Proces verbal din 28.02.2019

Proces verbal din data de 28.02.2019


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

PROCES-VERBAL AL ȘEDINȚEI

ORDINARE DIN DATA DE 28.02.2019

Dl. Director Ovidiu Mischianu:

Bună dimineața, domnilor consilieri! Vă rog să luați loc în sală pentru a putea face prezența. Dintr-un total de 27 consilieri, sunt prezenți 26, 1 consilier este absent (dl. Radu Marin Traian). Sunt întrunite condițiile de legalitate pentru desfășurarea lucrărilor, ședința este statutar constituită și își poate desfășura lucrările.

Cu permisiunea dvs. voi prezenta controlul de legalitate pentru hotărârile adoptate de consiliul local. La acest moment, avem fără control de legalitate Hotărârea nr. 202/2017, Hotărârea nr. 303/2018, Hotărârile nr. 495 -500/2018, 502 - 503/2018, Hotărârile de la 9 la 20 pe 2019, 23, 25, 29, 31, 32/2019. În ședința ordinară din 31.01.2019 au fost adoptate 22 de hotărâri, au primit controlul de legalitate la acest moment 3. În ședința extraordinară din 18.02.2019 au fost adoptate 2 hotărâri, fără control de legalitate la acest moment. Supun votului dvs. procesele-verbale ale ședințelor ordinară din data de 31.01.2019 și extraordinară din 18.02.2019 și acest control de legalitate. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi.

Îl invit pe dl. viceprimar Adrian Cosman să prezideze lucrările ședinței de astăzi.

Dl. Președinte:

Prin Dispoziția nr. 3149/21.02.2019, Primarul Municipiului Craiova, în temeiul art.39 alin.1 și art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată, privind administrația publică locală; dispune: Art.unic: Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în ședință ordinară, în data de 28.02.2019, ora 10,00, în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

Ședința va avea următoarea ordine de zi:

 • 1. Raport privind activitatea desfășurată de către asistenții personali din municipiul Craiova, în semestrul II al anului 2018.

 • 2. Proiect de hotărâre privind desemnarea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Craiova, în perioada martie-mai 2019.

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Craiova, pentru anul școlar 2019-2020.

 • 4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței echipei mobile pentru intervenția în cazurile de violență domestică.

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii, ce vor rămâne vacante în municipiul Craiova, în anul 2019.

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului chiriei aferentă locuințelor pentru tineri destinate închirierii, realizate de Agenția Națională pentru Locuințe în municipiul Craiova, valabilă pentru anul 2019 și a sumelor cu titlu de recuperare investiție, ce se vor vira Agenției Naționale pentru Locuințe, în anul 2019.

 • 7.  Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe.

 • 8.  Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.1, ap.11.

 • 9.  Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.3, ap.10 .

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.1, ap.9.

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.2, ap.1.

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.3, ap.9.

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.3, ap.4 .

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.5, ap.8.

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.4, ap.2.

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.5, ap.10.

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1B, bl. T2, sc.2, ap.14.

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.4, ap.7.

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.4, ap.3.

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.3, ap.8.

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.2, ap.6.

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.3, ap.11.

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.1, ap.11.

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.4, ap.20.

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată

închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.4, ap.5 .

 • 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.4, ap.13.

 • 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.3, ap.7.

 • 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.2, ap.15.

 • 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.4, ap.20.

 • 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.2, ap.13.

 • 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.4, ap.17.

 • 32. Proiect de hotărâre privind încheierea contractului de închiriere între Consiliul Local al Municipiului Craiova și S.C.Miha Holding S.R.L., reprezentată legal prin medic titular în medicină de familie dr.Mihală Liliana.

 • 33. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.38101/23.05.2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și S.C. Reea Med S.R.L., reprezentată legal prin medic titular Spach Delia.

 • 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenuri ocupate de construcții provizorii, cu destinația de spații comerciale, producție și prestări servicii, situate în piețele din municipiul Craiova.

 • 35. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.293/15.01.2008 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și Albăstroiu Gheorghe.

 • 36. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de asociere nr.41/2003 având ca obiect finanțarea și realizarea în comun a proiectului de promovare și dezvoltare a activității sportive de performanță în municipiul Craiova.

 • 37. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită, către Agenția Națională de Administrare Fiscală-Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova, a spațiului situat în municipiul Craiova, str.Brestei, nr.129.

 • 38. Proiect de hotărâre privind concesionarea, către R.A.T. SRL, a bunurilor situate în municipiului Craiova, bd. Dacia, nr.3.

 • 39. Proiect  de hotărâre  privind  modificarea inventarului bunurilor aparținând

domeniului privat al municipiului Craiova.

 • 40. Proiect  de hotărâre  privind  modificarea inventarului bunurilor aparținând

domeniului public al municipiului Craiova.

 • 41. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea proiectului referitor la  „Închiderea

depozitului de deșeuri solide urbane și industriale asimilabile Mofleni, Celule C1-C5”.

 • 42. Proiect de hotărâre privind modificarea, prin completare a Regulamentului privind aplicarea taxei pentru parcarea autovehiculelor pe domeniul public al municipiului Craiova, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.31/2017.

 • 43.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea reglementărilor urbanistice și a funcțiunilor zonei intersecție Calea București-str.Spania, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, Calea București, nr.54A, bl.P1.

 • 44.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea urbanistică privind indicii urbanistici în zona str.Maria Tănase-str.Craiovița-str.Cerna, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str.Craiovița, nr.39B.

5   ~

 • 45. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova” aparținând sectorului Educație - Școala Gimnazială „Mihai Viteazul”, situată în municipiul Craiova, str.Arh.Duiliu Marcu, nr.16.

 • 46. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Parângului”.

 • 47. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Ramuri”.

 • 48. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Migdalului”.

 • 49. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Lăcrămioarei”.

 • 50. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Zăvoiului”.

 • 51. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Aleea III Bariera Vâlcii”.

 • 52. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Aleea II Cantonului”.

 • 53. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Vânători”.

 • 54. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiții „Modernizare străzi din Municipiul Craiova, Lot 8 - Modernizare strada Drumul Cornesului”.

 • 55. Proiect de hotărâre privind actualizarea Devizului general si indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare Pasaj rutier Electroputere”.

 • 56. Proiect de hotărâre privind Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Regenerare urbana in Municipiul Craiova prin revitalizarea zonei Cornitoiu”.

 • 57. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Modernizare urbana Calea Bucuresti, esplanada din fata blocurilor N24, N25, T14, T15 municipiul Craiova”.

 • 58. Întrebări și interpelări.

Peste ordinea de zi:

 • 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 223/2018 referitoare la aprobarea Studiului de oportunitate referitor la înnoirea parcului de vehicule de transport public urban pentru municipiul Craiova - achizitia de autobuze noi și achiziția de tramvaie noi.

Avem un număr de 58 de hotărâri pe ordinea de zi, plus un proiect peste ordinea de zi. Vă menționez că proiectele 54, 55 și 56 au fost retrase de pe ordinea de zi. Vă supun votului ordinea de zi în ansamblu. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi.

În urma supunerii la vot, ordinea de zi a devenit următoarea:

 • 1. Raport privind activitatea desfășurată de către asistenții personali din municipiul Craiova, în semestrul II al anului 2018.

 • 2.  Proiect de hotărâre privind desemnarea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Craiova, în perioada martie-mai 2019.

 • 3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Craiova, pentru anul școlar 2019-2020.

 • 4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței echipei mobile pentru intervenția în cazurile de violență domestică.

5                                                                             5

 • 5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea listei pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii, ce vor rămâne vacante în municipiul Craiova, în anul 2019.

 • 6.  Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului chiriei aferentă locuințelor pentru tineri destinate închirierii, realizate de Agenția Națională pentru Locuințe în municipiul Craiova, valabilă pentru anul 2019 și a sumelor cu titlu de recuperare investiție, ce se vor vira Agenției Naționale pentru Locuințe, în anul 2019.

 • 7.  Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe.

 • 8.  Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.1, ap.11.

 • 9.  Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.3, ap.10 .

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.1, ap.9.

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.2, ap.1.

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.3, ap.9.

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.3, ap.4 .

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.5, ap.8.

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.4, ap.2.

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.5, ap.10.

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1B, bl. T2, sc.2, ap.14.

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.4, ap.7.

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.4, ap.3.

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.3, ap.8.

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.2, ap.6.

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.3, ap.11.

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.1, ap.11.

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.4, ap.20.

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.4, ap.5 .

 • 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.4, ap.13.

 • 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.3, ap.7.

 • 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.2, ap.15.

 • 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.4, ap.20.

 • 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.2, ap.13.

 • 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.4, ap.17.

 • 32. Proiect de hotărâre privind încheierea contractului de închiriere între Consiliul Local al Municipiului Craiova și S.C.Miha Holding S.R.L., reprezentată legal prin medic titular în medicină de familie dr.Mihală Liliana.

 • 33. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.38101/23.05.2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și S.C. Reea Med S.R.L., reprezentată legal prin medic titular Spach Delia.

 • 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenuri ocupate de construcții provizorii, cu destinația de spații comerciale, producție și prestări servicii, situate în piețele din municipiul Craiova.

 • 35. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.293/15.01.2008 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și Albăstroiu Gheorghe.

 • 36. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de asociere nr.41/2003 având ca obiect finanțarea și realizarea în comun a proiectului de promovare și dezvoltare a activității sportive de performanță în municipiul Craiova.

 • 37. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită, către Agenția Națională de Administrare Fiscală-Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova, a spațiului situat în municipiul Craiova, str.Brestei, nr.129.

 • 38. Proiect de hotărâre privind concesionarea, către R.A.T. SRL, a bunurilor situate în municipiului Craiova, bd. Dacia, nr.3.

 • 39. Proiect  de hotărâre  privind  modificarea inventarului bunurilor aparținând

domeniului privat al municipiului Craiova.

 • 40. Proiect  de hotărâre  privind  modificarea inventarului bunurilor aparținând

domeniului public al municipiului Craiova.

 • 41. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului referitor la „Închiderea

depozitului de deșeuri solide urbane și industriale asimilabile Mofleni, Celule C1-C5”.

 • 42. Proiect de hotărâre privind modificarea, prin completare a Regulamentului privind aplicarea taxei pentru parcarea autovehiculelor pe domeniul public al municipiului Craiova, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.31/2017.

 • 43. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea reglementărilor urbanistice și a funcțiunilor zonei intersecție Calea București-str.Spania, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, Calea București, nr.54A, bl.P1.

 • 44. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea urbanistică privind indicii urbanistici în zona str.Maria Tănase-str.Craiovița-str.Cerna, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str.Craiovița, nr.39B.

 • 45. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova” aparținând sectorului Educație - Școala Gimnazială „Mihai Viteazul”, situată în municipiul Craiova, str.Arh.Duiliu Marcu, nr.16.

 • 46. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Parângului”.

 • 47. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Ramuri”.

 • 48. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Migdalului”.

 • 49. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Lăcrămioarei”.

 • 50. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Zăvoiului”.

 • 51. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Aleea III Bariera Vâlcii”.

 • 52. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Aleea II Cantonului”.

 • 53. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Vânători”.

 • 54. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Modernizare urbana Calea Bucuresti, esplanada din fata blocurilor N24, N25, T14, T15 municipiul Craiova”.

 • 55. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 223/2018 referitoare la aprobarea Studiului de oportunitate referitor la înnoirea parcului de vehicule de transport public urban pentru municipiul Craiova - achizitia de autobuze noi și achiziția de tramvaie noi.

5                         5

 • 56. Întrebări și interpelări.

 • 1.  Raport privind activitatea desfășurată de către asistenții personali din municipiul Craiova, în semestrul II al anului 2018.

Dl. Președinte:

Fiind raport, nu necesită vot.

 • 2. Proiect de hotărâre privind desemnarea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Craiova, în perioada martie-mai 2019.

Dl. Consilier Local Mihai Marius:

Propun ca președinte de ședință pe această perioadă pe dl. consilier Nicolicea Victor.

Dl. Consilier Local Vasile:

Cu tot respectul, vă rog să-mi prezentați cadrul legal care stă la baza acestui proiect de hotărâre. După cum știm cu toții, în Legea 215/2001 este amintită doar situația îjn care se constituie consiliul local. Atunci se poate, nu este obligatoriu, doar pentru o perioadă de trei luni să se numească un președinte de ședință. Dvs. continuați acest lucru de ani de zile. Ar trebui să punem stop și să respectăm procedura și legile. Nu scrie în lege că din trei în trei luni se poate alege un președinte de ședință. În lege, negru pe alb scrie: la prima ședință de consiliu se poate numi pentru o perioadă de trei luni un președinte de ședință. Vă rog să încetați cu această mascaradă, cu acest abuz practic și să nu mai puneți pe ordinea de zi. Vă munțumesc!

Dl. Director Ovidiu Mischianu:

Cu permisiunea dvs., Legea 215/2001 și Legea 393/2004 a aleșilor locali, reglementează situația în care, prin votul dvs., se poate desemna președintele de ședință. Ați reiterat în nenumărate rânduri în ședințele de consiliu local acest aspect, consiliul în plenul său a hotărât să mergem mai departe pe această procedură. Și cutuma este izvor de drept, ați promis că veniți cu modificarea regulamentului de organizare și funcționare să avem statuat acest lucru.

Dl. Consilier Local Vasile:

Nu am găsit articolul la care faceți referire în regulamentul de organizare și funcționare.

5

Dl. Director Ovidiu Mischianu:

V-ați luat angajamentul că veniți cu propunere de modificare a regulamentului de organizare și funcționare, nu ați făcut-o nici la momentul respectiv, deci avem cadrul legal să mergem mai departe. Vă mulțumesc!

Dl. Consilier Local Vasile:

Cu tot respectul, nu putem veni cu o modificare la un articol care nu există în regulamentul local.

Dl. Consilier Local Florescu:

Noi, consilierii PNL, propunem pentru a conduce ședințele consiliului local pe următoarele trei luni pe dl. consilier Flavius Sirop și vă mai aduc la cunoștință faptul că suntem singurul consiliu local din România care faceți acest abuz. Informați-vă și contraziceți-mă.

5

Dl. Președinte:

Am luat act de propunerea dvs. Cine este pentru propunerea ca dl. Nicolicea să fie președinte de ședință? Votat cu 19 voturi pentru și 7 voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea, Mănescu).

Cine este pentru propunerea ca dl. Sirop să prezideze ședința? Votat cu 7 voturi pentru (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea, Mănescu) și 19 voturi împotrivă.

Cine este pentru proiectul de hotărâre în ansamblu?

Art.1. Se alege președinte de ședință al Consiliului Local al Municipiului Craiova, pentru perioada martie-mai 2019, dl.Nicolicea Romulus Victor.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Biroul Relații cu Consiliul Local, Evidență Documente și Arhivă vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 19 voturi pentru și 7 voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea, Mănescu).

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Craiova, pentru anul școlar 2019-2020.

Dl. Consilier Local Sirop:

Îmi pare rău că trebuie să reiau această discuție, dar mă încearcă un sentiment de vinovăție dacă nu o fac. Am avut o întâlnire acum două zile cu niște reprezentanți de la Colegiul Odobleja și ceea ce vă avertizam că se va întâmpla, s-a întâmplat deja. Oamenii abia mai pot să desfășoare actul educațional, sunt supuși la niște presiuni fantastice să cedeze procesul civil pe care l-au intentat. În momentul de față trebuie să știți, dl. Primar, că elevii de acolo desfășoară ore de 40 de minute, schimbă clasele în mod frecvent, adică pleacă cu ghiozdanul în spate și se duc la etajul superior sau unde au clasa pentru noua oră, în acest mod, în acest sistem se desfășoară în prezent orele de curs la Colegiul Ștefan odobleja unde am primit a si gurări de la dvs. că nu va fi afectat procesul educațional. În felul acesta nu se mai poate continua. Este un dezastru, într-un cuvânt. Până la urmă a fost un amestec acolo nepermis de mare în actul acesta educațional. Înțeleg că mai departe se intenționează să li se ia și una dintre sălile de sport celor de la Odobleja pentru a se atribui celuilalt liceu. Acolo trebuie găsită o soluție pentru că, deși poate ați sperat ca acest conflict se va dezamorsa cu timpul, el nu a făcut decât să escaladeze și să genereze probleme din ce în ce mai mari. În semn de protest față de această situație, noi, consilierii PNL, nu vom vota proiectul de rețea școlară așa cum a fost el introdus pe ordinea de zi, pentru a trage un semnal de alarmă în legătură cu situația aceasta catastrofală de la Colegiul Odobleja unde probabil numărul de elevi va fi afectat și va fi în descreștere continuă și până la urmă, procesul educațional într-o unitate în care începuse să se desfășoare învățământ dual și sub stricta coordonare sau sprijinul investitorilor locali care aveau nevoie de oameni cu pregătire în industrie, începuse să funcționeze ceva acolo. Haideți să nu lăsăm de izbeliște această unitate de învățământ. Se pot găsi soluții. Există școașa 35, există școala 23 cu disponibilitate de spații. Haideți să le analizăm. Vă mulțumesc!

Dl. Consilier Local Mănescu:

Îmi pare rău pentru colegul meu liberal, dar aș dori să nu politizăm situația de acolo. Și așa există multe discuții. Să lăsăm cele două licee să-și rezolve problemele. În cazul de față, eu personal, susțin punctul de vedere al primăriei. Liceul Voltaire a primit un spațiu. Că e bun, că e rău, asta este situația acolo. Sunt elevi ai orașului Craiova în ambele unități de învățământ, toți au dreptul să desfășoare procesul de învățământ în Craiova în condiții bune. Nu este afectat procesul de învățământ de la Odobleja din cauza liceului Voltaire, ci din cauza problemelor lor interne de la liceu. Acele probleme ar trebui să și le rezolve înainte și apoi să ridice problema Voltaireului. Sala de sport de care ați spus, vreau să vă spun că și liceul Voltaire are dreptul să-și desfășoare activitățile sportive. Există două săli de sport care sunt închiriate și încep să aibă alt regim decât cel pentru care au fost făcute. Nu sunt de acord cu dvs. și cred că această problemă ar trebui să n-o mai politizăm în consiliul local. Vă mulțumesc!

Dl. Consilier Local Dindirică:

Trebuie să fac mențiunea că sunt în consiliul de administrație la Colegiul Ștefan Odobleja așa că ce vă spun, vă spun din interior, nu am primit informațiile din altă zonă. Este adevărat că orarul se desfășoară cu ore de 40 de minute, dar asta pentru că nu se dorește să se treacă la norma legală de 50 de minute. Problemele într-adevăr, sunt în interior între anumite cadre didactice, sunt susținute de liderii de sindicat, sunt doi lideri de sindicat acolo care au cultivat această problemă. La ultima ședință de consiliu de administrație, am încercat să supunem la vot, a și trecut un orar de 50 de minute, există săli care pot să acopere un orar de 50 de minute. Mai mult, aceste săli permit și desfășurarea proiectului Rosen în care Colegiul Ștefan Odobleja este implicat. A fost o muncă fo arte asiduă desfășurată de câteva cadre didactice care au reușit să suprapună orele necesare pe numărul de clase existente în clădirile aflate în administrarea Colegiului Ștefan Odobleja, însă mă întorc, există, aș putea să-i spun un război între anumite cadre didactice de acolo, care și-au făcut un țel din a lupta pentru clădirile care nu le aparțin. Până la un punct se înțelege, însă modalitatea de lucru, modalitatea de abordare a acestei probleme a făcut ca discuțiile între ei, dar și între elevii de la Odobleja și Voltaire să degenereze, între cadrele didactice și între conducerea celor două licee. Încă o dată, există posibilitatea ca orele de 50 de minute să se desfășoare legal în clasele care se află în clădirile din Odobleja. Acest lucru se poate vedea foarte simplu, o vizită în teren a oricui este interesat, poate demonstra acest lucru. Acum, că identifică ei alte spații în Craiova, este o altă discuție. Și mie mi se pare, cum spunea dl. Mănescu, că se politizează o problemă care nu ar trebui să fie politică. Politizarea o fac liderii de sindicat, nu noi. Aici până la urmă suntem consiliul local și trebuie să aducem aceste lucruri în discuție.

Dl. Consilier Local Florescu:

Nu aș vrea să politizăm, într-adevăr, această problemă de la liceele Odobleja, Voltaire, dar sunt trei elemente concrete care sunt departe de politică: 1 - ora este de 40 de minute; 2 - elevii iau ghiozdanul în spate și se deplasează de la o clădire la alta în pauza dintre ore, și 3 - au fost situații când au stat și doi copii pe același scaun. Cred că această situație nu mai poate să continue așa și să căutăm soluții. O primă soluție o propun să facem o comisie mixtă formată din șapte consilieri locali să se deplaseze la fața locului, să vadă dacă este posibil într-adevăr să se desfășoare orele de 50 de minute și nu se dorește? Cam asta aș dori, dacă se poate face această comisie și vreau să fac parte din ea.

Dl. Primar Mihail Genoiu:

Dl. Consilier, dl. Consilier Mănescu a avut fo arte multă dreptate în ceea ce a spus și apreciez felul în care a vorbit. Eu vă spun un singur lucru, că din dorința de a-i ajuta pe cei de la Odobleja, s-ar putea să le faceți mai mult rău pentru că ceea ce fac ei acum este un abuz datorită faptului că la Liceul Odobleja a fost reabilitat un corp de clădire cu un anumit număr de laboratoare și la un anumit număr de săli de clasă, care săli de clasă conform proiectului european și le-am trimis adresă scrisă în acest sens, ar fi suficiente pentru buna desfășurare a activității. Problema este că ei le folosesc în continuare abuziv ca laboratoare. Deci a lua apărarea Colegiului Odobleja în condițiile în care ai două săli de sport obținute prin fuziunea a două licee și consideri o problemă dacă unui liceu care vine să fie găzduit la tine, îi dai una din sălile acelea. Dar tu ce faci cu două? Nu le-am dat, asta este voința lor, lăsați-l să stea ăla cu două, dar încă o dată vă spun, haideți să încercăm să nu luăm apărarea unuia și altuia atâta timp cât avem în consiliul de administrație de la Voltaire un consilier, în consiliul de administrație de la Odobleja doi consilieri și punctele lor de vedere sunt efectiv ofi ci al e pentru că sunt membri ai consiliilor de administrație. Nu destânga, că dl. Mănescu chiar nu este de stânga.

D-na Consilier Local Ungureanu:

Dl. Primar, vă rog frumos să facem o comisie cu toți consilierii, să mergem până acolo. Vă rugăm frumos să mergem toți consilierii acolo pentru că scandalul este continuu și este mai bine să mergem toți, nu numai cei de la PSD, pentru că nu este niciun consilier de la PNL în consiliul de administrație. Dl. Mănescu este la Voltaire, nu este la Odobleja. Noi vrem la Odobleja. Conflictul este Odobleja cu Voltaire și vă rugăm frumos să mergem cu toții, absolut cine vrea să participe. Vă rugăm să aplanăm conflictul că nu are rost s-o ținem cu plângeri penale și tot ceea ce se întâmplă acolo.

Dl. Consilier Local Dindirică:

Aș vrea să le spun celor doi colegi de la PNL în primul rând nu este scandal la Odobleja, este o situație mai tensionată.

D-na Consilier Local Ungureanu:

Ba da, spun că le-ai dat teroare. Teroare le dai.

Dl. Consilier Local Dindirică:

Pentru dl. Florescu, ora este de 40 de minute pentru că anumite cadre didactice refuză să intre să-și facă orele de 50 de minute așa cum prevede Codul Muncii și Legea educației naționale. Dovadă că acolo se poate și se dorește este că în consiliul de administrație reprezentantul elevilor, al părinților și toți ceilalți reprezentanți și o parte din profesori, au votat pentru ora de 50 de minute pentrtu că ni s-a prezentat un orar suprapus perfect pe clasele existente acum. Acum că ei vor să spună că vor să stea cu laboratoarele libere, este treaba lor, au acest drept. Iar asta cu comisia, să mergem să vedem noi ce? Noi nu suntem nici unii specialiști în educație, stabilim noi cum se face un orar. Haideți să le dăm bani mai mulți la buget să poată să-și facă un proces educațional așa cum trebuie. Exact pe nevoile pe care ei le-au cerut, am propus un buget mai mult decât bun.

Dl. Consilier Local Vasile:

În general dl. Mănescu are dreptate în nouăzeci și ceva la sută din cazuri. De data aceasta permiteți-mi să vă contrazic, dl. Mănescu, pentru că în această situație nu aveți dreptate. Trebuie să ne băgăm, dl. Mănescu, pentru că noi am generat acest conflict. În momentul în care aveam spații excedentare și mă refer la școlile 23 și 35 și știți cu toții că aveam spațiu excedentar, noi, prin votul consiliului local majoritar PSD am generat această situație care, din păcate, este o situație conflictuală. Ceea ce au cerut colegii mei este de bun simț, să facem o comisie. Legislația s-a schimbat și la scoala 35 vă trebuie un aviz de funcționare pe care nu îl are.

Dl. Primar Mihail Genoiu:

Școala 35 a fost făcută arhivă în perioada mandatului dvs. de consilier înainte de 2012. Nu aruncați așa că este făcută acum. Este făcută arhivă din 2007 de când erați consilier. Noi nu putem acum decât să îndreptăm o eroare făcută de dvs. atunci. Hai s-o lăsăm așa.

Dl. Consilier Local Vasile:

Dl. Președinte al ședinței, vă rog să țineți cont că este ședința consiliului local, să-l rugați pe dl. Primar să nu mă întrerupă. Este ședința consiliului local, dânsul reprezintă executivul și îl solicităm noi. De fiecare dată îl solicităm și îi dăm dreptul la cuvânt, dar să nu ne întrerupem. Deci această situație noi am generat-o, că este școala 35, școala 23, sunt convins că puteam să găsim spațiu excedentar. Ceea ce au cerut colegii mei consider că este de bun simț, să mergem, să ne deplasăm și noi la fața locului să vedem,

pentru că există o stare conflictuală. Nu cred că este nimic de ascuns, nu cred că sunteți împotriva acestei comisii și referitor la colegii care au luat cuvântul, vă spun că numai lucrurile neadevărate au nevoie de explicații complexe.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Craiova, pentru anul școlar 2019-2020, conform anexelor nr.1-2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și Inspectoratul Școlar Județean Dolj vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 20 voturi p entru și 6 voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea).

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței echipei mobile pentru intervenția în cazurile de violență domestică.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă componența echipei mobile pentru intervenția în cazurile de violență domestică, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă punerea la dispoziția echipei mobile prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, a unui mijloc de transport aparținând Poliției Locale a Municipiului Craiova.

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcției Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ, Poliția Locală a Municipiului Craiova și Direcția de Asistență Socială Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii, ce vor rămâne vacante in municipiul Craiova, în anul 2019.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă lista pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii, ce vor rămâne vacante în municipiul Craiova, în anul 2019, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Lista prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, va fi dată publicității prin afișare la sediul Primăriei Municipiului Craiova, cât și pe pagina de internet a instituției.

FP 43-04, ver. 1

Art.3. Contestațiile cu privire la stabilirea accesului la locuințele pentru tineri destinate închirierii, precum și la acordarea priorităților în soluționarea cererilor vor fi adresate Primarului Municipiului Craiova, în termen de 7 zile de la afișare. Soluționarea contestațiilor se va asigura în termen de 15 zile de la primire, în condițiile legii.

Art.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari și Comisia Socială vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului chiriei aferentă locuințelor pentru tineri destinate închirierii, realizate de Agenția Națională pentru Locuințe în municipiul Craiova, valabilă pentru anul 2019 și a sumelor cu titlu de recuperare investiție, ce se vor vira Agenției Naționale pentru Locuințe, în anul 2019.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.l. Se aprobă cuantumul chiriei aferentă locuințelor pentru tineri destinate închirierii, realizate de Agenția Națională pentru Locuințe în municipiul Craiova, valabilă pentru anul 2019, aplicabilă titularilor contractelor de închiriere prelungite sau încheiate, începând cu data de 31 iulie 2015, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă cuantumul sumelor reprezentând recuperarea investiției din cuantumul chiriei, ce se vor vira în contul Agenției Naționale pentru Locuințe în anul 2019, pentru titularii contractelor de închiriere prelungite sau încheiate, începând cu data de 31 iulie 2015, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă cuantumul sumelor reprezentând recuperarea investiției din cuantumul chiriei, ce se vor vira în contul Agenției Naționale pentru Locuințe, pentru titularii contractelor de închiriere aflate în curs de executare la data de 31 iulie 2015 și care nu expiră după această dată în cursul anului 2019, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă cuantumul sumelor reprezentând recuperarea investiției din cuantumul chiriei, ce se vor vira în contul Agenției Naționale pentru Locuințe, pentru titularii contractelor de închiriere aflate în curs de executare la data de 31 iulie 2015 și care vor expira în cursul anului 2019, cuantum aplicabil până la data expirării, precum și cuantumul chiriei și al sumelor reprezentând recuperarea investiției aplicabile acestor contracte de la data expirării și până la sfârșitul anului 2019, conform anexei nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă menținerea cotei de 0,1 % aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.56/2018 aplicabilă la valoarea de înlocuire a locuințelor pentru tinerii care vor împlini vârsta de 35 ani în cursul anului 2019.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să încheie acte adiționale la contractele de închiriere prevăzute la art.1-4 din prezenta hotărâre.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 7. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă prelungirea, pentru o perioadă de 1 an, a duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să încheie actele adiționale care au ca obiect prelungirea duratei contractelor de închiriere a locuințelor prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari și Direcția Impozite și Taxe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.1, ap.11.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă vânzarea locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1B, blocul T2, sc.1, ap.11, către Nicolaie Angela, în calitate de titular al contractului de închiriere nr.238974/29.12.2004.

Art.2. Vânzarea locuinței identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la prețul final de vânzare de 78.220,62 lei, cu plata prețului în rate, pe o perioadă de 5 de ani și cu un avans de 12.806,42 lei, reprezentând cel puțin 15% din suma cuvenită Agenției Naționale pentru Locuințe, 1% din prețul calculat al locuinței în beneficiul administratorului și valoarea reziduală la data vânzării, a centralei termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosință gratuită, pe toată durata existenței construcției, asupra cotei indivize de teren de 153/10000, respectiv suprafața indiviză de 22.41 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1B, blocul T2, sc.1, ap.11, din terenul în suprafață de 1517 mp., din acte și 1467 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de locuințe, intabulat în Cartea funciară nr.210185 a localității Craiova.

Art.4. (1) În cazul în care cumpărătorul dorește să transmită dreptul de proprietate asupra locuinței prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, după termenul stabilit prin lege, prin orice modalitate (vânzare-cumpărare, donație, contract de întreținere, etc.), dreptul de folosință gratuită asupra cotei părți indivize din terenul aferent construcției se stinge, iar proprietarul va solicita obligatoriu, în prealabil, Consiliului Local al Municipiului Craiova, vânzarea-cumpărarea terenului aferent locuinței.

(2) Prețul de vânzare al terenului aferent locuinței, se stabilește prin expertiză tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat și aprobată ulterior de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Art.5. Se aprobă înscrierea în evidențele de carte funciară a interdicției de înstrăinare a locuinței dobandite în condițiile Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare, în favoarea municipiului Craiova, până la achiziționarea terenului aferent locuinței.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, contractul de vânzare-cumpărare pentru locuința prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari, Direcția Impozite și Taxe, Direcția Economico-Financiară, Direcția Patrimoniu și Nicolaie Angela vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.3, ap.10 .

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă vânzarea locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1C, blocul T3, sc.3, ap.10, către Păceană Mihaela Gabi, în calitate de titular al contractului de închiriere nr.239081/29.12.2004.

Art.2. Vânzarea locuinței identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la prețul final de vânzare de 117.118,42 lei, cu plata prețului în rate, pe o perioadă de 10 de ani și cu un avans de 19.341,94 lei, reprezentând cel puțin 15% din suma cuvenită Agenției Naționale pentru Locuințe, 1% din prețul calculat al locuinței în beneficiul administratorului și valoarea reziduală la data vânzării, a centralei termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosință gratuită, pe toată durata existenței construcției, asupra cotei indivize de teren de 176/10000, respectiv suprafața indiviză de 25.80 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1C, blocul T3, sc.3, ap.10, din terenul în suprafață de 1518 mp., din acte și 1468 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de locuințe, intabulat în Cartea funciară nr.210186 a localității Craiova.

Art.4. (1) În cazul în care cumpărătorul dorește să transmită dreptul de proprietate asupra locuinței prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, după termenul stabilit prin lege, prin orice modalitate (vânzare-cumpărare, donație, contract de întreținere, etc.), dreptul de folosință gratuită asupra cotei părți indivize din terenul aferent construcției se stinge, iar proprietarul va solicita obligatoriu, în prealabil, Consiliului Local al Municipiului Craiova, vânzarea-cumpărarea terenului aferent locuinței.

(2) Prețul de vânzare al terenului aferent locuinței, se stabilește prin expertiză tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat și aprobată ulterior de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Art.5. Se aprobă înscrierea în evidențele de carte funciară a interdicției de înstrăinare a locuinței dobandite în condițiile Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare, în favoarea municipiului Craiova, până la achiziționarea terenului aferent locuinței.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, contractul de vânzare-cumpărare pentru locuința prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari, Direcția Impozite și Taxe, Direcția Economico-Financiară, Direcția Patrimoniu și Păceană Mihaela Gabi vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.1, ap.9.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă vânzarea locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1C, blocul T3, sc.1, ap.9, către Groza Alin Marius, în calitate de titular al contractului de închiriere nr.239048/29.12.2004.

Art.2. Vânzarea locuinței identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face cu plata integrală a prețului final de vânzare de 70.482,47 lei, avându-se în vedere valoarea de vânzare cuvenită Agenției Naționale pentru Locuințe, 1% din prețul calculat al locuinței în beneficiul administratorului și valoarea reziduală la data vânzării centralei termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosință gratuită, pe toată durata existenței construcției, asupra cotei indivize de teren de 144/10000, respectiv suprafața indiviză de 21.08 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1C, blocul T3, sc.1, ap.9, din terenul în suprafață de 1518 mp., din acte și 1468 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de locuințe, intabulat în Cartea funciară nr. 210186 a localității Craiova.

Art.4. (1) În cazul în care cumpărătorul dorește să transmită dreptul de proprietate asupra locuinței prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, după termenul stabilit prin lege, prin orice modalitate (vânzare-cumpărare, donație, contract de întreținere, etc.), dreptul de folosință gratuită asupra cotei părți indivize din terenul aferent construcției se stinge, iar proprietarul va solicita obligatoriu, în prealabil, Consiliului Local al Municipiului Craiova, vânzarea-cumpărarea terenului aferent locuinței.

(2) Prețul de vânzare al terenului aferent locuinței, se stabilește prin expertiză tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat și aprobată ulterior de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Art.5. Se aprobă înscrierea în evidențele de carte funciară a interdicției de înstrăinare a locuinței dobandite în condițiile Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare, în favoarea municipiului Craiova, până la achiziționarea terenului aferent locuinței.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, contractul de vânzare-cumpărare pentru locuința prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari, Direcția Impozite și Taxe, Direcția Economico-Financiară, Direcția Patrimoniu și Groza Alin Marius vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 11.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.2, ap.1.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă vânzarea locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1B, blocul T2, sc.2, ap.1, către Poenariu Nicoleta, în calitate de titular al contractului de închiriere nr.238976/29. 1 2 .2004.

Art.2. Vânzarea locuinței identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face cu plata integrală a prețului final de vânzare de 70.468,05 lei, avându-se în vedere valoarea de vânzare cuvenită Agenției Naționale pentru Locuințe, 1% din prețul calculat al locuinței în beneficiul administratorului și valoarea reziduală la data vânzării centralei termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosință gratuită, pe toată durata existenței construcției, asupra cotei indivize de teren de 102/10000, respectiv suprafața indiviză de 14.98 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1B, blocul T2, sc.2, ap.1, din terenul în suprafață de 1517 mp., din acte și 1467 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de locuințe, intabulat în Cartea funciară nr. 210185 a localității Craiova.

Art.4. (1) În cazul în care cumpărătorul dorește să transmită dreptul de proprietate asupra locuinței prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, după termenul stabilit prin lege, prin orice modalitate (vânzare-cumpărare, donație, contract de întreținere, etc.), dreptul de folosință gratuită asupra cotei părți indivize din terenul aferent construcției se stinge, iar proprietarul va solicita obligatoriu, în prealabil, Consiliului Local al Municipiului Craiova, vânzarea-cumpărarea terenului aferent locuinței.

(2) Prețul de vânzare al terenului aferent locuinței, se stabilește prin expertiză tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat și aprobată ulterior de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Art.5. Se aprobă înscrierea în evidențele de carte funciară a interdicției de înstrăinare a locuinței dobandite în condițiile Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare, în favoarea municipiului Craiova, până la achiziționarea terenului aferent locuinței.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, contractul de vânzare-cumpărare pentru locuința prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari, Direcția Impozite și Taxe, Direcția Economico-Financiară, Direcția Patrimoniu și Poenariu Nicoleta vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.3, ap.9.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă vânzarea locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1C, blocul T3, sc.3, ap.9, către Cocora Elena Mihaela, în calitate de titular al contractului de închiriere nr.239080/29.12.2004.

Art.2. Vânzarea locuinței identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la prețul final de vânzare de 68.778,65 lei, cu plata prețului în rate, pe o perioadă de 10 de ani și cu un avans de 20.000,00 lei, reprezentând cel puțin 15% din suma cuvenită Agenției Naționale pentru Locuințe, 1% din prețul calculat al locuinței în beneficiul administratorului și valoarea reziduală la data vânzării, a centralei termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosință gratuită, pe toată durata existenței construcției, asupra cotei indivize de teren de 108/10000, respectiv suprafața indiviză de 15.80 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1C, blocul T3, sc.3, ap.9, din terenul în suprafață de 1518 mp., din acte și 1468 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de locuințe, intabulat în Cartea funciară nr.210186 a localității Craiova.

Art.4. (1) În cazul în care cumpărătorul dorește să transmită dreptul de proprietate asupra locuinței prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, după termenul stabilit prin lege, prin orice modalitate (vânzare-cumpărare, donație, contract de întreținere, etc.), dreptul de folosință gratuită asupra cotei părți indivize din terenul aferent construcției se stinge, iar proprietarul va solicita obligatoriu, în prealabil, Consiliului Local al Municipiului Craiova, vânzarea-cumpărarea terenului aferent locuinței.

(2) Prețul de vânzare al terenului aferent locuinței, se stabilește prin expertiză tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat și aprobată ulterior de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Art.5. Se aprobă înscrierea în evidențele de carte funciară a interdicției de înstrăinare a locuinței dobandite în condițiile Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare, în favoarea municipiului Craiova, până la achiziționarea terenului aferent locuinței.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, contractul de vânzare-cumpărare pentru locuința prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul

Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari, Direcția Impozite și Taxe, Direcția Economico-Financiară, Direcția Patrimoniu și Cocora Elena Mihaela vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.3, ap.4 .

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă vânzarea locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1B, blocul T2, sc.3, ap.4, către Ivan Georgeta, în calitate de titular al contractului de închiriere nr.238999/29.12.2004.

Art.2. Vânzarea locuinței identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la prețul final de vânzare de 68.719,48 lei, cu plata prețului în rate, pe o perioadă de 20 de ani și cu un avans de 11.248,85 lei, reprezentând cel puțin 15% din suma cuvenită Agenției Naționale pentru Locuințe, 1% din prețul calculat al locuinței în beneficiul administratorului și valoarea reziduală la data vânzării, a centralei termi ce , conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosință gratuită, pe toată durata existenței construcției, asupra cotei indivize de teren de 96/10000, respectiv suprafața indiviză de 14.15 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1B, blocul T2, sc.3, ap.4, din terenul în suprafață de 1517 mp., din acte și 1467 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de locuințe, intabulat în Cartea funciară nr.210185 a localității Craiova.

Art.4. (1) În cazul în care cumpărătorul dorește să transmită dreptul de proprietate asupra locuinței prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, după termenul stabilit prin lege, prin orice modalitate (vânzare-cumpărare, donație, contract de întreținere, etc.), dreptul de folosință gratuită asupra cotei părți indivize din terenul aferent construcției se stinge, iar proprietarul va solicita obligatoriu, în prealabil, Consiliului Local al Municipiului Craiova, vânzarea-cumpărarea terenului aferent locuinței.

(2) Prețul de vânzare al terenului aferent locuinței, se stabilește prin expertiză tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat și aprobată ulterior de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Art.5. Se aprobă înscrierea în evidențele de carte funciară a interdicției de înstrăinare a locuinței dobandite în condițiile Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare, în favoarea municipiului Craiova, până la achiziționarea terenului aferent locuinței.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, contractul de vânzare-cumpărare pentru locuința prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari, Direcția Impozite și Taxe, Direcția Economico-Financiară, Direcția Patrimoniu și Ivan Georgeta vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.5, ap.8.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă vânzarea locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1C, blocul T3, sc.5, ap.8, către Smit Sorin, în calitate de titular al contractului de închiriere nr.239112/29.12.2004.

Art.2. Vânzarea locuinței identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la prețul final de vânzare de 70.618,45 lei, cu plata prețului în rate, pe o perioadă de 25 de ani și cu un avans de 11.654,01 lei, reprezentând cel puțin 15% din suma cuvenită Agenției Naționale pentru Locuințe, 1% din prețul calculat al locuinței în beneficiul administratorului și valoarea reziduală la data vânzării, a centralei termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosință gratuită, pe toată durata existenței construcției, asupra cotei indivize de teren de 142/10000, respectiv suprafața indiviză de 20.86 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1C, blocul T3, sc.5, ap.8, din terenul în suprafață de 1518 mp., din acte și 1468 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de locuințe, intabulat în Cartea funciară nr.210186 a localității Craiova.

Art.4. (1) În cazul în care cumpărătorul dorește să transmită dreptul de proprietate asupra locuinței prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, după termenul stabilit prin lege, prin orice modalitate (vânzare-cumpărare, donație, contract de întreținere, etc.), dreptul de folosință gratuită asupra cotei părți indivize din terenul aferent construcției se stinge, iar proprietarul va solicita obligatoriu, în prealabil, Consiliului Local al Municipiului Craiova, vânzarea-cumpărarea terenului aferent locuinței.

(2) Prețul de vânzare al terenului aferent locuinței, se stabilește prin expertiză tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat și aprobată ulterior de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Art.5. Se aprobă înscrierea în evidențele de carte funciară a interdicției de înstrăinare a locuinței dobandite în condițiile Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare, în favoarea municipiului Craiova, până la achiziționarea terenului aferent locuinței.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, contractul de vânzare-cumpărare pentru locuința prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari, Direcția Impozite și Taxe, Direcția Economico-Financiară, Direcția Patrimoniu și Smit Sorin vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.4, ap.2.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă vânzarea locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1C, blocul T3, sc.4, ap.2, către Ilinca Paul Emanuel, în calitate de titular al contractului de închiriere nr.239086/29.12.2004.

Art.2. Vânzarea locuinței identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face cu plata integrală a prețului final de vânzare de 68.571,79 lei, avându-se în vedere valoarea de vânzare cuvenită Agenției Naționale pentru Locuințe, 1% din prețul calculat al locuinței în beneficiul administratorului și valoarea reziduală la data vânzării centralei termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosință gratuită, pe toată durata existenței construcției, asupra cotei indivize de teren de 102/10000, respectiv suprafața indiviză de 15.03 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1C, blocul T3, sc.4, ap.2, din terenul în suprafață de 1518 mp., din acte și 1468 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de locuințe, intabulat în Cartea funciară nr. 210186 a localității Craiova.

Art.4. (1) În cazul în care cumpărătorul dorește să transmită dreptul de proprietate asupra locuinței prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, după termenul stabilit prin lege, prin orice modalitate (vânzare-cumpărare, donație, contract de întreținere, etc.), dreptul de folosință gratuită asupra cotei părți indivize din terenul aferent construcției se stinge, iar proprietarul va solicita obligatoriu, în prealabil, Consiliului Local al Municipiului Craiova, vânzarea-cumpărarea terenului aferent locuinței.

(2) Prețul de vânzare al terenului aferent locuinței, se stabilește prin expertiză tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat și aprobată ulterior de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Art.5. Se aprobă înscrierea în evidențele de carte funciară a interdicției de înstrăinare a locuinței dobandite în condițiile Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare, în favoarea municipiului Craiova, până la achiziționarea terenului aferent locuinței.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, contractul de vânzare-cumpărare pentru locuința prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari, Direcția Impozite și Taxe, Direcția Economico-Financiară, Direcția Patrimoniu și Ilinca Paul Emanuel vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.5, ap.10.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă vânzarea locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1C, blocul T3, sc.5, ap.10, către Tunaru Ioana Mădălina, în calitate de titular al contractului de închiriere nr.239114/29.12.2004.

Art.2. Vânzarea locuinței identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la prețul final de vânzare de 76.771,53 lei, cu plata prețului în rate, pe o perioadă de 15 de ani și cu un avans de 12.669,19 lei, reprezentând cel puțin 15% din suma cuvenită Agenției Naționale pentru Locuințe, 1% din prețul calculat al locuinței în beneficiul administratorului și valoarea r ezi dual ă la data vânzării, a centralei termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosință gratuită, pe toată durata existenței construcției, asupra cotei indivize de teren de 152/10000, respectiv suprafața indiviză de 22.34 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1C, blocul T3, sc.5, ap.10, din terenul în suprafață de 1518 mp., din acte și 1468 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de locuințe, intabulat în Cartea funciară nr.210186 a localității Craiova.

Art.4. (1) În cazul în care cumpărătorul dorește să transmită dreptul de proprietate asupra locuinței prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, după termenul stabilit prin lege, prin orice modalitate (vânzare-cumpărare, donație, contract de întreținere, etc.), dreptul de folosință gratuită asupra cotei părți indivize din sed ord. 28.02.2019                                       24                                         FP 43-04, ver. 1

terenul aferent construcției se stinge, iar proprietarul va solicita obligatoriu, în prealabil, Consiliului Local al Municipiului Craiova, vânzarea-cumpărarea terenului aferent locuinței.

(2) Prețul de vânzare al terenului aferent locuinței, se stabilește prin expertiză tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat și aprobată ulterior de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Art.5. Se aprobă înscrierea în evidențele de carte funciară a interdicției de înstrăinare a locuinței dobandite în condițiile Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare, în favoarea municipiului Craiova, până la achiziționarea terenului aferent locuinței.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, contractul de vânzare-cumpărare pentru locuința prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari, Direcția Impozite și Taxe, Direcția Economico-Financiară, Direcția Patrimoniu și Tunaru Ioana Mădălina vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1B, bl. T2, sc.2, ap.14.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă vânzarea locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1B, blocul T2, sc.2, ap.14, către Ceaușescu Ancuța Georgeta, în calitate de titular al contractului de închiriere nr.238986/29.12.2004.

Art.2. Vânzarea locuinței identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la prețul final de vânzare de 76.309,18 lei, cu plata prețului în rate, pe o perioadă de 5 de ani și cu un avans de 30.000,00 lei, reprezentând cel puțin 15% din suma cuvenită Agenției Naționale pentru Locuințe, 1% din prețul calculat al locuinței în beneficiul administratorului și valoarea reziduală la data vânzării, a centralei termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosință gratuită, pe toată durata existenței construcției, asupra cotei indivize de teren de 114/10000, respectiv suprafața indiviză de 16.79 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1B, blocul T2, sc.2, ap.14, din terenul în suprafață de 1517 mp., din acte și 1467 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de locuințe, intabulat în Cartea funciară nr.210185 a localității Craiova.

Art.4. (1) În cazul în care cumpărătorul dorește să transmită dreptul de proprietate asupra locuinței prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, după termenul stabilit prin lege, prin orice modalitate (vânzare-cumpărare, donație, contract de întreținere, etc.), dreptul de folosință gratuită asupra cotei părți indivize din terenul aferent construcției se stinge, iar proprietarul va solicita obligatoriu, în prealabil, Consiliului Local al Municipiului Craiova, vânzarea-cumpărarea terenului aferent locuinței.

(2) Prețul de vânzare al terenului aferent locuinței, se stabilește prin expertiză tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat și aprobată ulterior de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Art.5. Se aprobă înscrierea în evidențele de carte funciară a interdicției de înstrăinare a locuinței dobandite în condițiile Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare, în favoarea municipiului Craiova, până la achiziționarea terenului aferent locuinței.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, contractul de vânzare-cumpărare pentru locuința prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari, Direcția Impozite și Taxe, Direcția Economico-Financiară, Direcția Patrimoniu și Ceaușescu Ancuța Georgeta vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.4, ap.7.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă vânzarea locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1C, blocul T3, sc.4, ap.7, către Tabacu Elena, în calitate de titular al contractului de închiriere nr.239091/29.12.2004.

Art.2. Vânzarea locuinței identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la prețul final de vânzare de 68.573,73 lei, cu plata prețului în rate, pe o perioadă de 15 de ani și cu un avans de 11.324,81 lei, reprezentând cel puțin 15% din suma cuvenită Agenției Naționale pentru Locuințe, 1% din prețul calculat al locuinței în beneficiul administratorului și valoarea reziduală la data vânzării, a centralei termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosință gratuită, pe toată durata existenței construcției, asupra cotei indivize de teren de 102/10000, respectiv suprafața indiviză de 15.03 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1C, blocul T3, sc.4, ap.7, din terenul în suprafață de 1518 mp., din acte și 1468 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de locuințe, intabulat în Cartea funciară nr.210186 a localității Craiova.

Art.4. (1) În cazul în care cumpărătorul dorește să transmită dreptul de proprietate asupra locuinței prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, după termenul stabilit prin lege, prin orice modalitate (vânzare-cumpărare, donație, contract de întreținere, etc.), dreptul de folosință gratuită asupra cotei părți indivize din terenul aferent construcției se stinge, iar proprietarul va solicita obligatoriu, în prealabil, Consiliului Local al Municipiului Craiova, vânzarea-cumpărarea terenului aferent locuinței.

(2) Prețul de vânzare al terenului aferent locuinței, se stabilește prin expertiză tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat și aprobată ulterior de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Art.5. Se aprobă înscrierea în evidențele de carte funciară a interdicției de înstrăinare a locuinței dobandite în condițiile Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare, în favoarea municipiului Craiova, până la achiziționarea terenului aferent locuinței.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, contractul de vânzare-cumpărare pentru locuința prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari, Direcția Impozite și Taxe, Direcția Economico-Financiară, Direcția Patrimoniu și Tabacu Elena vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.4, ap.3.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă vânzarea locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, , bdul. Oltenia, nr.1C, blocul T3, sc.4, ap.3, către Coliță Daniel, în calitate de titular al contractului de închiriere nr.239115/29.12.2004.

Art.2. Vânzarea locuinței identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la prețul final de vânzare de 105.622,98 lei, cu plata prețului în rate, pe o perioadă de 15 de ani și cu un avans de 17.443,60 lei, reprezentând cel puțin 15% din suma cuvenită Agenției Naționale pentru Locuințe, 1% din prețul calculat al locuinței în beneficiul administratorului și valoarea reziduală la data vânzării, a centralei termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosință gratuită, pe toată durata existenței construcției, asupra cotei indivize de teren de 165/10000, respectiv suprafața indiviză de 24.19 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1C, blocul T3, sc.4, ap.3, din terenul în suprafață de 1518 mp., din acte și 1468 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de locuințe, intabulat în Cartea funciară nr.210186 a localității Craiova.

Art.4. (1) În cazul în care cumpărătorul dorește să transmită dreptul de proprietate asupra locuinței prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, după termenul stabilit prin lege, prin orice modalitate (vânzare-cumpărare, donație, contract de întreținere, etc.), dreptul de folosință gratuită asupra cotei părți indivize din terenul aferent construcției se stinge, iar proprietarul va solicita obligatoriu, în prealabil, Consiliului Local al Municipiului Craiova, vânzarea-cumpărarea terenului aferent locuinței.

(2) Prețul de vânzare al terenului aferent locuinței, se stabilește prin expertiză tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat și aprobată ulterior de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Art.5. Se aprobă înscrierea în evidențele de carte funciară a interdicției de înstrăinare a locuinței dobandite în condițiile Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare, în favoarea municipiului Craiova, până la achiziționarea terenului aferent locuinței.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, contractul de vânzare-cumpărare pentru locuința prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari, Direcția Impozite și Taxe, Direcția Economico-Financiară, Direcția Patrimoniu și Coliță Daniel vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.3, ap.8.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă vânzarea locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1B, blocul T2, sc.3, ap.8, către Nicu Daniela, în calitate de titular al contractului de închiriere nr.239003/29.12.2004.

Art.2. Vânzarea locuinței identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la prețul final de vânzare de 109.040,99 lei, cu plata prețului în rate, pe o perioadă de 15 de ani și cu un avans de 17.855,41 lei, reprezentând cel puțin 15% din suma cuvenită Agenției Naționale pentru Locuințe, 1% din prețul calculat al locuinței în beneficiul administratorului și valoarea reziduală la data vânzării, a centralei termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosință gratuită, pe toată durata existenței construcției, asupra cotei indivize de teren de 159/10000, respectiv suprafața indiviză de 23.29 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1B, blocul T2, sc.3, ap.8, din terenul în suprafață de 1517 mp., din acte și 1467 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de locuințe, intabulat în Cartea funciară nr.210185 a localității Craiova.

Art.4. (1) În cazul în care cumpărătorul dorește să transmită dreptul de proprietate asupra locuinței prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, după termenul stabilit prin lege, prin orice modalitate (vânzare-cumpărare, donație, contract de întreținere, etc.), dreptul de folosință gratuită asupra cotei părți indivize din terenul aferent construcției se stinge, iar proprietarul va solicita obligatoriu, în prealabil, Consiliului Local al Municipiului Craiova, vânzarea-cumpărarea terenului aferent locuinței.

(2) Prețul de vânzare al terenului aferent locuinței, se stabilește prin expertiză tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat și aprobată ulterior de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Art.5. Se aprobă înscrierea în evidențele de carte funciară a interdicției de înstrăinare a locuinței dobandite în condițiile Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare, în favoarea municipiului Craiova, până la achiziționarea terenului aferent locuinței.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, contractul de vânzare-cumpărare pentru locuința prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari, Direcția Impozite și Taxe, Direcția Economico-Financiară, Direcția Patrimoniu și Nicu Daniela vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.2, ap.6.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă vânzarea locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1C, blocul T3, sc.2, ap.6, către Nicola Mirela, în calitate de titular al contractului de închiriere nr.239057/29.12.2004.

Art.2. Vânzarea locuinței identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la prețul final de vânzare de 105.833,19 lei, cu plata prețului în rate, pe o perioadă de 15 de ani și cu un avans de 17.478,34 lei, reprezentând cel puțin 15% din suma cuvenită Agenției Naționale pentru Locuințe, 1% din prețul calculat al locuinței în beneficiul administratorului și valoarea reziduală la data vânzării, a centralei termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosință gratuită, pe toată durata existenței construcției, asupra cotei indivize de teren de 166/10000, respectiv suprafața indiviză de 24.32 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1C, blocul T3, sc.2, ap.6, din terenul în suprafață de 1518 mp., din acte și 1468 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de locuințe, intabulat în Cartea funciară nr.210186 a localității Craiova.

Art.4. (1) În cazul în care cumpărătorul dorește să transmită dreptul de proprietate asupra locuinței prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, după termenul stabilit prin lege, prin orice modalitate (vânzare-cumpărare, donație, contract de întreținere, etc.), dreptul de folosință gratuită asupra cotei părți indivize din terenul aferent construcției se stinge, iar proprietarul va solicita obligatoriu, în prealabil, Consiliului Local al Municipiului Craiova, vânzarea-cumpărarea terenului aferent locuinței.

(2) Prețul de vânzare al terenului aferent locuinței, se stabilește prin expertiză tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat și aprobată ulterior de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Art.5. Se aprobă înscrierea în evidențele de carte funciară a interdicției de înstrăinare a locuinței dobandite în condițiile Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare, în favoarea municipiului Craiova, până la achiziționarea terenului aferent locuinței.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, contractul de vânzare-cumpărare pentru locuința prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari, Direcția Impozite și Taxe, Direcția Economico-Financiară, Direcția Patrimoniu și Nicola Mirela vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.3, ap.11.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă vânzarea locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1B, blocul T2, sc.3, ap.11, către Giolgău Ionela Daniela, în calitate de titular al contractului de închiriere nr.1405/06.01.2016.

Art.2. Vânzarea locuinței identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la prețul final de vânzare de 109.033,64 lei, cu plata prețului în rate, pe o perioadă de 25 de ani și cu un avans de 17.854,24 lei, reprezentând cel puțin 15% din suma cuvenită Agenției Naționale pentru Locuințe, 1% din prețul calculat al locuinței în beneficiul administratorului și valoarea reziduală la data vânzării, a centralei termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosință gratuită, pe toată durata existenței construcției, asupra cotei indivize de teren de 159/10000, respectiv suprafața indiviză de 23.29 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1B, blocul T2, sc.3, ap.11, din terenul în suprafață de 1517 mp., din acte și 1467 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de locuințe, intabulat în Cartea funciară nr.210185 a localității Craiova.

Art.4. (1) În cazul în care cumpărătorul dorește să transmită dreptul de proprietate asupra locuinței prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, după termenul stabilit prin lege, prin orice modalitate (vânzare-cumpărare, donație, contract de întreținere, etc.), dreptul de folosință gratuită asupra cotei părți indivize din terenul aferent construcției se stinge, iar proprietarul va solicita obligatoriu, în prealabil, Consiliului Local al Municipiului Craiova, vânzarea-cumpărarea terenului aferent locuinței.

(2) Prețul de vânzare al terenului aferent locuinței, se stabilește prin expertiză tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat și aprobată ulterior de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Art.5. Se aprobă înscrierea în evidențele de carte funciară a interdicției de înstrăinare a locuinței dobandite în condițiile Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare, în favoarea municipiului Craiova, până la achiziționarea terenului aferent locuinței.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, contractul de vânzare-cumpărare pentru locuința prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari, Direcția Impozite și Taxe, Direcția Economico-Financiară, Direcția Patrimoniu și Giolgău Ionela Daniela vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.1, ap.11.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă vânzarea locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1C, blocul T3, sc.1, ap11, către Șuiu Irina, în calitate de titular al contractului de închiriere nr.239050/29.12.2004.

Art.2. Vânzarea locuinței identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face cu plata integrală a prețului final de vânzare de 75.990,86 lei, avându-se în vedere valoarea de vânzare cuvenită Agenției Naționale pentru Locuințe, 1% din prețul calculat al locuinței în beneficiul administratorului și valoarea reziduală la data vânzării centralei termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosință gratuită, pe toată durata existenței construcției, asupra cotei indivize de teren de 152/10000, respectiv suprafața indiviză de 21.40 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1C, blocul T3, sc.1, ap11, din terenul în suprafață de 1518 mp., din acte și 1468 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de locuințe, intabulat în Cartea funciară nr. 210186 a localității Craiova.

Art.4. (1) În cazul în care cumpărătorul dorește să transmită dreptul de proprietate asupra locuinței prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, după termenul stabilit prin lege, prin orice modalitate (vânzare-cumpărare, donație, contract de întreținere, etc.), dreptul de folosință gratuită asupra cotei părți indivize din terenul aferent construcției se stinge, iar proprietarul va solicita obligatoriu, în prealabil, Consiliului Local al Municipiului Craiova, vânzarea-cumpărarea terenului aferent locuinței.

(2) Prețul de vânzare al terenului aferent locuinței, se stabilește prin expertiză tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat și aprobată ulterior de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Art.5. Se aprobă înscrierea în evidențele de carte funciară a interdicției de înstrăinare a locuinței dobandite în condițiile Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare, în favoarea municipiului Craiova, până la achiziționarea terenului aferent locuinței.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, contractul de vânzare-cumpărare pentru locuința prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari, Direcția Impozite și Taxe, Direcția Economico-Financiară, Direcția Patrimoniu și Șuiu Irina vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.4, ap.20.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă vânzarea locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1C, blocul T3, sc.4, ap.20, către Șuțu Mariana Ionica, în calitate de titular al contractului de închiriere nr.239104/29.12.2004.

Art.2. Vânzarea locuinței identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la prețul final de vânzare de 69.257,98 lei, cu plata prețului în rate, pe o perioadă de 15 de ani și cu un avans de 11.436,56 lei, reprezentând cel puțin 15% din suma cuvenită Agenției Naționale pentru Locuințe, 1% din prețul calculat al locuinței în beneficiul administratorului și valoarea reziduală la data vânzării, a centralei termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosință gratuită, pe toată durata existenței construcției, asupra cotei indivize de teren de 108/10000, respectiv suprafața indiviză de 15.82 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1C, blocul T3, sc.4, ap.20, din terenul în suprafață de 1518 mp., din acte și 1468 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de locuințe, intabulat în Cartea funciară nr.210186 a localității Craiova.

Art.4. (1) În cazul în care cumpărătorul dorește să transmită dreptul de proprietate asupra locuinței prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, după termenul stabilit prin lege, prin orice modalitate (vânzare-cumpărare, donație, contract de întreținere, etc.), dreptul de folosință gratuită asupra cotei părți indivize din terenul aferent construcției se stinge, iar proprietarul va solicita obligatoriu, în prealabil, Consiliului Local al Municipiului Craiova, vânzarea-cumpărarea terenului aferent locuinței.

(2) Prețul de vânzare al terenului aferent locuinței, se stabilește prin expertiză tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat și aprobată ulterior de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Art.5. Se aprobă înscrierea în evidențele de carte funciară a interdicției de înstrăinare a locuinței dobandite în condițiile Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare, în favoarea municipiului Craiova, până la achiziționarea terenului aferent locuinței.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, contractul de vânzare-cumpărare pentru locuința prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari, Direcția Impozite și Taxe, Direcția Economico-Financiară, Direcția Patrimoniu și Șuțu Mariana Ionica vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.4, ap.5 .

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă vânzarea locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1B, blocul T2, sc.4, ap.5, către Cotoi Mihaela Ilona, în calitate de titular al contractului de închiriere nr.183021/05.12.2013.

Art.2. Vânzarea locuinței identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face cu plata integrală a prețului final de vânzare de 71.168,85 lei, avându-se în vedere valoarea de vânzare cuvenită Agenției Naționale pentru Locuințe, 1% din prețul calculat al locuinței în beneficiul administratorului și valoarea reziduală la data vânzării centralei termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosință gratuită, pe toată durata existenței construcției, asupra cotei indivize de teren de 103/10000, respectiv suprafața indiviză de 15.11 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1B, blocul T2, sc.4, ap.5, din terenul în suprafață de 1517 mp., din acte și 1467 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de locuințe, intabulat în Cartea funciară nr. 210185 a localității Craiova.

Art.4. (1) În cazul în care cumpărătorul dorește să transmită dreptul de proprietate asupra locuinței prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, după termenul stabilit prin lege, prin orice modalitate (vânzare-cumpărare, donație, contract de întreținere, etc.), dreptul de folosință gratuită asupra cotei părți indivize din terenul aferent construcției se stinge, iar proprietarul va solicita obligatoriu, în prealabil, Consiliului Local al Municipiului Craiova, vânzarea-cumpărarea terenului aferent locuinței.

(2) Prețul de vânzare al terenului aferent locuinței, se stabilește prin expertiză tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat și aprobată ulterior de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Art.5. Se aprobă înscrierea în evidențele de carte funciară a interdicției de înstrăinare a locuinței dobandite în condițiile Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare, în favoarea municipiului Craiova, până la achiziționarea terenului aferent locuinței.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, contractul de vânzare-cumpărare pentru locuința prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari, Direcția Impozite și Taxe, Direcția Economico-Financiară, Direcția Patrimoniu și Cotoi Mihaela Ilona vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.4, ap.13.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă vânzarea locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1B, blocul T2, sc.4, ap.13, către Paralescu Livia Alina, în calitate de titular al contractului de închiriere nr.239021/29.12.2004.

Art.2. Vânzarea locuinței identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la prețul final de vânzare de 76.471,03 lei, cu plata prețului în rate, pe o perioadă de 10 de ani și cu un avans de 12.522,16 lei, reprezentând cel puțin 15% din suma cuvenită Agenției Naționale pentru Locuințe, 1% din prețul calculat al locuinței în beneficiul administratorului și valoarea reziduală la data vânzării, a centralei termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosință gratuită, pe toată durata existenței construcției, asupra cotei indivize de teren de 115/10000, respectiv suprafața indiviză de 16.85 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1B, blocul T2, sc.4, ap.13, din terenul în suprafață de 1517 mp., din acte și 1467 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de locuințe, intabulat în Cartea funciară nr.210185 a localității Craiova.

Art.4. (1) În cazul în care cumpărătorul dorește să transmită dreptul de proprietate asupra locuinței prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, după termenul stabilit prin lege, prin orice modalitate (vânzare-cumpărare, donație, contract de întreținere, etc.), dreptul de folosință gratuită asupra cotei părți indivize din terenul aferent construcției se stinge, iar proprietarul va solicita obligatoriu, în prealabil, Consiliului Local al Municipiului Craiova, vânzarea-cumpărarea terenului aferent locuinței.

(2) Prețul de vânzare al terenului aferent locuinței, se stabilește prin expertiză tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat și aprobată ulterior de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Art.5. Se aprobă înscrierea în evidențele de carte funciară a interdicției de înstrăinare a locuinței dobandite în condițiile Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare, în favoarea municipiului Craiova, până la achiziționarea terenului aferent locuinței.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, contractul de vânzare-cumpărare pentru locuința prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari, Direcția Impozite și Taxe, Direcția Economico-Financiară, Direcția Patrimoniu și Paralescu Livia Alina vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.3, ap.7.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă vânzarea locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1B, blocul T2, sc.3, ap.7, către Popescu Bogdan Marian, în calitate de titular al contractului de închiriere nr.239002/29.12.2004.

Art.2. Vânzarea locuinței identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la prețul final de vânzare de    122.047,32 lei, cu plata prețului în rate, pe o

perioadă de 20 de ani și cu un avans de 19.975,84 lei, reprezentând cel puțin 15% din suma cuvenită Agenției Naționale pentru Locuințe, 1% din prețul calculat al locuinței în beneficiul administratorului și valoarea reziduală la data vânzării, a centralei termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosință gratuită, pe toată durata existenței construcției, asupra cotei indivize de teren de 176/10000, respectiv suprafața indiviză de 25.85 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1B, blocul T2, sc.3, ap.7, din terenul în suprafață de 1517 mp., din acte și 1467 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de locuințe, intabulat în Cartea funciară nr.210185 a localității Craiova.

Art.4. (1) În cazul în care cumpărătorul dorește să transmită dreptul de proprietate asupra locuinței prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, după termenul stabilit prin lege, prin orice modalitate (vânzare-cumpărare, donație, contract de întreținere, etc.), dreptul de folosință gratuită asupra cotei părți indivize din terenul aferent construcției se stinge, iar proprietarul va solicita obligatoriu, în prealabil, Consiliului Local al Municipiului Craiova, vânzarea-cumpărarea terenului aferent locuinței.

(2) Prețul de vânzare al terenului aferent locuinței, se stabilește prin expertiză tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat și aprobată ulterior de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Art.5. Se aprobă înscrierea în evidențele de carte funciară a interdicției de înstrăinare a locuinței dobandite în condițiile Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare, în favoarea municipiului Craiova, până la achiziționarea terenului aferent locuinței.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, contractul de vânzare-cumpărare pentru locuința prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari, Direcția Impozite și Taxe, Direcția Economico-Financiară, Direcția Patrimoniu și Popescu Bogdan Marian vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.2, ap.15.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă vânzarea locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1C, blocul T3, sc.2, ap.15, către Mogoșanu George Dan, în calitate de titular al contractului de închiriere nr.239066/29.12.2004.

Art.2. Vânzarea locuinței identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face cu plata integrală a prețului final de vânzare de 68.948,01 lei, avându-se în vedere valoarea de vânzare cuvenită Agenției Naționale pentru Locuințe, 1% din prețul calculat al locuinței în beneficiul administratorului și valoarea reziduală la data vânzării centralei termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosință gratuită, pe toată durata existenței construcției, asupra cotei indivize de teren de 108/10000, respectiv suprafața indiviză de 15.86 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1C, blocul T3, sc.2, ap.15, din terenul în suprafață de 1518 mp., din acte și 1468 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de locuințe, intabulat în Cartea funciară nr. 210186 a localității Craiova.

Art.4. (1) În cazul în care cumpărătorul dorește să transmită dreptul de proprietate asupra locuinței prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, după termenul stabilit prin lege, prin orice modalitate (vânzare-cumpărare, donație, contract de întreținere, etc.), dreptul de folosință gratuită asupra cotei părți indivize din terenul aferent construcției se stinge, iar proprietarul va solicita obligatoriu, în prealabil, Consiliului Local al Municipiului Craiova, vânzarea-cumpărarea terenului aferent locuinței.

(2) Prețul de vânzare al terenului aferent locuinței, se stabilește prin expertiză tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat și aprobată ulterior de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Art.5. Se aprobă înscrierea în evidențele de carte funciară a interdicției de înstrăinare a locuinței dobandite în condițiile Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare, în favoarea municipiului Craiova, până la achiziționarea terenului aferent locuinței.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, contractul de vânzare-cumpărare pentru locuința prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari, Direcția Impozite și Taxe, Direcția Economico-Financiară, Direcția Patrimoniu și Mogoșanu George Dan vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.4, ap.20.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă vânzarea locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1B, blocul T2, sc.4, ap.20, către Ridiche Florin, în calitate de titular al contractului de închiriere nr.239028/29.12.2004.

Art.2. Vânzarea locuinței identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la prețul final de vânzare de 70.685,62 lei, cu plata prețului în rate, pe o perioadă de 15 de ani și cu un avans de 11.574,71 lei, reprezentând cel puțin 15% din suma cuvenită Agenției Naționale pentru Locuințe, 1% din prețul calculat al locuinței în beneficiul administratorului și valoarea reziduală la data vânzării, a centralei termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosință gratuită, pe toată durata existenței construcției, asupra cotei indivize de teren de 108/10000, respectiv suprafața indiviză de 15.81 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1B, blocul T2, sc.4, ap.20, din terenul în suprafață de 1517 mp., din acte și 1467 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de locuințe, intabulat în Cartea funciară nr.210185 a localității Craiova.

Art.4. (1) În cazul în care cumpărătorul dorește să transmită dreptul de proprietate asupra locuinței prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, după termenul stabilit prin lege, prin orice modalitate (vânzare-cumpărare, donație, contract de întreținere, etc.), dreptul de folosință gratuită asupra cotei părți indivize din terenul aferent construcției se stinge, iar proprietarul va solicita obligatoriu, în prealabil, Consiliului Local al Municipiului Craiova, vânzarea-cumpărarea terenului aferent locuinței.

(2) Prețul de vânzare al terenului aferent locuinței, se stabilește prin expertiză tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat și aprobată ulterior de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Art.5. Se aprobă înscrierea în evidențele de carte funciară a interdicției de înstrăinare a locuinței dobandite în condițiile Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare, în favoarea municipiului Craiova, până la achiziționarea terenului aferent locuinței.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, contractul de vânzare-cumpărare pentru locuința prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari, Direcția Impozite și Taxe, Direcția Economico-Financiară, Direcția Patrimoniu și Ridiche Florin vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.2, ap.13.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă vânzarea locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1B, blocul T2, sc.2, ap.13, către Rotaru Liliana Ionela, în calitate de titular al contractului de închiriere nr.238988/29.12.2004.

Art.2. Vânzarea locuinței identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la prețul final de vânzare de 76.149,25 lei, cu plata prețului în rate, pe o perioadă de 15 de ani și cu un avans de 12.469,52 lei, reprezentând cel puțin 15% din suma cuvenită Agenției Naționale pentru Locuințe, 1% din prețul calculat al locuinței în beneficiul administratorului și valoarea reziduală la data vânzării, a centralei termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosință gratuită, pe toată durata existenței construcției, asupra cotei indivize de teren de 114/10000, respectiv suprafața indiviză de 16.74 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1B, blocul T2, sc.2, ap.13, din terenul în suprafață de 1517 mp., din acte și 1467 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de locuințe, intabulat în Cartea funciară nr.210185 a localității Craiova.

Art.4. (1) În cazul în care cumpărătorul dorește să transmită dreptul de proprietate asupra locuinței prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, după termenul stabilit prin lege, prin orice modalitate (vânzare-cumpărare, donație, contract de întreținere, etc.), dreptul de folosință gratuită asupra cotei părți indivize din terenul aferent construcției se stinge, iar proprietarul va solicita obligatoriu, în prealabil, Consiliului Local al Municipiului Craiova, vânzarea-cumpărarea terenului aferent locuinței.

(2) Prețul de vânzare al terenului aferent locuinței, se stabilește prin expertiză tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat și aprobată ulterior de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Art.5. Se aprobă înscrierea în evidențele de carte funciară a interdicției de înstrăinare a locuinței dobandite în condițiile Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare, în favoarea municipiului Craiova, până la achiziționarea terenului aferent locuinței.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, contractul de vânzare-cumpărare pentru locuința prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari, Direcția Impozite și Taxe, Direcția Economico-Financiară, Direcția Patrimoniu și Rotaru Liliana Ionela vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.4, ap.17.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă vânzarea locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1B, blocul T2, sc.4, ap.17, către Stănișoara Georgeta Felicia, în calitate de titular al contractului de închiriere nr.239025/29.12.2004.

Art.2. Vânzarea locuinței identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la prețul final de vânzare de 70.117,44 lei, cu plata prețului în rate, pe o perioadă de 5 de ani și cu un avans de 11.481,49 lei, reprezentând cel puțin 15% din suma cuvenită

Agenției Naționale pentru Locuințe, 1% din prețul calculat al locuinței în beneficiul administratorului și valoarea reziduală la data vânzării, a centralei termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosință gratuită, pe toată durata existenței construcției, asupra cotei indivize de teren de 102/10000, respectiv suprafața indiviză de 14.98 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1B, blocul T2, sc.4, ap.17, din terenul în suprafață de 1517 mp., din acte și 1467 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de locuințe, intabulat în Cartea funciară nr.210185 a localității Craiova.

Art.4. (1) În cazul în care cumpărătorul dorește să transmită dreptul de proprietate asupra locuinței prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, după termenul stabilit prin lege, prin orice modalitate (vânzare-cumpărare, donație, contract de întreținere, etc.), dreptul de folosință gratuită asupra cotei părți indivize din terenul aferent construcției se stinge, iar proprietarul va solicita obligatoriu, în prealabil, Consiliului Local al Municipiului Craiova, vânzarea-cumpărarea terenului aferent locuinței.

(2) Prețul de vânzare al terenului aferent locuinței, se stabilește prin expertiză tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat și aprobată ulterior de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Art.5. Se aprobă înscrierea în evidențele de carte funciară a interdicției de înstrăinare a locuinței dobandite în condițiile Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare, în favoarea municipiului Craiova, până la achiziționarea terenului aferent locuinței.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, contractul de vânzare-cumpărare pentru locuința prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari, Direcția Impozite și Taxe, Direcția Economico-Financiară, Direcția Patrimoniu și Stănișoara Georgeta Felicia vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 32. Proiect de hotărâre privind încheierea contractului de închiriere între Consiliul Local al Municipiului Craiova și S.C.Miha Holding S.R.L., reprezentată legal prin medic titular în medicină de familie dr.Mihală Liliana.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1.Se aprobă încheierea contractului de închiriere între Consiliul Local al Municipiului Craiova și S.C. Miha Holding S.R.L., prin medic titular în medicină de familie dr.Mihală Liliana, având ca obiect exploatarea spațiului cu destinația de cabinet medical, în suprafață de 21,20 mp., situat în municipiul Craiova, Aleea Arh.Duiliu sed ord. 28.02.2019                                       41                                         FP 43-04, ver. 1 Marcu, nr.16 A (Micropoliclinica Craiovița Nouă), în suprafață de 21,20 mp., până la finalizarea procedurii de vânzare, dar nu mai mult de 1 an, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Chiria pentru spațiul care face obiectul contractului de închiriere prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, se va stabili prin raport de evaluare ce va fi supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Art.3.Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de închiriere prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și S.C. Miha Holding S.R.L.vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 33. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.38101/23.05.2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și S.C. Reea Med S.R.L., reprezentată legal prin medic titular Spach Delia.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1.Se aprobă prelungirea duratei contractului de concesiune nr.38101/23.05.2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și S.C. Reea Med S.R.L., reprezentată legal prin medic titular Spach Delia, având ca obiect spațiul situat în municipiul Craiova, str. Horia, nr.5, pentru o perioadă de șase ani, patru luni și cincisprezece zile, începând cu data de 01.03.2019, până la data de 15.07.2025.

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adițional de modificare a contractului de concesiune nr.38101/19.05.2006.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.238/2004 și nr.85/2006.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și Dr. Spach Delia vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenuri ocupate de construcții provizorii, cu destinația de spații comerciale, producție și prestări servicii, situate în piețele din municipiul Craiova.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă prelungirea, pe o perioadă de patru ani, a duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenuri ocupate de construcții provizorii, cu destinația sed ord. 28.02.2019                                       42                                         FP 43-04, ver. 1

de spații comerciale, producție și prestări servicii, situate în piețele din municipiul Craiova, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește administratorul S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., să semneze actele adiționale de modificare a contractelor de închiriere prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

35. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.293/15.01.2008 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și Albăstroiu Gheorghe.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1.Se aprobă modificarea contractului de concesiune nr.293/15.01.2008 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și Albăstroiu Gheorghe, având ca obiect terenul aparținând domeniului privat al municipiului Craiova, în suprafață de 50 mp., situat în str. Traian Lalescu, nr. 16 A (fost cartier Rovine, intersecția str.Traian Lalescu cu str.Dezrobirii), în sensul înlocuirii părții contractante-Albăstroiu Gheorghe, cu S.C. Rimaga S.R.L.

Art.2.Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adițional de modificare a contractului de concesiune nr.293/2008.

Art.3.Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.105/2007 și nr.606/2007.

Art.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Albăstroiu Gheorghe și S.C. Rimaga S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

36. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de asociere nr.41/2003 având ca obiect finanțarea și realizarea în comun a proiectului de promovare și dezvoltare a activității sportive de performanță în municipiul Craiova.

D-na Consilier Local Ungureanu:

Vreau să vă rog frumos, vreau să propun un amendament la acest punct.

Dl. Director Ovidiu Mischianu:

Cu permisiunea dvs., eroarea materială din conținutul dispoziției este contractul nr. 41/2013 nu pe 2003.

D-na Consilier Local Ungureanu:

Am înțeles. Vreau să vă rog frumos, după cum știți, craiovenii prin intermediul Primăriei Craiova plătesc 3 milioane de euro pe an pentru Clubul SCM Craiova. Vreau să vă rog frumos ca în cadrul acestui contract de închiriere să se prevadă clar și sportivii de la Clubul SCM Craiova care sunt în divizia A să aibă voie să facă recuperare, doar recuperare, nu să folosească terenul de fotbal, să facă recuperare pentru că este o bază materială în care s-au băgat foarte mulți bani și cred că și ei au nevoie să profite de acest lucru. Vă mulțumesc și aș vrea să țineți cont de acest lucru, că propun acest amendament pentru închiriere, în condițiile în care punctul exact așa se prezintă: sportul pentru toți. Vă mulțumesc.

Dl. Consilier Local Vasile:

Susțin amendamentul colegei mele, Adriana Ungureanu. Noi am realizat acest imobil centru de recuperare Luncă din banii craiovenilor, cu eforutir mari. Știți că de fiecare dată când solicitam renovarea Colegiului Carol, indicam ca și sursă de finanțare acest cantonament. De fiecare dată mi s-a spus că este în interesul cetățenesc, în interesul craiovenilor. Nu este normal să-l dăm unei singure firme private. Susțin amendamentul colegei Adri ana , toți sportivii care fac performanță, indiferent de sport în Craiova, trebuie să beneficieze de dotările acestui imobil, acestui complex de recuperare în care toți craiovenii au investit milioane de euro. Sunt ferm convins că sunteți cu toții de acord la acest amendament.

Un alt amendament pe care îl propun este scoaterea din acest act adițional al contractului și anume prelungirea cu 5 ani a contractului. Noi, primăria, am semnat în 2013 un contract pe 15 ani de zile. Din rapoartele care mi-au fost puse la dispoziție, nu se justifică în niciun fel mărirea duratei contractului cu încă 5 ani de zile. Ceea ce mă amuză, să zic așa, în acest act adițional, este faptul că acum scrie negru pe alb că acest contract nu exclude folosirea complexului sportiv de către alte entități, precum și unele acțiuni de interes public ale primăriei. Dacă pentru acțiunile de interes public ale primăriei ni se spune la punctul următor și o procedură, în ceea ce privește folosirea complexului sportiv de către alte entități, nu are niciun fel de procedură. Nu știm ce entități, ce trebuie să facă o entitate în momentul în care vrea să utilizeze acest complex, cum se face și cât costă. În cazul primăriei, la punctul următor scrie foarte clar: dacă primăria dorește să aibă acțiuni de interes public în cadrul complexului, trebuie să notifice această firmă cu 15 zile înainte, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, dar în cazul unei alte entități nu se specifică ce se poate face, cum se poate face ca o altă entitate să poată să o folosească. Eu aș merge puțin mai departe având în vedere că este complexul craiovenilor și al nostru și dacă primăria intenționează să desfășoare o acțiune de interes public, nu aș dori să ne cerem voie și aș dori să notificăm firma respectivă că noi vom folosi în data de stadionul, chiar dacă s-ar putea să existe o suprapunere cu meciurile din campionat, firma respectivă are tot dreptul cu 15 zile înainte să notifice Federația de Fotbal că își va desfășura meciul în altă locație. Adică sar putea să apară în 20 de ani de zile pe cât ați vrea dvs. să amanetăm acest complex, situația în care primăria, cetățenii, să fie nevoiți să folosească stadionul într-o zi sau mai multe zile pentru probleme de interes public și atunci n-aș vrea să ne rugăm de nimeni. Vă rog să fiți foarte atenți și să analizați toate aceste aspecte pentru că discutăm de un proiect care se întinde pe aproape două decenii. Uitați-vă că viziunea consilierilor locali din anul 2000, acum în 2019 nu corespunde deloc cu realitatea. Și mă refer la Planul Urbanistic General. În 2000 consilierii de atunci probabil că nu au sesizat dinamica urbanismului, nu au avut toate elementele și uite că astăzi un Plan Urbanistic General făcut cu 19 ani în urmă nu este deloc de actualitate și ne generează numai probleme. De aceea vă solicit și cu asta închei, maximă atenție pe acest act adițional, pe acest contract pe care doriți să-l faceți pe două decenii. În consecință, ați notat amendamentul d-nie Adriana, amendamentul meu este renunțarea la articolul care face referire la prelungirea duratei acestui contract cu încă 5 ani pentru că nu am găsit nicio explicație pertinentă pentru introducerea acestui articol și dau cuvântul colegilor care vor continua dezbaterea. Mulțumesc frumos!

Dl. Consilier Local Florescu:

În ședința de comisie de ieri, am făcut un amendament privind utilizarea bazei de la Luncă, cantonamentul de recuperare din Luncă. Acest amendament aș dori să se transforme într-o clauză de reziliere a contractului unilaterală. În situația în care acest proiect va trece în forma inițială și nu se va lăsa posibilitatea și altei echipe să folosească baza, atunci în contract să se stipuleze următoarea clauză unilaterală de reziliere a contractului: obligativitatea rămânerii acelei echipe pe prima scenă a fotbalului românesc. Istoria ne-a arătat atâtea situații: Oțelul Gal ați a câștigat campionatul anul acesta și peste trei ani de zile nu mai era nici patron, nici echipă, nu mai era nimic pe acolo. Nu vreau să amanetăm situația fotbalului craiovean pentru peste 15 ani de zile. Cam acesta este amendamentul meu pe care vă rog să-l supuneți la vot.

Dl. Consilier Local Mănescu:

Ăsta este dezavantajul să iei ultimul cuvântul. Punctele pe care voiam să le ridic, au fost prezentate de colegii mei liberali. De data aceasta sunt de acord cu dvs. în toate punctele așa ca să nu mai spuneți că aș vota împotriva dvs. În primul rând, consider că chiar titulatura: proiect de promovare și de dezvoltare a activității sportive de performanță în municipiul Craiova nu este atinsă în acest articol, se referă pur și simplu doar la fotbal, la echipa de fotbal FC Universitatea Craiova, deci nu are în vedere sportul de performanță. Vă rog să luați în considerare că în Craiova există și alte sporturi de performanță, nu numai fotbalul și eu mă gândeam în primul rând la scrimă care este un sport drag mie. Investiția de care vorbim este o investiție publică, finanțată exclusiv din fonduri publice. Deci la această investiție ar trebui să aibă acces toate entitățile sportive din municipiul Craiova. De acord cu dvs. să favorizăm clubul de fotbal Universitatea Craiova, dar parcă prea mult exagerăm cu această problemă. Felul în care celelalte entități sportive au acces la această bază este numai enunțat în cadrul acestui proiect, dar condițiile în care ele au acces la această bază nu sunt enunțate, iar condițiile în care Clubul Universitatea are acces restricționează practic totalmente accesul altor entități sportive. Dacă considerați că este bine, ok, dar eu vă informez că această bază sportivă este bază a Craiovei și toate entitățile sportive, toți cetățenii trebuie să aibă drepturi egale de acces la ea. Vă mulțumesc.

Dl. Consilier Local Sirop:

Am o precizare importantă de făcut pentru că în acest proiect se manifestă o falsă disponibilitate de deschidere către acest stadion. Așadar probabil executivul și-a dat seama că a greșit când a fost fo arte exclusivist în decizii și a atribuit unilateral așa unei singure echipe dreptul de folosință al acestui stadion. Probabil au venit niște semne de întrebare și au vrut să îndulcească cumva forma acestui contract, probabil o formă de intrare în legalitate, să zicem așa. Vă reamintesc că noi și la forma precedentă de contract, noi am solicitat accesul tuturor echipelor care își permit să plătească acel cuantum, acea taxă. Până la urmă există o taxă pe care cine vrea să o achite pentru stadion, o achită. V-am solicitat de fo arte mult timp să vedem cheltuielile și veniturile stadionului să vedem dacă plutim pe norișori, dacă trăim într-o aură din aceasta de profit, încât să ne permitem să refuzăm anumite solicitări. Iată că vă place sau nu, există echipe în oraș care sunt aproape să facă performanță și care se descurcă din ce în ce mai bine. V-aș sugera, dacă tot ați manifestat disponibilitatea pentru a deschide acest stadion și către alte entități, v-aș sugera să umblăm și la varianta de tarifare prevăzută în forma de impozite și taxe pe 2019 unde ați prevăzut doar tarifare pentru Liga I. Eu vă propun să existe tarife și pentru Liga a II-a și pentru Liga a III-a sau vă propun, în cazul în care o echipă de Liga a II-a, Liga a III-a sau de orice fel de ligă își permite să plătească tariful de Liga I, această solicitare să fie acceptată. Altfel, vă rog să mă contraziceți cu argumente, să-mi arătați că acest stadion este pe un mare plus și că produce plus valoare pentru acest oraș și nu este susținută armata de funcționari de acolo doar din impozitele craiovenilor. Până la clarificarea acestei situații, considerăm că gândiți unilateral, într-un singur sens și favorizați o singură echipă, ceea ce nu este normal.

De asemenea, vreau să întăresc și eu argumentația colegei Adriana, acum cu cantonamentul cel nou, este o bază acolo de pregătire cu o investiție masivă, măcar echipele din subordinea noastră, a consiliului local, să aibă acces acolo. Adică vorbim de performanțe de nivel internațional. Acum vorbim de o echipă de handbal care a câștigat cupa EHF cu care ne-am mândrit cu toții anul trecut. Acolo nu este vorba doar de gazon și de nu știu ce, există un centru de recuperare, există mai multe facilități acolo, sală de forță, de criogenare, fizioterapie. Hsaideți să trimitem echipelor din subordinea noastră să aibă acces acolo pentru procedurile acestea sportive. Altfel o să vă bănuim că țineți cu o singură echipă și dați doar acelei echipe voie să umble acolo. Dacă nu se va ține cont de amendamentele noastre, vom vota împotriva acestui punct. Vă mulțumim.

D-na Consilier Local Predescu:

Trebuie să ținem cont de obiectul proiectului supus dezbaterii. Noi discutăm în cadrul acestui contract de asociere. Este adevărat, are o denumire generoasă contractul de asociere, dar contractul de asociere nu are un caracter multilateral, ci doar bilateral. Părțile în contractul de asociere sunt precis definite prin contractul de bază și menținute prin actele adiționale ulterioare ca și actul adițional prezent: pe de o parte municipiul Craiova, pe de altă parte persoana juridică care reprezintă echipa de fotbal Universitatea Craiova. Pe cale de consecință într-un contract ce are doar aceste două părți, nu putem introduce drepturi și obligații pentru terți. Dvs. așa ați pus problema. Ceea ce dvs. solicitați prin amendamente, imobilul este tot al municipiului Craiova, iar ceea ce dvs. solicitați prin amendamente privește alte persoane juridice care au entitate, personalitate juridică proprie. SCM are personalitzate juridică proprie. Nu contest faptul că ceea ce dvs. solicitați în prezent, se poate rezolva pe cale separată printr-un alt proiect de hotărâre. D-na Ungureanu, eu nu mă amestec în problemele dvs. care este compoziția pentru anumite produse de patiserie. Dați-mi și mie voie să discut pe probleme de drept.

Nu-mi este deloc rușine pentru că sunt probleme de drept pe care eu le-am pus în discuție și solicit să le aveți în vedere. Este vorba despre părțile contractului și obiectul contractului. Suntem în prezența unui act adițional, adică modificarea acestui contract de asociere. V-am spus, ceea ce dvs. pretindeți în prezent, se poate realiza printr-un proiect de hotărâre distinct și nu prin amendamente la acest proiect.

Dl. Director Ovidiu Mischianu:

Cu permisiunea dvs. pe chestiuni de procedură. Regulamentul de organizare și funcționare permite la art. 93 formarea amendamentelor de redactare și a celor de fond. Nu ați investit consiliul nici prin comisiile de specialitate, nici în plen cu chestiuni de redactare, doar cu chestiuni pe care dvs. le apreciați ca fiind de fond. A participa alte entități gen SCM sau persoane fizice și juridice pe baza sportivă, fie că este vorba de stadion, fie că este vorba de cantonament, nu poate face obiectul amendamentului pe fond, așa cum reglementează regulamentul de organizare și funcționare. Singura chestiune care se încadrează pe amendament, ar fi termenul contractual cel de 5 ani pe care dl. Consilier Vasile l-a invocat și în comisia de specialitate și care poate fi supus votului dvs. D-na Ungureanu nu a făcut niciun amendament în comisiile de specialitate.

Dl. Consilier Local Vasile:

Amendamentul pe care l-a propus d-na Ungureanu, ca să ne acoperim, l-am propus eu în comisie. Haideți să fim corecți. Eram convins că pe d-na Ungureanu nu o veți lăsa în plen să-și propună amendamentul și eu l-am propus în comisia de urbanism. Vă rog să-mi spuneți, este corect sau nu? Există în comisie? Tocmai s-a spus că amendamentul d-nei Ungureanu nu a fost supus în comisii. A fost propus în comisie de către mine.

Dl. Director Ovidiu Mischianu:

Repet, amendamentele au fost formulate de către dl. Consilier Vasile în comisiile de specialitate și de dl. Consilier Florescu. Pe cale de consecință, se poate supune la vot doar amendamentul d-lui Vasile cu privire la perioada termenului contractual, cea de 5 ani.

Dl. Consilier Local Vasile:

Acest imobil este al craiovenilor și a fost făcut de către craioveni. Este introdus acum ca element nou în acest act adițional. Nu ne induceți în eroare. Centru recuperare Luncă este introdus acum în acest act adițional. Nu face parte din contractul pe care l-ați aprobat în 2013. Este introdus acum și noi solicităm să-l scoateți. Nu se modifică clauzele contractuale. Nu vreți să lăsați sportivii care fac performanță în Craiova să beneficieze de această bază de recuperare. Să știți că avem sportivi și în alte domenii care trebuie să facă recuperare medicală în acest centru în care craiovenii au investit milioane de euro. Nu vrem să-l dăm pe 20 de ani unei singure firme private.

Vreau să precizați nominal rezultatul votului pentru că atunci când s-a votat contractul în 2013 s-a scris în procesul verbal că s-a votat în unanimitate de voturi, deși eu și dl. Cherciu și am fost prezenți la ședință, dar s-a omis să se scrie în procesul verbal.

Dl. Președinte:

Cine este pentru amendamentul d-lui consilier Vasile? Votat cu 7 voturi pentru (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea, Mănescu), 18 voturi împotrivă și 1 abținere (Marinescu). Amendamentul a fost respins.

Cine este pentru proiectul de hotărâre în forma prezentată?

Art.1.Se aprobă modificarea contractului de asociere nr.41/2013 având ca obiect finanțarea și realizarea în comun a proiectului de promovare și dezvoltare a activității sportive de performanță în municipiul Craiova, conform actului aditional anexă la prezenta hotărâre.

Art.2.Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adițional de modificare a contractului de asociere prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3.Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.397/2013.

Art.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Clubul Sportiv ,,Universitatea” Craiova și U Craiova 1948 Club Sportiv S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 18 voturi pentru, 6 voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Câplea, Mănescu) și 2 abțineri (Marinescu, Diaconu).

 • 37. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită, către Agenția Națională de Administrare Fiscală-Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova, a spațiului situat în municipiul Craiova, str.Brestei, nr.129.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă darea în folosință gratuită, până la data de 31.12.2019, către Agenția Națională de Administrare Fiscală-Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova, a spațiului în suprafață totală de 491,2 mp., situat în municipiul Craiova, str.Brestei, nr.129, compus din spații p arter, în suprafața de 463 mp. și 28,2 mp., reprezentând holul de acces, în vederea desfășurării activității Administrației Județene a Finanțelor Publice Dolj.

Art.2. Predarea-primirea spațiului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, se face pe bază de protocol încheiat între părți.

Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze protocolul de predare - primire.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și Agenția Națională de Administrare Fiscală-Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

38. Proiect de hotărâre privind concesionarea, către R.A.T. SRL, a bunurilor situate în municipiului Craiova, bd. Dacia, nr.3.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă concesionarea, către R.A.T.SRL., a bunurilor aparținând domeniului public al municipiului Craiova, situate în bd. Dacia, nr.3, identificate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă modificarea contractului nr.135176/27.08.2018 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze și tramvaie, efectuat prin curse regulate în municipiul Craiova, cu R.A.T. SRL, după cum urmează:

 • a) se complează anexa nr.4.1 cu bunurile prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre;

 • b) se anulează următoarele poziții din anexa nr.4.3.:

 • - nr.4 „Ansamblu bretea cale rulare”,

 • - nr.5 „Ansamblu bretea cale rulare”,

 • - nr.35 „Grup exploatare construcții” ,

 • - nr.37 „Hală întreținere construcții”,

 • - nr.38 „Hală întreținere extindere”,

 • - nr.48 „Magazie materiale și ateliere”,

 • - nr.52 „ Platformă mașini ridicate”,

 • - nr.53 „ Post trafo construcție” ,

 • - nr.60 „ Rețea canalizare”;

 • c) se modifică art.6.1, în sensul majorării redevenței cu suma de 114700.60 lei/an.

Art.3. Predarea bunurilor identificate la art.1, se face pe bază de proces verb al de predare-primire.

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.262/2018 referitoare la atribuirea directă a gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze și tramvaie, efectuat prin curse regulate în municipiul Craiova, către R.A.T. SRL.

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Direcția Economico-Financiară și R.A.T. SRL vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

39. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al municipiului Craiova.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova, după cum urmează:

 • a) completarea cu bunurile prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • b) trecerea din inventarul domeniului privat, în inventarul domeniului public a bunurilor prevăzute în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • c) scoaterea din inventarul domeniului privat a bunurilor prevăzute în anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 și nr.522/2007.

Art.3.Direcția Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin intermediul Consiliului Județean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a Hotărârii Guvernului nr.141/2008.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală,Direcția Patrimoniu și Direcția Economico-Fianaciară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

40. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al municipiului Craiova.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Craiova, după cum urmează:

 • a) se completează cu bunurile prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • b) se modifică valoarea de inventar a bunurilor prevăzute în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999, referitoare la inventarul bunurilor aparținând domeniului public al municipiului Craiova și nr.330/2017 referitoare la darea în folosință gratuită, către Teatrul Național „Marin Sorescu” Craiova, a terenului care aparține domeniului public al municipiului Craiova, situat în str. Alexandru Ioan Cuza, nr.11.

Art.3.Direcția Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin intermediul Consiliului Județean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a Hotărârii Guvernului nr.141/2008.

Art.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și Teatrul Național „Marin Sorescu” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 41. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului referitor la „Închiderea depozitului de deșeuri solide urbane și industriale asimilabile Mofleni, Celule C1-C5”.

Dl. Consilier Local Sirop:

La un moment dat, în timpul ședinței m-am apropiat de dl. Primar și i-am pus la dispoziție un bilețel cu Hotărârea de Guvern în care se specifică foarte clar că obligația operatorului este să deschidă un cont din încasările pentru depozitările la groapa ecologică, bani ce vor fi utilizați pentru închiderea celulelor care se epuizează. La acest moment se vine în fața noastră cu o nouă taxă, un nou bir în spatele salubrității și ulterior în spatele craiovenilor care prevede bani pentru această entitate privată să închidă celulele de la 1 la 5. Eu am o mare nelămurire. S-a vehiculat în spațiul public și din câte mi-ați spus și dvs., dl. Primar, știați același lucru, că celula 1 ar fi închisă. S-a vehiculat în spațiul public, am văzut în articole de presă care citau Agenția de Mediu. Acum se vine cu un proiect de hotărâre care chiar în titlul lui specifică că aprobarea închiderii depozitului de deșeuri solide urbane celulele C1 - C5. Păi dacă C1 este închisă deja, cum să licităm bani pentru închiderea acesteia? Eu vă solicit să retrageți acest punct de pe ordinea de zi pentru că nu sună bine. Adică favorizăm o entitate privată în detrimentul craiovenilor pentru a închide niște celule care nu știm foarte clar dacă sunt închise sau nu. Haideți să clarificăm această situație, retrageți punctul de pe ordinea de zi, vă faceți temele cum trebuie și abia ulterior puteți să veniți în fața noastră cu un astfel de proiect, pentru că, după cum bine știți, ne-ați solicitat la un moment dat să facem front comun împotriva presiunilor de această natură și vrem să lucrăm cu toții în beneficiul craiovenilor și împotriva scumpirii tarifului la gunoi, pentru că este inerentă. Dacă noi scumpim tariful la depozitare, automat peste o lună sau două se va scumpi tariful la gunoi. Doar ce l-ați scumpit acum o lună și jumătate sau două. Haideți să încetăm odată cu această avalanșă a scumpirilor. Până unde, până când la presiunile unei firme private. Așadar, uitați-vă bine în lege, vă rog mult, v-am pus la dispoziție acolo, o să pun la dispoziție tuturor colegilor consilieri ca să voteze în cunoștință de cauză hotărârea aceasta de Guvern nr. 355/2005 și haideți să nu ne asumăm banii celătețnilor până la urmă, buzunarul craiovenilor către o entitate privată. Vă mulțumesc. Noi vom vota împotrivă dacă nu retrageți de pe ordinea de zi acest punct.

Dl. Primar Mihail Genoiu:

Ați făcut cam multe referiri la adresa mea, nu voiam să răspund la acest punct pentru că este în procedură, nu este nimic nou, dar faptul că ați făcut referiri la informațiile pe care vi le-am adus, eu vreau să vă spun că din punctul meu de vedere sunteți subiectiv. Faptul că ați lucrat în funcție de conducere la salubritate, vă face să aveți o părere pur subiectivă față de acest proiect. Dacă vă aduceți aminte, acest proiect de închidere a depozitului de la Mofleni, a fost înaintat consiliului local Craiova încă de anul trecut și noi, consilierii, ne-am declinat competența în favoarea unei expertize și am solicitat ca executivul să facă o atribuire prin licitație publică deschisă a unei stări care să pronunțe față de acest proiect de închidere. Mai mult decât atât, expertiza a demonstrat foarte multe neregularități în proiectul depus de către operator, mai ales că era un proiect făcut prin anul 2009, dacă nu mă înșel, și normal că era depășit din toate punctele de vedere. Sau făcut anumite observații de care noi am luat act în ședința de consiliu și am respins proiectul. Operatorul a redepus un proiect ținând cont de toate observațiile făcute de expert. Am făcut o altă expertiză, o altă licitație, o altă atribuire, o altă expertiză, pentru a verifica proiectul cel nou care expertiză vine să ne confirme că proiectul este în regulă de data aceasta. Ba, mai mult decât atât, specifică în finalul expertizei că este singura soluție tehnică care poate fi adoptată în privința închiderii acestui depozit. Față de obligația legală de a constitui acest fond, o să-l las pe Alin Glăvan, directorul Direcții Servicii Publice, să vă explice pentru că este efectiv o problemă pe lege și vă explică foarte clar de ce suntem obligați să constituim acest fond, dar față de procedură, eu vă spun că mai mult decât am făcut nu puteam să facem pentru că noi toți am considerat că nu avem nici unul competența de a ne exprima asupra unui proiect de mediu. Toate celelalte discuții sunt fără subiect. Am fost întotdeauna împotriva oricărei încălcări, vreau să vă atrag atenția asupra unui fapt că este pentru prima dată când toate solicitările acestui operator de majorare de preț au fost dublate de fundamentări de preț. V-am atras atenția că toate majorările de preț care s-au făcut în mandatele anterioare, n-a existat nimic, decât o simplă solicitare de majorare a prețului și a fost aprobată sau respinsă de la caz la caz. Este pentru prima dată când aceste majorări și aceste solicitări sunt urmate de calculații de preț și de fundamentări și au fost respinse pe bandă rulantă. Acest proiect este avizat de un expert. Nu mai spun faptul că în această expertiză a fost și un expert asistent al operatorului care și-a dat acordul. Față de obligativitatea constituirii acestui cont, față de celula 1 care așa cum spune expertul și cum o să vă prezinte Alin Glăvan, poate să spună roicine că este închisă, dar nu este închisă conform proiectului și nu sunt depuse documentele că a fost închisă conform proiectului. Și tocmai asta a constatat expertul în primul proiect că nu sunt nici una din închideri, pentru că probabil voiau să spună că sunt închise toate. Nu. Sunt lucrări enorme care trebuie făcute de aici încolo. Inclusiv cu echilibrarea deșeurilor între celule pentru că una este mai încărcată, una este mai puțin încărcată, dar îl las pe Alin Glăvan să explice toate aceste probleme tehnice.

Dl. Director Alin Glăvan:

Referitor la actul normativ în vigoare care reglementează această obligație, trebuie să vă aduc la cunoștință prevederile art. 12 din HG 349/2005 care obligă la constituirea acestui fond de închidere în urma unui proiect. Proiectul a fost realizat de către Ecosud. Așa cum a spus și dl. Primar, a fost evaluat de către un expert independent. Concluziile acestuia sunt următoarele: proiectul tehnic de închidere respectă cerințele legislației în vigoare cu privire atât la forma documentului cât și la conținutul acestuia, soluția tehnică de închidere respectă prevederile normativului tehnic de depozitare a deșeurilor, soluția de profilare a deșeurilor este singura soluție fezabilă de închidere a celulelor de depozitare în amplasamentul existent, costurile de închidere sunt justificate prin programe de calcul a devizelor. Mai mult decât atât, acest fond constituit pentru operator este la dispoziția autorității locale. Nicio sumă de bani nu poate fi luată de acolo de către Ecosud, fără acordul autorității locale. În funcție de alimentarea acestui fond, se vor face lucrări pentru fiecare celulă în parte și vor fi decontate de autoritatea locală în baza unor situații de lucrări aprobate de către Agenția de Mediu și de către Primăria Municipiului Craiova.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă proiectul „Închiderea depozitului de deșeuri solide urbane și industriale asimilabile Mofleni, celulele C1-C5”, potrivit anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă majorarea tarifului de depozitare a deșeurilor în depozitul ecologic Mofleni, de 19,27 euro/tonă, fără TVA, cu suma cuprinsă în proiectul prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, începând cu data de 01.03.2019.

Art.3. Se aprobă încheierea actului adițional nr.7 la contractul de asociere nr.17/2002, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și S.C. ECO SUD S.A, potrivit anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adițional de modificare a contractului de asociere nr.17/2002.

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Servicii Publice, Direcția Economico-Financiară și S.C. ECO SUD S.A vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 20 voturi pentru și 6 voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea).

 • 42.Proiect de hotărâre privind modificarea, prin completare a Regulamentului privind aplicarea taxei pentru parcarea autovehiculelor pe domeniul public al municipiului Craiova, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.31/2017.

Dl. Consilier Local Vasile:

Vă atrag atenția că dacă mă întrerupeți, nu mă voi opri.

Dl. Consilier Local Sirop:

Dar vreau să știu cum s-a terminat vorul. Cum s-a terminat la punctul 41, l-ați retras, s-a aprobat, cu câte p entru , câte împotrivă, câte abțineri. Vreau să știu.

Dl. Consilier Local Vasile:

Deci 41 s-a aprobat?

Dl. Președinte:

41 este aprobat.

Dl. Consilier Local Sirop:

Ce scrieți în procesul-verbal că nu știți ce să scrieți în procesul-verbal. Haideți,

Domne, ne jucăm de-a voturile pe aici ca prin Parlamentul European?

Dl. Consilier Local Dindirică:

Oamenii sunt cu circul aici, în consiliul local.

Dl. Consilier Local Vasile:

Înainte să-mi dați cuvântul la punctul 42, vă rog să-i răspundeți colegului meu consilier la punctul 41 câte voturi au fost pentru, câte împotrivă, câte abțineri. Că totul este pe repede înainte la primăriei. Nu știu, vi se răcește ciorba?

Dl. Director Ovidiu Mischianu:

Avem de la membrii PNL voturi împotrivă.

Dl.Consilier Local Vasile:

Dl. Mănescu, cum ați votat?

Dl. Director Ovidiu Mischianu:

Nu încercați să-l influențați pe domnul că și-a exprimat deja votul.

Dl. Consilier Local Vasile:

Haideți să revenim la punctul 42, acest proiect de hotărâre privind parcările publice din oraș. Vă atrag atenția să nu mă întrerupeți pentru că prin vot negativ astăzi putem să prevenim un fenomen extrem de periculos care poate apărea în orașul nostru: apariția parcagiilor în Craiova. Dacă în București, parcagiii sunt în general oameni fără casă care îți indică unde să parchezi, la noi în oraș parcagiii vor fi la sacou și la cravată. Dacă în București parcagiii ajută cetățeanul, opresc circulația, îți indică locul de parcare, parcagiii noștri din Primăria Craiova vor să stea în birouri, să servească cafeluța și să încaseze banii. Am impresia că cei din PSD, mergând pe la ședințe pe la București, ați mirosit banii pe care îi fac parcagiii prin București. Cred că parcagiii din București sunt mult mai bine organizați, își cunosc numărul de locuri de parcare, au un tarif fix, parcagiii noștri din primărie, în speță administrația PSD, primar, viceprimari, toată conducerea primăriei, vor doar să pună biruri și taxe craiovenilor. Știți cu toții că noi am pornit o dezbatere publică cu privier la parcările de reședință. Cu toții ne dorim acest lucru, ne dorim să avem un loc de parcare pentru fiecare apartament, minim, însă maniera abruptă în care ați făcut-o în care pentru completarea unui regulament mai vechi, ați introdus în două pagini repede aceste parcări de reședință nu este în regulă și nu vă spun eu că sunteți parcagii, spune facebook-ul. De câteva zile la parcarea din fața primăriei, cele trei-patru locuri care au statut de parcare fără taxă, nu puneți navete ca parcagiii din București, puneți niște conuri portocalii. Vreau să știu cine pune, de ce pune. Ca să ne înțelegem, că nu puteți dvs. să stați în birouri aici toți și să nu știți că se pun navete afară pe cele patru locuri de parcare, care, repet, nu sunt cu parcare prin sms. Chiar de pe trotuarul din fața primăriei. Se pun un fel de navete așa, ca în București, cum pun parcagiii. Problema cu acest proiect de hotărâre este ce rezolvă el și ce nu rezolvă în forma propusă. Repet, în dezbaterile pe care noi le-am inițiat, am primit sute și mii de mesaje în care craiovenii chiar vin cu propuneri pertinente. Ați văzut și dvs. și pe forumul ziarelor de specialitate și pe paginile noastre de facebook, a fost chiar un sondaj făcut aseară sau ieri în care și-au exprimat peste 3000 de craioveni votul, 76% au spun nu în forma asta, însă dvs. continuați să nu țineți seama de miile de craioveni care vă spun stop. Acest proiect este făcut pe genunchi. Nu vă interesează. Haideți să vedem ce rezolvă. În primul rând, nu v-ați gândit câte locuri, cum v-ați gândit cum să le atribuiți clientelar și ați băgat în acest proiect de hotărâre cele două variante: primul venit, primul servit și licitație publică. Păi ele se bat cap în cap. Ele vă dau dvs. posibilitatea ca la anul, în an electoral, să oferiți locuri de parcare celor din bloc care lipesc afișe cu PSD. Cei care nu lipesc afișe cu PSD, nu vor avea loc de parcare, pentru că în momentul în care vori fi patru cereri pe un loc de parcare, dvs. spuneți că veți face licitație. Păi cele patru cereri vin în ordine cronologică. Teoretic ar trebui primului venit, primului servit să-i dați. Vă bateți cap în cap. Dar haideți să vă spun o bombă și să fiți toți atenți. Știți ce rezolvă acest proiect de hotărâre pe care l-ați făcut? Rezolvă intrarea în legalitate a unui lucru pe care îl faceți, respectiv acea taxă de 41 lei pentru parcări în Craiova. Conform legii, ca să plătești o taxă trebuie să beneficiezi de un serviciu. Noi luăm taxă și v-ați prins acum că nu oferim serviciu cetățenilor. Câte parcări sunt înregistrate cu carte funciară? Dacă discutăm de parcări, discutăm de carte funciară. Deci asta se întâmplă. V-ați dat seama că cei 41 lei luați de la cetățeni pentru această taxă nu prestați niciun serviciu. Și în loc să scoateți taxa cum ar fi fost de bun simt: d-lor craioveni, ne pare rău, ne-am dat seama că v-am luat 41 de lei, dar nu vă oferim acest serviciu, nu. Haideți să introducem un regulament să dăm senzația că oferim acest serviciu. Dacă vreți să discutăm și de efecte, discutăm și de efecte. Știți care sunt efectele? Sunt peste 140 de mii de mașini înregistrate la Taxe și Impozite, plus cele care sunt în leasing de București și alte județe care sunt ale cetățenilor, sunt undeva la două sute de mii de mașini și douăzeci de mii de locuri de parcare. Asta că spuneți dvs, repet, nu că sunt investariate, trasate și cu carte funciară, așa cum există în Cluj, în Pitești și în toate orașele la care faceți referire. Nu putem să vorbim despre o parcare, doar pentru că arată a parcare, cum nu putem să vorbim despre un spațiu verde, doar dacă el este verde. Știți că există spații verzi care nu sunt verzi.

Dl. Președinte:

Am observat că nu cunoașteți bine acest proiect de hotărâre și în acest sens, vreau să îl rog pe dl. Administrator public al orașului să ne prezinte acest proiect de hotărâre.

Dl. Consilier Local Vasile:

Cum ați constatat dvs. că nu cunosc eu proiectul de hotărâre? Dacă dăm cuvântul executivului, vă rog frumos să-mi răspundă la patru întrebări, să răspundă la întrebările consilierilor nu să spună ce vor dânșii să spună. Eu încă n-am pus întrebările. Vreau să fiu lămurit ca și consilier local.

Dl. Administrator public Sorin Manda:

Bună ziua! Vă mulțumesc pentru că mi-ați dat posibilitatea să mă exprim. Proiectul care face obiectul punctului de pe ordinea de zi de astăzi, a intrat în dezbatere publică în transparență decizională în luna aprilie a anului trecut. Am avut și o dezbatere publică în data de 5 octombrie 2018 la care și dvs., dl. Vasile, ați fost prezent. Nu ați avut atunci niciun punct de vedere referitor la parcările rezidențiale.

Dl. Consilier Local Vasile:

Dl. Președinte, vă rog frumos să opriți această dezinformare. Este o dezinformare. A fost dezbatere publică pe alt regulament nu pe regulamentul de astăzi.

Dl. Primar Mihail Genoiu:

Nu a fost, dl. Consilier. Sunt amendamentele la regulamentul pe care l-am avut atunci. Regulamentul este în dezbatere din luna aprilie 2018. A fost dezbatere publică în noiembrie 208. Eu vă cred că sunteți supoărați că v-am lat fața și că voi ați fi vrut promovarea. Nu sunt decât amendamente cerute de cetățeni.

Dl. Consilier Local Marinescu:

Dacă nu poate primarul să vă întrebe chestiunea asta, vă întreb eu, unde este proiectul similar al PNL-ului? Unde sunt ideile dvs. și propunerile dvs. că nu faceți decât sistematic să criticați. În comisii nu ați venit cu o idee, nu ați venit cu nicio propunere.

Dl. Primar Mihail Genoiu:

Dacă îmi permiteți, vreau să vă atrag atenția asupra unui lucru. Nu facem o ședință de consiliu astăzi în care, în loc să dezbatem tehnic toate punctele de vedere, nu stăm decât să ascultăm cum dl. Mari an Vasile întrerupe pe oricine, în orice clipă. Nimeni nu mai are voie să vorbească astăzi decât dl. Marian Vasile fără să i se dea cuvântul, fără să se înscrie la cuvânt, fără să respecte nicio regulă. În condițiile acestea nu are rost să mai vorbim, lăsați-l pe dl. Consilier să vorbească peste oricine.

Dl. Administrator Public Sorin Manda:

Dl. Vasile, la un moment dat ați venit cu propunerea să nu fiți întrerupt, văd că nici măcar propriile dvs. propuneri nu puteți să le acceptați. Vorbeam despre dezbaterea din 5 octombrie și la acea dezbatere au apărut și din partea cetățenilor, dacă vreți vă dau și nume, dl. Valentin Mirea, dl. Băluță Ionuț, dl. Vintilă Alexandru, și am mai multe solicitări care au fost cu ocazia dezbaterii publice și în perioada de transparență decizională, care au ridicat această problemă, exact ceea ce spuneți și dvs. și pe facebook-ul dvs. și peste tot și nouă personal ni s-a ridicat această problemă și nu de acum, ci de ani de zile, mai ales că HG nr. 955/2004 care ne dă posibilitatea să organizăm aceste parcări rezidențiale, are 15 ani, sunt momente și când dvs. ați condus Primăria Municipiului Craiova dar nu era facebook-ul atât de important la momentul respectiv. Am făcut un proiect de hotărâre. Pe lângă cel băgat în dezbatere publică a apărut și această parte cu parcarea rezidențială care în mare parte a lui transpune legislația în vigoare, respectiv hotărârea de guvern despre care menționam anterior. Acest proiect de pe ordinea de zi, din partea dvs., din partea altor colegi consilieri locali, în momentul în care a apărut pe ordinea de zi, nu a beneficiat de niciun amendament de-al dvs., ci doar v-ați postat pe facebook în fața telefonului, v-ați înregistrat să spuneți că nu este bun, nu ați venit niciodată, nici acum, în această ședință, când are loc dezbatere și este chiar o sală plină, să veniți cu argumente, să ne spuneți ce anume trebuie schimbat pentru că cu siguranță sunt lucruri pe care noi poate nu le-am avut în vedere și este momentul prielnic ca acum, în această dezbatere să putem să le discutăm.

Referitor la taxa de 41 de lei, cred că dl. Dincă este cel care a introdus această taxă și dacă este o problemă că nu era legală atunci și spuneți dvs. că acum ar intra în legalitate, puteți să veniți la dvs. la partid sau acasă, cu dl. Dincă puteți să vorbiți fiecare fie la partid, fie acasă.

Referitor la atribuire, s-a făcut acolo și spuneați dvs. că se bat cap în cap principiul primul venit, primul servit cu principiul licitației publice. Sunt 30 de zile în care cetățenii pot să facă aceste solicitări. În situația în care locurile care sunt atribuire blocului respectiv nu se ocupă, nu are niciun rost să facem licitație publică, adică dacă pe 30 de locuri sunt 19 cereri, normal că se atribuie primului venit, dacă pentru 30 de locuri sunt 40 de cereri, atunci se intră într-o formă de licitație publică, dar tot acest lucru nu se întinde pe un singur bloc, ci pe mai multe cvartaluri de blocuri, pentru că sunt locuri de la anumite blocuri care au un anumit front stradal și rămân locuri de parcare mai multe, cum sunt și blocuri la care numărul de locuri de parcare este limitat. Dar ca și o concluzie, proiectul supus dezbaterii și votului dvs. astăzi nu reglementează niciun loc de parcare rezidențial la acest moment ci doar definește cadrul general în baza căruia noi, executivul, împreună cu aparatul primarului să mergem să evidențiem locurile de parcare, să le trasăm, să le numerotăm, să avem discuții cu asociațiile de proprietari, să individualizăm locuri în care putem să construim pe viitor parcare, pentru că știți foarte bine că este o taxă specială și toți banii de aici se duc către construirea de locuri de parcare și nu cum insinuați dvs. și în sală și în comunicatele de presă că s-ar duce în altă parte, ci, repet, ne oferă doar cadrul general ca să putem să vorbim. Nu se vorbește de niciun bir și de nicio taxă pentru că în proiectul supus votului dvs. nu se vorbește de absolut nicio taxă de mărire de 15 ori, de 20 de ori, sunt pur și simplu dezinformări ale dvs. și ale celor cu care lucrați dvs. stabilim doar cadrul general să putem să mergem pe teren să evidențiem locurile, să le marcăm și să avem discuții cu cetățenii și, eventual, de la începutul anului viitor, pentru că se aplică pentru viitor, să începem să atribuim aceste locuri de parcare. Nu în campanie electorală, nu referitoare la lipitorii de afișe. Ok, voi încheia dacă dl. Consilier nu mă mai lasă să vorbesc.

Dl. Primar Mihail Genoiu:

Eu voiam să vă spun un lucru. Mă așteptam efectiv de la dvs. să veniți cu orice altceva în afară de circ. Dacă vorbim de navete, de parcagii cu papioane, fără papioane, cu galoși, fără galoși, nu mai vorbim de regulamentul parcărilor dacă este bun sau nu este bun și nu vrem decât să facem circ cu papion sau cu gulere albe. Ceea ce pot eu să vă spun și când vă spun lucrul ăsta din momentul ăsta vă spun din tot sufletul, pentru că, efectiv, alături de colegi din primărie, ăștia pe care îi sfidațidvs. Că sunt executiv și nu au voie să vorbească, de la comisia de sistematizare, din secretariatul primăriei, city managerul, și toți ceilalți, s-a muncit enorm pentru a avea acest regulament. Echipe întregi din primărie au fost în toate orașele țării: la Oradea, la Cluj, la Brașov, la Timișoara, la Constanța. Vă prezint toate regulamentele parcărilor și vă iau în ordine: Oradea, Brașov, Bistrița, Alba Iulia, Constanța, Brăila, București, București - sectorul III, Buzău, Cluj Napoca, Iași, Mangalia, Pitești. Deci toate aceste orașe au fost verificate din punct de vedere al parcării rezidențiale de ce? Pentru că în dezbaterea publică asupra modificării regulamentului și rețineți, modificarea regulamentului, nu a fost regulament, așa cum a spus dl. Administrator, mai mulți cetățeni, și a apărut și în spațiul public, și ați preluat-o și dvs., dl. Consilier, au solicitat acest tip de parcare rezidențială în orașul Craiova. Plecând de la Biblia circulației mașinilor în Craiova, care este planul de mobilitate, care este realizat de zona metropolitană Craiova în colaborare cu ADR prin Comisia europeană, cu consultantul Transport Tehnologic, consultant NBH Jaspers, acest plan de mobilitate prevede foarte multe lucruri din ceea ce cuprinde regulamentul de parcare rezidențială. Ceea ce cuprinde, în primul și în primul rând, cuprinde sectorizarea municipiului Craiova și aș ruga, acest retroproiector este pus ca să meargă sau este pus doar așa, la întâmplare? Nu-l pornește nimeni? Este sectorizat ca toate municipiile și ca toate orașele civilizate din Europa și din lume, în mai multe inele: inelul 1, inelul 2, inelul 3. Ceea ce face acum regulamentul, stabilește modul în care se vor gestiona aceste tipuri de parcări în conformitate cu planul de mobilitate urbană și pe varianta optimă din toate variantele studiate din cele 14 orașe pe care le-am vizitat. Dacă aveți aceste lucruri în documentație, aș vrea să vă mai explic câteva lucruri. Ceea ce se întâmplă din momentul acesta încolo, va da drumul aparatului să încveapă să identifice, să marcheze, să cadastreze acele parcări și să înceapă această acțiune. Acțiunea de dare în folosință sub formă de închiriere, că este pe varianta licitației, că este pe varianta atribuirii, va fi o opțiune în urma informațiilor care se vor primi de la asociațiile de proprietari prin Direcția de Asistență Socială și numai și numai la solicitarea asociațiilor de proprietari. Toate aceste lucruri nu se vor putea întâmpla decât începând cu anul 2020 în momentul în care se va constitui și taxa care se va stabili la sfârșitul anului 2019, când se va face regulamentul de taxe pentru anul 2020 și care taxă va trebui s-o stabilim tot noi de comun acord în cadrul unei ședințe. Mă refer la cuantumul acelei taxe. Deci toți pașii, toate acele întrebări pe care le puneți dvs., vor începe din momentul acesta, dar avem un cadru de bază pe care să ne axăm din acest moment. Vis a vis de toate celelalte elemente, le vom face împreună pe parcurs. Revin la ceea ce am spus, nu am făcut decât să ținem cont de toate solicitările pe care le-au făcut toți cei care au făcut amendamente începând cu luna aprilie 2018 și până acum. Aduceți-vă aminte și solicitările care au fost de la blocul Casa albă, vis a vis de stația de taxi care a fost mutată, de solicitările pe care le-a făcut d-na Ungureanu, a ținut cont de str. Mihai Viteazu, de toate solicitările. Iar lista cu solicitările de parcări rezidențiale a constituit această completare a regulamentului. Rețineți un lucru, nu discutăm de un regulament, este vorba de o completare a regulamentului cu aceste solicitări. Cred că vă obosesc, dacă zice dl. Mănescu că a studiat documentația, voiam să vă spun mai multe lucruri despre acest plan. Cine are dorința să obțină informații, îi este la dispoziție dl. Claudiu Iancu care dă mai multe informații, îi este la dispoziție dl. City man ager Sorin Manda care știe tot ce se întâmplă în acest regulament și orice alte solicitări pe care le aveți, dar, încă o dată, constructiv, d-lor consilieri, scris, frumos, amendament și ținem cont și modificăm și facem tot ce spuneți dvs. și ce preluați dvs. de la cetățenii Craiovei, cu toate că noi am așteptat un aun de zile toate aceste solicitări și am ținut cont de toate, iar dacă mai aveți, ținem cont de ele, dar civilizat și constructiv pentru că de acest lucru este nevoie. Nu se impune taxa asta, nu o impune nimeni cu forța, nu este un regulament prin care de mâine, vrei, nu vrei, plătești taxă la bloc. Nu. Ai opțiunea și este un lucru care este o realitate într-o țară întreagă. Dacă dvs. aveți o opțiune să ne rupem de România și dacă eu am aici 14 orașe cu totul și cu totul întâmplătoare, sunt mult mai multe care au această parcare rezidențială. Vreți să ne rupem și să facem o enclavă a absurdului pe care o promovați de multe ori în intențiile pe care le aveți și modul haotic în care promovați anumite lucruri, putem să rămânem și fără asta. Dar este o modalitate, un drum de civilizație, cetățenii solicită acest lucru. N-o să-i bagi pe gât unui cetățena sau unei asociații de bloc care nu vor să-și închirieze spațiile cu forța niciodată, dar dacă ei spun: Domne, eu doresc să-mi închiriez locul de parcare pentru că eu când vin în parcarea mea seara acasă de la serviciu găsesc numai dube de la firma la care lucrează ceilalți locatari ai blocului și nu am unde să parchez mașina și vreau să plătesc și atunci când vin și găsesc ocupat, să sun și să vină echipajul de ridicări și să ridice mașina care mi-a ocupat locul și să fie și amendat, este dreptul lui. Iar noi suntem obligați să-i oferim acest drept. Nimeni nu ne interzice să ținem cont de solicitările lui. Dar dacă avem o asociație în care oameni spun, nu, Domne, nouă ne este bine așa, nu-i obligăm prin acest regulament, dl. Consilier, cu nimic. Nu mai interpretați lucrurile. Și încă o dată vă spun, eu știu, vă deranjează, dvs. ați fost cel care ați promovat fo arte mult în ultimul timp această idee a parcărilor rezidențiale, nu știu de ce o percepeți acum ca un bir, ca o taxă suplimentară, că vrea primăria să facă bani. Hai să fim serioși. Avem cele mai mici taxe din țară, cele mai mici la impozite din țară. Vreau să vă spun că în anul 2019 pe fondul unui buget, foarte multe orașe din țară și-au mărit taxele, mai ales cele conduse de liberali. Au mărit enorm de mult taxele. Noi nu am mărit un leu nicăieri. Aceasta nu este o mărire de taxă, nu este niciun fel de mărire de taxă, este răspunsul la o solicitare a cetățenilor, care nu se va percepe niciun fel de taxă și cu solicitarea cetățenilor în 2019. Este efectiv o problemă pe care dvs. n-ați înțeles-o la modul constructiv, ați înțeles-o în interes personal s-o folosiți doar pentru anumite scopuri. Vă rog frumos să nu mă întrerupeți. Vă acuz, pentru că n-ați venit cu ceva constructiv să spuneți: dl. Primar, dl. Secretar, dl. City manager, am un set de propuneri.

Față de ceea ce aveți dvs. uitați mai am un set de propuneri. Haideți, Domne, să discutăm constructiv. Este din aprilie. Nu vă supărați, vă explic încă o dată, se pare că este greu. Acest regulament este o solicitare în intervalul dezbaterii publice și în interiorul dezbaterii publice. Este una din solicitările, pe lângă altele. Normal că nu este în forma asta din moment ce este o solicitare. Dvs. acum ce solicitați? Că de câte ori se ține cont de o interpelare, de o solicitare să schimbăm stația de taxi că a zis un președinte de asociație, ca să schimb sensul pe Mihai Viteazu că a solicitat președinta asociației, să încep dezbaterea de la zero?

Dl. Consilier Local Marian Vasile:

Nu mai faceți referire la dezbatere. Ați făcut dezbatere pe ceva și în ședință ne băgați altceva pe sub mână!

Dl. Primar Mihail Genoiu:

Am făcut dezbatere pe regulament și acum nu am făcut decât să-l ducem la capăt.

Dl. Consilier Local Marinescu:

La comisii de ce nu ați venit? Fac parte din două comisii, și juridică, și buget, n-ați venit la comisii, nu ați propus nimic și acum v-ați trezit peste noapte.

Dl. Consilier Local Vasile:

Dl. Președinte, trebuie să-mi dați cuvântul. În primul rând această dezbatere la care face referire dl. Primar, nu avea prevăzute aceste parcări.

Dl. Consilier Local Câplea:

Am fost foarte atent la ce au explicat și dl. Primar și dl. Administrator public. Da, într-adevăr faceți distincția între cele două concepte: regulament pentru locurile de parcare cu plată și regulament pentru parcările rezidențiale. A fost dezbatere publică acum câteva luni la care am participat și noi și cetățeni și asociații de locatari pentru locurile de parcare cu plată și, așa cum spuneți dvs., de atunci a reieșit acest nou concept și dorința aceasta de parcări rezidențiale. Fiind o măsură care afectează atâtea persoane din municipiul Craiova, de ce nu s-a organizat dezbatere publică pentru acest regulament al parcărilor rezidențiale, așa cum ar fi fost normal?

Dl. Primar Mihail Genoiu:

Vreți să băgăm în dezbatere acum și solicitarea domnului Ciri Mayer de a desființa stația de taxi de la Casa Albă? Îmi pare rău că am făcut asta, o dăm înapoi și o băgăm în dezbatere publică.

Dl. Consilier Local Câplea:

Dl. Primar, câte persoane afectează aceste parcări rezidențiale? Cred că am fost foarte la obiect și am explicat foarte clar. Știți care este chestia? Dacă ieșiți în stradă și vorbiți cu cetățenii, toți au aflat din presă și de când s-a publicat ordinea de zi vineri pe site-ul primăriei. Nimeni nu a înțeles în ce va consta acest regulament al parcărilor rezidențiale. Asta este problema și din cauza aceasta au apărut toate aceste discuții astăzi, pentru că dvs. nu ați organizat dezbatere publică. Cetățenii ne întreabă pe toți și nici noi nu știm foarte clar să le spunem, cum nici dvs. nu știțâi să ne spuneți nouă, consilierilor, și nici să informați opinia publică astăzi.

Dl. Consilier Local Marian Vasile:

Îmi revin cu greu din discursul emoționant al domnului primar, aproape că mi-au dat lacrimile cu grija față de craioveni. Insă atât domnul primar, cât și domnul administrator public au făcut referire la ceva parțial corect. Ne spuneți că de luni de zile acest proiect de hotărâre este în dezbatere, lucru eronat. În dezbatere nu a existat noțiunea de parcări de reședință.

5             5

Dl. Consilier Local Dindirică:

Tocmai ce a spus colegul dvs. de partid Câplea, care a participat la dezbaterea publică că această problemă cu parcările rezidențiale a reieșit din dezbatere publică. Ce dracului, mințiți așa?

Dl. Consilier Local Vasile:

Vă propun un lucru. Din dezbatere a reieșit ideea necesității parcărilor de reședință, pe care o susținem și noi, însă nu a fost supus dezbaterii regulamentul cu cele două pagini la care s-a muncit atât de mult, ne -ați povestit cât de mult s-a muncit și au apărut două pagini cu copy paste. Dacă faceți referire la alte orașe, faceți până la capăt. Țineți cont că la toate orașele la care faceți referire și la Pitești cunosc foarte bine situația pentru că un an și jumătate am fost implicat în această evaluare, vă spun că ei prima dată au inventaria, au plecat cu proiect pilot, au cadastrat, dvs. nu aveți cadastru, nu aveți niciun fel de parcare. Dacă vreți să-mi răspundeți și nu să vorbiți dvs. și dl. Manda ce vreți, spuneți-mi negru pe alb acum câte parcări au carte funciară la OCPI în orașul nostru? În loc să îmi spuneți tot felul de prostii, spuneți-mi concret câte parcări au carte funciară în oraș? Zero.

Dl. Primar Mihail Genoiu:

Asta se va face acum. Abia acum dăm drumul la cadastrare. Cadastrarea îți trebuie în momentul închirierii. Dar nu ai început închirierea, tocmai dai drumul la cadastrare acum. Trebuie s-o faci în baza a ceva, pentru că ani întregi nu s-a făcut cadastru în Craiova și acum fac pe toate străzile. Ați sărit de la una la alta. Ați sărit de la dezbatere la cadastrare. Vreau să vă propun un lucru. Niciodată nu mi-am luat prerogative asupra lucrurilor pe care nu le cunosc. Ceea ce știu, știu, ceea ce nu, nu. Vreau să ne spună dl. Secretar punctul de vedere asupra acestei modalități.

Dl. Consilier Local Marian Vasile:

întrebări concrete: câte parcări avem? Ca să spui că avem parcări la municipiu, trebuie să aibă cadastru, carte funciară pe care scrie parcare. Câte avem? Ne spuneți alte poezii și ce ne interesează, nu ne spuneți! Știți cum au făcut celelalte orașe? în primul rând, au făcut un serviciu de parcări, care s-a transformat ulterior în direcție, care a inventariat și cadastrat toate locurile de parcare. După care s-a acționat în zonele în care exista o corelare destul de bună între numărul de apartamente și locurile de parcare. S-a plecat cu un proiect-pilot fără taxă. Toate aceste etape durează. Eu vă spuneam soluția. înțelegeți cum se face? Așa se face. Eu vin cu soluții, nu cu un regulament făcut pe genunchi, cu copy-paste. Mai am o întrebare către executiv ca să știu și eu cine este parcagiul șef în Craiova. Parcarea din fața primăriei, cele patru locuri, unde se încadrează în acest regulament? Parcări cu plată, parcări fără plată, parcări de reședință.

Dl. Consilier Local Gheorghe Nedelescu:

Vorbim aici de invocarea regulamentului. Dacă vorbim de invocarea regulamentului, cre că mi-e rușine că se uită cetățenii la noi, la ce se întâmplă în această sală și ne-au trimis aici să-i reprezentăm. Dl. Președinte, conform regulamentului, consider că s-au epuizat discuțiile la acest subiect, propun sistarea discuțiilor și trecerea la vot. Vă rog să votați, pentru că asta înseamnă democrație: votul.

Dl. Consilier Local Sirop:

Înseamnă și dezbatere și eu m-am înscris la vot de o jumătate de oră.

Dl. Consilier Local Marinei Florescu:

Asta e dictatură! Poate confundați dictatura.

Dl. Consilier Local Gheorghe Nedelescu:

Domnule consilier, ar trebui să îți fie rușine să îmi spui mie dictator. Vezi că îți spun eu mai multe după aceea!

Dl. Consilier Local Flavius Sirop:

Eu sunt de o jumătate de oră înscris la cuvânt. Nu se poate așa ceva. Dă-l dracu de vot, vă rog frumos să-mi dați cuvântul, eu trebuie să vorbesc. Ce Dumnezeu facem aici? Nu vă bateți joc. Vă rog frumos, dați-mi cuvântul.

Dl. Consilier Local Radu Marinescu:

Am o propunere. Dacă mai sunt discuții, vă rog frumos, haideți să votăm o limitare la două minute, să votăm cu toții, să fim ordonați, să fim civilizați și să ne încadrăm înn timp. Vă rog să supuneți la vot două minute pentru cei care vor să mai vorbească.

Dl. Președinte:

Supunem la vot limitarea cuvântului la două minute. Cine este pentru? Votat cu 20 voturi pentru și 6 voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea).

Dl. Consilier Local Marinescu:

Dl. Vasile, numai dvs. vreți să vorbiți o oră încontinuu, ce să facem aici, un circ? Haideți să respectăm și să fim disciplinați. Două minute fiecare își expune ideile rezonabil. Și vă mai spun o chestiune, d-lor. Veniți la comisii. Am stat degeaba și la comisia juridică și la comisia de buget, nu a venit nimeni de la opoziție, nu ați prezentat nicio idee, nu ați prezentat nicio soluție, nu ați venit cu niciun proiect. Comisiile sunt menite a purta discuții cu executivul. De ce nu veniți și aici faceți spectacol?

D-na Consilier Local Predescu:

Văd că fiecare vorbește cum are chef. Este o chestiune de procedură. Am participat la comisia de urbanism al cărei membru sunt. Sunt membri în acea comisie și dl. Vasile și dl. Florescu. Nu v-am pronunțat numele decât pentru a vă identifica. Și-au expus punctul de vedere într-un singur sens. Retragerea proiectului de pe ordinea de zi. Toate criticile au avut doar acest obiect. În comisia de urbanism, fiind prezent dl. Mischianu, directorul Direcției juridice, care a și lucrat efectiv și a redactat acest regulament, cel puțin pentru cei doi consilieri pe care i-am nominalizat, s-a răspuns punctual la toate problemele deja ridicate și în această ședință, și cu privire la obiectul de reglementare, și cu privire la taxă, dacă se instituie sau nu, cuantumul ș.a.m.d. Deci sunt probleme deja cunoscute.

S-au făcut afirmații că nu s-au formulat amendamente, cel puțin la cele două comisii la care am fost prezentă. Repet, la comisia de urbanism nu s-au formulat amendamente în sensul modificării cu ceva anume, ci doar opoziția de a se retrage de pe ordinea de zi. La comisia juridică, niciun membru al PNL nu a fost prezent.

Cu privire la explicitarea dacă se scrie ceva cu privire la modificările aduse regulamentului inițial, este textul expres reluat în două rânduri. Adică avem pe de o parte în raport întocmit de direcția de specialitate se arată ce articole se modifică din regulamentul existent și ulterior este reluată scrierea în integral a textului regulamentului, prin introducerea modificărilor aduse, și, cum se observă în raportul inițial, se arată că o serie se articole se abrogă, evident, cu renumerotarea pe articole datorită renumerotării. S-au discutat toate problemele ce făceau obiectul acestui regulament. Eu îmi exprim regretul că, deși în regulamentul de organizare și funcționare al municipiului Craiova este text expres și cu privire la termenul, timpul pentru dezbateri, nu se respectă, nu avem de ce să mai supunem la vot, s-a propus supunerea la vot a unui termen de două minute. Este un termen generos de cinci minute pentru a dezbate pe fond o chestiune. Se poate reveni numai în cazul în care o persoană care deja a dezbătut pe fond o problemă de la un punct de pe ordinea de zi, a fost lezată cu caracter personal, pronunțându-i-se numele, dar lezată cu caracter personal. Nu ne-am aflat în nici una din aceste situații până în prezent. Pe de altă parte, s-a luat cuvântul fără să li se dea cuvântul, mai multor consilieri. Regulamentul de organizare și funcționare, asta voiam să vă spun, dl. Președinte, prevede și procedura aducerii la ordine care este reglementată. Eu vă solicit, în măsura în care se va mai continua dialogul ca până acum, să procedați la măsurile prevăzute în procedura aducerii la ordine.

Dl. Consilier Local Mănescu:

Parcarea de reședință văd că și în opinia publică și în cadrul consiliului, a suscitat multe dispute. S-a spus aici că consilierii nu au avut nicio inițiativă privind această problemă, că executivul a pus în dezbatere această problemă și a reieșit în urma discuțiilor cu cetățenii. Dl. Primar, vreau să vă informez că acum un an de zile consilierii ALDE au avut o inițiativă, au depus un proiect exclusiv pentru parcarea de reședință. Nu a fost luat nici în discuție, nu ați pus-o nici în discuția consiliului, să fie respinsă, amendată, orice. Nicio luare în considerare a noastră. Colegii de la PSD au spus că nu a existat din partea consilierilor nicio inițiativă pe această problemă, niciun amendamnet. Păi ce amendamente, ce inițiative să mai avem dacă nu ni le luați deloc în considerare și nouă? Noi am depus, vă repet, exclusiv pe această problemă, am avut inițiativa acum un an de zile. în această perioadă niciun moment nu ați catadicsit să o puneți în discuția consiliului și veniți acum cu o inițiativă care este exclusiv a dvs. Este a dvs. fiindcă aceți o majoritate. Asta era o dispută mai mult politică și prea le-ați avut multe în ultimul timp, să mai fac și eu așa ceva.

Eu am găsit în acest regulament pe care l-ați elaborat, câteva puncte, ele sunt mai multe, dar hai să nu le iau pe toate în considerare, care ne-au trezit nelămuriri. Dvs atribuiți printr-o documentație stufoasă locul de parcare unui individu, unui apartament și după aceea îl atribuiți, spuneți, unei mașini. Deci, de fapt numai mașina cu nr. de înmatriculare DJ 10 JMJ are dreptul pe acel loc de paracre. Eu am plătit acel loc de parcare, este al meu că l-am solicitat, nu este treaba dvs. cu ce mașină stau eu. Nu ocup locul de parcare al nimănui, este locul de parcare pe care l-am plătit eu. Este reglementată problema ca mașina să fie sub 3,5 t. Eu poate am mașina în service pentru o lună de zile și iau o mașină de la dl. Vasile, că tot este amabil, și nu am dreptul să parchez acolo. Dvs. spuneți explicit chestia asta. A doua problemă, problema licitației pe locurile de parcare eu consider că trebuie să fie ultima soluție pentru obținerea locului de parcare. Puteam să venim noi liberalii cu o astfel de soluție, dar nu dvs., să fie ultima.

Sunt blocuri în care oameni cu venituri mici vor fi dezavantajați de această solicitare. Se vor face o groază de tertipuri pentru a se obține. Luați și citiți inițiativa noastră, ați neglijat-o. Acolo este o altă soluție. Vedeți, degeaba le depunem că nu le ia nimeni în considerare. Veți găsi în inițiativa noastră și alte probleme.

D-na Consilier Local Adriana Ungureanu :

Vreau să vă rog și eu să aveți grijă. În primul rând, oamenii care și-au cumpărat apartamente în centru aici, acum mulți ani, de exemplu 37 de ani, știu că am stat eu în Mihai Viteazu. Nu mi se pare corect, li s-a dat de atunci, li s-a spus că au voie să parcheze în spatele blocurilor. Nu putem da aceste locuri de parcare cu bani. Nu este corect să le dăm cu bani celor care au buletin, carte de identitate în acel loc, ei vor să facem o ordine și să aibă loc de parcare pentru cei care vin peste ei. De ce toată ziua trebuie să taxăm acești craioveni, odată ce luăm 41 de lei de ce trebuie să-i mai taxăm încă o dată? Fiind doar 29.000 de locuri de parcare și 140.000 de mașini, pentru celelalte unde vin oamenii să le pună? În fața primăriei? Ce fac cei care au la casă de exemplu și-și parchează în fața casei sau pe trotuar dacă nu au curte? Eu spun că sunt care nu au curte. Cum plătește? Nu plăptește 41 de lei? Ceilalți nu au voie să-și pună mașinile? Toată ziua trebuie să jecmănim acești craioveni și cu banii lor nu facem nimic bun. Deci noi vrem să încercăm să ajutăm craiovenii. Nu trebuie să-i bulibășim, nu trebuie să liciteze, nu trebuie să vină care dă mai mult, nu trebuie să vină deloc. Vă rog frumos, țineți cont de multe doleanțe ale craiovenilor care sunt nevinovați în ceea ce se întâmplă, inclusiv cu sensurile unice din zona Valea Roșie. Sunt disperați.

Dl. Consilier Local Flavius Sirop:

O să fie cât mai succint posibil deși se pare că nu există meritocrație în această ședință de consiliu, există cine apasă mai repede pe buton, nu cine ridică mâna sau cine așteaptă civilizat. Ședința aceasta prelungită sau dezbaterea prelungită pe acest punct, este urmare a faptului că într-adevăr nu a existat dezbatere publică pe acest subiect și atât colegul meu cât și colegul dvs. vorbea despre același lucru: a existat o dezbatere, dar nu a fost despre asta, iar dl. Primar încerca să acrediteze ideea că dacă se vine cu un amendament trebuie să facem din nou dezbatere pe asta, cum a făcut și referire la dl. Ciri Mayer. Nu are nicio legătură că intră în dezbatere cu un proiect despre parcările cu plată și ajungem la un cu totul alt proiect care impactează sute de mii de cetățeni ai Craiovei și parcarea din curtea blocurilor lor. Sunt total distincte cele două proiecte și vreau să fie foarte clar acest lucru că s-a încercat cumva mușamalizarea. Eu sunt convins de ce n-ați făcut această dezbatere, pentru că vă era frică. Vă dați seama că acest proiect învrăjbește cetățenii foarte rău întrucât sunt oameni cu posibilități, oameni cu mai puține posibilități. Dacă îi puneți la licitație, mi se pare o idee deloc solcial democrată să liciteze lumea pentru locurile de parcare, vă aclamați social democrați. Așa va fi, cel cu puține posibilități o să-l deteste pe vecinul de la doi care are și mașină scumpă și are și bani să își permită locul de parcare, o să creați un haos în acest oraș și ghici unde se va ajunge cu acest haos în afară de a rezolva clientela dvs. politică, să rezolvați cu ordinea. Este vorba de cronologie că ați zis că acceptați cronologic. Eu știu cum faceți cronologia dvs. O să creați haos în acest oraș, cum zicea colegul și o să vină la dvs. la primărie. Ne-a reproșat colegul că nu venim la comisii, dar, din motive personale, uneori nu ajungem la comisii. Eu vreau să vă spun că este normal să vorbim, dacă un subiect s-a atins în comisie, este FP 43-04, ver. 1

normal să-l readucem și plenului în discuție pentru că la o comisie sunt 5 consilieri, în plen sunt toți 27. Iar noi nu suntem în toate comisiile, este normal să fie adus punctul nostru de vedere la cunoștința tuturor colegilor și în același timp, pe la comisii nu prea am prins executivul, adică pe dl. Primar nu l-am văzut la comisii de un an și trebuie să-i aducem și dânsului la cunoștință. Solicităm retragerea acestui punct de pe ordinea de zi, supunerea lui dezbaterii publice așa cum este normal și legal. în caz contrar, vom vota împotriva acestui proiect și vă spun că toate interpelările care vor veni de la craioveni pe subiectul acesta care va genera un mare scandal în acest oraș, o să le dăm către dvs.

Dl. Consilier Local Florescu:

Se pare că ședințele de consiliu local degenerează și din cauza noastră, nu din alte cauze, a modului în care introducem pe ordinea de zi niște proiecte. Personal eu acest proiect nu îl văd funcționând peste 10 luni de zile în Craiova nici dacă îmi explică 1000 de city manageri și atitudinea unor colegi mă determină să atrag și eu atenția, așa cum este la modă, se pare. Stimați colegi, nu veți conduce Craiova la infinit. Luați niște măsuri de parcă ați fi aici de 100 de ani și veți mai fi și peste 100 de ani tot dvs. la conducerea Craiovei. Aș vrea să fac un amendament, dacă nu se va retrage și se va aplica în forma în care executivul a adus-o pe ordinea de zi. Am propus un amendament în comisie care astăzi nu s-a supus la vot în plen. Este un abuz incredibil, că tot vorbeam de abuzuri. Acest proiect trebuie să țină cont de faptul că există categorii de cetățeni care sunt scutiți de plata unor impozite. N-am auzit despre așa ceva. Mă gândeam la veteranii de război, la revoluționarii de la 1989, veteranii din teatrele de operații, sunt legi care operează în acest sens și îi scutesc pe acești oameni de impozite și taxe locale. Vă rog să fie îmbunătățit proiectul, dacă nu poate fi scos, așa cum spuneai. Eu vă mulțumesc și îmi exprim încă o dată îndoiala că acest proiect poate să fie pus în aplicare așa cum a fost el gândit.

Dl. Consilier Local Diaconu:

Am să fiu cât mai scurt. Așa cum bine ați văzut, proiectul dvs. are foarte multe neclarități, foarte multe lucruri care nu sunt în regulă. Vă solicit retragerea de pe ordinea de zi a acestui punct până luna viitoare să facem o desbatere publică și eventual, să îmbunătățim ceea ce spuneți dvs. că este în interesul cetățenilor.

Dl. Director Ovidiu Mischianu:

Am ascultat cu mare interes propunerea dvs. Trebuie să recunosc că doar două dintre ele se încadrează pe chestiuni de fond al proiectului supus dezbaterii. Am să mă refer la ele imediat. Orice act de autoritate trebuie să îndeplinească două condiții pentru a fi adoptat: condiția de oportunitate și condiția de legalitate. în privința condiției de legalitate, nu am auzit niciun comentariu., nicio critică, niciun argument. Pe cale de consecință, fac decât o vagă trimitere la prevederile Hotărârii de Guvern nr. 955/2004 art. 24, care statuează în mod concret această parcare de reședință. Nu am făcut altceva decât să transpunem în regulamentul de organizare și funcționare al parcării rezidențiale textul pe care legiuitorul ni-l dă.

în privința chestiunilor pe care dvs. le-ați argumentat ca fiind neregularitate în prezentul proiect de hotărâre, aș face trimitere doar la dl. Consilier Florescu care vine cu o chestiune concretă și spune ce persoane ar putea fi beneficiarii acestei taxe de parcare, acestui regulament. La art. 56 avem următoarea reglementare: sunt exceptate de la plata

taxei de parcare vehiculele aparținând veteranilor de război, văduvelor de război și văduvelor necăsătorile ale veteranilor de război. Persoanele prevăzute la art. 1 în Decretul 118/1990 republicat, cu modificările și completările ulterioare. Am reglementat această posibilitate, am reglementat posibilitatea creării fără plată pentru persoanele cu dizabilități și pentru autoturismele instituțiilor publice aflate în misiune.

A doua chestiune pe care am sesizat-o în expozeele dvs. a fost dată de dl. Consilier Mănescu care zice în felul următor: de ce să atribuim cu taxă atunci când locurile de parcare sunt insuficiente? Aceeași reglementare legală v-o invoc și dvs. Hotărârea de Guvern nr. 955/2004 art. 24 exact acest lucru prevede. în situația în care sunt mai puține locuri de parcare decât solicitările, modalitatea de departajare este licitația publică. Pe cale de consecință, este posibilă în virtutea temeiului legal. Este posibilă. Plecăm de la regulament și vreau să vă precizez următorul aspect: acest regulament crează cadrul general care conferă posibilitatea creării acestor locuri de parcare. întâi facem locul, facem investiția, după care supunem taxării și repartizării. în comisiile de specialitate v-am dat detaliile necesare cu privire la trasabilitatea atribuirii. Nu au fost înregistrate niciun fel de comentarii cu privire la acest aspect. Mi-am adus aminte, dl. Consilier Mănescu, de inițiativa dvs. la care ați făcut referire, și, personal, nu știu să fie înregistrată o astfel de inițiativă fiindcă potrivit regulamentului de organizare și funcționare, inițiativa trebuie să îndeplinească niște condiții de fond și formă și înregistrată în registratura consiliului local. Nu știu să existe așa ceva. Dacă o aveți veți face dvs. dovada și îmi voi cere scuze public la momentul în care veți avea această dovadă a înregistrării. Eu nu știu de existența ei și pe cale de consecință nu știu de ea. Dacă dl. Consilier dovedește că a înregistrat o astfel de inițiativă cu încadrarea în regulamentul de organizare și funcționare, public îmi voi cere scuze pentru acest aspect.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1 Se aprobă modificarea, prin completare, a Regulamentului privind aplicarea taxei pentru parcarea autovehiculelor pe domeniul public al municipiului Craiova, conform anexei nr.1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă zona de delimitare a parcărilor, conform anexei nr.2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Pentru anul 2019, taxele pentru parcările cu plată, indiferent de zonare, sunt cele stabilite prin Hotărârea Consililui Local al Municipiului Craiova nr.533/2018 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2019.

Art.4 Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.31/2017.

Art.5 Primarul municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Impozite și Taxe, Direcția Servicii Publice, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari și Poliția Locală Craiova a Municipiului Craiova vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

în ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 19 voturi pentru și 7 voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea, Mănescu).

 • 43.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea reglementărilor urbanistice și a funcțiunilor zonei intersecție Calea București-str.Spania, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, Calea București, nr.54A, bl.P1.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea reglementărilor urbanistice și a funcțiunilor zonei intersecție Calea București-str.Spania, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, Calea București, nr.54A, bl.P1, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Termenul de valabilitate al Planului Urbanistic Zonal prevăzut la art.1, este de 10 ani de la data aprobării.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 44.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea urbanistică privind indicii urbanistici în zona str.Maria Tănase-str.Craiovița-str.Cerna, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str.Craiovița, nr.39B.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea urbanistică privind indicii urbanistici în zona str.Maria Tănase-str.Craiovița-str.Cerna, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str.Craiovița, nr.39B, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Termenul de valabilitate al Planului Urbanistic Zonal prevăzut la art.1, este de 10 ani de la data aprobării.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 45. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova” aparținând sectorului Educație -Școala Gimnazială „Mihai Viteazul”, situată în municipiul Craiova, str.Arh.Duiliu Marcu, nr.16.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot sed ord. 28.02.2019                                       66                                         FP 43-04, ver. 1

în ansamblu.

Art.1. Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din municipiul Craiova, aparținând sectorului Educație” - Școala Gimnazială „Mihai Viteazul”, situat în municipiul Craiova, Aleea Arh.Duiliu Marcu, nr.16, prevăzută în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici și descrierea sumară a obiectivului de investiții prevăzut la art.1, conform anexelor nr.2 și 3 care fac parte din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Elaborare și Implementare Proiecte vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 46. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Parângului”.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Parângului” - varianta 1, având următorii indicatori tehnico-economici:

Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA):     961.916,98 lei

Din care C+M (inclusiv TVA)                629.621,05 lei

Durată de realizare:                 5 luni (1 lună proiectare + 4 luni execuție),

prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Investiții, Achiziții și Licitații vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

47. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Ramuri”.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Ramuri” - varianta 1, având următorii indicatori tehnico-economici:

Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA): 972.747,78 lei

Din care C+M (inclusiv TVA)              728.624,21 lei

Durată de realizare: 6 luni (1 lună proiectare + 5 luni execuție), prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul

Administrație Publică Locală și Direcția Investiții, Achiziții și Licitații vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 48. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Migdalului”.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Migdalului” - varianta 1, având următorii indicatori tehnico-economici:

Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA): 757.543,08 lei

Din care C+M (inclusiv TVA)              521.479,68 lei

Durată de realizare:                 6 luni (1 lună proiectare + 5 luni execuție),

prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Investiții, Achiziții și Licitații vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 49. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Lăcrămioarei”.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Lăcrămioarei” - varianta 1, având următorii indicatori tehnico-economici:

Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA):      952.145,43 lei

Din care C+M (inclusiv TVA)                743.552,18 lei

Durată de realizare:                  6 luni (1 lună proiectare + 5 luni execuție),

prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Investiții, Achiziții și Licitații vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

50. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Zăvoiului”.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Zăvoiului” - varianta 1, având următorii indicatori tehnico-economici:

Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA):        566.086,12 lei

Din care C+M (inclusiv TVA)                  481.464,82 lei

Durată de realizare:                  6 luni (1 lună proiectare + 5 luni execuție),

prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Investiții, Achiziții și Licitații vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 51. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Aleea III Bariera Vâlcii”.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Aleea III Bariera Vâlcii” - varianta 1, având următorii indicatori tehnico-economici:

Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA): 429.523,85 lei

Din care C+M (inclusiv TVA)              327.324,18 lei

Durată de realizare:                  3 luni (1 lună proiectare + 2 luni execuție),

prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Investiții, Achiziții și Licitații vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 52. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Aleea II Cantonului”.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Aleea II Cantonului” - varianta 1, având următorii indicatori tehnico-economici:

Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA): 557.817,49 lei Din care C+M (inclusiv TVA)              442.181,54 lei

Durată de realizare:                 5 luni (1 lună proiectare + 4 luni execuție),

prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Investiții, Achiziții și Licitații vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

53. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Vânători”.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Vânători” - varianta 1, având următorii indicatori tehnico-economici:

Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA):        624.838,17 lei

Din care C+M (inclusiv TVA)                  516.507,95 lei

Durată de realizare:                 6 luni (1 lună proiectare + 5 luni execuție),

prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Investiții, Achiziții și Licitații vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 54. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Modernizare urbana Calea Bucuresti, esplanada din fata blocurilor N24, N25, T14, T15 municipiul Craiova”.

Dl. Consilier Local Câplea:

Sunt consilier din anul 2016 și nu credeam că vreodată o să mai văd pe ordinea de zi vreun asemenea proiect. La acest punct de pe ordinea de zi ni se propune alocarea a două milioane patru sute șaptezeci și trei de mii șase sute șaptezeci și patru lei pentru reamenejarea esplanadei bl. N24, N25, T14, T15. Practic executivul propune alocarea a 25 miliarde lei vechi pentru reamenajarea unei esplanade. Din cele 51 de pagini din documentația aferentă acestui punct pe care le-am citit din scoarță în scoarță, mai exact sed ord. 28.02.2019                                       70                                         FP 43-04, ver. 1

pentru borduri, pavele, stâlpi de iluminat și băncuțe, 500 mii euro. Oare nu mai era nevoie de amenajarea de locuri de parcare, nu mai era nevoie de investiții la școli, de alte investiții în acest oraș? Trebuia să dăm 500 mii de euro pentru pavele și borduri? Am citit documentația. Nu există rețele de utilități la care să fie necesară relocarea. Ba mai mult, membri ai executivului au scris în această documentație că prețul este unul avantajos. Păi să întrebăm cetățenii Crai ovei . 500 de mii de euro pentru esplanada din fața a patru blocuri? Nu se poate așa ceva, nu am cuvinte. Noi, consilierii PNL, vă solicităm scoaterea acestui punct de pe ordinea de zi. Nu ne puteți spune că este o prioritate în Craiova să alocăm 500 de mii de euro pentru borduri și pavele și vă rugăm foarte serios să luați act de propunerea noastră. Sunt 500 de mii de euro pe care dvs. îi cheltuiți aiurea.

D-na Consilier Local Ungureanu:

Vreau să vă aduc aminte că pentru 20 de pomi, că și eu am studiat înaintea d-lui Câplea acest proiect, 20 de băncuțe, un foișor și un loc de joacă și un loc de fitness în aer liber nu putem să cheltuim 526 de mii de euro. Este o sumă mult mai mare. Proiectul pe care Primăria Craiova plătește 67 mii lei, 670 milioane lei vechi, ca să înțeleagă toți care sunt în sală, mi se pare enorm. Nu puteți să vă bateți joc în halul acesta de banii craiovenilor. Colegiul Carol este neterminat, primăria de la Palace zace. Nu putem să facem așa ceva în niciun caz. Știu că dați din cap că vă convine și vreți să furați banii aceștia, dar faceți altceva cu ei.

Dl. Viceprimar Bărăgan:

Nu sunt în măsură să vă spun dacă această sumă este mare sau mică, dar pot să vă spun așa că atât eu, cât și colegii mei împreună cu dl. Primar, am mers la o sesizare în care un copil era să-și piardă viața. Acea esplanadă nu este o simplă investiție, acea esplanadă este o intrare la patru blocuri. Gândiți-vă că acele blocuri sunt cu etaj. Gândiți-vă dacă ați locui dvs. în acea zonă. Nu sunt banii doar pentru băncuțe, pomi și floricele. Sunt bani pentru consolidare. Pereții din exterior au picat, au căzut pe doi copii. Dacă dvs. considerați că nu este oportună investiția și că suma este foarte mare, foarte bine, Aceste sume pot fi verificate de organele abilitate. Dar țineți minte că în decursul anului 2018 trei copii erau să-și piardă viața. Acea esplanadă este de cel puțin douăzeci de ani în degradare. Sub există o parcare care este privată și este pericol public p entru toți cetățenii din Lăpuș pentru că acolo se joacă copiii tuturor cetățenilor din Lăpuș. Dacă dvs. considerați că nu este oportună, știți că nu mă bag în chestiuni nedocumentate, nu este nicio problemă, nu votați. Eu voi vota și știu ce votez.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă Studiul de Fezabilitate referitor la obiectivul de investiții „Modernizare urbană Calea București, esplanada din fața blocurilor N24, N25, T14, T15 municipiul Craiova”, soluția 2, având următorii indicatori tehnico-economici: Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA): 2.473.674,36 lei Din care C+M (inclusiv TVA)              1.788.995,92 lei

Durata estimată a investiției:          8 luni (3 luni proiectare + 5 luni execuție)

prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Investiții, Achiziții și Licitații vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 20 voturi pentru și 6 voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea)

 • 55. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 223/2018 referitoare la aprobarea Studiului de oportunitate referitor la înnoirea parcului de vehicule de transport public urban pentru municipiul Craiova - achizitia de autobuze noi și achiziția de tramvaie noi.

Dl. Consilier Local Sirop:

La acest punct peste ordinea de zi pentru că a fost prezentat foarte târziu, v-am ruga să faceți o scurtă prezentare a lui, pentru că mărturisesc că a apărut foarte târziu și nu am apucat să-l studiez.

Dl. Consilier Local Marinescu:

Păi în comisie a fost prezentat. Aceeași observație o fac.

Dl. Consilier Local Sirop:

Nici primarul nu a fost la comisie și am vrea să audă și dumnealui. Dacă nu îmi explicați, eu votez împotrivă.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă versiunea consolidată - februarie 2019 a “Studiului de oportunitate privind înnoirea parcului de vehicule de transport public urban pentru municipiul Craiova-achiziția de autobuze noi și achiziția de tramvaie noi”, conform anexei 5                                                           5                       5                                                          ~

care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.223/2018.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Elaborare și Implementare Proiecte vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 25 voturi pentru și 1 vot împotrivă (Sirop).

 • 56. Întrebări și interpelări.

Dl. Consilier Local Câplea:

Pentru dl. Secretar, am observat că de-a lungul dezbaterii de la punctul referitor la regulamentul de parcare a folosit mereu noțiunea de dezbatere. Astăzi este ședința consiliului local, iar noi, consiliul local, am dezbătut acest punct pe ordinea de zi. Să nu cumva să creadă cineva că a fost vreo dezbatere publică astăzi pentru că încercați să induceți ideea asta de dezbatere. Pe acest punct nu a existat nicio dezbatere.

Pentru dl. Primar, de atâtea ori de când dvs. și colegii dvs. de la grupul PSD ați întârziat la ședințe, prelungindu-vă ședințele dvs. de partid, să spun așa, înainte de ședința consiliului local, nu ați auzit niciun semnal de la noi că ne-a deranjat că ați întârziat 5 sau 7 minute, iar astăzi ați început ședința consiliului local fără noi. Vă mulțumesc.

Dl. Consilier Local Diaconu:

Mă uit la un articol din Gazeta de Sud și văd că spune cam așa: „municipalitatea ia din nou în calcul varianta semaforizării intersecției str. Caracal cu Gheorghe Chițu”. Studiul de fezabilitate pentru această investiție este făcut din 2008, fiind aprobat în consiliul local Craiova în același an pentru că semafoarele nu s-au amplasat. Săptămâna viitoare se va afla pe masa consilierilor din consiliul local. Se va reactualiza acest studiu de fezabilitate. Nu înțeleg de ce trebuie făcut un alt studiu de fezabilitate când acesta a fost făcut, votat să se monteze semaforeze în acea intersecție unde în permanență sunt sute de mașini. Facem încă un studiu de fezabilitate pe ceva care s-a făcut deja?

Dl. Consilier Local Sirop:

Eu am o singură observație la întrebări și interpelări, este un protest și o solidarizare cu jurnaliștii care nu au fost lăsați să participe la conferința de presă a PNL ce a avut loc la ora 9,30 astăzi în sediul Primăriei Craiova în sala mică pentru că în sala mare avea întâlnire de grup marele partid PSD și primarul. Ne-am strâns și noi în sala mică și am convocat presa la 9,30 tocmai pentru că știam că ni se taie microfonul în ședința de consiliu și nu avem voie să spunem tot ce gândim. Dar să nu permiteți accesul presei mi se pare un abuz fără margini. Vi se pare normal să nu permiteți accesul presei la o conferință de presă a consilierilor PNL în sediul primăriei? Vi se pare normal așa ceva, să cenzurați opinia publică după ce că nu faceți dezbatere pe diferite proiecte? Care este puentul dvs. de vedere, cine a luat această decizie de a nu permite accesul presei, asta voiam să vă întreb.

Dl. Primar Mihail Genoiu:

Cred că v-am respectat și vă respect și de fiecare dată am rămas în sală și v-am răspuns la toate interpelările. Niciodată nu mi-am permis să plec mai devreme sau să nu vă răspund sau să nu iau în seamă tot ce vorbiți. Dar, dacă considerați că mă țineți aici să mă certați pentru orice lucru care se întâmplă și pe care îl face oricine și despre care de multe ori nu știu nimic, nu vă supărați, acelea nu sunt interpelări. Ori vă conformați și sunteți pe subiectul întrebări și interpelări, ori mă ridic și plec.

Dl. Consilier Local Florescu:

Â

În ultimele zile pe bvd. Carol și pe str. Frații Golești, în ultimele nopți de fapt, pentru că montarea acestor băncuțe, zeci de băncuțe pe trotuar, pe mijlocul trotuarului s-a făcut pe timp de noapte. Vechile băncuțe sunt montate pe spațiul verde. Ele sunt montate pe mijlocul trotuarului, pur și simplu te împiedici în ele dacă treci cu un cărucior, sau un om neatent, sau vine pe timp de noapte. Probabil că sistemul de montare le-a permis mai rapid să fie montate pe trotuar decât pe zona verde unde trebuie să sapi. Acolo au venit cu două șuruburi le-au înfiletat și au plecat. Vă rog să se ia măsuri pentru demontarea acestor băncuțe și instalarea lor pe zona verde în așa fel încât doar băncuța să rămână pe trotuar să ocupe o jumătate de metru. Nu este așa de îngust, dar nici nu este corect. Nu poți să mergi pe un trotuar. Este un copil care aleargă, este un obstacol. Eu am fost sesizat de niște persoane care locuiesc în zonă și am adus această interpelare.

Dl. Primar Mihail Genoiu:

Nu vorbesc în speța de față, dar este posibil să nu fie posibilă montarea asupra spațiului verde.

Dl. Consilier Local Vasile:

Am cinci puncte de atins. Aș începe să vă aduc în atenție că avem un cetățean în sală, un reprezentant al sportului craiovean, pe dl. Marcel Pușcaș care intenționează să ne adreseze câteva cuvinte în plen. V-aș propune să ne spună tema și eventual, să supunem la vot dacă îi acordăm dreptul de a ne spune câteva cuvinte.

Cu privire la sensurile unice din jurul parcului Pușkin, ideea nu este rea, în toate capitalele europene este sistematizată și fluidizată circulația prin sensuri unice și giratorii însă s-a făcut puțin greșit și trebuie să o îndreptăm. Sper ca în cel mai scurt timp comisia de sistematizare să rezolve această problemă p entru că trebuie rezolvată. Este inadmisibil ca două sau trei străzi paralele cu sens unic, să fie în același sens. Asta este elementară. Deci în cel mai scurt timp, să vedem un studiu de circulație în zonă.

Pentru că ați făcut referire la comisii și la prezența sau neprezența consilierilor locali la comisii și nu mi-ați mai dat cuvântul, țin să vă spun că la comisia de urbanism și comisia juridică de luna aceasta nu a fost prezent nimeni din partea executivului și mă refer aici la primar, viceprimari și administrator public. Deci dvs. nu veniți la comisii însă în plen ne spuneți: de ce nu ați venit la comisii? Comisiile de urbanism și juridică au avut loc ieri la ora 13 și 14. Eu v-am spus un lucru real și corect. Dl. Primar, d-nii viceprimari și dl. Administrator ne reproșează că noi nu ridicăm problemele la comisii, dar dânșii nu sunt acolo.

Dl. Primar Mihail Genoiu:

Revin asupra a ceea ce i-am spus și d-lui Sirop. Aveți întrebări la primar? Această remarcă nu am făcut-o eu și nu a făcut-o niciun viceprimar. A făcut-o unul din consilieri. Discuții cu consilierii nu cred că sunt la capitolul acesta. Nu am avut eu nicio remarcă pentru că așa cum a spus un coleg al dvs. nu am fost în comisii, deci nu puteam eu să vă reproșez că nu ați fost acolo dacă nu am fost nici eu.

Dl. Consilier Local Vasile:

I-am solicitat d-lui consilier Marinescu în nenumărate rânduri să nu mai pună comisia de buget cu cinci minute înaintea ședinței de consiliu.

Vă pun o întrebare imediat și am pus-o mai devreme și tot executivul, specialiști nu mi-au răspuns. Conform noului regulament de locuri de parcare pe care l-ați votat astăzi, locurile de parcare în orașul nostru se împart în patru categorii: A, B, C și D. Cele trei sau patru locuri de parcare din fața primăriei, de pe trotuar în ce categorie intră? V-am întrebat pe toți. Vă rog să-mi răspundeți acum dacă intră la parcări publice fără plată. Și dacă intră la parcări publice fără plată, nu se poate să nu știți cine dă dispoziție să se pună acele conuri portocalii. Deci unde intră, la ce categorie că în regulamentul făcut de dvs. împărțiți parcările din oraș în patru categorii. Cele trei sau patru locuri din față în ce categorie intră? Și vreau să-mi răspundeți acum, nu în scris.

Apreciez sinceritatea d-lui Mischianu care ne-a spus că în ceea ce privește parcările de reședință din acest regulament în care dvs. ne-ați spus că s-a muncit enorm, ne-a spus că au fost copiate din lege și ne-am dat seama că au fost copiate din lege. Degeaba ne-ați adus zece dosare, proiector, ne aducem aminte de d-na Olguța care ne aducea cărucioare cu documentații. Ne-ați că s-a muncit foarte mult pentru aceste parcări de reședință și dl. Mischianu spune că s-a copiat din lege.

Ce faceți cu parcarea din Titulescu nr. 66D? Că toată ziua vorbiți de parcări. Știți că acolo pe terenul unui cetățean ați dorit să faceți parcare publică, v-ați apucat să asfaltați, n-ați asfaltat, nu lăsați omul nici măcar să-și împrejmuiască terenul. Nu aveți nicio soluție. Vă comportați pe terenul privat al omului ca și când ar fi al dvs. Vorbim de Titulescu nr. 66D. Omul nu poate nici să-și folosească terenul, nu obține nici autorizație și certificat pentru îngrădire.

Dl. Primar Mihail Genoiu:

Este ultima dată când vă atrag atenția. Puneți întrebări la modul civilizat, nu mai jucați teatru că chiar nu mai am răbdare să vă ascult toate scenetele la care ați făcut scenariile și ați repetat toată săptămâna. Vă rog frumos, puneți-mi întrebarea frumos, elegant și discutăm.

Dl. Consilier Local Vasile:

Îmi cer scuze, m-am molipsit de la dvs. În situația acestui cetățean care trenează de foarte mult timp, legată de parcări, aștept răspuns de luni de zile.

Am o solicitare la dvs. cu ceea ce privește imobilul Centru Recuperare Luncă unde craiovenii au făcut eforturi mari ca să-l construiască, din milioane de euro, au strâns cureaua, au plătit taxe și impozite, înainte de a-l da acestei firme private, vă rog frumos o săptămână să facem porțile deschise să vadă și craiovenii în ce au investit bani să intre acolo să vadă acest centru de recuperare pentru că pe urmă douăzeci de ani de zile nu vom mai avea acces. Asta insist. Să fie o săptămână a porților deschise la imobilul Centru recuperare Luncă care încă este al craiovenilor până se validează acest contract, vă rugăm frumos să lăsăm accesul craiovenilor să vadă cu ochii lor, care este realizarea lor, repet, ani de zile am investit în acest centru de reabilitare, măcar să apuce să-l vadă și să le povestească copiilor.

D-na Consilier Local Ungureanu:

În primul rând vreau să încep să vă rog frumos să prevedeți în bugetul pentru anul 2019 o sumă să finanțăm o șansă pentru cuplurile infertile întrucât un grup de părinți au depus această solicitare la noi, la Primăria Craiova și cum știm foarte bine că numărul copiilor este în scădere și afectați sunt nu numai părinții care nu pot să aibă copii ci și școlile, și profesorii că se vor desființa clase. Vreau să țineți cont de părerea mea și înțelegerea acestor oameni care chiar au nevoie și nu au posibilități să dea atât de mulți bani.

Pe str. Poligonului din Brestei când se face canalizare și când se asfaltează că lumea este disperată de minciunile care s-au spus de-a lungul anilor. Str. Aleea I potelu când se asfaltează și aceasta?

Vreau să vă rog frumos, la Opera Română sunt doi dirijori angajați care au 11 mii lei fiecare în mână, dl. Marius Hristescu și dl. Cîrciumaru Dumitru. Dl. Marius Hristescu a avut un singur spectacol în luna ianuarie, în rest este plecat și aș vrea să-mi dați și mie cum a fost pontat și cum a luat salariul în această perioadă când este plecat.

Vreau să faceți o verificare cum sunt plătiți unii din angajații Operei cu grile cu salarii foarte mari, iar alții au cu vechime, cu grile cu salarii mici. Vreau să mulțumesc că s-au luat câinii de acolo de la Operă. Vreau să mi se spună de la Operă, autocarul din Franța cum a fost plătit, cu ce bani și cât s-a luat pe spectacolele din Franța, câți bani s-au încasat la Opera Română. Cele două autocare care pleacă în Germania. Vreau să știu cu ce bani sunt plătiți și cât se ia pe aceste spectacole la care se duc oamenii și dacă sunt și în Craiova plătiți, în același timp sunt prezenți sau sunt numai plătiți de acolo.

Vreau să știu ce măsuri s-au luat cu dl. Director de la Filarmonica din Craiova, care a lezat și a adus un prejudiciu instituției pe care o conduce și, implicit, Primăriei Craiova. Dacă s-au luat măsuri cu el pentru comportamentul recalcitrant și cum nu are nimeni nicio putere asupra dânsului.

În final vreau să vă spun că sunt fo arte supărată cu gestul dvs. de la punctul 36. Uitați-vă cum scrie în acest proiect. Nu puteți să nu lăsați craiovenii, sportivii clubului cu toate trei echipele în divizia A, trei formații de baschet, volei și handbal să nu aibă voie să intre în acest cantonament să facă recuperare. Nu este corect pentru craioveni și în primul rând pentru acești sportivi de la atletism, de la box și chiar sunt unii campioni naționali și internaționali. Nu se poate așa ceva. Public vă anunț că mă voi duce la un avocat și astăzi voi da în judecată acest punct de pe ordinea de zi. Voi anunța și Prefectura și până nu îmi spuneți cum veți face cu acești sportivi, nu se poate așa ceva. Eu iubesc fotbalul, am abonament, îmi sunt dragi toți sportivii din Craiova, dar în condițiile în care dați numai unui club, cum puteți să-i lezați pe acești sportivi să nu participe?

D-na Consilier Local Predescu:

Sunt președintele comisiei juridice și ieri în comisia de urbanism au fost discuții cu privire la aceste noi măsuri prin care au fost amplasate mai multe sensuri unice pe o parte din străzi și ni s-a spus că se va revizui. Vă solicit să ne spuneți care este termenul până când putem depune sesizările pentru că în cadrul comisiei de urbanism s-a discutat că săptămâna viitoare. Nu știu ce înseamnă săptămâna viitoare. Spuneți-ne un termen ca să știu și eu pentru că și eu și alți colegi care locuiesc în zonă avem niște remarci pe care le-am făcut și s-au discutat că sunt benefice.

Dl. Primar Mihail Genoiu:

Intersecția str. Caracal cu Gheorghe Chițu, vă facem răspuns scris.

Dl. Florescu - cu băncuțele pe str. Frații Golești, este d-na Rela Filip, o să verifice posibilitatea de a le muta.

Cu sensurile unice, este și la dl. Marian Vasile și la d-na Predescu. Revin la ceea ce am spus și mai spun încă o dată. Dacă nu facem eforturile de a ne moderniza, o să rămânem uitați în timp și cu parcările de reședință, și cu parcările cu sms, și cu sensurile unice și cu toate. Problema este că trebuie să avem pe de o parte inițiativa și pe de altă parte tenacitatea și răbdarea de a vedea rezultatele și de a contribui, așa cum ați spus dvs., cum a spus și dl. Vasile, la îmbunătățirea lor. Această zonă care a fost studiată pe Valea Roșie și până în Kogălniceanu, este studiată pe un soft pe care primăria îl are la dispoziție pus de zona metropolitană, este unic în țară și care toate aceste simulări de sensuri unice îi dau posibilitatea operatorului să vadă fluctuațiile de mașini, cum crește traficul, cum scade și să aleagă varianta optimă. Bineînțeles că softul lucrează pe baza unor date pe care le are deja introduse și culese din teren și de aici pot să apară și abateri. Am primit și eu personal observații, și de la prieteni, și de la cetățeni, și de la cunoscuți mai mult sau mai puțin vis a vis de probleme care sunt în această zonă, toate sunt consemnate și săptămâna aceasta am avut o discuție inclusiv cu dl. Petrescu, ședul biroului Circulație de la Poliția Rutieră Română și am stabilit să lăsăm acest termen să se strângă toate sesizările. Exact pe cea care a spus-o dl. Marian Vasile o primisem și eu că două străzi alăturate paralele au același sens, ceea ce este absolut incorect. Am primit și explicația de ce. Era capăt de zonă avordată și va trebui să o extindă, deci nu am dat un termen, dar, dacă vreți, tot este comisia de sistematizare și președintele și secretarul aici, eu zic să dăm un termen până la 15 martie să primească sesizările. Deci notați, până în 15 martie centralizăm și după aceea comisia de sistematizare își face modificările.

Cu locul de parcare din Titulescu nr. 66D vă răspunde dl. Viceprimar Bărăgan.

Cu porțile deschise acolo am lăsat presa la cantonament, au și filmat, au făcut și fotografii. Dacă sunt solicitări, nu am nimic împotrivă să poată fi vizitat.

Cu Aleea I Potelu, doar ce am terminat str. Potelu și a fost un lucru care eu zic că a descongestionat foarte mult traficul în zonă, a putut fi făcută rapid str. Potelu pentru că era stradă pe reparații, aleile și mai sunt câteva străzi acolo, deja sunt în diverse stadii. Nu știu exact care se lucrează, dar mai sunt în lucru, deci Aleea Potelu este prinsă în pachetul următor la care se face expertiza, dar sunt și înainte și după Aleea Potelu, mai sunt altele care sunt în lucru.

La tot ce înseamnă Opera Română, vă va răspunde dl. Cosman, la tot ce înseamnă Filarmonică va răspunde dl. Bărăgan.

Locurile din fața primăriei sunt locuri de staționare și deservesc proprietatea primăriei pentru primirea delegațiilor oficiale. Este conform legii. V-am spus că nu sunt locuri de parcare ci de staționare.

Cu cuplurile infertile, este în studiu la dl. City manager și cât de curând o să vă spunem exact ce a reieșit.

Dl. Administrator Public Sorin Manda:

O să fie probabil o propunere la proiectul de buget al Direcției de Asistență Socială. Și la noi au venit asociația respectivă. Aveam și noi în plan de la sfârșitul anului trecut. În funcție de alocarea bugetară pentru Direcția de Asistență Socială un program pilot în acest sens va începe anul acesta.

Dl. Consilier Local Vasile:

Înainte de a închide ședința vă rog să supuneți la vot solicitarea pe care am făcut-o vis a vis de intervenția d-lui Pușcaș.

Dl. Director Ovidiu Mischianu:

Vă recomand să citiți art. 107 din regulament. Persoanele invitate de primar.

Dl. Președinte:

Declar închise lucrările ședinței ordinare de azi, 28.02.2019. Vă mulțumesc pentru participare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

DIRECTOR,

Ovidiu Mischianu


Adrian Cosman

ÎNTOCMIT,

Tudosie Ramona