Proces verbal din 31.10.2019

Proces verbal din data de 31.10.2019


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

PROCES- VERBAL AL ȘEDINȚEI

ORDINARE DIN DATA DE 31.10.2019

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Bună dimineața, domnilor consilieri! Vă rog să luați loc în sală pentru a putea face prezența. Dintr-un total de 27 consilieri, sunt prezenți 26 consilieri, 1 consilier este absent (dl. Dumitrache). Sunt întrunite condițiile de legalitate pentru desfășurarea lucrărilor, ședința este statutar constituită și își poate desfășura lucrările.

Supun aprobării dvs. procesul verbal al ședinței din data de 26.09.2019 și controlul de legalitate exercitat până la această dată. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi.

Îl invit pe dl. Consilier Local Nedelescu Gheorghe să prezideze lucrările ședinței de astăzi.

Dl. Președinte:

Declar deschisă ședința ordinară a consiliului local al municipiului Craiova din luna octombrie 2019.

Prin Dispoziția nr. 6599/24.10.2019, Primarul Municipiului Craiova, în temeiul prevederilor art. 133 alin. 1, art. 134 - 136, art. 155 alin. 1 lit. b, coroborat cu alin. 3 lit. b, art. 196 alin. 1 lit. b și art. 197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; Primarul Municipiului Craiova a convocat Consiliul Local al Municipiului Craiova, în ședință ordinară, în data de 31.10.2019, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova, având următorul proiect al ordinii de zi:

Ședința va avea următoarea ordine de zi:

 • 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local al municipiului Craiova, pe primele 9 luni ale anului 2019

 • 2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare a instituțiilor publice și a activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe primele 9 luni ale anului 2019

 • 3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului fondurilor externe nerambursabile, aferentă primelor 9 luni ale anului 2019

 • 4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2019

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic „Filantropia” Craiova, pe anul 2019

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie, pe anul 2019

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Craiova, pe anul 2019

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2019

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Poliției Locale a Municipiului Craiova, pe anul 2019

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2019

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al

S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2019

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al R.A.T. SRL, pe anul 2019

 • 13. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova pentru a vota în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a Companiei de Apă Oltenia S.A., ordinea de zi privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2019

 • 14. Proiect de hotărâre privind mandatarea Primarului Municipiului Craiov să semneze Contractul de Sprijin pentru Proiectul POIM, ce se va încheia între B.E.R.D., S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., Municipiul Craiova și județul Dolj, împreună cu Contractul de Împrumut

 • 15. Proiect de hotărâre privind acordarea unor ajutoare lunare din bugetul local, consumatorilor vulnerabili din municipiul Craiova, care utilizează pentru încălzirea locuinței energie termică furnizată în sistem centralizat, pentru sezonul rece 1 noiembrie 2019-31 martie 2020

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și a numărului de burse acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Craiova, în anul școlar 2019-2020

 • 17. Proiect de hotărâre privind achiziționarea de către R.A.T. SRL a 10 mijloace de transport noi în sistem leasing financiar, cu opțiunea de cumpărare în anul 2019

 • 18. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.157/2019 referitoare la accesarea de către R.A.T. SRL a unei linii de credit, în sumă de 3.000.000 lei

 • 19. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.295/2018 referitoare la acordarea de facilități pe mijloacele de transport în comun ale R.A.T. SRL, pentru anumite categorii de personae

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării municipiului Craiova, în calitate de partener al Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria”, Filiala Județului Dolj „Frații Buzești”, în vederea organizării unor activități defășurate cu ocazia „Zilei Naționale a României 2019”

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială Craiova, pe anul 2019.

 • 22. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.311/2019 referitoare la aprobarea organigramei și statului de funcții ale Operei Române Craiova, pentru anul 2019

 • 23. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.384/2018 referitoare la desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Craiova în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular cu personalitate juridică din municipiul Craiova

 • 24. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să voteze ordinea de zi în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 07.11.2019

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului comun de acțiune pentru deszăpezirea, prevenirea și combaterea poleiului în municipiul Craiova, pentru sezonul de iarna 2019-2020

 • 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru desfășurarea serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân, propuse de S.C. Salubritate Craiova S.R.L.

 • 27. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului referitor la desfășurarea activității de gestionare a câinilor fără stăpân, în municipiul Craiova, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.108/2014

 • 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unei locuințe pentru tineri, construită prin programe de investiții la nivel național, situată în municipiul Craiova, bd.Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.1, ap.3

 • 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unor locuințe sociale

 • 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.1, ap.9

 • 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.3, ap.6

 • 32. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe

 • 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investitii “Reabilitare instalatii, centrala termica la imobilul situat in strada Oltet nr.5”

 • 34. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.34216/19.05.2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și Bogdanschi Mariana, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr.Bogdanschi Mariana

 • 35. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.38411/23.05.2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și Pîrșoi Cristiana, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr.Pîrșoi Cristiana

 • 36. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.199/2000 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și S.C. Banca Comerciala Carpatica S.A.

 • 37. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.198/2000 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și S.C. Nick Impex S.R.L.

 • 38. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Curtea de Conturi a României, pentru Camera de Conturi a județului Dolj, a terenului ce aparține domeniului public al municipiului Craiova, situat în str. Brestei, nr.31

 • 39. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.100/2004 referitoare la spațiile comerciale sau de prestări servicii supuse vânzării, conform Legii nr.550/2002

 • 40. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.34/2019 referitoare la organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Craiova, pentru anul școlar 2019-2020

 • 41. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.241/2017 referitoare la aprobarea criteriilor și punctajelor pentru evaluarea persoanelor juridice și fizice constituite în temeiul Ordonanței nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, a Legii nr.14/2003 a partidelor politice și a Legii nr.96/2006 republicată, privind statutul deputaților și al senatorilor, în vederea înscrierii în listele de priorități pentru atribuirea unui spațiu cu altă destinație pentru sediu

 • 42. Proiect  de hotărâre pentru  modificarea  inventarului  bunurilor care  aparțin

domeniului public al municipiului Craiova

 • 43. Proiect  de hotărâre pentru  modificarea  inventarului  bunurilor care  aparțin

domeniului privat al municipiului Craiova

 • 44. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderare funcțională a zonei, în vederea schimbării de destinație din zona unități agricole, în zona de locuințe cu regim de înălțime P+2, generat de imobilul situat în str.Drumul Muntenilor, nr.70C, 72, 72A, 72B

 • 45. Întrebări și interpelări

Supun aprobării dvs. Ordinea de zi care conține 45 de puncte. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi.

Art.1.Se aprobă ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Craiova din data de 31.10.2019, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local al municipiului Craiova, pe primele 9 luni ale anului 2019

 • 2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare a instituțiilor publice și a activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe primele 9 luni ale anului 2019

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului fondurilor externe nerambursabile, aferentă primelor 9 luni ale anului 2019

 • 4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2019

 • 5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic „Filantropia” Craiova, pe anul 2019

 • 6.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie, pe anul 2019

 • 7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Craiova, pe anul 2019

 • 8.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2019

 • 9.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Poliției Locale a Municipiului Craiova, pe anul 2019

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2019

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2019

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al R.A.T. SRL, pe anul 2019

 • 13. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova pentru a vota în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a Companiei de Apă Oltenia S.A., ordinea de zi privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2019

 • 14. Proiect de hotărâre privind mandatarea Primarului Municipiului Craiov să semneze Contractul de Sprijin pentru Proiectul POIM, ce se va încheia între B.E.R.D., S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., Municipiul Craiova și județul Dolj, împreună cu Contractul de Împrumut

 • 15. Proiect de hotărâre privind acordarea unor ajutoare lunare din bugetul local, consumatorilor vulnerabili din municipiul Craiova, care utilizează pentru încălzirea locuinței energie termică furnizată în sistem centralizat, pentru sezonul rece 1 noiembrie 2019-31 martie 2020

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și a numărului de burse acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Craiova, în anul școlar 2019-2020

 • 17. Proiect de hotărâre privind achiziționarea de către R.A.T. SRL a 10 mijloace de transport noi în sistem leasing financiar, cu opțiunea de cumpărare în anul 2019

 • 18. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.157/2019 referitoare la accesarea de către R.A.T. SRL a unei linii de credit, în sumă de 3.000.000 lei

 • 19. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.295/2018 referitoare la acordarea de facilități pe mijloacele de transport în comun ale R.A.T. SRL, pentru anumite categorii de personae

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării municipiului Craiova, în calitate de partener al Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria”, Filiala Județului Dolj „Frații Buzești”, în vederea organizării unor activități defășurate cu ocazia „Zilei Naționale a României 2019”

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială Craiova, pe anul 2019.

 • 22. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.311/2019 referitoare la aprobarea organigramei și statului de funcții ale Operei Române Craiova, pentru anul 2019

 • 23. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.384/2018 referitoare la desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Craiova în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular cu personalitate juridică din municipiul Craiova

 • 24. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să voteze ordinea de zi în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 07.11.2019

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului comun de acțiune pentru deszăpezirea, prevenirea și combaterea poleiului în municipiul Craiova, pentru sezonul de iarna 2019-2020

 • 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru desfășurarea serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân, propuse de S.C. Salubritate Craiova S.R.L.

 • 27. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului referitor la desfășurarea activității de gestionare a câinilor fără stăpân, în municipiul Craiova, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.108/2014

 • 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unei locuințe pentru tineri, construită prin programe de investiții la nivel național, situată în municipiul Craiova, bd.Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.1, ap.3

 • 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unor locuințe sociale

 • 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.1, ap.9

 • 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.3, ap.6

 • 32. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe

 • 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investitii “Reabilitare instalatii, centrala termica la imobilul situat in strada Oltet nr.5”

 • 34. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.34216/19.05.2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și Bogdanschi Mariana, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr.Bogdanschi Mariana

 • 35. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.38411/23.05.2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și Pîrșoi Cristiana, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr.Pîrșoi Cristiana

 • 36. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.199/2000 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și S.C. Banca Comerciala Carpatica S.A.

 • 37. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.198/2000 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și S.C. Nick Impex S.R.L.

 • 38. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Curtea de Conturi a României, pentru Camera de Conturi a județului Dolj, a terenului ce aparține domeniului public al municipiului Craiova, situat în str. Brestei, nr.31

 • 39. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.100/2004 referitoare la spațiile comerciale sau de prestări servicii supuse vânzării, conform Legii nr.550/2002

 • 40. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.34/2019 referitoare la organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Craiova, pentru anul școlar 2019-2020

 • 41. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.241/2017 referitoare la aprobarea criteriilor și punctajelor pentru evaluarea persoanelor juridice și fizice constituite în temeiul Ordonanței nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, a Legii nr.14/2003 a partidelor politice și a Legii nr.96/2006 republicată, privind statutul deputaților și al senatorilor, în vederea înscrierii în listele de priorități pentru atribuirea unui spațiu cu altă destinație pentru sediu

 • 42. Proiect  de hotărâre pentru  modificarea  inventarului  bunurilor care  aparțin

domeniului public al municipiului Craiova

 • 43. Proiect  de hotărâre pentru  modificarea  inventarului  bunurilor care  aparțin

domeniului privat al municipiului Craiova

 • 44. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderare funcțională a zonei, în vederea schimbării de destinație din zona unități agricole, în zona de locuințe cu regim de înălțime P+2, generat de imobilul situat în str.Drumul Muntenilor, nr.70C, 72, 72A, 72B

 • 45. Întrebări și interpelări

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local al municipiului Craiova, pe primele 9 luni ale anului 2019

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Proiectul de hotărâre are avize favorabile de la toate comisiile de specialitate.

Dl. Consilier Local Mănescu:

Avem aici execuția bugetului pe primele nouă luni. Vreau să semnalez doar diferența dintre previziunile pe care le-am făcut în buget și vreau să vă spun că bugetul noi l-am votat la sfârșitul lunii aprilie după ce votasem execuția bugetului pe primul trimestru și, cu toate acestea, între buget și previziunile din buget și situația la nouă luni, diferența este foarte mare. Parcă de vreo 21 milioane de euro. Cam așa ceva. Eu știu că acum v-au venit bani și îi distribuiți ca să completați găurile care s-au creat, dar la nouă luni execuția bugetului asta ne spune., o diferență mare între previziuni și situația la zi foarte mare care spune de fapt, ceea ce bv-am spus când am votat bugetul, că bugetul a fost făcut haotic și din cauza asta am avut pe primele nouă luni o execuție bugetară haotică, cu distribuiri și mutări de bani dintr-o parte în alta și cu o situație rămasă destul de dificilă la această dată. Asta am vrut doar să semnalez, nu este nicio problemă, voi vota execuția bugetului pe primele nouă luni.

Dl. Președinte:

Mulțumesc, dl. Consilier. Dl. Primar dorește să vă răspundă.

Dl. Primar Mihail Genoiu:

Eu vreau să vă răspund tehnic, strict tehnic și, chiar dacă este puțin mai complicat mecanismul, vreau să-l fac cunoscut la toată lumea. În momentul în care primești bugetul de la Ministerul de Finanțe, el nu se dă sub formă de cotă de 60%. Este și sub forma de cotă de 60% din IVG. Dar ți se dă și în valoare absolută pentru că se anticipează cât va fi acel IVG ca să poți să spui cât este 60%. Și se primește o valoare absolută pe care o votăm noi la începutul anului și la care faceți dvs. referire. Într-adevăr s-a constatat că pe parcursul anului acea cotă nu a fost în totalitate, ce ați observat dvs., de aceea și rectificarea care a venit acum la nivelul primăriei vine să compenseze diferențele între cât a fost previzionatul acelei cote de 60% și cât a fost realizatul. Deci este o echilibrare. Ceea ce spuneți dvs. vis a vis de cheltuielile pe care ni le-am propus noi în buget, nu au fost deloc haotice, dovadă că s-au realizat atât din punct de vedere al cheltuielilor, cât și din punct de vedere al investițiilor la nivelul planificatului, care planificat la ora asta a fost adus în egalitate cu realizatul.

Dl. Președinte:

Supun spre aprobare proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă execuția bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe primele 9 luni ale anului 2019, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare a instituțiilor publice și a activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe primele 9 luni ale anului 2019

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Proiectul de hotărâre are avize favorabile de la toate comisiile de specialitate.

Dl. Consilier Local Mănescu:

Ce vreau doar să întreb eu. în materialul prezentat nu am găsit veniturile obținute de unitățile de cultură în urma activităților prestate ca să păot să realizez și eu care este diferența dintre veniturile obținute de unitățile de cultură, nu se găsesc în material, asta spun, între unitățile de cultură care este diferența între veniturile proprii și subvenția de la primărie să văd și eu cât de eficiente au fost aceste unități de cultură. Nu mă refer la Teatrul Colibri care este pentru copii, dar la Filarmonică și la Operă.

Dl. Președinte:

Direcția Economico-Financiară vă rog să luați act de solicitarea d-lui consilier și să răspundeți în scris d-lui consilier.

Supun aprobării dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă execuția bugetară a instituțiilor publice și a activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe primele 9 luni ale anului 2019, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pri marul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului fondurilor externe nerambursabile, aferentă primelor 9 luni ale anului 2019

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Proiectul de hotărâre are avize favorabile de la toate comisiile de specialitate.

Nu au fost înscrieri la cuvânt.- S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă execuția bugetară a fondurilor externe nerambursabile, la data de 30.09.2019, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pri marul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Elaborare și Implementare Proiecte și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2019

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Proiectul inițial a suferit o modificare anunțată în toate comisiile de specialitate în sensul că la anexa 32 la lista de investiții capitolul 67, poziția 21, îndreptăm o eroare materială. Din ET, DALI, în SF + PT. A fost avizat în această formă în toate comisiile de specialitate.

D-na Consilier Local Ungureanu:

Vreau să vă spun că noi, liberalii, nu putem fi de acord cu aceste rectificări la unele din pozițiile care sunt n această rectificare. Nu pot să cred că dăm 100 mii lei pentru parcarea subterană. Vreau să știu și eu cât se plătește anual pentru această parcare, cât sunt încasările și cum putem să o facem să fie rentabilă că înțeleg că la Primăria Craiova noi subvenționăm toată ziua niște gropi, aruncăm banii craiovenilor.

La Water Park se subvenționează cu 300 mii lei pentru neachitarea utilităților. Cred că au trecut cinci ani de când s-a dat în funcțiune această groapă, nu știu cum să-i spun, în care se bagă bani mereu. Nu s-a micșorat deloc biletul de intrare, nu s-au făcut abonamente, apa este rece, copiii nu vin să facă cursuri de înot pentru că răcesc. Vreau să vă rog frumos să-mi spuneți și mie cât se plătește pe an pentru utilități și pentru salariile personalului de acolo și cât s-a încasat la Water Park.

Vreau să vă mai rog frumos, de ce plătim 419 mii lei pentru plata sumelor rezultate din sentințe civile definitive și irevocabile și nu plătesc cei care au greșit și sunt responsabili direct și nu înțelegem de ce banii craiovenilor trebuie dați pe aceste sentințe și să nu plătească cei care au greșit. Colegii mei poate nu știu că numai din dobânzi pe trei luni plătim 559 mii lei din această rectificare. Dacă nu venea rectificarea nu aveam bani să plătim și dobânzile.

Vreau să vă mai întreb de ce plătim 490 mii lei la Spitalul Filantropia și să-mi explicați foarte clar aici scrie pentru chirie. Adică noi am băgat bani, Primăria Craiova, și noi plătim chirie la Clinica Hematologie și la reparații. Cum scrie aici exact, pentru contravaloare chirie imobil, unde funcționează în prezent clinica Hematologie. Mobilier medical și nemedical, ni s-a spus că va fi gata spațiul în care va funcționa RMN-ul în sfârșit, după patru ani de zile să aducem un RMN, s-au băgat peste 300 mii lei în două încăperi și acum se cere pentru acoperiș. În fine, vreau să vă rog frumos să-mi spuneți și mie de ce spune acolo că investițiile sunt reduse din anumite motive: că nu s-au făcut achiziții, că sunt întârziate anumite lucrări, de ce tot timpul nu ne asumăm niște investiții pe care le punem la început de an.

Vreau să vă rog să-mi spuneți de ce nu s-a bugetat investiția pentru programul de infertilitate pe care l-ați promis la început de an și sunt o mulțime de familii care au o vârstă destul de înaintată, și vor să încerce și ei să fie fertilizați, nu s-a aprobat acest buget.

Vreau să vă aduc încă o problemă, mi se pare foarte mult suma de 90 mii lei la întreținere toalete ecologice pentru trei luni. Cred că vom cumpăra fo arte multe toalete cu acești bani, ca să se bage acești bani. Și mai sunt multe altele. Deci noi suntem împotriva acestui punct de la rectificare.

Dl. Consilier Local Mănescu:

Voi vorbi foarte puțin fiindcă colega mea a cam prins o parte din punctele mele, parcă mi-ar fi luat notițele înainte să le citească. Sunt niște bani care au venit acum de la bugetul de stat și trebuiau cheltuiți. Eu la punctele la care s-au dus banii, aș avea o altă problemă. 100 mii lei la parcarea subterană, dar aș vrea să mi se spună și mie care este eficiența acestei p ar cări subterane, cât din cheltuielile de întreținere și cheltuielile care sunt cu parcarea subterană, sunt susținute de primărie și cât din venituri proprii, adică sunt încasări ale parcării subterane. Același lucru aș vrea să știu și la Complexul Sportiv Stadion și la toate celelalte unități la care noi bugetăm de la Consiliul Local și care au și venituri proprii. Aceste venituri proprii cât reprezintă din cheltuielile acestor unități? În afară de asta, întârzierile din programul de investiții publice se datorează lipsei de bani care a fost în prima parte și modului în care oamenii din primărie s-au ocupat de ele. Dar aș mai avea o întrebare. Avem 419 mii lei pentru plata parțială a sumelor rezultate din sentințe civile. Ce se întâmplă că odată la trei luni cel ouțin, noi tot plătim bani care rezultă din sentințe civile. Ori aceste sentințe civile au fost date în urma nepriceperii oamenilor din primărie și s-a ajuns în această situație, sau nu am reușit în instanță să ne susținem punctul de vedere. Aș vrea să știu și acest lucru, care este cauza acestor sume pe care le tot plătim pentru sentințe civile.

Dl. Președinte:

Fiind prea multe date tehnice, Direcția Economică vă rog să le răspundeți în scris colegilor.

Supun aprobării proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2019, după cum urmează:

 • a) total venituri-632.128,00 mii lei (471.958,00 mii lei-veniturile secțiunii de funcționare și 160.170,00 mii lei veniturile secțiunii de dezvoltare);

 • b) total cheltuieli-637.020,00 mii lei (471.958,00 mii lei-cheltuielile secțiunii de funcționare și 165.157,00 mii lei-cheltuielile secțiunii de dezvoltare).

Art.2. Se aprobă bugetul propriu de venituri și cheltuieli rectificat al municipiului Craiova, pe anul 2019, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă bugetele de cheltuieli rectificate ale unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Craiova, conform anexelor nr.2-29 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă bugetul de cheltuieli rectificat al Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din municipiul Craiova, conform anexei nr.30 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă bugetul de cheltuieli rectificat al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Craiova, conform anexei nr.31 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Se aprobă Programul anual de investiții 2019 rectificat, conform anexei nr.32 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.156/2019.

Art.8. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul

Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară, Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din municipiul Craiova și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 19 voturi pentru și 7 voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea, Mănescu).

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic „Filantropia” Craiova, pe anul 2019

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Proiectul de hotărâre are avize favorabile de la toate comisiile de specialitate.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pentru anul 2019, după cum urmează:

 • 1. total venituri-139.819,00 mii lei (veniturile secțiunii de funcționare în sumă de 134.464,00 mii lei, veniturile secțiunii de dezvoltare în sumă de 5.355,00 mii lei);

 • 2. total cheltuieli-146.114,00 mii lei (cheltuielile secțiunii de funcționare în sumă de 140.740,00 mii lei, cheltuielile secțiunii de dezvoltare în sumă de 5.374,00 mii lei), conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă fundamentarea cheltuielilor de personal ale Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2019, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.160/2019.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară și Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 25 voturi pentru și 1 abținere (Vasile).

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie, pe anul 2019

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Proiectul de hotărâre are avize favorabile de la toate comisiile de specialitate.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pentru anul 2019, după cum urmează:

1. total venituri-79.001,00 mii lei (veniturile secțiunii de funcționare în sumă de 77.759,00 mii lei, veniturile secțiunii de dezvoltare în sumă de 1.242,00 mii lei);

2. total cheltuieli-79.828,00 mii lei (cheltuielile secțiunii de funcționare în sumă de 78.586,00 mii lei, cheltuielile secțiunii de dezvoltare în sumă de 1.242,00 mii lei), conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.161/2019.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară și Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 25 voturi pentru și 1 abținere (Godinel).

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Craiova, pe anul 2019

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Proiectul de hotărâre are avize favorabile de la toate comisiile de specialitate.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Craiova, pentru anul 2019, după cum urmează:

1. total venituri-127.944 mii lei (veniturile secțiunii de funcționare în sumă de 127.137 mii lei, veniturile secțiunii de dezvoltare în sumă de 807,00 mii lei);

2. total cheltuieli-127.944 mii lei (cheltuielile secțiunii de funcționare în sumă de 127.137 mii lei, cheltuielile secțiunii de dezvoltare în sumă de 807,00 mii lei), conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.159/2019.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară și Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2019

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Proiectul de hotărâre are avize favorabile de la toate comisiile de specialitate.

D-na Consilier Local Ungureanu:

Dl. Primar, vreau să vă rog frumos să opriți dezastrul care este la Clubul Sportiv. Echipa de handbal care a fost campioană acum doi ani, este în prag de desființare. Mai sunt șapte jucătoare care intră în teren. Sunt de acord cu rectificarea, nu asta o contest, ci faptul cum s-au făcut aceste contracte și faptul că s-au adus jucătoare accidentate și vă rog frumos, în numele craiovenilor care iubesc acest sport, să nu ajungem la retrogradare pentru că bani au fost, o sumă foarte mare și jucătoare nu sunt. Vor să mai plece încă trei jucătoare. Pe buget vorbim că bugetul se dă la handbal, este și la handbal. Este o sumă care este la handbal. Vreți să vă spun suma sau de ce? Eu vă spun pe bugetul care s-a dat de 1100. Sunt de acord cu dvbs. Pe trei luni care se dă ca să se achite salariile și nu sunt jucătoare pentru că bugetul nu s-a folosit momentan la aceste jucătoare. La cele care sunt accidentate, automat nu se folosește. Prin urmare, vă rog frumos să luați măsuri și să vă gândiți că n-o să mai vină nimeni la sală, în concluzie, trebuie neapărat luată o măsură cu clubul pe care noi îl sponsorizăm și craiovenii vin la sală cu mare plăcere să vadă aceste jocuri.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1.Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pentru anul 2019, după cum urmează:

a) total venituri-12.612,00 mii lei (veniturile secțiunii de funcționare); b) total cheltuieli-12.612,00 mii lei (cheltuielile secțiunii de funcționare), conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.163/2019.

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară și Sport Club Municipal Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Poliției Locale a Municipiului Craiova, pe anul 2019

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Proiectul de hotărâre are avize favorabile de la toate comisiile de specialitate.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Poliției Locale a Municipiului Craiova, pentru anul 2019, după cum urmează:

 • a) total venituri-33.563,00 mii lei (veniturile secțiunii de funcționare în sumă de 32.813,00 mii lei și veniturile secțiunii de dezvoltare în sumă de 750,00 mii lei);

 • b) total cheltuieli-33.563,00 mii lei (cheltuielile secțiunii de funcționare în sumă de 32.813,00 mii lei și cheltuielile secțiunii de dezvoltare în sumă de 750.00 mii lei),

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară și Poliția Locală a Municipiului Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2019

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Proiectul de hotărâre are avize favorabile de la toate comisiile de specialitate.

D-na Consilier Local Ungureanu:

Dl. Primar, nu mi-ați dat și mie răspuns la Clinica de Hematologie cât este chiria și cum plătim. Cât este chiria și cum am făcut investiții?

Dl. Primar Mihail Genoiu:

Clinica de Hematologie care este în activitatea de investiții cu toată secția și cu dotarile de acolo, în perioada în care s-a făcut această lucrare, clinica a funcționat în clădirea închiriată, cea de la casa de asistență socială și care contract se va încheia imediat ce se termină lucrările. Am fost aproape săptămânal acolo, s-au mai făcut niște modificări la contract în ultimul timp și pe care le-am și avizat în ședința de consiliu de luna trecută în sensul că au mai fost suplimentate niște lucrări legate de funcționalitate și termenul este sfârșitul lunii noiembrie. Dacă la sfârșitul lunii noiembrie nu va fi finalizată lucrarea, și conducerea spitalului Filantropia este aici, vor intra în penalități care știu că sunt foarte mari. Eu zic că lucrările care sunt de făcut acum acolo, se pot termina fără probleme până la sfârșitul lunii noiembrie.

Dl. Președinte:

Supun aprobării dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2019, după cum urmează:

 • a) total venituri - 1.000.525,00 mii lei;

 • b) total cheltuieli - 1.012.902,00 mii lei,

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.167/2019.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 19 voturi pentru și 7 voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea, Mănescu).

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2019 D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Proiectul de hotărâre are avize favorabile de la toate comisiile de specialitate.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., pentru anul 2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului municipiului Craiova, dl.Pîrvu Nelu, să voteze în Adunarea Generală a Asociaților S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., pentru anul 2019.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.171/2019.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară, S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. și dl.Pîrvu Nelu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al R.A.T. SRL, pe anul 2019

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Proiectul de hotărâre are avize favorabile de la toate comisiile de specialitate.

Dl. Consilier Local Florescu:

Aș dori să-mi răspundă cineva întrucât în raportul Direcției Economico-Financiare a primăriei se arată faptul că RAT a accesat în luna iunie 2019 o linie de credit, iar la punctul 18 de pe ordinea de zi, RAT solicită același lucru, o altă linie de credit.

Dl. Primar Mihail Genoiu:

Este aceeași linie de credit și se modifică doar garanția.

Dl. Consilier Local Florescu:

Am înțeles, dar totuși, dacă citim raportul de la punctul 12, care este bugetul RAT, vom constata aici faptul că la punctul 3 poziția venituri financiare, se diminuează cu suma de 2000 lei de la suma de 3000 lei ca urmare a faptului că unitatea a accesat o linie de credit începând cu luna iunie 2019. Care este adevătul, are accesată în acest moment o linie de credit sau nu are?

Dl. Președinte:

Am înțeles, dl. Consilier. M-am consultat cu dl. Primar, deci Direcția Economică urmează să vă dea răspuns scris.

Supun aprobării dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A.T. SRL Craiova, pe anul 2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dl.Zorilă Dan, să voteze în Adunarea Generală a Asociaților R.A.T. SRL Craiova, rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.169/2019.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară, Zorilă Dan și R.A.T. SRL Craiova, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 25 voturi pentru și 1 abținere (Florescu).

 • 13. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova pentru a vota în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a Companiei de Apă Oltenia S.A., ordinea de zi privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2019

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Proiectul de hotărâre are avize favorabile de la toate comisiile de specialitate.

Dl. Consilier Local Sirop:

Consilierii PNL vor vota împotriva acestui proiect pentru că în forma în care a fost propus, nu suntem de acord cu el. Adică, dacă vreți să treceți ceva prin consiliul local fără ca măcar consilierii să aibă toate datele sau să știe, puteți să nici nu mai țineți ședințele de consiliu, ne chemați pe noi undeva și ați rezolvat tot. Dar să ajungem în ședința de consiliu local al municipiului Craiova, să ni se pună la documente cifre șterse, adică noi să votăm pe o chestiune despre care nu avem cunoștință aici, mă refer la extrasul din consiliul de administrație al Companiei de Apă și vă reamintesc că de ani de zile vă cerem aceste procese-verbale ale consiliilor de administrație să le avem la dispoziție și noi, consilierii, să vedem ce se discută acolo, că este o entitate aflată în subordinea consiliului local sau în parteneriat și iată acum, când avem parte de un proces-verbal la materialele de ședință, sunt blurate cifrele ca să nu vedem noi cât câștigă consilierii din consiliul de administrație, sau nu înțeleg de ce? Dar noi nu vom vota nimic în orb sau în alb, este absurd așa ceva. Este vorba de o hotărâre adoptată pe 10.05.2019 în care se aprobă acordarea drepturilor cuvenite administratorilor în conformitate cu contractele aferente anului 2018. Și aici le avem în ceață, le avem șterse. Nu este normal așa ceva și vom vota împotriva acestui proiect din această cauză. Vă mulțumesc frumos!

Dl. Președinte:

Rog Compania de Apă de urgență să pună la dispoziție d-lui consilier datele solicitate.

Dl. Consilier Local Mănescu:

Vorbim de o societate subordonată primăriei, consiliului local. Ce observăm aici? O creștere a veniturilor cu 2,4%, 2 mii nouă sute șapte mii lei. Acești bani s-au obținut din ajustarea, deci creșterea tarifelor pentru apă și canalizare pe care am propus-o, am aprobat-o noi începând cu 1 iulie 2019. Deci veniturile au crescut din această ajustare a tarifelor. Și ce observăm acum? Din acești bani aproape toți, 1940 mii lei se duc în salarii, creșteri salariale, în anvelopa salarială. Deci noi mărim tarifele cetățenilor, ca să creștem salariile celor din Compania de Apă. Vă mulțumesc!

Dl. Președinte:

Supun aprobării dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1.Se aprobă mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova-dna.Crețu Cristina Mădălina, să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 07.11.2019, ora 12,00, ordinea de zi cu privire la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară, S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A. și dna. Crețu Cristina Mădălina vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 19 voturi pentru și 7 voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea, Mănescu).

 • 14. Proiect de hotărâre privind mandatarea Primarului Municipiului Craiov să semneze Contractul de Sprijin pentru Proiectul POIM, ce se va încheia între B.E.R.D., S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., Municipiul Craiova și județul Dolj, împreună cu Contractul de Împrumut

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Proiectul de hotărâre are avize favorabile de la toate comisiile de specialitate.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă Contractul de Modificare și Reafirmare a Contractului de Asistență pentru Proiect, din 10 septembrie 2013, încheiat între Municipiul Craiova, Compania de Apă „Oltenia” S.A., Județul Dolj și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se mandatează Primarul Municipiului Craiova, dl.Mihail Genoiu, să semneze contractul prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă modificarea, în mod corespunzător, a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.484/2013.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară, Compania de Apă Oltenia S.A, Județul Dolj - prin Președintele Consiliului Județean Dolj și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 15. Proiect de hotărâre privind acordarea unor ajutoare lunare din bugetul local, consumatorilor vulnerabili din municipiul Craiova, care utilizează pentru încălzirea locuinței energie termică furnizată în sistem centralizat, pentru sezonul rece 1 noiembrie 2019-31 martie 2020

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Proiectul de hotărâre are avize favorabile de la toate comisiile de specialitate.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă acordarea unor ajutoare lunare din bugetul local, consumatorilor vulnerabili din municipiul Craiova, care utilizează, pentru încălzirea locuinței, energie termică furnizată în sistem centralizat, pentru sezonul rece 01 noiembrie 2019-31 martie 2020, prin compensarea procentuală aplicată la contravaloarea energiei termice utilizate lunar de consumatorul vulnerabil și înscrisă în factura pentru energie termică, după cum urmează:

 • - 7% în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau persoană singură este de până la 155 lei;

 • - 14% în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau persoană singură este cuprins între 155,1 lei și 210 lei;

 • - 20% în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau persoană singură este cuprins între 210,1 și 260 lei;

 • - 27% în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau persoană singură este cuprins între 260,1 lei și 310 lei;

 • - 33% în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau persoană singură este cuprins între 310,1 lei și 355 lei;

 • - 40% în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau persoană singură este cuprins între 355,1 lei și 425 lei;

 • - 46% în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau persoană singură este cuprins între 425,1 lei și 480 lei;

 • - 53% în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau persoană singură este cuprins între 480,1 lei și 540 lei;

 • - 59% în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau persoană singură este cuprins între 540,1 lei și 615 lei;

 • - 61% în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau persoană singură este cuprins între 615,1 lei și 786 lei;

 • - 63% în situația în care venitul net mediu lunar al persoanei singure este cuprins

între 786,1 lei și 1.082 lei.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Lo cal ă, Direcția Economico-Financiară, Direcția de Asistență Socială Craiova și S.C. Termo Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și a numărului de burse acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Craiova, în anul școlar 2019-2020 D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Proiectul de hotărâre are avize favorabile de la toate comisiile de specialitate.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă cuantumul pentru fiecare categorie de bursă acordată elevilor din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Craiova, în anul școlar 20192020, precum și numărul beneficiarilor, după cum urmează:

 • a. 1011 burse de performanță, reprezentând 3% din numărul elevilor înscriși la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat, în cuantum de 145 lei/luna;

 • b. 1778 burse de merit, reprezentând 8% din numărul elevilor înscriși la cursurile din învățământul gimnazial, liceal sau professional, în cuantum de 110 lei/luna;

 • c. 2000 burse de studiu, reprezentând 9% din numărul elevilor înscriși la cursurile din învățământul gimnazial, liceal sau professional, în cuantum de 90 lei/luna;

 • d. 4873 burse sociale, reprezentând 12% din numărul elevilor înscriși la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat, în cuantum de 80 lei, pentru elevii din învățământul preșcolar, primar și gimnazial și 90 lei/luna, pentru elevii din învățământul liceal, din care:

 • - burse medicale pentru toti elevii îndreptățiți (conform solicitărilor înaintate de către unitățile de învățământ);

 • - burse pentru persoane defavorizate.

Art.2. În cazul în care numărul de burse aprobate este mai mic decât numărul elevilor care îndeplinesc condițiile de acordare a acestora, consiliile de administrație ale unităților de învățământ stabilesc, anual, criterii specifice de acordare a burselor școlare, fără a se ține cont însă de religie, rasă, sex, apartenență politică a elevilor sau a familiilor acestora, apartenența la organizații legal constituite, studiile efectuate în străinătate, precum și accesul la burse din alte surse.

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară, Inspectoratul Școlar Județean Dolj și consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 17. Proiect de hotărâre privind achiziționarea de către R.A.T. SRL a 10 mijloace de transport noi în sistem leasing financiar, cu opțiunea de cumpărare în anul 2019

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

A suferit modificări pe care le-am prezentat și în comisiile de specialitate în sensul că la art. 1 se elimină anul 2019 și se completează cu un articol nou în care se împuternicesc persoanele din cadrul RAT SRL în vederea semnării documentațiilor și a procedurilor legate de leasing. Această formă a luat avize favorabile de la toate comisiile de specialitate.

Dl. Consilier Local Sirop:

Continuăm să votăm autobuze și să nu le vedem în traseu. Nu avem nimic împotriva dezvoltării acestei societăți, avem doar a reproșa administrației PSD că nu a fost în stare să atragă fonduri pe atâtea variante de resurse financiare pe fonduri europene, să ajungem de fiecare dată să ne credităm la costuri mai mari decât în mod obișnuit, sau decât în mod curent decât ar fi generat accesarea unor fonduri europene și aici nu este de acuzat decât prostul management de care acuzăm această administrație încă de la începutul acestui mandat. Cu regret, v-am votat absolut toate autobuzele. De data aceasta, vrem să transmitem un semnal, să vă facem să vă apucați de treabă și să accesați fonduri europene în adevăratul sens al cuvântului, așa că la acest punct ne vom abține. Vă mulțumim!

Dl. Primar Mihail Genoiu:

Dl. Consilier, ori n-ați înțeles nimic, ori vă faceți că nu ați înțeles. Deci noi luăm la blană tot ce înseamnă fonduri europene pe autobuze și tramvaie, plus că mai luăm și pe alte părți datorită faptului că ani de zile, cât a fost administrația PDL, nu s-a luat niciun fel de autobuz nou, s-au luat numai vechituri care au cedat înainte de a porni. Și în condițiile acestea, pe lângă fondurile europene și dacă erați atenți aseară, s-au semnat două proiecte care împreună fac 25 milioane 500 mii euro pentru calea de rulare a tramvaielor, cele 17 tramvaie care sunt deja în licitație publică, cele 17 autobuze electrice care sunt deja în licitație publică, cele 25 de autobuze care trebuie să sosească pe 13 decembrie, cele 13 autobuze care trebuie să sosească pe data de 20 februarie. Și vreți să vă mai dau? Ceea ce ați văzut dvs. acum este înțelegerea care a fost cu BERD, cu Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare în momentul în care noi am semnat contractul pentru cele 38 de autobuze, s-a început contractarea și cu RAT pentru refacerea depoului de autobuze și achiziția a 10 autobuze euro 6. Între timp, politica BERD-ului s-a modificat de fapt și la achiziția noastră, că v-am spus de atunci de când am fost la Londra, că am fost felicitați de conducerea BERD-ului că este p entru prima dată în istoria lor când BERD achiziționează autobuze, pentru că nu este specificul lor, și datorită situației bune pe care le-am pus-o la dispoziție, au acceptat acest lucru și tot atunci BERD a început și această discuție cu RAT pentru achiziția celor 10 autobuze. Între timp, aceste autobuze nu mai pot fi achiziționate de BERD, s-au mutat în achiziția pe leasingul financiar și rămâne pe BERD doar derularea acestui depou de autobuze. Eu nu cred că a existat vreodată in istoria RAT-ului de când s-a înființat el, un proiect mai complex ca acum. Și vă spun de ce? Pentru că, o iau de la tramvaie. Calea de rulare a tramvaielor este reabilitată pe fondurile din exercițiul financiar anterior. S-au semnat aseară cele două contracte pentru reabilitarea celor două tronsoane care nu au fost prinse atunci, cel de pe Henry Ford și cel de pe Severinului. Urmează să fie semnat contractul de finanțare pentru reabilitarea depoului de tramvaie care se modifică în totalitate la nivelul exigențelor tramvaielor care se achiziționează. Deci tot ce înseamnă tramvaie, inclusiv achiziția celor 17 tramvaie noi, înseamnă reabilitare de la 0 tot cap coadă în așa fel încât nicio verigă slabă să nu scape. Mai mult decât atât, în acest proiect de 12 milioane 800 mii, cel de pe Henry Ford, este prevăzută modificarea în totalitate și semaforizarea intersecțiilor care nu sunt semaforizate pentru a prioritiza tramvaiul și a face din tramvai cel mai facil mijloc de transport pe această rută. Deci toate lucrurile sunt gândite, cum n-au fost niciodată gândite. Pe partea de autobuze, v-am spus, sunt autobuzele euro 6, sunt autobuzele electrice, este depoul de autobuze electrice. Practic RAT din acest moment, din punctul meu de vedere în anul 2022 va deveni una dintre cele mai moderne societăți ale Craiovei.

Dl. Președinte:

Supun aprobării dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă achiziționarea a 10 mijloace de transport noi, în sistem leasing financiar, cu opțiunea de cumpărare.

Art.2. Se aprobă garantarea leasingului financiar cu bunurile achiziționate.

Art.3. Se aprobă împuternicirea următoarelor persoane din cadrul R.A.T. SRL, în vederea semnării tuturor documentelor aferente procedurii de leasing financiar:

 • -  Tănăsescu Marcel - Administrator;

 • -  Păun Jeana - Director economic;

 • -  Udriștoiu Raluca - Șef Birou jurdic;

 • -  Camen Cecilia - Șef Birou achiziții.

Art.4. Se mandatează dl. Dan Zorilă, reprezentantul municipiului Craiova, să voteze în Adunarea Generală a Asociaților R.A.T. SRL aprobarea achiziționării a 10 mijloace de transport noi, în sistem leasing financiar, cu opțiunea de cumpărare.

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară, R.A.T. SRL și dl. Dan Zorilă vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 20 voturi pentru și 6 abțineri (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea).

 • 18. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.157/2019 referitoare la accesarea de către R.A.T. SRL a unei linii de credit, în sumă de 3.000.000 lei

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Proiectul de hotărâre are avize favorabile de la toate comisiile de specialitate.

Dl. Consilier Local Florescu:

După părerea mea, am ascultat pledoaria d-lui primar, totul la viitor arată atât de frumos, dar problema este ce se întâmplă în prezent. Adică nimic la RAT SRL. În prezent avem un RAT plin de datorii, cu ipotecă pe conturi, cu ipoteci pe toate bunurile mobile și imobile, inclusiv cu ipoteci pe creanțele RAT. Cu linii de credit și sisteme de leasing. Exact ceea ce mai trebuia, o linie de credit și un sistem de leasing și avem imaginea unei instituții aflate în pragul insolvenței. Mă voi abține.

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Este o linie de credit care este contractată în 2018. Acum se schimbă decât bunurile cu care se garantează. Atât.

Dl. Președinte:

Deci nu este linie de credit nouă.

Dl. Consilier Local Florescu:

Este linie de credit sau nu este linie de credit? Ieri în ședința de comisie am întrebat reprezentantul regiei ce doresc să facă cu banii din această linie de credit și mi-au spus că nimic, adică pur și simplu pentru nevoi curente ar fi necesară această linie de credit. Eu cred că nimeni nu se duce la o bancă să ipotecheze bunuri mobile și imobile pentru că nu are nevoie de bani. Nu vor să ne spună p entru ce accesează această linie de credit? Aștept răspunsuri pertinente.

Dl. Președinte:

Supun aprobării dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.157/2018 și va avea următorul conținut:

Se aprobă garantarea liniei de credit prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, cu următoarele garanții:

 • a) ipoteca mobiliară asupra conturilor bancare deschise la creditor;

 • b) ipoteca imobiliară asupra imobilului situat în Craiova, str.Calea București, bl.17A, scara 1, parter, înscris în cartea funciară cu nr.3105/0/1, proprietatea R.A.T. SRL;

 • c) ipoteca mobiliară asupra creanțelor R.A.T SRL provenite din următoarele contracte comerciale:

-Contract nr.100/62/05.01.2015 (cu modificările și completările ulterioare) încheiat cu S.C. Avioane Craiova S.A., cu sediul în Ghercești, str.Aviatorilor, nr.10, județ Dolj, CUI RO 2326144, având ca obiect prestări servicii transport persoane;

 • - Contract nr.2955/03.03.2017 (cu modificările și completările ulterioare) încheiat cu S.C. JMT IMPEX S.R.L., cu sediul în Craiova, str.Principatele Unite, nr.10, bl.10,ap.3, CUI RO 7101126, având ca obiect prestări servcii transport persoane;

 • - Contract nr.553/28.02.2019 (cu modificările și completările ulterioare) încheiat cu S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A., cu sediul în Târgu Jiu, str.Alexandru Ioan Cuza, bl.5, județul Gorj, CUI RO 30267310, având ca obiect prestări servicii transport persoane;

 • - Contract nr.12756/16.09.2015 (cu modificările și completările ulterioare) încheiat cu S.C. Moviplast S.R.L., cu sediul în Craiova, B-dul Decebal, nr.85B, CUI RO 4710566, având ca obiect prestări servicii transport persoane;

 • - Contract nr.15542/12.10.2018 (cu modificările și completările ulterioare) încheiat cu S.C. Casa Noastră Imobiliare S.R.L., cu sediul în Craiova, str.Bujorului, nr.22, județul Dolj, CUI 14916661, având ca obiect încheierea spațiului publicitar aflat pe și în mijloacele de transport ale R.A.T. SRL;

 • - Contract nr.17348/14.11.2018 (cu modificările și completările ulterioare) încheiat cu S.C. Robest COM S.R.L., cu sediul în sat Cârcea, comuna Cârcea, tarlaua 6, parcel 45, județul Dolj, CUI 12164503, având ca obiect încheierea spațiului publicitar aflat pe mijloacele de transport ale R.A.T. SRL.”

Art.2. Se mandatează reprezentantul Municipiului Craiova, domnul Zorilă Dan, să voteze în Adunarea Generală a Asociaților R.A.T SRL modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.157/2018.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară, R.A.T. SRL și dl.Zorilă Dan vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 20 voturi pentru și 6 abțineri (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea).

 • 19. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.295/2018 referitoare la acordarea de facilități pe mijloacele de transport în comun ale R.A.T. SRL, pentru anumite categorii de persoane

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Proiectul de hotărâre are avize favorabile de la toate comisiile de specialitate.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.295/2018 și va avea următorul conținut:

„Se aprobă acordarea de facilități pe mijloacele de transport în comun ale R.A.T SRL pentru anumite categorii de persoane, astfel:

 • a) gratuitate pe toate liniile de transport în comun ale R.A.T. SRL, pentru pensionarii cu domiciliul în municipiul Craiova, care au vârsta de peste 70 ani, precum și pentru cei care au un venit din pensie de până la 1.553 lei/lună, începând cu 1 octombrie 2019;

 • b) reducerea cu 50 % a prețului abonamentului, pentru orice tip de abonament, pentru pensionarii cu domiciliul în municipiul Craiova, care au vârsta mai mică de 70 ani și un venit net din pensie de peste 1.553 lei/lună, începând cu 1 octombrie 2019;

 • c) reducerea cu 50 % a prețului abonamentului, pentru orice tip de abonament, pentru studenții care frecventează cursurile de zi la instituțiile de învățământ autorizate din municipiul Craiova;

 • d) reducerea cu 50 % a prețului abonamentului, pentru orice tip de abonament, pentru elevii care frecventează cursurile de zi la instituțiile de învățământ autorizate din municipiul Craiova.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară, și R.A.T. SRL vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării municipiului Craiova, în calitate de partener al Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria”, Filiala Județului Dolj „Frații Buzești”, în vederea organizării unor activități defășurate cu ocazia „Zilei Naționale a României 2019”

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Proiectul de hotărâre are avize favorabile de la toate comisiile de specialitate.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă participarea municipiului Craiova, în calitate de partener al Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria”, Filiala Județului Dolj „Frații Buzești”, în vederea organizării unor activități defășurate cu ocazia „Zilei Naționale a României 2019”.

Art.2. Se aprobă alocarea din bugetul local al municipiului Craiova, a sumei de 9.000 lei, în vederea organizării evenimentului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă încheierea contractului de parteneriat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova și Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria”, Filiala Județului Dolj „Frații Buzești”, în vederea organizării evenimentului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de parteneriat prevăzut la art.3 din prezenta hotărâre.

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară, Serviciul Imagine și Asociația „Națională Cultul Eroilor „Regina Maria”, Filiala Județului Dolj „Frații Buzești” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 25 voturi pentru și 1 abținere (Florescu).

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială Craiova, pe anul 2019.

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Proiectul de hotărâre are avize favorabile de la toate comisiile de specialitate.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă organigrama și statul de funcții ale Direcției de Asistență Socială Craiova, pentru anul 2019, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane și Direcția de Asistență Socială Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 25 voturi pentru și 1 abținere (Diaconu).

 • 22. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.311/2019 referitoare la aprobarea organigramei și statului de funcții ale Operei Române Craiova, pentru anul 2019

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Proiectul de hotărâre are avize favorabile de la toate comisiile de specialitate.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă modificarea organigramei și statului de funcții ale Operei Române Craiova, pentru anul 2019, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.311/2019.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane și Opera Română Craiova, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 25 voturi pentru și 1 abținere (Ungureanu).

 • 23. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.384/2018 referitoare la desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Craiova în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular cu personalitate juridică din municipiul Craiova

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Proiectul de hotărâre are avize favorabile de la toate comisiile de specialitate.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă modificarea pozițiilor nr.48 și nr.65 din anexa nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.384/2018, după cum urmează: a) se desemnează dl.Nedelescu Gheorghe, reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Craiova în Consiliul de Administrație al Colegiului Național ”Carol I” Craiova, ca urmare a renunțării dlui. Bețiu Traian-Alexandru-Corneliu;

b) se desemnează dl.Bețiu Traian-Alexandru-Corneliu, reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Craiova în Consiliul de Administrație al Colegiului Militar ”Tudor Vladimirescu” Craiova, ca urmare a renunțării domnului Nedelescu Gheorghe.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, Inspectoratul Școlar Județean Dolj, Colegiul Național ”Carol I” Craiova, Colegiul Militar ”Tudor Vladimirescu” Craiova, dl.Nedelescu Gheorghe și dl. Bețiu Traian-Alexandru-Corneliu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 24. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să voteze ordinea de zi în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 07.11.2019

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Proiectul de hotărâre are avize favorabile de la toate comisiile de specialitate.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1.Se aprobă mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova-dna.Crețu Cristina Mădălina, să voteze în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 07.11.2019, ora 12,30, ordinea de zi cu privire la analiza și aprobarea modificării Actului Constitutiv al S.C.Compania de Apă „Oltenia” S.A., în sensul completării art.5 pct.5.1 „Activități secundare” cu Cod CAEN: 4211 „lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor”.

Art.2.Primarul Municipiului  Craiova, prin aparatul de  specialitate:Serviciul

Administrație Publică Locală, Direcția Servicii Publice, S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A. și dna. Crețu Cristina Mădălina vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului comun de acțiune pentru deszăpezirea, prevenirea și combaterea poleiului în municipiul Craiova, pentru sezonul de iarna 2019-2020

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Proiectul de hotărâre are avize favorabile de la toate comisiile de specialitate.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă Programul comun de acțiune pentru deszăpezirea, prevenirea și combaterea poleiului în municipiul Craiova, p entru sezonul de iarnă 2019-2020, prevăzut în anexa (pag.1-58) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Servicii Publice și S.C. Salubritate Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru desfășurarea serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân, propuse de S.C. Salubritate Craiova S.R.L. D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Proiectul de hotărâre are avize favorabile de la toate comisiile de specialitate.

Dl. Consilier Local Vasile:

Noi nu o să votăm acest punct de pe ordinea de zi pentru că ne macină o întrebare, câți câini sunt în acest adăpost și vrem un răspuns oficial, de urgență, o comisie care să inventarieze și să numere acești câini în care să fie reprezentanți ai primăriei să-și pună semnătura, după care noi vom merge și vom constata dacă acel proces-verbal rezonează cu realitatea. Deci rețineți! Solicităm de urgență să fie inventariați acești câini să știm exact numărul lor, să știm exact pe ce dăm banii.

Dl. Președinte:

Dl. Viceprimar care răspunde de această activitate, vă rog să luați măsuri să rezolvăm această problemă.

Supun aprobării dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.l. Se aprobă tarifele privind desfășurarea serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân, propuse de S.C. Salubritate Craiova S.R.L., prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.417/2011 și își încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.266/2017.

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Servicii Publice și S.C. Salubritate Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 19 voturi pentru și 5 voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Diaconu, Câplea) și 2 abțineri (Sirop, Cosman).

27. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului referitor la desfășurarea activității de gestionare a câinilor fără stăpân, în municipiul

Craiova, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.108/2014

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Proiectul de hotărâre are avize favorabile de la toate comisiile de specialitate.

Dl. Consilier Local Vasile:

Modificăm regulamentul. Aș vrea să-mi oferiți niște lămuriri în privința unui proces, pentru că, după cum știți, noi trebuie să căutăm pe internet și rapoartele Curții de Conturi mă trimiteți să le văd pe internet și navigând așa pe internet, am constatat că noi, Consiliul Local Craiova, tocmai am pierdut un proces cu Asociația Viața Animalelor, pentru că nu am pus în aplicare o sentință din 2018 și noi, consiliul local, plătim 100 lei/zi până când punem în aplicare această sentință. Despre ce este vorba, cine este vinovat. Acum trebuie să clarificăm, ce trebuie să facem ca să nu plătim această sumă de bani, cine este vinovat, comisia de disciplină, să vedem că nu mai putem pierde atâtea procese. Ați înțeles, dar dvs. în 2018 știați că sunteți obligat să faceți asta în consiliul local? Este normal?

Dl. Director Glăvan:

Este vorba despre o hotărâre judecătorească din 2019 prin care, pe de o parte, menține ca temeinică și legală hotărârea prin care consiliul local a atribuit contractul de delegare pentru serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân către SC Salubritate Craiova SRL, iar, pe de altă parte, obligă consiliul local să înființeze în aparatul de specialitate al primarului, Serviciul de gestionare al câinilor fără stâpân. Acest lucru a fost pus în executare de către consiliul local prin aprobarea organigramei.

Dl. Președinte:

Am înțeles, cred că a înțeles și colegul.

Supun aprobării dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.l. Se aprobă tarifele privind desfășurarea serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân, propuse de S.C. Salubritate Craiova S.R.L., prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.417/2011 și își încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.266/2017.

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Servicii Publice și S.C. Salubritate Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat Votat cu 24 voturi pentru și 2 abțineri (Sirop, Cosman).

 • 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unei locuințe pentru tineri, construită prin programe de investiții la nivel național, situată în municipiul Craiova, bd.Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.1, ap.3 D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Proiectul de hotărâre are avize favorabile de la toate comisiile de specialitate.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuințe pentru tineri, situată în municipiul Craiova, bd.Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.1, ap.3, compusă dintr-o cameră și dependințe cu suprafață utilă de 39.01 mp., construită prin programe de investiții la nivel național, inițiate de Agenția Națională pentru Locuințe, către Săraru Claudia.

Art.2. Se stabilește chiria lunară pentru locuința prevăzută la art.1 în cuantum de 151.62 lei, din care suma reprezentând recuperarea investiției este în cuantum de 123.82 lei.

Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să încheie contractul de închiriere a locuinței identificată la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari, Direcția Impozite și Taxe și Săraru Claudia vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unor locuințe sociale

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Proiectul de hotărâre are avize favorabile de la toate comisiile de specialitate.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă modificarea fondului unic de locuințe sociale, destinat închirierii persoanelor și/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințe retrocedate în natură foștilor proprietari, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.136/2013, modificată și completată, prin completare cu locuința situată în municipiul Craiova, str.Brestei, nr.257, bl.51g, sc.1, ap.307.

Art.2. Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, a două locuințe sociale, destinate persoanelor și/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințe retrocedate în natură foștilor proprietari, către persoanele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să încheie și să semneze contractele de închiriere a locuințelor identificate la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.1, ap.9 D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Proiectul de hotărâre are avize favorabile de la toate comisiile de specialitate.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă vânzarea locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1B, blocul T2, sc.1, ap.9, către Tudosie Ovidiu Nicu, în calitate de titular al contractului de închiriere nr.238972/29. 1 2 .2004.

Art.2. Vânzarea locuinței identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la prețul final de vânzare de 83.745,69 lei, cu plata prețului în rate, pe o perioadă de 10 de ani și cu un avans de 13.630,16 lei, reprezentând cel puțin 15% din suma cuvenită Agenției Naționale pentru Locuințe, 1% din prețul calculat al locuinței în beneficiul administratorului și valoarea reziduală la data vânzării, a centralei termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosință gratuită, pe toată durata existenței construcției, asupra cotei indivize de teren de 144/10000, respectiv suprafața indiviză de 21.09 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1B, blocul T2, sc.1, ap.9, din terenul în suprafață de 1517 mp., din acte și 1467 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de locuințe, intabulat în Cartea funciară nr.210185 a localității Craiova.

Art.4. (1) În cazul în care cumpărătorul dorește să transmită dreptul de proprietate asupra locuinței prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, după termenul stabilit prin lege, prin orice modalitate (vânzare-cumpărare, donație, contract de întreținere, etc.), dreptul de folosință gratuită asupra cotei părți indivize din terenul aferent construcției se stinge, iar proprietarul va solicita obligatoriu, în prealabil, Consiliului Local al Municipiului Craiova, vânzarea-cumpărarea terenului aferent locuinței.

(2) Prețul de vânzare al terenului aferent locuinței, se stabilește prin expertiză tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat și aprobată ulterior de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Art.5. Se aprobă înscrierea în evidențele de carte funciară a interdicției de înstrăinare a locuinței dobandite în condițiile Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare, în favoarea municipiului Craiova, până la achiziționarea terenului aferent locuinței.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, contractul de vânzare-cumpărare pentru locuința prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari, Direcția Impozite și Taxe, Direcția Economico-Financiară, Direcția Patrimoniu și Tudosie Ovidiu Nicu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.3, ap.6 D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Proiectul de hotărâre are avize favorabile de la toate comisiile de specialitate.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă vânzarea locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1B, blocul T2, sc.3, ap.6, către Parască Marius, în calitate de titular al contractului de închiriere nr.70842/23.05.2017.

Art.2. Vânzarea locuinței identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la prețul final de vânzare de 80.180,87 lei, cu plata prețului în rate, pe o perioadă de 10 de ani și cu un avans de 13.058,11 lei, reprezentând cel puțin 15% din suma cuvenită Agenției Naționale pentru Locuințe, 1% din prețul calculat al locuinței în beneficiul administratorului și valoarea reziduală la data vânzării, a centralei termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosință gratuită, pe toată durata existenței construcției, asupra cotei indivize de teren de 108/10000, respectiv suprafața indiviză de 15.85 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1B, blocul T2, sc.3, ap.6, din terenul în suprafață de 1517 mp., din acte și 1467 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de locuințe, intabulat în Cartea funciară nr.210185 a localității Craiova.

Art.4. (1) În cazul în care cumpărătorul dorește să transmită dreptul de proprietate asupra locuinței prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, după termenul stabilit prin lege, prin orice modalitate (vânzare-cumpărare, donație, contract de întreținere, etc.), dreptul de folosință gratuită asupra cotei părți indivize din terenul aferent construcției se stinge, iar proprietarul va solicita obligatoriu, în prealabil, Consiliului Local al Municipiului Craiova, vânzarea-cumpărarea terenului aferent locuinței.

(2) Prețul de vânzare al terenului aferent locuinței, se stabilește prin expertiză tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat și aprobată ulterior de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Art.5. Se aprobă înscrierea în evidențele de carte funciară a interdicției de înstrăinare a locuinței dobandite în condițiile Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare, în favoarea municipiului Craiova, până la achiziționarea terenului aferent locuinței.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, contractul de vânzare-cumpărare pentru locuința prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari, Direcția Impozite și Taxe, Direcția Economico-Financiară, Direcția Patrimoniu și Parască Marius vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 32. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Proiectul de hotărâre are avize favorabile de la toate comisiile de specialitate.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă prelungirea, pentru o perioadă de 1 an, a duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, aflate în proprietatea privată a statului și administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să încheie actele adiționale care au ca obiect prelungirea duratei contractelor de închiriere a locuințelor prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari și Direcția Impozite și Taxe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investitii “Reabilitare instalatii, centrala termica la imobilul situat in strada Oltet nr.5”

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Proiectul de hotărâre are avize favorabile de la toate comisiile de specialitate.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Reabilitare instalații, centrală termică la imobilul situat în strada Olteț, nr.5”, scenariul 2, opțiunea 1, având următorii indicatori tehnico-economici:

 • a.   Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA): 353.181,81 lei

din care C+M (inclusiv TVA):          173.806,55 lei

 • b.   Durata de realizare a investiției:               2 luni

5

prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Patrimoniu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 34. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.34216/19.05.2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și Bogdanschi Mariana, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr.Bogdanschi Mariana

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Proiectul de hotărâre are avize favorabile de la toate comisiile de specialitate.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1.Se aprobă prelungirea duratei contractului de concesiune nr.34216/19.05.2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și Bogdanschi Mariana, medic titular al Cabinetului Medical Individual dr. Bogdanschi Mariana, având ca obiect exploatarea spațiului cu destinația de cabinet medical, în suprafață de 28,18 mp., situat în municipiul Craiova, str.1 Decembrie 1918, nr.14 (Micropoliclinica Brazda lui Novac), pentru o perioadă de 6 ani, 8 luni și 15 zile, începând de la data 01.11.2019, până la data 15.07.2026.

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adițional de modificare a contractului de concesiune nr.34216/2006.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.238/2004 și nr.85/2006.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și Bogdanschi Mariana vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 35. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.38411/23.05.2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și

Pîrșoi Cristiana, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr.Pîrșoi Cristiana

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Proiectul de hotărâre are avize favorabile de la toate comisiile de specialitate.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă modificarea contractului de concesiune nr. 38411/23.05.2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și Pîrșoi Cristiana, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Pîrșoi Cristiana, în sensul înlocuirii formei de înregistrare a concesionarului din persoană fizică, Pîrșoi Cristiana, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr.Pîrșoi Cristiana, în persoană juridică, S.C. Centru Medical Dr. Cristiana Pîrșoi S.R.L., reprezentată legal prin Pîrșoi Cristiana.

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adițional de modificare a contractului de concesiune prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.238/2004 și nr.85/2006.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și S.C. Centru Medical Dr. Cristiana Pîrșoi S.R.L vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 36. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.199/2000 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și S.C. Banca Comerciala Carpatica S.A.

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Proiectul de hotărâre are avize favorabile de la toate comisiile de specialitate.

Dl. Consilier Local Vasile:

Să înțeleg că în acest proiect de hotărâre modificăm un contract de concesiune, practic o firmă a făcut un contract de concesiune în anul 2000 pe o anumită suprafață de teren. Acum constatăm că a construit pe trotuar o suprafață dublă decât avea în contractul de concesiune și îi dăm toată suprafața. Noi, consilierii PNL, nu votăm pentru că se poate crea un precedent și toată lumea care concesionează 100 mp, construiește 200 și pe urmă vine la primărie și spuen că are sub clădire 200 mp evitând astfel licitația.

Dl. Director Gâlea:

Această construcție este realizată încă din anul 2000. În urma constatărilor sunt obligați la plata pe ultimii 3 ani, a fost actualizat inventarul și modificăm contractul. Este la parter de bloc extinderea. Nu este construcție de sine stătătoare.

Dl. Președinte:

Supun aprobării dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă modificarea contractului de concesiune nr.199/2000, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și Banca Comercială Carpatica (actual S.C. Patria Bank S.R.L.), după cum urmeaza:

 • a) se înlocuiește partea contractantă Banca Comercială Carpatica (actual S.C. Patria Bank S.R.L.), cu S.C.CASA CORINA S.R.L.;

 • b) se majorează suprafața de teren concesionat, situat în str. Calea București, nr. 23, de la 40,25 mp., la 99,57 mp.

Art.2. Concesionarul are obligația de a plăti contravaloarea folosinței terenului în suprafață de 59,32 mp., pe ultimii 3 ani, conform hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Craiova privind aprobarea impozitelor și taxelor locale, adoptate pentru fiecare an.

Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adițional de modificare a contractului de concesiune nr.199/2000.

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.190/1999.

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, S.C. Patria Bank S.R.L. și S.C. CASA CORINA S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 19 voturi pentru și 7 voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea, Mănescu).

 • 37. Proiect de hotărâre privind modificarea    contractului de concesiune

nr.198/2000 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și S.C. Nick Impex S.R.L.

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Proiectul de hotărâre are avize favorabile de la toate comisiile de specialitate.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă modificarea contractului de concesiune nr.198/2000, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și S.C. Nick Impex S.R.L., după cum urmează:

 • a) se înlocuiește partea contractantă S.C. Nick Impex S.R.L., cu Cazacu Ioana-Gilda și Cazacu Viorica;

 • b) se majorează suprafața de teren concesionat, situat în str. Calea București, nr. 23A, de la 49,55 mp., la 63,43 mp.

Art.2. Concesionarul are obligația de a plăti contravaloarea folosinței terenului în suprafață de 13,88 mp., pe ultimii 3 ani, calculată conform hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Craiova privind aprobarea impozitelor și taxelor locale, adoptate pentru fiecare an.

Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adițional de modificare a contractului de concesiune nr.198/2000.

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.190/1999.

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Cazacu Ioana-Gilda și Cazacu Viorica vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 20 voturi pentru și 6 abțineri (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea).

 • 38. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Curtea de Conturi a României, pentru Camera de Conturi a județului Dolj, a terenului ce aparține domeniului public al municipiului Craiova, situat în str. Brestei, nr.31 D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Proiectul de hotărâre are avize favorabile de la toate comisiile de specialitate.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă preluarea din administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, a terenului situat în str. Brestei, nr. 31, în suprafață de 1026 mp., având valoarea de inventar de 848886,89 lei și nr. de inventar 42000651.

Art.2. Se aprobă darea în administrare, către Curtea de Conturi a României, pentru Camera de Conturi a județului Dolj, a terenului prevăzut la art.1, identificat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea edificării unui obiectiv de investiții.

Art.3. Se aprobă alipirea terenului aparținând domeniului public al municipiului Craiova, în suprafață totală de 1026 mp., cu număr cadastral 219853, înscris în cartea funciară nr. 219853, situat in municipiul Craiova, str. Brestei nr. 31 și crearea unui singur lot, în suprafață totală de 2853 mp.

Art.4. Cheltuielile ocazionate pentru alipirea terenului in suprafata de 1026 mp., identificat la art.1, perfectarea actelor notariale și efectuarea procedurilor de publicitate imobiliară prevazute de lege, vor fi suportate de către Curtea de Conturi a Romaniei, pentru Camera de Conturi a județului Dolj.

Art.5. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să încheie și să semneze procesul verbal de predare-primire a terenului și să reprezinte municipiul Craiova în fața notarului public, în vederea autentificării și îndeplinirii condițiilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege.

Art.6. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova nr.370/2010 referitoare la darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova, a terenului ce aparține domeniului public al municipiului Craiova, situat în str. Brestei, nr.31 și nr.206/2011 referitoare la darea în administrarea către Curtea de Conturi a României pentru Camera de Conturi a județului Dolj, a terenului situat în str. Brestei, nr.31.

Art.7. Direcția Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale pentru modificarea corespunzătoare a Hotărârii Guvernului nr.141/2008.

Art.8. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Direcția Economico -Financiară, Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova și Curtea de Conturi a României, pentru Camera de Conturi a județului Dolj vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 39. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.100/2004 referitoare la spațiile comerciale sau de prestări servicii supuse vânzării, conform Legii nr.550/2002

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Proiectul de hotărâre are avize favorabile de la toate comisiile de specialitate.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.100/2004 și va avea următorul conținut:

„Se modifică anexa 1 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.316/2002 privind lista spațiilor comerciale și/sau de prestări servicii aprobate pentru vânzare, prin completare cu spațiul comercial în suprafață desfășurată de 57,81 mp și terenul aferent în indiviziune, în suprafață de 56,48 mp., situat în municipiul Craiova, Brazda lui Novac, bl.G5, parter”.

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să reprezinte municipiul Craiova în fața notarului public pentru autentificarea contractului de vanzare-cumpărare nr.9607/2004, încheiat între Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova și S.C.Maycon S.R.L.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Comisia pentru vânzarea spațiilor comerciale și de prestări servicii, Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova și S.C.Maycon S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 40. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.34/2019 referitoare la organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Craiova, pentru anul școlar 2019-2020

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Proiectul de hotărâre are avize favorabile de la toate comisiile de specialitate.

Dl. Consilier Local Florescu:

Avem acest punct despre transformarea câtorva instituții de învățământ din Craiova din colegii în licee. Mărturisesc că eu am rămas perplex când am văzut acest punct pe ordinea de zi. La mijlocul anului de învățământ Inspectoratul Școlar Județean Dolj devine așa dintr-o dată foarte exigent și solicită unui minister condus de un ministru care nici el nu știe dacă este demis, dacă este interimar, dacă mai este prin București sau în alt oraș din România, să ia o măsură de transformare a unor instituții prestigioase de învățământ ale Craiovei, din colegii, să le schimbe pur și simplu statututl dintr-unul de colegiu, într-unul inferior, de liceu. La colegiul Odobleja situația se pare că este și incorectă, ca să nu folosesc alt termen. Despre ce este vorba? La calculul făcut între numărul total de absolvenți și numărul de elevi care au obținut bacalaureatul, s-au luat în calcul inclusiv cei care termină alte școli, de maiștri, ș.a.m.d., ceea ce este incorect, ajungându-se prin această împărțire la un procent sub 30%. Dacă s-ar respecta regula, sigur procentul ar fi peste 30% și deci colegiul ar rămâne în continuare Colegiul Odobleja. Eu cam atât am avut de spus pe acest punct și voi vota împotrivă.

Dl. Consilier Local Sirop:

Am studiat acest punct de pe ordinea de zi. Într-adevăr, se propune de la nivel de minister schimbarea titulaturii mai multor unități de învățământ. S-a dat acolo un ordin de ministru. Vreau să fac o paralelă cu alte localități, unde de exemplu, la Cugir consiliul local a decis să sprijine unitățile de învățământ aflate în situația respectivă și să conteste în instanță acest ordin pe care ei îl consideră incorect. La Craiova, din păcate, alegem imediat să le dăm în cap acestor unități de învățământ, în loc să le dăm sprijin. Adică acum, dacă vrem să mergem un pic în particularități și să mă refer la unul din colegii la care știți că cunosc mai bine situația, și anume la Odobleja, acolo avem și școală postliceală și școală de maiștri, adică avem nivelul 5 de calificare, liceul, cum îl propunem noi ca titulatură, fiind nivelul 4. Nu respectăm elevii care s-au înscris anul acesta la acest liceu. S-au înscris, au început un colegiu, și după două luni de școlarizare li se schimbă titulatura și o să termine un liceu. Mi se pare total incorect și înțeleg că există și art. 28 din metodologia de fundamentare a cifrei de școlarizare pentru 2019 -2020, face referire fix la acest lucru și nu dă voie schimbarea de titulatură a unei unități de învățământ în timpul anului școlar. Așadar, în acest moment fac apel la buna credință, la conștiință și la a apăra până la urmă interesul unităților de învățământ ale orașului nostru. Solicităm retragerea de pe ordinea de zi a acestui punct că nu este nicio urgență până ne lămurim. Într-adevăr, ministerul poate să semneze la momentul de față, dar luați act până la urmă că este vorba despre un ministru demis, care este vorba de o chestiune de timp până nu mai este acolo, în fruntea ministerului și haideți să ne mai gândim până luna viitoare, studiem mai bine legea și ne gândim dacă este atât de oportună sau atât de urgentă această modificare. Vă mulțumesc!

D-na Consilier Local Predescu:

Eu voiam să spun că ieri în comisia juridică am luat în discuție sub aspectul legalității nu doar acest punct de pe ordinea de zi, ci și o sesizare venită din partea reprezentanților uneia dintre instituțiile de învățământ preuniversitar. Dacă ne uităm la actele aflate la dosar, observăm că ordinul ministrului datează din august anul acesta. Ca atare, este premergător începerii anului școlar. Cunoaștem că toate instituțiile de învățământ preuniversitar, respectiv universitar, sunt supuse evaluării periodice autorității competente, ARACIP pentru învățământul preuniversitar în cauză. Ordinul ministrului a fost adoptat în urma acestei evaluări. Este foarte adevărat că din punctul meu de vedere ar fi fost bine dacă noi am fi luat mai repede această decizie, adică să fie contemporană începerii anului de învățământ, luna septembrie. Dar observând tot actele existente la dosar, vedem că inspectoratul abia în cursul lunii septembrie ne sesizează cu solicitarea de modificare a denumirii mai multor instituții de învățământ și prima ședință ulterioară este cea din luna octombrie în care ne aflăm în prezent. O singură chestiune: ca și problemă de legalitate dacă chestiunile aduse în discuție privind validitatea rezultatelor cercetărilor făcute de ARACIP și însușite prin ordinul ministrului, fac obiectul contestării, pe noi ne ținea în loc decizia de astăzi, doar o decizie a instanței de suspendare a efectelor ordinului ministrului, ceea ce nu avem până acum. Ori din luna august până în prezent, fiind o procedură specială care se judecă de urgență, se putea obține suspendarea efectelor ordinului ministrului.

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Sub aspectul condiției de legalitate, d-na consilier v-a explicat corect. Este întemeiat și motivat argumentul pe care l-a adus dânsa. Condiția de legalitate este respectată întrucât nu avem niciun document din care să rezulte suspendarea ordinului ministrului. Pe de altă parte, noi suntem ținuți de avizul conform pe care ministerul, ca și inspectoratul școlar care comunică cu privire la cifra de școlarizare. Autoritatea locală nu are decât obligația legală de a confirma avizul conform ca atare și a-l introduce pe lista de structură funcțională a învățământului. Noi nu avem competență cu privire la structura funcțională.

Dl. Președinte:

Răspunsurile d-nei secretar sunt destul de competente și cred că ne-au lămurit.

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă modificarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Craiova, pentru anul școlar 2019-2020, în sensul schimbării denumirii următoarelor unități de învățământ:

5                             5

 • a) Colegiul Tehnic ,,Costin D. Nenițescu”, se va numi Liceul Tehnologic ,,Costin D. Nenițescu”;

 • b) Colegiul Național Economic „Gheorghe Chițu”, se va numi Colegiul Economic „Gheorghe Chițu”;

 • c) Colegiul Tehnic Energetic, se va numi Liceul Energetic;

 • d) Colegiul Tehnic de Arte și Meserii „Constantin Brâncuși”, se va numi Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși”;

 • e) Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară, se va numi Liceul de Industrie Alimentară;

 • f) Colegiul „Ștefan Odobleja”, se va numi Liceul Tehnologic „Ștefan Odobleja”.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător pozițiile 69, 71, 84, 85, 86 și 88 din anexa nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.34/2019.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Inspectoratul Școlar Județean Dolj, Liceul Tehnologic ,,Costin D. Nenițescu”, Colegiul Economic „Gheorghe Chițu”, Liceul Energetic, Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși”, Liceul de Industrie Alimentară și Liceul Tehnologic „Ștefan Odobleja” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 20 voturi pentru și 6 voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea).

 • 41. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.241/2017 referitoare la aprobarea criteriilor și punctajelor pentru evaluarea persoanelor juridice și fizice constituite în temeiul Ordonanței nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, a Legii nr.14/2003 a partidelor politice și a Legii nr.96/2006 republicată, privind statutul deputaților și al senatorilor, în vederea înscrierii în listele de priorități pentru atribuirea unui spațiu cu altă destinație pentru sediu D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Proiectul de hotărâre are avize favorabile de la toate comisiile de specialitate.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.241/2017 referitoare la aprobarea criteriilor și punctajelor pentru evaluarea persoanelor juridice și fizice constituite în temeiul Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, a Legii nr.14/2003 a partidelor politice și a Legii nr.96/2006 republicată, privind statutul deputaților și al senatorilor, în vederea înscrierii în listele de priorități pentru atribuirea unui spațiu cu altă destinație pentru sediu, prin completarea cu sintagma “deputaților în Parlamentul European, potrivit Deciziei nr.684/2005 a Parlamentului European“.

Art.2. Se aprobă modificarea anexelor nr.1 și 4 ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.241/2017, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, își încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.252/2018.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Patrimoniu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 25 voturi pentru și 1 abținere (Mănescu).

 • 42. Proiect de hotărâre pentru modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Craiova

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Proiectul de hotărâre are avize favorabile de la toate comisiile de specialitate.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Craiova, după cum urmează:

 • a) se completează cu bunurile prevăzute în anexele nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • b) se modifică elementele de identificare și valoarea de inventar a bunurilor prevăzute în anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • c) se scot din inventarul domeniului public bunurile identificate în anexele nr.4 și 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • d) se trec din domeniu public al municipiului Craiova, în domeniu privat, bunurile identificate în anexa nr.6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • e) se modifică valoarea de inventar a bunurilor identificate în anexa nr.7 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • f) se reevaluează bunurile ce aparțin domeniului public identificate în anexa nr.8 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999, nr.465/2010 și nr.146/2012 și nr.522/2007.

5

Art.3. Direcția Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale pentru modificarea corespunzătoare a Hotărârii Guvernului nr.141/2008.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Patrimoniu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 43. Proiect de hotărâre pentru modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Craiova

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Proiectul de hotărâre are avize favorabile de la toate comisiile de specialitate.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova, după cum urmează:

 • 1. se completează cu bunurile prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • 2. se modifică elementele de identificare ale bunurilor prevăzute în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • 3. se modifică valorile de inventar, prin înregistrarea diferențelor din reevaluare, pentru terenurile aparținând domeniului privat al municipiului Craiova prevăzute în anexa 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • 4. se modifică valorile de inventar, prin înregistrarea diferențelor din reevaluare, pentru clădirile aparținând domeniului privat al municipiului Craiova prevăzute în anexa 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • 5. se scot din domeniul privat bunurile identificate în anexa nr.5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 44. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderare funcțională a zonei, în vederea schimbării de destinație din zona unități agricole, în zona de locuințe cu regim de înălțime P+2, generat de imobilul situat în str.Drumul Muntenilor, nr.70C, 72, 72A, 72B

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Proiectul de hotărâre are avize favorabile de la toate comisiile de specialitate.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea funcțională a zonei, în vederea schimbării de destinație, din zonă unități agricole, în zonă de locuințe, cu regim de înălțime P+2, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str. Drumul Muntenilor, nr.70C, 72, 72A, 72B, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Termenul de valabilitate al Planului Urbanistic Zonal prevăzut la art.1, este de 10 ani de la data aprobării.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 45. Întrebări și interpelări

D-na Consilier Local Ungureanu:

Dl. Primar, v-am rugat de multe ori să aveți grijă și pentru locuitorii din str. Verdi, din str. Vulturi, din str. Dimitrie Bolintineanu din spatele complexului unde s-a făcut și este distrusă strada. Si din Bujorului de acolo strada este distrusă, oamenii sunt disperați, li se aruncă de sus din blocuri saci cu moloz direct în curțile lor. Au zis că o să vină la dvs. să vă semnaleze aceste aspecte și vă roagă frumos să luați măsuri.

Apoi vreau să vă rog încă o dată pentru echipa de handbal fete să aveți grijă să nu se desființeze.

Vreau să vă întreb de ce la Filarmonica se trimite corul să plece fără a se asigura transport și diurnă să țină locul celor care nu sunt la Vâlcea și la Ploiești și sunt amenințați că sunt dați afară dacă nu se ducă să țină spectacolele de acolo, dar ei nu sunt trecuți pe afișul Operei nici din Vâlcea, nici din Ploiești că participă din partea Filarmonicii din Craiova.

Vreau să vă rog încă o dată să luați în considerare pe transportul în comun să meargă și elevii, să aibă gratuitate, întrucât sponsorizăm foarte mult RAT-ul. Inclusiv acum am specificat că dăm 66 miliarde lei vechi pentru pensionari, așa că se pot da și pentru copii.

D-na Consilier Local Predescu:

Din aprilie anul acesta pe str. Caracal, înainte de Piața Chiriac, unde coboară str. Nerva, este semnalizată o gură de canal că este desfăcută chiar în mijlocul străzii. Din aprilie nu s-a întâmplat nimic, decât stă acolo semnul de semnalizare să nu cazi. Și mai sunt și alte situații.

Dl. Consilier Local Vasile:

Noi suntem obișnuiți cu consilierii PSD care părăsesc ședința. Este vorba de respect față de dvs., ca și colegi, nu de noi. Noi suntem obișnuiți. Noi vă respectăm, dl. Președinte.

5

Avem o problemă. Eu înțeleg că există o lege din 2015 care ne obligă să asi gur ăm integritatea afișelor electorale, dar asta nu înseamnă să alocăm Poliția Locală două luni pe an, să/i transformăm practic în niște pândari, 24 de ore din 24. Sunt sute de polițiști locali arondați la aceste afișe în loc să fie acolo unde cetățenii au nevoie. Luați o măsură

5                                             5                                                                                                    5                                                                 5

de urgență în sensul achiziționării unor panouri de tip publicitar cu geam, cu cheiță, unde partidele politice își pot pune afișele, asigurând astfel integritatea afișelor fără a aloca sute de polițiști locali timp de două luni pe an să păzească aceste hârtii. Înțeleg că sunteți obligat să asigurați integritatea, dar nu scrie niciunde că trebuie să asigurați integritatea ducând polițiști cu cătușe, cu bastoane și cu pistoale să păzească o hârtie. Puteți în condiții de urgență săptămâna asta, pentru că polițiștii locali mai trebuie să mai stea încă o lună de zile pândari la aceste afișe electorale, în loc să fie acolo, în slujba cetățenilor, unde noi avem nevoie. Știți că siguranțacetățeanului este o problemă extrem de sensibilă în zilele de astăzi și noi vrem să vedem Poliția Locală nu lângă afișele electorale. În consecință, vă dau și soluția. Achiziționați luni, marți, aceste panouri publicitare de tip consolă cu geam cu cheiță, reprezentanții partidelor politice putând oricând să vină să schimbe afișul și lăsați Poliția Locală să-și facă treaba. Nu ne mai creați acest sentiment de nesiguranță în orașul nostru. Mulțumesc frumos!

Dl. Consilier Local Florescu:

Aș reveni la o problemă de care nu știu dacă cineva se ocupă cu adevărat de ea sau dacă avem vreo șansă să îmbunătățim situația. Nici nu știu precis dacă este vorba despre mașinile abandonate ca subiect, sau este vorba despre numărul extrem de redus de locuri de parcare. Legat de mașinile abandonate pe spațiul public, eu cred că se pot face mult mai multe din partea primăriei și a Poliției Locale, pentru a elibera spațiul public de aceste mașini uitate cu anii. Dl. Primar, dacă în perioada următoare aveți în vedere niște măsuri urgente privind creșterea numărului de parcări, de locuri de parcare, în special în zonele foarte aglomerate din Craiova și se pot identifica niște echipe din Primăria Craiova sigur vă vor spune cu precizie care sunt aceste locuri unde, pur și simplu, cetățenii nu mai au locuri de parcare la o distanță rezonabilă. Trebuie să se ducă la sute de metri.

În altă ordine de idei, a venit toamna, anotimpul ploios, stațiile noastre de autobuz, foarte puține în Craiova, sunt acoperite. Ar trebui și în acest domeniu făcut ceva, chiar acum pe ultima sută de metri.

O ultimă sesizare a mea. Câțiva cetățeni din cartierul craiovean Brestei Cernele sunt foarte nemulțumiți de autobuzele care circulă pe traseiul 2. Este vorba de acele UDM foarte vechi, cu mari probleme tehnice și de întreținere. Și ei se consideră cetățeni de rangul 2. De ce în tot orașul circulă niște autobuze mai bune, iar în Cernele băgați numai vechituri?

Dl. Consilier Local Diaconu:

Aș vrea să întăresc ce a spus colega mea, Adriana Ungureanu, referitor la strada Dimitrie Bolintineanu. Trecând peste faptul că acolo s-au construit niște imobile cu P+6 sau P+4, P+8 în mijlocul caselor, în centrul Craiovei, vreau să vă spun că această stradă arată deplorabil. A fost inițial cu piatră cubică, acum este o stradă cu gropi din cauza mașinilor de mare tonaj care au circulat pe strada aceea, să servească constructorul de imobile.

Aș vrea să vă întreb cât ne costă paza afișelor electorale. Câte sute de mii de euro ne costă această pază, păzitul unor afișe, unor panouri stradale?

Dl. Consilier Local Câplea:

Câteva chestiuni punctuale. Pe str. Ștefan Odobleja s-a asfaltat recent însă există o porțiune de vreo 300 m în care este asfaltat doar un sens și celălalt nu. Fiind o stradă cu sens unic, sunt parcate mașini pe ambele sensuri și conducătorii auto circulă cu jumătate de mașină pe un sens asfaltat și este infernal pentru oamenii din zonă. Sunt sute de oameni afectați. Este inadmisibil să ne apucăm de o treabă și să o lăsăm jumătate făcută și jumătate nu. Puteți merge să verificați.

Str. Nectarului și str. Dăbuleni sunt în cartierul Brestei. Ambele arată în condiții jalnice, deplorabile. Dacă sunt prevăzute în programul de reabilitări.

Trotuarele de pe str. Principală din Brestei. Dl. Primar, am mai avut o discuție și acum un an de zile pe această temă și nici acum nu s-a întâmplat nimic. Tot trotuarul de la intersecția cu str. Râului până la ieșirea din oraș către Cernele.

Parcometre, la fel, am avut o discuție acum câteva luni de zile, ați promis, dl. Primar, că veți introduce parcometre pentru ca oamenii să poată plăti. Vă spun sincer că trec des în zona centrală și vin oameni din alte părți și nu pot plăti pentru că nu au cum să dea sms că nu au abonament sau din diferite motive. Nu s-a întâmplat nimic. Avem această dezbatere de doi ani de zile în privința parcometrelor.

La fel cum zicea și dl. Florescu, stațiile de autobuz. Facem, luăm credite, facem atâtea investiții, iar investițiile în stațiile de autobuz sunt unele la niște costuri minime. Este păcat, uitați-vă ce vreme este afară. Unde să stea lumea în această perioadă.

Dl. Primar Mihail Genoiu:

D-na Ungureanu - str. Vulturi, Dimitrie Bolintineanu și toate cele pe care le-ați enumerat, dl. Mateescu vă rog să facem o verificare acolo și dl. Glăvan, cu corpul de control. Înțeleg că sunt și probleme de disciplină și probleme de servicii publice. Dl. Glăvan, să fiu informat. Dacă a plecat din sală pentru că are treabă, vă rog să-l chemați înapoi și reluăm atunci.

Echipa de handbal . Am mai avut discuții de foarte multe ori. Dacă vă aduceți aminte, în 2013, când am venit eu viceprimar, am avut pentru prima dată discuții când am preluat eu în activitatea de coordonare a clubului, că eu nu mă amestec în formarea echipei. Din momentul acela, eu am dat responsabilitatea formării echipelor, antrenorului care coordonează și care răspunde de echipa respectivă. Din momentul acela, am câștigat un campionat și o cupă a federației de volei. Vorbesc la modul general de managementul formării echipei. Nu este atributul primarului, viceprimarului și nici măcar al directorului organizator al acestui club care poate să fie de profesie orice altceva decât sportiv. Și este responsabilitatea antrenorului. Dacă la echipa de handbal ceva se întâmplă, va trebui să luăm măsuri cu antrenorul. El și-a format echipa, el și-a stabilit jucătoarele, el și-a făcut totul și este responsabilitatea lui. Nu trebuie să plimbăm pisica dintr-o parte în alta. Noi am acordat bugete pe măsura performanței. Și dacă vă uitați la echipa de handbal, bugetul se apropie de momentul în care s-a câștigat Cupa Federației și atunci am avut niște cheltuieli mai mari și cu deplasările, și cu suprafețele și cu toate celelalte.

La Filarmonică, d-na Secretar vă rog frumos să transmiteți la dl. Viceprimar Bărăgan,m să facem o analiză. Chiar nu am cunoștințe despre ce a spus d-na Ungureanu. Să vedem și o informăm și pe d-na consilier.

Gratuitatea transportului în comun este legată la elevi și la celelelte categorii, de parcul auto. Noi am început anul trecut discuțiile cu gratuitatea la elevi. Primul lucru în afară de buget pe care trebuia să-l stabilim, a fost dacă la ora aceasta Regia de Transport poate să asigure o creștere a abonamentelor. Și răspunsul a fost negativ. Până nu se completează parcul auto, nu poate să asigure o creștere a călătoriilor pe mijloacele de transport avute în dotare. Eu am primit fo arte multe critici. A criticat dl. Florescu, RAT-ul acesta pe toate părțile, și pe o parte și pe alta. Am încercat să-i explic că mai mult decât am făcut eu acum, cred că nu se putea face pentru că nu mai era loc de altceva. Dar nici la RAT nu stau lucrurile foarte roz pentru că îmi asum și o să-l las pe Sorin Manda să vă răspundă despre stațiile de autobuz, care și eu țip la ei de nu știu când de aceste stații și mi-au promis că anul acesta vor fi reabilitate nu știu câte stații și să vedem ce se întâmplă cu ele.

De traseul nr. 2 de la Cernele o să-l rog tot pe dl. Manda să vă spună când se va face această modificare a traseului și la fel despre acele parcări. Deci, dl. Manda, luați de la dl. Florescu interpelările și faceți un răspuns, eventual scris, ca să le cuprindă pe toate. Dar vă spun că în afară de asigurarea cu mijloacele de transport, este și problema acestor subvenții. D-na Ungureanu, subvențiile să știți că le dăm noi, nu le asigură RAT. Tot noi le dăm, din consiliul local. Dăm subvenții pe măsură ce și calitatea transportului crește.

Str. Caracal, groapa, gura de canal, rog să transmiteți, nu știu dacă este la proiecte europene ceva, eu cred că este încă în garanție. Problema dacă această gură de canal s-a surupat în timp, este efectiv o problemă de garanție. Nu știu ce firmă a lucrat acolo, dar dacă este proiect european, sută la sută este în garanție. Nu știu dacă a fost de la început sau s-a lăsat în timp. Este un cămin de Telecom, îmi spune dl. Bărăgan. Indiferent de ce este, trebuie anunțat constructorul care a lucrat că este în garanția lui. D-na Nuță, transmiteți-i lui Marius Chetoiu de urgență să-mi dea un răspuns rapid să-i spunem d-nei Bianca Predescu.

Dl. Vasile - din Legea 370/2004 care a fost modificată prin OG 95/2009 emisă și semnată de dl. Emil Boc în calitate de prim ministru prin care obligă primarul să asigure prin Poliția Locală, paza panourilor și afișelor electorale. Indiferent că sunt din sticlă, că sunt închise, obligă primarul. Dacă legea obligă primarul, primarul poate să dea decât o dispoziție pentru Poliția Locală. De aici încolo, dacă Poliția Locală respectă sau nu respectă, este problema lor, dar nu pot să ignor această ordonanță.

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Nu este modificată legea cu privire la pază. Dl. Primar v-a spus ultimul text legal. Obligația noastră sub sancțiunea de a fi la rândul său primarul sancționat, este să asigurăm paza. Nici nouă nu ne face plăcere.

Dl. Primar Mihail Genoiu:

Eu sunt primul căruia nu-i convine. De câte ori îi zic d-lui Mateescu, vezi colo, vezi colo, nu pot că am oamenii blocați la panouri. Deci eu sunt primul căruia nu-i convine. Eu nu pot pe partea de legalitate să nu mă supun deciziilor pe care mi le dă d-na secretar.

Dl. Câplea - str. Ștefan Odobleja este asfaltată jumătate, îmi confirmă și dl. Viceprimar că așa este. Este asfaltată pe jumătate și cealaltă jumătate nu știu unde v-ați dus. Dl. Ghencioiu, verificați și dacă este așa, și s-a făcut pe un sens și un sens nu, de luni acolo începeți.

Trotuarele de pe str. Brestei, d-na Nuță, știu că am discutat, are dreptate dl. Câplea. Sunt prinse pe investiții. Să urgentăm acel pachet de 95 de străzi și să-i dăm drumul odată că și de acela vorbim de mai bine de o lună de zile și vorbim degeaba. Trotuarele nu se pot face decât pe investiții. Nu au fost făcute și nefiind, nu poți să le faci pe reparații. Pe investiții este circuitul acesta mai complicat și mai lung. Dar știu că de atunci am vorbit.

Parcometrele cred că se montează până la sfârșitul anului. De pe 15 noiembrie începe montarea lor.

O să-l rog pe dl. Ghencioiu, sunt două străzi de care spune dl. Câplea, să le verificăm și pe acestea. Deci str. Nectarului, Bâlteni.

Cu stațiile de autobuz, când răspunde dl. Manda d-lui Florescu, primiți și dvs. răspunsul. Vă mulțumesc!

Dl. Președinte:

Declar închise lucrările ședinței ordinare de azi, 31.10.2019. Vă mulțumesc pentru participare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Gheorghe Nedelescu

SECRETAR GENERAL, Nicoleta Miulescu


ÎNTOCMIT,

Tudosie Ramona