Hotărârea nr. 10/2020

HCL 10 MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.14/2018 REFERITOARE LA STABILIREA SALARIILOR DE BAZĂ AFERENTE FUNCŢIILOR DIN CADRUL FAMILIEI OCUPAŢIONALE „ADMINISTRAŢIE” UTILIZATE ÎN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA PRECUM ŞI ÎN CADRUL SERVICIILOR PUBLICE DE INTERES LOCAL ALE MUNICIPIULUI CRAIOVA

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

                                                                                                            

                            

       HOTĂRÂREA NR.10

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.14/2018 referitoare la stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie”, utilizate în aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, precum şi în cadrul serviciilor publice de interes local ale municipiului Craiova

 

  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.01.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr.9173/2020, raportul nr.9176/2020 al Serviciului Resurse Umane și raportul de avizare nr.11004/2020 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.14/2018 referitoare la stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie”, utilizate în aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, precum şi în cadrul serviciilor publice de interes local ale municipiului Craiova și avizele nr.30/2020 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Iniţiativă şi Relaţii Internaţionale, nr.32/2020 al Comisiei IV-Învăţământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret şi Sport, nr.39/2020 al Comisiei II-Urbanism, Protecţia Mediului şi Conservarea Monumentelor, nr.41/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti şi nr.43/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;

 În conformitate cu prevederile Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr.155/2010 a Poliției Locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;

În temeiul art.129 alin.2 lit.a, coroborat cu alin.3 lit.c, art.139 alin.1, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

 

                                               H O T Ă R Ă Ş T E:

 

 

Art.1. Se aprobă modificarea anexelor nr.1 și 2 ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.14/2018, astfel:

          a) la anexa nr.1 se modifică denumirea funcției de secretar municipiu, în secretar general al unității administativ-teritoriale și se completează funcțiile publice generale de expert, consilier, inspector, consilier juridic, cu funcția publică de consilier achiziții publice;

          

 

           b) la anexa nr.2 se înlocuiește denumirea „Direcția Publică Comunitară de Asistență Socială a municipiului Craiova”, cu „Direcția Generală de Asistență Socială Craiova” și se completează funcțiile publice generale de expert, consilier, inspector, consilier juridic, polițist local, cu funcția publica de consilier achiziții publice;

Art.2.  Pentru anul 2020, începând cu acordarea drepturilor aferente lunii ianuarie, salariile de bază aferente funcţiilor din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie”, utilizate în aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, precum și în cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, Direcției Generale de Asistență Socială Craiova, Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din Municipiul Craiova şi Sport Club Municipal Craiova, se menţin la nivelul aferent lunii decembrie 2019, prin derogare  de la prevederile art.1 alin.2, art.2 alin.4, alin.5, art.3 alin.4 și alin.5 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.14/2018.

Art.3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.14/2018, rămân neschimbate.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, Direcţia Economico-Financiară,  Poliţia Locală a Municipiului Craiova, Direcția Generală de Asistență Socială Craiova, Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din Municipiul Craiova şi Sport Club Municipal Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

  CONTRASEMNEAZĂ,

          

  SECRETAR GENERAL,

    Bianca Maria Carmen PREDESCU

   Nicoleta MIULESCU