Proces verbal din 29.08.2019

Proces verbal din data de 29.08.2019


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

PROCES VERBAL AL ȘEDINȚEI

ORDINARE DIN DATA DE 29.08.2019

Dl. Director Ovidiu Mischianu:

Bună dimineața, domnilor consilieri! Vă rog să luați loc în sală pentru a putea face prezența. Dintr-un total de 27 consilieri, sunt prezenți 25, 2 consilieri sunt absenți (dl. Marinescu, și dl. Radu Marin Traian). Sunt întrunite condițiile de legalitate pentru desfășurarea lucrărilor, ședința este statutar constituită și își poate desfășura lucrările.

Supun votului dvs. controlul de legalitate pentru ședința extraordinară din 07.08.2019 și procesul-verbal al ședinței extraordinare din aceeași dată. Au fost adoptate 5 hotărâri temeinice și legale prin exercitarea controlului de legalitate. Cine este pentru procesul-verbal al ședinței extraordinare? Votat cu unanimitate de voturi.

Îl invit pe dl. Consilier Local Radu Romeo Titus să prezideze lucrările ședinței de astăzi.

Dl. Președinte:

Declar deschisă ședința ordinară a consiliului local al municipiului Craiova din luna iulie 2019.

Prin Dispoziția nr. 5866/22.08.2019, în temeiul prevederilor art. 133 alin. 1, art.

134 - 136, art. 155 alin. 1 lit. b, coroborat cu alin. 3 lit. b, art. 196 alin. 1 lit. b și art. 197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; Primarul Municipiului Craiova a convocat Consiliul Local al Municipiului Craiova, în ședință ordinară, în data de 29.08.2019, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova, având următorul proiect al ordinii de zi:

 • 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Craiova, pentru perioada septembrie-noiembrie 2019

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova, pe anul 2019

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2019

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2019

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al Municipiului Craiova, pe anul 2019

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2019

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru anul 2019 și a cuantumului contribuției de întreținere pentru persoanele asistate în cadrul Căminului Pentru Persoane Vârstnice Craiova

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea categoriilor de servicii sociale și a cheltuielilor eligibile pentru subvenționarea, în anul 2020, a asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, în baza Legii nr.34/1998

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pentru anul 2019

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Teatrului pentru Tineret și Copii „Colibri” Craiova, pentru anul 2019

 • 11. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de administrare al dlui. Butari Mihai Vlad, administrator S.C. Salubritate Craiova S.R.L.

 • 12. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de administrare al dlui. Maracine Alin Madalin, administrator S.C. Piete si Targuri Craiova S.R.L.

 • 13. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de administrare al dlui.Tănăsescu Marcel, administrator R.A.T. SRL

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al S.C. Salubritate Craiova S.R.L.

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Craiova, în calitate de p arten er al Asociației „Centrul Național de Educare Canină”, în vederea organizării evenimentului chinologic „WINNER CUP 2019”, în perioada 11- 13 octombrie 2019 .

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Craiova, în calitate de partener al Mitropoliei Olteniei - Arhiepiscopia Craiovei, în vederea organizării ,,Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodocși” 2019, la Craiova, în perioada 5-8 septembrie 2019.

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru elaborarea și prezentarea propunerilor de proiecte privind acordarea de finanțări nerambursabile din fondurile bugetului municipiului Craiova, alocate pentru activități de tineret de interes local, conform Legii tinerilor nr.350/2006

 • 18. Proiect de hotărâre privind constituirea Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al municipiului Craiovași aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia

 • 19. Proiect  de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune

nr.37425/2006, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și Cîrstea Magdalena-Viorica, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr.Cîrstea Magdalena-Viorica

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Sport Club Municipal Craiova și cluburile sportive de junior, care reprezintă Sport Club Municipal Craiova în competițiile naționale, precum și cluburile sportive școlare

 • 21. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului privind selectarea societăților comerciale care vor executa lucrări de reparații drumuri , după spargere, pe raza municipiului Craiova

 • 22.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Regenerare urbană în Municipiul Craiova prin revitalizarea zonei Comițoiu”

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea urbanistică, în vederea schimbării de destinație, din zonă de locuințe colective, în zonă mixtă de locuințe și servicii, în zona str.Ștefan cel Mare-str.I.L.Caragiale-str.Vasile Conta, generat de imobilul din str.Ștefan cel Mare, nr.6

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea urbanistică, în vederea schimbării de destinație, din zonă de locuințe colective, în zonă mixtă de locuințe și servicii, generat de imobilul situat in municipiul Craiova, bd.Dacia, nr. 66 C

 • 25. Întrebări și interpelări

Ordinea de zi a fost suplimentată cu :

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.253/2019 referitoare la aprobarea proiectului „Creșterea calității infrastructurii educaționale la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Craiova”

 • 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului creditelor externe al municipiului Craiova, pe anul 2019.

 • 3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 34/2019 referitoare la organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Craiova pentru anul școlar 2019 - 2020

Supun aprobării dvs. Ordinea de zi care conține 25 de puncte plus cele trei puncte peste ordinea de zi. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi.

Art.1.Se aprobă ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Craiova din data de 29.08.2019, prevăzută în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă suplimentarea ordinii de zi prevăzută la art.1, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Avem o modificare și vă propun ca punctul 2 peste ordinea de zi să devină punctul 5 pe ordinea de zi, iar punctul 1 peste ordinea de zi sa devină punctul 6 pe ordinea de zi, urmând să renumerotăm proiectele de pe ordinea de zi începând cu punctul 5.

Dl. Director Ovidiu Mischianu:

Cu permisiunea dvs., va fi supusă votului. Este vorba de cronologie. Ce vă propune dl. Președinte este vorba de bugetul consolidat și trebuie să includă cele două puncte de peste ordinea de zi. Asta este propunerea.

Dl. Președinte:

Supunem la vot această modificare. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi.

În urma supunerii la vot, s-a adoptat ordinea de zi următoarea:

 • 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Craiova, pentru perioada septembrie-noiembrie 2019

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova, pe anul 2019

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2019

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2019

 • 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului creditelor externe al municipiului Craiova, pe anul 2019.

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.253/2019 referitoare la aprobarea proiectului „Creșterea calității infrastructurii educaționale la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Craiova”

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al Municipiului Craiova, pe anul 2019

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2019

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru anul 2019 și a cuantumului contribuției de întreținere pentru persoanele asistate în cadrul Căminului Pentru Persoane Vârstnice Craiova

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea categoriilor de servicii sociale și a cheltuielilor eligibile pentru subvenționarea, în anul 2020, a asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, în baza Legii nr.34/1998

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pentru anul 2019

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Teatrului pentru Tineret și Copii „Colibri” Craiova, pentru anul 2019

 • 13. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de administrare al dlui. Butari Mihai Vlad, administrator S.C. Salubritate Craiova S.R.L.

 • 14. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de administrare al dlui. Maracine Alin Madalin, administrator S.C. Piete si Targuri Craiova S.R.L.

 • 15. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de administrare al dlui.Tănăsescu Marcel, administrator R.A.T. SRL

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al S.C. Salubritate Craiova S.R.L.

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Craiova, în calitate de partener al Asociației „Centrul Național de Educare Canină”, în vederea organizării evenimentului chinologic „WINNER CUP 2019”, în perioada 11- 13 octombrie 2019 .

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Craiova, în calitate de partener al Mitropoliei Olteniei - Arhiepiscopia Craiovei, în vederea organizării ,,Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodocși” 2019, la Craiova, în perioada 5-8 septembrie 2019.

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru elaborarea și prezentarea propunerilor de proiecte privind acordarea de finanțări nerambursabile din fondurile bugetului municipiului Craiova, alocate pentru activități de tineret de interes local, conform Legii tinerilor nr.350/2006

 • 20. Proiect de hotărâre privind constituirea Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al municipiului Craiovași aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia

 • 21. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.37425/2006, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și Cîrstea Magdalena-Viorica, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr.Cîrstea Magdalena-Viorica

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Sport Club Municipal Craiova și cluburile sportive de junior, care reprezintă Sport Club Municipal Craiova în competițiile naționale, precum și cluburile sportive școlare

 • 23. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului privind selectarea societăților comerciale care vor executa lucrări de reparații drumuri, după spargere, pe raza municipiului Craiova

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate p entru obiectivul de investiții „Regenerare urbană în Municipiul Craiova prin revitalizarea zonei Cornițoiu”

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea urbanistică, în vederea schimbării de destinație, din zonă de locuințe colective, în zonă mixtă de locuințe și servicii, în zona str.Ștefan cel Mare-str.I.L.Caragiale-str.Vasile Conta, generat de imobilul din str.Ștefan cel Mare, nr.6

 • 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea urbanistică, în vederea schimbării de destinație, din zonă de locuințe colective, în zonă mixtă de locuințe și servicii, generat de imobilul situat in municipiul Craiova, bd.Dacia, nr. 66 C

 • 27. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 34/2019 referitoare la organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Craiova pentru anul școlar 2019 - 2020

 • 28. Întrebări și interpelări.

 • 1.  Proiect de hotărâre privind desemnarea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Craiova, pentru perioada septembrie-noiembrie 2019

Dl. Consilier Local Mihai Marius:

Propun ca și președinte de ședință al consiliului local al municipiului Craiova pentru perioada septembrie noiembrie 2019 pe dl. Consilier Nedelescu Gheorghe.

Dl. Consilier Local Sirop:

Grupul consilierilor PNL o propune pe d-na consilier Adriana Ungureanu.

Dl. Președinte:

Supun la vot prima propunere - dl. Nedelescu. Cine este pentru? Votat cu 19 voturi pentru și 6 voturi împotrivă.

Supun la vot a doua propunere - d-na Ungureanu. Cine este pentru? Votat cu 6 voturi pentru și 19 voturi împotrivă.

Se adoptă prima propunere.

Art.1. Se alege președinte de ședință al Consiliului Local al Municipiului Craiova, pentru perioada septembrie-noiembrie 2019, dl. Gheorghe Nedelescu.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Biroul Relații cu Consiliul Local, Evidență Documente și Arhivă vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 19 voturi pentru și 6 voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea).

 • 2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova, pe anul 2019

Dl. Consilier Local Sirop:

La punctul numărul 2 am în primul rând o observație foarte pertinentă de făcut legată de o documentație care a fost publicată foarte târziu. Este un punct stufos și ieri la ora 12 încă nu era publicat, adică nu se putea apăsa să fie descărcat. Nu mi se pare corect, este puțin timp la dispoziție. Am pus pe seama faptului că din ce am aflat, ar fi existat discuții în interiorul primăriei, neînțelegeri pe alocarea acelor bani la care voi face referire acum. Mi se pare total inoportun, că noi asta votăm aici, oportunitatea, alocarea a 11 miliarde de lei vechi pentru un festival în care ne apaludăm pe acolo și ne dăm pe scenă, în condițiile în care refuzăm, din lipsa banilor, atâtea și atâtea proiecte importante pentru municipalitatea noastră. De asemenea, înțeleg că i s-a răspuns colegei mele, Adriana Ungureanu, în comisie, că o bună parte din acești bani, adică 800 mii din acești 11 miliarde reprezintă cheltuieli de amenajare, închiriere scenă și lumini și așa mai departe, mi se pare o sumă colosală pe care mi se pare că efectiv o risipim pentru un singur eveniment de seară. Unde mai punem și faptul că organizăm pe stadion acest eveniment, ajungem din nou la eterna discuție cu gazonul asupra căruia tot am atras atenția încă de când era vorba de o garanție, o chemare în garanție a firmei care a executat plantarea gazonului. Acum se pare că a trecut timpul și peste această problemă. S-a ieșit din garanție și o să veniți să ne faceți o propunere să susținem din bugetul local replantarea gazonului. Acest eveniment cred că va contribui deciziv la deteriorarea acestui gazon, iar referitor la replantarea lui, amintiți-vă de câte ori v-am zis că nu a fost făcută corespunzător în primă fază, să insistăm, să fie chemați în garanție, să nu ajungem în situația să plătim sute de mii de euro p entru replnatarea acestui gazon. Drept urmare, noi vom vota, dacă vă mențineți punctul de vedere de a aloca această sumă din bugetul Craiovei, consilierii PNL vom vota clar împotriva acestui proiect și vom vota împotrivă și la bugetul general consolidat.

D-na Consilier Local Ungureanu:

Suma care ne-a fost atribuită de Guvern, bineînțeles foarte mică, de 5620 mii lei mi se pare destul de mică pentru rectificările care ar avea nevoie la Primăria Craiova. Îmi pare bine că se dau 400 mii lei pentru spațiu RMN la Spitalul Filantropia, dar nu mi se pare corect să nu se cumpere și tomograful și RMN-ul, cum s-a promis. Sunt de acord că facem un spațiu, dar, chiar dacă îl dăm, suntem deja în luna august. Cu banii aceștia probabil dacă vom termina până la sfârșitul anului și iar nu luăm, trece și anul 2019 în care nu am luat RMN și nu există la nici unul din spitalele care sunt în subordinea Primăriei Craiova, nu există acest RMN și tomograf nici la Spitalul Filantropia, nici la Neuropsihiatrie, nici la Victor Babes. Mi se pare corect ca acești craioveni, dacă tot plătesc la sănătate atâția bani, să aibă gratis să-și facă dacă le trebuie. Îmi pare bine că s-a dat pentru Clinica de Hematologie 1300 mii lei. Sper să se termine, dacă ne spuneți dvs. în cât timp, cu banii aceștia, totuși o termină această clinică, ce au, modernizare și lift și ce mai au de făcut.

N-am înțeles de ce se dau din acești bani 200 mii la salubritate, cei care rămân și la stadionul de atletism cred că este o sumă foarte mare în condițiile în care noi am propus investiția aceasta de vreo 5-6 ani și la începutul anului s-a spus că se dă o sumă și acum luăm bani din rectificare. Unde sunt banii care au fost alocați de la început pentru stadion și ca acești bani să ăutem să-i folosim în altă parte.

Nu am înțeles cum s-a rectificat de la Imagine suma de 11.200 lei ca să se dea pentru Opera Română să organizeze, să fie impresarul unei firme particulare Global Record să facă un megashow. Putea Primăria Craiova să fie în colaborare cu această firmă, dacă tot voiam, cum am mai făcut, că s-a făcut aici, în fața Universității, o sumă foarte mare. Mi se pare extraordinar de mult să dăm 11.200 din care să plătim 130 mii chiria la stadion, 873 de mii pentru o scenă și lumini. Cred că este o sumă exorbitantă. Și nu am înțeles dacă dvs. ați declarat că facem gazonul de pe stadionul Ion Oblemenco, cum este posibil să plătim suma asiguratoare de 47 mii lei, întrucât pe 12 și 13 octombrie se va acoperi acest gazon și așa sunt probleme destul de mari, știți, cu el. De fapt până la urmă cine îl plătește? De fapt, nu-l plătește nimeni, tot Primăria Craiova și craiovenii vor plăti și aceste cheltuieli. Nu cred că își are locul această sumă de la Imagine să fie dată Operei Române întrucât sunt destui bani acolo alocați de 5 milioane 400 mii lei. Vă mulțumesc frumos!

Dl. Primar Mihail Genoiu:

Rectificarea la care ați făcut referire de 5,6 milioane de lei este consecință a corelării legii fiscale pe 2019 cu legea fiscală care a funcționat până la aprobarea Codului fiscal pe 2019 în sensul că pe 2019 a fost stabilită prin legea Codului fiscal contribuția din cota de venituri și cheltuieli la nivelul consiliilor locale de 60%. Însă pe lunile ianuarie și februarie datorită faptului că legea bugetului a intrat în vigoare din martie, în lunile ianuarie și februarie cota care a revenit consiliilor locale a fost de 41,75 pe vechea lege. Reglarea între 41,75 și 60% pe lunile ianuarie și februarie, conform unui calcul a reieșit de 5,6 milioane lei și am primit această reglare în cadrul rectificării. Deci nu este întâmplătoare, nu este făcută după necesități. De abia la nivelul lunii septembrie am depus noi solicitările care sunt foarte mari vis a vis de necesitățile noastre. De acolo rezultă câteva zeci de milioane față de ceea ce am putea să mai facem noi anul acesta în plus față de bugetul pe care l-am alocat și de abia acum se va face o rectificare la nivelul Ministerului de Finanțe în funcție de posibilități și de ce bani or avea față de necesar și față de ceea ce am cerut. Deci prima rectificare de 5,6 este pe formulă.

Vis a vis de problemele pe care le-ați ridicat, vreau să vă spun că RMN-ul de la Spitalul Filantropia este la spital, deci nu mai este o poveste. Ceea ce facem noi acolo, facem o amenajare a clădirii. La spitalul Victor Babeș la fel, sunt într-o fază puțin mai în urmă, lucrează deja la proiectarea de la clădirea care va găzdui CT-ul. La secția de hematologie, lucrările sunt avansate, termenul este undeva la sfârșitul lunii septembrie. Poate că eu în general nu sunt atât de optimist când iau termene și zic că undeva în luna octombrie va fi finalizată și clădirea de la hematologie.

În privința acelui spectacol la care ați făcut referire, vreau să vă spun că la constituirea bugetului, la începutul anului Consiliul Județean a alocat o cotă de 3 milioane de lei către Consiliul Local ca și coparticipare la un eveniment pe care ne-am propus să-l facem împreună la stadion. Deoarece s-a considerat de către Consiliul Județean că este mai simplu să îl organizăm noi și cu contribuția lor, s-a suplimentat bugetul chiar în, cred că a fost peste ordinea de zi la ședința din aprilie și am primit această sumă de 3 milioane pe care o mare parte la vremea respectivă i-am dus la hematologie, dacă nu mă înșel eu, la Spitalul Filantropia și o parte a rămas la departamentul Imagine pentru realizarea acestui spectacol.

Opera a ajuns la concluzia să facă acest spectacol în parteneriat, deoarece firma la care ați făcut referire a venit cu aportul gratuit al artiștilor, deci artiștii sunt aduși în mod gratuit, deci cea mai mare cheltuială la un astfel de spectacol pleacă de la onorariul artiștilor. Artiștii sunt puși la dispoziție de către firma respectivă de impresariat care au un contract cu toți acești artiști, un spectacol pe an gratuit și atunci au considerat că-i reunesc pe toți într-un singur spectacol cu care vor participa la acest eveniment. Restul sunt celelalte elemente care trebuie să fie realizate, este un buget, bugetul va fi decontat, va fi verificat pe baza cheltuielilor care se vor face. Este prevăzut, într-adevăr, în buget și o asigurare a gazonului, dar vreau să vă spun că este posibil ca această asigurare să nu poată fi făcută, pentru că firmele de asigurări în ultimul timp nu au mai acceptat să asigure gazoane, datorită sensibilității lor. Și atunci asigurarea poate să fie și este să-și asume inclusiv în acea poliță de asigurare gazonul, până la eventuala schimbare a lui în funcție de comisia de constatare care se face după eveniment, dar este posibil și să nu se ofere nicio firmă de asigurări să facă această asigurare. În rest, toate cheltuielile sunt previzionate și vor fi realizate în urma unor proceduri care vor fi verificate atât de audit cât și de Curtea de Conturi și nu cred că sunt probleme. Deci, vis a vis de contribuția firmei, este una singură: pune la dispoziție toți artiștii. Mai mult decât atât, intrarea va fi liberă. Bineînțeles, nu va fi liberă în sensul că se va intra de-a valma pentru că condițiile de securitate puse de Jandarmerie prevăd anumite reguli în care să se intre. Va fi o intrare care se va face pe bază de act de identitate, însă biletul pe care îl vor lua cetățenii gratuit se va face în aceleași condiții: on line, se va ridica se va înscrie cu datele de identificare cu tot și va intra pe stadion cu date de identificare și cu biletul cu codul de bare cu valoare 0. Deci nu are nimeni acolo de făcut vreo afacere cum este interpretat de unii dintre dvs. pentru că nu sunt încasări. Se face gratuit pentru craioveni și mai ales, pentru a introduce, odată pentru totdeauna stadionul în acest circuit al evenimentelor care vedeți bine că este foarte bine venit în toate orașele unde se desfășoară. Stadionul va avea această ocazie să intre în circuitul acestor evenimente. Acesta este evenimentul pe care noi l-am găsit în Craiova, celelalte cu alt stil, eu știu, muzică tehno sau alte stiluri de muzică nu am avut acces la ele, sunt festivaluri cu cheltuieli foarte foarte mari și în care nu avem deocamdată acces. Sunt numai și numai cântăreți români. Opera Română este participant sau coparticipant la acest eveniment tocmai prin punerea la dispoziție a orchestrei care va acompania o mare parte din spectacol.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2019, după cum urmează:

 • a) total venituri-596.607,00 mii lei (432.539,00 mii lei-veniturile secțiunii de funcționare și 164.068,00 mii lei veniturile secțiunii de dezvoltare);

 • b) total cheltuieli-601.594,00 mii lei (432.539,00 mii lei-cheltuielile secțiunii de funcționare și 169.055,00 mii lei-cheltuielile secțiunii de dezvoltare).

Art.2. Se aprobă bugetul propriu de venituri și cheltuieli rectificat al municipiului Craiova, pe anul 2019, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă bugetele de cheltuieli rectificate ale unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Craiova, conform anexelor nr.2-4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă Programul anual de investiții 2019 rectificat, conform anexei nr.5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.156/2019.

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiin votat cu 18 voturi pentru și 7 voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea, Mănescu).

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2019

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1.Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Sport Club

Municipal Craiova, pentru anul 2019, după cum urmează:

a) total venituri-11.425,00 mii lei (veniturile secțiunii de funcționare);

b) total cheltuieli-11.425,00 mii lei (cheltuielile secțiunii de funcționare), conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.163/2019.

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară și Sport Club Municipal Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2019

Dl. Consilier Local Câplea:

La ședința din urmă cu două luni am avut o solicitare de a ni se transmite și nouă CV-ul și decizia de încadrare, de numire a d-lui manager de la Spitalul Filantropia. Nici până acum nu am primit acest răspuns. Vă mulțumesc și așteptăm răspunsul.

D-na Consilier Local Ungureanu:

Vreau și eu să mi se dea răspuns ce s-a făcut cu televizoarele de la spitalul Filantropia care stau în magazii că nu se pun încă în saloane pentru că nu au cablu și nu știu ce au spus că nu mai au. Să ne dea și nouă răspunsul tot acum la rectificare dacă s-a prevăzut așa ceva. Mulțumesc!

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pentru anul 2019, după cum urmează:

 • 1. total venituri-138.989 mii lei (veniturile secțiunii de funcționare în sumă de 133.974 mii lei, veniturile secțiunii de dezvoltare în sumă de 5.015,00 mii lei);

 • 2. total cheltuieli-145.284 mii lei (cheltuielile secțiunii de funcționare în sumă de 140.250,00 mii lei, cheltuielile secțiunii de dezvoltare în sumă de 5.034,00 mii lei), conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.160/2019.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară și Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 24 voturi pentru și 1 abținere (Vasile).

Dl. Primar Mihail Genoiu:

Si pentru dl. Consilier Câplea și pentru d-na Ungureanu, este dl. Director în sală, o să vă răspundă. CV-ul dacă nu mă înșel, l-am văzut în presă la un moment dat, deci vă rog frumos să intrați în discuții cu dl. Câplea să-i puneți la dispoziție. Nu cred că este un secret. Luați legătura și cu dl. Câplea și cu d-na Ungureanu vis a vis de achizițiile acelea.

 • 5.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului creditelor externe al municipiului Craiova, pe anul 2019.

Dl. Consilier Local Sirop:

Consilierii grupului PNL se abțin.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului creditelor externe al municipiului Craiova, pentru anul 2019, la valoarea de 19.487,00 mii lei, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.166/2019.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 19 voturi pentru și 6 abțineri (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea).

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.253/2019 referitoare la aprobarea proiectului „Creșterea calității infrastructurii educaționale la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Craiova”

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 253/30.05.2019 și va avea următorul conținut:

5                                                                                  5

”Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Craiova, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, dar și contribuția din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 7.608.487,12 lei, însumând contribuția proprie de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 233.454,74 lei, precum și suma de 7.375.032,38 lei ce reprezintă diferența dintre valoarea nerambursabilă solicitată și valoarea alocată Municipiului Craiova.”

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, își încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiovanr. 347/2019.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Elaborare și Implementare Proiecte și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al Municipiului Craiova, pe anul 2019

Dl. Consilier Local Sirop:

În referirea d-lui primar la interpelarea de la punctul numărul 2, am înțeles o declarație destul de evazivă așa, ambiguă, despre acest festival de care mare nevoie am avut să-l organizăm, dar n-am avut nicio referire relevantă la suma cheltuită efectiv pentru scenă și chestiunile pe care le-am ridicat ca problemă. Adică dacă ajungem să plătim 800 mii lei sau 870 cât a fost discuția la comisie pentru o scenă, vreau să întreb dacă este placată cu aur sau dacă ne rămâne nouă după acest eveniment sau ce Dumnezeu se întâmplă de dăm două milioane de euro pe așa ceva.

D-na Consilier Local Ungureanu:

Până acum în nota de fundamentare este bine că dl primar a specificat că va fi gratis. Acolo firma Global Record spune că așteaptă spectatori în număr de 50 mii, nu a spus că este gratis nimic în nota de fundamentare. Asta probabil de ieri până azi s-a hotărât gratuitatea aceasta întrucât până acum nu a fost și nu știu de ce nu vine sub egida Primăriei Craiova această colaborare și trecem la subfestivalul Elena Teodorini care nu are nicio legătură deja cu acest festival de muzică românească modernă. Cred că trebuie să ne gândim foarte bine la ceea ce luăm și cum în loc să aducem alte spectacole prin care să atragem tinerii și publicul iubitor de operă și operetă și de spectacole de balet, venim cu acest spectacol. Deci acesta nu a fost trecut în nota de fundamentare că este gratis. Să vă uitați foarte bine să să știți că mai bine să anunțați ca să se știe că au voie toți craiovenii să ajungă acolo, câți vor avea loc să intre că probabil vor vrea toți.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2019, după cum urmează:

 • a) total venituri - 962.791,00 mii lei;

 • b) total cheltuieli - 975.168,00 mii lei,

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.167/2019.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul

Administrație Publică Locală și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 19 voturi pentru, 5 voturi împotrivă (Ungureanu, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea) și 1 abținere (Vasile).

Dl. Primar Mihail Genoiu:

Ne-am dat seama că acolo este o eroare că nu poate fi vorba de milioane. Dl. Sirop, eu înțeleg că sunteți expert în scenă și tot ce înseamnă organizarea unui spectacol, dar acolo este un buget orientativ care el va fi în final susținut de o procedură de achiziție, cu niște date tehnice, cu o licitație, și, bineînțeles, cu o factură care este supusă controlului auditului și Curții de Conturi. Că suma este la ora aceasta poate foarte mare, ea nu este suma care se va cheltui, exact cum v-am spus și despre asigurare. Una este că se dorește să se facă o asigurare, alta este să se și obțină. Eu m-aș bucura enorm. Ceea ce spune d-na Ungureanu vă spun eu acum vis a vis de această gratuitate. Nu este cu gratuitate, nu se face, ca să lămurim pentru totdeauna. Ori este gratuit ori nu mai este. Să fie scris în raport. Departamentul Imagine, să punctați acest lucru, să fie lămurit pentru totdeauna.

Ceea ce pot eu să vă spun că ați sesizat în această rectificare de buget numai lucrurile care au putut să provoace o stare de hilaritate și pe undeva cred că mai ușor de digerat de dvs. în momentul acesta, dar ceea ce este important și v-ați opus categoric, nu ați observat că la bugetul pe care l-am votat de rectificare a creditelor externe și după aceea am consolidat, este prevăzută achiziția a 25 de autobuze până în 13 decembrie. La nivelul anului 2019, noi am avut aprobat de către CAIL, Comisia Națională de Acordare a Creditelor Externe, am avut aprobat pentru anul 2019 din creditul BERD o sumă de 1 milion 140 mii euro. De ce? Datorită faptului că în momentul când noi am început tratativele cu BERD, CAIL deja repartizase pentru anul 2019 sumele și atât am reușit noi să prindem din tragere 1 milion 140 mii euro, ceea ce însemna avansul și plata a 5 autobuze în anul 2019. Restul sumelor veneau în anul 2020. Conform caietului de sarcini care a fost suit pe SEAP și contractului care urma să se facă cu firma furnizoare de autobuze, în cursul anului 2019 urmau să sosească 5 autobuze. Pe data de 12 august am avut întâlnirea cu firma BMC din Turcia, câștigătoarea acestei licitații, am avut o primă discuție cu ei pentru că așa prevăd regulile BERD să fie o discuție preliminară la care se stabilește data semnării contractului, am avut discuția preliminară în care le-am solicitat dacă este posibil să nu le virăm avansul, conform caietului de sarcini. Deci în caietul de sarcini era prevăzut un avans de 30% din întreaga valoare a celor 38 de autobuze. Partenerul a fost de acord să nu se vireze avansul și am stabilit că în contract se va stabili această clauză că nu este nevoie de avans la livrarea autobuzelor. În paralel am început demersurile cu acest organism CAIL de la nivelul Ministerului Finanțelor și am solicitat încă din luna martie majorarea plafomului. Pe data de 22 când era stabilită întâlnirea cu partenerul turc să semnăm contractul, am primit aprobarea de la CAIL pentru încă 3 milioane de euro. Deci în bugetul creditelor externe o să vedeți că este majorată suma de la 1 milion 140 mii la 4 milioane 140 mii. În aceeași zi am avut întâlnirea cu partenerul turc, în aceeași zi am stabilit că se schimbă graficul de livrare și pe data de 13 decembrie pentru că contractul prevede 16 săptămâni de la data semnării lui. Pe 13 decembrie urmează să sosească cele 25 autobuze. Deci contractul este semnat la ora aceasta pe data de 23 septembrie, termen de livrare 16 săptămâni conform contractului pentru primele 25 de autobuze. Am pus data de 13 septembrie pentru că este pe de o parte contractual, conform caietului de sarcini, dar pe de altă parte să avem și posibilitatea ca până în 20-21 care o fi ultima zi de plată, să realizăm RAR să realizăm cartea de identitate a mașinilor și să facem plata lor în așa fel încât să încheiem cu cele 25 de autobuze până la sfârșitul anului. Vreau să vă mai specific faptul că la cele 25 de autobuze se plătește numai 90% din valoarea lor, restul de 10% se plătește după ce se fac la un număr de km un alt șir de teste. Acesta este cel mai important lucru, restul de 13 autobuze vor fi livrate până în data de 27 februarie, dacă nu mă înșel eu. Deci, practic la data de 27 februarie vom avea toate autobuzele în curte. Asta este motivul principal, ăsta este motivul pentru care apare acea rectificare de la creditele externe și apare și în rectificarea bugetului consolidat. Deci acum dacă v-ați legat de nu știu ce problemă acolo, care vi s-a părut dvs. că este în neregulă, să știți că practic v-ați opus și acestor autobuze, ceea ce nu mi se pare normal pentru că este un lucru pentru care ne-am zbătut foarte mult. Știți bine că v-am povestit de această creditare CAIL, de această abordare pe BERD în așa fel încât să obținem aceste credite BERD și a fost un drum foarte lung și foarte greu, important este că l-am parcurs și la ora aceasta putem vorbi de un termen fix în care ne intră autobuzele, iar banii sunt în cont. Deci banii sunt la ora asta la noi. Tot pe creditul BERD urmează să intre și reabilitarea clădirii în care ne aflăm acum și clădirea de la Palace, sunt clădiri care săptămâna aceasta au obținut ultimul aviz de la Ministerul Culturii pe proiectul lor. Deci la ora aceasta au luat toate avizele, în cel mai scurt timp se va obține autorizația de construcție și va începe licitația pentru execuție pe aceleași proceduri BERD care ne demonstrează că sunt mult mai riguroase și mult mai rapide și sperăm ca la anul în primăvară să avem schele pe cele două clădiri. Mai sunt încă 9 școli care se reabilitează și care la ora aceasta se lucrează la caietul de sarcini. Deci toate acestea sunt legate de creditul BERD.

Ceea ce este la fel de important și voiam să vă informez este că zilele acestea se reurcă pe SEAP caietul de sarcini cu cele 17 tramvaie. A fost în licitație, nu s-a prezentat nimeni, Ministerul Dezvoltării a suit din nou caietul de sarcini într-o perioadă de clarificări. Potențiali interesați furnizori au depus clarificările și solicitările și se va umbla la câteva criterii legate de termenul de livrare și de lungimea tramvaielor, urmează ca săptămâna viitoare să se reia procedura de achiziție tramvaie. Procedura de achiziție a autobuzelor electrice este la rândul ei spartă în două, deci este o procedură pe 16 autobuze și una pe 30 de autobuze, este la ora asta în derulare la Departamentul de Licitații, este în derulare cu termen de depunere a ofertelor pe data de 16 septembrie. Îmi pare rău că v-am obosit și că v-am plictisit, dar sunt lucruri foarte importante legate de transportul în comun al orașului și cred că toți sunteți interesați să știți în ce stadii se află aceste achiziții.

Dl. Consilier Local Vasile:

Trebuie să spun și eu două fraze. Pentru că afirmația d-lui primar cum că noi, consilierii PNL ne opunem la achiziția de autobuze este total neadevărată. Noi, consilierii PNL, am votat acest credit, am votat cu spatele la zid pentru că primăria Craiova și actuala conducere PSD nu a fost în stare să achiziționeze autobuze pe fonduri europene, cum fac alte orașe, ci ne-am dus și ne-am împrumutat la bancă. Colegii mei au luat cuvântul la acest punct pe ordinea de zi și au făcut referire la un spectacol, iar dl. Primar a început să se laude cu autobuzele. Noi, consilierii PNL, nu considerăm de laudă faptul că nu am putut să luăm autobuze pe bani europeni, ci că ne-am dus cu mâna întinsă la bancă și am îndatorat craiovenii pe ani și pe zeci de ani. Am votat acest credit, repet, cu spatele la zid pentru a asigura un transport public comun adecvat cetățenilor noștri, care cetățeni, știți bine că nici stații de autobuz nu au, dar a spune cu titlu de laudă că ne-am dus și ne-am împrumutat la bancă, pentru noi, consilierii PNL, nu este laudă, este o rușine că nu am fost capabili să accesăm fonduri europene.

Dl. Primar Mihail Genoiu:

Apreciez violența dvs. verbală și felul în care vă agitați, dar vreau să vă spun că punctul care privește rectificarea bugetului creditelor externe se referă strict la acest proiect. Nu are altceva. Ăla nu este amestecat cu stadion, cu spectacole și nu l-ați votat. Știu și eu să ridic tonul, să țip. Nu v-am întrerupt. Vă respect și vă rog să mă respectați. Ceea ce s-a întâmplat vis a vis de acest punct cred că a fost o eroare, nu a fost o rea voință, dar am ținut în mod special să vă spun că aceste autobuze nu au eliminat achizițiile pe fonduri europene ci vin și întregesc acea flotă care ani de zile nu s-au băgat bani în ea. Mai mult decât atât, vreau să vă atrag atenția unui singur lucru: că necesarul de autobuze știți bine că este făcut printr-un studiu de oportunitate, este de 180 de autobuze. Primele 29 de autobuze care corespund sunt autobuzele Solaris luate în anii 2014, 2015, 2016 și care vor corespunde în continuare flotei. Restul autobuzelor care au fost luate la RAT de-a lungul anilor, nu corespund. De asta am trasat și fac public din nou acest apel ca RAT să înceteze cu orice achiziție de second hand. La ora aceasta singura modalitate de transport public în comun civilizat este de autobuze și tramvaie noi. Toate autobuzele și tramvaiele vechi care au fost aduse în Craiova de-a lungul anilor, au fost second hand-uri de la firme din Occident care lucrează în leasing operațional. Asta este modalitatea de a ține o firmă cu mijloace de transport noi. Ai făcut leasing operațional, ai folosit, ai făcut 4-500 mii km, ai dat înapoi și iei un mijloc de transport nou și flota o ții nouă cu cheltuieli de reparații minime, cu cheltuieli de consum minime și cu un standard ridicat de calitate. Până acum ne-am dus și am cumpărat second hand-urile de la ăia care au dat înapoi leasingul operațional. Nu. La ora asta vreau să fim noi cei care dăm mașinile la 4-500 mii de km din leasing, luăm altele noi și pe alte noastre să le vindem altora. Noi nu mai suntem în situația de a umbla cu vechituri. Deci ceea ce înseamnă creditul BERD este o întregire a necesarului de autobuze pentru flota de la RAT. Mai mult decât atât o să vedeți că din toate studiile și din toate calculele și toate studiile de oportunitate rezultă o îmbinare a flotei electrice cu flota cu carburanți, pentru că flota electrică este la început, are un foarte puțin istoric de funcționalitate, iar ceea ce-mi spuneți dvs. de orașele care au cumpărat pe fonduri europene, vă spun eu cum. Când spuneți un lucru, să știți cum îl spuneți. Orașele respective au luat pe credit BEI autobuze electrice. Eu vă spun că ați zis cum au luat alte orașe. Au luat autobuze electrice pe credit BEI. În momentul în care a venit taxa precum am făcut noi cu Parcul Romanescu, așa au făcut ei. Au întors creditul BEI în credit nerambursabil european. Exact cum noi am luat de la Parcul Romanescu, 7 milioane de euro pe un proiect făcut din banii consiliului local și am întors banii înapoi. Așa au întors ei banii unui credit BEI înapoi în momentul când s-a deschis o axă de proiecte europene pe acele autobuze. Dacă stăm și ne uităm și luăm numai ce este rău în alte părți și nu luăm ce este bine în alte părți și spunem că la Cluj s-au luat autobuze electrice, în felul ăsta și-au luat pe credit BEI. Celelalte autobuze nu sunt luate pe fonduri europene. Fondurile europene nu prevăd decât autobuze electrice sau hibrid. Autobuzele pe carburanți nu sunt pe fonduri europene. În 2012 nu au fost autobuze pe axe.

8.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2019

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., pentru anul 2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului municipiului Craiova, dl.Pîrvu Nelu, să voteze în Adunarea Generală a Asociaților S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., pentru anul 2019.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.171/2019.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară, S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. și dl.Pîrvu Nelu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 9.  Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru anul 2019 și a cuantumului contribuției de întreținere pentru persoanele asistate în cadrul Căminului Pentru Persoane Vârstnice Craiova

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâe și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă costul mediu lunar de întreținere pentru persoana asistată în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, în cuantum de 3.094 lei, pentru anul 2019.

Art.2. Se aprobă contribuția lunară de întreținere datorată de persoanele asistate în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova și/sau de susținătorii legali, în cuantum de 1.000 lei.

Art.3. Se aprobă modalitatea de calcul a contribuției lunare de întreținere datorată de persoana asistată în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova și/sau susținătorii legali, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.92/2018 referitoare la aprobarea cuantumului contribuției de întreținere pentru persoanele asistate în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova.

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară și Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea categoriilor de servicii sociale și a cheltuielilor eligibile pentru subvenționarea, în anul 2020, a asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, în baza Legii nr.34/1998 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâe și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă categoriile de servicii sociale, precum și cheltuielile eligibile pentru subvenționarea, în anul 2020, a asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale, potrivit legii, cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, în baza Legii nr.34/1998, a căror activitate se adresează beneficiarilor din municipiul Craiova, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pentru a beneficia de subvenții alocate de la bugetul local în anul 2020, asociațiile, fundațiile și cultele recunoscute în România care sunt interesate, pot depune documentațiile de solicitare, până la 30.09.2019.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară și Direcția de Asistență Socială Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei si statului de funcții ale Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pentru anul 2019

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâe și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă organigrama și statul de funcții ale Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pentru anul 2019, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane și Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 24 voturi pentru și 1 abținere (Vasile).

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Teatrului pentru Tineret și Copii „Colibri” Craiova, pentru anul 2019

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâe și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă organigrama și statul de funcții ale Teatrului pentru Copii și Tineret „Colibri” Craiova, pentru anul 2019, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane și Teatrul pentru Copii și Tineret „Colibri” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 13. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de administrare al dlui. Butari Mihai Vlad, administrator S.C. Salubritate Craiova S.R.L.

Dl. Consilier Local Mănescu:

Avem 3 puncte care au fost și în luna iunie. Executivul le-a retras de pe ordinea de zi și eu am crezut că aceste puncte vor fi reanalizate și se va veni într-o nouă formă cu ele. Singura modificare pe care am sesizat-o este că administratorul are dreptul o remunerație lunară... De unde are dreptul ăsta? În ce războaie l-a câștigat? Cumva în realizarea colectării selective a deșeurilor, în războiul din vara asta cu țânțarii pe care l-am câștigat? De unde această chestie că are dreptul să primească această sumă? De ce mărim salariul în acest moment? Problema noastră este creșterea salarială fiindcă se mărește salariul administratorilor acestor societăți. Este un lucru evident. Cum să nu se mărească? Eu aici constat că s-a mărit salariul, pe mine nu m-ați anunțat că s-a mărit până acum. În acest moment problema noastră este creșterea salarială. Asta este problema care ne preocupă pe noi. Și așa sunt sufocante salariile asupra bugetului primăriei. Trebuie să recunoașteți că este punctul cel mai nevralgic al bugetului. Și noi în continuare mergem pe această chestie. Aceste societăți nu spuneți că nu sunt ale primăriei, că abia acum 10 minute dădurăm pentru curățirea stradală 12 miliarde de lei. Dacă nu, aceste creșteri le vom găsi în taxele de la sfârșitul anului pentru 2020. Vă rog frumos, mai atenți la creșterile salariale. Sunt destul de mari salariile bugetare față de mediul privat. Ar fi bine să luăm un moment de respiro.

Dl. Primar Mihail Genoiu:

Toate cele trei societăți la care s-a făcut referire, Salubritate, Piețe și Târguri și RAT, sunt sub forma de organizare SRL. Ele au un administrator care are un contract de administrare, care acest contract de administrare de care ziceți dvs. acolo a fost aprobat prin HCL, fiecare la vremea lui. În acest contract de administrare era prevăzut că indemnizația administratorului este la nivelul viceprimarului. Așa a fost prevăzut. La vremea respectivă, când a fost numit, a încheiat contractul de administrare cel de la Piețe, la nivelul maxim al indemnizațiie viceprimarului. Ei au primit dintotdeauna nivelul maxim al indemnizației viceprimarului. Așa au primit, așa am stabilit noi: nivelul maxim al salariului viceprimarului. La ora aceasta un control al Curții de conturi a stabilit la Salubritate să se stabilească în Adunarea Generală a societății suma care variază datorită faptului că venitul viceprimarului este legat de salariul minim pe economie care este periodic modificat și din acest motiv și salariul administratorului trebuie modificat odată cu salariul minim pe economie și cu salariul viceprimarului. Asta solicită Curtea de Conturi. Vă rog să citiți decizia, dacă nu este pusă în materiale să o puneți la dispoziție. Noi nu facem acum decât să transformăm în cifre. În momentul în care s-a modificat salariul viceprimarului și s-a calculat și s-a trimis cu adresă la societăți cât este salariul viceprimarului și asta undeva în luna ianuarie 2019, exact ce zicea dl. Consilier Vasile, și acum când venim și transmitem suma fixă în ședința de consiliu local identică cu cea de atunci. Mă refer la sume brute. Dacă mâine se schimbă salariul minim pe economie, automat va trebui o altă ședință de consiliu să aprobăm

Dl. Consilier Local Mănescu:

De ce, dl. Primar? Ne luați de proști? Este limita de sus a salariului, nu este obligatoriu ca la un SRL să crească salariul administratorului. Spuneți niște lucruri care nu sunt adevărate.

Dl. Primar Mihail Genoiu:

Eu cred că nu v-am întrerupt. Avem niște proceduri, sunteți om tehnic, știți ce înseamnă procedura. Vreți să discutăm pe proceduri, discutăm pe proceduri. Dacă nu, ieșim în sală și ne punem poalele în cap. Acel cuantum de maxim a fost votat odată cu contractul de administrare. Dacă nu-l votați este altă treabă, dar nu-mi spuneți mie acum că majorăm. Cuantumul de maxim a fost votat în contractul de administrare la care a fost la fiecare la vremea lui. La piețe în 2012, la RAT când a fost. Fiecare a avut un contract de administrare. La vremea respectivă s-a stabilit nivelul maxim de indemnizație a viceprimarului. Acum nu facem decât să-i punem cifra aceluiași nivel maxim.

Dl. Consilier Local Mănescu:

Eu întreb salariul cât este nu nivelul maxim.

Dl. Consilier Local Nicoli:

Stimați colegi, faptul că avem o societate pe Legea 31 ca persoană juridică de drept privat, ne aduce, ca pe orice asociat, în situația de a vota pentru administratorul care are semnătură și răspundere nelimitată în managementul societății la a-i stabili indemnizația. Repet, stimate domnule consilier, nu este salariu. Noi trebuie să putem să dăm cât se poate de mult acestor administratori pentru a ne onora în managementul pe care îl fac în companiile respective. Trebuie să știți că legislația veche pe care noi am votat vechiul contract de administrare, care stabilea o indemnizație pentru administratorii societăților care se găsesc sub autoritatea, nu în subordinea consiliului local al municipiului, o indemnizație egală cu cea a viceprimarului. Anulându-.se acea legislație prin apariția Ordonanței 109 și noi având contractul vechi bilateral stabilit prin negociere, remunerația și, dacă vreți dvs., indemnizația d-lui administrator a fost cea din contractul său de administrare. Conform principiului stabilității remunerației, astăzi suntem în situația de a îndeplini obligația Legii 31 și indicația Curții de Conturi de a-i pune cifra. Cum ea a fost din ianuarie stabilită de noi aici prin legislație pentru viceprimar, automat o are. Astăzi nu facem altceva decât introducem în contractul său de administrare această prevedere expresă a legii 31 care spune că adunarea generală stabilește, iar noi astăzi dăm doar un mandat reprezentantului nostru ca în adunarea generală a asociaților să voteze această indemnizație pentru administrator. Vă mulțumesc!

Dl. Consilier Local Vasile:

Vă mulțumesc frumos, dl. Președinte, și v-aș ruga să gestionați ședințele așa cum trebuie pentru că noi suntem la ședința consiliului local și nu venim aici să ne certe executivul pe noi. Referitor la acest punct de pe ordinea de zi, a vorbit toată lumea și nu a înțeles nimeni nimic. Când colegii mei spun că acestor administratori li se mărește salariul, au dreptate. Dvs. veniți și ne spuneți că nu li se mărește că dânșii atât încasează acum. Da. Că și-au mărit cu de la sine putere în ianuarie și acum dorim să intrăm în legalitate cu acest lucru. La ședința de data trecută când ați scos de pe ordinea de zi, am solicitat atât la comisii, cât și la ședință, cum vă solicităm și acum și refuzați sistematic, să ne prezentați un document la care face referire inclusiv dl. Primar, pe care îl cred pe cuvânt, dar nu vin aici să-mi povestească ce scrie în acte, ci vreau să-mi arate actele. De ce ascundeți acel raport al Curții de Conturi? Veniți și ne spuneți că facem acest proiect de hotărâre, peste tot în raport se face referire la acea decizie. Unde este decizia? Ce scrie în ea? Ce este de ascuns? Faceți referire la acea decizie a Curții de Conturi toți și în raport și peste tot însă de două luni de zile nu ne-o prezentați. Dl. Președinte, vrem să ne arătați acum acest document care stă la baza tuturor rapoartelor, dar pe care nu-l vede nimeni. Este secret? Eu înțeleg așa. Că a venit Curtea de Conturi și a zis așa: băi, băieți, voi trebuie să intrați în legalitate. Și noi, consilierii, scoatem cu mâinile încinse cărbunii din foc fără să știm ce scrie în acel document? Asta ca să înțeleagă și craiovenii de ce spun toți: nu ni se mărește că noi avem salariul ăsta. Păi îl aveți că l-ați mărit cu de la sine putere acum câteva luni și acum vreți să și legalizăm treaba. Să înțeleagă toți craiovenii că la aceste regii, salariul numai al administratorului este de 16 mii lei. Gândiți-vă că acești administratori au un aparat pus la dispoziție, au secretare, au șoferi, au mașini, au telefoane. La aceste regii sunt câte patru directori: administrator, director, director adjunct, director tehnic, director economic. Trebuie să știe craiovenii și vreau să facem un calcul câte miliarde de lei pe lună la fiecare regie ne costă managementul. Doar cei 4-5 oameni care conduc instituția. Nu este normal. Eu am apreciat faptul că au crescut salariile la bugetari, apreciez foarte mulți colegi din primărie care muncesc și poate sunt plătiți mai puțin decât merită, deși acum sunt satisfăcuți de salarii. Dar totuși, bugetarii de lux ai orașului pe banii craiovenilor trebuie stopați.

Dl. Primar Mihail Genoiu:

Eu înțeleg ce v-a spus și colegul dvs. că faceți campanie electorală, dar vă rog frumos, hai să ieșim din sala asta să o facem. Nu v-am întrerupt nici măcar o clipă. Am ascultat cu tenacitate tot ce ai spus. Ceea ce faceți referire la ora asta, nu este nici cea mai mică majorare de salariu. Este contractul de administrare pe care l-a avut și dl. Sirop. Același contract. Singurul lucru care este, cuantumul, pentru că s-a schimbat legislația și salariile au un alt nivel. În rest este același contract pe care vi-l dă dl. Sirop să-l citiți când era dânsul administrator pe maxim. Nu l-am inventat eu, nu l-am inventat noi în consiliul ăsta de acum, este un contract care vine din urmă și care nu a fost modificat. Nu facem acum decât să-i spunem pe nume. Aceeași organigramă a fost întotdeauna, același număr de directori mulți de care vorbiți dvs. au fost întotdeauna. Singurul lucru care poate să fie acum mai bun decât oricând este curățenia orașului pe care oricine o poate constata. Hai să terminăm cu chestiile acestea. Decizia Curții de Conturi, ca orice decizie a curții de conturi, este publică și este pe site-ul Curții de Conturi. Vi se va pune și în mod special la dispoziție.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă modificarea art.3 alin. 4 din contractul de administrare al dlui.Butari Mihai Vlad, administrator al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., care va avea următorul conținut:

„În calitate de administrator, are dreptul să primească o remunerație lunară în cuantum de 16640 lei”.

Art.2. Se mandatează dna. Rezeanu Marinela, reprezentantul municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaților a S.C. Salubritate Craiova S.R.L., să voteze modificarea aprobată la art.1 din prezenta hotărâre și să semneze actul adițional la contractul de administrare încheiat între S.C. Salubritate Craiova S.R.L. și dl. Butari Mihai Vlad, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.4/2017.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, S.C. Salubritate Craiova S.R.L, dl. Butari Mihai Vlad și dna. Rezeanu Marinela vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 17 voturi pentru, 6 voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Diaconu, Câplea, Mănescu) și 2 abțineri (Sirop, Cosman).

 • 14. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de administrare al dlui. Maracine Alin Madalin, administrator S.C. Piete si Târguri Craiova S.R.L.

Dl. Consilier Local Sirop:

M-am abținut să comentez la punctul anterior, deși dl. Primar mi-a rostit numele și aveam dreptul automat să-mi dați cuvântul. Speța este aceeași la toate cele trei SRL-uri. Dacă tot eram obligat pentru motiv de incompatibilitate să mă abțin la vot pentru că am fost în conducerea Salubrității și atunci 5 ani nu am voie să votez proiecte legate de salubritate, atunci am ales să nu vorbesc la acel punct și să vorbesc la acesta.

Dl. Director Ovidiu Mischianu:

Cu permisiunea dvs., SC Salubritate este parte componentă în consiliul de administrație la SC Piețe. V-aș recomanda să nu vorbiți.

Dl. Consilier Local Vasile:

Continui să vă cer și fac asta de două luni de zile și o să vă cer și la punctul următor. Tot acest proiect de hotărâre are la bază și se face referire la un audit extern al Curții de Conturi din care onor executivul ne dă două citate. Noi vrem să vedem și solicităm să ne arătați acest raport, acest audit extern al Curții de Conturi pentru a ști și a vota în cunoștință de cauză pentru că singurul argument la aceste trei puncte este: urmare desfășurii unui audit extern al Curții de Conturi a României, au reieșit următoarele. Și ne spune că a reieșit că noi nu am mandatat consiliul de administrație să stabilească cuantumul. Noi asta facem acum, a propos de indemnizația maximă la nivel de viceprimar, că spune s-a stabilit în sarcina administratorului societății obligația ca în termenul stipulat în actul de control, act de control pe care nu-l avem și îl cerem de două luni, să facă diligențele necesare modificării contractului de administrare, ce facem noi acum, în sensul aprobării de către AGA a cunatumului remunerației administratorului. Adică noi astăzi stabilim cuantumul că este stabilit, trebuie să iasă viceprimarul, se știe. Nu. Astăzi stabilim cuantumul. Dacă vrem să le dăm salariul viceprimarului, le dăm, dacă nu vrem să le dăm salariul viceprimarului și considerăm că nu merită, nu le dăm. Dar nu ne mai induceți în eroare. Nu ne spuneți că facem c amp ani e electorală, nu ne spuneți că deja este stabilit salariul la nivel de viceprimar pentru că nu este, după cum scrie în raportul executivului, din care am citat, și vrem să vedem și documentele care stau la baza acestui proiect. De ce ne ascundeți raportul și auditul Curții de conturi de trei luni de zile? De ce? Vrem să votăm în cunoștință de cauză.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă modificarea art.3 alin 3 din contractul de administrare al dlui.Mărăcine Alin-Mădălin, administrator al S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., care va avea următorul conținut:

„În calitate de administrator, are dreptul să primească o remunerație lunară în cuantum de 16640 lei”.

Art.2. Se mandatează dl.Pîrvu Nelu, reprezentantul municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaților a S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., să voteze modificarea aprobată la art.1 din prezenta hotărâre și să semneze actul adițional la contractul de administrare încheiat între S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. și dl. Mărăcine Alin-Mădălin, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.42/2017.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., dl. Mărăcine Alin-Mădălin și dl.Pîrvu Nelu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 18 voturi pentru, 6 voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Diaconu, Câplea, Mănescu) și 1 abținere (Sirop).

 • 15. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de administrare al dlui.Tănăsescu Marcel, administrator R.A.T. SRL

Dl. Consilier Local Sirop:

Așadar după lungi dezbateri și după dificultăți de a lua cuvântul pe probleme de incompatibilitate, ajung să-mi exprim punctul de vedere. În primul rând o precizare, dacă forma contractului, cum zicea dl. Primar, a rămas în linii mari neschimbată, fondul, dacă ne referim la cifre, eu aveam când am plecat de la salubritate, un salariu de trei ori mai mic, adică încasam 3500 lei net. Asta ca să fie foarte clar și să nu se facă vreo asociere de genul acesta. Raportat la performanțe, eu din câte îmi amintesc, orașul era incomparabil mai curat decât este acum. Dacă stăm să ne raportăm la cum se ridică gunoiul în momentul de față, sau la întârzierile care există, sau la utilajele din care curge zeama și avem mari, mari, mari deficiențe pe subiectul acesta, dar problema noastră cu aceste majorări este una de principiu. Nu avem nimic împotriva unor creșteri de salariu în esență, dar să fie pe criterii de performanță. Până la urmă, dacă ne raportăm la RAT, circulăm cu aceleași tramvaie învechite, obosite, aceleași autobuze prăfuite și neaerisite și înghesuite, inconfortabile pe perioada verii, nivelul de confort al cetățeanului este foarte scăzut în aceste mijloace de transport. Am votat la autobuze, că făceați referire mai devreme, am votat la autobuze de le-am pierdut șirul și numărul, Cred că am depășit peste suta de autobuze pe care le-am aprobat pe aici, prin consiliul local, cum spunea colegul vasile, cu spatele la zid, efectiv, pentru că ne-ați scos din capacitatea de a atrage fonduri europene, să acceptăm acest credit cu care nu am fost de acord, în esență, dar am zis să nu ne opunem progresului, așa cum îl vede onor administrația PSD. Acestea nu sunt lucruri cu care să ne lăudăm și nu sunt lucruri pentru care să-i premiem pe acești manageri. Faptul că într-adevăr, vreți să puneți în ordine niște lucruri care de fapt, se achită în forma asta de la începutul anului, și acum venim cu virgulele și o punem așa, să-i stea, pentru toată lumea, nu știu de ce o mai supunem la vot, dacă este o chestie pur tehnică și de fapt, se aplică deja. Înțeleg că este o problemă inclusiv de legalitate, dacă se aplică fără decizia noastră. Decizia Curții de Conturi, dacă a făcut această impunere, înseamnă că a constatat o ilegalitate pe acolo, hai să nu zic ilegalitate, poate este un cuvânt prea dur, a constatat o deficiență. Ce a constatat? Că se achită o sumă mai mare decât este prevăzută în hotărârile de consiliu local. Și venim acum și spunem: da, domne, ok, scuze, hai să o aplicăm retroactiv. Cum Dumnezeu facem să aplicăm chestia asta retroactiv și să stea și în picioare legal.

Că tot ziceți că facem politică, și așa mai departe, noi facem și politică în timpul liber. Aici încercăm să facem administrație. Chiar aș vrea un răspuns mai degrabă tehnic decât un răspuns dl dvs., dl. Primar, care aveți tendința câteodată să faceți politică pe aici, prin ședințele de consiliu. Chiar aș vrea un răspuns tehnic, juridic, pe această speță, să fim și noi lămuriți, să votăm în cunoștință de cauză, încă o dată, pentru că noi votăm aici oportunitatea, până la urmă, nu votăm legalitatea, dar eu vreau să mă asigur și că suntem în deplină legalitate. Și ca principiu, vom vota împotriva acestor majorări pentru că nu ni se pare că respectivii sunt niște manageri așa ultraperformanți. Să zic că de acum trei ani și până acum au triplat performanțele acestor societăți încât să merite salariu de trei ori mai mare. În plus, ne raportăm la salariile managerilor. La salariile subordonaților nu prea se omoară nimeni să umble. Vă mulțumesc!

Dl. Consilier Local Florescu:

Menționez încă de la început faptul că mă voi abține la acest punct, întrucât sunt unul dintre directori. Avem președinte de ședință, avem director, eu cred că poziția unui consilier local poate fi exprimată pe orice punct, legea ne interzice să votăm. Eu mă abțin de la vot, dar nu mă pot abține să nu-mi spun un punct de vedere pe un proiect în condițiile în care am pretenția că și cunosc despre ce este vorba într-o fostă regie și un actual SRL al Craiovei. Vreau să fiu bine înțeles. Ca liberal, nu am nimic împotriva creșterii salariilor sau creșterii veniturilor, dar să crească la toată lumea. Păi noi ne ocupăm numai de directorii generali? Eu cred că ar trebui corelat salariul sau indemnizația directorului general cu mai mulți factori, nu numai cu indemnizația viceprimarului. De ce n-am corela salariul directorului general cu salariile angajaților? Spre exemplu la RAT un sofer are 2000 lei și un director are 10 mii lei. Este corelat? Eu nu cred că este o corelare corectă, dacă ea există. De asemenea, trebuie să corelăm salariul directorului general și cu calitatea transportului public din oraș. Povestea frumoasă a autobuzelor pe care ne-a spus-o dl. Primar aici, ca pe o mare victorie.

Dl. Primar Mihail Genoiu:

Vorbiți pe lângă subiect. Subiectul de pe ordinea de zi nu este ăsta.

Dl. Consilier Local Florescu:

Â

Înțelegeți un lucru. Toată lumea face mo confuzie. Cuantumul maxim al salariului indemnizației viceprimarului a fost votat de mult. Acum îl cuantificăm în cifre. Asta este decizia Curții de Conturi, asta se întâmplă azi. Salariul a fost stabilit la nivelul indemnizației maxime în contractul de administrare.

Dl. Consilier Local Florescu:

Dl. Primar prezenta ca pe o mare victorie un împrumut pe care craiovenii îl fac la Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare. Adică ne bucurăm că ne împrumutăm. Eu nu m-aș bucura pentru acest lucru. Așa cum la Cluj s-a putut și în alte orașe din țară și din Europa, să se achiziționeze autobuze, că sunt electrice, că nu sunt electrice, pe fonduri europene, așa trebuia să se întâmple și la Craiova. Discursul așa de frumos putea să-l facă în 2012. Parcă astăzi s-a urcat pe scaunul de primar, nu din 2012. Eu știu că în Craiova PSD conduce din 2012.

Dl. Consilier Local Vasile:

Dl. Președinte, eu respect regulamentul de organizare și funcționare al consiliului local Craiova, așa că dl. Florescu mai are până la 5 minute.

Dl. Consilier Local Florescu:

Sunt de acord cu un singur lucru din ceea ce a spus dl. Primar: autobuze noi. Sunt pe același principiu. Craiova nu merită autobuze second hand.

Dl. Consilier Local Câplea:

La punctul numărul 5 privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, dl. Primar ne spunea vizibil iritat de activitatea de la RAT ca aceștia să stopeze orice demers și orice intenție de a achiziționa autobuze second hand. Era vizibilă iritarea d-lui primar în privința activității conducerii RAT. Acum ce facem, îl premiem, îi mai mărim salariul, pentru ce? Dacă și dvs., chiar unii dintre consilierii PSd sunteți nemulțumiți de activitatea RAT, de ce îi mai mărim salariul directorului?

Dl. Consilier Local Nicoli:

Stimați colegi, ne găsim la o societate comercială care în 1989, ea fiind prin 1947 înființată, avea 2900 de salariați și vreo 342 de autobuze și vreo 49 de tramvaie. Astăzi managerul acestei companii nu se bucură de stabilitatea locului de muncă și nu este salariat. Este un om care a negociat cu această societate să o conducă și eu spun că o conduce bine. Astăzi are 760 de salariați și bineînțeles că are doar 29 de tramvaie și 180 de autobuze.

Dl. Primar Mihail Genoiu:

Si mai are miliarde datorie lăsate de conducerea veche din urmă și la care în decembrie achită ultima rată.

Dl. Consilier Local Nicoli:

Corect și de aceea trebuie să spunem că un manager neavând stabilitatea locului de muncă, negociază o indemnizație care să îi asigure lui consturile necesare personale ca să poată conduce bine. Astăzi nu mărim nimic, ci doar scoatem în transparență publică pentru cei care nu știu ce înseamnă o remunerație și o indemnizație egală cu indemnizația maximă a viceprimarului, această cifră, atât.

Dl. Consilier Local Diaconu:

As vrea să vă întreb unde este negocierea? Ați făcut referire la negociere. Despre ce negociere vorbiți? Dacă nu le convine salariul și indemnizația pe care le-o propune Consiliul Local, să meargă în privat să muncească.

Dl. Consilier Local Nicoli:

Consiliul Local nu negociază, nu are acest drept, este doar un asociat. Trebuie să vă anunț cu plăcere că negocierea s-a purtat cu directorul de către consiliul pe care atunci îl avea, iar noi nu am făcut altceva decât am mandatat omul nostru să voteze. Nu se negociază cu consiliul local. Atenție, este societate comercială și este autonomă.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă modificarea art.3 alin. 4 din contractul de administrare al dlui.Tănăsescu Marcel, administrator al R.A.T. SRL, care va avea următorul conținut:

„În calitate de administrator, are dreptul să primească o remunerație lunară în cuantum de 16640 lei”.

Art.2. Se mandatează dl. Zorilă Dan, reprezentantul municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaților a R.A.T. SRL, să voteze modificarea aprobată la art.1 din prezenta hotărâre și să semneze actul adițional la contractul de administrare încheiat între R.A.T.SRL și dl Tănăsescu Marcel, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.92/2017.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, R.A.T. SRL, dl.Tănăsescu Marcel și dl.Zorilă Dan vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 18 voturi pentru, 6 voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Sirop, Diaconu, Câplea, Mănescu) și 1 abținere (Florescu).

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al S.C. Salubritate Craiova S.R.L.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului municipiului Craiova, dna.Rezeanu Marinela, să voteze în Adunarea Generală a Asociaților S.C. Salubritate Craiova S.R.L., regulamentul aprobat la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, își încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.24/21.07.2016.

Art.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane și S.C. Salubritate Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 23 voturi pentru și 2 abțineri (Sirop, Cosman).

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Craiova, în calitate de partener al Asociației „Centrul Național de Educare Canină”, în vederea organizării evenimentului chinologic „WINNER CUP 2019”, în perioada 11- 13 octombrie 2019 .

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă participarea municipiului Craiova, în calitate de partener al Asociației „Centrul Național de Educare Canină”, în vederea organizării concursului internațional al câinilor de salvare „WINNER CUP 2019”, în perioada 11-13 octombrie 2019.

Art.2. Se aprobă alocarea din bugetul local al municipiului Craiova, a sumei de 9.000 lei, în vederea organizării concursului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă încheierea contractului de parteneriat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova și Asociația „Centrul Național de Educare Canină”, în vederea organizării concursului prevăzut la art.1, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă Programul evenimentului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova, să semneze contractul de parteneriat prevăzut la art.3 din prezenta hotărâre.

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară, Serviciul Imagine și Asociația „Centrul Național de Educare Canină” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Craiova, în calitate de partener al Mitropoliei Olteniei - Arhiepiscopia Craiovei, în vederea organizării „Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodocși” 2019, la Craiova, în perioada 5-8 septembrie 2019.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă participarea municipiului Craiova, în calitate de partener al Arhiepiscopiei Craiovei - Mitropolia Olteniei, în vederea organizării „Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodocși 2019, ediția a VI-a”, în municipiul Craiova, în perioada 05-08 septembrie 2019.

Art.2. Se aprobă alocarea din bugetul local al municipiului Craiova, a sumei de 235.000 lei, în vederea organizării manifestărilor artistice incluse în agenda evenimentului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă încheierea contractului de parteneriat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova și Arhiepiscopia Craiovei-Mitropolia Olteniei, în vederea organizării evenimentului prevăzut la art.1, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă Programul evenimentului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova, să semneze contractul de parteneriat prevăzut la art.3 din prezenta hotărâre.

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară, Serviciul Imagine și Arhiepiscopia Craiovei-Mitropolia Olteniei vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 22 voturi pentru și 3 abțineri (Mănescu, Dindirică, Nedelescu).

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru elaborarea și prezentarea propunerilor de proiecte privind acordarea de finanțări nerambursabile din fondurile bugetului municipiului Craiova, alocate pentru activități de tineret de interes local, conform Legii tinerilor nr.350/2006

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă Regulamentul pentru elaborarea și prezentarea propunerilor de proiecte privind acordarea de finanțări nerambursabile din fondurile bugetului Municipiului Craiova, alocate pentru activități de tineret de interes local, conform Legii nr.350/2006, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Serviciul Imagine vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 24 voturi pentru și 1 abținere (Bărăgan).

 • 20. Proiect de hotărâre privind constituirea Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al municipiului Craiova și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia

Dl. Consilier Local Câplea:

Încă de la începutul acestui mandat, grupul consilierilor PNl din consiliul municipal Craiova a manifestat o atitudine de deschidere față de tineri și de propunerile acestora, așa că ne bucurăm să regăsim astăzi pe ordinea de zi acest proiect și vom acorda toată susținerea și voturile noastre însă dorim să vă atragem atenția în privința folosirii eficiente a acestui mecanism. Pentru că până acum, poate cel mai important proiect vi zând consultarea tinerilor și implicarea acestora în relația lor cu administrația, a fost cel al acordării de gratuitate pe mijloacele de transport în comun și să ne amintim care a fost rezultatul. Poze ale primarului și viceprimarilor cu acești tineri. Facem proiecte ca să ne facem poze cu tinerii și apoi să-i trimitem la plimbare? Este chiar pe subiect.

Dl. Consilier Local Dumitrache:

Vreau să mulțumesc atât colegilor de pe o parte cât și colegilor de pe partea cealaltă că reușim să votăm în unanimitate atunci când vorbim de problemele tinerilor și de soluțiile pentru tineri.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă constituirea Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al municipiului Craiova.

Art.2. Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al Municipiului Craiova, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Relații Publice și Management Documente vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 21. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.37425/2006, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și Cîrstea Magdalena-Viorica, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr.Cîrstea Magdalena-Viorica

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă modificarea contractului de concesiune nr.37425/17.05.2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și Cîrstea Magdalena-Viorica, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Cîrstea Magdalena-Viorica, în sensul înlocuirii formei de înregistrare a concesionarului din persoană fizică, Cabinet Medical Individual Dr. Cîrstea Magdalena-Viorica, în persoană juridică, S.C. Petcucris Dental S.R.L., reprezentată legal prin Iancu(fostă Cîrstea) Magdalena-Viorica.

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adițional la contractul de concesiune prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.238/2004 și nr.85/2006.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și S.C. Petcucris Dental S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Sport Club Municipal Craiova și cluburile sportive de junior, care reprezintă Sport Club Municipal Craiova în competițiile naționale, precum și cluburile sportive școlare

D-na Consilier Local Ungureanu:

Mă bucur că în sfârșit facem un protocol de colaborare între Clubul SCM și anumite cluburi de copii care fac sport în Craiova. Îmi pare rău că nu sunt de ajuns de multe săli unde să se antreneze, unde să facă și ei sport și noi nu facem nimic pentru acești copii. Sunt foarte supărată, dl. Primar, că ați promis că vor intra la sala Polivalentă copiii până la 14 ani gratuit și nici până în ziua de azi de un an și cred că o lună nu ați permis acest lucru. Facem protocol de colaborare, dar nu-i lăsăm să vină să vadă la Sala Polivalentă niciun fel de joc colectiv, decât cu bani. 10 lei este fo arte mult, încă o dată vă precizez, pentru copii ca să plătească să vină împreună cu părinții la sală. Foarte mulți nu mai au bani și nu pot să vină să vadă un meci de handbal, sau de volei sau de baschet. Vă rog de un an de zile să luați atitudine și tot nu luați. Vă rog încă o dată să dați voie copiilor până la 14 ani să intre gratis în Sala Polivalentă pentru că a ajuns goală. Nu mai vin nici 30 de spectatori.

D-na Consilier Local Predescu:

Acest proiect privea un singur lucru: conform legii, anumite federații și sunt arătate care dintre acestea, obligă ca exhipa de seniori, pentru a funcționa în campionatul de seniori, să aibă echipă de juniori. Despre asta este vorba.

Dl. Primar Mihail Genoiu:

D-na Ungureanu, cred că este pentru prima dată când încercăm și realizăm o abordare concretă a sportului de masă din Craiova. Sportul este într-o cădere totală în toată țara. Performanțele care se fac la ora aceasta, se fac individual pentru că acel sport în școli a căzut la cel mai de jos nivel. Accesibilitatea copiilor în bazele sportive a fost restricționată din ce în ce mai mult, iar orele de sport practic au dispărut din școli. Eu nu pot să fac prea mari intervenții la nivel național, dar cel puțin la nivel local eu spun că ceea ce am făcut în ultima perioadă sunt lucruri care vor relansa sportul în Craiova, în sensul că la ora asta stadionul de atletism pe care vor avea accea din nou atleți, din nou copii care sunt dornici să facă acest sport și este un sport de masă care nu înseamnă niște costuri fo arte mari, este un sport pe care poate orice copil să devină un fan al acestui sport și să îl practice pentru că nu este un sport foarte costisitor. Și acest stadion se ridică pe zi ce trece. Îl vedeți cu ochii. Duceți-vă să-l vedeți zilnic. Bazinul de la Carol care mai are puțin și va fi dat în folosință circuitului și vrem să-i facem un regulament în așa fel încât toate școlile să poată să aibă acces la acest bazin. Toate școlile care își fac o clasă de înot să poată să fie selectate talentele din acest sport. Problema este că toate școlile din oraș trebuie să înțeleagă că baza sportivă a școlii, sălile de sport, terenurile de sport, pe care am început acum și la ora la care vorbim sunt trei patru școli în același timp unde se asfaltează terenurile de sport din școli și a început în forță asfaltarea acestor terenuri, sunt ale tuturor copiilor. Față de ceea ce ați spus dvs. vis a vis de Sala Polivalentă, cer consiliului de administrație să sancționeze conducerea Sălii Polivalente pentru faptul că nu au dus nici până la ora aceasta la îndeplinire ceea ce le-am solicitat vis a vis de copii. Ca să vedeți că nu de la mine a plecat.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă Protocolul de colaborare între Sport Club Municipal Craiova și cluburile sportive de juniori, care reprezintă Sport Club Municipal Craiova în competițiile naționale, precum și cluburile sportive școlare, în vederea folosirii în mod gratuit a Sălii Sporturilor “Ion Constantinescu”, din municipiul Craiova, str.Brestei, nr.4, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și Sport Club Municipal Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 23. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului privind selectarea societăților comerciale care vor executa lucrări de reparații drumuri, după spargere, pe raza municipiului Craiova

Dl. Consilier Local Vasile:

Cu tristețe vă spun că am 11 ani de zile în acest consiliu local și nu am întâlnit președinte de ședință care să nu dea cuvântul unui consilier local. Vă respect ca și persoană, dar ca președinte, vă rog să citiți regulamentul de organizare și funcționare în baza căruia eu voi sesiza Instituția Prefectului cu privire la ceea ce s-a întâmplat și nerespectarea acestui regulament de organizare și funcționare. Referitor la punctul acesta și vă rog să nu întrerupeți, așa cum ați întrerupt colegii mei spunându-le că nu sunt la obiect, dar în momentul în care colegii mei au întrebat pe dl. Primar despre spectacol, le-a răspuns o jumătate de oră despre autobuze și noi l-am lăsat.

Referitor la acest punct, acest punct este extraordinar de important, poate cel mai important de pe ordinea de zi pentru că aceste lucrări de reparații după spargere pe raza municipiului Craiova, ne dau tuturor participanților la trafic mari bătăi de cap. Aproape peste tot pe unde aceste firme intervin, și reabilitează după spargere, asfaltul se lasă, se crează cratere, Craiova arată ca după un război. Deci acest regulament și aceste firme trebuie tratate cu maximă seriozitate. Practic în acest proiect de hotărâre, modificăm regulamentul privind selectarea acestor societăți. M-am uitat cu foarte mare atenție, nu spun că este bine sau este rău, dar se modifică un singur lucru în acest regulament și anume, să nu mai selectăm aceste societăți în primul trimestru al anului, ci să le selectăm pe toată perioada anului. Nu am înțeles din expunerea de motive de ce trebuie să facem acest lucru. Deci nu am înțeles deloc de ce. Poate este bine, poate nu este bine, dar nu am înțeles de ce trebuie acum, aproape la sfârșitul anului să schiumbăm perioada de selectare din primul trimestru al anului în toată perioada anului. O să fiu fo arte atent să văd dacă în perioada imediat următoare vreo firmă de casă a PSD vrea să se autorizeze și nu mai are răbdare până în ianuarie. Dacă tot vrem să facem un lucru bun, haideți să profităm de ocazie și să modificăm acest regulament privind selectarea societăților comerciale în sensul de a schimba fraza care spune că aceste societăți trebuie să aibă în proprietate, sau un alt act, o serie de utilaje și să-i limităm la „în proprietate” fiindcă altfel poate să vină o firmă cu două lopeți, cu trei contracte de închiriere pe utilaje, gen buldoexcavator, autogreder și ce mai scrie acolo, după care, după ce se autorizează, acele contracte le poate rupe și ne trezim cu doi lopătari care încurcă orașul. Deci să aibă în proprietate. Mai mult decât atât, deși se solicită acestor firme pentru a fi selectate în vederea reparării de străzi, o serie de mijloace fixe gen buldoexcavator, pikamer, li se solicită să aibă greder. Poate este bine, păoate nu este bine. Eu știu că grederul nu are ce să facă la reabilitarea în urma branșamentelor în oraș. Cu grederul faci toată strada, când o faci. Dar nu se pune să aibă mijloc de transport deșeuri autorizat pentru că aceste firme care reabilitează, transportă bucăți de asfalt, cu fel de fel de camionete din care curge, din care cade prin orașul nostru mizerie și deșeuri fine. Un alt aspect dacă vrem să facem lucrurile așa cum este un oraș european în anul 2019. Cuantumul amenzilor dacă nu respectă toate aspectele de la art. 8 este de 2 mii de lei. Țin să vă spun că în momentul în care un cetățean dorește să facă un branșament, de exemplu la Compania de Apă nu îl ia nimeni în seamă până nu vine deja cu un contract cu firma de reabilitare. Poate este bine, dar pentru câțiva metri pătrați de reabilitare aceste firme încasează mii și zeci de mii de lei. O amendă de 2 mii de lei că nu au făcut treaba cum trebuie, este mică. Aș propune cuantumul să fie 20 mii lei. Deci la acest regulament să avem modificări în sensul în care utilajele să fie în proprietate, pentru că altfel, degeaba punem o listă de 2 mii de utilaje la firmă, dacă vin cu doi lopătari și cu 2 mii de contracte de închiriere ale acestor utilaje pe 10 ani, pe 20 de ani, după care după ce sunt acreditate de noi, renunță la contractele respective și ei rămân cu două lopeți. Deci să aibă în proprietate, să aibă mijloc de transport deșeuri autorizat așa cum li se cer și alte utilaje, air cuantumul amenzii să fie de cel puțin 10 mii de lei, dacă nu 20 mii lei. 2 mii de lei pentru lucrările pe care le fac aceste societăți este foarte mic.

Pentru că suntem la acest capitol și mai am un minut, o să fiu foarte scurt, nu am văzut și se leagă oarecum, pentru că aceste firme reabilitează după spargere. Eu nu am văzut pe site-ul primăriei la autorizațiile de construire la case, la locuințe colective, autorizări de spargere a străzilor pentru introducerea de rețele. Am autorizație de casă, dar eu nu am niciunde autorizație de spargere a străzii ca să-mi introduc apa și canalul. Cei de la Primărie când îmi fac recepția casei ar trebui să verifice cum am spart eu strada și cum am introdus apa și canalul. Este obligativitate ca să-ți introduci branșamentul de apă canal cu spargere. Că spargi tratuarul, că spargi toată strada, tu spargi. Și nu apare niciunde autorizația de spargere de străzi pentru branșamente. Trebuie să fim atenți atunci când mergem să recepționăm aceste construcții să vedem dacă au avut sau nu au avut autorizație de spargere a străzilor.

Dl. Primar Mihail Genoiu:

Ca să încep cu sfârșitul, să nu le amestec. La orice autorizație de construcție, urmează autorizația de spargere a străzii pentru branșament. Nu există. Cel care a spart strada fără autorizație de spargere a ei, indiferent că are autorizație de construcție,

suportă rigorile. Problema este alta, a apărut o problemă în ultimul timp datorită intensificării asfaltărilor că el are autorizație de construcție valabilă doi ani. În ăștia doi ani a preferat să facă casa și a lăsat într-adevăr branșamentul la sfârșit. Vine și se asfaltează strada și după asta vine să ceară autorizație de branșament. Și acolo s-a scurtcircuitat puțin treaba. Cele mai mari probleme care apar, apar pe accidentale. Dacă la autorizații există acest control, este riguros, mai scapă, cum ziserăți dvs., vine unul și face și fără autorizație de spargere a străzii, și scapă sau este prins și amendat, la avarii este cea mai mare problemă. Am pus în funcțiune de două luni de zile și la ora asta funcționează, după ce am avut o discuție cu toți furnizorii de utilități care sparg străzi: CEZ, Distrigaz, Compania de Apă, Termoficarea, Telecom și le-am cerut acest lucru și funcționează, există o platformă pe telefonul mobil în care orice intervenție de avarie este semnalată pe platformă. Este o platformă, dacă dl. Consilier este interesat, o să-l rog pe Claudiu Popescu să vă pună în legătură cu platforma. La orice avarie la care se pleacă, în momentul când dispeceratul dă înspre intervenții la Compania de Apă o avarie pe strada de, trebuie să o pună pe această aplicație. Dacă Corpul de Control constată și au fost foarte multe situații, că se lucrează la o avarie și ea nu este semnalată, în secunda doi este amendat. Deci această măsură a fost luată tocmai pentru a nu se face intervenții de care să nu fie sesizat Corpul de Control și Disciplina în construcții să verifice la reparația respectivă, chiar dacă este accidentală, dacă sunt toate documentele.

S-a cerut tuturor și la ora asta sunt sume foarte mari care s-au adunat, să se facă recepțiile la toate avariile. Datorită faptului că la aceste avarii și la ele se emite o autorizație de spargere de stradă, era o obișnuință să nu se mai facă recepția sau recepția să o facă CEZ să verifice dacă cablul a fost bine sudat, Distrigaz dacă conducta a fost bine sudată, Compania de Apă dacă a fost mufa reparată, în schimb, la compactare, la turnarea stratului asfaltic, nimeni nu mai face. S-au luat pe un an în urmă, tot anul 2018 toate autorizațiile care au fost de spargeri de străzi, s-a cerut verificarea și închiderea lor cu proces-verbal. S-au dus toate societățile aliniați în cârd la ISC să-și plătească toate taxele. Iar la ora asta, cine nu are proces-verbal de compactare a terenului la groapa respectivă sau la săpătura respectivă, nu i se face recepția și intră sub celelalte incidențe că a depășit termenul care i-a fost dat, de 5 zile și îl amendează Poliția Locală. Aș vrea, dl. Mateescu dacă este în sală, să-mi scoateți și mie o evidență a amenzilor date pe aceste săpături și pe aceste gropi pe 2017, 2018, 2019 să vedem, și eu sunt curios și îi arătăm și d-lui consilier evoluția acestor amenzi. Vis a vis de cuantum, acesta este stabilit prin regulamentul consiliului local la 2 mii lei. Legea permite un maxim de 2500 lei, putem să mergem până la maximul acesta și chiar vă propun să facem o modificare la regulament în cel mai scurt timp. Nu este diferență foarte mare, dar poate să repete amenda din 24 în 24 de ore. Și atunci intensificăm la maxim toate aceste controale, dacă și dvs. sunteți de acord pentru că și eu am obosit rugându-mă de furnizorii de utilități să-și repare în mod civilizat gropile și ceea ce distrug. Ceea ce facem acum, nu vrem decât să nu mai fie autorizați sau avizați anual pentru că la intensitatea amenzilor care se dau în ultimul timp, nu mai rezistă un an de zile. Deci cei care subcontractează asfaltatul străzilor cu toți ceilalți, că nimeni nu face direct, nu mai rezistă datorită amenzilor care le-au curs în ultimul timp, epntru că noi dăm amenda la CEZ, dar CEZ o dă subcontractorului. Și din cauza asta a apărut ca o necesitate să fie autorizați de două ori pe an sau nu știu cum este prins. Vis a vis de cuantumul amenzilor sau de orice altă modificare pe regulament, faceți scris și luna viitoare le prindem toate. Tot ce înseamnă înăsprirea acestui regulament, eu sunt de acord.

Dl. Consilier Local Vasile:

Deci nu modificăm acum prin amendament? Dar sunteți de acord ca utilajele să le aibă în proprietate. Asta e problemă gravă în Craiova cu reparația străzilor.

Dl. Consilier Local Nicoli:

Am spus că am pornit cronometrul și îi rog pe toți cei 14 colegi ai mei să vorbească că au 5 minute la fiecare punct. Vreau să spun că PSD nu are firme de casă. Îi îndemn pe social democrați să facă firme pentru că dacă știm bine și oamenii de la PNL, de la PSD, de la ALDE care sunt oameni de afaceri, îi fac fericiți pe salariații lor pentru că prin munca lor ceilalți duc acasă niște bani. Nu există firme de casă la niciun partid fiindcă prin lege este interzis partidelor să aibă firme de casă. Persoanele care sunt și membri de partid trebuie să fie felicitate dacă sunt administratori sau patroni de firme, indiferent de partid.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă modificarea art.2 din Regulamentul privind selectarea societăților comerciale care vor executa lucrări de reparații dru muri , după spargere, pe raza municipiului Craiova, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.18/2013, care va avea următorul conținut:

„Art.2. Depunerea dosarelor pentru procesul de selecție al societăților comerciale care vor putea executa lucrări de refacere drumuri și trotuare aparținând domeniului public al municipiului Craiova, se va desfășura pe tot parcursul anului”.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.18/2013 și nr.541/2013.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Servicii Publice vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Regenerare urbană în Municipiul Craiova prin revitalizarea zonei Cornițoiu”

Dl. Consilier Local Vasile:

La acest proiect de pe ordinea de zi ne propuneți aprobarea unui studiu de fezabilitate pentru un obiectiv de investiții, Dracula Park Land. Noi, consilierii PNl considerăm că trebuie să facem o dezbatere publică să întrebăm cetățenii orașului ce vor să facem pe acel teren de trei hectare și jumătate. Din discuțiile pe care le-am avut cu majoritatea cetățenilor n-a înțeles nimeni ce treabă are Craiova, Balta Craioviței cu Dracula și cu Oltenia și cu parcul. Ba mai mult decât atât, foarte mulți cetățeni își doresc în zona respectivă terenuri de sport, de baschet. Sa nu spuneți că acolo este prevăzut spațiu verde pentru că știm că legislația în vigoare pe mediu ne permite să construim pe 10% din suprafață, chiar dacă este pe mediu, deci, în consecință, vă rugăm să retrageți acest proiect de pe ordinea de zi și să organizăm o dezbatere publică să întrebăm cetățenii, în principal cetățenii Craioviței care știți că sunt aproximativ 30% din populație, ce și-ar dori să aibă în acea zonă pe cele 3 hectare și jumătate, cei 35 de mii de mp. Ideea dvs. nouă nu ni se pare bună deloc și este ideea d-nei Olguța pe care văd că o continuați și noi nu suntem de acord cu ea. Solicităm dezbatere publică.

D-na Consilier Local Ungureanu:

Vreau să vă rog frumos să luați în considerație și spusele colegului meu deoarece nu înțeleg de unde vine la Craiova, Dracula și Dracula Park. Eu cred că suntem cât de cât într-o zonă ortodoxă a României și cred că mi se pare incorect să punem numele unui parc de distracții Dracula Park. Sunt de acord că vrem să atragem turiști și cât mai mulți să vină în zona noastră ca să ne viziteze, să meargă la un parc de distracții, dar cred că întâi să ne gândim foarte bine ce vrem să facem, ce parc vrem să facem, nicidecum un parc înfiorător și cu fantome și vampiri care cred că nu trebuie să sperie copiii noștri și să vadă numai partea rea a acestui parc de distracții. Și eu propun să facem tot terenuri de sport, de baschet, de tenis pentru că este în vogă acum, toată lumea vrea să facă tenis, totuși să facem ceva pentru craiovenii noștri. Noi vrem să atragem tot timpul din afară să vină la noi. Păi, hai să vină întâi ai noștri să ne viziteze și să vadă toate punctele frumoase ale Craiovei. Vă mulțumesc.

Dl. Primar Mihail Genoiu:

Sunt două lucruri: denumirea, care vine din urmă, într-adevăr, și am preluat-o și am mers cu ea mai departe și studiul de fezabilitate care nu are o procedură legată de dezbatere publică și care are două etape: o etapă este cea de amenajare și de asanare a acestei zone, care la ora aceasta este o zonă insalubră. Vă dau ca exemplu parcul Hanul Doctorului în care în această primă etapă se curăță vegetația, se asanează, se execută alei, se montează bănci, se execută iluminatul public, ceea ce s-a întâmplat și la Hanul Doctorului. În a doua etapă este prevăzută posibilitatea de transformare a lui în parc de distracții. Nu este nicio legătură în ceea ce prevede studiul de fezabilitate și acel caracter pe care l-a exprimat d-na Ungureanu, de horror. Nu. Uitați-vă pe studiul de fezabilitate, este ceva pe sistemul parcului Eden din Balotești, de lângă București. Un parc de distracție pentru copii cu tot ceea ce înseamnă căsuțe de hobiți. Eden parc din Balotești puteți să intrați să-l vedeți. Cam același lucru este și verificați și studiul de fezabilitate. Ceea ce consider eu că noi suntem obligați în momentul acesta este să-l curățăm și să-l aducem la nivelul parcului Hanul Doctorului. Și parcul hanul Doctorului, din punctul meu de vedere, nu este finalizat. El nu a fost decât curățat, s-au scos aleile la suprafață că erau îngropate de pământ și de bălării și s-a refăcut iluminatul care exista. Deci a fost adus la lumină, dar funcționalitatea lui nu există. Acolo, la Hanul Doctorului a fost o solicitare făcută de către asociațiile de pescuit să se transforme într-un parc școală pentru copiii dornici să învețe pescuitul sportiv pe care ONG-urile de pescari amatori vor să gestioneze această școlarizare și să aibă acest specific. Este una din soluții. Bineînțeles că zona cealaltă poate să fie în continuare o zonă de distracție, dar funcționalitatea lui nu este foarte bine definită. Același lucru este și în partea cealaltă, parcul Cornițoiu. Am văzut și pe facebook discuții că nu poate să fie un parc de distracții între cimitir și biserică. Nu este vorba de zona din spatele Lidl-ului. Acela este teren privat. Acolo este teren privat pe care am făcut noi acum câțiva ani o expropriere și am casetat în lungimea lui acel canal care era descoperit și care aducea în perioada asta de călduri mari un miros insuportabil în zonă. Este vorba de zona de vis a vis de Lidl de pe george Enescu și până în apropierea intersecției de la Billa. Prima și prima etapă a studiului prevede curățirea zonei și consider că trebuie neapărat făcută.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Regenerare urbană în municipiul Craiova prin revitalizarea zonei Cornițoiu”, scenariul 1, având următorii indicatori tehnico-economici:

ETAPA 1

Total general (inclusiv TVA) = 9,339,989.82 lei

Total general (fără TVA) = 7,861,078.03 lei,

din care C + M (inclusiv TVA) = 7,668,728.90 lei

din care C + M (fără TVA) = 6,444,310.00 lei

ETAPA 2

Total general (inclusiv TVA) = 19,181,518.09 lei

Total general (fără TVA) = 16,131,182.51 lei,

din care C + M (inclusiv TVA) = 7,614,482.23 lei

din care C + M (fără TVA) = 6,398,724.56 lei

Total cumulat (Etapa 1 + Etapa 2)

Total general (inclusiv TVA) = 28,521,507.91 lei

Total general (fără TVA) = 23,992,260.54 lei,

din care C + M (inclusiv TVA) = 15,283,211.14 lei

din care C + M (fără TVA) = 12,843,034.56 lei

Durata de realizare:

 • -  20 luni (etapa 1), din care pentru etapa de execuție a lucrărilor prevăzute în proiect: 7 luni (Etapa 1)

 • -  6 luni (etapa 2), din care pentru etapa de execuție a lucrărilor prevăzute în proiect: 5 luni (Etapa 2),

prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul

Administrație Publică Locală și Direcția Investiții, Achiziții și Licitații vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 19 voturi pentru, 6 voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Diaconu, Câplea, Sirop) .

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea urbanistică, în vederea schimbării de destinație, din zonă de locuințe colective, în zonă mixtă de locuințe și servicii, în zona str.Ștefan cel Mare-str.I.L.Caragiale-str.Vasile Conta, generat de imobilul din str.Ștefan cel Mare, nr.6

D-na Consilier Local Ungureanu:

După cum se vede la documentație, sunt fel de fel de reclamații, încă o dată, la această construcție. Nu știu dacă știți mulți dintre dvs. acolo a mai fost o clădire P+2 mi se pare care a fost dărâmată pentru că nu a avut autorizație de construcție. Noii cumpărători știu foarte bine ce probleme au fost la acel teren și cred că locuitorii care stau în zonă la blocurile V, Z din Vasile Conta sunt îndreptățiți, efectiv, fiind la Nord să vină cu o construcție cu P+6. O construcție mai mică la un P+2, P+3, cred că ar fi mult mai rezonabilă pentru locuitorii din acea zonă și inclusiv pentru noi. Nu am nimic împotrivă ca să nu fie zonă numai de locuințe, asta nu ne deranjează pe nici unii dintre noi, dar un P+6 cu două etaje la subsol care nu cred că se vor realiza sub nicio formă că mulți au mințit din Craiova, care au construit blocuri, că fac locuri de parcare la subsol și nu au făcut nici unul s-au transformat în cu totul altceva, noi consilierii PNL, o să ne abținem la acest punct pentru că nu cred că este corect pentru locuitorii din zonă să pățească și ei așa ceva. Vă mulțumesc frumos!

D-na arhitect șef Gabriela Miereanu:

Referitor la regimul de înălțime raportat la blocurile din spate, având în vedere panta care o știe toată lumea că există între cota străzii Ștefan cel Mare la care se raportează regimul de înălțime al clădirii propuse și cota terenului amenajat aferent parterului blocurilor din spate, diferența rezultată față de corpul cel mai avansat față de blocuri, ar fi echivalentul unui P+3, așa cum și dvs. spuneți că ar fi corect. În ceea ce privește orientarea, orice clădire care se amplasează la nord față de o altă clădire, așa cum este cazul acesteia, nu arun că umbră. Motiv pentru care nu există o problemă legată de însorire. Distanța între corpul cel mai avansat de clădire propus prin PUZ și blocul din spate este între 9 și 10 m ceea ce permite pe impunerile regulamentelor interne ale primăriei de organizare de spații verzi, amenajarea în acea zonă a spațiilor verzi aferente care să creeze o protecție vizuală între blocurile din spate și ceea ce propunem aici. Este corpul cel mai avansat.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea urbanistică, în vederea schimbării de destinație, din zonă de locuințe colective, în zonă mixtă de locuințe și servicii, în zona str.Ștefan cel Mare - str.I.L.Caragiale - str.Vasile

Conta, generat de imobilul situat in municipiul Craiova, str.Ștefan cel Mare, nr. 6, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Termenul de valabilitate al Planului Urbanistic Zonal prevăzut la art.1, este de 10 ani de la data aprobării.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 18 voturi pentru, 1 vot împotrivă (Mănescu) și 6 abțineri (Ungureanu, Vasile, Florescu, Diaconu, Câplea,Sirop).

 • 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea urbanistică, în vederea schimbării de destinație, din zonă de locuințe colective, în zonă mixtă de locuințe și servicii, generat de imobilul situat in municipiul Craiova, bd.Dacia, nr. 66 C

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea urbanistică, în vederea schimbării de destinație, din zonă de locuințe colective, în zonă mixtă 5     ~                                                         5                                ~

de locuințe și servicii, generat de imobilul situat in municipiul Craiova, bd.Dacia, nr. 66 C, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Termenul de valabilitate al Planului Urbanistic Zonal prevăzut la art.1, este de 10 ani de la data aprobării.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 27.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 34/2019 referitoare la organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Craiova pentru anul școlar 2019 - 2020

Dl. Consilier Local Sirop:

În primul rând, un amendament la acest punct. Din nou primăria, executivul, nu a procedat corect. Acest punct a fost afișat cu mai puțin de 24 de ore înainte de această ședință. Deci ne-am trezit cu el că a apărut ieri, nici măcar o zi nu am avut la dispoziție să-l studiem foarte bine.

Dl. Primar Mihail Genoiu:

Să lămurim o chestie. Nu reproșați primăriei acest lucru, pentru că atunci a venit documentația de la Inspectoratul Școlar care de-abia nu știu când au avut ședința în sed ord. 29.08.2019                          38                                          FP 43-04, ver. 1

care au stabilit această rețea școlară și ne-au trimis-o nouă spre avizare. Deci noi oricum am băgat-o peste ordinea de zi pentru că atunci ne-a venit și ni s-a explicat că fără această rețea nu poate să înceapă anul școlar. Și ăsta a fost caracterul de urgentă pentru care am introdus-o peste ordinea de zi, dar întârzierea nu se datorează primăriei.

Dl. Consilier Local Sirop:

Am înțeles, dar tot de la PSD vine și întârzierea că acolo este și Guvernul, și Inspectoratul și tot. Hai să ne referim din nou la punctul de pe ordinea de zi că dați vina unii pe alții și de asta era normal să surprindem acest fapt. Vreau să readuc în atenție un punct care nu-mi este drag, dar este o problemă de fond a învățământului craiovean, anume ieri am avut vizita și cu greu au reușit să pătrundă în comisie 5 reprezentanți de la Colegiul Odobleja. Mă bucur că până la urmă a existat înțelegere și toleranță și au reușit să pătrundă să-și spună punctul de vedere. Acolo au fost niște discuții destul de aprinse cu argumente foarte pertinente, dacă mă întrebați pe mine. Oamenii solicită și-și apără punctul de vedere. A trecut deja un an peste aceste decizii de a duce unitatea Voltaire peste Odobleja și a da peste cap întregul program de acolo.

Dl. Primar Mihail Genoiu:

Haideți să lămurim o chestie. Nu transformați într-un capital electoral acest conflict. Este o problemă, astăzi am vorbit cu conducerea liceului și cu reprezentanții lor. Mâine la ora 12 am convocat o întâlnire între reprezentanții Colegiului odobleja și Inspectoratul Școlar pentru că această discuție din jurul Colegiului Odobleja și Voltaire, este efectiv o problemă a Inspectoratului Școlar. Noi suntem cei care administrăm rețeaua de clădiri și de spații. Și noi suntem cei care ne îngrijim să le reparăm, să le întreținem și am făcut inclusiv anul acesta investiții foarte foarte mari acolo. Vis a vis de spații disponibile, noi am făcut această lucrare tocmai datorită faptului că așa ne-a indicat Inspectoratul Școlar. Mâine avem această întâlnire ca să lămurim lucrurile. Haideți să nu mai amplificăm. Vă mulțumesc pentru prezență, am discutat cu dvs., mă adresez d-lor profesori, vă aștept în aceeași formulă sau altă formulă, dacă doriți, mâine, la ora 12 împreună cu conducerea ISJ-ului.

Dl. Consilier Local Sirop:

Dl. Primar, nu v-am întrerupt, cum le spuneți dvs. interlocutorilor cu care dialogați și vă intrerup, eu chiar nu v-am întrerupt pe dvs., dvs. tocmai m-ați întrerupt.

Dl. Primar Mihail Genoiu:

Dacă dvs. refuzați invitația mea de mâine, spuneți-mi de acum dacă în locul ei preferați acest circ pe care colegii de la partidul respectiv consideră că pot să-l folosească ca și capital electoral. Și atunci abandonăm orice discuție pe care o avem din punct de vedere administrativ. Eu din momentul acesta refuz să mai discut pe această temă.

Dl. Consilier Local Sirop:

M-ați întrerupt a doua oară. Nu mă supăr atâta timp cât o să mă ascultați, că acum am pornit cronometrul. Spuneam că am avut puncte de vedere pertinente, relevante, a fost d-na director acolo. Vorbeam despre rețeaua școlară. Colegiul Odobleja cred că face parte. Sau vreți să-i scoateți afară din rețea. Ce este asta? Este despre rețeaua școlară. Vreți să revin la întrebări și interpelări? Eu nu las subiectul ăsta, pentru că față de alții care au interese acolo, eu am un interes de suflet. Acolo am făxut eu școală și mă interesează. Se poate găsi o soluție mai bună de atât. Așadar, la momentul de față s-a interpretat greșit o argumentație. La momentul acela s-a considerat că există spații excedentare, dar pentru că erau închiriate niște spații fără legăcută cu cursurile prin spate pe acolo, prin zona atelierelor ș.a.m.d și din asta s-a luat argumentația că există spații. Este un conflict major acolo și vreți să-l îngropați, dar n-aveți cum să-l îngropați că tot iese la suprafață. Strict la subiect, mă refer la Odobleja care face parte din rețeaua școlară și pentru care trebuie să găsim o soluție.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă modificarea rețelei unităților preuniversitar particular din municipiul Craiova, pentru anul școlar 2019-2020, prin completare cu două unități de învățământ preuniversitar particular: Grădinița „Micul Prinț”, cu sediul în municipiul Craiova, str.Dealul Spirei, nr.60, respectiv Grădinița cu program prelungit ”Sfânta Tatiana”, cu sediul în municipiul Craiova, str.Amaradia, nr.15.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător anexa nr.2 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.34/2019, având forma prevăzută în anexa la prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și Inspectoratul Școlar Județean Dolj vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 19 voturi pentru, 1 vot împotrivă (Sirop) și 5 abțineri (Ungureanu, Vasile, Florescu, Diaconu, Câplea).

 • 28. Întrebări și interpelări

Dl. Consilier Local Nicoli:

Vreau să provoc executivul primăriei ca prin asociațiile de proprietari să realizăm cadastrele tuturor blocurilor și ale terenurilor dintre blocuri, astfel încât locurile de parcare să aibă un cadastru. Mă ofer să fac această activitate onorific alături de oamenii pe care îi veți desemna, dl. Primar, pentru că parcările suprapuse ale oamenilor, prin asociațiile de proprietari, pot fi o soluție. Blocurile proprietate nu au cadastru, terenurile dintre blocuri nu au cadastru, iar asociațiile de proprietari împuternicite prin legea codomeniului, pot să facă aceste cadastre și să le doneze primăriei. De ce? Este un interes clar al locatarilor de a avea blocurile înscrise în cărți funciare, precum și terenurile din jurul blocurilor. În felul acesta deblocăm o situație care trenează din 1991, pentru că puțini oameni au știut că pot să beneficieze de proprietatea terenului de sub case prin art. 36 din Legea nr. 18. Avem șansa să o rezolvăm, dl. Primar, și v-aș ruga să luați un considerare acest punct și să pornim, un exemplu, și eu am zis că acolo, în jurul Judecătoriei, care este o asociație destul de puternică și este un punct foarte aglomerat când discutăm de parcare, să putem să rezolvăm, ca un exemplu, acest lucru. Vă mulțumesc.

Dl. Consilier Local Câplea:

O singură întrebare pentru dvs. și acum la modul cel mai serios. Nu se poate să conduceți în halul acesta ședința. Vă este frică de dl. Primar? Efectiv, dacă dânsul se uită urât la dvs., ne tăiați microfonul. Vă spun sincer. Asta ați făcut. Se vede pe camere.

Dl. Consilier Local Diaconu:

Am o interpelare de la un grup de cetățeni plătitori de taxe și impozite care doresc să știe când Primăria Craiova, prin primar, pune în aplicare: Hotărârea nr. 172/28.04.2016, privind Legea nr. 112/1995 (reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, art. 1 din hotărâre); Legea nr. 231/2018 modificări la Legea 18/1991, art. 23, art. 24 și art. 27. Solicităm răspuns scris, spun dumnealor, iar în caz contrar se văd puși în situația de a se adresa organelor competente pentru abuz în serviciu, având în vedere că au vârste înaintate și nu pot aștepta până la infinit.

Cu tot respectul pentru dl. Primar, aș vrea să spun câteva vorbe despre creditele pe care le face Primăria Craiovei, împrumuturile mai exact, pentru reabilitarea clădirii primăriei și clădirea Palace, achiziția autobuzelor, tot prin credite BERD. Aș vrea să întreb de ce nu s-a făcut tot prin credit BERD și reabilitarea clădirii Colegiului Carol? Și aș mai adăuga faptul că o dezvoltare normală și fructuoasă se face prin credite europene, nu prin împrumuturi, prin credite nerambursabile. Vă mulțumesc!

Dl. Consilier Local Sirop:

Aș vrea și eu să revin și să întreb despre situația Colegiului Carol. Am fost întrebat ieri de către cineva din presă și mărturisesc că nu mai știu nimic despre acest subiect de când a fost exportat la București. Am mai întrebat la un moment dat, transmit mai departe întrebarea, ca sub formă de interpelare.

În același timp aș vrea să întreb cu caracter general la nivelul rețelei școlare, cam care este stadiul pregătirilor, adică școala începe în două-trei săptămâni și sunt convins că nu sunt toate unitățile pregătite. Vreau să știu o statistică elocventă pe acest subiect.

Fie că vă place sau nu, am mai întrebat dar m-ați cenzurat din toate pozițiile și indiferent că vă place sau nu, măcar la întrebări și interpelări trebuie să mă ascultați. Situația de la Colegiul Odobleja unde înțeleg că s-au făcut progrese, s-a stabilit ieri o întâlnire, dar mă tem că oamenii nu mai au încredere în promisiunile dvs. pentru că de foarte mult timp au fost duși cu preșul, cu zăhărelul și acum trenează situația deja de un an de zile cu plângeri penale, cu instanțe, termene care se succed, fel de fel de probleme apărute, presiuni în consiliul de administrație, presiuni, până la urmă pe elevi, pentru că o doamnă profesoară explica ieri în comisie și era dureros de auzit, că elevii schimbă sălile de clasă de la oră la oră, se duc cu ghiozdanele la baie, ș.a.m.d., cursurile sunt de 40 de minute, sunt niște realități pe care trebuie să le cunoașteți.

Dl. Primar Mihail Genoiu:

Depășește nivelul unei interpelări. Ce să vă răspund eu la ce spuneți dvs.? Eu am o discuție cu liceul. Nu mai puneți întrebări că asta nici nu este întrebare măcar. Știu problema mai bine ca dvs., știu toate amănuntele de acolo, încerc de atâta timp să găsesc o soluție. Nu pot s-o rezolv fără Inspectoratul Școlar această problemă. De aceea i-am convocat împreună. Deci nu mai îmi spuneți problemele pe care le știu. Am o singură rugăminte, nu mai judecați politic acest caz că nu este un caz politic. Este un caz care trebuie rezolvat și punct. Să nu se mai suie nimeni pe el să-l transforme într-un capital politic.

Dl. Consilier Local Sirop:

Vă rog să mă credeți că dacă nu eram elev acolo, nu vă băgam în acest caz.

Dl. Primar Mihail Genoiu:

Vă invit în calitate de consilier lângă mine să-l rezolvăm.

Dl. Consilier Local Sirop:

Este prima dată când îmi adresați această invitație. Vă mulțumesc!

Dl. Consilier Local Florescu:

O interpelare concretă. Ce metode va folosi PSD să convingă consilierii locali să participe la ședințele de consiliu local de la primul și până la ultimul punct. Uitați-vă și dvs. cum arată o sală. Colaps pur și simplu. Colapsul de la ședința de consiliu local ne spune ceva și despre colapsul administrativ. Adică niște craioveni care nu au nicio legătură cu consiliul local, au avut răbdare să asiste, și bunul simț până la urmă, să asiste la ședința consiliului local și consilierii locali s-au ridicat și au plecat. În situația în care au probleme mai importante, să-și dea demisia. Cum să fii consilier local în Craiova și să nu te intereseze ce probleme ridică colegii? S-ar putea să avem opinii total diferite pe acest punct.

Dl. Viceprimar Bărăgan:

Nu ne mai jigniți. Știți și dvs. că la acest punct, întrebări și interpelări, rămân consilierii care au probleme. Eu nu pot să-mi oblig colegii să rămână. Vă rog să nu ne mai jigniți. Așa am făcut de fiecare dată. Noi suntem aici.

Dl. Primar Mihail Genoiu:

Hai să lămurim o chestie. V-am respectat și vă respect până la capăt. Nu a existat o ședință a consiliului local în care să nu vă ascult toate interpelările. Nu a existat niciodată. Dar nici nu pot să stau să mă certați dvs. aici sau să certați colegii. Sunteți coleg cu ei, certați-i pe sală, certați-i unde vreți dvs. dar nu mă certați pe mine pentru ei. Nu este obligatorie prezența lor la aceste interpelări. Și poate că plictiseala și plecarea lor este și datorită felului în care se deviază de la aceste interpelări la tot felul de alte probleme. Exact cum s-a început. Ori facem interpelări despre problemele orașului, ori începem să discutăm lucruri care ne folosesc în alte părți.

Dl. Consilier Local Florescu:

Atunci să introducem pe ordinea de zi un punct de diverse, așa cum se obișnuiește la toate ședințele românești, există un punct de diverse.

O altă interpelare: în Brazdă la Simplon există câteva mese pentru că n-o putem denumi piață agro-alimentară. Sunt câteva mese pe care le-a adus acolo probabil Serviciul de Piețe și Târguri. Oricum acolo trebuie făcut ceva. Fie se iau acele mese și se duc în spate unde eu am constatat că există spațiu, fie dacă rămân acolo, să se organizeze altfel spațiul și să se interzică depozitarea altor lucruri care nu sunt specifice, nu vreau să le spun care. Sunt farmacii în zonă și starea de curățenie lasă foarte foarte mult de dorit. Acolo trebuie intervenit, trebuie făcut ceva.

Dl. Consilier Local Vasile:

Sper să nu mai intervină cineva din executiv să ne certe. Suntem la întrebări și interpelări. Și am câteva probleme legate de calitatea vieții în orașul nostru, până la urmă. Pentru că în momentul în care executivul se laudă, și ne ceartă, și ne povestește, lumea aruncă ce vrea pe spațiile verzi, prin centrul vechi fiecare își întinde taraba cum vrea, ăla sparge trotuarul pe nu știu pe unde. O primă problemă - dacă vrobim de acel Dracula parc, am înțeles de la executiv că principalul obiectiv acolo este curățirea zonei. Păi de ani de zile acolo este depozit. Acum sunt trei grămezi de asfalt deșeuri mai mult sau mai puțin inerte pe care primăria le tolerează și nu ia niciun fel de amendă. Asfaltatorii de pe spațiul verde de la Dracula parc și-au făcut efectiv depozit de deșeuri inerte sau mai puțin inerte. Ați dat vreo amendă? Vreau să se meargă acum personal acolo să se dea amenzi dacă de doi ani de zile nu vedeți.

În centrul orașului, la fântâna arteziană unde toți copiii de doi-trei ani merg, aleargă după porumbei, Primăria Craiova a întins pe zeci de metri un cablu de curent, primăria sau un agent economic, dar nu cred că se cablează agentul economic așa. Deci există un cablu de curent de ceva timp de care se împiedică toți copiii mici. Nu știu cât este de sigur pus pe granit efectiv un cablu de curent și, mai mult decât atât, există acolo un bazar. Vreau să verificați acordul acelui agent economic acum, dacă are acord să pună atâtea umbrele, atâtea mașini de înghețată, atâtea tonete, atâtea jucării de nu mai ai pe unde să treci, la fântâna arteziană la Doljana. Mă scuzați că am ridicat tonul, dar ni se povestesc atât de multe proiecte și atât de frumos și atât de bine în orașul ăsta, iar pe noi ne mănâncă gunoaiele, ne cad copiii în centrul orașului, se împiedică, toată lumea face ce vrea.

Am vorbit de asfalt, o altă problemă. Acum o săptămână, două, pe str. Geniștilor, cineva a tăiat asfaltul. A avut autorizație, nu a avut, asfaltul nou. Vă rog să verificați cine a tăiat acest asfalt și dacă a avut autorizație pe str. Geniștilor, să mergeți de urgență acum și să eliberați spațiul verde dacă țineți atât la mult la spațiiul verde. Efectiv sunt munți de moloz, de asfalt și de pietriș și nu este de ieri de azi. Toți asfaltatorii și-au făcut depozit în acel spațiu verde în parcul Cornițoiu și vă rog frumos, să meargă Poliția Locală să verifice câți mp avem acord pentru Doljana că efectiv nu mai poți să mai mergi între Doljana și acea fântână, nu mai poți să circuli și neapărat luată măsură de urgență cu acel cablu de curent tot la același agent economic.

D-na Consilier Local Ungureanu:

Eu o să încep primul punct cu parcările. De când s-a anunțat în ziare că se va lua o taxă de 150 lei pentru un loc de parcare, cine îl apucă, adevenit o adevărată isterie în jurul blocurilor din centru unde chiar nu există atâtea locuri de parcare câți locatari sunt acolo. Nici cât numărul de apartamente, nu vorbim de cele care zicem că le licităm dacă au mai mult de două mașini, deși pot să fie soț și soție, stau de 30 de ani, au mașini fiecare, cum procedăm cu ei, asta este o mare problemă. Nu vreau să ajungem în Craiova să ne împușcăm cum se aude că trag focuri de armă să se bată pe un loc de parcare. Vă rog frumos să luați în considerație propunerea mea ca să fie lucru foarte clar câte locuri vor fi, cum le facem, cine are voie acolo, cine poate să intre. Nu se poate să-i înrăim pe oameni să ajungem pur și simplu toată Craiova să devină un război total pentru aceste locuri de parcare. Vă rog frumos în primul rând asta.

Aș vrea să vă rog frumos să bugetați pentru spitalul de Neuropsihiatrie, de fapt la Neurologie o secție de ATI întrucât bolnavii sunt aduși acolo să li se facă investigații și în momentul când se agravează boala, iar sunt mutați de salvare la Spitalul nr. 1 unde este singura secție de ATI. Nici la Spitalul Filantropia nu există nici măcar un salon de ATI unde vin și acolo destul de grav bolnavi, doar la Spitalul nr. 1 . Vă rog din suflet, luați în considerare bugetarea că înțeleg că sunt anumite costuri, și înființarea la Neurologie a unui salon de ATI.

Vă rog la intersecția str. Eroilor cu str. Dimitrei Bolintineanu, în spatele Bujorului, complexului făcut unde cred că inițial a fost un număr de blocuri, după aceea au devenit mult mai multe blocuri, se mai construiește și acolo în spate alt număr de blocuri, nu știu încă câte, dvs. poate știți. Str. Eroilor deja are o gaură foarte adâncă, nu se poate trece în ea din cauza mașinilor de grand tonaj care trec pe acolo și vreau să vă rog din suflet să faceți ceva cu acele două străzi din spate pentru că v-am mai cerut și data trecută să fie reparate pe cheltuiala constructorului, dar văd că nimic nu s-a realizat și nu s-au reparat acele gropi care sunt.

În următoarele minute vreau să vă spun că am primit răspunsuri de la dl. Director de la Filarmonică și vreau să vă rog frumos să primiți și dvs. aceste răspunsuri care miau fost mie date de directorul de la Filarmonică și directorul de la Opera Română. Nu sunt răspunsuri competente de doi manageri care se cred că ei conduc impecabil aceste instituții de cultură. Vreau să vă rog frumos să-mi explice dl. Director, să-mi dea răspuns în legătură cu evaluarea, a spus că evaluarea lui a fost perfectă și cei doi manageri de la Filarmonica din Ploiești și Filarmonica din Vâlcea nu au contracte cu Filarmonica din Craiova. Dânsul este pe un afiș al spectacolului carmina Burana împreună cu corul Filarmonicii din Craiova să ne spună cum au cântat atunci acești oameni dacă zice că nu există contract de colaborare între filarmonici, cum au cântat dânșii acolo. Toți cei din orchestră care cântă la Vâlcea săptămânal sau lunar care se duc acolo, cum sunt pontați, de cine sunt pontați, de cine sunt plătiți, ce contracte de colaborare au. În legătură cu dl. Hristescu care spune că i-a făcut contract din iunie, să-mi arate și mie ce salariu va primi, câte concerte va dirija dl. Hristescu Marius în stagiunea următoare și programele individuale p entru fiecare concert, să primesc și eu scris. Și să ne arate dl. Zamfir cum se respectă programul noii stagiuni în proiectul dânsului de management. Serviciile de publicitate spune că sunt competente, dar el a plătit 40 mii lei să li se facă reclamă la firma Evobrand și încă o firmă de publicitate și au venit 299 de spectatori spunând că este obligat doar 3% din venitul Filarmonicii să-l încaseze Filarmonica prin spectacolele pe care le dă, restul este obligația craiovenilor să plătească salarii, să facă ce vrea dânsul cu banii craiovenilor. Vă rog din toată inima să propuneți atunci ca și spectatorii să vină gratis întrucât și așa nu este o sumă fo arte mare care se încasează cu acești bani și nici nu atrage pe nimeni neaducându-se totuși cât de cât muzicieni de valoare ca să atragă publicul nou din Craiova și tineretul în primul rând, făcând numai spectacole gen Loredana și alt gen care nu au legătură cu Filarmonica.

Vreau să vă spun ceea ce-mi răspunde dl. Manager de la Operă. Spune că trebuie neapărat să angajeze un concert maestru întrucât vor fi probleme cu care se va confrunta instituția, deci premeditează niște probleme. Poate că nu știți că a făcut comisie de disciplină, am aflat și eu acum, prin aprilie, și a stat până la ora 3 dimineața să convingă niște oameni că trebuie să-l sancționeze pe dl. concert maestru violonist Dan Bozgan. Din ce am văzut eu și din ce văd eu, așa, spectacolele pe care le văd,

efectiv pe you tube, este un om sufletist, de mulți ani în Opera Română, nu înțeleg de unde s-a ajuns aici, și cum își permite dânsul la 30 de orchestriști să mai angajeze încă un concert maestru. În fine, am înțeles că va fi concursul și asta este. Ce vreau să vă mai atrag atenția pe lângă că spune că Bogdan Olaru nu mai poate fi angaj at, deși este un artist desăvârșit cu numai note de 10 la conservator, că pleacă în afară și dacă va lipsi. Păi dânsul cu d-na Renata Vari pleacă în Italia, țin concerte, a ajuns că este regizor, a ajuns să fie deja și participă în Italia și ei au voie să plece și să ia bani, bine mersi de la craiovenii noștri care muncesc pentru acești bani.

Nu în ultimul rând vreau să vă spun că nu-i permit acestui manager care își bate joc de mine, fiind consilier ales, dl. Primar, nu sunt nici angajata primăriei, nu primesc niciun ban de la niciun craiovean prin dvs., decât cei 1000 lei pe care îi primesc ca și consilier, să mă jignească și să spună că: o instituție de talia Operei Craiova nu poate fi guvernată de normele unei societăți comerciale cu activitatea de patiserie. Să-i fie rușine pentru acest răspuns pe care îl dă unui consilier municipal, nu mie personal, societate care am 60 de angajați. Deci să-i fie o mare rușine. Vreau să citiți ce mi-au scris mie dar semnate de dl. Manager și o să cer audit extern pentru că la Primăria Craiova este perfect. Nu s.a găsit nimic nelalocul lui, nu are spații dar primește 5 milioane 400 mii euro să se joace cu ei, să facă ce vrea. Poate nu știți că au fost plătiți cei an g aj ați în această vară, cum au fost plătiți care au fost pensionați și pentru ce au fost angajați, ce stagiune au avut în această vacanță.

Eu vă mulțumesc frumos că m-ați ascultat, sunt un om onest și cred că iubesc craiovenii fo arte mult și în consecință, mâține la ora 12, în locul d-lui Sirop voi veni eu cu dvs. împreună cu colectivul profesoral, întrucât, chiar dacă nu m-ați invitat, sper că nu vă deranj ează prezența mea și știu că dați din cap și nu vă convine, dar eu să știți că iubesc oamenii care fac bine craiovenilor și apreciați ceea ce facem și bine nu numai rău.

Dl. Primar Mihail Genoiu:

D-na Ungureanu, dacă vreți să încep eu cu dvs., eu vă primesc pe dvs. la aceste întâlniri ale mele, când vă voi invita eu. Restul aveți tot dreptul să fiți prezentă oriunde, oricând, dar numai acolo vă invit eu atunci când eu organizez ceva. Nu am organizat în calitate de președinte al consiliului local, ci am organizat-o la solicitarea acestor oameni și nu am nevoie de prezența dvs.

Dl. Nicoli nu mai este în sală, dar într-adevăr, este o abordare corectă a unei probleme în condițiile în care toată lumea vine și ceartă primarul. Văd că la ora asta cred că doriți foarte mult și vă apropiați foarte mult de acea situație în care o să vă cer să faceți interpelările scrise pentru că ați transformat această ședință și această porțiune a ședinței de interpelări nu în rezolvarea unor probleme cetățenești care sunt fo arte puține și efectiv într-un monolog fiecare spune of-ul lui. Atunci și eu o să vă solicit să le trimiteți scris și încheiem discuția. Deci această abordare este ok, este vorba de un sprijin în a rezolva problema parcărilor de la blocuri. Dl. Nicoli vine cu propunere și mai mult decât atât, în afară de o propunere tehnică, dorește să se implice. Din aparatul strict al primarului, din consilierii mei o să-i pun o persoană la dispoziție să se ocupe strict de această problemă de cadastrarea parcărilor și chiar vreau să felicit echipa de la servicii publice care a făcut la ora aceasta identificarea a peste 80% din locurile de FP 43-04, ver. 1

parcare din orașul Craiova, iar dl. Nicoli mai mult decât atât vine cu ideea de a le și cadastra.

Dl. Câplea, dacă sunt așa de fioros, stai, domne, cu spatele, să nu cumva să te sperii că pe Romeo în niciun caz nu l-am speriat. Nu l-am auzit să fie speriat și ne cunoaștem de vreo 10 ani.

Dl. Diaconu, vis a vis de prima parte, vă rog s-o faceți scris că sunt foarte multe legi acolo și o depuneți la secretariatul consiliului.

Vis a vis de împrumutul primăriei și Palace vreau să spun că valoarea de la Carol la ora aceasta este de 143 milioane, dacă nu mă înșel eu, se apropie de 40 de milioane de euro, lucru care nici nu cred că ne acorda BERD această sumă pentru că a fost un calcul și când am luat că dacă ne acorda mai mult, vă spun că solicitam să luăm 60 de autobuze. Dar acesta a fost plafonul din calculele lor, vis a vis de gradul de îndatorare și toate celelalte, acesta a fost plafonul. Deci nu puteam să luăm mai mult, iar Carol a ajuns și mă bucur că sunt profesori în școală, suma de reabilitare a Colegiului carol este de 143 milioane, studiul de fezabilitate s-a încheiat, a fost lungit cu un an de zile datorită faptului că s-a proiectat și ceea ce n-a fost proiectat până acum, corpul care deja era reabilitat. Datorită faptului că această clădire este o clădire monobloc și lucrează pe o suprafață foarte mare, are peste 160 m deschidere, lucrează în același timp, corpul care a fost reabilitat, a fost și el din nou fisurat datorită lucrului în timp a clădirii care este nereabilitată. Motiv pentru care a trebuit reproiectat, CNI a cerut reproiectarea și a acestui corp, a intrat și el în procesul de reabilitare, cu toate că în cursul anilor 2007 - 2009 a fost reabilitat. A fost și el prins. Treaba asta a durat aproape un an pentru că a trebuit tot proiectul refăcut, trimis din nou la comisia de cultură din cadrul Ministerului Culturii, au trebuit luate din nou toate avizele, a fost respins proiectul de vreo două ori de către Ministerul Culturii pentru că acolo sunt foarte multe elemente de patrimoniu și care cei din comisie au considerat că nu sunt destul de bine conservate. În sfârșit, la ora aceasta, săptămâna trecută a fost depus proiectul cu toate avizele și cu toate accepturile de la Ministerul Sănătății. Săptămâna următoare va fi comisia tehnică a CNI-ului în care sperăm că acest proiect va trece de comisia tehnică, vom avea și noi reprezentanți de la investiții în această comisie. După ce trece de comisia tehnică să intre în procedura de licitație, de proiect de execuție și execuție.

La piața de la Simplon, dacă nu mă înșel eu, dl. Florescu, eu am stat o perioadă destul de lungă de timp acolo, în dreapta cum te uiți la complex, era o piață prevăzută. Deci cum te uiți la complex în partea drepată dincolo de terasă nu mai există spațiu, între timp cred că a fost retrocedat și acea piață a fost dezafectată. Am mai încercat la un moment dat, eu m-am ocupat, în spatele complexului erau niște copaci acolo și se putea organiza și acolo o piață pentru că cartierul are nevoie de piață în zona aia. Nici acolo nu s-a putut pentru că între timp, cei cu Institutul Minier care aveau blocul din spate, au obținut actele pe Legea 844 și au obținut acest teren și l-au închis. Deci la ora aceasta, singura posibilitate de piațetă sunt acele măsuțe. Nu știu cum stau și ce statut au, dacă sunt legal așezați acei comercianți, în general sunt câteva băbuțe pentru care eu, personal, am tot respectul și de multe ori chiar cumpăr de la ele, chiar dacă nu am nevoie, din respect față de ele. Dl. Mărăcine, verificați și spuneți-mi și mie care este problema, să-i răspundeți și d-lui Florescu și să vedem dacă găsim o soluție să fie ceva civilizat. Este nevoie pe de o parte, dar, într-adevăr, nici așa pe jos nu este în regulă.

Dl. Mateescu, vedeți cu Doljana. Dacă nu au actele în regulă, dispar de acolo chiar azi.

Dl. Director Mateescu:

Nu a respectat acordul, a fost informat dl. Gâlea pentru a le ridica acordul de funcționare.

Dl. Primar Mihail Genoiu:

Astăzi dispar de acolo. Cu cablul vreau să-mi spună cei de la patrimoniu ce este cu cablul acesta din centru. Deci astăzi dispare de acolo și cablul. Nu a respectat acordul, pleacă de acolo cu cablu cu tot.

Deșeurile care sunt în Cornițoiu - le verificăm astăzi. Dacă sunt depozitate ilegal, amenzi de azi până când le ia de acolo și fac curat.

Pe str. Geniștilor este exact situația pe care am consemnat-o. A luat autorizație de construcție cu autorizație de branșament acum un an de zile, între timp str. Geniștilor a intrat în reparații. Când au început proiectările acestor străzi care sunt la ora aceasta în investiții, nu în reparații, am zis greșit, în 2014 a fost pachetul acesta. Erau 114 străzi. Îmi aduc aminte exact. La un moment dat s-a redus la 87. În acea zi s-a dat drumul la adrese la toți furnizorii de utilități să-și ia măsuri, să-și facă branșamente, să-și facă toate. S-au repetat de atunci adresele că din 2014 și până acum sunt 5 ani, anual de câteva ori pe an și s-au trezit toți furnizorii de utilități de pe toate străzile de acolo, nu numai pe Geniștilor, ne-am trezit cu cetățenii că săracii, fără nicio vină, aveau depuse la Distrigaz, la Apă, la CEZ documentele de un an de zile și au venit toți ăștia să le facem acum. În momentul când am sesizat treaba asta, dl. Mateescu s-a și dus și a și amendat pe cei care au lucrat, proprietarul a avut autorizația valabilă. Problema este că el putea să facă acel branșament de apă până a turna primul strat de asfalt și putea să-și facă lucrarea.Tot așa a stat până în ultima clipă, dar având autorizația valabilă s-a dus la constructor și a avut o înțelegere cu constructorul, tot nu este stratul de uzură turnat, fă-ți branșamentul că ai actele în regulă. Dl. Mateescu a verificat actele, într-adevăr erau în regulă și s-au înțeles. Iar eu am cerut să fie totuși amendată Compania de Apă că nu ne-a sesizat asupra acestei lucrări, iar mie să mi se prezinte, și atrag atenția încă o dată Maria Nuță, că nu mi-a venit până acum, factura firmei care lucrează la str. Geniștilor către Compania de Apă asupra acelei porțiuni care o reface. Compania de Apă la rândul ei, am înțeles că a încasat de la proprietar o sumă fo arte mare. Deci din acea sumă îi plătește constructorului, să nu mă trezesc că constructorul ne umflă nouă niște cantități să recupereze. Vreau să văd acea factură. Ți-am cerut acum două-trei săptămâni când a apărut cazul și a trebuit să-mi aducă dl. Consilier aminte să ți-o mai cer o dată. Este ultima dată când ți-o cer.

Cu parcările, v-am spus modul de abordare. Nu cred că este momentul să găsim acolo un moment în care să agităm noi oamenii. Vomprelua aceste parcări pas cu pas acolo unde este dorință.

Neurologia cu secția de ATI, sunt de acord cu dvs., am avut părinții amândoi trecuți pe acolo și știu ce înseamnă lucrul ăsta și sunt perfect de acord. Cred că nu greșesc, dar dacă greșesc dl. Cosman, vă rog să mă contraziceți, nu noi suntem cei care trebuie să stabilim înființarea unei secții de ATI. Depinde de Ministerul Sănătății. Că ne luăm noi angajamentul că putem să construim, să dorăm este altă discuție, dar prima și prima problemă este organigrama spitalului, cu medici, cu asistenți, ca să fie aprobată de Ministerul Sănătății. O să-l rog pe dl. Cosman să aibă o discuție cu managerul, să vadă exact care este circuitul și vă informăm.

D-na Consilier Local Ungureanu:

Este cererea dvs. Dvs. cereți managerului și acesta face adrese către Minister.

Dl. Viceprimar Cosman:

Nu permite construcția. Clădirea trebuie să asigure anumite circuite, anumite fluxuri, iar la Ministerul Sănătății nu ne-a aprobat acest lucru.

Dl. Primar Mihail Genoiu:

Intersecția str. Eroilor cu Bolintineanu, serviciile publice vă rog frumos să verificați ce a spus d-na Ungureanu acolo, în acea intersecție.

Răspunsul de la Filarmonică, eu vreau să spun că pârghiile pe care le am eu în privința acestor manageri de la Filarmonică și de la Operă, pentru că când e unul, când este altul, am avut discuții, dar au fost cele pe care le-am folosit la maximum, deci am trimis Corpul de Control al primarului, am trimis echipa de audit și într-o parte și în alta, am solicitat în mod expres Curții de Conturi să facă verificări și la una și la alta, și, dacă nu mă înșel eu, în acest moment, o altă comisie stabilită de dl. Viceprimar Bărăgan verifică ceea ce ați spus dvs., acele observații ale echipei de verificare a contractului de management în special cu acele incompatibilități la care ați făcut referier. Dacă se constată că sunt acele probleme, se va solicita revenirea și refacerea contractului de management de către o altă echipă. Vis a vis de comportament, de celelalte probleme, chiar este o problemă a fiecăruia cum este bine crescut și cum vorbește și cum se adresează. Pe mine nu cred că mă obligă nimeni să nu vă jignesc pe dvs. Mă obligă educația și felul meu de a fi.

Dl. Președinte:

Declar închise lucrările ședinței ordinare de azi, 29.08.2019. Vă mulțumesc pentru participare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Romeo Titus Radu

DIRECTOR, Ovidiu Mischianu


ÎNTOCMIT, Tudosie Ramona