Hotărârea nr. 100/2020

HCL 100 ACORDAREA DE BENEFICII DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ VETERANILOR ŞI INVALIZILOR DE RĂZBOI DIN MUNICIPIUL CRAIOVA CU OCAZIA ZILEI VETERANILOR DE RĂZBOI ŞI A ZILEI NAȚIONALE A ROMÂNIEI

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

 

        HOTĂRÂREA NR.100

privind acordarea de beneficii de asistenţă socială, veteranilor şi invalizilor de război din municipiul Craiova, cu ocazia Zilei Veteranilor de Război şi a Zilei Naționale a României  

 

 

          Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.03.2020;

           Având în vedere referatul de aprobare nr.40770/2020, raportul nr.43736/2020 al Direcţiei Economico-Financiară şi raportul de avizare nr.44812/2020 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune acordarea de beneficii de asistenţă socială, veteranilor şi invalizilor de război din municipiul Craiova, cu ocazia Zilei Veteranilor de Război şi a Zilei Naționale a României și avizele nr.120/2020 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Iniţiativă şi Relaţii Internaţionale, nr.122/2020 al Comisiei IV-Învăţământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret şi Sport, nr.126/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti și nr.128/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;

 În conformitate cu prevederile art.11 lit.e din Legea nr.292/2011 privind asistenţa socială, art.1 şi art. 2 din Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată şi Ordonanţei Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale;

                      În temeiul art.129 alin.2 lit.b şi d, coroborat cu alin.4 lit.a şi alin.7 lit.b, art.139 alin.3 lit.a,  art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă acordarea de beneficii de asistenţă socială, sub forma tichetelor sociale, în valoare de 300 lei, veteranilor şi invalizilor de război din municipiul Craiova, cu ocazia evenimentelor din anul 2020, respectiv Ziua Veteranilor de Război, sărbătorită în data de 29 aprilie și  Ziua Națională a României, sărbătorită la 1 decembrie.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

    CONTRASEMNEAZĂ,

 

    SECRETAR GENERAL,

Stelian BĂRĂGAN

      Nicoleta MIULESCU