Hotărârea nr. 102/2020

HCL 102 PLANUL DE ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ AL POLIŢIEI LOCALE A MUNICIPIULUI CRAIOVA PENTRU ANUL 2020

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

                                                                                                                   

 

 

                  

                                              HOTĂRÂREA NR.102

privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, pentru anul 2020

 

 

          Consiliul Local al Municipiului  Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.03.2020;

          Având în vedere referatul de aprobare nr.42740/2020 și raportul nr.42748/2020 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, pentru anul 2020 și avizele nr.120/2020 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Iniţiativă şi Relaţii Internaţionale și nr.126/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti;

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, Legii nr.155/2010 a Poliţiei Locale şi Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.92/2011 pentru aprobarea metodologiei de elaborare a planului de ordine şi siguranţă publică al Poliţiei Locale;

  În temeiul art.129 alin.2 lit.d coroborat cu alin.7 lit.g, art.139 alin.1, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

 

                                                 HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1. Se aprobă Planul de Ordine şi Siguranţă Publică al Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, pentru anul 2020, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ şi Poliţia Locală a Municipiului Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri.

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

    CONTRASEMNEAZĂ,

 

     SECRETAR GENERAL,

Stelian BĂRĂGAN

      Nicoleta MIULESCU