Proces verbal din 31.01.2019

Proces verbal din data de 31.01.2019


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

PROCES-VERBAL AL ȘEDINȚEI

ORDINARE DIN DATA DE 31.01.2019

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Bună dimineața, domnilor consilieri! Vă rog să luați loc în sală pentru a putea face prezența. Dintr-un total de 27 consilieri, sunt prezenți 26, 1 consilier este absent (d-na Predescu). Sunt întrunite condițiile de legalitate pentru desfășurarea lucrărilor, ședința este statutar constituită și își poate desfășura lucrările.

Supun aprobării dvs. controlul de legalitate exercitat de prefect cu privire la actele de autoritate adoptate în ședințele din 20.12.2018 și 08.01.2019, respectiv 44 hotărâri în ședința ordinară și 8 hotărâri în ședința extraordinară. De asemenea, vă supun aprobării procesele-verbale ale ședințelor și acest control de legalitate. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi.

Îl invit pe dl. viceprimar Adrian Cosman să prezideze lucrările ședinței de astăzi.

Dl. Președinte:

Prin Dispozitia nr. 2615/23.01.2019, Primarul Municipiului Craiova, în temeiul art.39 alin.1 și art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată, privind administrația publică locală; dispune: Art.unic: Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în ședință ordinară, în data de 31.01.2019, ora 10,00, în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

Ședința va avea următoarea ordine de zi:

 • 1. Raportul de activitate al Poliției Locale a Municipiului Craiova, pentru anul 2018.

 • 2. Proiect de hotărâre privind reportarea excedentului bugetar al anului 2018, realizat de către instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii, precum și din activitățile finanțate integral din venituri proprii, în anul 2019.

 • 3. Proiect de hotărâre privind extinderea modalităților de plată a impozitelor, taxelor și a altor sume cuvenite bugetului local.

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea, pentru anul 2019, a numărului de asistenți pesonali ai persoanelor cu handicap grav, încadrați cu contract individual de muncă, pe raza municipiului Craiova.

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării în municipiul Craiova, în parteneriat cu Ministerul Economiei, a evenimentului “Forumul Industriei Auto 2019”, în perioada 17-18 martie 2019.

 • 6. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe.

 • 7. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.37285/19.05.2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și Măzureanu Grigoreta-Dana, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Măzureanu Grigoreta-Dana.

 • 8. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.35708/18.05.2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și Grigore Feldioara, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Grigore Feldioara.

 • 9. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea cuantumului prestației dreptului de superficie asupra terenului situat în municipiul Craiova, str.Calea București, bl. 14C.

 • 10. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea cuantumului prestației dreptului de superficie asupra terenului situat în municipiul Craiova, str.Calea București, bl.A22, parter.

 • 11. Proiect de hotărâre privind preluarea de la S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. a unor bunuri situate în municipiul Craiova, str.Pieții, nr.1.

 • 12. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință cu titlu gratuit către S.N.T.G.N. „TRANSGAZ” S.A. Mediaș, a unui teren situat în municipiul Craiova, str.Calea București, F.N.-zona Parcul „Hanul Doctorului”, în vederea amplasării Stației de Reglare Măsurare Predare gaze naturale Bordei.

 • 13. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al Municipiului Craiova.

 • 14. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al Municipiului Craiova.

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrări de interes local, pentru beneficiarii de ajutor social și părinții ai căror copii beneficiază de măsuri de protecție specială, pentru anul 2019.

 • 16. Proiect de hotărâre privind stabilirea, respectiv modificarea tarifelor pentru activitatea de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț, propuse de operatorul regional

S.C. Salubritate Craiova S.R.L.

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea desființării, respectiv înființării unor stații de taxi din municipiul Craiova.

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Centrală termică cu două cazane de încălzire”-Colegiul Național Pedagogic „Ștefan Velovan”.

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Centrală termică cu două cazane de încălzire”-Liceul „Charles Laugier”.

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea funcțiunilor în zona cuprinsă între bd. Dacia și str. Fagaraș, generat de imobilul situat in municipiul Craiova, bd. Dacia nr. 60E.

 • 21.întrebări și interpelări.

Peste ordinea de zi:

 • 1. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Primarului municipiului Craiova de a semna pre-Acordul de Finanțare între Compania de Apă „Oltenia” S.A., Municipiul Craiova, Județul Dolj și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate „Stații de încărcare pentru vehiculele electrice”.

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitare Corp C1 -Ambulatoriu Pavilion A, extindere cu lift exterior și amplasare rampa gunoi (colectare selectivă)” la Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova.

Avem un număr de 21 de puncte pe ordinea de zi și 3 puncte peste ordinea de zi. Supun la vot ordinea de zi în ansamblu. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi.

În urma supunerii la vot, ordinea de zi a devenit următoarea:

 • 1. Raportul de activitate al Poliției Locale a Municipiului Craiova, pentru anul 2018.

 • 2. Proiect de hotărâre privind reportarea excedentului bugetar al anului 2018, realizat de către instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii, precum și din activitățile finanțate integral din venituri proprii, în anul 2019.

 • 3. Proiect de hotărâre privind extinderea modalităților de plată a impozitelor, taxelor și a altor sume cuvenite bugetului local.

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea, pentru anul 2019, a numărului de asistenți pesonali ai persoanelor cu handicap grav, încadrați cu contract individual de muncă, pe raza municipiului Craiova.

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării în municipiul Craiova, în parteneriat cu Ministerul Economiei, a evenimentului “Forumul Industriei Auto 2019”, în perioada 17-18 martie 2019.

 • 6. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe.

 • 7. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.37285/19.05.2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și Măzureanu Grigoreta-Dana, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Măzureanu Grigoreta-Dana.

 • 8. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.35708/18.05.2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și Grigore Feldioara, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Grigore Feldioara.

 • 9. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea cuantumului prestației dreptului de superficie asupra terenului situat în municipiul Craiova, str.Calea București, bl. 14C.

 • 10. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea cuantumului prestației dreptului de superficie asupra terenului situat în municipiul Craiova, str.Calea București, bl . A22, parter.

 • 11. Proiect de hotărâre privind preluarea de la S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. a unor bunuri situate în municipiul Craiova, str.Pieții, nr.1.

 • 12. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință cu titlu gratuit către S.N.T.G.N. „TRANSGAZ” S.A. Mediaș, a unui teren situat în municipiul Craiova, str.Calea București, F.N.-zona Parcul „Hanul Doctorului”, în vederea amplasării Stației de Reglare Măsurare Predare gaze naturale Bordei.

 • 13. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al Municipiului Craiova.

 • 14. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al Municipiului Craiova.

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrări de interes local, pentru beneficiarii de ajutor social și părinții ai căror copii beneficiază de măsuri de protecție specială, p entru anul 2019.

 • 16. Proiect de hotărâre privind stabilirea, respectiv modificarea tarifelor p entru activitatea de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț, propuse de operatorul regional S.C. Salubritate Craiova S.R.L.

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea desființării, respectiv înființării unor stații de taxi din municipiul Craiova.

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Centrală termică cu două cazane de încălzire”-Colegiul Național Pedagogic „Ștefan Velovan”.

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Centrală termică cu două cazane de încălzire”-Liceul „Charles Laugier”.

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea funcțiunilor în zona cuprinsă între bd. Dacia și str. Fagaraș, generat de imobilul situat in municipiul Craiova, bd. Dacia nr. 60E.

 • 21. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Primarului municipiului Craiova de a semna pre-Acordul de Finanțare între Compania de Apă „Oltenia” S.A., Municipiul Craiova, Județul Dolj și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate „Stații de încărcare pentru vehiculele electrice”.

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitare Corp C1 -Ambulatoriu Pavilion A, extindere cu lift exterior și amplasare rampa gunoi (colectare selectivă)” la Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova.

 • 24. Întrebări și interpelări.

 • 1. Raportul de activitate al Poliției Locale a Municipiului Craiova, pentru anul 2018.

Dl. Consilier Local Vasile:

La punctul 1 de pe ordinea de zi avem raportul de activitate al Poliției Locale pe anul 2018. Am studiat acest raport. Știu că nu-l votăm, dar trebuie să ne exprimăm părerile vis a vis de acest raport. Raportul, în esență, este destul de bun. Dacă ar fi să-l notăm, l-aș nota undeva pe la nota 8. Și repet, nu așnota cu nota 8 activitatea Polițiai Locale și a agenților, ci raportul. În acest raport, ne sunt prezentate serviciile din subordinea Poliției Locale, atribuțiile conform legii și graficele cu amenzi. Fiecare serviciu care este prezentat are în spate graficul cu amenzi. Înțeleg că totalul amenzilor a fost de aproape 2 milioane de euro. Nu știu dacă este bine sau dacă este rău pentru că acolo se face o analiză comparativă cu anul precedent, iar numărul acestor contravenții crește anual cu un procent destul de mare. M-aș bucura să văd că numărul acestor amenzi scade prin activitatea de prevenție. De asemenea, ca sugestie pentru următorul raport de activitate al Poliției Locale, aș vrea să se discute mai mult despre optimizarea activității Poliției locale. Aș vrea, de asemenea, să vedem timpii de reacție. Nu se vorbește despre sesizări. Aș vrea să observăm și să ni se arate timpii de reacție de la sesizare până la rezolvarea problemei. La fel, comparativ cu anul precedent, astfel încât să vedem că sunt destul de bine organizați și timpii de reacție ai sesizărilor scad. De asemenea, aș vrea să se pună accent în acest raport pe interacțiunea cu craiovenii pentru că activitatea nu este destul de optimizată. Adică din momentul în care se scrie o contravenție până în momentul în care acel proces verbal ajunge la contravenient, trec luni de zile. Eu știu că legea permite 6 luni de zile, dar trebuie să le optimizăm să vină în câteva zile. Poți peste două-trei luni de zile să fii plecat din localitate. Este destul de mult. Înțeleg că legea ne permite șase luni, dar totuși, din momentul scrierii unui proces verbal de contravenție până în momentul în care ajunge acasă la contravenient, durează destul de mult. De asemeni, trebuie o colaborare mai strânsă între instituțiile primăriei pentru că atunci când vrei să plătești amenda trebuie să faci minim patru drumuri. Asta înseamnă că un craiovean trebuie să-și ia o zi de concediu, pentru că din momentul în care îți vine amenda acasă, după luni de zile, repet, și tu ai termen 15 zile să o plătești la jumătate, ești nevoit să faci un drum către Poliția Locală pentru a întocmi un proces-verbal de predare-primire a procesului-verbal care să ateste faptul că tu atunci ai primit, după două luni de zile. Dacă nu ai norocul să o găsești pe doamna pentru că este pe teren și muncește, trebuie să mai faci un drum, după care faci un drum la Direcția de Taxe și Impozite, după care trebuie să te duci cu procesul-verbal înapoi. Adică mi-aș dori o optimizare a Poliției Locale și ar trebui să punem un accent mai mare pe relația Poliția Locală și craioveni. Cred că fiecare craiovean ar trebui să-și cunoască polițistul local arondat zonei pentru a oferi un grad ridicat de siguranță a cetățenilor. Dacă vă aduceți aminte, noi când eram mici ne cunoșteam, să zicem, sectoristul din cartier cu care aveam o relație și putem să-i comunicăm, să-i sesizăm diferite probleme. Consider că adevăratul barometru al activității Poliției Locale nu trebuie să fie cuantumul amenzilor, ci gradul de încredere al craiovenilor în Poliția Locală. În acest sens, solicit executivului să efectuăm cu o frecvență de șase luni un sondaj pe pagina de internet a primăriei sau pe pagina de facebook, deci cu resurse minime, în care să măsurăm gradul de încredere al craiovenilor în Poliția Locală. Până la urmă asta ne interesează. În încheiere, vă spun că nu este o interpelare, nu aștept răspuns de la Poliția Locală. Am mai făcut o interpelare anterioară, nu am primit răspuns, ba mai mult decât atât, interpelarea mea a ajuns pe la structurile Ministerului de Interne. Poate dacă mai fac o interpelare ajunge pe la Ministerul Agriculturii. Îmi place să cred că am criticat destul de constructiv și, repet, solicit executivului ca să măsurăm gradul de încredere al cetățenilor în Poliția Locală, cu o frecvență de șase luni pe mediul on line. Vă mulțumesc frumos.

 • 2. Proiect de hotărâre privind reportarea excedentului bugetar al anului 2018, realizat de către instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii, precum și din activitățile finanțate integral din venituri proprii, în anul 2019. Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot

în ansamblu.

Art.1. Se aprobă ca excedentele din execuția bugetelor instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, rezultate după operațiunile de regularizare, în anul 2018, respectiv: Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, Spitalul Clinic Municipal ”Filantropia” Craiova, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Craiova, precum și din activitatile finantate integral din venituri proprii ale unităților de învățământ preuniversitar de stat, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, să rămână la dispoziția acestora, urmând a fi folosite în anul 2019, cu aceeași destinație.

Art.2. Se aprobă ca excedentele rezultate din execuția bugetelor instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții, în anul 2018, respectiv ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova și Poliției Locale a Municipiului Craiova, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, să fie preluate ca venit la bugetul local al municipiului Craiova.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 3. Proiect de hotărâre privind extinderea modalităților de plată a impozitelor, taxelor și a altor sume cuvenite bugetului local.

Dl. Consilier Local Mănescu:

Am citit acest proiect de la punctul 3 și vă spun sincer că eu personal nu am înțeles ce votăm aici. Inițial am crezut că documentația care ne-a fost dată este incompletă. M-am convins după aceea că ea este completă. Nouă Direcția de Taxe și Impozite ne cere să aprobăm să fie mai eficientă. Ok. Asta este prevăzut de lege, nu este nicio problemă. Eu așteptam un plan în care să vedem ce propuneri de instituții ne sunt propuse, cum se va face această achiziție, obținerea taxelor mai departe prin ce mijloace, cu aceste instituții. Văd că avem propuse, dar sunt numai anunțate acolo, că vor fi benzinăriile, este ok, anumite platforme on line, nu știu ce platforme, în ce situație. Adică așteptam ceva concret. Altfel noi votăm acum să fie bine ca să nu fie rău. Altceva nu știu ce votăm la acest punct. Oricum îl vom vota, nu este nicio problemă, dar nu are nicio eficiență acest punct.

D-na Director Bonescu:

Așa cum am precizat și în raportul de specialitate, Primăria Craiova dorește extinderea încasărilor și prin alte modalități, pe codul de procedură, se precizează pe lege la opțiunea autorităților locale de a încasa prin Trezorerie, instituții de credit sau operatori autorizați să efectueze aceste încasări. În raportul de specialitate s-au prevăzut o parte dintre modalitățile de încasare a impozitelor, cum ar fi: încasarea prin telefonul mobil, încasare prin alți operatori care au implementat procedura de a încasa prin benzinării, mai multe modalități în funcție de ce dezvoltă pe piață, o să venim și noi cu licitație publică și o să alegem operatorul funcție de ce ne dorim să implementăm. Solicitarea către consiliul local este aprobarea excluderii modalităților. Adică vrem sau nu să încasăm și prin alte modalități? Și consiliul local se pronunță prin acest punct. Această modalitate de încasare implică un impact bugetar. Comisionul se va suporta de către bugetul local, de către primăriei și atunci consiliul local trebuie să se pronunțe cu privire la suportarea cheltuielilor. Conform legii, comisionul va fi suportat de consiliul local și consiliul local trebuie să se pronunțe dacă se dorește ca impactul bugetar să fie suportat prin extinderea modalităților.

Dl. Primar Mihail Genoiu:

Doamna director spune în felul următor: operatorii vor fi stabiliți prin procedură de licitație. Direcția are nevoie de acceptul nostru de a trece la procedură. În urma procedurilor pe care le va stabili în funcție de cuantum cu direcția de licitații, va stabili operatorii și comisioanele de care vorbește dânsa, și, bineînțeles, ni le va prezenta la vremea respectivă. Deocamdată noi dăm acceptul să înceapă această acțiune de selecție a operatorilor.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă extinderea modalităților de plată a impozitelor, taxelor și a altor sume cuvenite bugetului local, prin intermediul altor instituții autorizate să deruleze operațiuni de plată.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Impozite și Taxe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea, pentru anul 2019, a numărului de asistenți pesonali ai persoanelor cu handicap grav, încadrați cu contract individual de muncă, pe raza municipiului Craiova.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă, pentru anul 2019, numărul de 550 asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav, încadrați cu contract individual de muncă, pe raza municipiului Craiova.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane și Direcția Asistență Socială Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 25 voturi pentru și 1 abținere (dl. Diaconu Dan).

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării în municipiul Craiova, în parteneriat cu Ministerul Economiei, a evenimentului “Forumul Industriei Auto 2019”, în perioada 17-18 martie 2019.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1.Se aprobă participarea Municipiului Craiova în calitate de co-organizator al evenimentului “Forumul Industriei Auto 2019”, în perioada 17-18 martie 2019.

Art.2. Se aprobă alocarea din bugetul local al municipiului Craiova, a sumei de până la 35.000 lei, cu TVA, în vederea organizării evenimentului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă încheierea contractului de parteneriat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova și Ministerul Economiei, în vederea organizării evenimentului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, la Centrul Multifuncțional Craiova, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de parteneriat prevăzut la art.3 din prezenta hotărâre.

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Imagine și Ministerul Economiei vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 6. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă prelungirea, pentru o perioadă de 1 an, a duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să încheie actele adiționale care au ca obiect prelungirea duratei contractelor de închiriere a locuințelor prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari și Direcția Impozite și Taxe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 7. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.37285/19.05.2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și Măzureanu Grigoreta-Dana, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Măzureanu Grigoreta-Dana.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1.Se aprobă prelungirea duratei contractului de concesiune nr. 37285/19.05.2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și Măzureanu Grigoreta-Dana, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Măzureanu Grigoreta-Dana, având ca obiect spațiul situat în municipiul Craiova, str. 1 Decembrie 1918, nr.14(Micropoliclinica Brazda lui Novac), pentru o perioadă de șase ani și patru luni, începând cu data de 01.02.2019, până la data de 31.05.2025.

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adițional de modificare a contractului de concesiune nr. 37285/19.05.2006.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.238/2004 și nr.85/2006.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și Dr. Măzureanu Grigoreta-Dana vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 8. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.35708/18.05.2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și Grigore Feldioara, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Grigore Feldioara.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1.Se aprobă prelungirea duratei contractului de concesiune nr.35708/18.05.2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și Grigore Feldioara, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Grigore Feldioara, având ca obiect spațiul situat în municipiul Craiova, Aleea Arh.Duiliu Marcu, nr.16 A (Micropoliclinica Craiovița Nouă), pentru o perioadă de șase ani și patru luni, începând cu data de 01.02.2019, până la data de 31.05.2025.

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adițional de modificare a contractului de concesiune nr. 35708/18.05.2006.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.238/2004 și nr.85/2006.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și Dr.Grigore Feldioara vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 9. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea cuantumului prestației dreptului de superficie asupra terenului situat în municipiul Craiova, str.Calea București, bl. 14C.

Dl. Consilier Local Vasile:

Atât la punctul 9 cât și la punctul 10 ni se propune prin acest proiect de hotărâre să ne însușim un raport de evaluare. Consilierii Partidului Național Liberal nu-și însușesc acest raport de evaluare, având în vedere că vorbim despre niște terenuri în centrul Craiovei evaluate undeva la două sute și ceva de euro pe metru pătrat. Noi nu ne însușim acest raport de evaluare.

D-na Consilier Local Ungureanu:

Cred că acest raport de evaluare în primul rând nu a fost studiat de cei competenți din Primăria Craiova întrucât pentru un teren se cere contract de superficie la 1,66 de euro/mp și la unul 1,99 euro/mp în condițiile în care un chioșc închiriat în Craiova plătește primăriei 50 de lei /mp și în piață se plătește pe lună 360 lei ca să vândă pătrunjel și păstârnac o bătrână, nu mi se pare corect ca noi să luăm aceste prețuri. În condițiile în care primăria a vândut cu 1000 euro/mp teren în aceeași zonă acum mulți ani în urmă, nu putem să acceptăm o evaluare la 200 euro/mp, în primul rând fiind în aceeași zonă, peste drum unul de altul, cum unul poate fi evaluat pe mp într-un fel și altul cu alt preț. Noi nu vom accepta așa ceva și să-și însușească cine vrea acest raport. Mulțumim.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. (1) Se aprobă însușirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea cuantumului prestației dreptului de superficie asupra terenului situat în municipiul Craiova, str.Calea București, bloc 14C, în cuantum de 8.509 lei/an (1.825 euro/an), respectiv 709 lei/lună (125 euro/lună), prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Valorile prevăzute la alin.1 din prezenta hotărâre nu includ TVA.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Patrimoniu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 20 voturi pentru și 6 voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea).

 • 10. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea cuantumului prestației dreptului de superficie asupra terenului situat în municipiul Craiova, str.Calea București, bl.A22, parter.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. (1) Se aprobă însușirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea cuantumului prestației dreptului de superficie asupra terenului situat în municipiul Craiova, str.Calea București, bl.A22, parter, în cuantum de 16.502 lei/an (3.537 euro/an), respectiv 1.375 lei/lună (295 euro/lună), prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Valorile prevăzute la alin.1 din prezenta hotărâre nu includ TVA.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Patrimoniu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 20 voturi pentru și 6 voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea).

 • 11. Proiect de hotărâre privind preluarea de la S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. a unor bunuri situate în municipiul Craiova, str.Pieții, nr.1.

Dl. Consilier Local Vasile:

La acest proiect de pe ordinea de zi ni se propune să preluăm de la SC Piețe și Târguri, Piața Chiriac, o piață nu știu dacă este cea mai veche, probabil este printre cele mai vechi piețe din orașul nostru. Toate bune și frumoase dacă am înțelege și motivul. În raportul proiectului de hotărâre ni se spune că luăm cei aproximativ cei 4000 de mp de la Piețe și Târguri în vederea realizării unei construcții pentru o instituție subordonată primăriei. Înțeleg că pentru studiul de fezabilitate prima dată trebuie să luăm terenul, am suficientă experiență administrativă ca să înțeleg lucrul acesta, însă, dacă vreți într-adevăr să facem ceva durabil, în contextul în care toată lumea vorbește de dezvoltare durabilă, vorbește de viziune pe termen lung, ar trebui să identificăm un teren în care să edificăm o construcție pentru mai multe instituții. Nu ne ajută cu nimic dacă mutăm o instituție din subordinea primăriei dintr-un cartier în altul. Așa cum v-am spus de exemplu, la primul punct de pe ordinea de zi, un cetățean trebuie să facă trei-patru drumuri pentru a plăti o amendă la instituții diferite. Deci trebuie să identificăm un teren mult mai mare și acolo să construim spațiu astfel încât să cuprindă mai multe instituții subordonate primăriei Craiova pentru îmbunătățirea serviciilor oferite cetățeanului. Și pentru avize, și pentru amenzi, pentru multe probleme legate de primărie, cetățeanul trebuie să meargă la diferite instituții din subordinea noastră, dintr-o parte în alta a orașului, traficul este aglomerat. Deci, în consecință, nu considerăm că acest teren de aproximativ 4000 mp se pretează pentru acest lucru și nu cred că este oportun, pentru că, până la urmă, analizăm oportunitatea, să luăm acest teren de la SC Piețe și Târguri pentru construcția unui sediu pentru o instituție din subordinea primăriei. Nu înțelegem viziunea, nu înțelegem ce se va întâmpla acolo, totul este puțin în ceață. În consecință, trebuie să găsiți o soluție sau să găsim împreună pentru revitalizarea acelei piețe și să identificăm un teren care să ne permită construcția unui sediu administrativ adevărat al primăriei, cu ghișee de la mai multe instituții, cu registraturi de la mai multe instituții, astfel încât să îmbunătățim serviciile publice oferite cetățeanului. Mulțumesc frumos!

Dl. Primar Mihail Genoiu:

Preluarea acestui teren de la SC Piețe la Primăria Craiova are două conotații: una este legată de faptul că acolo nu mai funcționează piața. Eu, personal, am fost cel care am dorit ca această piață să fie revitalizată, am și spus-o în consiliul local și am făcut și tot ceea ce trebuia ca această piață să fie revitalizată și, dacă vă aduceți aminte, după ce a fost închisă și mutați comercianții de acolo în târgul de pe Caracal, ea a fost la un moment dat redeschisă cu cei care au dorit să-și desfășoare activitatea în această piață și la solicitarea lor și a funcționat o perioadă de timp până când târgul s-a mutat de pe str. Caracal pe str. Râului. În momentul în care târgul s-a mutat acolo pe o suprafață mult mai mare și pe o amenajare mult mai eficientă, comercianții au migrat unul câte unul din Piața Chiriac în târgul de pe Râului - Romanești, astfel încât, la un moment dat această piață nu a mai avut comercianți. Comercianții au plecat după vadul comercial și după traficul de clienți care s-a mutat în târgul de la Romanești în așa fel încât la ora aceasta ea nu este funcțională nu datorită SC Piețe că nu ar vrea să o țină funcțională, ci datorită faptului că nu prezintă interes din punct de vedere al vadului comercial. În aceste condiții, SC Piețe a solicitat preluarea terenului respectiv din administrarea lor, pe care plăteau o redevență, înapoi la Patrimoniu. Ăsta este motivul principal. În subsidiar, într-adevăr am avut o discuție de eficiență și într-adevăr de multe ori și cu dvs. am discutat acest lucru, de eficientizare a comasării serviciilor într-o clădire comună. Mă refer aici la Direcția de Taxe și Impozite care de ani de zile își desfășoară activitatea într-un sediu impropriu în piața centrală, care la rândul ei este un vad comercial nu pentru taxe și impozite. Am făcut de-a lungul timpului tot felul de modificări și am adus îmbunătățiri în toate cartierele, puncte de colectare, și au funcționat și s-au degrevat și cozile ălea de sute de metri din piață au dispărut în perioada 1 ianuarie - 31 martie, dar cu toate acestea insist să spun că nu este spațiul adecvat acestei activități. Mai avem în continuare și spațiul de la Direcția de Evidență a persoanei care iar nu este adecvat și nu este funcțional, și să nu mai vorbim de faptul că și Casa Căsătoriilor va trebui eliberată cât de curând pentru că începe reabilitarea clădirii monument istoric pe fonduri europene, contractul de finanțare fiind deja semnat. Deci există o gândire dacă s-ar putea comasa aceste activități într-o clădire eficientă și funcțională pe acest teren, neidentificând la rândul nostru un alt teren al primăriei în zona relativ interesantă a orașului pentru astfel

de activități. Dar acest lucru face obiectul unui studiu de fezabilitate pe care va trebui să vi-l supunem aprobării și pe care ne vom consulta atunci când vom avea bugetul și va trebui să-l bugetăm pentru anul 2019 să executăm acest studiu de fezabilitate din care va reieși dacă este sau nu este oportună această clădire în zona respectivă, dacă spațiul permite sau nu permite funcționalitatea. Ideea este exact ce ați spus și dvs. de a comasa toate aceste servicii. Deci împărțim problema în două, preluăm această suprafață de la SC Piețe să-i degrevăm de o redevență pe care o plătesc la ora aceasta fără să o folosească și mai departe dacă considerați că mergem cu studiul de fezabilitate, mergem și bugetăm în 2019, dar dacă considerați că nu este oportun, nu mergem.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă preluarea de la S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., a bunurilor situate în municipiul Craiova, str.Pieții, nr.1 (fost Bd.Gheorghe Chițu)-„Piața Chiriac”, identificate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător contractul de concesiune nr.4487/12.01.2012 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., având ca obiect concesionarea bunurilor care aparțin domeniului public și privat al municipiului Craiova, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.397/2011.

Art.3. Predarea-primirea bunurilor identificate la art.1 din prezenta hotărâre, se face pe bază de proces verbal.

Art.4. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze procesul verbal de predare-primire a bunurilor identificate la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Direcția Economico-Financiară și S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 20 voturi pentru și 6 voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea).

 • 12.Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință cu titlu gratuit către S.N.T.G.N. „TRANSGAZ” S.A. Mediaș, a unui teren situat în municipiul Craiova, str.Calea București, F.N.-zona Parcul „Hanul Doctorului”, în vederea amplasării Stației de Reglare Măsurare Predare gaze naturale Bordei.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă atribuirea în folosință cu titlu gratuit, către Societatea Națională de Transport Gaze Naturale „TRANSGAZ” S.A. Mediaș, a terenului în suprafață de 758 mp., care aparține domeniului public al municipiului Craiova, situat în str.Calea București, FN - zona „Parcul Hanul Doctorului” și identificat conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, în vederea amplasării Stației de Reglare Măsurare Predare gaze naturale (SRMP) Bordei, pe durata existenței construcției.

Art.2. Accesul la terenul identificat la art.1 se va realiza pe terenul în suprafață de 313 mp., care aparține domeniului public al municipiului Craiova, identificat conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să încheie și să semneze contractul de folosință gratuită, prevăzut în anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și Societatea Națională de Transport Gaze Naturale „TRANSGAZ”S .A. Mediaș vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

Dl. Primar Mihail Genoiu:

Vreau să vă specific la acest punct că este încă un pas în plus pe care noi, consiliul local, îl facem în sprijinul Spitalului Regional. Scopul principal pentru această investiție a TRANS Gaz-ului este alimentarea Spitalului Regional cu gaz pentru toate serviciile care trebuiesc deservite acolo și în continuare să știți, dl. Cosman deja poate să spună multe, ieri a fost la o întâlnire la Ministerul Sănătății pe baza proiectului acestui spital. Noi suntem fo arte implicați și ne-am dat tot concursul la tot ceea ce considerăm că putem să rezolvăm noi pentru derularea acestui spital, iar lucrurile sunt foarte avansate, dl. Cosman spune că din punctul de vedere al proiectantului suntem undeva în fața Clujului la ora aceasta și cu toate aceste lucrări pe care le facem.

Dl. Președinte:

Este adevărat, suntem cu un pas în fața Clujului, vis a vis de utilități și de alte acte însă asta o s-o discutăm ulterior.

13.Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al Municipiului Craiova.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova, după cum urmează:

 • a) completarea cu bunurile prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • b) trecerea din inventarul domeniului privat, în inventarul domeniului public, a bunurilor prevăzute în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 1 47/ 1 999 privind însușirea inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al municipiului Craiova și nr.522/2007 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova

Art.3. Direcția Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin intermediul Consiliului Județean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a Hotărârii Guvernului nr.141/2008.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și Direcția Economico-Financiară, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 14.Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al Municipiului Craiova.

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

În forma modificată pe care am prezentat-o în comisii, cu completarea adusă la raport.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Craiova, după cum urmează:

 • a) se completează cu bunurile prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • b) se modifică valoarea de inventar a bunurilor prevăzute în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • c) trecerea din domeniul public al municipiului Craiova, în domeniul privat, a bunurilor identificate în anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

 • d) se actualizează valoarea și numărul de inventar pentru bunurile rezultate în urma investițiilor realizate de S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., conform anexei nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999, referitoare la inventarul bunurilor aparținând domeniului public al municipiului Craiova, nr.522/2007, nr.465/2010, nr.146/2012, 481/2018 și nr.531/2018.

Art.3. Direcția Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin intermediul Consiliului Județean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a Hotărârii Guvernului nr.141/2008.

Art.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local, pentru beneficiarii de ajutor social și părinții ai căror copii beneficiază de măsuri de protecție specială, pentru anul 2019.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă Planul de actiuni sau lucrări de interes local, pentru beneficiarii de ajutor social și părinții ai căror copii beneficiază de măsuri de protecție specială, pentru anul 2019, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Servicii Publice, Direcția de Asistență Socială Craiova, Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova și S.C.Salubritate Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 16. Proiect de hotărâre privind stabilirea, respectiv modificarea tarifelor pentru activitatea de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț, propuse de operatorul regional S.C. Salubritate Craiova S.R.L.

Dl. Consilier Local Florescu:

La acest punct de pe ordinea de zi executivul solicită modificarea tarifelor privind curățarea și transportul zăpezii. Noi, consilierii PNL, vom vota împotriva acestui punct, acestei măriri, că practic majoritatea tarifelor cresc, ne aflăm în mijlocul iernii, au fost făcute licitații la timpul potrivit, s-au semnat contracte, s-au atribuit contractele la un anumit preț și venim acum, în mijlocul iernii, cum spuneam, și modificăm tarifele. În această iarnă, toți am văzut că nu au fost ninsori abundente, eu cred că nu se impunea o majorare a acestor tarife. Vom vota împotrivă. Mulțumesc!

Dl. Director Glăvan:

Aceste tarife pe care le vom aproba astăzi în ședința consiliului local, nu se referă la contractele încheiate de către SC Salubritate Craiova cu terții, ci sunt tarife pentru utilajele lor și atât. Aceste tarife nu au fost nici majorate, nici actualizate, începând cu anul 2014. Sunt creșteri care se datorează salariului minim pe economie, creșterii prețului combustibilului, creșterii procentului pentru persoanele cu dizabilități. Sunt singurele majorări care se solicită, atât.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.l. Se aprobă stabilirea tarifelor pentru activitatea de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, propuse de operatorul regional S.C. Salubritate Craiova S.R.L., prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă modificarea tarifelor pentru activitatea de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț, propuse de operatorul regional S.C. Salubritate Craiova S.R.L., aprobate prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.680/2014 și nr.33/2017, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se mandatează reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Craiova, să aprobe și să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj” din data de 05.02.2019, următoarea ordine de zi: “1. Modificarea în mod corespunzător a Anexei 14-„Tarifele pentru activitățile delegate”, din Contractul de delegare nr.1/29.03.2013, tarife ce urmează a fi practicate de către S.C. Salubritate Craiova S.R.L. pentru activitatea de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț, propuse de operatorul regional S.C. Salubritate Craiova S.R.L.

2. Aprobarea actului adițional la Contractul de delegare a gestiunii pentru unele activități ale serviciului de salubrizare a localităților membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj” nr. 1/29.03.2013, privind modificarea Anexei 14-„Tarifele pentru activitățile delegate” pentru activitatea curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț, propuse de operatorul regional S.C. Salubritate Craiova S.R.L.”

Art.4. Se mandatează dl. Alin Glăvan, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, să aprobe și să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”, ordinea de zi, în cazul în care reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Craiova nu poate participa la ședința Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”,

Art.5. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.680/2014 și nr.33/2017.

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Servicii Publice, dl. Glăvan Alin, S.C. Salubritate Craiova S.R.L. și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 18 voturi pentru, 6 voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Diaconu, Câplea, Mănescu) și 2 abțineri (Sirop, Cosman).

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea desființării, respectiv înființării unor stații de taxi din municipiul Craiova.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă desființarea stației de taxi amplasată pe str. Theodor Aman, între intersecția cu str. Olteț și intersecția cu str. A. I. Cuza, având un număr de 6 locuri.

Art.2. Se aprobă înființarea unei stației de taxi pe str. A. I. Cuza, după intersecția cu str. Panait Moșoiu, pe sensul de mers către str.Arieș, având un număr de 6 locuri.

Art.3. Se aprobă lista amplasamentelor stațiilor de taxi din municipiul Craiova, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, își încetează efectele Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.487/2005, nr.88/2006, nr.239/2006, nr.495/2006, nr.42/2010, nr.113/2012, nr.149/2013 și nr.439/2013.

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Servicii Publice vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 18.Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Centrală termică cu două cazane de încălzire”-Colegiul Național Pedagogic „Ștefan Velovan”.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Centrală termică cu două cazane de încălzire”-Colegiul Național Pedagogic „Ștefan Velovan’-soluția 2, având următorii indicatori tehnico-economici:

Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA): 771.500,56 lei din care C+M (inclusiv TVA): 175.287,00 lei

Durata de realizare a investiției: 5 luni,

prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Investiții, Achiziții și Licitații vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 19.Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Centrală termică cu două cazane de încălzire”-Liceul „Charles Laugier”.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Centrală termică cu două cazane de încălzire”-Liceul „Charles Laugier’-soluția 2, având următorii indicatori tehnico-economici: Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA): 867.348,79 lei din care C+M (inclusiv TVA): 186.473,00 lei

Durata de realizare a investiției: 5 luni,

prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Investiții, Achiziții și Licitații vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 20.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea funcțiunilor în zona cuprinsă între bd. Dacia și str. Fagaraș, generat de imobilul situat in municipiul Craiova, bd. Dacia nr. 60E.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea funcțiunilor în zona cuprinsă între bd. Dacia și str. Fagaraș, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, bd. Dacia nr. 60E, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Termenul de valabilitate al Planului Urbanistic Zonal prevăzut la art.1, este de 10 ani de la data aprobării.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 21.Proiect de hotărâre privind împuternicirea Primarului municipiului Craiova de a semna pre-Acordul de Finanțare între Compania de Apă „Oltenia” S.A., Municipiul Craiova, Județul Dolj și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare

Dl. Consilier Local Sirop:

Este foarte bine că se urmărește aducerea încă unui fir de apă îmbunătățind calitatea serviciilor și apa, până la urmă, băută de craioveni, vom susține acest punct, deși suntem nevoiți s-o facem din nou prin împrumuturi, cred că se putea cofinanța o bună parte din această investiție din surse proprii. Dacă managementul de la Compania de Apă știe doar să se împrumute, până la urmă nu o să viciem craiovenii de aceste beneficii, doar pentru că managementul lasă de dorit. Așadar, vom susține acest punct, dar vreau să vă întreb ca autoritate executivă, până data viitoare, pentru că aș vrea să facem o prioritate din sed ord. 31.01.2019                          19                                          FP 43-04, ver. 1

extinderea totală a rețelei de apă, aș vrea să știu în evidențele dvs. câți oameni, locuitori în acte ai municipiului Craiova nu au apă curentă și câți nu au canalizare pentru că aș vrea atunci când facem eforturi de genul ăsta, să ne îndreptăm atenția și asupra acestor zone care sunt defavorizate și plătesc impozite ca la oraș, dar trăiesc ca în mediul rural sau ca pe timpurile medievale. Asta aș vrea să aflăm de la dvs., puteți să o tratați și ca pe o interpelare, dacă vreți o reiau și la punctul de interpelări, dar am zis că este mai potrivit să discutăm la acest punct, consilierii PNL vor susține acest demers al dvs. dar vreau să ne îndreptăm atenția neapărat și asupra cetățenilor care, în momentul de față, în anul 2019 iată, deși s-a promis din 2014 că nu va mai exista cetățean fără apă curentă și canalizare în municipiul Craiova, iată, ne aflăm în 2019 și eu cred că această statistică arată încă destul de rău. Vă mulțumesc!

Dl. Primar Mihail Genoiu:

Cota de cofinanțare a proiectului de 433 milioane de euro a fost stabilită prin înscrierea acestui proiect și este undeva la aproximativ 39 și ceva milioane de euro. Pentru această cofinanțare, Compania de Apă a început discuțiile și demersurile cu banca cu care au avut și celălalt master plan derulat, cu BERD, BERD fiind aceeași bancă cu care noi am semnat contractul de finanțare pentru cele 40 de autobuze în cursul lunii decembrie. Gândirea a fost făcută de așa natură ca pe măsură ce creditul vechi se rambursează, să înceapă rambursarea și a celui de-al doilea credit, cel de care vorbim acum și la care a făcut referire dl. consilier. Inițial, în oferta pe care a făcut-o BERD, suma pe care BERD o acorda Companiei de Apă era de 25 milioane din totalul de 39 urmând ca Compania de Apă să cofinanțeze cu diferența de 14 milioane de euro. Am constatat acest lucru și am constatat și faptul că Compania de Apă face eforturi uriașe în ultima perioadă să strângă bani în conturi pentru această cofinanțare, dar din punct de vedere managerial, am stabilit că acest lucru nu este foarte performant pentru că în Craiova mai sunt și alte lucrări care trebuie executate, mai sunt și lucruri care nu sunt prinse pe masterplanuri nici primul, nici al doilea, mai sunt și intervenții și atunci Compania de Apă nu poate să fie restricționată de aceste investiții. Mai mult decât atât, am creat pentru prima dată un circuit al fondului de dezvoltare intangibil, în sensul că fondul de dezvoltare va fi creat prin ADI Apă din cuantumurile de redevențe pe care le încasăm de la concesionarea tuturor conductelor către Compania de Apă. Deci fondul de dezvoltare poate să existe și poate să funcționeze începând cu anul acesta pentru tot ce înseamnă modernizare, altceva decât este prins în masterplanul de apă de care am vorbit, de cele 433 milioane pentru că, să fim conștienți în permanență apar și alte probleme și orașul se dezvoltă și nu poți cu un proiect făcut în 2018 sau 2017 când a început, să fii cu el în parametri și în 2022. Motiv pentru care am chemat conducerea BERD-ului România aici și am avut o discuție cu ei și am consemnat și am stabilit ca acest protocol să fie modificat și s-a modificat în sensul următor: există acordul pentru cofinanțarea de 25 milioane și în situația în care Compania de Apă are nevoie, se poate îndestula până la 39 milioane. Deci la ora aceasta, protocolul este agreat de BERD pentru cofinanțare totală. Asta a fost ultima discuție, asta este ultima variantă pe care ne-au trimis-o ei cu cheltuielile pe cele 25 milioane, numai în caz de nevoie se îndestulează și de restul, în felul acesta nemaifiind supusă unei presiuni Compania de Apă să strângă banii, să nu mai facă niciun fel de investiții în Craiova. Asta este modificarea și BEWRD a aprobat-o, au primit acordul de la Londra și ne-au trimis acest proiect pe care noi trebuie să-l înaintăm mai departe la contractul de finanțare, pentru a fi semnat contractul de finanțare cu Comisia Europeană.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova, dl.Mihail Genoiu, să semneze pentru și în numele Municipiului Craiova, Pre-Acordul de Finanțare între Compania de Apă „Oltenia” S.A., Municipiul Craiova, Județul Dolj și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, conform anexelor nr.1 și 2 (în cele două variante - limba română și limba engleză) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară, Compania de Apă Oltenia S.A, Județul Dolj și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

22.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate „Stații de încărcare pentru vehiculele electrice”.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă Studiul de Fezabilitate „Stații de încărcare pentru vehiculele electrice”-scenariul 2, având următorii indicatori tehnico - economici:

 • 1. Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA): 2.137.665,05 lei

din care construcții+montaj (C+M)               396.667,52 lei

(inclusiv TVA)

 • 2. Durata de realizare a investiției                4 luni

prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Servicii Publice vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

23.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitare Corp C1 -Ambulatoriu Pavilion A, extindere cu lift exterior și amplasare rampa gunoi (colectare selectivă)” la Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă proiectul „Reabilitare Corp C1 - Ambulatoriu Pavilion A, extindere cu lift exterior si amplasare rampa gunoi (colectare selectiva)”, la Spitalul Clinic

Municipal Filantropia Craiova, situat în municipiul Craiova, bd. Nicolae Titulescu   nr. 40,   în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului

Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectiv   specific   8.1, Operatiunea A, apelul   de proiecte nr.

POR/266/8/1/Operatiunea 8.1.A: Ambulatorii.

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului prevăzut la art.1, în cuantum de 11.134.246,93 lei (inclusiv TVA).

Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Craiova, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 214.014,98 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului prevăzut la art.1.

Art.4.Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării în condiții optime a proiectului prevăzut la art.1, se vor asigura din bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova.

Art.5.Se aprobă asigurarea tuturor resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale, inclusiv suportarea din bugetul propriu a corecțiilor ce pot fi identificate în procedura de verificare a achiziției.

Art.6.Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare.

Art.7.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Elaborare și Implementare Proiecte și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 24. Întrebări și interpelări.

D-na Consilier Local Ungureanu:

Vreau să vă rog frumos, în numele locuitorilor din perimetrul situat între str. Nanterre, Spania, General Magheru și Macedonski, cele 34 de străzi unde s-a hotărât sensul unic și acei locuitori care stau acolo sunt disperați și nu știu cum vor ajunge la casele lor să ocolească prin toate părțile, consider că nu este justificat acest efort pe care trebuie să-l facă acei oameni, în condițiile în care nu sunt străzi cu circulație foarte mare, nu sunt autobuze, nu sunt raliuri, nu sunt nimic pe acele străzi și aș vrea să vă rog frumos să luați în considerație să nu aducem oamenii aici că vor să vină la primărie să vă arate că nu pot să mai ajungă la ei acasă din cauza acestor sensuri unice.

A doua interpelare este legată de echipa de handbal fete care, după cum am semnalat încă de anul trecut, când nu s-au făcut transferurile care trebuiau să se facă în perioada că acem încep să semneze acele precontracte de la echipe, pentru ultimul meci care va fi în cupa EHF aș vrea să vă rog frumos să aprobăm să se dea numai invitații, așa cum este și la Podravka unde am fost chiar acum o săptămână și este gratis intrarea la orice meci, și așa cum s-au aprobat și la Filarmoinică și la Operă acele invitații, câte două mii de invitații, aș vrea să vă rog frumos să aprobați și pentru ultimul meci pe care îl vor juca în Cupa EHF în condițiile în care echipa Craiovei nu are nicio șansă să se mai califice în cupe europene, să nu se ia bani pe bilet, sau, cel puțin, o sumă de 5 lei, nu mai mult, pentru acest meci cu Bera Bera din Spania.

Dl. Consilier Local Mănescu:

Aș vrea să vă rog frumos să faceți un efort pentru scăderea birocrației în cadrul serviciilor din primărie și pentru obținerea mai rapidă decât termenele prevăzute de lege, a avizelor pe care le solicită cetățenii Craiovei. Și aici aș vrea să vă dau un exemplu. Acum trei săptămâni am depus o cerere din partea partidului ALDE pentru a obține acordul primăriei ca proprietară a sediului în care funcționăm noi, să obținem acordul primăriei pentru a putea obține de la gaze transferul partidei de pe fostul Partid Conservator care a intrat în ALDE pe noua formațiune ALDE. Și de trei săptămâni tot umblu să obțin acest aviz, am depus cerere și nu am reușit. Știu că termenul este de 30 de zile, mai așteptăm o săptămână, dar uneori cred că sunt cazuri în care nu trebuie să dăm în cea de-a treizecea zi avizul pentru astfel de cereri.

Aș vrea să vă întreb, deși ar fi trebuit să știu, dar uitați că n-am mai găsit, că am tot întrebări din partea locuitorilor din zona străzii Viilor, când se trece la reabilitarea străzii respective, în primăvară cred, mi se pare că este prinsă în planul de reabilitare.

Dl. Consilier Local Florescu:

Două probleme aș dori să aduc în atenția executivului. Prima dintre ele, aș ruga să se constituie o comisie dacă se poate și să evalueze situația monumentelor eroilor și a statuilor marilor personalități ale Craiovei și ale României, să se aplece în mod special către statuia eroului Amilcar Săndulescu din cimitirul Sineasca, dar să le verifice pe toate, să vadă starea acestora și nevoile de a fi curățate, reparate, eventual renovările necesare.

A doua problemă se referă la o interpelare scrisă pe care am făcut-o acum trei sau patru luni de zile referitoare la spectacolul Maria Tănase Simfonic la care s-au vândut 229 bilete, s-au dat 2227 invitații, s-a desfășurat la Sala Polivalentă unde sunt 4200 de locuri și s-au cheltuit 300 mii lei. Dacă n-am primit răspunsul scris și dl. director se află în sală, poate să ne dea și un răspuns verbal. Accept și un răspuns verbal.

Dl. Consilier Local Sirop:

În completarea a ceea ce a spus dl. Florescu despre Filarmonică, știu că acolo s-au întâmplat niște lucruri nelalocul lor între directorul Filarmonicii și unii angajați. Înțelesesem că s-ar fi constituit un fel de comisie de anchetă, n-am aflat încă soluția acestor probleme, mi se pare că trenează de foarte mult timp această problemă și este un singur personaj în centrul atenției acolo. Am adus și readus în atenția dvs. problemele create de acest manager și în caz că n-ați găsit încă în contract o prevedere pentru destituirea lui, vă facem cunoscut că la punctul g, se găsește: „constatarea neîndeplinirii obiectivulelor programului minimal din motive imputabile managerului, a nerealizării indicatorilor de performanță stabiliți prin contractul de management sau a prejudicierii imaginii instituției ori a autorității, precum și constatarea nerespectării dispozițiilor legate de îndeplinirea atribuțiilor” de la art. 27. Dacă nici un manager care își bate angajații, își agresează angajații, nu viciază imaginea publică a unei instituții de cultură care este Filarmonica, atunci nu înțeleg. Vă rog să ne comunicați și nouă rezultatele acelei comisii de anchetă și să încercăm să nu mușamalizăm aceste cazuri care deja nu sunt izolate și devin, din contră, o practică curentă.

A doua interpelare se referă la Piața Veche unde știu că avem în proprietate niște spații acolo, noi, primăria, consiliul local, acolo a fost un incendiu, și cetățenii din zonă, niște proprietari de acolo din zonă, au luat legătura cu mine la o audiență și au întrebat ce gânduri are primăria în legătură cu aceste spații. Vor fi reabilitate? Ei sunt de acord să susțină parțial această reabilitare dar nu știu încotro se îndreaptă lucrurile cu această Piață Veche care a ars deja de câteva luni și iată că este în starea în care este.

Încă o interpelare punctuală: la bulevardul Romanescu a spus un cetățean din zonă că acolo se asfaltează Aleea Dunării, care este o alee mai mică și care se înfundă și nu se asfaltează o stradă care se numește Str. Nouă. Un cetățean care locuiește pe strada aceasta mi-a semnalat acest aspect și voiam să știu dacă se pot lua măsurile necesare sau cum s-a prioritizat în așa fel încât o stradă mai mică și înfundată să fie asfaltată și alta mai mare să nu fie.

Dl. Consilier Local Diaconu:

Aș vrea să vă spun că zilele trecute am primit niște fotografii pe whats app de la un cetățean al orașului Craiova, de la Spitalul nr. 2 Filantropia. Vreau să vă spun că acele fotografii sunt înfiorătoare. Suntem în anul 2019, nici în Africa nu se întâmplă așa ceva, nu sunt ferestre, ferestrele nu se închid, ușile la fel. V-am trimis câteva fotografii pe whats app să vedeți și dvs. despre ce este vorba. Este inuman. Oamenii care vin acolo ca să se trateze de anumite boli, la oncologie sau la alte secții din acel spital, pleacă de acolo mai bolnavi decât au venit. Vă rog să încercăm să facem ceva. Suntem în mijlocul iernii. Dacă vreți, vă pun la dispoziție fotografiile sau mergem împreună acolo să vedeți despre ce este vorba. Este inuman ce se întâmplă în Craiova la Spitalul nr. 2 în 2019. Nu este posibil. Este dezastru, cum spune colegul meu. Vă mulțumesc și aștept o soluție pentru această problemă.

Dl. Președinte:

O să mergem împreună, sau dacă vreți, îmi dați mie fotografiile și vedem despre ce este vorba.

Dl. Consilier Local Câplea:

Vreau să vă aduc în atenție și să vă întreb despre situația unor străzi. Am fost sesizat de mai mulți cetățeni cât și de mai mulți angajați care își desfășoară activitatea în clădirea TCIF despre reabilitarea str. Fântâna Popova. Chiar este impracticabilă în acest moment și ei își doreau măcar dacă se poate nivela cât mai de urgență până când va intra în programul de reabilitare. Efectiv nu pot oamenii să se ducă la muncă. De asemenea, pe str. Opanez sunt niște cratere imense. Mă gândesc că dacă s-a putut reabilita o stradă în mijlocul iernii, putem pune ceva temporar când va permite vremea. Mai am o întrebare de la cetățenii de pe str. Buziaș, aproape de centrul Craiovei, când va intra în reabilitare. Este printre puținele străzi din centrul Craiovei care încă are piatră. Vă mulțumesc.

Dl. Primar Mihail Genoiu:

A

Începând cu sensurile unice din zona Nanterre, de care zice d-na Ungureanu. Noi am stabilit că orașul trebuie să se modernizeze. Dacă stăm și stăm și stăm și așteptăm ca lucrurile să nu se întâmpl e nimic și la orice modificare este cineva care este deranjat, că niciodată, și un pom dacă solicită 100 de locatari dintr-un cartier să taie un pom,

întotdeauna este unul căruia îi pare rău de pom. Dacă solicită 100 de oameni să li se ia câinii din fața blocului, întotdeauna sunt 2-3 care plâng după câini. Dacă o s-o ținem așa și nu facem parcări cu plată, nu facem sensuri unice, nu facem parcare, nu facem nimic, o să ținem orașul și tot dvs. o să ziceți după un timp că în Craiova nu se modernizează nimic. Ceea ce este cert, este că am studiat toate orașele din țară care au făcut pași în acest sens și lucrurile sunt foarte clare. Toate orașele care au rezolvat cât de cât problema circulației au marea majoritate a străzilor sens unic și pe sensurile unice marcate locuri de parcare. Și am făcut un experiment împreună cu dvs. D-na Ungureanu, treceți pe acolo toată ziua. Cum este str. Păltiniș de când s-a stabilit numai pe o latură a străzii să parcheze mașinile, s-au trasat locurile de parcare și se circulă civilizat. Nu sunt blocuri, pe o parte sunt blocuri, pe o parte sunt case. Asta este ceea ce am stabilit că este și în Brașov și în Cluj și în Oradea. Avem echipă la ora aceasta care azi noapte s-a întros din orașele din nordul țării și care a cosntatat cum se fac parcările în orașe de la granița cu Ungaria care sunt cele mai apropiate de occident și am constatat cum se fac parcări inclusiv pe trotuare. Trotuarele mai late de un metru și jumătate devin locuri de parcare și am constatat un lucru că acolo unde trotuarul nu permite parcarea în totalitate a mașinii, s-au făcut parcaje jumătate pe trotuar și jumătate pe carosabil în așa fel încât pe o latură a străzii să fie parcări. Ceea ce vorbim acum, cartierul zona Valea Roșie v-am promis încă de la darea în folosință a Spitalului Filantropia când s-au făcut acele sensuri unice și care au creat puțin disconfort la vremea respectivă, dar oamenii s-au obișnuit cu sensurile unice și circulația este fluentă pentru că altfel ajungeam în zona spitalului să blocăm strada de acolo, am stabilit că toată zona Valea Roșie va fi gândită și sistematizată cu sensuri unice. V-am explicat acum câtva timp că suntem posesorii pe PNUD-ul acela derulat de către zona metropolitană a unui soft inteligent de simulare a acestor sensuri unice. Și acest prim cvartal de străzi este consecința acestei simulări. Simularea ce înseamnă? Se simulează sensul unic pe o stradă, calculatorul spune, softul spune dacă acel sens unic duce la creșterea traficului, la scăderea traficului, pe ce stradă, iar această propunere este optimum care scoate acest soft pe zona respectivă. Sunt conștient de faptul că și calculatorul greșește pentru că și el are niște date care sunt băgate tot de oameni și este posibil ca pe anumite străzi să avem probleme. Tocmai de asta am spus și prin comisia de sistematizare am stabilit un termen în care se vor monitoriza toate aceste sensuri unice dacă sunt sau nu sunt eficiente. Dar pașii sunt următorii. Se aprobă aceste sensuri unice, se instaurează sensurile unice cu indicatoarele de circulație, cu tot ceea ce trebuie. Imediat ce vremea permite, se trasează parcările pe toate aceste străzi în așa fel încât să nu se mai parcheze decât pe locurile marcate cu marcaj, să nu se mai parcheze și pe o parte și pe alta a străzii, pentru că avem situații cu stradă cu sens unic unde sunt parcate și pe o parte și pe alta și abia treci cu mașina printre ele. Mai mult decât atât, le mai parchează de multe ori și în V. Acolo unde lățimea străzii permite parcarea în V se fac parcări în V, acolo unde lățimea străzii nu permite, se face parcare în paralel cu bordura. Dar se trasează, se numerotează și tot acest lucru este un pas înainte în marcarea, numerotarea și stabilirea locurilor de parcare din orașul Craiova. Se vor crea foarte multe locuri de parcare și în final, toată această bază de date va duce la o hotărâre pe care o s-o luăm noi cu toții la vremea respectivă, când se va finaliza acțiunea, dacă modernizăm tot ce înseamnă parcări în Craiova, trecem la o altă etapă cu parcări sed ord. 31.01.2019                          25                                          FP 43-04, ver. 1

rezidențiale sau nu. Deci vreau să vă spun că echipa pe care am avut-o, a constatat că în Oradea nu există o palmă de pământ fără parcare marcată și plătibilă. Totul se plătește. Mai mult decât atât, vreau să vă arăt un lucru. Tot în Oradea, la parcarea cu SMS prima oră este 3 lei, a doua oră este 10 lei. Adică centrul este pentru oameni care vin să-și facă treaba și să rezolve, nu este pentru parcatul mașinilor cum vedem noi de multe ori riveranii. Au parcări în interior sau am acceptat ideea ca după ora 18 să revină parcarea riveranilor, dar parcarea în centru trebuie să fie circulabilă. Oamenii să vină să circule. După două ore este 30 de lei pe oră. Ideea este una singură. Și ieri am vorbit cu dl. Bolojan și a spus că nu a inventat nimic, le-a preluat din Viena. Dacă vreți să ne comparăm, hai să ne comparăm tot cu ei, că ce facem noi sunt tot după Viena. Dacă vreți să stăm, ne comparăm cu Vidinul, ne întoarcem înapoi la Vidin și stăm așa. Tot ce apar nelămuriri și neclarități pe această zonă, sunt rezolvabile. Noi nu vorbim de străzi neasfaltate aici. Sensurile unice sunt pe străzi asfaltate.

Cu handbalul, tot la întrebarea dvs., analizați posibilitatea asta cu invitațiile sau biletele, dacă se poate.

Scăderea birocrației, este o problemă, nu știu despre ce este vorba, probabil că la patrimoniu sau nu știu unde a ajuns, dar vreau să fiu informat. Am făcut eforturi foarte mari și cred că puteți constata cu toții că cel puțin în materie de urbanism lucrurile se mișcă altfel. Cred că nu este ședință să nu avem un PUZ. Mai sunt situații în care mai stau mult, dar în general vreau să spun că nicio autorizație, niciun certificat de urbanism nu depășește termenul, nu de treizeci de zile, că au termene scurte și este consemnată și amenda care se plătește în situația în care nu respectă termenul. Aici este o scăpare și probabil că mai sunt și alte zone. Și mai mult decât atât, funcționează sistemul on line de depunere la certificat. O verifricăm în mod special.

Strada Viilor o parte este făcută și vreau să vă spun că săptămâna trecută am analizat toate solicitările dvs., dar absolut toate solicitările care au fost, și ale dvs. și cele trimise de cetățeni și am pregătit pe lângă celelalte 87 de străzi, un pachet de alte, cred că sunt 80 de străzi pe care să le demarăm să avem continuitate în aceste reabilitări de străzi care nu au asfalt. Deci asta înseamnă că circuitul este anevoios. Preluarea dali-urilor, licitație pentru execuție. Să zicem că anul ăsta ar fi funcțional și am putea să avem execuția care trebuie să înceapă la anul, iar anul ăsta să terminăm pachetul de primele 87. Str. Viilor este prinsă în al doilea pachet. Am prins-o pentru că mi-ați mai zis de ea și nu numai dvs., ci mulți de acolo și este prinsă în pachetul doi.

Dl. Florescu, dacă nu mă înșel, de la imagine, există o inventariere a acestor documente făcute de o asociație a elevilor. D-na Andronache, verificați, vă rog frumos. Cred că chiar la Liceul Carol există o asociație a elevilor care au inventariat toate monumentele istorice, în special cele din cimitire. Și ar fi frumos să facem o colaborare cu ei în care să le evidențiem pe toate, pentru că sunt opere de artă, sunt filmate, sunt fotografiate. Este un material foarte foarte frumos pe care îl au elevii. La sfârșitul anului trecut a fost făcută și un fel de excursie pe care au gestionat-o ei, elevii, cu autocarul și sau plimbat într-o sâmbătă, de dimineața până seara și am vizitat toate aceste statui și monumente din Craiova. Luați legătura cu ei și haideți să o facem oficial această bază de date.

Cu Maria Tănase Simfonic și Filarmonica vă răspunde dl. Bărăgan.

Cu Piața Veche. Astăzi este termenul de predare al studiului de fezabilitate pentru Piața Veche. Piața Veche este prevăzută ca gândire exact în sensul centrului istoric: pavimente, iluminat, mobilier stradal, regulament, cu activitățile exact ca în centrul istoric, urmând ca posesorii spațiilor care sunt proprietari, unii sunt cu spații închiriate de la primărie, să intre pe acest regulament exact cum a fost centrul istoric. Deci practic, din punctul nostru de vedere, SF prevede o prelungire a SF-ului din centrul istoric în tot ce înseamnă Piața Veche. Am avut o discuție și cu proprietarul hanului Puțureanu care negociază printr-o firmă specializată din București și care ne-a spus că este foarte avansat în discuții cu un investitor din industria hotelieră pentru a vinde acest spațiu și a-l transforma. Ne-am transmis și noi posibilitatea de a fi interesați de acest han în situația în care nu se găsește un cumpărător și un investitor și o variantă de a-l prelua noi la primărie tocmai pentru ca zona să fie dezvoltată. Eu zic că anul acesta putem trece la execuție în Piața Veche.

Aleea Dunării și str. Nouă - nu știu pe dinafară, vreau să le verificați și să-i răspundem domnului consilier. Vedeți la cine sunt.

Cu Spitalul Filantropia, tocmai îmi povestea dl. Bărăgan, știe, dar o să mergeți cu dl. Cosman să identificăm. Ceea ce pot eu să vă spun clar că pe lângă localul de la Filantropia pe care îl știți foarte bine, hematologia este în lucru și a fost bugetată, ba chiar Filantropia nici nu a putut să țină pasul cu bugetul la sfârșitul anului trecut și toată hematologia este modernizată, iar acum ultimul punct de pe ordinea de zi a fost împuternicirea să semnăm proiectul european pentru modernizarea ambulatoriului, cu lift exteriro. Adică investițiile se fac.

Str. Fântâna Popova este stabilită. Ea a fost stradă privată, a fost a TCIF, a fost predată de curând către consiliul local și imediat ce vremea p ermit e se va intra pe ea. Nu s-a intrat pentru că nu era proprietatea noastră. Cu str. Opanez, cred că am vorbit ieri cu Marian Ghencioiu, este printre primele străzi pe care se va intra când vremea va permite. Avem acordul cadru reparații străzi în evaluare, deci s-a terminat perioada de contestări și este în evaluare, dar am luat și ca măsură de siguranță dacă această evaluare se prelungește, săptămâna viitoare avem un mic acord, un mic contract de reparații străzi care intră în vigoare de săptămâna viitoare pe tot ce înseamnă gropi și urgențe. Deci pe Opanez intrăm pe urgențe.

Vreau să vă mai spun două lucruri care sunt foarte importante, fo arte interesante legate de buget că ați auzit foarte multe discuții în ultimele două zile legate de constituirea bugetului la municipii și la administrațiile locale. Am avut în cursul zilei de marți întâlnire la Asociația Municipiilor reședință de județ cu toți primarii din țară. Întâlnirea s-a finalizat cu o întâlnire împreună cu Ministrul Finanțelor, Teodorovici, și cu consilierul primului ministru, Darius Vâlcov și s-au discutat mai multe variante de formare a bugetului. Ceea ce a susținut Asociația Municipiilor din România și Asociația Orașelor a fost minim o cotă de 60%. Și acum, ca să înțelegeți mecanismul, anul trecut noi am avut o cotă de 43,5% la care s-a adăugat acea echilibrare. Aceste sume adunate duceau spre un procent de 60%. Deci 60% este procentul pe care noi dacă îl primim din total IVG, impozitul pe venit, ne-ar asigura funcționalitatea în parametri normali. Bineînțeles că la acest punct de vedere al nostru au fost și cei de la consiliile județene prin reprezentantul Asociației Consiliilor Județene și cei de la comune care au susținut o altă împărțire în așa fel încât la municipii să rămână o cotă mai mică și să se ducă pe echilibrare la consiliile județene. În final, lucrurile au fost tranșate, urma ca în cursul zilei de ieri să se dea un răspuns de la Ministerul Finanțelor. Răspunsul a venit sub o formă cu acel 60 - 20 - 20, dar și cu preluarea unor cheltuieli legate de asistența socială. Cheltuielile legate de asistența socială vreau să vă spun că sunt foarte mari. Din primul calcul al nostru pe care l-am făcut, depășesc undeva procentul de 12 spre 15%. Asta înseamnă că ne bucurăm că luăm 60%, dar scădem 15 și ajungem la 45, mult sub nivelul de finanțare de care avem nevoie, motiv p entru care o echipă de primari au fost la Guvern, au discutat cu d-na Prim ministru, discuțiile au durat două ore, timp în care doamna a solicitat ministrului finanțelor să i se dea situația exactă cu aceste cheltuieli și aceste venituri pe anii 2017 - 2018 și a promis că în cursul zilei de astăzi va da o soluție. Sperăm să avem acel 60% dar fără preluarea cheltuielilor sociale pentru că atunci este o problemă destul de complicată. Rețineți un singur lucru, ceea ce este foarte important pentru Craiova. Suntem printre puținele orașe care avem rezerva cu Parcul Romanescu. Nu vreau să spun mai multe că se trezește cineva și zice că dacă tot avem să ne mai ia din ei, dar avem acest lucru care a fost un efort extraordinar în cursul anului trecut și pe care îl resimțim anul acesta și ne vom duce cu bugetul de investiții undeva spre suta de milioane de lei anul acesta. Nu știu cât vom reuși, dar măcar ne propunem acest lucru. Noi am avut anul trecut previzionat 53 milioane. Cel mai mult am avut în anul 2017 când am avut fonduri europene și am închis proiectele cred că un 64 milioane. Acum ne ducem spre 80-90 milioane.

Vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă!

Dl. Președinte:

Declar închise lucrările ședinței ordinare de azi, 31.01.2019. Vă mulțumesc pentru participare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Adrian Cosman

SECRETAR, Nicoleta Miulescu

ÎNTOCMIT,

Tudosie Ramona