S
309Rînzescu Adriana inspector Isuperior1S
310Popa Claudia GabrielaconsilierIsuperior1S
311Purcarescu Daniela StelutainspectorIsuperior1S
312Stancu Elena GabrielaconsilierIsuperior1S
313Cretu DanielaconsilierIsuperior1S
314Bobin VenusinspectorIsuperior3S
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE (2+77)
315Ciucă Delia-Claudiadirector executivII1S
316Glăvan Alindirector executiv adjunctII1S
Compartiment Administrare Parcare subterana (15)
317vacantmuncitor calificatIM
318Baciu Ştefanil-Danielmuncitor calificatIIM
319Cioroia Marcelmuncitor calificatIIM
320Manea Titi-Ciprianmuncitor calificatIIIM
321Oprita Petricamuncitor calificatIIIM
322Avram CorneliapaznicG
323Chilafu MarianpaznicG
324Cîrciumaru MihaipaznicG
325Forţan Iulius-IonuţpaznicG
326Moraru Mihai-AndreipaznicG
327Sîrbu ViorelpaznicG
328Alexandrescu Vali-BebiţacasierM
329Ciobanu VioletacasierM
330Dinu Carmen-MaricicaîngrijitorG
331Mandache LuminiţaîngrijitorG
Serviciul Administrare şi Exploatare Stadion(20)
332Apostol Bogdan Marinelsef serviciuII1S
333Chiser Mihaela-SilvinainspectorIasistent1S
334Marinescu RadulianinspectorIasistent1S
335Danciu GabrielinspectorIasistent2S
336Lapadat IonutinspectorIasistent1S
337Popescu Catalin-GabrielinspectorIasistent1S
338VACANTinspectorIasistent1S
339VACANTinspectorIasistentS
340Vasilca Bogdan MihaitaingrijitorG/M
341Duta Gabrielmuncitor calificatIIM
342Belcea Gheorghemuncitor calificatIIM
343VACANTmuncitor calificatIIM
344VACANTmuncitor calificatIIM
345Mladinescu Dorin-Cristianmuncitor calificatIIM
346VACANTmuncitor calificatIIM
347VACANTmuncitor calificatIIM
348VACANTmuncitor calificatIIM
349Sosa MarianreferentIIIprincipalM
350Ghita SorinreferentIIIsuperiorM
351Stoian Floreamuncitor calificat IM
Serviciul Administrare si intretinere drumuri (8)
352Ghencioiu Mariansef serviciuIIS
Compartimentul Lucrari intretinere si reparatii drumuri
353VACANTexpertIsuperiorS
354Ghenovici Gabriel CostelinspectorIsuperiorS
355VACANTexpertIsuperior3S
356Stancu Valentinainspector Isuperior1S
357Mirea Valeriu MariusconsilierIsuperior1S
Compartimentul Monitorizarea contractelor de lucrari si intocmire atasamente
358Ezaru MioarainspectorIsuperior2S
359Boşcor IleanainspectorIsuperiorS
Serviciul Administrare si monitorizare transport public local si siguranta circulatiei (8)
360Iancu Claudiu-Nicuşorsef serviciuII2S
361Stanescu Mirela Irinelexpert Isuperior1S
362Cristofir Mihaela CarmeninspectorIsuperior2S
363Vladu DorelinspectorIsuperior1S
364Mihai Marinela Stefaniaexpert Isuperior2S
365 Cimbrea Stela SimonainspectorIasistentS
366Dragoi TantaexpertIsuperiorS
367Atitienei AdrianconsilierIsuperior1S
Serviciul Administrarea si monitorizarea serviciilor de utilitate publica (26)
368Barbu Gheorghita Danielasef serviciuIIS
Compartimentul Administrare si monitorizare apa canal
369Surdu Dragos NicolaeinspectorIsuperior2S
370Popa GabrielareferentIIIsuperior1M
371Ionovici CristianainspectorIsuperior1S
Compartimentul Administrare si monitorizare iluminat
372Mustata Cristinel DaninspectorIsuperior1S
373Popescu Marianaexpert Isuperior1S
374Marta DoruinspectorIsuperior2S
375Iordache Gili MihaitainspectorIsuperior1S
Compartiment Administrare si monitorizare zone verzi
376Oprea VergicareferentIIIsuperior3M
377Olteanu TudoritainspectorIsuperior2S
378Pavel MirelainspectorIsuperior1S
379Nenciu Ana MariainspectorIsuperior2S
380Radu Adriana VirginiainspectorIsuperiorS
381Maria Alexandru DanielreferentIIIsuperiorM
Compartimentul Administrare si monitorizare salubritate si gestionare a cainilor fara stapan-8
382Mircea Marianexpert Isuperior1S
383Radu Viorel MariusinspectorIsuperior1S
384Sorica MihaelainspectorIsuperior1S
385vacantconsilier juridicIprincipalS
386Mita Nelaexpert IsuperiorS
387Troacă Liviu SorininspectorIsuperior3S
388Neagoe-Curelaru MarianainspectorIsuperiorS
389Marin Alina-MariainspectorIprincipal2S
Compartiment Administrare si monitorizare mediu
390Popa Catalin StelianinspectorIsuperior1S
391Rata MihaelainspectorIsuperiorS
Compartiment Energetic
392Roşca GabrielinspectorIsuperior2S
393Stefanita Corina RoxanainspectorIsuperior2S
"DIRECTIA INVESTITII, ACHIZITII SI LICITATII (1+19)"
394Nuţă Mariadirector executivIIS
Serviciul Investitii si achizitii (10)
395Deselnicu Mariansef serviciuII1S
396Dobre NicolaieinspectorIprincipalS
397TEMPORAR VACANT/ titular Florescu Viorelinspector Iprincipal1S
398Zamfirescu Eugen OctavianinspectorIprincipalS
399Georgescu Laura CristianainspectorIsuperior1S
400Valcea CostelinspectorIsuperiorS
401Boarna Andrei CosmininspectorIsuperiorS
402Florea AurelianinspectorIprincipalS
403VACANTinspector de specialitateIAS
404Georgescu Gregorian-Manuelinspector Iasistent 1S
Serviciul Licitatii (9)
405Creţu Cristina Madalinasef serviciuII1S
406Mihalcea Elena Gabrielaconsilier achizitii publiceIsuperior1S
407Bărăgan Petruş-Cristianconsilier achizitii publiceIsuperior1S
408Dole Teodoraconsilier achizitii publiceIsuperior1S
409Paduraru Mioaraconsilier achizitii publiceIsuperiorS
410Bica Ileanaconsilier achizitii publiceIsuperior1S
411Culcea Monicaconsilier achizitii publiceIsuperior1S
412Podeanu Nicolitaconsilier achizitii publiceIsuperiorS
413VACANTinspector de specialitateIAS
DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR (1+51)
414Nicola Camelia-Antoanetadirector executivIIS
Serviciul Stare civila (1+25)
415Vargatu Adriana Cristinasef serviciuIIS
Biroul Depunere acte stare civila (14)
416Anghelache Adrian Victorsef birouIIS
417Vasilica Ionela - MarianainspectorIsuperiorS
418Ancuta VioricainspectorIsuperiorS
419vacantinspectorIprincipalS
420Mitroi FloricainspectorIsuperiorS
421Georgescu Marinelareferent de specialitateIIsuperiorSSD
422Smarandache ConstantareferentIIIsuperiorM
423Notiţă Constantina-EmiliainspectorIprincipalS
424Locusteanu Ionica PusareferentIIIsuperiorM
425Văduva Daniela-Cristinareferent de specialitateIIsuperiorSSD
426Smarandache Marinmuncitor calificatIG
427Cernatescu DanainspectorIasistentS
428VACANTinspectorIsuperiorS
429Fetoiu MihaitaconsilierIsuperiorS
Compartiment Eliberari acte stare civila 11)
430Selisteanu Maria-EugeniareferentIIIsuperiorM
431vacantreferentIIIsuperiorM
432VACANTinspectorIdebutantS
433Grigorie AlexandraconsilierIsuperiorS
434Drăghici Lenuţa-NazianaconsilierIsuperiorS
435Ciocan NicutaarhivarIIM
436Rujean Irina Aureliaconsilier juridicIsuperiorS
437Stoica GenicainspectorIsuperiorS
438VACANT inspector de specialitate IAS
439Ghindeanu Cristinela-SorinelareferentIIIsuperiorM
440Turcitu Diana MadalinainspectorIasistentS
Serviciul Evidenta persoanelor (1+24)
441Moldoveanu Florinsef serviciuIIS
Biroul Ghiseu Unic Evidenta (8)
442Niţu Ion-Cristiansef birouIIS
443Stefan StelutainspectorIsuperiorS
444Robu IuliainspectorIsuperiorS
445Sgîr CarmeninspectorIsuperiorS
446Stancuta Amelica-CameliainspectorIsuperiorS
447Băbălău Veronica-MădălinainspectorIsuperiorS
448Voinea MihaelareferentIIIsuperiorM
449VACANTarhivarIIM
Biroul Informatic-actualizare baza de date (16)
450Tudorache Catalina-Mariasef birouIIS
451Dobre LaviniainspectorIsuperiorS
452Sgubin GinainspectorIsuperiorS
453Bica DoinainspectorIsuperiorS
454VACANTconsilier juridicIsuperiorS
455Smaranda Ramona-AncainspectorIsuperiorS
456Stepan Claudia-CarlainspectorIsuperiorS
457Ghinea Liviu-AlininspectorIprincipalS
458Stănică Mirela-Elenaconsilier juridicIsuperiorS
459Ciobanu Daniel IonutinspectorIsuperiorS
460Glăvan Floriana - LorelaiinspectorIsuperiorS
461Dumitru MariaingrijitorG
462Butoescu ValentinainspectorIsuperiorS
463Enusoiu Carmen-ValeriainspectorIsuperiorS
464VACANTinspectorIasistentS
465Jieanu Anda NiculinainspectorIsuperiorS
"DIRECTIA JURIDICA, ASISTENTA DE SPECIALITATE SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV (1+22)"
466Mischianu Ovidiudirector executivII1S
467Dimian Diana-Mihaelaconsilier juridic Iasistent2S
468Nefiru Georgetaconsilier juridic Iprincipal2S
469 Toncea Lia Marthaconsilier juridicIprincipalS
470Boangiu Floricicaconsilier juridic Isuperior1S
471Pîrvu Mariana-Denisaconsilier juridicIasistentS
472Patru Larisaconsilier juridic Iasistent2S
473VACANTconsilier juridicIsuperiorS
474temporar vacant(titular Bosoteanu Dana Mihaela)consilier juridic Isuperior2S
475 Defta Iulia-Laviniaconsilier juridicIasistentS
476Cruceru Anamaria Isabela consilier juridic Isuperior1S
477Decă Madalina Lauraconsilier juridic Isuperior1S
478Calucică Claudia-Emanuelaconsilier juridic Isuperior1S
479Bedelici Nicoleta Liviaconsilier juridic Isuperior1S
480temporar vacant(titular Pirvu Nelu)consilier juridic Isuperior1S
481Mihaiu Ana-Mariaconsilier juridic Iasistent1S
482Rezeanu Marinelaconsilier juridic Isuperior3S
483VACANTconsilier juridic Iasistent1S
484Zorila Danconsilier juridic Isuperior1S
485Petrescu Mihaela RoxanainspectorIsuperior2S
486Barbulescu AdrianainspectorIasistent2S
487Beldea Alexandra-Biancaconsilier juridicIasistentS
488Ghiţă George-Robertconsilier juridicIasistent1S
SERVICIUL REGISTRUL AGRICOL (1+10)
489Bontea Mirel sef serviciuII1S
490 Ionete Radu Dumitruinspector Isuperior1S
491Trifu Ion Mitinainspector Isuperior1S
492Sosa Ana-Mariainspector Isuperior1S
493Ştefănescu Ileanainspector Isuperior2S
494 Rujan Mihaela-AdrianainspectorIasistent1S
495Saceanu Ovidiu ViorelinspectorIsuperior1S
496Bara Constantareferent de specialitateIIsuperior1SSD
497Ilea CorneliaconsilierIsuperior1S
498Sandu Viorelinspector IsuperiorS
499Stoica Ionut FlorianinspectorIsuperiorS
SERVICIUL IMAGINE (1+8)
500Andronache Marina-Cristinasef serviciuIIS
501TEMPORAR VACANT/ Suiu Elena-Andreea inspector IprincipalS
502Praja Nelu-Cătălininspector Iasistent3S
503VACANTinspector Isuperior1S
504Prejbeanu Ionuţ-LucianinspectorIprincipal3S
505Doboi Mihaela VictoriainspectorIprincipalS
506Piperescu MinicăinspectorIprincipalS
507Chiroiu DanielaexpertIsuperior1S
508temporar vacant(Albu Georgiana-Mădălina)inspectorIprincipalS
SERVICIUL RESURSE UMANE (1+9)
509vacant(temporar ocupat Gligorijević Georgeta Viorica)sef serviciuII1S
510temporar vacant( titular Gligorijevic Georgeta Viorica)consilierIsuperior1S
511Tutu Mariana LuminitaexpertIsuperior1S
512Florescu Mihaelainspector Isuperior2S
513temporar vacant( titular Georgescu Olga) inspector Isuperior1S
514TEMPORAR VACANT/Titular Plesa Oanainspector Isuperior1S
515Vlad Mihaelainspector Isuperior1S
516Deică Mirela-AndreeainspectorIsuperiorS
517Mateescu Nuti AlinaconsilierIsuperior1S
518VACANTinspector Iasistent3S
COMPARTIMENT CONTROL INTERN (2)
519Vasile Ileana MihaelaexpertIsuperior1S
520Paduraru JaninainspectorIsuperior2S
COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN (4)
521Tufan NicolaeauditorIsuperior1S
522Bustiuc LuminitaauditorIsuperior1S
523Licu Ion auditorIsuperior1S
524Danciu Gabriel GiorgianauditorIsuperiorS
"SERVICIUL ADMINISTRATIV, INTRETINERE (1+27)"
525Burnea Doru Mariansef serviciuIIS
526Buzatu OlimpiaingrijitorIM
527Trifan EmiliaingrijitorIM
528Surdu Rodicainspector de specialitateIS
529Pascu Sabin Dorianinspector de specialitateIAS
530Barbosu NicoletaingrijitorM
531Citu Marioara Lidia ingrijitorM
532Constantin MarianaingrijitorM
533Nicola Gheorghita AlinaingrijitorM/G
534Cimbrea MarianamagazinerM
535Petcu MarianaingrijitorM
536Spatariu MarianaingrijitorM
537VACANTmuncitor calificat IM
538Sbaroi LeonicaingrijitorM
539VACANTmuncitor calificat IM
540Vigaru MariamedicS
541Voinea Lucianamuncitor calificat IIM
542Dumitrescu AuraportarG
543Radoi StelutaportarG
544Salcianu Stefania Alina portarG
545Stancioi CostinelportarG
546Voinic Elena LidiaportarG
547Caprarin GheorghesoferIM
548Birtu Florin-DanielsoferIM
549Pauna IonelsoferIM
550VACANTingrijitorM
551Buzatu Liviu-NicuşorportarG
552VACANTinspector de specialitateIAS
COMPARTIMENT SECRETARIAT (1)
553VACANTreferentIAM
COMPARTIMENT EXPERT LOCAL PENTRU ROMI (1)
554Tiberiade Romeo1expert localS
Serviciul Administraţie publică locală (8)
555Stuparu Irina Marianasef serviciuII1S
556Constantinescu Alina Madalinaconsilier juridic Isuperior2S
557vacantconsilier juridic Isuperior2S
558Darac Marta Dianaconsilier juridic Isuperior2S
559VACANTconsilier juridic IprincipalS
560Demetrescu Corneliaconsilier juridic Isuperior2S
561vacantinspector Isuperior1S
562Tudosie Liliana Ramonainspector Isuperior1S
Serviciul Autoritate tutelară (1+8)
563Duma Carmen Ginasef serviciuII1S
564Mateescu Violeta NicoletainspectorIsuperior1S
565Vidu Silviainspector Isuperior1S
566Deaconeasa Mariana Cristinaconsilier juridicIasistent1S
567Turcescu-Petrisor Carmen-Andreeainspector Iprincipal3S
568 Mihalcea Raluca-MariainspectorIasistent1S
569Serban Andreea-MarinainspectorIprincipal1S
570Fetoiu Camelia ElenainspectorIsuperior1S
571VACANTpsiholog specialistS
"Biroul Relaţii cu Consiliul Local, evidenţă documente şi arhivă (1+6)"
572Gird Gheorghitasef birouII1S
573Barbu Alinainspector Isuperior1S
574Begu MarinelainspectorIsuperior2S
575VACANTinspectorIsuperior2S
576Gheorghe Corina DanielainspectorIsuperiorS
577VACANTinspector IdebutantS
578VACANTinspectorIsuperior2S
Biroul Situaţii de urgenţă şi protecţie civilă (1+5)
579Oprea Mioara Madalinaşef birouIIS
580Bosun Mihai AdrianconsilierIsuperior1S
581Ditoiu RodicareferentIIIsuperior2M
582Zegheanu Emeryk ClaudiuinspectorIprincipal2S
583Stroe ViorelreferentIIIsuperior2M
584Barbu SandusoferIM
DIRECŢIA RELAŢII PUBLICE SI MANAGEMENT DOCUMENTE (1+28)
585Popescu Claudiu-Nicudirector executivII1S
"Serviciul Management documente, informatii publice (11)"
586Lapadat Claudiasef serviciuII1S
587Gherlan Livia IsabellainspectorIsuperior1S
588Ştefănescu Ovidiu inspectorIprincipal1S
589Badea Gabriel inspectorIsuperior1S
590Constantinescu Ana-Maria-RoxanainspectorIsuperiorS
591vacantinspectorIdebutant2S
Compartiment Informatica
592Copca VasileinspectorIsuperior3S
593Ciobanu IonutinspectorIsuperior1S
594Ioana MarianaexpertIsuperior1S
595Manole AndreeaexpertIsuperior2S
596Popescu Marga Laviniainspector IprincipalS
Serviciul Centrul de informare pentru cetateni si audiente (16)
597Pinisoara-Micu Oana Mariasef serviciuII1S
598Popescu AdeliaconsilierIsuperior1S
599Cozma ConstantaexpertIsuperior1S
600Popa Doina referentIIIsuperior2M
601Militaru Daniel AlininspectorIsuperior1S
602Ionescu AncainspectorIsuperior2S
603Prodileanu Aneta inspectorIsuperior1S
604Nicola VictoriainspectorIsuperior1S
605Butaru Adina LauraconsilierIsuperior1S
606Draniceanu Renata MihaelainspectorIsuperior1S
607Lapadat Camelia TudoritainspectorIasistentS
608Caldararu-Roman Ramona Silviainspector Isuperior1S
609Maiuru Manuela-Elenainspector Iasistent1S
610Cioacă Mariana-ClaudiainspectorIasistentS
611Vacant temporar/ Titular Chirila Florentina-DianainspectorIasistent1S
612Barbu Nicu EugeninspectorIprincipal3S
Compartiment Managementul Calitatii (1)
613Gheorghe Alina MarianainspectorIsuperior2S
Nr. total de demnitariNr. total de inalti functionari publiciNr. total de functii publice de conducereNr. total de functii publice de executieNr. total de functii publice Nr. total de functii contractuale de conducereNr. total de functii contractuale de executieNr. total de posturi din cadrul autoritatii/institutiei publice
"Total, din care:"3534224753132613
ocupate3453904353102543
vacante832403070
--------------------------------------------------------------------------------