Proces verbal din 30.05.2019

Proces verbal din data de 30.05.2019


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

PROCES-VERBAL AL ȘEDINȚEI

ORDINARE DIN DATA DE 30.05.2019

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Bună dimineața, domnilor consilieri! Vă rog să luați loc în sală pentru a putea face prezența. Dintr-un total de 27 consilieri, sunt prezenți 25,2 consilieri sunt absenți (dl. Roșculete, d-na Predescu)). Sunt întrunite condițiile de legalitate pentru desfășurarea lucrărilor, ședința este statutar constituită și își poate desfășura lucrările.

Supun aprobării dvs. controlul de legalitate exercitat de prefect cu privire la actele de autoritate adoptate în ședințele: ordinară din 23.04.2019 și de îndată din 07.05.2019, când au fost adoptate 56 de hotărâri, toate temeinice și legale, precum și procesele-verbale corespunzătoare celor două ședințe. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi.

Îl invit pe dl. Consilier Local Nicolicea Romulus să prezideze lucrările ședinței de astăzi.

Dl. Președinte:

Declar deschisă ședința ordinară a consiliului local al municipiului Craiova din luna mai 2019.

Prin Dispoziția nr. 5112/23.05.2019, Primarul Municipiului Craiova, în temeiul art.39 alin.1 și art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată, privind administrația publică locală; dispune: Art.unic: Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în ședință ordinară, în data de 30.05.2019, ora 10,00, în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

Ședința va avea următoarea ordine de zi:

 • 1.  Proiect de hotărâre privind desemnarea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Craiova, pentru perioada iunie-august 2019.

 • 2.  Proiect de hotărâre privind aprob are a situațiilor financiare anuale ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, pe anul 2018.

 • 3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2018.

 • 4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2019.

 • 5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2019.

 • 6.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2019.

 • 7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pentru anul 2019.

 • 8.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., pentru anul 2019.

 • 9.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pentru anul 2019.

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Sport Club Municipal Craiova, pentru anul 2019.

 • 11. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de “Cetățean de Onoare” al Municipiului Craiova, sportivului paralimpic Theodor Matican.

 • 12. Proiect de hotărâre privind conferirea post-mortem a titlului “Cetățean de Onoare” al Municipiului Craiova, inginerului George (Gogu) Constantinescu.

 • 13. Proiect de hotărâre privind acordarea de la bugetul local al municipiului Craiova, a unor premii oferite elevilor olimpici craioveni, cu rezultate excepționale la diferite materii la fazele naționale ale concursurilor școlare din anii 2018-2019, precum și profesorilor îndrumători.

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului manifestărilor dedicate „ZILEI MUNICIPIULUI CRAIOVA 2019”, ediția a XXIII-a.

~~                                                                                                    7         5

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării municipiului Craiova, în calitate de p arten er al Universității din Craiova, în vederea organizării „Campionatului Național Universitar de Futsal Feminin”, ediția a IV-a, în municipiul Craiova, în perioada 31 mai-02 iunie 2019.

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării municipiului Craiova, în calitate de partener al Fundației Europene ”Mihai Eminescu”, la cea de-a VII-a ediție a Festivalului Mondial de Poezie ”Mihai Eminescu”.

5

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru elaborarea și prezentarea propunerilor de proiecte privind acordarea de finanțări nerambursabile din fondurile bugetului municipiului Craiova, alocate p entru activități nonprofit de interes general local, conform Legii nr.350/2005.

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii candidaturii Craiovei pentru obținerea Titlului “Capitala Tineretului din România”, ediția 2020-2021.

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale din municipiul Craiova, pentru perioada 2019-2024.

 • 20. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe.

5

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1A, bl.T1, sc.2, ap.5.

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.2, ap.8.

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.1, ap.12.

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.5, ap.1.

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.2, ap.16.

 • 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.2, ap.4.

 • 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.2, ap.10.

 • 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.2, ap.17.

 • 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.5, ap.3.

 • 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.3, ap.5.

 • 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pentru atribuirea de spații cu altă destinație decât aceea de locuință, respectiv cu destinația de sediu.

 • 32. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Direcției de Asistență Socială Craiova a unui imobil care aparține domeniului public al municipiului Craiova.

 • 33. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros, in favoarea Active Conexe S.A., asupra terenului aferent blocului 29B, situat in municipiul Craiova, str. Calea Bucuresti, nr.53.

 • 34. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros, in favoarea Ford Romania S.A., asupra terenului aferent blocului 29A., situat in municipiul Craiova, str. Calea Bucuresti, nr.49.

 • 35. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de asociere nr.27/01.06.2004 încheiat între municipiul Craiova și S.C. Pharma Plus 2 S.R.L.

 • 36. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de concesiune nr.37423/17.05.2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și dr.Albu Marilena, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr.Albu Marilena.

 • 37. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al municipiului Craiova.

 • 38. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al municipiului Craiova.

 • 39. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru activitățile de întreținere a suprafeței de joc din cadrului Complexului Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal, situat in bdul. Ilie Balaci nr.8, date în gestiune directa Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ.

 • 40. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor propuse de Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova.

 • 41. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate referitor la „Construire Cimitir Craiova Nord etapa a II a, str.Aleea 4 Șimnic, nr.26, Tarlaua 4, Parcela 53”.

 • 42. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate referitor la „Străpungere strada Traian Lalescu-strada Calea București”.

 • 43. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Creșterea calității infrastructurii educaționale la Colegiul Tehnic de Industrie alimentară” - Corp C16, în forma revizuită.

 • 44. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate cu elemente de documentație de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Creșterea calității infrastructurii educaționale la Colegiul Tehnic de Industrie alimentară” - Corp C17”.

 • 45. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Creșterea calității infrastructurii educaționale la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Craiova”.

 • 46. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea urbanistică privind indicii urbanistici în zona bdul.Oltenia-str.Elena Farago, generat de construire clădire, cu regim de înălțime D+P+3, cu destinația de spații comerciale și locuințe colective, generat de imobilul din bdul.Oltenia, nr.17A.

 • 47. Întrebări și interpelări.

Peste ordinea de zi:

 • 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea, respectiv modificarea tarifelor pentru desfășurarea activității de întreținere și reparare a străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatră spartă și amestec optimal, în municipiul Craiova

Avem un număr de 47 de puncte pe ordinea de zi plus un punct peste ordinea de zi. Cine este pentru ordinea de zi? Votat cu unanimitate de voturi.

În urma supunerii la vot, ordinea de zi a devenit următoarea:

 • 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Craiova, pentru perioada iunie-august 2019.

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, pe anul 2018.

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2018.

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2019.

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2019.

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2019.

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pentru anul 2019.

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., pentru anul 2019.

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pentru anul 2019.

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Sport Club Municipal Craiova, pentru anul 2019.

 • 11. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de “Cetățean de Onoare” al Municipiului Craiova, sportivului paralimpic Theodor Matican.

 • 12. Proiect de hotărâre privind conferirea post-mortem a titlului “Cetățean de Onoare” al Municipiului Craiova, inginerului George (Gogu) Constantinescu.

 • 13. Proiect de hotărâre privind acordarea de la bugetul local al municipiului Craiova, a unor premii oferite elevilor olimpici craioveni, cu rezultate excepționale la diferite materii la fazele naționale ale concursurilor școlare din anii 2018-2019, precum și profesorilor îndrumători.

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului manifestărilor dedicate „ZILEI MUNICIPIULUI CRAIOVA 2019”, ediția a XXIII-a.

~~                                                                                                    7         5

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării municipiului Craiova, în calitate de partener al Universității din Craiova, în vederea organizării „Campionatului Național Universitar de Futsal Feminin”, ediția a IV-a, în municipiul Craiova, în perioada 31 mai-02 iunie 2019.

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării municipiului Craiova, în calitate de partener al Fundației Europene ”Mihai Eminescu”, la cea de-a VII-a ediție a Festivalului Mondial de Poezie ”Mihai Eminescu”.

5

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru elaborarea și prezentarea propunerilor de proiecte privind acordarea de finanțări nerambursabile din fondurile bugetului municipiului Craiova, alocate p entru activități nonprofit de interes general local, conform Legii nr.350/2005.

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii candidaturii Craiovei p entru obținerea Titlului “Capitala Tineretului din România”, ediția 2020-2021.

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale din municipiul Craiova, pentru perioada 2019-2024.

 • 20. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe.

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1A, bl.T1, sc.2, ap.5.

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea vân zări i locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.2, ap.8.

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea vân zări i locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.1, ap.12.

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea vân zări i locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.5, ap.1.

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea vân zări i locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.2, ap.16.

 • 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea vân zări i locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.2, ap.4.

 • 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea vân zări i locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.2, ap.10.

 • 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea vân zări i locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.2, ap.17.

 • 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea vân zări i locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.5, ap.3.

 • 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea vân zări i locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.3, ap.5.

 • 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pentru atribuirea de spații cu altă destinație decât aceea de locuință, respectiv cu destinația de sediu.

 • 32. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Direcției de Asistență Socială Craiova a unui imobil care aparține domeniului public al municipiului Craiova.

 • 33. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros, in favoarea Active Conexe S.A., asupra terenului aferent blocului 29B, situat in municipiul Craiova, str. Calea Bucuresti, nr.53.

 • 34. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros, in favoarea Ford Romania S.A., asupra terenului aferent blocului 29A., situat in municipiul Craiova, str. Calea Bucuresti, nr.49.

 • 35.Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de asociere nr.27/01.06.2004 încheiat între municipiul Craiova și S.C. Pharma Plus 2 S.R.L.

 • 36. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de concesiune nr.37423/17.05.2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și dr . Albu Marilena, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr . Albu Marilena.

 • 37. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al municipiului Craiova.

 • 38. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al municipiului Craiova.

 • 39. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru activitățile de întreținere a suprafeței de joc din cadrului Complexului Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal, situat in bdul. Ilie Balaci nr.8, date în gestiune directa Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ.

 • 40. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor propuse de Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova.

 • 41. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate referitor la „Construire Cimitir Craiova Nord etapa a II a, str.Aleea 4 Șimnic, nr.26, Tarlaua 4, Parcela 53”.

 • 42. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate referitor la „Străpungere strada Traian Lalescu-strada Calea București”.

 • 43. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Creșterea calității infrastructurii educaționale la Colegiul Tehnic de Industrie alimentară” - Corp C16, în forma revizuită.

 • 44. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate cu elemente de documentație de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Creșterea calității infrastructurii educaționale la Colegiul Tehnic de Industrie alimentară” - Corp C17”.

 • 45. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Creșterea calității infrastructurii educaționale la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Craiova”.

 • 46. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea urbanistică privind indicii urbanistici în zona bdul.Oltenia-str.Elena Farago, generat de construire clădire, cu regim de înălțime D+P+3, cu destinația de spații comerciale și locuințe colective, generat de imobilul din bdul.Oltenia, nr.17A.

 • 47. Proiect de hotărâre privind stabilirea, respectiv modificarea tarifelor pentru desfășurarea activității de întreținere și reparare a străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatră spartă și amestec optimal, în municipiul Craiova

 • 48. Întrebări și interpelări.

 • 1.    Proiect de hotărâre privind desemnarea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Craiova, pentru perioada iunie-august 2019.

Dl. Președinte:

Vă rog să faceți propuneri.

Dl. Consilier Local Mihai Marius:

Propun pe colegul radu Romeo pentru această perioadă ca și președinte de ședință.

Dl. Consilier Local Sirop:

Din partea grupului PNL avem și noi o propunere în persoana d-lui Marian Vasile și intenția a fost, mi-am exprimat-o și ieri în comisie, să explicăm PSD care deține în momentul de față o majotitate covârșitoare în consiliul local, încă un principiu al democrației: principiul alternanței inclusiv în prezidarea acestei ședințe. Dacă Partidul Social Democrat ar fi vrut să dea un exemplu de înțelegere sau de faptul că a înțeles ceva din votul de duminică, ar accepta alternanța la prezidarea acestor ședințe, ținând cont de cutuma care era instituită în anii anteriori. Treaba dumneavoastră, mai aveți 1 an și vă duceți acasă. Nu înțelegeți nimic din democrație. Vă mulțumim!

Dl. Președinte:

Supun la vot propunerea d-lui Mihai Marius în persoana d-lui Radu Romeo Titus. Cine este pentru? Votat cu 18 voturi pentru, 6 voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea) și 1 abținere (Mănescu).

Având în vedere că pentru prima propunere votul este clar majoritar, a doua propunere nu îndeplinește condițiile pentru a fi supusă la vot.

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se alege președinte de ședință al Consiliului Local al Municipiului Craiova, pentru perioada iunie-august 2019, dl. Radu Romeo Titus.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Biroul Relații cu Consiliul Local, Evidență Documente și Arhivă vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aproba,t fiind votat cu 18 voturi pentru, 6 voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea) și 1 abținere (Mănescu).

 • 2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, pe anul 2018.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă situațiile financiare anuale-bilanțul, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de numerar, note explicative la situațiile financiare, ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, pe anul 2018, prevăzute în anexa (pag.1-75) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul

Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară și Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2018.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă situațiile financiare anuale ale S.C. Salubritate Craiova S.R.L., aferente anului 2018: bilanț, cont de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de numerar, note explicative la situațiile financiare, prevăzute în anexa (pag.1-59) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se mandatează dna. Marinela Rezeanu, reprezentant al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaților a S.C. Salubritate Craiova S.R.L., să voteze situațiile financiare anuale, aprobate la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară, S.C. Salubritate Craiova S.R.L. și dna. Marinela Rezeanu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 23 voturi pentru și 2 abțineri (Cosman, Sirop).

 • 4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2019.

Dl. Consilier Local Mănescu:

Nu a trecut decât o lună de când am votat bugetul și începem cu rectificările. Când v-am spus că bugetul a fost făcut pe hârtie să se închidă din pix, am avut dreptate. Vreau și eu să știu ce este cu acea schimbare de la imagine a sumei pentru realizarea arhivei de imagine care nu a apărut în buget și apare acum după o lună. Ce se dorește cu acei bani să se facă? Că nu ni s-a explicat, trebuia să avem motivare în documentație.

D-na Andronache Marina:

Bună dimineața! Nu este o suplimentare, erau la noi la imagine la bunuri și servicii și este o arhivă, deci este un bun imaterial și atunci trebuie trecut pe lista de investiții. Acesta a fost motivul. Nu este o suplimentare. Erau banii prevăzuți la bunuri și servicii.

Dl. Consilier Local Mănescu:

N-am spus că sunt bani suplimentari. Să mi se explice necesitatea și pentru ce se cheltuiesc acești bani.

D-na Andronache Marina:

Arhiva de imagine este foarte necesară. Nu avem de foarte mulți ani o arhivă de imagini, sunt foarte multe obiective care s-au realizat în ultimii ani, sunt fo arte multe evenimente și avem nevoie.

Dl. Consilier Local Mănescu:

Și de ce nu ați prins-o în buget?

Dl. Primar Mihail Genoiu:

D-na Andronache a uitat să vă explice un singur lucru, că această achiziție a fost prinsă în bugetul ei de la imagine și cei de la financiar, și v-aș ruga frumos, financiarul, dacă tot sunteți aici, să și răspundeți la întrebările domnilor consilieri, au considerat că această achiziție nu este un eveniment, ci este o investiție care trebuie să se deruleze prin Direcția de Investiții. Se iau banii pentru această lucrare de la imagine și se duc la investiții.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2019, după cum urmează:

 • a) total venituri-587.864,00 mii lei (430.383,00 mii lei-veniturile secțiunii de funcționare și 157.481,00 mii lei veniturile secțiunii de dezvoltare);

 • b) total cheltuieli-592.851,00 mii lei (430.383,00 mii lei-cheltuielile secțiunii de funcționare și 162.468,00 mii lei-cheltuielile secțiunii de dezvoltare).

Art.2. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli rectificat al municipiului Craiova, pe anul 2019, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă Programul anual rectificat de investiții 2019, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.156/2019.

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 18 voturi pentru, 1 vot împotrivă (Mănescu) și 6 abțineri (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea).

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2019.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1.Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pentru anul 2019, după cum urmează:

a) total venituri-11.413,00 mii lei (veniturile secțiunii de funcționare);

b) total cheltuieli-11.413,00 mii lei (cheltuielile secțiunii de funcționare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.163/2019.

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară și Sport Club Municipal Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 24 voturi pentru și 1 abținere (Mihai Marius).

6.    Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2019.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2019, după cum urmează:

 • a) total venituri - 937.624,00 mii lei;

 • b) total cheltuieli - 950.001,00 mii lei,

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.167/2019.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu18 voturi pentru și 7 abțineri (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea, Mănescu).

7.    Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pentru anul 2019.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă organigrama și statul de funcții ale Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pentru anul 2019, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane și Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 23 voturi pentru și 2 abțineri (Sirop, Godinel).

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., pentru anul 2019.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă organigrama și statul de funcții ale S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L, pentru anul 2019, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se mandatează reprezentantul Municipiului Craiova, dl.Pîrvu Nelu, să voteze în Adunarea Generală a Asociaților S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. organigrama și statul de funcții aprobate la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L și dl.Nelu Pîrvu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

9.    Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pentru anul 2019.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă organigrama și statul de funcții ale S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pentru anul 2019, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se mandatează dna. Rezeanu Marinela, reprezentantul municipiului Craiova, să voteze în Adunarea Generală a Asociaților a S.C. Salubritate Craiova S.R.L., organigrama și statul de funcții aprobate la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, S.C. Salubritate Craiova S.R.L și dna. Rezeanu Marinela vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 23 voturi pentru și 2 abțineri (Sirop, Cosman).

10.   Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Sport Club Municipal Craiova, pentru anul 2019.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă organigrama și statul de funcții ale Sport Club Municipal Craiova, pentru anul 2019, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul

Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane și Sport Club Municipal Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 24 voturi pentru și 1 abținere (Mihai Marius).

11. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de “Cetățean de Onoare” al Municipiului Craiova, sportivului paralimpic Theodor Matican.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.unic - Se conferă titlul "Cetățean de Onoare" al Municipiului Craiova, sportivului paralimpic Theodor Matican, pentru excepționala activitate, caracterul său puternic, pentru rezultatele deosebite, contribuția adusă creșterii calității actului sportiv craiovean, profesionalismul, sacrificiul și devotamentul demonstrate față de comunitate și națiune.

5                                                        5             5

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 12. Proiect de hotărâre privind conferirea post-mortem a titlului “Cetățean de Onoare” al Municipiului Craiova, inginerului George (Gogu) Constantinescu. Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la

vot în ansamblu.

Art.unic - Se conferă post-mortem titlul "Cetățean de Onoare" al Municipiului Craiova, inginerului George (Gogu) Constantinescu, în semn de înaltă prețuire și omagiu pentru rezultatele remarcabile obținute în activitatea de cercetare științifică, de promovare a inventicii, precum și pentru contribuția la recunoașterea internațională a creativității românești.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, foond votat cu unanimitate de voturi.

 • 13.Proiect de hotărâre privind acordarea de la bugetul local al municipiului Craiova, a unor premii oferite elevilor olimpici craioveni, cu rezultate excepționale la diferite materii la fazele naționale ale concursurilor școlare din anii 2018-2019, precum și profesorilor îndrumători.

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

În forma modificată 146 de mii, 146 de beneficiari. Am prezentat în comisii, la solicitarea Inspectoratului Școlar care a modificat nmumărul, și de elevi și de profesori.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. (1) Se aprobă alocarea din bugetul local al municipiului Craiova, pe anul 2019 a sumei de 146.000 lei net, pentru premierea elevilor olimpici craioveni cu rezultate excepționale la diferite materii, la fazele naționale ale concursurilor școlare din anii 2018-2019, precum și a profesorilor îndrumători, în cadrul manifestărilor prilejuite de Ziua Municipiului Craiova, din data de 30 mai 2019.

(2) Echivalentul unui premiu este de 1.000 lei net pentru fiecare din cele 146 de persoane, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară și Serviciul Imagine vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 14.Proiect de hotărâre privind aprobarea programului manifestărilor dedicate „ZILEI MUNICIPIULUI CRAIOVA 2019”, ediția a XXIII-a.

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

O singură modificare a avut, la program, dintr-o eroare în anexa 1 data a fost trecută 29 în loc de 30 la Expo Flora.

Dl. Consilier Local Sirop:

O altă rugăminte pe care o am la actualul executiv ar fi să înceteze o dată și pentru totdeauna cu astfel de manifestări populiste în care aruncăm pe fereastră cu banii craiovenilor, p entru a-i aloca pentru distracții din acestea efemere care durează o seară sau două. De 110 mii euro, cât alocați pentru aceste manifestări ale Zilelor Craiovei, se puteau face multe alte lucruri utile pentru oraș. De aceea, nu vom vota acest proiect. Consider că ați rămas ancorați într-o logică a trecutului, ați rămas ancorați în serbările populare cu mici și bere, dar iată că electoratul v-a demonstrat încă o dată că nu mai este încântat de așa ceva. Terminați cu împrăștierea banilor publici pe campanie electorală. Asta este campanie electorală, nu ce fac eu aici. Asta este campanie electorală, ce faceți dvs. Nu vom vota acest proiect. Vreau să vă recomand ca pe viitor să vă orientați la organizarea acestor festivaluri prin sponsorizări. Se pot face, s-au mai făcut acum câțiva ani și se pot face în continuare.

Dl. Consilier Local Florescu:

Sunt de acord cu colegul meu, Flavius Sirop, în sensul că Zilele municipiului Craiova s-au transformat încă din 2012 într-o ocazie de campanie electorală pentru PSD în Craiova pentru locale. Eu propun revenirea la vechea dată la care se desfășurau Zilele Craiovei, adică cu ocazia marii sărbători a Sfântului Mucenic Dimitrie, ocrotitorul Craiovei. Ce legătură are această dată cu Craiova, când organizați dvs. Zilele raiovei? Nicio legătură. Vă rog să analizați și să votăm această propunere a mea. Începând de la anul, revenirea la data de Sfântul Dumitru a Zilelor Craiovei. Vă mulțumesc!

Dl. Consilier Local Vasile:

Consilierii PNL nu sunt de acord cu programul pentru Zilele Craiovei. Așa cum au spus și colegii mei, din 2012 și până în prezent nu reușiți decât să faceți un bâlci din acest eveniment. Programul nu este nicidecum adaptat la realitățile anului în care ne aflăm. Până în 2012, când PSD a preluat puterea în oraș, zilele orașului se făceau fără bani. Mai mult decât atât, sper să nu transformați din nou aceste zile ale Craiovei într-o campanie electorală, în sensul obiceiului pe care vi l-ați făcut de a invita parlamentari PSD, pe d-na Olguța, pe soțul dânsei, cum îl cheamă. Suntem împotriva acestui bâlci.

Dl. Primar Mihail Genoiu:

La 1 iunie 1475 a fost atestat documentar pentru prima dată orașul Craiova. Asta este ziua lui, 1 iunie 1475. De aici încolo eu nu știu la ce campanie vă referiți. Au început niște alegeri și n-am aflat și noi? Acelea au fost, s-a terminat campanie, s-a terminat, gata. Deci nu vorbim de nicio campanie electorală în momentul acesta. În al doilea rând, vreau să vă spun un lucru. Cât ați fost consilier și se făceau Zilele Craiovei în asociere și cu sponsorizări, ați criticat de fiecare dată, de ce ăia și nu ăia, de ce se asociază cu ăia și nu se asociază cu ăia. Am consultat tot ce înseamnă direcție juridică, pe d-na secretar care are experiență și cunoștințe juridice cât casa, am discutat cu dl. Mischianu, am discutat cu toată lumea și au propus următorul lucru: orice lucru pe care îl faci, fă-l transparent printr-o competiție concurențială. Și am stabilit în felul următor: facem o licitație pentru achiziția serviciilor de Zilele Craiovei pe un program prin care va fi evaluat și stabilit câștigătorul, licitație care a fost publică, pe site-ul primăriei, verificată de ANAF și de toată lumea, iar pentru compensarea cheltuielilor, tot ce se va închiria pe domeniul public atât în perioada 30.05. - 03.06.2019 cât și în perioada 06 -09.06.2019, cât și în cartiere, toată ocuparea domeniului public de către comercianți, va fi făcută contra cost. Direcția de patrimoniu va încasa de la acești comercianți sumele aferente. În perioada vineri, sâmbătă și duminică care urmează va fi acel festival de street food care va ocupa domeniul public de pe Piața Mihai Viteazu și o parte din str. A.I. Cuza și care vor plăti acest domeniu public conform tarifelor votate în consiliul local. Apoi toate zilele de luni, marți, miercuri, joi din cartiere la fel se va închiria domeniul public către comercianți, iar pe perioada week- end- ului următor în zilele de 6, 7, 8 și 9 iunie, toată strada A.I. Cuza va fi închiriată pe bază de acorduri de ocupare a domeniului public, tuturor comercianților care au solicitat acest lucru. Toate aceste lucruri se constituie venituri la bugetul primăriei și se scad din celelalte cheltuieli. Mai transparent de așa, eu nu știu cum să fac. Dacă dvs. doriți cu sponsorizări, când o să veniți la conducerea primăriei faceți cu sponsorizări . Eu nu sunt de acord să fac cu sponsorizări atâta timp cât pot să creez o chestie economică avantajoasă și de bună calitate. Să nu uităm că la sponsorizări accepți ce ți se dă, ce vrea și niciodată poate că nu este calitatea pe care o obții atunci când faci o procedură și stabilești niște criterii. Acestea sunt condițiile care s-au stabilit și acestea sunt motivele pentru care am stabilit această procedură față de orice altă procedură pe care dvs. o invocați. Dacă nu mă înșel eu, în această activitate sunt și zone în care se fac o grămadă de spectacole. Pentru că cei care organizează street food în perioada week-end ului următor, organizează și seria de concerte din Piața Mihai Viteazul care nu sunt contra cost. Este un bonus dat de ei pentru faptul că s-a nimerit ca această solicitare a domeniului public să fie în perioada Zilelor Craiovei.

Dl. Președinte:

Vă mulțumesc, dl. Primar! Dl. Marian Vasile îmi atrăgea atenția că dl. Primar a depășit cele 5 minute. Vreau să-i spun faptul că dvs. ați vorbit trei persoane, dl. Primsar a trebuit să răspundă la totalitatea celor întrebate.

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă Programul manifestărilor dedicate „Zilei Municipiului Craiova 2019”, ediția a XXIII-a, care se desfășoară în perioada 30 mai - 09 iunie 2019, prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă încheierea contractului de parteneriat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova și Societatea Română de Televiziune, prin Studioul Teritorial Craiova, în vederea organizării ceremoniei festive din cadrul evenimentului prevăzut la art.1, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă încheierea contractului de parteneriat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova și Teatrul Național „Marin Sorescu” Craiova, în vederea organizării ceremoniei festive din cadrul evenimentului prevăzut la art.1, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.4. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze contractele de parteneriat prevăzute la art.2 și 3 din prezenta hotărâre.

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Imagine, Societatea Română de Televiziune- Studioul Teritorial Craiova și Teatrul Național „Marin Sorescu” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 19 voturi pentru și 6 voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea).

 • 15.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării municipiului Craiova, în calitate de partener al Universității din Craiova, în vederea organizării „Campionatului Național Universitar de Futsal Feminin”, ediția a IV-a, în municipiul Craiova, în perioada 31 mai-02 iunie 2019.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă participarea Municipiului Craiova, în calitate de partener al Universității din Craiova, în vederea organizării „Campionatului Național Universitar de Futsal Feminin”, ediția a IV-a, în municipiul Craiova, în perioada 31 mai-02 iunie 2019.

Art.2. Se aprobă alocarea din bugetul local al municipiului Craiova, a sumei de 12.000 lei, în vederea organizării evenimentului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre și punerea la dispoziția Universității din Craiova, în mod gratuit, pentru perioada 31 mai-02 iunie 2019, a Sălii Sporturilor „Ion Constantinescu” Craiova.

Art.3. Se aprobă încheierea contractului de parteneriat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova și Universitatea din Craiova, în vederea organizării evenimentului prevăzut la art.1, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă programul evenimentului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de parteneriat prevăzut la art.3 din prezenta hotărâre.

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară, Serviciul Imagine și Universitatea din Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, foond votat cu unanimitate de voturi.

 • 16.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării municipiului Craiova, în calitate de partener al Fundației Europene ”Mihai Eminescu”, la cea de-a VII-a ediție a Festivalului Mondial de Poezie ”Mihai Eminescu”.

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Cu modificările din comisii.

D-na Consilier Local Ungureanu:

La acest punct vreau să mulțumesc d-nei secretar Nicoleta Miulescu pentru modificările pe care le-a făcut în contract și aș vrea să vă rog, dl. Primar, ca mai departe, când mai faceți contracte cu fel de fel de fundații, să nu mai scrieți că primăria se obligă să le facă reclamă, să le facă tot ceea ce scrie în aceste contracte, de parcă noi suntem sclavii acestor fundații, după ce îi sponsorizăm. Cred că nu suntem noi responsabili cu reclama și cu prezentarea acestor programe pe care le fac ei, să organizeze cu 40 de poeți din lume, de exemplu acum, să vină la Craiova. Vă mulțumesc și aș vrea să aveți grijă pe parcursul celorlalte contracte pe care le veți mai avea.

Dl. Primar Mihail Genoiu:

Mulțumesc pentru sfaturi! Eu vreau să vă atrag atenția că este una dintre cele mai fructuoase propagande asupra orașului Craiova care s-a făcut în ultimii ani. Ultima dată, anul trecut la festivalul de poezie Mihai Eminescu, aici, în sala de consiliu în care suntem noi astăzi, am avut plăcerea să primesc poeți și cadre universitare din toate țările lumii, din Statele Unite, din America de Sud, din Asia și din toată Europa. A fost pentru mine, unul dintre cele mai impresionante momente pe care le-am avut de când sunt primar. În condițiile în care un profesor universitar de la Universitatea din new York ne spunea cât de impresionat este de frumusețea orașului și de faptul că a transmis imagini live din Craiova, colegilor din New York. Deci din momentul ăsta eu nu pot să spun vreodată că nu fac publice aceste manifestări pentru că sunt ale noastre, sunt pentru Craiova, iar festivalul de poezie Mihai Eminescu este unul dintre cele mai importante festivaluri din Europa. Dacă nu mă înșel, am avut ocazia să fim primiți la nivelul Italiei la cel mai înalt nivel, dl. Viceprimar Stelian Bărăgan poate să vă spună că prin intermediul acestui festival de poezie a fost primit în Italia de președintele Parlamentului European la el acasă, în satul și în comuna în care este născut. Dacă dvs. considerați că trebuie să nu ne promovăm orașul, eu niciodată n-o să-mi iau acest angajament că nu promovez orașul. Am solicitat d-nei secretar și celor care au făcut raportul să spună că nu va sprijini financiar promovarea acestui eveniment. Dar asta nu-mi interzice mie nimeni să-mi pun pe facebook sau să spun pe site-ul primăriei ce eveniment major avem noi în Craiova. Îmi pare foarte rău că aveți o astfel de atitudine față de cultură și față de ceea ce ne reprezintă.

D-na Consilier Local Ungureanu:

N-am spus asta. Întrebați-o pe d-na secretar! Dacă ne criticați, trebuie să vă spun că n-am zis asta.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă participarea municipiului Craiova, în calitate de partener al Fundației Europene „Mihai Eminescu”, în vederea organizării Festivalului Mondial de Poezie „Mihai Eminescu” 2019, ediția a VII-a, în perioada 17-22 iunie 2019, în municipiul Craiova.

Art.2. Se aprobă alocarea din bugetul local al municipiului Craiova, a sumei de 110.000 lei, în vederea organizării evenimentului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă încheierea acordului de parteneriat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova și Fundația Europeană „Mihai Eminescu” Craiova, în vederea organizării evenimentului prevăzut la art.1, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă Programul manifestărilor cuprinse în cadrul organizării evenimentului Festivalului Mondial de Poezie „Mihai Eminescu”-ediția a VII-a, în perioada 17 iunie-22 iunie 2019, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova, să semneze acordul de parteneriat prevăzut la art.3 din prezenta hotărâre.

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară, Serviciul Imagine și Fundația Europeană „Mihai Eminescu” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 17.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru elaborarea și prezentarea propunerilor de proiecte privind acordarea de finanțări nerambursabile din fondurile bugetului municipiului Craiova, alocate pentru activități nonprofit de interes general local, conform Legii nr.350/2005.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă Regulamentul pentru elaborarea și prezentarea propunerilor de proiecte privind acordarea de finanțări nerambursabile din fondurile bugetului Municipiului Craiova, alocate pentru activități nonprofit de interes general local, conform Legii nr.350/2005, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Serviciul Imagine vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 18.Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii candidaturii Craiovei pentru obținerea Titlului “Capitala Tineretului din România”, ediția 2020-2021.

Dl. Primar Mihail Genoiu:

Vreau să vă spun câteva cuvinte despre ce înseamnă Capitala Tineretului în care anual un oraș din România primește în urma unui concurs de concepte titlul de Capitala Tineretului din România. Progaramul „Capitala Tineretului din România” a fost lansat în anul 2016 și este un program cadru de tineret creat la nivel național care funcționează pe principii similare cu cele ale capitalei europene a tineretului. Pentru acest titlu pot participa orice fel de localitate de rangul 0, 1, 2, sau 3, municipii și orașe din România, condițiile sunt stabilite prin regulament, programul este unic prin faptul că urmărește regândirea strategiei de dezvoltare a orașelor românești. Apelul pentru prima rundă a procesului de selecție a Capitalei Tineretului din România, ediția 2020 -2021 are termenul limită de depunere a candidaturilor 17 iunie 2019. Candidatura se depune de către primărie în baza unui formular care se regăsește pe pagina oficială a programului. Candidatul are obligația de a atașa o declarație de intenție cu privire la dorința municipalității de a candida, asumarea conținutului candidaturii din prima rundă și asumarea întocmirii unei candidaturi complete în cazul selectării pentru runda a doua a finaluștilor. Grupul de inițiativă Craiova - Capitala Tineretului din România 2020 - 2021, și-a exprimat dorința de a prezenta autorităților locale intenția societății civile de a candida la titlul de Craiova - Capitala Tineretului din România 2020 -2021. Grupul de inițiativă este format din peste 30 de ONG-uri reprezentate de tineri ce-și desfășoară activitatea la nivelul municipiului Craiova, organizații, fundații, asociații, centre de tineret etc. Nu vreau să vă mai spun decât faptul că în 2016 - 2017 acest titlu a fost conferit Timișoarei, 2017 - 2018 orașului Bacău, 2018 - 2019 orașului Baia Mare, 2019 - 2020 orașului Iași. O să-l rog pe președintele de ședință și pe dvs., pe toți, să îl invităm pe Ovidiu Fudulache reprezentantul tuturor acestor organizații să ne spună câteva cuvinte despre ceea ce au făcut ei și despre ceea ce au muncit și au de gând să facă în continuare, alături de noi, consiliul local, municipalitatea orașului Craiova.

Dl. Ovidiu Fudulache:

Ovidiu Fudulache este numele meu. În urmă cu 5 luni, mare parte a ONG-urilor din Craiova care activează în domeniul de tineret și-au dat mâna și au creat acest grup de inițiativă Craiova - capitala Tineretului din România 2020 - 2021. Considerăm că dezvoltarea sectorului de tineret ar trebui să fie una dintre principalele priorități ale administrației locale și în acest sens am înaintat către Primăria Craiova dorința noastră de a fi sprijiniți în depunerea candidaturii, întrucât este un proces de lungă durată și o să avem nevoie de sprijin atât pe partea de redactare a formularului de candidatură, cât și în vederea derulării ideilor pe care noi ni le-am propus. Această hotărâre privind susținerea administrației locale pentru participarea la competiția Craiova - Capitala Tineretului din România 2020 - 2021 ne-am dori să fie susținută în unanimitate de către toți membrii consiliului local întrucât oferă și transmite un mesaj către restul țării și către guvernanța programului, un mesaj de solidaritate în ceea ce înseamnă dezvoltarea sectorului de tineret și importanța pe care o are sectorul de tineret în societate. Vă mulțumesc! Dacă aveți ceva întrebări, am alături de mine majoritatea colegilor din grupul de inițiativă. Le așteptăm cu mare interes.

Dl. Consilier Local Vasile:

Am luat cuvântul ca să felicit societatea civilă, să felicit aceste ONG-uri de tineret. Am și participat în decembrie, la prima ședință cred. Și să subliniez faptul că este inițiativa strict a tinerilor din oraș, nu este nici a PSD-ului, nici a PNL-ului, nici a nimănui. Acești tineri frumoși au inițiativa și nu vor decât sprijinul primăriei. Încă o dată îi felicit și vreau să subliniez faptul că este exclusiv meritul societății civile și al acestor ONG-uri de tineret. Felicitări și din partea PNL aveți tot sprijinul.

Dl. Primar Mihail Genoiu:

Eu v-aș ruga să încetați să mai politizați orice fel de eveniment. Societatea civilă de care vorbiți și acești tineri frumoși nu pot să realizeze acest deziderat decât cu sprijinul nostru, al tuturor, al consiliului local. Eu în discursul pe care l-am avut înainte m-am referit strict la consiliul local nu m-am referit la mine, nu m-am referit la primar, nu m-am referit nici măcar la instituția primăriei, nu m-am referit la o persoană sau la un partid anume. M-am referit la noi, la consiliul local. Iar ei, ca să realizeze acest scop, au nevoie de sprijinul nostru, al tuturor, al consilierilor, indiferent de culoarea lor politică. V-aș ruga în aceste demersuri și situații similare să nu mai pronunțăm cuvântul politic pentru că aici se reunesc craioveni.

Dl. Consilier Local Vasile:

Nu înțeleg de ce vă deranjează faptul că am subliniat că meritul este al tinerilor și nu al nostru.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1.Se aprobă susținerea candidaturii municipiului Craiova la titlul de „Capitala Tineretului din România 2020-2021”.

Art.2.Se aprobă Declarația de intenție privind candidatura municipiului Craiova la titlul de „Capitala Tineretului din România 2020-2021”, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:Serviciul Administrație Publică Locală și Serviciul Imagine vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

19.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale din municipiul Craiova, pentru perioada 2019-2024.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale din municipiul Craiova, pentru perioada 2019-2024, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ și Direcția de Asistență Socială Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 20.   Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă prelungirea, pentru o perioadă de 1 an, a duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să încheie actele adiționale care au ca obiect prelungirea duratei contractelor de închiriere a locuințelor prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin ap ar atul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari și Direcția Impozite și Taxe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1A, bl.Tl, sc.2, ap.5.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă vânzarea locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bdul.Oltenia, nr.lA, blocul T1, sc.2, ap.5, către Ciobanu Flavius Andrei, în calitate de titular al contractului de închiriere nr. 172906/04.12.2017.

Art.2. Vânzarea locuinței identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la prețul final de vânzare de 67.403,80 lei, cu plata prețului în rate, pe o perioadă de 25 de ani și cu un avans de 11.142,71 lei, reprezentând cel puțin 15% din suma cuvenită Agenției Naționale pentru Locuințe, 1% din prețul calculat al locuinței în beneficiul administratorului și valoarea reziduală la data vânzării, a centralei termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosință gratuită, pe toată durata existenței construcției, asupra cotei indivize de teren de 69/10000, respectiv suprafața indiviză de 11,77 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul.Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.2, ap.5, din terenul în suprafață de 1757 mp., din acte și 1699 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de locuințe, intabulat în Cartea funciară nr.210184 a localității Craiova.

Art.4. (1) În cazul în care cumpărătorul dorește să transmită dreptul de proprietate asupra locuinței prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, după termenul stabilit prin lege, prin orice modalitate (vânzare-cumpărare, donație, contract de întreținere, etc.), dreptul de folosință gratuită asupra cotei părți indivize din terenul aferent construcției se stinge, iar proprietarul va solicita obligatoriu, în prealabil, Consiliului Local al Municipiului Craiova, vânzarea-cumpărarea terenului aferent locuinței.

(2) Prețul de vânzare al terenului aferent locuinței, se stabilește prin expertiză tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat și aprobată ulterior de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Art.5. Se aprobă înscrierea în evidențele de carte funciară a interdicției de înstrăinare a locuinței dobandite în condițiile Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare, în favoarea municipiului Craiova, până la achiziționarea terenului aferent locuinței.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, contractul de vânzare-cumpărare pentru locuința prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari, Direcția Impozite și Taxe, Direcția Economico-Financiară, Direcția Patrimoniu și Ciobanu Flavius Andrei vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.2, ap.8.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă vânzarea locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bdul.Oltenia, nr.1B, blocul T2, sc.2, ap.8, către Dumitru Marian, în calitate de titular al contractului de închiriere nr. 238983/29.12.2004.

Art.2. Vânzarea locuinței identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face cu plata integrală a prețului final de vânzare de 75.483,75 lei, avându-se în vedere valoarea de vânzare cuvenită Agenției Naționale pentru Locuințe, 1% din pretul calculat al locuinței în beneficiul administratorului și valoarea reziduală la data vânzării a centralei termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosință gratuită, pe toată durata existenței construcției, asupra cotei indivize de teren de 114/10000, respectiv suprafața indiviză de 16,72 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul.Oltenia, nr.1B, blocul T2, sc.2, ap.8, din terenul în suprafață de 1517 mp., din acte și 1467 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de locuințe, intabulat în Cartea funciară nr.210185 a localității Craiova.

Art.4. (1) În cazul în care cumpărătorul dorește să transmită dreptul de proprietate asupra locuinței prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, după termenul stabilit prin lege, prin orice modalitate (vânzare-cumpărare, donație, contract de întreținere, etc.), dreptul de folosință gratuită asupra cotei părți indivize din terenul aferent construcției se stinge, iar proprietarul va solicita obligatoriu, în prealabil, Consiliului Local al Municipiului Craiova, vânzarea-cumpărarea terenului aferent locuinței.

(2) Prețul de vânzare al terenului aferent locuinței, se stabilește prin expertiză tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat și aprobată ulterior de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Art.5. Se aprobă înscrierea în evidențele de carte funciară a interdicției de înstrăinare a locuinței dobandite în condițiile Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare, în favoarea municipiului Craiova, până la achiziționarea terenului aferent locuinței.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, contractul de vânzare-cumpărare pentru locuința prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari, Direcția Impozite și Taxe, Direcția Economico-Financiară, Direcția Patrimoniu și Dumitru Marian vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.1, ap.12.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă vânzarea locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bdul.Oltenia, nr.1B, blocul T2, sc.1, ap.12, către Drăghici Irina, în calitate de titular al contractului de închiriere nr. 238975/29.12.2004.

Art.2. Vânzarea locuinței identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face cu plata integrală a prețului final de vânzare de 70.414,91 lei, avându-se în vedere valoarea de vânzare cuvenită Agenției Naționale pentru Locuințe, 1% din pretul calculat al locuinței în beneficiul administratorului și valoarea reziduală la data vânzării a centralei termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosință gratuită, pe toată durata existenței construcției, asupra cotei indivize de teren de 142/10000, respectiv suprafața indiviză de 20,86 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul.Oltenia, nr.1B, blocul T2, sc.1, ap.12, din terenul în suprafață de 1517 mp., din acte și 1467 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de locuințe, intabulat în Cartea funciară nr.210185 a localității Craiova.

Art.4. (1) În cazul în care cumpărătorul dorește să transmită dreptul de proprietate asupra locuinței prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, după termenul stabilit prin lege, prin orice modalitate (vânzare-cumpărare, donație, contract de întreținere, etc.), dreptul de folosință gratuită asupra cotei părți indivize din terenul aferent construcției se stinge, iar proprietarul va solicita obligatoriu, în prealabil, Consiliului Local al Municipiului Craiova, vânzarea-cumpărarea terenului aferent locuinței.

(2) Prețul de vânzare al terenului aferent locuinței, se stabilește prin expertiză tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat și aprobată ulterior de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Art.5. Se aprobă înscrierea în evidențele de carte funciară a interdicției de înstrăinare a locuinței dobandite în condițiile Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare, în favoarea municipiului Craiova, până la achiziționarea terenului aferent locuinței.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, contractul de vânzare-cumpărare pentru locuința prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari, Direcția Impozite și Taxe, Direcția Economico-Financiară, Direcția Patrimoniu și Drăghici Irina vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.5, ap.1.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă vânzarea locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bdul.Oltenia, nr.1B, blocul T2, sc.5, ap.1, către Boacă Mihaela Cristina, în calitate de titular al contractului de închiriere nr. 70847/23.05.2017.

Art.2. Vânzarea locuinței identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la prețul final de vânzare de 70.508,00 lei, cu plata prețului în rate, pe o perioadă de 20 de ani și cu un avans de 11.527,50 lei, reprezentând cel puțin 15% din suma cuvenită Agenției Naționale pentru Locuințe, 1% din prețul calculat al locuinței în beneficiul administratorului și valoarea reziduală la data vânzării, a centralei termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosință gratuită, pe toată durata existenței construcției, asupra cotei indivize de teren de 136/10000, respectiv suprafața indiviză de 19,90 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1B, blocul T2, sc.5, ap.1, din terenul în suprafață de 1518 mp., din acte și 1468 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de locuințe, intabulat în Cartea funciară nr.210185 a localității Craiova.

Art.4. (1) În cazul în care cumpărătorul dorește să transmită dreptul de proprietate asupra locuinței prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, după termenul stabilit prin lege, prin orice modalitate (vânzare-cumpărare, donație, contract de întreținere, etc.), dreptul de folosință gratuită asupra cotei părți indivize din terenul aferent construcției se stinge, iar proprietarul va solicita obligatoriu, în prealabil, Consiliului Local al Municipiului Craiova, vânzarea-cumpărarea terenului aferent locuinței.

(2) Prețul de vânzare al terenului aferent locuinței, se stabilește prin expertiză tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat și aprobată ulterior de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Art.5. Se aprobă înscrierea în evidențele de carte funciară a interdicției de înstrăinare a locuinței dobandite în condițiile Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare, în favoarea municipiului Craiova, până la achiziționarea terenului aferent locuinței.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, contractul de vânzare-cumpărare pentru locuința prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari, Direcția Impozite și Taxe, Direcția Economico-Financiară, Direcția Patrimoniu și Boacă Mihaela Cristina vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.2, ap.16.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă vânzarea locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bdul.Oltenia, nr.1B, blocul T2, sc.2, ap.16, către Dinu Cătălin Dorel, în calitate de titular al contractului de închiriere nr. 208213/24.12.2013.

Art.2. Vânzarea locuinței identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la prețul final de vânzare de 111.343,47 lei, cu plata prețului în rate, pe o perioadă de 25 de ani și cu un avans de 18.201,17 lei, reprezentând cel puțin 15% din suma cuvenită Agenției Naționale pentru Locuințe, 1% din prețul calculat al locuinței în beneficiul administratorului și valoarea reziduală la data vânzării, a centralei termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosință gratuită, pe toată durata existenței construcției, asupra cotei indivize de teren de 166/10000, respectiv suprafața indiviză de 24,32 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul.Oltenia, nr.1B, blocul T2, sc.2, ap.16, din terenul în suprafață de 1518 mp., din acte și 1468 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de locuințe, intabulat în Cartea funciară nr.210185 a localității Craiova.

Art.4. (1) În cazul în care cumpărătorul dorește să transmită dreptul de proprietate asupra locuinței prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, după termenul stabilit prin lege, prin orice modalitate (vânzare-cumpărare, donație, contract de întreținere, etc.), dreptul de folosință gratuită asupra cotei părți indivize din terenul aferent construcției se stinge, iar proprietarul va solicita obligatoriu, în prealabil, Consiliului Local al Municipiului Craiova, vânzarea-cumpărarea terenului aferent locuinței.

(2) Prețul de vânzare al terenului aferent locuinței, se stabilește prin expertiză tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat și aprobată ulterior de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Art.5. Se aprobă înscrierea în evidențele de carte funciară a interdicției de înstrăinare a locuinței dobandite în condițiile Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare, în favoarea municipiului Craiova, până la achiziționarea terenului aferent locuinței.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, contractul de vânzare-cumpărare pentru locuința prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari, Direcția Impozite și Taxe, Direcția Economico-Financiară, Direcția Patrimoniu și Dinu Cătălin Dorel vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.2, ap.4.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă vânzarea locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bdul.Oltenia, nr.1C, blocul T3, sc.2, ap.4, către Cîrstocea Constantin, în calitate de titular al contractului de închiriere nr. 239055/29.12.2004.

Art.2. Vânzarea locuinței identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la prețul final de vânzare de 68.673,90 lei, cu plata prețului în rate, pe o perioadă de 15 ani și cu un avans de 11.327,01 lei, reprezentând cel puțin 15% din suma cuvenită Agenției Naționale pentru Locuințe, 1% din prețul calculat al locuinței în beneficiul administratorului și valoarea reziduală la data vânzării, a centralei termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosință gratuită, pe toată durata existenței construcției, asupra cotei indivize de teren de 103/10000, respectiv suprafața indiviză de 15,17 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1C, blocul T3, sc.2, ap.4, din terenul în suprafață de 1518 mp., din acte și 1468 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de locuințe, intabulat în Cartea funciară nr.210186 a localității Craiova.

Art.4. (1) În cazul în care cumpărătorul dorește să transmită dreptul de proprietate asupra locuinței prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, după termenul stabilit prin lege, prin orice modalitate (vânzare-cumpărare, donație, contract de întreținere, etc.), dreptul de folosință gratuită asupra cotei părți indivize din terenul aferent construcției se stinge, iar proprietarul va solicita obligatoriu, în prealabil, Consiliului Local al Municipiului Craiova, vânzarea-cumpărarea terenului aferent locuinței.

(2) Prețul de vânzare al terenului aferent locuinței, se stabilește prin expertiză tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat și aprobată ulterior de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Art.5. Se aprobă înscrierea în evidențele de carte funciară a interdicției de înstrăinare a locuinței dobandite în condițiile Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare, în favoarea municipiului Craiova, până la achiziționarea terenului aferent locuinței.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, contractul de vânzare-cumpărare pentru locuința prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Lo cati v și Control Asociații de Proprietari, Direcția Impozite și Taxe, Direcția Economico-Financiară, Direcția Patrimoniu și Cîrstocea Constantin vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.2, ap.10.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă vânzarea locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bdul.Oltenia, nr.1C, blocul T3, sc.2, ap.10, către Șerp Anamaria, în calitate de titular al contractului de închiriere nr. 239061/29.12.2004.

Art.2. Vânzarea locuinței identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la prețul final de vânzare de 68.051,47 lei, cu plata prețului în rate, pe o perioadă de 3 ani și cu un avans de 41.000,00 lei, reprezentând cel puțin 15% din suma cuvenită Agenției Naționale pentru Locuințe, 1% din prețul calculat al locuinței în beneficiul administratorului și valoarea reziduală la data vânzării, a centralei termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosință gratuită, pe toată durata existenței construcției, asupra cotei indivize de teren de 108/10000, respectiv suprafața indiviză de 15,86 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul.Oltenia, nr.1C, blocul T3, sc.2, ap.10, din terenul în suprafață de 1518 mp., din acte și 1468 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de locuințe, intabulat în Cartea funciară nr.210186 a localității Craiova.

Art.4. (1) În cazul în care cumpărătorul dorește să transmită dreptul de proprietate asupra locuinței prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, după termenul stabilit prin lege, prin orice modalitate (vânzare-cumpărare, donație, contract de întreținere, etc.), dreptul de folosință gratuită asupra cotei părți indivize din terenul aferent construcției se stinge, iar proprietarul va solicita obligatoriu, în prealabil, Consiliului Local al Municipiului Craiova, vânzarea-cumpărarea terenului aferent locuinței.

(2) Prețul de vânzare al terenului aferent locuinței, se stabilește prin expertiză tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat și aprobată ulterior de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Art.5. Se aprobă înscrierea în evidențele de carte funciară a interdicției de înstrăinare a locuinței dobandite în condițiile Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare, în favoarea municipiului Craiova, până la achiziționarea terenului aferent locuinței.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, contractul de vânzare-cumpărare pentru locuința prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari, Direcția Impozite și Taxe, Direcția Economico-Financiară, Direcția Patrimoniu și Șerp Anamaria vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.2, ap.17.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă vânzarea locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1B, blocul T2, sc.2, ap.17, către Dobrescu Alexandra Mihaela, în calitate de titular al contractului de închiriere nr. 238992/29.12.2004.

Art.2. Vânzarea locuinței identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la prețul final de vânzare de 68.647,99 lei, cu plata prețului în rate, pe o perioadă de 8 ani și cu un avans de 11.233,60 lei, reprezentând cel puțin 15% din suma cuvenită Agenției Naționale pentru Locuințe, 1% din prețul calculat al locuinței în beneficiul administratorului și valoarea reziduală la data vânzării, a centralei termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosință gratuită, pe toată durata existenței construcției, asupra cotei indivize de teren de 103/10000, respectiv suprafața indiviză de 15,15 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1B, blocul T2, sc.2, ap.17, din terenul în suprafață de 1518 mp., din acte și 1468 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de locuințe, intabulat în Cartea funciară nr.210185 a localității Craiova.

Art.4. (1) În cazul în care cumpărătorul dorește să transmită dreptul de proprietate asupra locuinței prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, după termenul stabilit prin lege, prin orice modalitate (vânzare-cumpărare, donație, contract de întreținere, etc.), dreptul de folosință gratuită asupra cotei părți indivize din terenul aferent construcției se stinge, iar proprietarul va solicita obligatoriu, în prealabil, Consiliului Local al Municipiului Craiova, vânzarea-cumpărarea terenului aferent locuinței.

(2) Prețul de vânzare al terenului aferent locuinței, se stabilește prin expertiză tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat și aprobată ulterior de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Art.5. Se aprobă înscrierea în evidențele de carte funciară a interdicției de înstrăinare a locuinței dobandite în condițiile Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare, în favoarea municipiului Craiova, până la achiziționarea terenului aferent locuinței.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, contractul de vânzare-cumpărare pentru locuința prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari, Direcția Impozite și Taxe, Direcția Economico-Financiară, Direcția Patrimoniu și Dobrescu Alexandra Mihaela vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.5, ap.3.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă vânzarea locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1B, blocul T2, sc.5, ap.3, către Costache Dorina, în calitate de titular al contractului de închiriere nr. 239031/29.12.2004.

Art.2. Vânzarea locuinței identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la prețul final de vânzare de 70.603,34 lei, cu plata prețului în rate, pe o perioadă de 5 ani și cu un avans de 20.000,00 lei, reprezentând cel puțin 15% din suma cuvenită Agenției Naționale pentru Locuințe, 1% din prețul calculat al locuinței în beneficiul administratorului și valoarea reziduală la data vânzării, a centralei termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosință gratuită, pe toată durata existenței construcției, asupra cotei indivize de teren de 143/10000, respectiv suprafața indiviză de 20,92 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1B, blocul T2, sc.5, ap.3, din terenul în suprafață de 1518 mp., din acte și 1468 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de locuințe, intabulat în Cartea funciară nr.210185 a localității Craiova.

Art.4. (1) În cazul în care cumpărătorul dorește să transmită dreptul de proprietate asupra locuinței prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, după termenul stabilit prin lege, prin orice modalitate (vânzare-cumpărare, donație, contract de întreținere, etc.), dreptul de folosință gratuită asupra cotei părți indivize din terenul aferent construcției se stinge, iar proprietarul va solicita obligatoriu, în prealabil, Consiliului Local al Municipiului Craiova, vânzarea-cumpărarea terenului aferent locuinței.

(2) Prețul de vânzare al terenului aferent locuinței, se stabilește prin expertiză tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat și aprobată ulterior de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Art.5. Se aprobă înscrierea în evidențele de carte funciară a interdicției de înstrăinare a locuinței dobandite în condițiile Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare, în favoarea municipiului Craiova, până la achiziționarea terenului aferent locuinței.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, contractul de vânzare-cumpărare pentru locuința prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari, Direcția Impozite și Taxe, Direcția Economico-Financiară, Direcția Patrimoniu și Costache Dorina vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.3, ap.5.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă vânzarea locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bdul.Oltenia, nr.1C, blocul T3, sc.3, ap.5, către Rînzescu Adriana, în calitate de titular al contractului de închiriere nr. 239076/29.12.2004.

Art.2. Vânzarea locuinței identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la prețul final de vânzare de 105.439,99 lei, cu plata prețului în rate, pe o perioadă de 15 ani și cu un avans de 17.409,81 lei, reprezentând cel puțin 15% din suma cuvenită Agenției Naționale pentru Locuințe, 1% din prețul calculat al locuinței în beneficiul administratorului și valoarea reziduală la data vânzării, a centralei termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosință gratuită, pe toată durata existenței construcției, asupra cotei indivize de teren de 159/10000, respectiv suprafața indiviză de 23,40 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1C, blocul T3, sc.3, ap.5, din terenul în suprafață de 1518 mp., din acte și 1468 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de locuințe, intabulat în Cartea funciară nr.210186 a localității Craiova.

Art.4. (1) În cazul în care cumpărătorul dorește să transmită dreptul de proprietate asupra locuinței prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, după termenul stabilit prin lege, prin orice modalitate (vânzare-cumpărare, donație, contract de întreținere, etc.), dreptul de folosință gratuită asupra cotei părți indivize din terenul aferent construcției se stinge, iar proprietarul va solicita obligatoriu, în prealabil, Consiliului Local al Municipiului Craiova, vânzarea-cumpărarea terenului aferent locuinței.

(2) Prețul de vânzare al terenului aferent locuinței, se stabilește prin expertiză tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat și aprobată ulterior de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Art.5. Se aprobă înscrierea în evidențele de carte funciară a interdicției de înstrăinare a locuinței dobandite în condițiile Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare, în favoarea municipiului Craiova, până la achiziționarea terenului aferent locuinței.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, contractul de vânzare-cumpărare pentru locuința prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari, Direcția Impozite și Taxe, Direcția Economico-Financiară, Direcția Patrimoniu și Rînzescu Adriana vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pentru atribuirea de spații cu altă destinație decât aceea de locuință, respectiv cu destinația de sediu.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă lista de priorități pentru atribuirea de spații cu altă destinație decât aceea de locuință, respectiv cu destinația de sediu, către persoanele juridice și fizice constituite în temeiul Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, a Legii nr.14/2003 a partidelor politice și a Legii nr.96/2006, republicată, privind statutul deputaților și al senatorilor, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Contractele de închiriere a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, respectiv cu destinația de sediu, către persoanele juridice și fizice prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre, vor fi încheiate de către Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, pe o perioadă de 4 ani.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 32. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Direcției de Asistență Socială Craiova a unui imobil care aparține domeniului public al municipiului Craiova.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă încetarea contractului nr. 44466/19.03.2008 ce are ca obiect transmiterea în folosință gratuită, către Uniunea Artiștilor Plastici din România, a unui imobil care aparține domeniului public al municipiului Craiova.

Art.2. Se aprobă transmiterea în administrarea Direcției de Asistență Socială Craiova, a imobilului care aparține domeniului public al municipiului Craiova, identificat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea creării locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională pentru victimele violentei domestice.

Art.3. Preluarea-predarea imobilului prevăzut la art.2 din prezenta hotărâre, se va face pe bază de protocol încheiat între părți.

Art.4. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze protocolul de predare - primire.

Art.5. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 și își încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.619/2007.

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Direcția de Asistență Socială Craiova și Uniunea Artiștilor Plastici din România vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 24 voturi pentru și 1 abținere (Diaconu).

 • 33. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros, in favoarea Active Conexe S.A., asupra terenului aferent blocului 29B, situat in municipiul Craiova, str. Calea București, nr.53.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros în favoarea ACTIVE CONEXE S.A., asupra terenului în suprafață de 546 mp., situat în municipiul Craiova, str.Calea București, nr.53, aferent blocului 29 B, care aparține domeniului privat al municipiului Craiova, identificat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Dreptul de superficie cu titlu oneros prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, se constituie pe o perioadă de 99 ani.

Art.3. Cuantumul prestației titularului dreptului de superficie asupra terenului identificat la art.1 din prezenta hotărâre, va fi stabilit pe baza unui raport de evaluare, care va fi supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Art.4. ACTIVE CONEXE S.A. are obligația de a plăti, în termen de 90 de zile de la aprobarea cuantumului prestației prevăzut la art.3 din prezenta hotărâre, contravaloarea folosinței terenului în suprafață de 141,55 mp., începând de la data de 30.11.2015, calculată conform hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Craiova privind aprobarea impozitelor și taxelor locale, adoptate pentru fiecare an.

Art.5. Nerespectarea condiției prevăzută la art.4 din prezenta hotărâre, duce la neîncheierea contractului de superficie.

Art.6. Se aprobă încetarea, prin acordul părților, a contractului de concesiune nr.191/01.01.2000, modificat prin actul aditional nr.1/2010, și pe cale de consecință, Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.114/1999 și nr.28/2010.

Art.7. Se aprobă împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să reprezinte municipiul Craiova în fața notarului public privind notarea contractului de superficie la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Dolj și să efectueze procedurile de publicitate imobiliară prevăzute de lege.

Art.8. Cheltuielile ocazionate pentru perfectarea actelor notariale și efectuarea procedurilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege vor fi suportate de către ACTIVE CONEXE S.A., în vederea notării contractului de superficie la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Dolj.

Art.9. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Lo cală, Direcția Patrimoniu și ACTIVE CONEXE S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, foond votat cu unanimitate de voturi.

 • 34. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros, in favoarea Ford Romania S.A., asupra terenului aferent blocului 29A., situat in municipiul Craiova, str. Calea Bucuresti, nr.49.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros în favoarea FORD ROMÂNIA S.A., asupra terenului în suprafață de 526 mp., situat în municipiul Craiova, str.Calea București, nr.49, aferent bloc 29A, care aparține domeniului privat al municipiului Craiova, identificat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Dreptul de superficie cu titlu oneros prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, se constituie pe o perioadă de 99 ani.

Art.3. Cuantumul prestației titularului dreptului de superficie asupra terenului identificat la art.1 din prezenta hotărâre, va fi stabilit pe baza unui raport de evaluare, care va fi supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Art.4. FORD ROMÂNIA S.A. are obligația de a plăti, în termen de 90 de zile de la aprobarea cuantumului prestației prevăzut la art.3, contravaloarea folosinței terenului în suprafață de 123,11mp., începând de la data de 30.11.2015, calculată conform hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Craiova privind aprobarea impozitelor și taxelor locale, adoptate pentru fiecare an.

Art.5. Nerespectarea condiției prevăzută la art.4 din prezenta hotărâre, duce la neîncheierea contractului de superficie.

Art.6. Se aprobă împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să reprezinte municipiul Craiova în fața notarului public privind notarea contractului de superficie la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Dolj și să efectueze procedurile de publicitate imobiliară prevăzute de lege.

Art.7. Cheltuielile ocazionate pentru perfectarea actelor notariale și efectuarea procedurilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege vor fi suportate de către FORD ROMÂNIA S.A., în vederea notării contractului de superficie la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Dolj.

Art.8. Se aprobă încetarea, prin acordul părților, a contractului de concesiune nr.191/01.01.2000, modificat prin actul aditional nr.1/2010, și pe cale de consecință, Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.114/1999 și nr.28/2010.

Art.9. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și FORD ROMÂNIA S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 35. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de asociere nr.27/01.06.2004 încheiat între municipiul Craiova și S.C. Pharma Plus 2 S.R.L.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă prelungirea, până la data de 31.08.2024, a duratei contractului de asociere nr.26/01.06.2004 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și S.C. Pharma Plus 2 S.R.L., având ca obiect exploatarea în comun a activității ce se desfășoară în construcția cu destinația de farmacie, amplasată pe terenul aparținând domeniului public al municipiului Craiova, în suprafață de 70,22 mp, situat în B-dul 1 Mai, zona Spitalului nr.1.

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adițional la contractul de asociere nr.26/01.06.2004, încheiat între Municipiul Craiova și S.C. Pharma Plus 2 S.R.L.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.129/2004 și 50/2014.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și S.C. Pharma Plus 2 S.R.L.vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 19 voturi pentru și 6 abțineri (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea).

 • 36. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de concesiune nr.37423/17.05.2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și dr.Albu Marilena, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr.Albu Marilena.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă încetarea, prin denunțare unilaterală din partea concesionarului, a contractului de concesiune nr.37423/17.05.2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și dr. Albu Marilena, medic titular al Cabinetului Medical Individual dr. Albu Marilena, având ca obiect exploatarea spațiului în suprafață de 17,37 mp, situat în municipiul Craiova, b-dul Oltenia, nr.41 (Policlinica Stomatologică Craiovița Nouă), începând cu 12.06.2019.

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adițional de încetare a contractului de concesiune nr.37423/17.05.2006.

Art.3. Cu aceeași dată, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local nr.238/2004 și nr.85/2006.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul

Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și Cabinetul Medical Individual dr. Albu Marilena vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

37. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al municipiului Craiova.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova, după cum urmează:

 • - se completează cu bunurile prevăzute în anexa nr.1 care face parte

integrantă din prezenta hotărâre;

 • - se modifică elementele de identificare și valoarea de inventar ale

bunurilor prevăzute în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă darea în administrare, către Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, a bunului „Autospecială pentru lucru la inălțime”, identificat la poziția 5 din anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova și nr.282/2008 referitoare la darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, a unor bunuri ce aparțin domeniului privat al municipiului Craiova.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Direcția Economico-Financiară și Regia Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

38. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al municipiului Craiova.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Craiova, după cum urmează:

 • a) se completează cu bunurile prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • b) se modifică elementele de identificare și valoarea de inventar ale bunurilor prevăzute în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • c) se diminuează inventarul domeniului public cu bunurile identificate în anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999, referitoare la inventarul bunurilor aparținând domeniului public al municipiului Craiova, nr.197/2010 și nr.282/2018.

Art.3. Direcția Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin intermediul Consiliului Județean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a Hotărârii Guvernului nr.141/2008.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Patrimoniu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 39. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru activitățile de întreținere a suprafeței de joc din cadrului Complexului Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal, situat in bdul. Ilie Balaci nr.8, date în gestiune directa Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă modificarea tarifelor pentru activitățile de întreținere a suprafeței de joc din cadrul Complexului Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal, situat în municipiul Craiova, bdul.Ilie Balaci, nr.8, date în gestiune directă Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.280/2018.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 19 voturi pentru și 6 voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea).

 • 40. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor propuse de Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova.

Dl. Consilier Local Vasile:

La acest proiect de hotărâre ne supuneți să aprobăm tarifele propuse de RAADPFL. Noi de când suntem în consiliul local, ne-am opus la orice fel de măriri pentru că până la urmă toți acești bani sunt plătiți din buzunarele craiovenilor. Mai mult decât atât, aceste tarife nu se justifică în activitatea pe care noi o vedem în oraș, a RAADPFL-ului. Poate se justifică în primele pe care le primesc cei din consiliul de administrație, sute de milioane de lei, poate se justifică în faptul că doamna manager și-a angaj at un consilier pe management, din câte am înțeles, am înțeles că are și două secretare, deci la acest RAADPFL aparatul este supraîncărcat, prime, membrii consiliului de administrație care primesc sute de milioane de lei, prime peste prime la directori, secretare, consilieri, mașini și vor să plătească craiovenii. Ne opunem ca întotdeauna și consilierii PNL nu vor vota acest punct 40. Mulțumesc.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.l. Se aprobă stabilirea unor noi tarife pentru activitățile date în gestiune directă Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă modificarea tarifelor pentru activitățile date în gestiune directă Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, prevăzute în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.142/2018.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Servicii Publice și Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 18 voturi pentru și 7 voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea, Mănescu).

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate referitor la „Construire Cimitir Craiova Nord etapa a II a, str.Aleea 4 Șimnic, nr.26, Tarlaua 4, Parcela 53”.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă Studiul de Fezabilitate referitor la obiectivul de investiții „Construire cimitir Craiova Nord etapa a Il-a, str.Aleea 4 Șimnic, nr.26, Tarlaua 4, Parcela 53”, scenariul al II-lea, având următorii indicatori tehnico-economici:

 • a. valoarea totală a investiției (inclusiv TVA): 11.954.617,25 lei

din care C+M (inclusiv TVA)               9.843.817,21 lei

 • b. durata de realizare:                           10 luni,

prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul

Administrație Publică Locală și Direcția Investiții, Achiziții și Licitații vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate referitor la „Străpungere strada Traian Lalescu-strada Calea București”.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă Studiul de Fezabilitate referitor la obiectivul de investiții „Străpungere strada Traian Lalescu-strada Calea București”, scenariul 1, având următorii indicatori tehnico-economici:

 • a. valoarea totală a investiției (inclusiv TVA): 11.148.496,78 lei

din care C+M (inclusiv TVA)               5.447.697,76 lei

 • b. durata de realizare:                               11 luni, din care perioada

alocată lucrărilor de proiectare este de 3 luni,

prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Investiții, Achiziții și Licitații vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 43. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Creșterea calității infrastructurii educaționale la Colegiul Tehnic de Industrie alimentară” - Corp C16, în forma revizuită.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Creșterea calității infrastructurii educaționale la Colegiul Tehnic de Industrie alimentară” - Corp C16, în forma revizuită, prevăzută în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici ai investiției, în forma revizuită, prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.3/2019.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul

Administrație Publică Locală și Direcția Elaborare și Implementare Proiecte vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 44. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate cu elemente de documentație de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Creșterea calității infrastructurii educaționale la Colegiul Tehnic de Industrie alimentară” - Corp C17”.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă Studiul de fezabilitate cu elemente de Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Creșterea calității infrastructurii educaționale la Colegiul Tehnic de Industrie alimentară” - Corp C17”, prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici și descrierea sumară a investiției prevăzută la art. 1, conform anexelor nr.2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, își încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.4/2019.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Elaborare și Implementare Proiecte vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 45. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Creșterea calității infrastructurii educaționale la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Craiova”.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1.Se aprobă proiectul ,, Creșterea calității infrastructurii educaționale la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Craiova'', în vederea finanțării acestuia în ~                                                        5

cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.5, nr. apelului de proiecte POR/2017/4/4.4/4.5/1.

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, în cuantum de 12.145.152,62 lei (inclusiv TVA).

Art.3. Se aprobă contribuția proprie a Municipiului Craiova, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 233.756,52 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării optime a proiectului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, se vor asigura din bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova.

Art.5. Se aprobă asigurarea resurselor financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente

5

structurale.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova, dl.Mihail Genoiu, să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare, în numele Municipiului Craiova.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Elaborare și Implementare Proiecte și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 46. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea urbanistică privind indicii urbanistici în zona bdul.Oltenia-str.Elena Farago, generat de construire clădire, cu regim de înălțime D+P+3, cu destinația de spații comerciale și locuințe colective, generat de imobilul din bdul.Oltenia, nr.17A.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea urbanistică privind indicii urbanistici în zona bdul.Oltenia-str.Elena Farago, generat de construire clădire, cu regim de înălțime D+P+3, cu destinația de spații comerciale și locuințe colective, generat de imobilul din bdul.Oltenia, nr.17A, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Termenul de valabilitate al Planului Urbanistic Zonal prevăzut la art.1, este de 10 ani de la data aprobării.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 47. Proiect de hotărâre privind stabilirea, respectiv modificarea tarifelor pentru desfășurarea activității de întreținere și reparare a străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatră spartă și amestec optimal, în municipiul Craiova

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă stabilirea unor noi tarife pentru desfășurarea activității de întreținere și reparare a străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatră spartă și amestec optimal, în municipiul Craiova, prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă modificarea tarifelor pentru desfășurarea activității de întreținere și reparare a străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatră spartă și amestec optimal, în municipiul Craiova, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.469/2013 și Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.143/2018.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Servicii Publice și Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi

 • 48. Întrebări și interpelări.

Dl. Consilier Local Vasile:

Dl. Primar, am fost sesizat de un cetățean căruia i-am dat autorizație de construire, în schimb după un anumit interval a cerut o autorizație pentru introducerea utilităților, mai exact a conductei de gaze care se va face cu străpungere pe str. General Magheru, și va fi afectat doar un mp de trotuar. Răspunsul primăriei a fost negativ. Deci noi acordăm autorizație de construire oamenilor, în schimb, când oamenii doresc să-și introducă utilități, nu mai vrem. A fost respins pe motivul că este în garanție. Ceea ce nu înțelegem noi cetățenii este, de ce fix la două săptămâni de zile , o firmă a venit și a spart din 10 în 10 m acest trotuar pentru a introduce niște stâlpi. Adică omul, cetățeanul, craioveanul nu este lăsat să-și introducă gaze pe motivul că strică un mp de trotuar, iar după acest răspuns negativ, am pozele, dacă vreți să vi le arăt, este spart trotuarul din 10 în 10 m. Până la urmă omul nu vrea decât să aibă acces la utilități, repet, în urma unei autorizații de construire pe care noi am eliberat-o. Vă rog să luați act să vedeți dacă cei care au spart trotuarul, au spart cu autorizație, dacă nu, dacă omul poate să-și introducă utilitățile, adică este puțin anormal. Mulțumesc frumos!

Dl. Consilier Local Mănescu:

Â

În primul rând, dl. Primar, aș vrea să vă rog ca interpelările pe care le facem noi, să nu se rezume numai a primi niște răspunsuri în scris și dacă soluțiile sunt pozitive, să se și rezolve. Mă refer la interpelările pe care le-am făcut eu data trecută la care am primit răspuns în scris, este adevărat, după 30 de zile legal, dar nu s-a făcut nimic în legătură cu ele. Acum ce aș vrea să vă rog. Știu că este în atenția dvs., dar aș vrea să vă reamintesc problemele de la Voltaire. Și spun numai atât: realizarea gardului și sala de sport. Dvs. știți despre ce este vorba și aș vrea să-mi răspundeți și mie la această problemă dacă se poate.

Dl. Consilier Local Florescu:

Trebuie să spun faptul că o mare parte dintre problemele aduse în atenția executivului de mine, și de noi, consilierii PNL, nu prea au avut soluționări până în acest moment. Eu totuși voi continua să semnalez primarului și conducerii primăriei Craiovei problemele cu care se confruntă cetățenii Craiovei.

Pe str. Buziaș am fost personal acolo, m-am întâlnit cu cinci-șase cetățeni revoltați de-a dreptul pentru că la ultimele ploi canalizarea nu a funcționat aproape deloc și le-a intrat apa în curte, utilitățile sunt probabil foarte vechi și trebuie înlocuite și mai mult decât atât, asfaltul nu există, nu mai există asfalt, deci această stradă este ca și cum ar fi neasfaltată, situată în zona centrală a Craiovei, în zona Cercului Militar.

O altă problemă, pe bvd. Dacia în zona Regiei de tutun se amplasează platforme de gunoi pe un loc neamenajat pentru acest lucru. Este vorba de blocurile 26, 27, 28, 29, 30.

O altă problemă - pe str. Rășinari în Catargiu deși s-a lucrat la asfaltarea străzii și a trotuarelor, pe stradă nu s-a turnat ultimul strat de asfalt, deși a trecut o iarnă peste stratul celălalt.

O mare parte dintre cetățenii care locuiesc în zona complexului Pelendava, nu au o piață agro-alimentară, sau sunt foarte departe de piețele agro-alimentare ale Craiovei. Solicită amenajarea unui spațiu care este, care există pentru acest gen de activitate. O piață volantă, eu știu, poate există și alte posibilități până la amenajarea unei piețe mai mari, în adevăratul sens al cuvântului, cu toate avizele și cu toate aprobările de rigoare.

Personal, am surprins pe str. Brestei, doi cetățeni care puneau afișe pe stâlpi, pe unde prindeau. Unul era cu afișul și celălalt era cu bidineaua, cu „execut puțuri”. Nu știu de ce în acest domeniu nu se face nimic. Arată atât de urât într-un oraș civilizat, european, modern, să avem pe garduri și pe stâlpi aceste mii de afișe. Au pe ele și un număr de telefon. Eu cred că pot fi identificați și orpiți într-un fel să nu mai lipească aceste afișe pe gardurile Craiovei. Am încercat să-i opresc și bine că m-am oprit la timp că poate plecam de acolo și șifonat.

În zona bl. D6 și D7 de pe str. Constantin Popescu din Brazda lui Novac sunt sute de metri de marcaje executate de cetățeni. Deci practic oamenii își fac acolo singuri dreptate, își rezervă locuri de parcare, își pun pe ele numere. Eu cred că acest fenomen deja, că se extinde, nu este vorba de o situație singurlară, trebuie oprit în Craiova. Vă mulțumesc și aștept răspunsurile dvs., dl. Primar.

Dl. Consilier Local Sirop:

O singură și scrută interpelare de la o doamnă care locuiește în Craiova și are copiii care locuiesc într-o altă localitate Fratoștița, de lângă Filiași, dar interpelarea vizează dezvoltarea infrastructurii Companiei de Apă, de aceea o adresez în consiliul local și anume spune că această localitate nu este alimentată cu apă și voiam să știm despre planurile de dezvoltare ale companiei în acea zonă, pentru că oamenii se plâng foarte mult de această lipsă, adică până la urmă se cară apă cu cisterne în anumite situații. Am înțeles că este o situație destul de delicată. Înțeleg că nici nu este potabilă apa din zonă. Nu am foarte multe detalii, dar le putem afla. Aș vrea să știu despre planurile de dezvoltare ale Companiei de Apă în acea zonă. Vă mulțumesc.

Dl. Consilier Local Diaconu:

Pentru dl. Primar, în special. L-am auzit vorbind cu foarte mare mân dri e despre evenimentul legat de poezie în orașul Craiova, cât de frumos este orașul și câte lucruri minunate se întâmplă în orașul nostru. Vreau să vă spun că acum o săptămână am avut vizita unui partener francez, cu trei săptămâni în urmă, un alt partener din Germania, venit în Craiova să vadă ce producem noi aici, la Craiova. Mă refer la firma noastră. Am avut neplăcutul sentiment să întâlnim pe traseul pe unde noi ne-am deplasat, căruțe cu cai în orașul Craiova, în 2019. NU aș vrea să fiți în pielea mea, să vă spună partenerul cu care faceți afaceri că nu au mai văzut nici la muzeu în Franța căruțe cu cai. Aș vrea să-mi spuneți și mie care este soluția pentru că știu că s-a dat o hotărâre de consiliu local ca pe raza municipiului Craiova și pe drumurile europene, expres, cum s-or numi ele, să nu circule căruțe cu cai. Aș vrea să luăm măsuri în scopul acesta, să nu mai circule în orașul Craiova căruțe cu cai pentru că suntem totuși în 2019. Mulțumesc frumos!

D-na Consilier Local Ungureanu:

În primul rând, vreau să vă mulțumesc, dl. Primar, în numele locuitorilor de pe str. Vlad Țepeș, Macedonski și Simion Bărnuțiu pentru faptul că ne-ați ajutat să nu mai avem gălăgie noaptea îngrozitoare.

Vreau să vă rog frumos să aveți în considerare să mai cumpărăm și noi și la spitale ce le trebuie, un ecograf performant pentru secția de endocrinologie că nu au nici unul, nici performant, nici neperformant. Și la infecțioase, exact acolo la boli de tuberculoza, un endoscop Broși cu altoflorescență care permite să facă diferența între boli cronice și neoplazice.

Vreau să vă întreb, și în primul rând pe dl. Viceprimar, să-mi spună și mie dl. Bărăgan cum a putut să-i dea unui manager satisfăcător și să fie lăsat în funcție, în condițiile în care sare la oameni să-i strângă de gât, pleacă în concediu, nu are nicio cerere și nici că-i pasă, este pe moșia lui, angajează pe cine vrea fără concurs, la cor și la instrumente în orchestră, cumpără un contrafagot de 22 mii euro, cumpără trompete de 26 mii de euro, face efectiv ce vrea el acolo și nimeni nu-i zice nimic din primăria Craiova. Cred că foarte mulți oameni de acolo sunt nemulțumiți, chiar cu teroarea pe care le-o dă, ieri am primit telefoane că îmi mulțumesc pentru ceea ce am zis ieri la conferința de presă.

Vreau să vă arăt că la Mefistotele s-au dat numai invitații. A venit cineva și mi le-a adus, iar eu nu cunosc persoana. Mi le-a lăsat la cofetărie pentru că nu a participat. Vreau să cer și eu oficial la Opera Română să îmi spună cu număr de chitanțe, chiar chitanțiere înregistrate în contabilitate, câte bilete s-au vândut la Mefistotele în săptămâna dinaintea Paștelui când a făcut premiera aceea odioasă și la toate spectacolele pe anul trecut și anul acesta câte bilete a vândut dânsul, să vedem și noi câte încasări a avut.

La fel și pentru cei de la Filarmonică să ne dea și nouă câte bilete s-au vândut anul trecut și ce încasări a avut această Filarmonică cu spectacolele pe care le-a organizat acest manager incompetent, după părerea noastră.

Vreau să vă rog frumos, aștept și eu încă încasările de anul trecut pentru Sala Polivalentă și încasările din ianuarie până în mai la Sala Polivalentă, acum, când prețul biletelor este 10 lei și copiii nu au voie să intre gratis la sala Polivalentă.

Dl. Consilier Local Câplea:

Am două interpelări, una referitoare la cart. Popoveni. Mi-au solicitat cetățenii din zonă ca executivul să-și îndrepte atenția și către locul de joacă de lângă grădinița nr. 34 de pe Șoseaua Popoveni. Sunt buruienile de o jumătate de metru în zonă acolo și totodată știți străzile cum arată din cartier și trotuare. Oamenii circulă efectiv prin bălării, pe marginea drumului, fiindcă nu există trotuare pe Șoseaua Popoveni.

P solicitare privind reabilitarea străzilor Ștefan Odobleja, Cerna și Parcului. Sunt în perimetrul dintre Compania de Apă, casa Tineretului, Facultatea de Educație Fizică și Sport. Și, de asemenea, a parcărilor din zonă. V-am mai solicitat în numeroase rânduri acest aspect. Încă o întrebare. Ce intenționează executivul să facă cu acea piață de lângă Facultatea de Educație Fizică și Sport, celebra piață de miei, să spun așa. Vă mulțumesc!

Dl. Primar Mihail Genoiu:

În primul și în primul rând, v-aș ruga, d-na secretar, ca să se înregistreze ceea ce eu nu știu să răspund pe loc, să se transmită notă scrisă la direcția respectivă și în termen de o săptămână să primesc răspunsul și să fie transmis și consilierului care a pus întrebarea. De exemplu, despre strada pe care a spus-o dl. Consilier Marian Vasile, General Magheru, vis a vis de acea autorizație de construcție, nu mă deranjează atât autorizația de construcție a cetățeanului, cât mă deranjează ceea ce ați spus despre acest CEZ care a făcut strada praf, sau trotuarul. Și vreau să faceți acolo o verificare și dl. Director Mateescu, și voi, Mihaela, de la urbanism și să-mi faceți până la sfârșitul săptămânii viitoare informarea. Dacă nu s-a respectat ceva, nu mai veniți după șapte zile, ci dați amenzile pe loc, Tavi. Ca să vă spun un lucru. Este o mare problemă ceea ce se întâmplă cu aceste lucruri. Marea masă a cetățenilor sunt informați, nu a cetățenilor, a firmelor, sunt înștiințate cu ani și ani înainte de lucrările care se vor face, cele mai mari probleme le avem cu Distrigazul, unde avem teancul de înștiințări pe unde se intră cu asfaltatul să-și ia măsuri, să-și facă branșamentele, să-și facă lucrările, să schimbe, și nu fac și nu au făcut nimic. În momentul când intră ei cu utilajele să lucreze, atunci își aduc aminte, atunci înaintează cererile. Am intrat în discuții cu cetățenii. Domne, de ce nu ți-ai făcut, ai știut, ai văzut că se lucrează, stai de ani de zile fără gaze și te treziși tocmai acum. Domne, am depus dosarul la Distrigaz de doi ani de zile. Am chemat conducerea Distrigazului. Nu se poate, vă bateți joc de oamenii aceștia. Au niște conflicte ei, subcontractanții lor cu care lucrează, este o chestie internă, n-ai cum să pătrunzi în ea și atunci am făcut altceva. Am chemat toți furnizorii de utilități la nivel de conducere: CEZ, Distrigaz, Termoficarea, Compania de Apă, Telecom și am stabilit cu ei că marea parte a problemelor pe care le crează ei pe străzi deja asfaltate, pleacă de la accidentare. Adică la autorizații, este ce este, cum este cetățeanul respectiv care, până la urmă, cred că a fost respinsă ca soluție, dar tot îi dăm, pentru că nu poate omul să rămână fără gaze. Probabil că și-au poziționat groapa aia pentru foraj aiurea, puteam să o poziționeze. Problema apare la cele accidentale. Și atunci am constituit o aplicație care este în lucru, o să v-o transmitem cât de curând, va fi publică. Eu o am montată pe telefon pentru că este în lucru și nu este definitivă, dar o văd cum lucrează. Este o aplicație în care fiecare societate, deci ultima este din 29.05.- de la CAO pe str. Mărășești și un incident de la CEZ Distribuție din data de 29.05. Deci fiecare societate care intervine asupra carosabilului, în momentul când pleacă la o accidnetală, pune pe această platformă. Afișează ora, data, locul, strada și unde are intervenția. În momentul acesta Disciplina în construcții de la dl. Mateescu vede aceste lucrări și se duce imediat și verifică. Deci nu mai stăm să facem verificări. Verifică instantaneu dacă acele lucrări se fac conform uzanțelor noastre. Mai mult decât atât, am stabilit ca toate autorizațiile de construcție pentru spart de străzi, că sunt pe accidentale, că sunt pe autorizații normale, emise în 2017 pentru 2018 se iau la verificat dacă au proces-verbal de recepție și dacă la acea recepție a fost chemată și primăria și vă spun de ce. Cearta asta a plecat de la str. Păltiniș unde am făcut strada, după o săptămână a fost o avarie, după ce s-a asfaltat era ca în palmă, a fost o avarie, au venit și s-a reparat, după două zile au lăsat strada și s-a făcut un șleau acolo pe o stradă nouă. Te doare sufletul. Și atunci am stabilit în felul următor. Am constatat ca la aceste intervenții, că sunt autorizații de intervenție sau autorizație normală, de execuție, recepția care se face, se face din punct de vedere tehnic. Adică dacă este vorba de un cablu, vin ăia de la CEZ cu Pram-ul, verifică legătura, verifică dacă este făcută în regulă, pentru că totdeauna mai intervine și un operator că CEZ nu lucrează direct, lucrează cu un subcontractant, CAO nu lucrează totdeauna direct, lucrează cu un subcontractant de asfaltări, Distrigaz lucrează cu doi subcontractanți, unul care face lucrarea și unul care face asfaltarea. Și se plimbă răspunderea de la unul la altul. Și atunci la acea recepție, le luăm în urmă, nu mai vorbesc de aici încolo, le luăm în urmă cu un an de zile și la acele autorizații se reiau recepțiile cu responsabil de la noi, din cadrul primăriei, am stabilit și comisia care se duce și verifică aceste recepții, dacă nu mă înșel, dl. Mateescu a început deja să dea amenzi celor care nu au trimis aceste autorizații, care nu au proces-verbal de recepție, și se verifică absolut toți parametrii, pentru că au acolo diriginte de șantier care are obligația să depună buletinele cu parametrii de compactare a terenului până la asfaltare. Deci vă promit că facem ordine în chestia asta. Pentru că m-am săturat de lucrări proaste făcute de unul și de altul. Săptămâna trecută, într-o seară, cred că chiar luni seara, i-am dat d-lui Mateescu și lui Rela pe str. Înfrățirii unde Cez trecuse cu câteva zile înainte și remarcasem că erau niște lucrători, spunea dl. Florescu acum câtva timp, de culoare, nu știu de prin ce țară apăruseră acolo și scoseseră stâlpii, într-adevăr, în aceeași groapă. Nu afectaseră trotuarul. Din groapa aia scoseseră un stâlp și băgaseră alt stâlp, dar tot pământul era înșirat pe toată strada. Până când să-l mai trimit eu a doua oară pe dl. Mateescu, i-a și amendat, și a doua zi au dispărut toate gropile. Deci trebuie să fim foarte fermi și foarte exigenți cu aceste lucrări. Notă către urbanism, disciplina în construcții, str. General Magheru, până joia viitoare vreau să fie informația și la mine și la dl. Vasile.

Dl. Consilier Local Vasile:

Mulțumesc, dl. Primar, dacă îmi permiteți foarte scurt, că v-am auzit că discutați tehnic, vă rog să luați în considerare o propunere pe care o am de ani de zile, pentru viitor cel puțin, ca atunci când reabilităm sau modernizăm străzi, haideți trotuarele să nu le asfaltăm, ci să le facem cu pavele, astfel încât să ai intervenții și să faci traversări și pui pavele foarte ușor la loc. Haideți să luăm în considerare, de asta am intervenit.

Dl. Primar Mihail Genoiu:

Sunt de acord cu dvs., am auzit și eu lucrul ăsta, am văzut și eu că în occident și în Germania mai ales, toate utilitățile sunt pe trotuar, de aceea, de multe ori când se lucrează la o utilitate nouă, le cer celor de la CAO, sau celorlalți să o tragă pe trotuar și acolo trotuarul să fie cu pavele. Ăsta este viitorul într-adevăr.

La dl. Mănescu - la lic. Odobleja avem un manager nou, lucrurile sunt înspre îmbunătățire de când este doamna acolo. Am vrut să reluăm discuția cu sala de sport, m-a rugat să o lăsăm o perioadă să se acomodeze cu funcția și cu problemele care sunt acolo, și mi-a promis că vom relua acea problemă a sălilor de sport că și eu știu, nu poate să stea Odobleja în două săli și copiii ceilalți să facă orele de sport în curte.

Vă spun eu cu gardul că mi-am adus aminte. Gardul, când am fost ultima dată acolo, am constatat că dacă ei primesc o sală de sport, atunci nu mai au nevoie de terenul care este la ora asta pentru sport și gardul va trebui pus altfel și a rămas întâi să lămurim cu sala de sport și te-aș ruga, dl. Gâlea, să trimiți pe Costache să ia legătura cu d-na director să stabilești zilele următoare, primele zile din săptămână, să avem discuția cu sălile de sport.

Dl. Consilier Local Mănescu:

A

Să urgentăm problema. În primul rând, și gardul este necesar. Ei au mari probleme, se vine, se dă cu pietre în geamuri, este o întreagă problemă acolo.

Dl. Primar Mihail Genoiu:

Vă spun un lucru: eu iau de bun ce spuneți dvs., ce spune Dindirică, ce spun toți ceilalți. Din punctul meu de vedere nu este corect să separăm copiii cu gard. Pentru că avem niște profesori acolo care sunt depășiți de vremuri, care sunt retrograzi, cu minți închise și ajungem noi să ținem copiii de la Voltaire și de la Odobleja cu gard între ei. Mi se pare o aberație. Dar dacă dvs. îmi solicitați lucrul acesta și considerați că pentru o perioadă este necesar, dar, oricum vă spun că îl facem provizoriu. Nu mi se pare normal. Copiii ăia trebuie să fie prieteni. I-au întărâtat profesorii.

Cu str. Buziaș, Dacia, Rășinari. Dl. Florescu, Buziaș, Dacia vreau să se ducă pe notă scrisă la servicii publice, Rășinari s-a preferat să se meragă, pentru că, gândiți-vă, se merge la ora aceasta cu peste 30 de străzi. Am zis, mai bine să mergem cu primul strat de asfalt pe toate ca să intervină confortul la toată lumea, și să le lăsăm pe cele cu stratul de uzură cum se numește, ultimul strat, mai la urmă pentru că ei deja au un confort mult mai îmbunătățit. Dar am vorbit cu d-na Nuță, cred că pe Micșunele deja sa turnat de ieri stratul de uzură. Toate străzile acestea care au stratul de binder turnat, vor avea într-o săptămână două și stratul de uzură.

Nu știu de terenul de lângă Pelendava, dacă aveți identificat un teren, chiar v-aș ruga să ne spuneți exact unde este, ca să vedem. Sunt cu totul și cu totul de acord să facem o piață în cartier. Orice piață nouă este bine venită.

Pe str. Brestei, dl. Mateescu, eu nu ți-am mai zis în ultima perioadă, dar aveai în obiectiv. Haideți să mai facem încă o trecere în revistă a stâlpilor și cei cu acele anunțuri cu puțuri care periodic revin, probabil că i-ați lăsat voi mai moale, mai intrați puțin în chestia asta.

Bl. D6 - D7 Brazdă înțeleg acolo că este vorba de marcaje la blocuri. Dl. Iancu, faceți informare și la mine și la dl. Florescu.

Dl. Sirop cu comuna Fratoștița este pe poim 2, ne confirmă dl. Consilier Nedelescu.

Chestia cu căruțele cu cai dă rău. Știu că sunt, mai scapă, nu știu acum al cui este atributul, al Poliției Locale sau al Poliției Rutiere.

Dl. Director Mateescu:

Este atribuzul Poliției Rutiere. Este în regulamentul 195/2002 și Poliția Rutieră are acest atribut. Noi la nivel de localitate, suntem singura Poliție Locală din țară și singurul consiliu local din țară, care am găsit oarecum un subterfugiu al legii în sensul că ne putem implica și noi în a aplica sancțiunile contravenționale contra celor care sunt depistați că circulă cu autovehicule cu tracțiune animală pe raza municipiului Craiova și am găsit un subterfugiu în sensul că putem să ridicăm acele căruțe doar la acei proprietari care nu le au înregistrate la primărie. Soluția noastră este unica în țară. Am făcut aceste chestii, știți foarte bine, promovăm și în presă când avem astfel de acțiuni, merg și dânșii de la presă cu noi. Este adevărat, în ultima perioadă, toată Poliția Locală cu toate structurile posibile, am fost blocați pe aceste panouri de campanie și știți și dvs. foarte bine. A fost o activitate pe care am desfășurat-o și care nu a fost deloc simplă și vom relua aceste acțiuni pentru a diminua numărul căruțelor care intră și circulă în Craiova.

Dl. Primar Mihail Genoiu:

Vreau să vă spun un lucru. Să-l felicităm pe dl. Mateescu, să felicităm Craiova pentru că ieri a fost adunarea generală a Polițiilor Locale din țară la sediul AMR-ului și s-a constituit colegiul director al acestei asociații. Dl. Mateescu a fost propus președintele acestei asociații, a refuzat pe motiv că trebuia să fie trei zile pe săptămână în București și nu-i permitea timpul, motiv pentru care a primit funcția de prim vice președinte al acestei asociații. Este un merit al muncii lor, al Polițiilor Locale, al nostru, al consilierilor care l-am susținut și i-am susținut în dotare, dar vreau să vă spun că este recunoscută la ora aceasta în țară ca cea mai bună poliție locală din România, Poliția Locală din Craiova.

Vis a vis de problema cu caii, dl. Diaconu, vreau să vă mai spun un lucru. Săptămâna trecută, mai precis în cursul zilei de joi, am avut vizita d-lui Karls Rasmusen, șeful unității de implementare pentru Europa de Est - România, cel care controlează, dirijează și stabilește tot ce înseamnă fonduri europene pentru România, împreună cu o delegație mai mare de consilieri ai lui. Vă spun ultimele discuții care au fost. În urma discuțiilor, s-a notat și a transmis consilierilor, pentru că unul din subiecte a fost acela de ce probleme am avut pe derulările anterioare de bani pe fonduri europene, și am explicat problema Colegiului Carol I în care am încercat să-l băgăm pe fonduri europene cu monumente istorice și nu s-a putut că era limitat, am încercat să-l băgăm pe colegii și nu se putea accesa niciun fond pe colegii pentru că acolo erau prinse numai colegii tehnologice și nu teoretice, și consecința a fost, a dictat unuia din consilieri să noteze că începând cu axele viitoare la primării nu va mai fi limitată suma proiectelor europene. Deci va fi lăsată la liber la dispoziția și oportunitatea primarilor. Al doilea lucru, ne-a transmis că este total impresionat că a fost sfătuit să nu vină în zona asta a noastră și vreau să vă atrag atenția asupra unui lucru care ne privește pe toți. Cred că reclama negativă ne-o facem noi pentru că mi-a spus foarte clar, nu numai mie, au fost foarte mulți acolo, inclusiv ADR, inclusiv primarii din toată regiunea Oltenia, că a fost sfătuit să nu vină în această regiune. Și că a întâlnit cei mai minunați oameni din România. Ne-a propus ca următoarele fonduri europene să fie atribuite pe zona metropolitană, iar suma să fie de peste un miliard de euro. Ne-a cerut punctul de vedere, ne-a cerut capacitatea de a derula sumele acestea și la final mi-a spus că Dumnezeu l-a sortit să rămână prieten cu mine. Deci imaginea pe care i-a creat-o orașul nostru a fost de excepție.

Alaltăieri am avut echipa de la drumul expres pe care i-am chemat că trebuie să cuplăm înțepatul orașului Craiova în drumul expres. Proiectanții de acolo sunt italieni, au lucrat în Craiova în 2006, au revenit acum cu ocazia drumului expres și vă rog să mă credeți că mi-au spus, erau mai mulți reprezentanți din primărie, că în momentul când au intrat în Craiova, de cinci ori au întrebat dacă sunt în Craiova sau nu cumva este alt oraș pentru că nu-l mai recunoștea. Haideți să vedem și partea plină a paharului. Știu și eu multe lucruri, sunt multe, multe care aș vrea la noapte să se întâmple și a doua zi să fie spre bine, dar dacă nu punem umărul să le îndreptăm, așa cum dvs. ne sesizați de strada aia, de strada aia, ceea ce este extraordinar de bine, cu ce ne-am propus, cu capitala tineretului, nu vom depăși barierele pe care le avem. Eu zic că împreună putem să le depășim.

Doamna Ungureanu, mulțumesc pentru mulțumiri. N-a fost decât un spirit civic pentru că acolo, știți cum este, la noi, unde sunt instituții multe, fiecare zice că este competența celuilalt, dar, până la urmă, dl. Mateescu a reușit să-i reunească pe toți și să o rezolvăm.

La spitale vreau să vă spun așa: spitalul Filantropia are achiziționat un RMN de performanță înaltă. Chiar dacă am o specialitate tehnică, nu prea îmi mai aduc aminte ce înseamnă 1,5 tesla putere, și care se poate lua și mâine, problema este că instalarea a fost prevăzută în luna noiembrie. În acest moment se lucrează la amenajarea spațiilor care sunt spații sofisticate. Inițial s-a crezut, cel puțin așa ne-au dat medicii informația, că se poate monta mai ușor, după care au venit instrucțiunile și Direcția Patrimoniu lucrează de zor acolo.

La Victor Babeș s-a aprobat achiziția unui computer tomograf. Finanțarea este de 20% primărie, 80% Ministerul Finanțelor. Valoarea lui este de 1 milion de euro și la ora aceasta se lucrează la proiectare, studiul de fezabilitate pentru clădire, deci este clădire nouă care se va face acolo, asta este ceva mai complicat decât RMN-ul, clădire nouă, studiul de fezabilitate l-am făcut, se lucrează la ora aceasta las proiectare și execuție. Iar la Spitalul Neuro este prins în clinica de recuperare neurologică a cărui studiu de fezabilitate l-am întors pentru a da drumul la o procedură mai rapidă de proiectare și execuție în lucru la ora aceasta și să sperăm că până la sfârșitul anului avem proiectul să începem execuția.

Mai aveam aici un punct legat de instituțiile de cultură. Să vă spun un lucru. Și eu încerc să descopăr treaba asta. Sunt multe lucruri și critici în care aveți dreptate, altele sunt subiective. Evaluarea care s-a făcut la Filarmonică, este făcută de o comisie de evaluatori în care sunt directori de filarmonici, directori de operă, directori de instituții de cultură celebri din țară. Din aceștia este făcută comisia. Comisia respectivă verifică contractul de management, adică un contract de management care atunci când a fost lansat, a fost trecut prin votul nostru, ei verifică: Domne, ce avea ăasta de făcut, să facă asta și dăm punctaj, să facă asta, îi dăm punctaj, să facă asta. Nota pe care a obținut-o dl. Director de la Filarmonică în urma verificării comisiei a fost de 9,35. Doamnă, eu nu pot să cânt după ureche, eu cânt după partitură. Sunt inginer și îmi place ca lucrurile să fie foarte clare și ordonate. Eu nu vorbesc după ureche niciodată și n-o să mă vedeți niciodată vorbind în piață. Vă spun exact cum stau lucrurile. Dacă ceva din ce vă spun eu este incorect, vă dau voie să mă certați până mâine seară. Comisia l-a evaluat. Comisia are două categorii: satisfăcător sau nesatisfăcător. Faceți o confuzie, nu are satisfăcător, bine, fo arte bine, excepțional. Nu, are da sau nu. În momentul în care comisia a zis satisfăcător, este da. N-are variantă de mijloc, deci nu este satisfăcătorul ăla cu care suntem noi obișnuiți. Acestea sunt cele două variante. Comisia a dat acest răspuns. Din punct de vedere al comportamentului, financiar față de banii cheltuiți, a fost dispusă o comisie de audit cu auditorii primăriei, care au făcut verificările unor reclamații de ale dvs. și care ne-au adus un document cum că au fost făcute corect. În urma sesizărilor, tot ale dvs. și ale celor din opinia publică, de la spectacolul cu Placido Domingo junior, a solicitat dl. Viceprimar Bărăgan și cu mine un alt audit să verifice cum a fost executat acel spectacol. Dacă vreți să comentăm din punct de vedere al comportamentului, eu vreau să vă spun că această atitudine nu se supune comisiei de disciplină a primăriei. Comisia de disciplină a primăriei vizează personalul strict al primăriei. Un ordonator terțiar nu se supune controlului comisiei de disciplină a primăriei. Vă explică d-na secretar mai bine, că eu ce vă spun, știu de la dânsa. Ca să lămurim chestia asta. Doambnă, când veți veni dvs. primar, îi schimbați cu parul. Eu îi schimb cu legea.

D-na Consilier Local Ungureanu:

De asta fac așa că îi țineți în brațe. Șltiți cine este angajat acolo, că eu de aia nu zic nimic. Să arătăm cheltuielile și încasările. Hai săl evaluăm după asta: cheltuieli, încasări.

Dl. Primar Mihail Genoiu:

Cu mine nu intrați în țigănie. Aici nu vorbim de niște rețete. Și nu suntem o societate comercială care facem cozonaci, aici este o instituție publică. Dvs. sunteți paralelă cu instituțiile publice. O instituție de cultură nu poate fi tratată ca un SRL. Ea nu este ghidată pe criteriul profit-cheltuieli și venituri. Ea nu are la bază această ideologie de venituri și cheltuieli și profit. În momentul când va fi un SRL, o să vă propun pe dvs. so conduceți, ca să o ghidați pe aceste criterii. Ea este instituție de cultură de interes public, interesul este cu totul și cu torul altul. Când am venit din mediul privat, am înțeles cam greu ce înseamnă o instituție publică. Dar nu poți să o judeci ca un SRL. Haideți să terminăm discuțiile. Banii craiovenilor sunt instituții abilitate care îi verifică. Știți dvs. cum se dau aceste invitații? Asta am spus și eu, nici eu nu știu, am trimis auditul că nu știu. Nu sunt polivalent. Numai d-na Ungureanu știe și economie, și financiar, și tehnică și de toate. Eu nu știu acest lucru. Singura posibilitate legală, este să trimit pe cei abilitați să verifice. Și i-am trimis de fiecare dată, după fiecare spectacol. Nu cred că au existat în istoria acestei instituții atâtea controale și verificări.

Dl. Consilier Local Vasile:

Să ne dați și nouă rapoartele de la aceste controale.

Dl. Primar Mihail Genoiu:

O să vi le dea dl. Bărăgan.

Dl. Viceprimar Bărăgan:

Vreau să-i răspund d-nei consilier prin faptul că raportul de evaluare al comisiei, nu a fost semnat de mine, ca să știți. Am refuzat să fie semnat. Am raport făcut. Consider că acea notă nu reflectă activitatea dumnealui.

Dl. Primar Mihail Genoiu:

Ca să înțelegeți acest lucru. Raportul comisiei nu este avizat în primărie. Eu v-am răspuns, dacă vreți să înțelegeți bine, dacă nu...

Str. Popoveni, dl. Câplea, locul de joacă înțeleg că d-na Rela și-a asumat să-l mute în altă parte. V-aș ruga frumos să-mi faceți on informare când se mută, cum se mută, unde se mută. Vă rog frumos să plece informarea către d-na rela. Termenul este de 7 zile și la dânsa, și la dl. Câplea, și la mine.

Reabilitarea str. Odobleja, Parcului și Cerna. Este d-na Ciucă acolo, ne spune că sunt prinse în programul de reabilitare. Eu voiam să vă spun și un lucru frumos, voiam să vă spun că în general ajungem să ne pricepem la toate și în momentul când ajungem să ne pricepem la toate, chiar nu mai facem nimic bun. Avem impresia că suntem stăpânii și cunoscătorii tuturor, ceea ce este foarte grav. Haideți să lămurim o chestie. Mecanismele sunt limitate și nici mie nu-mi place. Dar asta nu înseamnă că mă duc eu cu picioarele și sar cu picioarele și îi dau în cap că nici la mine la firmă nu pot să fac asta, dar la instituțiile publice. Iar mecanismele trebuie să le spună funcționarii publici. Doamna secretar este martor când am chemat ieri resursele umane să spună modalitatea de a sancționa un manager în situații de comportament neadecvat, de o grămadă de alte lucruri. Acel manager a fost ales de către o comisie privind concursul care s-a ținut. A fost o comisie de concurs. Cred că nici nu eram primar când s-a făcut această selecție.

Hai să trecem peste partea asta și vă invit cu mult drag diseară la ora 18 să ne premiem elevii, să ne premiem olimpicii din Craiova, să ne conferim titlurile de onoare celor care le merită, atât lui Teodor Matican, care este un copil de mare excepție, cât și celebrului savant Gogu Constantinescu. Vă aștept cu drag diseară la ora 18.

Dl. Președinte:

Declar închise lucrările ședinței ordinare de azi, 30.05.2019. Vă mulțumesc pentru participare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Romulus Victor Nicolicea

SECRETAR, Nicoleta Miulescu

ÎNTOCMIT,

Tudosie Ramona