Proces verbal din 28.11.2019

Proces verbal din data de 28.11.2019

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

PROCES - VERBAL AL ȘEDINȚEI

ORDINARE DIN DATA DE 28.11.2019

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Bună dimineața, domnilor consilieri! Vă rog să luați loc în sală pentru a putea face prezența. Dintr-un total de 27 consilieri, sunt prezenți 26 consilieri, 1 consilier este absent (dl. Marinescu). Sunt întrunite condițiile de legalitate pentru desfășurarea lucrărilor, ședința este statutar constituită și își poate desfășura lucrările.

Supun aprobării dvs. procesul-verbal al ședinței ordinare din data de 31.10.2019. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi.

Îl invit pe dl. Consilier Local Nedelescu Gheorghe să prezideze lucrările ședinței de astăzi.

Dl. Președinte:

Declar deschisă ședința ordinară a consiliului local al municipiului Craiova din luna noiembrie 2019.

Prin Dispoziția nr. 6971/21.11.2019, Primarul Municipiului Craiova, în temeiul prevederilor art. 133 alin. 1, art. 134 - 136, art. 155 alin. 1 lit. b, coroborat cu alin. 3 lit. b, art. 196 alin. 1 lit. b și art. 197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; Primarul Municipiului Craiova a convocat Consiliul Local al Municipiului Craiova, în ședință ordinară, în data de 28.11.2019, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova, având următorul proiect al ordinii de zi:

Ședința va avea următoarea ordine de zi:

 • 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Craiova, pentru perioada decembrie 2019-februarie 2020

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2019

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2019

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru activitățile aducătoare de venituri proprii ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2019

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2019

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al R.A.T. SRL, pe anul 2019

 • 7. Proiect de hotărâre privind stabilirea și aprobarea impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2020

 • 8. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.215/2019 referitoare la aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pentru anul 2019

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării municipiului Craiova în calitate de partener al Asociației Județene de Fotbal Dolj, în vederea organizării evenimentului Gala Fotbalului Doljean „Ilie Balaci”-ediția II-a, în data de 12 decembrie 2019

 • 10. Proiect de hotărâre privind alocarea de fonduri de la bugetul local al municipiului Craiova, pentru premierea sportivilor și antrenorilor, în cadrul evenimentului „Gala Sportului Doljean“, din luna decembrie 2019

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor destinate închirierii persoanelor și/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințe retrocedate în natură foștilor proprietari, în anul 2020

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor sociale, precum și în repartizarea locuințelor destinate închirierii din fondul locativ de stat, în anul 2020

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a două locuințe sociale

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1C, blocul T3, sc.4, ap.5

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bdul.Oltenia, nr.1C, blocul T3, sc.4, ap.13

 • 16. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe

5

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pentru atribuirea de spații cu altă destinație decât aceea de locuință, pentru sediu, către persoanele juridice și fizice, constituite în temeiul Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, Legii nr.14/2003 a partidelor politice, Legii nr.96/2006, republicată, privind statutul deputaților și al senatorilor și Deciziei Parlamentului European din 28 septembrie 2005 de adoptare a Statutului deputaților în Parlamentul European

 • 18.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului cadru de închiriere a unor spații disponibile excedentare din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova

 • 19. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea chiriei lunare pentru hotelul din incinta „Complexului Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal”, situat în municipiul Craiova, bd. Ilie Balaci, nr.8

 • 20. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Direcției de Asistență Socială Craiova a unor imobile care aparțin domeniului privat al municipiului Craiova

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere încheiate între S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. și agenții economici ce își desfășoară activitatea în Piața Centrală a municipiului Craiova

 • 22. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr.204924/30.12.2014 încheiat între Municipiul Craiova și Cabinetul Medical Individual dr. Balteș Liviu-Iulian.

 • 23. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 179201/08.12.2014 încheiat între municipiul Craiova și S.C. Platonida S.R.L

 • 24. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.125436/24.05.2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și Cabinetul Medical Individual dr. Burada Marcela-Claudia

 • 25. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.125284/31.03.2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și Cabinetul Medical Individual dr. Monawar Mihaela

 • 26. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.125150/28.01.2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și Cabinetul Medical Individual dr. Dogaru G. Carmen Adriana

 • 27. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.125262/21.03.2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și Cabinetul Medical Individual dr. Pătrașcu Janeta

 • 28. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.125261/21.03.2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și Cabinetul Medical Individual dr. Șerban Dorina-Varvara

 • 29. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.125260/21.03.2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și Cabinetul Medical Individual dr. Vladu Șuvaina Florin

 • 30. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.125263/21.03.2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și Cabinetul Medical Individual dr. Zorilă Sorin-Paul

 • 31. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.39234/23.05.2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și S.C. Cabinet Medical dr. Veleanu Liana S.R.L.

 • 32. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.469/2011 referitoare la atribuirea, în vederea închirierii fără licitație publică, către Partidul Național Liberal-filiala Dolj, a spațiului situat în municipiul Craiova, cartier Rovine, str. Nicolae Iorga, bl.21-43 parter

 • 33. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al municipiului Craiova

 • 34. Întrebări și interpelări

Supun aprobării dvs. Ordinea de zi care conține 34 de puncte . Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi.

Art.l.Se aprobă ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Craiova din data de 28.11.2019, prevăzută în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă suplimentarea ordinii de zi prevăzută la art.1, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Puncte peste ordinea de zi:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pe anul 2019

Supun aprobării dvs. punctul peste ordinea de zi. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi.

De asemenea, vă propun ca punctul peste ordinea de zi, să devina punctul 5 pe ordinea de zi, pentru a intra înaintea bugetului consolidat. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi.

 • 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Craiova, pentru perioada decembrie 2019-februarie 2020

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2019

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2019

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru activitățile aducătoare de venituri proprii ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2019

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pe anul 2019

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2019

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al R.A.T. SRL, pe anul 2019

 • 8. Proiect de hotărâre privind stabilirea și aprobarea impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2020

 • 9. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.215/2019 referitoare la aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pentru anul 2019

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării municipiului Craiova în calitate de partener al Asociației Județene de Fotbal Dolj, în vederea organizării evenimentului Gala Fotbalului Doljean „Ilie Balaci”-ediția II-a, în data de 12 decembrie 2019

 • 11. Proiect de hotărâre privind alocarea de fonduri de la bugetul local al municipiului Craiova, pentru premierea sportivilor și antrenorilor, în cadrul evenimentului „Gala Sportului Doljean“, din luna decembrie 2019

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor destinate închirierii persoanelor și/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințe retrocedate în natură foștilor proprietari, în anul 2020

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor sociale, precum și în repartizarea locuințelor destinate închirierii din fondul locativ de stat, în anul 2020

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a două locuințe sociale

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1C, blocul T3, sc.4, ap.5

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bdul.Oltenia, nr.1C, blocul T3, sc.4, ap.13

 • 17. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe

5

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pentru atribuirea de spații cu altă destinație decât aceea de locuință, pentru sediu, către persoanele juridice și fizice, constituite în temeiul Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, Legii nr.14/2003 a partidelor politice, Legii nr.96/2006, republicată, privind statutul deputaților și al senatorilor și Deciziei Parlamentului European din 28 septembrie 2005 de adoptare a Statutului deputaților în Parlamentul European

 • 19.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului cadru de închiriere a unor spații disponibile excedentare din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova

 • 20. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea chiriei lunare pentru hotelul din incinta „Complexului Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal”, situat în municipiul Craiova, bd. Ilie Balaci, nr.8

 • 21. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Direcției de Asistență Socială Craiova a unor imobile care aparțin domeniului privat al municipiului Craiova

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere încheiate între S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. și agenții economici ce își desfășoară activitatea în Piața Centrală a municipiului Craiova

 • 23. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr.204924/30.12.2014 încheiat între Municipiul Craiova și Cabinetul Medical Individual dr. Balteș Liviu-Iulian.

 • 24. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 179201/08.12.2014 încheiat între municipiul Craiova și S.C. Platonida S.R.L

 • 25. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.125436/24.05.2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și Cabinetul Medical Individual dr. Burada Marcela-Claudia

 • 26. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.125284/31.03.2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și Cabinetul Medical Individual dr. Monawar Mihaela

 • 27. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.125150/28.01.2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și Cabinetul Medical Individual dr. Dogaru G. Carmen Adriana

 • 28. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.125262/21.03.2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și Cabinetul Medical Individual dr. Pătrașcu Janeta

 • 29. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.125261/21.03.2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și Cabinetul Medical Individual dr. Șerban Dorina-Varvara

 • 30. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.125260/21.03.2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și Cabinetul Medical Individual dr. Vladu Șuvaina Florin

 • 31. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.125263/21.03.2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și Cabinetul Medical Individual dr. Zorilă Sorin-Paul

 • 32. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.39234/23.05.2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și S.C. Cabinet Medical dr. Veleanu Liana S.R.L.

 • 33. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.469/2011 referitoare la atribuirea, în vederea închirierii fără licitație publică, către Partidul Național Liberal-filiala Dolj, a spațiului situat în municipiul Craiova, cartier Rovine, str. Nicolae Iorga, bl.21-43 parter

 • 34. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al municipiului Craiova

 • 35. Întrebări și interpelări

1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Craiova, pentru perioada decembrie 2019-februarie 2020

Dl. Consilier Local Mihai Marius:

Propun ca și președinte de ședință al consiliului local al municipiului Craiova pentru perioada decembrie 2019 - februarie 2020 pe domnișoara consilier Bianca Predescu.

Dl. Consilier Local Sirop:

Vreau să amintesc colegilor că ieri la ședința de comisie juridică am avut o propunere în persoana d-nei Adri ana Ungureanu să ținem cont de ea, să o supunem și pe dumneaei la vot, ca să ținem cont de noile realități politice. Vă mulțumesc.

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Avem două propuneri. Vom lucra buletinele de vot. O să vă rugăm să lăsăm acest punct spre final pentru a putea vota.

S-a supus la vot prin vot secret. După exercitarea votului, s-a dat citire procesului-verbal de validare.

Dl. Consilier Local Bețiu:

În urma votului privind desemnarea unui președinte de ședință în perioada decembrie 2019 - februarie 2020, în urma votului, cele două persoane, d-na Ungureanu Adriana, d-na Predescu Bianca, am avut 26 de voturi valabil exprimate, 1 vot anulat în urma unei absențe a d-lui Marinescu, d-na Predescu are 18 voturi pentru, iar d-na Ungureanu are 8 voturi pentru. Față de votul exprimat, se propune validarea alegerii d-nei consilier Predescu Bianca, care a întrunit numărul de voturi legale.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se alege președinte de ședință al Consiliului Local al Municipiului Craiova, pentru perioada decembrie 2019-februarie 2020, dna. Bianca Maria Carmen PREDESCU.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Biroul Relații cu Consiliul Local, Evidență Documente și Arhivă vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 20 voturi pentru, 6 voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea).

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2019

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Proiectul de hotărâre are avize favorabile de la toate comisiile de specialitate.

D-na Consilier Local Ungureanu:

Vreau să vă spun că nu suntem de acord cu rectificarea propusă de Filarmonica din Craiova, deoarece, după cum știți bine, are un buget de 12.871 mii lei adică 128 de miliarde și cu toate acestea, nu ajung banii pentru 154 de angajați. Vreau să întreb acești 386 mii lei pentru plata salariilor în luna noiembrie, deci nu ajung banii nici pe decembrie, chiar dacă se plătesc în ianuarie. Să ne spună și nouă câți bani au încasat de la București, deoarece corul în 20 și 21 au participat la un concert cu Sarah Bri ghtm an , pe 7 iulie și pe 28 iulie la Vâlcea au fost la concertul Vâlcea simfonic și la Carmina Burana. Să ne spună și nouă cât au încasat pe aceste concerte. La Ploiești au fost tot în concert corul și chiar nu au fost trecuți nici măcar pe afiș deși se știa foarte bine că vor cânta și aș vrea să-mi spună pe ce plătește punctual, să mi se dea răspuns, cei 11 mii pentru alocații chirii. Cui plătesc chirii de 11 mii lei. În consecință, cred că și cheltuielile celelalte sunt foarte mari și la Căminul de Bătrâni. Tot timpul se cer bani. Eu nu am văzut altceva să zică: facem și altceva decât cerem bani. În condițiile în care li se iau bani și acelor bătrâni. Vă mulțumesc!

Dl. Consilier Local Mănescu:

Acum suntem în situația previzibilă de altfel, de a folosi banii virați din fondul de dezvoltare și investiții pentru cheltuieli curente și cheltuieli de funcționare. Secțiunea de funcționare a ajuns practic să sugă tot bugetul orașului. Un oraș trebuie să privească spre viitor prin dezvoltare și investiții. Nu trebuie sufocat de un aparat care să consume tot bugetul local, cum se întâmplă în cazul nostru. Pe de altă parte, când vâd rectificări pentru plata salariilor din unitățile din subordine ca urmare a unor erori de calcul, eu nu cred că este asta cauza, dar mă rog, ca urmare a unor erori de calcul realizate de instituție, mă minunez de incompetența care domnește în toate unitățile primăriei. Domnilor, la începutul anului ar trebui să stabilim o sumă de subvenție pentru aceste unități care mai produc și venit și apoi să se descurce, să-și producă venit. Noi angajăm manageri în aceste unități pentru a le conduce, pentru a produce și venituri în aceste unități nu numai pentru a semna hârtii prin care să ceară subvenții de la primărie. Eu nu voi fi de acord cu acest punct. Vă mulțumesc!

Dl. Președinte:

Și eu vă mulțumesc, dl. Consilier! Rog direcția economică sau cineva de la Filarmonică, întrucât d-na consilier a pus câteva întrebări, dacă sunt în măsură să răspundă.

D-na Director Militaru:

Informațiile cerute de d-na consilier se regăsesc în evidențele celor de la Filarmonică. Noi nu avem în evidență datele solicitate de doamna.

Dl. Viceprimar Bărăgan:

Dl. Consilier Mănescu și d-na consilier, dvs. aveți dreptate în mare dar haideți să dăm Cezarului ce este al Cezarului și să tratăm cu maximă seriozitate această situație. Probabil că dvs., așa cum ați spus, ați observat că a fost o eroare din partea managementului de la Filarmonică, dar nu putem lăsa acei salariați fără salarii. Acesta a fost argumentul pentru care noi ne-am aplecat cu mare interes asupra speței pe care ne-ați prezentat-o atât dvs. cât și conducerea Filarmonicii. În schimb, o să o rog pe dna contabil, care se află în spate, să ne explice ce s-a întâmplat acolo.

D-na contabil la Filarmonică, Olga Costescu:

Bună ziua! Din păcate, atunci când s-a dat ultima variantă de buget în cazul nostru a fost o eroare de calcul privind partea salarială, eroare survenită mai mult din cauza faptului că eram împărțiți pe mai multe componente: aveam două controale la acel nivel, și vreo patru interpelări, și deși nu este o scuză, dar toți suntem oameni și uneori nu poți să fii împărțit în patru feluri ca să poți să fii bun pe toate. Din acest motiv am și venit și ne-am și asumat această eroare la acest moment, de calcul, privind acești 386 mii lei. Toți cei 386 mii lei vor merge strict pe partea de salariu pentru oameni pe articolul bugetar 10.01.01. În ce privește veniturile proprii ale Filarmonicii Oltenia la ora actuală ele sunt atinse, cele specificate prin buget. Dacă dvs. doriți, eu o să vă fac personal o adresă cu fiecare încasare care a fost realizată din ce ați cerut dvs. Ce pot să spun că pentru fiecare plecare a Filarmonicii Oltenia există contracte cu venituri încasate, venituri care au intrat în bugetul nostru și au fost utilizate pentru partea de proiect cu finanțare nerambursabilă pe care l-am avut în derulare anul acesta.

Dl. Președinte:

Supun aprobării dvs. proiectul de hotărâre. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2019, după cum urmează:

 • a) total venituri-633.489,00 mii lei (473.309,00 mii lei-veniturile secțiunii de funcționare și 160.180,00 mii lei veniturile secțiunii de dezvoltare);

 • b) total cheltuieli-638.476,00 mii lei (473.309,00 mii lei-cheltuielile secțiunii de funcționare și 165.167,00 mii lei-cheltuielile secțiunii de dezvoltare).

Art.2. Se aprobă bugetul propriu de venituri și cheltuieli rectificat al municipiului Craiova, pe anul 2019, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă bugetele de cheltuieli rectificate ale unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Craiova, conform anexelor nr.2-51 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă bugetul de cheltuieli rectificat al Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din municipiul Craiova, conform anexei nr.52 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă Programul anual de investiții 2019 rectificat, conform anexei nr.53 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Se aprobă bugetul de cheltuieli rectificat al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Craiova, conform anexei nr.54 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.156/2019.

Art.8. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară, Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din municipiul Craiova și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 19 voturi pentru și 7 voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea, Mănescu).

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2019 D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Proiectul de hotărâre are avize favorabile de la toate comisiile de specialitate.

Nu au fost înscrieri la cuvânt.- S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1.Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pentru anul 2019, după cum urmează:

a) total venituri-12.702,00 mii lei (veniturile secțiunii de funcționare);

b) total cheltuieli-12.702,00 mii lei (cheltuielile secțiunii de funcționare), conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.163/2019.

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară și Sport Club Municipal Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru activitățile aducătoare de venituri proprii ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2019 D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Proiectul de hotărâre are avize favorabile de la toate comisiile de specialitate.

Nu au fost înscrieri la cuvânt.- S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru activitățile aducătoare de venituri proprii ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.165/2019.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară și Liceul Teoretic „Henri Coandă” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 25 voturi pentru și 1 abținere (Ungureanu).

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pe anul 2019 D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Proiectul de hotărâre are avize favorabile de la toate comisiile de specialitate.

Nu au fost înscrieri la cuvânt.- S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1.Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pentru anul 2019, după cum urmează:

a) total venituri-13.278,00 mii lei (din care: veniturile secțiunii de funcționare-12.863,00 mii lei și veniturile secțiunii de dezvoltare-1 1 5,00 mii lei);

b) total cheltuieli-13.278,00 mii lei (din care: cheltuielile secțiunii de funcționare-12.863,00 mii lei și cheltuielile secțiunii de dezvoltare-1 1 5,00 mii lei),

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.164/2019.

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară și Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2019

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Proiectul de hotărâre are avize favorabile de la toate comisiile de specialitate.

Nu au fost înscrieri la cuvânt.- S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2019, după cum urmează:

 • a) total venituri - 1.002.025,00 mii lei;

 • b) total cheltuieli - 1.014.402,00 mii lei,

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.167/2019.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 19 voturi pentru și 7 voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea, Mănescu).

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al R.A.T. SRL, pe anul 2019 D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Proiectul de hotărâre are avize favorabile de la toate comisiile de specialitate.

Nu au fost înscrieri la cuvânt.- S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A.T. SRL Craiova, pe anul 2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dl.Zorilă Dan, să voteze în Adunarea Generală a Asociaților R.A.T. SRL Craiova, rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.169/2019.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară, Zorilă Dan și R.A.T. SRL Craiova, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

8. Proiect de hotărâre privind stabilirea și aprobarea impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2020

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Proiectul de hotărâre are avize favorabile de la toate comisiile de specialitate. Numai o singură comisie, prima nu avea cvorumul, dar cele de fond au avize favorabile la toate comisiile.

D-na Consilier Local Ungureanu:

Așa cum se pun taxe și impozite la clădirile care sunt neîngrijite de 500%, vreau să propun și eu la terenurile care sunt în paragină, lăsate de proprietari neîngrijite, unde vin și depozitează gunoaie, să punem și pe aceste terenuri o taxă suplimentară la impozitare ca să fie îngrădite și să nu mai lase să deranjeze locuitorii din zonă și trebuie să suporte mirosurile și debandada de pe aceste terenuri.

Al doilea punct la care vreau să vă rog frumos este în legătură cu taxa care se va lua pe parcare la autoturisme. Vreau să vă rog frumos să aveți fo arte mare grijă întrucât nu vrem să ajungem să se bată cetățenii Craiovei în parcările blocurilor și, drept urmare, stabiliți clar ce taxă băgăm, cui băgăm, ce plătesc suplimentar, ce scoatem la licitație ca să nu ajungem la niște încăierări pentru că nu este cazul să facem așa ceva în Craiova. Și, de asemenea, vreau să vă propun, dacă tot băgați taxa aceasta de parcare, să băgăm și camere de luat vederi pentru aceste parcări întrucât, ați văzut foarte bine, sunt atacate mașinile și infractorii sunt pe toate străzile. Vă mulțumesc!

Dl. Consilier Local Vasile:

La acest punct votăm și stabilim taxele locale pentru anul 2020. Aș începe prin a spune să le fie rușine celor care au organizat dezbaterea publică de ieri. Dezbaterea publică într-un oraș cu sute de mii de cetățeni trebuie promovată măcar o lună sau două săptămâni nu cu o zi înainte. Mai mult decât atât, o dezbatere publică în care chiar se dorește să se afle părerea cetățenilor, trebuie făcută într-o zi de week-end pentru că craiovenii au serviciu. Mai mult decât atât, s-a organizat această dezbatere publică tocmai în ideea de a prelua idei bune de la cetățeni. Acele idei urmează a fi transpuse în amendamente și discutate la comisiile de specialitate. Deci să pui tu dezbaterea publică după ce au loc comisiile de specialitate ale consiliului local, pentru mine este o batjocură. Somez conducerea primăriei să nu facă același lucru cu dezbaterea ce va urma cu privire la bugetul pe anul 2020. Așa cum promovați pe toate canalele media orice inaugurare la orice capac de canal, așa trebuie să promovați dezbaterea publică și dialogul cu cetățenii. Aplecați-vă către cetățeni. Și, repet, să fie într-o zi de sâmbătă și promovată.

Referitor la acest punct, pe lângă nivelul taxelor și al impozitelor despre care o să discute colegii mei, aș vrea să vă întreb de ce la anexa 3 cu privire la nivelul taxelor locale pentru utilizarea temporară a Complexului Sportiv - stadion de fotbal, la punctul 1 avem taxă doar pentru meciuri interne de Liga I și nu pentru meciuri interne de Liga II, III. Anul trecut când am pus aceeași întrebare ni s-a răspuns că cei din Liga II, III probabil că au crampoane mai vechi și strică gazonul. În schimb, permiteți închirierea terenului de fotbal pentru circ, adică elefanții pot călca gazonul și alte animale sălbatice, dar fotbaliștii nu o pot face. De asemeni, puteți închiria pe aceeași anexă cu închiriere inclusiv a terenului de fotbal la punctul 5 pentru mitinguri. Pe gazon nu se face miting cu doi oameni sau cu douăzeci de oameni, se face cu mii de oameni. Adică nu are niciun fel de logică ca în anexa 3 să avem taxă doar pentru meciuri interne de liga I. Vreau să mi se explice acum foarte clar de ce nu s-a introdus taxă pentru meciurile de Liga a II-a și a III-a, și să nu se invoce gazonul. Să nu se invoce ce scrie în cartea tehnică pentru că nimeni nu ne-a arătat cartea tehnică. În schimb, ni se invocă această carte tehnică în care ni se spune că putem utiliza gazonul cu o anumită frecvență, dar poate fi utilizat de elefanți. Și ca amendament pe care îl propun este introducerea taxei pentru meciuri interne de Liga II și III în același cuantum, aceeași valoare ca și meciurile de Liga I. Și dortesc să mi se răspundă acum și să luați în considerare amendamentul. Vă mulțumesc frumos!

Dl. Președinte:

Și eu vă mulțumesc și să fiți convins că voi cere executivului să aducă lămuririle necesare, deci nu las așa.

Dl. Consilier Local Florescu:

La același punct privind taxele și impozitele pentru anul 2020, se introduce taxa pe parcare. Legat de această taxă pe parcare, eu cred că nu au fost făcuți pașii absolut necesari adică nu au fost identificate locurile de parcare, inventariate, marcate, nu a fost emisă o metodologie și se va ajunge la o situație la care pur și simplu nici nu vreau să mă gândesc, să se bată oamenii între ei pe locurile de parcare. Eu cred că ar trebui să se analizeze fiecare cartier, fiecare cvartal de blocuri, fiecare bloc, fiecare scară, fiecare persoană unde parchează mașina și să se întocmească între primărie și persoana respectivă un document, un contract. Până atunci, consider că această taxă trebuie scoasă neapărat pentru anul 2020.

Trebuie emis în primul rând un mod de lucru. Imaginați-vă că aceeași oameni care parchează la un bloc acum, mai plătesc în plus 150 lei ca să plătească în aceleași condiții. Nu văd atunci care este rolul acestei taxe. Este ilegal să iei, să-i percepi o taxă în plus fără să prestezi niciun serviciu. Atât am avut de spus, mulțumesc!

Dl. Consilier Local Sirop:

Încep prin a-mi declara totala nemulțumire raportată la cum a fost desfășurată dezbaterea de ieri. Am intuit și observat, recunoscut, niște oameni din subordinea primăriei, cu alte cuvinte cred că aparatul executiv a umplut sala pe jumătate cu oameni din regii cum se făcea odinioară, ca să se asigure că nu vorbește nimeni la dezbatere. Am venit ieri cu intenția de a nu discuta absolut nimic și a prelua doar problemele de la cetățeni. Ne-am trezit în fața faptului împlinit că nu au existat cetățeni neafiliați sau neimplicați în sală. Dezbaterea a fost. Cum am spus și la dezbatere, ne vom opune la acest punct dacă nu se modifică, Până la urmă este vorba despre o nouă impovărare cu taxe și impozite pe craioveni, fie ea și de 5% sau 4,6 cum îi spuneți dvs. sau că provine din inflație, este motivată de inflație, dar și inflația asta a fost generată tot de o proastă guvernare PSD, dar la nivel național.

Raportat la locurile de parcare, ieri la dezbatere am ridicat problema d-lui viceprimar Bărăgan care înțeleg că ține locul primarului. Nu am primit un răspuns concludent referitor la inventarierea acestor locuri de parcare. Adică noi acum taxăm pielea ursului din pădure, cum se spune într-o veche zicală românească, stabilim niște cuantumuri de taxe pentru cetățeni, dar noi nu le avem cadastrate, nu le avem identificate, numerotate și nimic mai departe. Ni s-a justificat prin faptul că acum se stabilesc taxele și impozitele și trebuie să le prevedem acum. Ok. Le prevedem acum, dar a pune carul înaintea boilor sau orice fel de altă expresie românească asemănătoare. Eu vă reamintesc că noi, toți consilierii PNL, am acționat în instanță această hotărâre care ni s-a părut că a fost trecută fără dezbatere la momentul respectiv. Pe 17 ianuarie avem termen și vă avertizez că s-ar putea să pice această hotărâre, să fie doborâtă de către instanță. Așa că nu vă mai bazați pe ea pentru încasări mai mari sau dacă vreți să o faceți, faceți-o ca lumea, de la cap la coadă, de la motivare până la dezbatere și până la implementare că altfel, dacă găsim vicii de procedură, să nu vă gândiți că nu le vom ataca. În esență, este o nouă lovitură la adresa democrației locale, dar cred că sunt ultimele zbateri ale unui regim PSD pe cale de dispariție în orașul nostru.

Dl. Consilier Local Mănescu:

Â

În primul rând, vreau să vă spun că apreciez în mod deosebit direcția de taxe și impozite și modul profesional în care este condusă și deci, criticile aduse nu se vor adresa direcției, ci se vor adresa unor puncte, subpuncte ale acestui punct. Și ca să mă refer și eu la punctul cel mai fierbinte, acela privind parcările rezidențiale. Eu personal nu sunt împotriva acestui lucru, dar eu nu cred că sunteți în stare în anul 2020 să rezolvați această problemă pentru tot orașul. Îmi place faptul că se pune problema ca înscrierile, licitațiile, totul, să se facă on line pe o platformă a primăriei, nu știu dacă platforma este pregătită, nu știu dacă este testată pentru înscrierile a mai mulți solicitanți. Sunt multe probleme. Eu nu știu de ce nu ați început prin a face acest lucru pentru o zonă pilot, eu știu, poate inelul 1 sau poate un cartier mai mic, să vedeți cum funcționează și apoi să extindeți la tot orașul. Ambiția dvs. de a rezolva în tot orașul în același timp această problemă, eu personal cred că nu o să reușiți. Aici este nevoie de profesionalism, este nevoie de profesioniști, de multe lucruri. Încă aș vrea că tot s-a vorbit de stadion, am și eu o mică problemă că am mulți prieteni care au venit din străinătate sau din alte orașe și au vrut să viziteze stadionul. Aici avem o taxă pentru grup de 10 persoane. Părerea mea că nu trebuie impus grupul de 10 persoane ci doar taxa minimă pentru 10 persoane. Dacă eu unul singur vreau să vizitez stadionul și plătesc taxa pentru grup de 10 persoane, să-l vizitez. Asta este important, nu să avem neapărat grupul.

Dl. Consilier Local Câplea:

Așa cum spunea și colegul Flavius Sirop, am reușit să punem carul înaintea boilor. Foarte multă lume în municipiul Craiova ne întreabă: instituie primăria o taxă, dar nu avem niciun regulament, nu avem nicio normă. Toată lumea întreabă cum aplicăm o taxă, dar nu știm nici pe ce și nici cine va avea acces la aceste locuri de parcare. Sunt o grămadă de întrebări pe care craiovenii ni le adresează, le-am adresat și noi la rândul nostru aici, în cadrul ședinței de consiliu local și au rămas fără răspuns.

D-na Consilier Local Predescu:

În raport de discuțiile purtate, s-au formulat critici în substanța lor care nu îmbracă conținutul unor amendamente și alte critici care îmbracă conținutul unor amendamente, așa cum foarte bine spunea unul dintre consilierii antevorbitori. În ceea ce privește dezbaterea publică, ea s-a purtat anterior comisiilor de specialitate, două comisii sesizate în fond cu avizarea acestui proiect, comisia juridică și comisia de buget. Toate comisiile de specialitate sunt sesizate să formuleze avize. Dar dintre acestea sunt absolut necesare două avize, cel privind legalitatea întocmirii proiectului și cel privind substanța economică a gândirii acestui proiect. De aceea m-am și referit la ele. Așa cum foarte frumos spunea colegul nostru anterior, aceste amendamente trebuiau supuse dezbaterii comisiilor de specialitate, ceea ce nu s-a făcut până în prezent. În atare condiții, raportându-ne atât la legea în vigoare cât și la reglementările exprese din regulamentul de organizare și funcționare al consiliului local, art. 93 alin. 4, nu putem pune în dezbatere direct amendamentele în ședința consiliului local, atâta timp cât ele nu au făcut obiectul dezbaterii comisiilor de specialitate.

Cu privire la această ședință publică de dezbatere publică, ea a fost deschisă tuturor persoanelor, cred că am participat marea majoritate a consilierilor. Îmi aduc foarte bine aminte că dvs. ați formulat critici cu privire la întocmire și mai ales critici legate de această taxă pentru parcarea rezidențială. Vi s-au dat răspunsuri argumentate pentru toate criticile, dar nu ați formulat niciun amendament în dezbaterea publică.

Dl. Președinte:

Fiind un punct pe ordinea de zi cu foarte multe întrebări, vă rog să-mi permiteți să solicit mai multor colegi din executiv să dea răspunsuri pentru a clarifica cât mai mult acest punct. În primul rând, directorul de la taxe și impozite. Știți ce întrebări au adresat colegii, vă rog să răspundeți la ce vă privește. Rog după aceea pe dl. Director Mischianu să spună ceva.

D-na director Bonescu:

Bună ziua, punctual o să-i răspund d-nei Ungureanu în legătură cu terenurile neîngrijite, la art. 11 alin. 1 din proiectul de hotărâre, o să regăsim cota de 500% și pentru terenurile neîngrijite aflate în intravilanul municipiului Craiova.

În legătură cu taxa de parcare rezidențială, aceasta a fost instituită prin hotărârea 73 în care regăsim și procedura de încasare și de aplicare pe această taxă. Niciun cetățean al municipiului Craiova nu va fi obligat să plătească această taxă. Este o dorință benevolă a fiecărui cetățean dacă dorește să-și rezerve acel loc de parcare. Deci nu este obligatoriu, trebuie să înțelegem că nu este obligatoriu, s-a precizat și pe Hotărârea 73. Pe procedura aprobată sunt toți pașii, se va face acea licitație, niciun cetățean nu trebuie să se impacienteze pentru că încă nu s-a intrat în procedură. De ce avem aceste taxe prinse pe proiectul de impozite și taxe? Pentru că ele nu pot fi încasate, dacă nu sunt aprobate anterior cu un an, anului de referință 2020 nu putem să încasăm acești bani dacă nu i-am aprobat anterior. De aceea se regăsesc pe acest proiect. În legătură cu anexa 3, l-am rugat pe colegul meu, Gâlea Ionuț, directorul de la Patrimoniu, să vă dea informațiile necesare.

Dl. Președinte:

D-na directoare, eu dau cuvântul, nu dvs. Nu îl rugați dvs. pe Gâlea, că îl rog eu.

Dl. Director Mischianu:

Pe condițiile de procedură, așa cum învedera d-na Predescu, consiliul local a aprobat Hotărârea nr. 73. Ea este supusă procedurii contencioase în Tribunalul Dolj. Instanța a fost investită cu cerere de suspendare de către consilierii liberali. Aceasta a fost respinsă și este termen de procedură pe data de 17 ianuarie. În atare situație, regulamentul privind procedura parcărilor este în vigoare. Acum noi discutăm despre cuantumul taxei de parcare și atât. Alte informații pe inelele de circulație, tot în regulamentul de parcări s-a stabilit. Extinderea la care face referire dl. Mănescu urmează în anii viitori și nu pentru anul 2020.

Dl. Președinte:

Rog pe dl. Director Gâlea să dea lămuriri privind stadionul. A ridicat un coleg o problemă.

Dl. Director Gâlea:

Referitor la evenimentele sportive ce se pot organiza în cadrul arenei de fotbal Ion Oblemenco, Complex sportiv Craiova - stadion de fotbal, aș începe prin a da citire din manualul de mentenanță predat de constructor la data finalizării investiției, 7 noiembrie 2017. Pe durata exploatării regulate, suprafața de joc se va folosi cu precădere doar în meciurile oficiale cu o medie de 110 minute pe eveniment și o pauza între evenimente de cel puțin 15 zile. În aceste intervale gazonul se va revigora prin măsuri agrotehnice specifice. Acestea erau prevederile care au fost avute în vedere la data aprobării pentru prima dată în 2017 pentru 2018, în 2018 pentru 2019, și când am fundamentat în anul 2019 pentru anul 2020 taxele ce vor fi încasate pentru utilizarea arenei sportive. Într-adevăr, între timp a fost schimbată suprafața de joc, s-a finalizat joia trecută exact acum o săptămână s-au finalizat lucrările. Ne aflăm în perioada de mentenanță de 6 luni asigurată de către constructor așa cum a fost menționat în convenția încheiată cu CNI și cum am insistat la CNI să contracteze constructorul, până la această dată nu avem un manual de mentenanță cu condițiile de utilizare și exploatare ale acestei arene sportive, astfel că nu am putut decât să ne menținem punctul de vedere plecând de la cele menționate în manualul de mentenanță de la recepția stadionului. În momentul în care vom avea un manual nou de mentenanță și vom afla condițiile de exploatare impuse de către constructor pentru noua suprafață de joc, vom lua măsurile corespunzătoare potrivit legii.

Dl. Președinte:

Dl. Director, vă rog să le puneți la dispoziție că eu știu ce vrea colegul nostru, vă rog să puneți la dispoziție prevederile din manual și colegului nostru.

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

O singură chestiune de legalitate și de procedură. Potrivit prevederilor Codului administrativ, toate amendamentele au un termen legal de susținere și de propunere. Aveți în dispoziția de convocare la art. 4 nu numai avizele comisiilor de specialitate care sunt obligatorii de fond, ci și termenele la care se depun la secretarul general, potrivit Codului, mai ales că nu aveți un regulament nou aprobat, aceste amendamente. Deci ele nu întrunesc condițiile prevăzute de lege pentru a fi considerate amendamente.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă nivelurile impozitelor/taxelor și valorilor impozabile, stabilite în sumă fixă, conform anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă cota impozitului pe clădiri, pentru clădirile rezidențiale și clădirile anexă, afl ate în proprietatea persoanelor fizice, la 0,08% asupra valorii impozabile a clădirii.

Art.3. Se aprobă cota impozitului pe clădiri, pentru clădirile nerezidențiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice, la 0,4 % asupra valorii clădirii.

Art.4. Se aprobă impozitul pe clădiri, pentru clădirile nerezidențiale aparținând persoanelor fizice, a căror val o are nu a fost actualizată în ultimii 5 ani, anteriori anului de referință, prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile.

Art.5. Se aprobă cota impozitului pe clădiri, pentru clădirile nerezidențiale utilizate în activități din domeniul agricol, aflate în proprietatea persoanelor fizice, la 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.

Art.6. Se aprobă cota impozitului/taxei pe clădiri, pentru clădirile rezidențiale, aflate în proprietatea persoanelor juridice, la 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii.

Art.7. Se aprobă cota impozitului/taxei pe clădiri, pentru clădirile nerezidențiale, aflate în proprietatea persoanelor juridice, la 1,3% asupra valorii impozabile a clădirii.

Art.8. Se aprobă cota impozitului/taxei pe clădiri, pentru clădirile nerezidențiale, utilizate în activități din domeniul agricol, afl ate în proprietatea persoanelor juridice, la 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.

Art.9. Se aprobă impozitul/taxa pentru clădirile deținute sau utilizate de către persoanele juridice, a căror valoare nu a fost actualizată în ultimii 3 ani, anteriori anului de referință, prin aplicarea cotei de 5% asupra valorii impozabile.

Art.10.(1) Se aprobă ajustarea impozitelor/taxelor calculate prin aplicarea cotelor de impozitare sau sume fixe, cu cote adiționale, astfel:

 • a) în cazul persoanelor juridice, impozitul/taxa pentru clădirile rezidențiale a căror valoare a fost actualizată în ultimii 3 ani față de anul de referință, se ajustează prin aplicarea cotei de 50%;

 • b) în cazul persoanelor juridice, impozitul/taxa pentru clădirile nerezidențiale a căror valoare a fost actualizată în ultimii 3 ani față de anul de referință, se ajustează prin aplicarea cotei adiționale de 20 %;

 • c) în cazul persoanelor juridice, impozitul/taxa pentru clădirile rezidențiale sau nerezidențiale a căror valoare impozabilă nu a fost actualizată în ultimii 3 ani anteriori anului de referință, se ajustează prin aplicarea cotei adiționale de 50%;

 • d) impozitul pe mijloacele de transport, se ajustează prin aplicarea cotei adiționale de 13%.

(2) Se aprobă următoarele criterii de stabilire a cotelor adiționale:

 • a) păstrarea unui nivel al fiscalității comparabil cu anii anteriori, în scopul asigurării caracterului predictibil al impozitelor și taxelor locale;

 • b) asigurarea resurselor pentru realizarea de servicii publice de calitate pentru locuitorii municipiului Craiova;

Art.11. (1) Se aprobă majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirile și/sau terenurile neîngrijite, situate în intravilanul municipiului Craiova.

(2) Criteriile de încadrare a clădirilor/terenurilor în categoria „neîngrijite” sunt stabilite prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.9/2017 privind aprobarea criteriilor de încadrare în categoria clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Craiova și a normelor de procedură instituite în acest sens.

Art.12. Se aprobă acordarea unei bonificații de 10%, pentru plata cu anticipație a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie 2020.

Art.13. Se aprobă acordarea unei bonificații de 10%, pentru plata cu anticipație a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie 2020.

Art.14. Se aprobă acordarea unei bonificații de 10%, pentru plata cu anticipație a impozitului pe mijloacele de transport, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie 2020.

Art.15. Se aprobă reducerea cu 95% a impozitului calculat în cazul mijloacelor de transport hibride.

Art.16. Se aprobă nivelul taxei pentru prelungirea certificatului de urbanism,în cuantum de 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea autorizației inițiale.

Art.17. Se aprobă nivelul taxei pentru eliberarea autorizației de construire pentru o clădire rezidențială sau clădire-anexă, în cuantum de 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcții.

Art.18. Se aprobă nivelul taxei pentru eliberarea autorizației de construire pentru alte construcții decât cele menționate la art.474 alin.(5) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, în cuantum de 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție, inclusiv valoarea instalațiilor aferente.

Art.19. Se aprobă nivelul taxei pentru prelungirea autorizației de construire, în cuantum de 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizației inițiale.

Art.20. Se aprobă nivelul taxei p entru eliberarea autorizației de desființare, totală sau parțială, a unei construcții, în cuantum de 0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri, aferentă părții desființate.

Art.21. Se aprobă nivelul taxei pentru eliberarea autorizației necesare pentru lucrările de organizare de șantier, în vederea realizării unei construcții, care nu sunt incluse în

altă autorizație de construire, în cuantum de 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de șantier.

Art.22. Se aprobă nivelul taxei p entru eliberarea autorizației de amenajare de tabere de corturi, căsuțe sau rulote, ori campinguri, în cuantum de 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție.

Art.23. (1) Se aprobă cota utilizată aferentă taxei pentru servicii reclamă și publicitate pe bază de contract, la 3%din valoarea serviciilor de reclamă și publicitate.

(2) Se aprobă ajustarea taxei pentru servicii reclamă și publicitate pe bază de contract, cu cota adițională de 20%.

Art.24. (1) Se aprobă cota utilizată pentru stabilirea impozitului pe spectacole, în cazul unui spectacol de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonică sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiție sportivă internă sau internațională, la 2% din suma încasată din vânzarea biletelor de intrare și a abonamentelor.

5

(2) Se aprobă cota utilizată în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele prevăzute la alin.(1), la 5% din suma încasată din vânzarea biletelor de intrare și a abonamentelor.

5

Art.25. Se aprobă nivelurile altor taxelor locale instituite în temeiul art.486 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, conform anexei nr.2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.26. Se aprobă taxele locale pentru utilizarea temporară a locurilor publice ”Complex Sportiv Craiova-Stadion de F otbal” și procedura privind calculul și plata acestora, prevăzute în anexa nr.3, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.27. Se aprobă nivelurile taxelor speciale, prevăzute în anexa nr.4, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.28. Se aprobă limitele amenzilor pentru contravențiile prevăzute la art.493 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, conform anexei nr.5, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.29. Se aprobă zonarea teritoriului municipiului Craiova, în vederea determinării impozitului pe clădiri și a impozitului/taxei pe terenul din intravilanul localității, conform anexei nr.6, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.30. Se aprobă zonele de atracție comercială, conform anexei nr.7, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.31. (1) Se aprobă acordarea scutirii de la plata impozitului/taxei pe clădiri datorate pentru următoarele clădiri:

 • a)  clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvernamentale și întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;

 • b) clădirile utilizate de organizații nonprofit folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ;

 • c)  clădirile restituite potrivit art.16 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul mențineafectațiunea de interes public;

 • d) clădirile retrocedate potrivit art.1 alin.(10) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menținea fectațiunea de interes public;

 • e)  clădirile restituite potrivit art.1 alin.(5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, republicată, pentru perioada pentru care proprietarul menținea fectațiunea de interes public;

 • f)  clădirile deținute de asociațiile de dezvoltare intercomunitară;

 • g)  clădirea folosită ca domiciliu și/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 4 alin. (1) din Legeanr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Se aprobă procedurile de acordare a scutirilor de la plata impozitului/taxei pe clădiri prevăzute la alin.(1), conform anexelor nr.8-14, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.32. (1) Se aprobă reducerea cu 50%, a impozitului pe clădirile aflate în proprietatea persoanelor fizice și juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durată de cel mult 6 luni în cursul unui an calendaristic;

(2) Reducerea prevăzută la alin.(1) se aplică în anul fiscal următor celui în care este îndeplinită această condiție.

Art.33. (1) Se aprobă scutirea de la plata impozitului/taxei pe teren datorate pentru următoarele terenuri:

a) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art.16 din Legea nr.10/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public;

 • b)  terenul aferent clădirilor retrocedate potrivit art.1 alin.(10) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.94/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public;

 • c)  terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvernamentale și întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;

 • d)  terenurile afectate de calamități naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani;

 • e)  suprafețele terenurilor afectate de cercetările arheologice, pe întreaga durată a efectuării cercetărilor;

 • f)  terenurile aferente clădirii de domiciliu și/sau alte terenuri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare;

 • g)  terenurile utilizate de organizații nonprofit folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ;

(2) Se aprobă procedurile de acordare a scutirilor de la plata impozitului/taxei pe teren prevazute la alin.(1), conform anexelor nr.15-21, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.34. (1) Se aprobă scutirea de la plata taxei pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor pentru:

 • a) lucrări de întreținere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere în valoare a monumentelor istorice, astfel cum sunt definite în Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, datorate de proprietarii persoane fizice care realizează, integral sau parțial, aceste lucrări, pe cheltuială proprie;

 • b) lucrări destinate păstrării integrității fizice și a cadrului construit sau natural al monumentelor istorice definite în Legea nr.422/2001, republicată, cu modificările ulterioare, finanțate de proprietarii imobilelor din zona de protecție a monumentelor istorice, în concordanță cu reglementările cuprinse în documentațiile de urbanism întocmite potrivit legii.

(2) Scutirea prevăzută la alin.(1) se acordă, pe bază de cerere depusă la compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova și însoțită de documentația necesară eliberării certificatelor, avizelor și autorizațiilor necesare pentru realizarea lucrărilor.

Art.35. (1) Se aprobă anularea creanțelor fiscale restante mai mici de 40 lei, existente în sold la 31.12.2019.

(2) Plafonul se aplică totalului creanțelor fiscale datorate și neachitate de debitori.

Art.36. (1) Se aprobă plafonul de maxim 20 de lei pentru care se renunță la stabilirea creanței fiscale principale și la emiterea deciziei de impunere.

(2) în situația în care decizia are ca obiect mai multe tipuri de creanțe fiscale principale, plafonul se aplică totalului acestor creanțe.

Art.37. Prevederile prezentei hotărâri se aplică, începând cu data de 1 ianuarie 2020.

Art.38. La data adoptării prezentei hotărârii se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr.158/2018 privind indexarea nivelurilor impozitelor, taxelor locale și a altor sume care se fac venit la bugetul local, care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, în municipiul Craiova, începând cu anul 2019.

Art.39. Orice modificare a legislaței incidente în domeniu, modifică de drept prevederile prezentei hotărâri.

Art.40.Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: ServiciulAdministrație Publică Locală, Direcția Investiții, Achiziții și Licitații, Direcția de Evidența a Persoanelor, Direcția Impozite și Taxe, Direcția Economico-Financiară, Direcția Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Direcția Servicii Publice, Direcția Juridică,

Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ, Direcția Patrimoniu, Direcția Elaborare și Implementare Proiecte, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari, Direcția Baze Sportive și Agrement, Direcția Relații

Publice și Management Documente, Serviciul Registrul Agricol, Serviciul Imagine, Serviciul Resurse Umane, Biroul Situații de Urgență și Protecție Civilă,

Serviciul Autoritate Tutelară și Biroul Relații cu Consiliul Local, Evidență Documente și Arhivă vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 19 voturi pentru și 7 voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea, Mănescu).

 • 9. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.215/2019 referitoare la aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pentru anul 2019

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Proiectul de hotărâre are avize favorabile de la toate comisiile de specialitate.

Nu au fost înscrieri la cuvânt.- S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă modificarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pentru anul 2019, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.215/2019.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane și Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 24 voturi pentru și 2 abțineri (Sirop, Godinel).

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării municipiului Craiova în calitate de partener al Asociației Județene de Fotbal Dolj, în vederea organizării evenimentului Gala Fotbalului Doljean „Ilie Balaci”-ediția II-a, în data de 12 decembrie 2019

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Proiectul de hotărâre are avize favorabile de la toate comisiile de specialitate.

Nu au fost înscrieri la cuvânt.- S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă participarea municipiului Craiova în calitate de partener al Asociației Județene de Fotbal Dolj, în vederea organizării evenimentului Gala Fotbalului Doljean „Ilie Balaci”-ediția a II-a, în data de 12 decembrie 2019.

Art.2. Se aprobă alocarea din bugetul local al municipiului Craiova, a sumei de 40.000 lei, în vederea organizării evenimentului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă încheierea contractului de parteneriat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova și Asociația Județeană de Fotbal Dolj, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă programul evenimentului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de parteneriat prevăzut la art.3 din prezenta hotărâre.

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară, Serviciul Imagine și Asociația Județeană de Fotbal Dolj vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 11. Proiect de hotărâre privind alocarea de fonduri de la bugetul local al municipiului Craiova, pentru premierea sportivilor și antrenorilor, în cadrul evenimentului „Gala Sportului Doljean“, din luna decembrie 2019

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Proiectul de hotărâre are avize favorabile de la toate comisiile de specialitate.

Nu au fost înscrieri la cuvânt.- S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă alocarea de la bugetul local al municipiului Craiova, a sumei de 40.000 lei, pentru premierea sportivilor și antrenorilor, prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în cadrul evenimentului “Gala Sportului Doljean“, din luna decembrie 2019.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară, Serviciul Imagine și Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Dolj vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor destinate închirierii persoanelor și/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințe retrocedate în natură foștilor proprietari, în anul 2020 D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Proiectul de hotărâre are avize favorabile de la toate comisiile de specialitate.

Nu au fost înscrieri la cuvânt.- S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă lista pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor destinate închirierii persoanelor și/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințe retrocedate în natură foștilor proprietari, în anul 2020, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Lista prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, va fi dată publicității prin afișare la sediul Primăriei Municipiului Craiova, cât și pe pagina de internet a instituției.

Art.3. Contestațiile cu privire la stabilirea accesului la locuinte, precum și la acordarea priorităților în soluționarea cererilor vor fi adresate instanței de contencios administrativ competente, potrivit legii.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari și Comisia Socială vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor sociale, precum și în repartizarea locuințelor destinate închirierii din fondul locativ de stat, în anul 2020

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Proiectul de hotărâre are avize favorabile de la toate comisiile de specialitate.

Nu au fost înscrieri la cuvânt.- S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă lista pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor sociale, care vor rămâne vacante în municipiul Craiova în anul 2020, prevăzută în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă lista pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor destinate închirierii din fondul locativ de stat, care vor rămâne vacante în municipiul Craiova în anul 2020, prevăzută în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Listele prevăzute la art.1 și art.2 din prezenta hotărâre, vor fi date publicității, prin afișare la sediul Primăriei Municipiului Craiova, cât și pe pagina de internet a instituției.

Art.4. Contestațiile cu privire la stabilirea accesului la locuinte, precum și la acordarea priorităților în soluționarea cererilor vor fi adresate instanței de contencios administrativ competente, potrivit legii.

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari și Comisia Socială vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a două locuințe sociale

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Proiectul de hotărâre are avize favorabile de la toate comisiile de specialitate.

Nu au fost înscrieri la cuvânt.- S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, a două locuințe sociale, către persoanele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să încheie și să semneze contractele de închiriere a locuințelor identificate la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1C, blocul T3, sc.4, ap.5

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Proiectul de hotărâre are avize favorabile de la toate comisiile de specialitate.

Nu au fost înscrieri la cuvânt.- S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă vânzarea locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1C, blocul T3, sc.4, ap.5, către Manciu Nicu Cristinel, în calitate de titular al contractului de închiriere nr.65146/05.05.2014.

Art.2. Vânzarea locuinței identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la prețul final de vânzare de 83.458,87 lei, cu plata prețului în rate, pe o perioadă de 8 ani și cu un avans de 17.000 lei, reprezentând cel puțin 15% din suma cuvenită Agenției Naționale pentru Locuințe, 1% din prețul calculat al locuinței în beneficiul administratorului și valoarea reziduală la data vânzării, a centralei termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosință gratuită, pe toată durata existenței construcției, asupra cotei indivize de teren de 103/10000, respectiv suprafața indiviză de 15.12 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1C, blocul T3, sc.4, ap.5, din terenul în suprafață de 1518 mp., din acte și 1468 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de locuințe, intabulat în Cartea funciară nr.210186 a localității Craiova.

Art.4. (1) În cazul în care cumpărătorul dorește să transmită dreptul de proprietate asupra locuinței prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, după termenul stabilit prin lege, prin orice modalitate (vânzare-cumpărare, donație, contract de întreținere, etc.), dreptul de folosință gratuită asupra cotei părți indivize din terenul aferent construcției se stinge, iar proprietarul va solicita obligatoriu, în prealabil, Consiliului Local al Municipiului Craiova, vânzarea-cumpărarea terenului aferent locuinței.

(2) Prețul de vânzare al terenului aferent locuinței, se stabilește prin expertiză tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat și aprobată ulterior de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Art.5. Se aprobă înscrierea în evidențele de carte funciară a interdicției de înstrăinare a locuinței dobandite în condițiile Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare, în favoarea municipiului Craiova, până la achiziționarea terenului aferent locuinței.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, contractul de vânzare-cumpărare pentru locuința prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari, Direcția Impozite și Taxe, Direcția Economico-Financiară, Direcția Patrimoniu și Manciu Nicu Cristinel vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bdul.Oltenia, nr.1C, blocul T3, sc.4, ap.13 D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Proiectul de hotărâre are avize favorabile de la toate comisiile de specialitate.

Nu au fost înscrieri la cuvânt.- S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă vânzarea locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1C, blocul T3, sc.4, ap.13, către Crișu Gabriel Valeriu, în calitate de titular al contractului de închiriere nr. 239097/29.12.2004.

Art.2. Vânzarea locuinței identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face cu plata integrală a prețului final de vânzare de 92.604,03 lei, avându-se în vedere valoarea de vânzare cuvenită Agenției Naționale pentru Locuințe, 1% din prețul calculat al locuinței în beneficiul administratorului și valoarea reziduală la data vânzării, a centralei termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosință gratuită, pe toată durata existenței construcției, asupra cotei indivize de teren de 115/10000, respectiv suprafața indiviză de 16.86 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul.Oltenia, nr.1C, blocul T3, sc.4, ap.13, din terenul în suprafață de 1518 mp., din acte și 1468 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de locuințe, intabulat în Cartea funciară nr.210186 a localității Craiova.

Art.4. (1) În cazul în care cumpărătorul dorește să transmită dreptul de proprietate asupra locuinței prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, după termenul stabilit prin lege, prin orice modalitate (vânzare-cumpărare, donație, contract de întreținere, etc.), dreptul de folosință gratuită asupra cotei părți indivize din terenul aferent construcției se stinge, iar proprietarul va solicita obligatoriu, în prealabil, Consiliului Local al Municipiului Craiova, vânzarea-cumpărarea terenului aferent locuinței.

(2) Prețul de vânzare al terenului aferent locuinței, se stabilește prin expertiză tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat și aprobată ulterior de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Art.5. Se aprobă înscrierea în evidențele de carte funciară a interdicției de înstrăinare a locuinței dobandite în condițiile Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare, în favoarea municipiului Craiova, până la achiziționarea terenului aferent locuinței.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, contractul de vânzare-cumpărare pentru locuința prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari, Direcția Impozite și Taxe, Direcția Economico-Financiară, Direcția Patrimoniu și Crișu Gabriel Valeriu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 17. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Proiectul de hotărâre are avize favorabile de la toate comisiile de specialitate.

Nu au fost înscrieri la cuvânt.- S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă prelungirea, pentru o perioadă de 1 an, a duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, afl ate în proprietatea privată a statului și administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să încheie actele adiționale care au ca obiect prelungirea duratei contractelor de închiriere a locuințelor prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari și Direcția Impozite și Taxe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pentru atribuirea de spații cu altă destinație decât aceea de locuință, pentru sediu, către persoanele juridice și fizice, constituite în temeiul Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, Legii nr.14/2003 a partidelor politice, Legii nr.96/2006, republicată, privind statutul deputaților și al senatorilor și Deciziei Parlamentului European din 28 septembrie 2005 de adoptare a Statutului deputaților în Parlamentul European fundații, va fi de patru ani, iar pentru formațiuni politice, respectiv parlamentari, pe durata mandatului. Aceste modificări s-au cuprins în proiectul modificat și are avize de la comisia juridică de fond.

Dl. Consilier Local Mănescu:

D-na secretar, vă mulțumesc în mod special pentru promptitudinea cu care ați făcut modificarea acestui punct, deși nu trebuia să ajungem aici, aveați toate documentele necesare pentru a fi evitată această situație neplăcută, dar să-i dăm totuși d-lui deputat satisfacția de a crede că decizia îi aparține. Tot la acest punct îmi este clar, asta să mi se explice numai, nu este nicio problemă, de ce o asociație, chiar și columbofilă cu sediul în Melinești, obține un spațiu în Craiova? În documentație nu am văzut justificările. Adevărul este, d-na secretar, că trebuie să fiți atentă de acum încolo mai mult la materialele întocmite de Direcția Patrimoniu, că veți avea tot timpul surprize. Iar la acest punct, eu nu am nimic împotriva acestei asociații, dar de ce această asociație primește? Trebuie să aibă o justificare. Și de ce nu i se dă în Melinești?

Dl. Director Gâlea:

Regulamentul nu prevede obligativitatea sediului principal al asociației să fie pe raza municipiului Craiova, iar membrii asociați sunt cu domiciliul în Craiova.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă lista de priorități privind atribuirea de spații cu altă destinație decât aceea de locuință, pentru sediu, persoanelor juridice și fizice constituite în temeiul Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, a Legii nr.14/2003 a partidelor politice, a Legii nr.96/2006, republicată, privind statutul deputaților și al senatorilor și Deci zi ei Parlamentului European din 28 septembrie 2005 de adoptare a Statutului deputaților în Parlamentul European, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Contractele de închiriere a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, pentru persoanele juridice și fizice prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre, vor fi încheiate de către Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, după cum urmează:

 • a) pe o perioadă de 4 ani, pentru persoanele juridice și fizice constituite în temeiul Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații.

 • b) pe durata mandatului, pentru persoanele juridice și fizice constituite în baza Legii nr.96/2006, republicată, privind statutul deputaților și al senatorilor și Deciziei Parlamentului European din 28 septembrie 2005 de adoptare a Statutului deputaților în Parlamentul European

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului cadru de închiriere a unor spații disponibile excedentare din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Proiectul de hotărâre are avize favorabile de la toate comisiile de specialitate. La comisia juridică s-a formulat și s-a aprobat un amendament. O să o rog pe d-na Predescu să ni-l prezinte.

D-na Consilier Local Predescu:

Chiar de la comisia de urbanism care s-a întrunit anterior comisiei juridice, eu am pus în discuție o chestiune. Cred că știm cu toții că unitățile de învățământ sunt asaltate din toate părțile cu cereri privind folosirea spațiilor acestora. Am citit, este foarte adevărat, în timpul rămas între ședința comisiei de urbanism și a comisiei juridice împreună cu dl. Gâlea, articol cu articol tot regulamentul. El este corect redactat, dar am înțeles de comun acord cu executivul să mai introducem o barieră cel puțin de informare în sensul că aceste spații considerate excedentare care sunt puse la dispoziție pentru închiriere, să fi avut acest regim, adică să fi fost spații excedentare și în anul școlar precedent pentru ca membrii consiliului de administrație să nu fie luați prin surprindere în ședința respectivă când, este corect, directorul instituției de învățământ propune considerarea spațiului ca fiind excedentar, să nu fie luați prin surprindere că, cu privire la un spațiu care până cu o zi înainte îndeplinea condiția de a fi un spațiu folosit în procesul de învățământ, a doua zi să fie considerat excedentar. De aceea, eu propun modificarea alin. 4 din articolul 2 al regulamentului, în sensul următor: se menține textul inițial care spune: la sfârșitul fiecărui an școlar, consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar vor inventaria spațiile excedentare și/sau pretabile închirierii cu rumătorul text „spații ce au fost excedentare și în anul școlar precedent, hotărârea consiliului de administrație adoptată astfel, fiind transmisă atât Inspectoratului Școlar Județean Dolj cât și Consiliului local al Municipiului Craiova. Și se continuă cu textul: ulterior în baza prezentului regulament, vor proceda la scoaterea la licitație a acestora. Eu vă rog să votăm acest amendament pentru că eu consider că este în interesul tuturor. Vă mulțumesc!

Dl. Președinte:

Am înțeles că executivul și-a însușit acest amendament. Supun aprobării dvs. proiectul de hotărâre în ansamblu, cu amendamentul prezentat. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă Regulamentul cadru de închiriere a unor spații disponibile excedentare din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, își încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.191/2015.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Inspectoratul Școlar Județean Dolj și instituțiile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 25 voturi pentru și 1 abținere (Ungureanu).

 • 20. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea chiriei lunare pentru hotelul din incinta „Complexului Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal”, situat în municipiul Craiova, bd. Ilie Balaci, nr.8 D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Proiectul de hotărâre are avize favorabile de la toate comisiile de specialitate.

Dl. Consilier Local Vasile:

Știți că am apreciat tot timpul prestanța dvs. și preatația în calitate de președinte de ședință, totuși, la punctul anterior ce viza stadionul, am pus o întrebare, iar executivul mi-a răspuns la altă întrebare. Adică eu am întrebat de ce elefanții pot pe gazon și liga a II-a nu poate și mi s-a spus că Liga a II-a nu poate pentru că nu avem încă un manual de mentenanță. Nu mi s-a spus de ce pot elefanții.

Dl. Președinte:

Eu am rugat executivul să răspundă la toate întrebările. Dacă nu a răspuns, îl rog pe dl. Gâlea să răspundă în scris d-lui consilier.

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. (1) Se aprobă însușirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea chiriei lunare pentru hotelul din incinta „Complexului Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal”, situat în municipiul Craiova, bd. Ilie Balaci, nr.8, în cuantum de 20.469 lei, echivalent 4.300 euro (10,49 lei/mp., echivalent 2,20 euro/mp.), cât și chiria lunară pentru restaurantul din aceeași incintă, în cuantum de 11.154 lei, echivalent 2.343 euro (6,72 lei/mp., echivalent 1,41 euro/mp.), prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

(2) Valorile prevăzute la alin.1 din prezenta hotărâre nu includ TVA.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Patrimoniu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 20 voturi pentru și 6 abțineri (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea).

 • 21. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Direcției de Asistență Socială Craiova a unor imobile care aparțin domeniului privat al municipiului Craiova

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Proiectul de hotărâre are avize favorabile de la toate comisiile de specialitate.

Nu au fost înscrieri la cuvânt.- S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă darea în administrarea Direcției de Asistență Socială Craiova, a imobilelor care aparțin domeniului privat al municipiului Craiova, situate în cart.Lăpuș, bl.T7, parter și str. Frații Buzești nr.25, identificate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea realizării locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională pentru victimele violentei domestice.

Art.2. Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre, se face pe bază de protocol încheiat între părți.

Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze protocolul de predare-primire.

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se revocă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.240/2019 referitoare la darea în administrarea Direcției de Asistență Socială Craiova a unui imobil care aparține domeniului public al municipiului Craiova.

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și Direcția de Asistență Socială Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 25 voturi pentru și 1 abținere (Diaconu).

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere încheiate între S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. și agenții economici ce își desfășoară activitatea în Piața Centrală a municipiului Craiova

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Proiectul de hotărâre are avize favorabile de la toate comisiile de specialitate.

Nu au fost înscrieri la cuvânt.- S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă prelungirea, pe o perioadă de patru ani, a duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenuri ocupate de construcții provizorii, cu destinația de spații comerciale, producție și prestări servicii, situate în Piața Centrală din municipiul Craiova, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește administratorul S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., să semneze actele adiționale de modificare a contractelor de închiriere prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 23. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr.204924/30.12.2014 încheiat între Municipiul Craiova și Cabinetul Medical Individual dr. Balteș Liviu-Iulian.

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Proiectul de hotărâre are avize favorabile de la toate comisiile de specialitate.

Nu au fost înscrieri la cuvânt.- S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă prelungirea duratei contractului de închiriere nr.204924/30.12.2014 încheiat între municipiul Craiova și Cabinetul Medical Individual Dr. Balteș Liviu-Iulian, reprezentat prin Dr. Balteș Liviu-Iulian, având ca obiect închirierea spațiului cu destinația de cabinet medical stomatologic, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice nr.4 din Municipiul Craiova, cartier Craiovița Nouă, B-dul Oltenia, nr.41, pentru o perioadă de 2 ani și 6 luni, începând de la data 05.01.2020, până la 05.07.2022.

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adițional de modificare a contractului de închiriere nr.204924/30.12.2014.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.238/2004, nr.85/2006 și nr.183/2014.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și Balteș Liviu-Iulian vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 24. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 179201/08.12.2014 încheiat între municipiul Craiova și S.C. Platonida S.R.L

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Proiectul de hotărâre are avize favorabile de la toate comisiile de specialitate.

Nu au fost înscrieri la cuvânt.- S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1.Se aprobă prelungirea duratei contractului de închiriere nr.179201/08.12.2014, încheiat între municipiul Craiova și S.C. Platonida S.R.L., prin reprezentant legal Marinescu Verginel, având ca obiect spațiul cu destinația de radiologie, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice nr.4 din Municipiul Craiova, cartier Craiovița Nouă, B-dul Oltenia, nr.41, pentru o perioadă de 2 ani și 6 luni, începând de la data 11.12.2019, până la 11.06.2022.

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adițional de modificare a contractului de închiriere nr.179201/08.12.2014.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.238/2004, nr.85/2006 și nr.691/2013.

Art.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și Marinescu Verginel vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 25. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.125436/24.05.2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și Cabinetul Medical Individual dr. Burada Marcela-Claudia

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Proiectul de hotărâre are avize favorabile de la toate comisiile de specialitate.

Nu au fost înscrieri la cuvânt.- S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă modificarea contractului de concesiune nr.125436/24.05.2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și Burada Marcela-Claudia, medic titular al Cabinetului Medical Individual dr.Burada Marcela-Claudia, prin îndreptarea erorii materiale cu privire la adresa spațiului cu destinația de cabinet medical, situat în str.Eustațiu Stoenescu, nr.15, bl.F11, sc.1, din ap.1, în ap.3.

Art.2. Se aprobă prelungirea duratei contractului de concesiune prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, pentru o perioadă de 7 ani și 6 luni, începând de la data 03.01.2020, până la data 02.07.2027.

Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adițional de modificare a contractului de concesiune nr. 125436/24.05 .2005 .

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.238/2004 și nr.85/2006.

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și Burada Marcela-Claudia vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 26. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.125284/31.03.2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și Cabinetul Medical Individual dr. Monawar Mihaela

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Proiectul de hotărâre are avize favorabile de la toate comisiile de specialitate.

Nu au fost înscrieri la cuvânt.- S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă modificarea contractului de concesiune nr.125284/31.03.2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și Monawar Mihaela, medic titular al Cabinetului Medical Individual dr. Monawar Mihaela, prin îndreptarea erorii materiale cu privire la adresa spațiului cu destinația de cabinet medical, situat în str.Eustațiu Stoenescu, nr.15, bl.F11, sc.1, din ap.1, în ap.3.

Art.2. Se aprobă prelungirea duratei contractului de concesiune prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, pentru o perioadă de 7 ani și 6 luni, începând de la data 03.01.2020, până la data 02.07.2027.

Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adițional de modificare a contractului de concesiune nr.125284/31.03.2005.

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.238/2004 și nr.85/2006.

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și Monawar Mihaela vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 27. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.125150/28.01.2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și Cabinetul Medical Individual dr. Dogaru G. Carmen Adriana D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Proiectul de hotărâre are avize favorabile de la toate comisiile de specialitate.

Nu au fost înscrieri la cuvânt.- S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1.Se aprobă prelungirea duratei contractului de concesiune nr.125150/28.01.2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și Dogaru G. Carmen Adriana, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr.Dogaru G. Carmen Adriana, având ca obiect spațiul cu destinația de cabinet medical, situat în municipiul Craiova, str.Calea București, bl.N1b, ap.2, pentru o perioadă de 7 ani și 6 luni, începând de la data 03.01.2020, până la data 02.07.2027.

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adițional de modificare a contractului de concesiune nr.125150/28.01.2005.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.238/2004 și nr.85/2006.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și Dogaru G. Carmen Adriana vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 28. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.125262/21.03.2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și Cabinetul Medical Individual dr. Pătrașcu Janeta

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Proiectul de hotărâre are avize favorabile de la toate comisiile de specialitate.

Nu au fost înscrieri la cuvânt.- S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1.Se aprobă prelungirea duratei contractului de concesiune nr.125262/21.03.2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și Pătrașcu Janeta, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Pătrașcu Janeta, având ca obiect

5                            ~

spațiul cu destinația de cabinet medical, situat în municipiul Craiova, cart.1Mai, str.Dr.Mihai Cănciulescu, nr.7, bl.I 39, ap.1, pentru o perioadă de 7 ani și 6 luni, începând de la data 03.01.2020, până la data 02.07.2027.

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adițional de modificare a contractului de concesiune nr. 125262/21.03.2005.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.238/2004 și nr.85/2006.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și Pătrașcu Janeta vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 29. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.125261/21.03.2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și Cabinetul Medical Individual dr. Șerban Dorina-Varvara

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Proiectul de hotărâre are avize favorabile de la toate comisiile de specialitate.

Nu au fost înscrieri la cuvânt.- S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1.Se aprobă prelungirea duratei contractului de concesiune nr.125261/21.03.2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și Șerban Dorina-Varvara, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Șerban Dorina-Varvara, având ca obiect spațiul cu destinația de cabinet medical, situat în municipiul Craiova, cart.1Mai, str.Dr.Mihai Cănciulescu, nr.7, bl.I39, ap.1, pentru o perioadă de 7 ani și 6 luni, începând de la data 03.01.2020, până la data 02.07.2027.

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adițional de modificare a contractului de concesiune nr. 125261/21.03.2005.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.238/2004 și nr.85/2006.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și Șerban Dorina-Varvara vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 30. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.125260/21.03.2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și Cabinetul Medical Individual dr. Vladu Șuvaina Florin D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Proiectul de hotărâre are avize favorabile de la toate comisiile de specialitate.

Nu au fost înscrieri la cuvânt.- S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1.Se aprobă prelungirea duratei contractului de concesiune nr.125260/21.03.2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și Vladu Șuvaina Florin, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Vladu Șuvaina Florin, având ca obiect spațiul cu destinația de cabinet medical, situat în municipiul Craiova, cart.1 Mai, str.Dr.Mihai Cănciulescu, nr.7, bl.I39, ap.1, pentru o perioadă de 7 ani și 6 luni, începând de la data 03.01.2020, până la data 02.07.2027.

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adițional de modificare a contractului de concesiune nr. 125260/21.03.2005.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.238/2004 și nr.85/2006.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și Vladu Șuvaina Florin vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 31. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.125263/21.03.2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și Cabinetul Medical Individual dr. Zorilă Sorin-Paul

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Proiectul de hotărâre are avize favorabile de la toate comisiile de specialitate.

Nu au fost înscrieri la cuvânt.- S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1.Se aprobă prelungirea duratei contractului de concesiune nr.125263/21.03.2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și Zorilă Sorin-Paul, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Zorilă Sorin-Paul, având ca obiect spațiul cu destinația de cabinet medical, situat în municipiul Craiova, cart.1 Mai, str.Dr.Mihai Cănciulescu, nr.7, bl.I39, ap.1, pentru o perioadă de 7 ani și 6 luni, începând de la data 03.01.2020, până la data 02.07.2027.

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adițional de modificare a contractului de concesiune nr. 125263/21.03.2005.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.238/2004 și nr.85/2006.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul

Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și Zorilă Sorin-Paul vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 32. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.39234/23.05.2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și S.C. Cabinet Medical dr. Veleanu Liana S.R.L.

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Proiectul de hotărâre are avize favorabile de la toate comisiile de specialitate.

Nu au fost înscrieri la cuvânt.- S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1.Se aprobă prelungirea duratei contractului de concesiune nr.39234/23.05.2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și S.C. Cabinet Medical Dr.Veleanu Liana S.R.L., reprezentat legal prin asociat unic Veleanu Liana, având ca obiect spațiul cu destinația de cabinet medical, situat în municipiul Craiova, str.Olteț, nr.5, pentru o perioadă de 6 ani, 9 luni și 15 zile, începând de la data 01.01.2020, până la data 15.10.2026.

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adițional de modificare a contractului de concesiune nr.39234/23.05.2006.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.238/2004 și nr.85/2006.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și Veleanu Liana vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 33. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.469/2011 referitoare la atribuirea, în vederea închirierii fără licitație publică, către Partidul Național Liberal-filiala Dolj, a spațiului situat în municipiul Craiova, cartier Rovine, str. Nicolae Iorga, bl.21-43 parter

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Proiectul de hotărâre are avize favorabile de la toate comisiile de specialitate. Este un comentariu legat de conflictul de interese. PNL nu este cazul să vă abțineți. Am zis că voi da un răspuns public astfel încât să nu fie dubii cu privire la acest element pentru că cel care solicită spațiul este estitate, respectiv formațiunea politică care are personalitate juridică. Ca atare, nu veți fi răspunzători de un eventual conflict interpretat. V-am promis că dau un răspuns public, astfel încât să nu existe un impediment legal cu privire la vot.

Nu au fost înscrieri la cuvânt.- S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă modificarea art.1 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului

Craiova nr.469/2011, care va avea următorul conținut:

„Se aprobă atribuirea, în vederea închirierii fără licitație publică, către Partidul Național Liberal-Filiala Dolj, a spațiului aparținând domeniului privat al municipiului Craiova, în suprafață de 156.44 mp, str. Frații Buzești, nr. 4A.” Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul

Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova și Partidul Național Liberal-Filiala Dolj vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 34. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al municipiului Craiova

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Proiectul de hotărâre are avize favorabile de la toate comisiile de specialitate.

Nu au fost înscrieri la cuvânt.- S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova, prin completare cu bunurile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 35.  Întrebări și interpelări

Dl. Președinte:

Vreau să fac următoarea precizare, executivul mi-a solicitat, întrucat dl. Primar este plecat, vă rog să adresați întrebările, urmează să primiți răspuns în scris la toate întrebările.

Vreau să mai fac o precizare pentru un coleg de la liberali. Cred că a făcut o glumă. Zicea că vreau să candidez la următoarele alegeri. Nu mă interesează. Vreau să-l anunț pe această cale că nu mă interesează.

Dl. Consilier Local Mănescu:

Este ca și cum ne-am adresa d-lui primar.

Am mai multe solicitări. Să încep cu cele de circulație. S-a deschis un nou Lidl în cart. 1 Mai Romanești. Acolo aș vrea să studiez dacă nu se poate face și nu ar fi bine venit un sens giratoriu. Am văzut că circulația acolo devine foarte periculoasă, nu numai la orele de vârf, tot timpul zilei. În momentul în care te îndrepți dinspre oraș spre ieșire și trebuie să intri, este o problemă.

Pe str. Râului la trecerea canalului spre spital, la orele de vârf se crează o aglomerație extraordinară. Vă rog să luați în considerare semaforizarea acestui punct. În timpul zilei poate să fie intermitentă, dar dimineața și seara trebuie neapărat semaforizată fiindcă altfel nu se poate trece și se crează un ambuteiaj extraordinar.

Vreau să revin la un punct pe care îl ridic de nu știu câte ședințe încoace. Este vorba de Liceul Voltaire. Problema Liceului Voltaire. Ați văzut luna aceasta evenimentele care s-au produs acolo. Aici știu că am păreri diferite față de colegii de la PNL, dar eu sunt în consiliul de administrație la Voltaire și cunosc foarte bine Liceul Voltaire și vreau să vă spun că greșiți în aprecieri. Revin la Liceul Voltaire. La cele 2 puncte pe care le solicit de luni de zile, cred că de la început. Sala de sport - dl. Primar, ați promis că în toamnă Liceul Voltaire va avea una din cele două săli de sport. Chiar vă speriați de demonstrațiile care se fac în curtea liceului? Acordați una din săli liceului Voltaire.

Al doilea punct cu care am avut controverse cu dl. Primar, și a spus că nu este necesar, a fost ridicarea acelui gard pentru domeniul Liceului Voltaire. S-a dovedit luna aceasta că acel gard era necesar și este necesar în continuare, chiar dacă el se va face provizoriu pentru 100 de ani, dar oricum este nevoie de acest gard să existe pentru separarea celor două spații, să nu mai fie discuții.

Ultima mea solicitare - luna aceasta am circulat foarte mult cu autobuzele, cu mijloacele RAT. Mai am o săptămână de circulație intensivă cu acestea. La început am fost ca un nou venit în orașul Craiova. Am întrebat prieteni. Este groaznic pentru un nou venit în orașul Craiova să circule cu mijloacele RAT. Eu susțin ideea colegilor de la PNL care în ultimul timp critică amenajarea stațiilor, care este dezastruoasă. Sunt de acord. Eu în schimb am altă problemă. Milităm de luni de zile, poate ani, Craiova -smart city. Cine oprește să avem o aplicație în care să știu? A fost lansată? Atunci o iau și o s-o critic în ședința viitoare.

D-na Consilier Local Ungureanu:

Vreau să vă aduc în vedere mai multe solicitări din partea cetățenilor. În primul rând, s-a aprobat în luna aprilie când s-a votat bugetul, aprobarea programului de fertilizare in vitro pentru cuplurile care nu pot face copii. Nici până în ziua de astăzi, suntem în luna noiembrie, proiectul a fost adus, s-au cerut și de la București toate datele, nu s-a aprobat și încă acești tineri nu au putut să primească acești bani. Vă rog frumos să dați suma de bani care trebuie pentru a putea face fertilizarea in vitro.

Vreau să vă rog frumos pentru Aleile I, II, III Bâlteni, când se vor asfalta că deja oamenii sunt îngroziți că vine iarna și iarăși vor fi impracticabile aceste străzi.

Str. Brezei din Rovine II, este la fel, o stradă plină cu nămol, acești oameni plătesc impozite, sunt cetățenii Craiovei și chiar pentru 90 mp plătesc o sumă de 1000 lei. Când le vom face și lor condiții ca să poată să trăiască în secolul XXI?

Încă o dată vă cer să luați în considerare transportul elevilor să fie gratis pentru că de un an de zile de când vă cerem, ne tot promiteți că o să faceți studii, o să luați în considerație și nimeni nu ia nicio măsură în acest sens.

Vreau să vă rog frumos să nu uitați să amenajăm parcările cu camere de luat vederi. Este foarte important pentru cetățeni să se simtă în siguranță și mașinile lor să nu fie vandalizate și tăiate cauciucurile sau sparte geamurile.

Vreau să vă rog frumos în str. Înfrățirii este o parcare de peste 30 de ani în care a ajuns nămolul să intre în mașini, chiar în dreptul primului bloc turn. Vă rog frumos să mergeți până acolo ca să vedeți despre ce este vorba.

De asemenea, vreau să mergeți, dl. Viceprimar, cu mine acum, așa ați promis, la sfârșitul ședinței, în str. Bolintineanu, să vedeți la intersecția cu eroilor ce este acolo, oamenii sunt disperați, cei care locuiesc în zonă. Din blocuri, li se aruncă gunoiul în saci direct în curțile lor. Sunt terorizați de mizerie, de nămol, de distrugerea drumului, de tot ceea ce doriți dvs. să vedeți acolo, ce au făcut. Au avut chiar un container cu gunoi pus în mijlocul drumului sâmbătă și duminică. Eu trec des pe acolo în drum spre Vlad Țepeș și de asta pot să vă spun că mă confrunt cu aceste probleme și cu oameni disperați.

Vreau să vă mai rog frumos, în legătură cu marele spectacol organizat de Opera Română Craiova, Lara Fabian, să-mi spuneți și mie cine va plăti chiria sălii, de 25 mii lei, cine va plăti închirierea sălii, cine va plăti cazarea celor care au fost invitați și au venit la Craiova și li s-a plătit și cazare și masă, să-mi spuneți și mie cine plătește aceste pagube? De ce sunt vinovați craiovenii pentru managementul defectuos al Filarmonicii care a dat deja 30 mii euro avans d-nei Lara Fabian, De fapt nu ei. Opera Română a făcut un contract cu o altă firmă, Saio, să managerieze acest contract. Vreau să luați măsuri imediate cu această sumă să fie plătită din buzunarul managerul Operei, dl. Zamfir Antoniu, că nu sunt vinovați craiovenii de bătaia de joc la care au fost supuși.

În încheiere mi s-a răspuns că str. Verdi este perfectă, are pavaj și nu trebuie făcut nimic. Vreau să o luați în considerație din nou că este o stradă foarte deteriorată, nu are niciun trotuar și să luați măsuri să mergeți acolo.

Mai am o problemă cu cei din str. Fermierului care nu au autorizații de construcție și ați promis că faceți ceva pentru ei. Au luat amenzi să intre în legalitate și cu toate acestea nu-i rezolvați.

Dl. Consilier Local Diaconu:

După cum știți, pe prima pagină a ziarelor de la nivel național, a apărut problema de la intersecția Calu Mort. Vreau să vă spun că încă o dată ne-am făcut de râs cu această proastă organizare a sistematizării circulației din municipiul Craiova.

De asemenea, aș vrea să vă spun modul în care se investighează problemele cetățenilor craioveni și răspunsurile date de colegii noștri. Aș vrea să vă spun că acum o lună d-na consilier Predescu a sesizat, ca și mine, de altfel, o gură de canal chiar în Piața Chiriac, la ieșire din Piața Chiriac. Are un indicator de ocolire prin mijlocul străzii. Vreau să vă spun că a trecut mai mult de o lună de zile de când am sesizat noi această problemă, nu s-a întâmplat absolut nimic. D-na consilier mă poate contrazice dacă mint sau nu mint. Cred că ar trebui schimbată echipa care se ocupă cu așa ceva.

Referitor la str. Dimitrie Bolintineanu, sesizăm această problemă din 2017. Răspunsurile vin unul mai ciudat decât altul. Ultimul răspuns pe care l-am primit de la executiv a fost următorul: referitor la str. Dimitrie Bolintineanu în ruma deplasării în teren s-a constatat că reparația s-a executat în urmă cu aproximativ două luni, se comportă bine în timp, în prezent circulația auto desfășurându-se în condiții bune. Vreau să vă reamintesc, stimați colegi, că str. Dimitrie Bolintineanu este o stradă cu piatră de râu, nu mai știu cu ce este că a fost făcută după al doilea război mondial. Am solicitat asfaltarea acestei străzi, întrucât, după cum bine știți, acolo un dezvoltator imobiliar a construit câteva blocuri, mașinile de mare tonaj au dus la distrugerea acestei străzi. Nu am primit niciun răspuns, nu s-a întâmplat nimic.

Dl. Consilier Local Câplea:

Aș dori și eu din partea celor de la RAT un răspuns scris cu o inventariere a tuturor stațiilor de autobuz, câte sunt pe fiecare traseu și câte dintre ele sunt acoperite.

Din partea Poliției Locale. Am mai sesizat și mai demult acest aspect, au luat și atunci măsuri, dar tot este nevoie. La intersecția dintre str. Brândușa și str. Mihai Viteazu, strada care duce de la Madonna Dudu către Mihai Viteazu este imposibil să te poți asigura când vii să faci stânga către Agronomie fiindcă sunt foarte multe mașini parcate ilegal lângă Banca Transilvania. Deci cei de la Poliția Locală să găsească o soluție, să trimită mai multe echipe. Nu se poate. Niciodată nu te poți asigura. Există un risc foarte mare de accidente în acea zonă.

Drumul de la Troaca la Cernele este impracticabil. Mai ales toamna, iarna. Chiar nu se poate circula pe el. Așa că singura ieșire a celor din Troaca le rămâne pe partea cealaltă către Calea Severinului. Cred că este nevoie de o reabilitare urgentă a acestui drum.

Și nu în ultimul rând, o stradă foarte aproape de zona centrală, str. Buziaș, este într-o stare deplorabilă. S-au mai discutat aceste lucruri. Nu se face nimic.

Dl. Consilier Local Florescu:

Două probleme. Una dintre acestea se referă la stațiile mijloacelor de transport în comun din Craiova. Subiectul l-am mai adus și eu în atenția dvs., l-a adus chiar astăzi colegul meu, Doru Câplea, dar aș insista pe el pentru că s-a întâmplat recent un accident în zona Institutului și dacă nu vom lua măsuri se vor mai întâmpla accidente în mai multe stații ale mijloacelor de transport în comun, în special cele ale tramvaiului. Deci avem stații în Craiova care pun în pericol viața călătorilor. Concepția actualelor stații a fost făcută prin anii 70. Eu cred că trebuie regândite toate stațiile mijloacelor de transport în comun din Craiova și asta cât mai repede, dar în primul rând trebuie luate aceste măsuri urgente de protecție a călătorilor în stații. Am înțeles că ele sunt în acest moment în administrarea RAT SRL. Dacă sunt în administrarea RAT SRL atunci consider că ar trebui preluate urgent de către consiliul local pentru că este puțin probabil ca o instituție cu bugetul RAT-ului să poată să modernizeze stațiile din Craiova, așa cum ar trebui să fie niște stații de transport în comun, acoperite, protejate, cu locuri de așteptare a călătorilor, cu panouri de informare, ș.a.m.d.

La bl. S200 am sesizat că gardul a fost îndepărtat de la stradă aproximativ 20 de m. Aș dori să aflu și un răspuns scris în acest sens, ce se întâmplă acolo. A fost solicitată de către vreun proprietar, fost proprietar, suprafața respectivă sau ce se întâmplă?

Dl. Consilier Local Nicoli:

Întrebarea este dacă pe 22 decembrie anul 2019 când se împlinesc 30 de ani de la Revoluția Română, cartea de onoare a participanților la revoluția română din Craiova va fi prezentă în această sală unde cei care au participat vor să vină și să se înscrie în această carte pentru ca timpul să nu șteargă cel puțin numele celor care atunci au avut curaj să iasă în stradă și să-și revendice dreptul la opinie.

Dl. Președinte:

Cu toate că v-am spus că o să primiți răspuns în scris conform solicitării executivului, city managerul dorește să răspundă referitor la problemele de RAT și e bine că primiți răspunsurile acum direct.

Dl. Administrator Public Manda:

Eu m-am referit la faptul că dvs. ați spus și așa am crezut eu că întrebările care țin de dl. Primar o să primească răspunsul în scris.

Având în vedere că există în coordonarea mea operatorul de transport public, aș vrea să-i răspund în primul rând d-lui Câplea, d-lui Florescu. D-lui Mănescu n-o să-i mai răspund că a înțeles că nu mai este nevoie de răspuns. Îl rog pe dl. Câplea să definească ce înseamnă stații de autobuz sau stații pentru mijloacele de transport în comun ca să știm cum să-i răspundem dumnealui. Și înainte de toate, ca un gest de colegialitate și nu neapărat să o facem la microfon. Sunt două scaune între dvs. și dl. Florescu. Întrebați-l câte a făcut Domnia Sa cât a fost director la RAT.

Dacă ar fi să iau în serios acest lucru și nu să consider că este o continuare a campaniei electorale, v-aș spune că așa cum bine știți și sunt date publice și puteți găsi și în sistemul de achiziții publice, RAT luna trecută a lansat în licitație publică, avem și o ofertă, acum se vede dacă este corectă din punct de vedere tehnic sau economic pentru 22 de stații acoperite, pentru toate stațiile de tramvai din municipiul Craiova, iar săptămâna trecută s-a lansat o licitație pentru alte 28 de stații de așteptare pentru autobuze. De ce sunt 50? Pentru că așa cum a fost aprobat bugetul de investiții al Companiei RAT SRL, a fost prinsă modernizarea a 50 stații de așteptare pentru acest an. Nu ne vom opri aici, în fiecare an se va face la RAT această modernizare până când se va ajunge la un total de 160 de stații de așteptare. Lucrurile, din punctul meu de vedere, evoluează la RAT și au fost întrebări și interpelări referitoare și la condițiile din mijloacele de transport. Cum bine știți peste două săptămâni o să vină încă 25 de autobuze noi care vor fi distribuite pe toate traseele operate de operatorul nostru de transport în comun. Ele nu se află în administrare, dl. Florescu, sunt concesionate către RAT SRL. Ele nu ar putea fi luate de către Primăria Craiova să le modernizez datorită faptului că există un contract între cele entități, Primăria Craiova și RAT SRL, iar ei dacă nu au acele stații de așteptare, acele stații așa cum sunt cunoscute în concesiunea lor sau să aibă o formă asupra lor, nu ar putea să oprească acolo și nu ar putea să preia călătorii de acolo. Acesta este principalul lucru. De aceea ei au prinși bani în buget pentru anul acesta, 50 de stații. Vă mulțumesc!

Dl. Președinte:

Declar închise lucrările ședinței ordinare de azi, 28.11.2019. Vă mulțumesc pentru participare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Gheorghe Nedelescu

SECRETAR GENERAL, Nicoleta Miulescu


ÎNTOCMIT,

Tudosie Ramona