Hotărârea nr. 1/2020

HCL 1 ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA CONVOCATĂ DE ÎNDATĂ ÎN 08.01.2020

MUNICIPIUL  CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  CRAIOVA

                                                                                                                                                                                                                             

HOTĂRÂREA NR. 1

privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Craiova, convocată de îndată în 08.01.2020

 

 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit de îndată în şedinţa extraordinară din data de 08.01.2020;

Având în vedere Dispoziţia Primarului Municipiului Craiova nr.4/2020, privind convocarea de îndată a Consiliului Local al Municipiului Craiova, în şedinţă extraordinară, în 08.01.2020;

 În temeiul art.135 alin.7, coroborat cu art.139 alin.1, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

 

 

hotărĂŞte:

 

 

 

Art.1.Se aprobă ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Craiova, convocată de îndată în 08.01.2020, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri.

 

 

 

 

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

  CONTRASEMNEAZĂ,

          

  SECRETAR GENERAL,

   Bianca Maria Carmen PREDESCU

   Nicoleta MIULESCU

 

 

             Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.1/2020

 

 

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 08.01.2020

 

 

 

 

 

 

 

Nr.

proiect hotărâre

Titlul proiectului de hotărâre

Inițiatorul proiectului de hotărâre

Comisiile de specialitate cu atribuții de avizare a proiectului de hotărâre

1.       

Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare, pe anul 2019, din excedentul bugetului local al municipiului Craiova al anilor precedenţi

Primar-Mihail Genoiu

I, II, III, IV, V

2.       

Proiect de hotărâre privind privind modificarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al municipiului Craiova.

Primar-Mihail Genoiu

I, III, V

3.       

Proiect de hotărâre privind concesionarea, către R.A.T. SRL, a unor bunuri care aparţin domeniului privat al municipiului Craiova

Primar-Mihail Genoiu

I, III, V

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Bianca Maria Carmen PREDESCU