Hotărârea nr. 101/2020

HCL 101 NEASUMAREA RESPONSABILITĂŢII ORGANIZĂRII ŞI DERULĂRII PROCEDURILOR DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR/ACORDURILOR-CADRU PENTRU ACHIZIŢIA PRODUSELOR ŞI A CONTRACTELOR-CADRU DE PRESTARE A SERVICIILOR PENTRU DERULAREA MĂSURILOR EDUCATIVE AFERENTE PROGRAMULUI PENTRU ŞCOLI AL ROMÂNIEI LA NIVELUL MUNICIPIULUI CRAIOVA PENTRU ANII ŞCOLARI 2020-2021 ŞI 2021-2022

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

                                                                                                                                        

        HOTĂRÂREA NR.101

privind neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor şi a contractelor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru şcoli al României, la nivelul Municipiului Craiova, pentru anii scolari 2020-2021 si 2021-2022

 

          Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.03.2020;

           Având în vedere referatul de aprobare nr.46118/2020, raportul nr.47016/2020 al Direcţiei Economico-Financiară şi raportul de avizare nr.47653/2020 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor- cadru pentru achiziţia produselor şi a contractelor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru şcoli al României, la nivelul Municipiului Craiova, pentru anii şcolari 2020-2021 şi 2021-2022 și avizele nr.122/2020 al Comisiei IV-Învăţământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret şi Sport, nr.126/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti și nr.128/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;

 În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene, art.1.4 din Anexa 6 la Hotărârea Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018, art.30, 31 din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

                      În temeiul art.129 alin.2 lit.d, coroborat cu alin.7 lit.a, art.139 alin.1,  art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE:

 

  Art.1. Se aprobă neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor şi a contractelor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru şcoli al României, la nivelul Municipiului Craiova, pentru anii şcolari 2020-2021 şi 2021-2022.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală şi Direcţia Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

    CONTRASEMNEAZĂ,

 

    SECRETAR GENERAL,

Stelian BĂRĂGAN

      Nicoleta MIULESCU