Proces verbal din 27.06.2019

Proces verbal din data de 27.06.2019


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

PROCES-VERBAL AL ȘEDINȚEI

ORDINARE DIN DATA DE 27.06.2019

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Bună dimineața, domnilor consilieri! Vă rog să luați loc în sală pentru a putea face prezența. Dintr-un total de 27 consilieri, sunt prezenți 25, 2 consilieri sunt absenți (dl. Otovescu, dl. Vasile). Sunt întrunite condițiile de legalitate pentru desfășurarea lucrărilor, ședința este statutar constituită și își poate desfășura lucrările.

Supun aprobării dvs. controlul de legalitate exercitat de prefect cu privire la actele de autoritate adoptate în ședința ordinară din 30.05.2019 când au fost adoptate 38 de hotărâri, 29 de hotărâri temeinice și legale, până la această dată sunt 9 fără control de legalitate, precum și procesul-verbal al ședinței ordinare din 30.05.2019. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi.

Îl invit pe dl. Consilier Local Radu Romeo Titus să prezideze lucrările ședinței de astăzi.

Dl. Președinte:

Declar deschisă ședința ordinară a consiliului local al municipiului Craiova din luna mai 2019.

Prin Dispoziția nr. 5362/20.06.2019, Primarul Municipiului Craiova, în temeiul art.39 alin.1 și art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată, privind administrația publică locală; dispune: Art.unic: Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în ședință ordinară, în data de 27.06.2019, ora 10,00, în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

Ședința va avea următoarea ordine de zi:

 • 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2019.

 • 2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2019.

 • 3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2019.

 • 4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2019.

 • 5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2019.

 • 6.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Craiova, pentru anul 2019.

 • 7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Poliției Locale a Municipiului Craiova, p entru anul 2019.

 • 8.  Proiect de hotarare privind aprobarea remunerației lunare a administratorului S.C. Salubritate Craiova S.R.L.

 • 9.  Proiect de hotarare privind aprobarea remunerației lunare a administratorului S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L.

 • 10. Proiect de hotarare privind aprobarea remunerației lunare a administratorului R.A.T. SRL.

 • 11. Proiect de hotarare privind aprobarea participării Municipiului Craiova, în calitate de partener al Fundației Culturale Iubirea, în vederea organizării Festivalului Internațional „Adrian Păunescu”, ediția a VII-a.

 • 12. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de valabilitate a Acordului de parteneriat încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova, prin Direcția de Asistență Socială Craiova, Arhiepiscopia Craiovei și Asociația „Vasiliada”.

 • 13. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să voteze în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., numirea președintelui Consiliului de Administrație.

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Reactualizării studiului de strategie a alimentării cu energie termică în sistem centralizat a consumatorilor din municipiul Craiova.

 • 15. Proiect de hotărâre privind schimbarea locuințelor sociale deținute în baza contractelor de închiriere în imobilul din Drumul Apelor nr.66, cu locuințe sociale vacante existente în fondul locativ constituit la nivelul municipiului Craiova.

 • 16. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Craiova, a unor spații cu destinația de locuință, situate în municipiul Craiova, Drumul Apelor, nr.66.

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unor locuințe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiții la nivel național, inițiate de Agenția Națională pentru Locuințe.

 • 18. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri, construite prin Agenția Națională p entru Locuințe.

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1A, bl.T1, sc.6, ap.3.

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.2, ap.3.

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.2, ap.19.

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.2, ap.12.

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.3, ap.9.

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.4, ap.11.

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.4, ap.18.

 • 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.5, ap.5.

 • 27. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.102/2019 referitoare la vânzarea locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.3, ap.12.

 • 28.   Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Craiova și administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, în domeniul public al statului și administrarea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., a unui teren necesar pentru derularea investiției „Drum expres Craiova-Pitești și legăturile la drumurile existente”.

 • 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării, organizării și funcționării unor piețe volante în municipiul Craiova.

 • 30.    Proiect de hotarare privind aprobarea scoaterii la licitație publică, în vederea închirierii, a unui teren și a unor spații comerciale aparținând domeniului public al municipiului Craiova, situate în piețele din municipiul Craiova.

 • 31.   Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Direcției de Asistență Socială Craiova a unui imobil, în vederea înființării Centrului de zi pentru persoane vârstnice „Clubul Seniorilor”.

 • 32.   Proiect de hotărâre pentru însușirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea prețului de pornire a negocierii vânzării terenului în indiviziune, proprietatea privată a municipiului Craiova, situat în str.Dezrobirii, nr.124.

 • 33.   Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea prestației dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului situat în municipiul Craiova, str.Calea București, nr.49, aferent blocului 29A.

 • 34.   Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea prestației dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului situat în municipiul Craiova, str.Calea București, nr.53, aferent blocului 29B.

 • 35.   Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenuri ocupate de construcții provizorii, cu destinația de spații comerciale, producție și prestări servicii, situate în piețele din municipiul Craiova.

 • 36.    Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei  contractului  de asociere

nr.27/01.07.2004 încheiat între Municipiul Craiova și S.C. Pro M și D S.R.L.

 • 37.    Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei  contractului  de asociere

nr.28/01.07.2004 încheiat între municipiul Craiova și S.C. M&G Good Food

S.R.L.

 • 38. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de asociere nr. 29/01.07.2004 încheiat între Municipiul Craiova și S.C. Liacom S.R.L.

 • 39.   Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.34124/19.05.2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și Ionescu Liliana, medic titular al Cabinetului Medical Individual dr.Ionescu Liliana.

 • 40.   Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.43/01.04.1994 încheiat între Municipiul Craiova și Telekom România Communications S.A.

 • 41.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la parcelare teren și reglementare în zona str.Stejarului-str.Plopului, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str.Stejarului, nr.17.

 • 42.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea funcțională a zonei aferente blocurilor K13-K14-K15 din strada

5

Păltiniș, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str. Păltiniș, nr.67B.

 • 43.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea reglementărilor urbanistice privind ridicarea interdicției de construire și stabilirea condițiilor de construibilitate în zona cuprinsă între str. Brestei-str. Constantin Lecca-str. Pictor Oscar Obedeanu-aleea Tabacu”, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str. Brestei, nr. 62.

 • 44.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea reglementărilor urbanistice în zona Calea Unirii-str.Săvinești-str.Romul, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str.Săvinești, nr.3.

 • 45. Întrebări și interpelări.

Peste ordinea de zi:

 • 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din municipiul Craiova, prin construcția /reabilitarea /modernizarea /extinderea /echiparea Școlii Gimnaziale „Gheorghe Țiteica, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 224/2018 .

 • 2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din municipiul Craiova prin construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea Școlii Gimnaziale „Gheorghe Țițeica”

Punctele 8, 9 și 10 au fost retrase de pe ordinea de zi. Mai avem două puncte peste ordinea de zi. Supun la vot ordinea de zi așa cum v-am prezentat-o. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi.

În urma supunerii la vot, ordinea de zi a devenit următoarea:

 • 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2019.

 • 2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2019.

 • 3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2019.

 • 4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2019.

 • 5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2019.

 • 6.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Craiova, pentru anul 2019.

 • 7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Poliției Locale a Municipiului Craiova, p entru anul 2019.

 • 8.  Proiect de hotarare privind aprobarea participării Municipiului Craiova, în calitate de partener al Fundației Culturale Iubirea, în vederea organizării Festivalului Internațional „Adrian Păunescu”, ediția a VII-a.

 • 9.  Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de valabilitate a Acordului de parteneriat încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova, prin Direcția de Asistență Socială Craiova, Arhiepiscopia Craiovei și Asociația „Vasiliada”.

 • 10. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să voteze în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., numirea președintelui Consiliului de Administrație.

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Reactualizării studiului de strategie a alimentării cu energie termică în sistem centralizat a consumatorilor din municipiul Craiova.

 • 12. Proiect de hotărâre privind schimbarea locuințelor sociale deținute în baza contractelor de închiriere în imobilul din Drumul Apelor nr.66, cu locuințe sociale vacante existente în fondul locativ constituit la nivelul municipiului Craiova.

 • 13. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Craiova, a unor spații cu destinația de locuință, situate în municipiul Craiova, Drumul Apelor, nr.66.

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unor locuințe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiții la nivel național, inițiate de Agenția Națională pentru Locuințe.

 • 15. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri, construite prin Agenția Națională p entru Locuințe.

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1A, bl.T1, sc.6, ap.3.

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.2, ap.3.

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.2, ap.19.

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.2, ap.12.

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.3, ap.9.

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.4, ap.11.

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.4, ap.18.

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.5, ap.5.

 • 24. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.102/2019 referitoare la vânzarea locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.3, ap.12.

 • 25. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Craiova și administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, în domeniul public al statului și administrarea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., a unui teren necesar pentru derularea investiției „Drum expres Craiova-Pitești și legăturile la drumurile existente”.

 • 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării, organizării și funcționării unor piețe volante în municipiul Craiova.

 • 27. Proiect de hotarare privind aprobarea scoaterii la licitație publică, în vederea închirierii, a unui teren și a unor spații comerciale aparținând domeniului public al municipiului Craiova, situate în piețele din municipiul Craiova.

 • 28. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Direcției de Asistență Socială Craiova a unui imobil, în vederea înființării Centrului de zi pentru persoane vârstnice „Clubul Seniorilor”.

 • 29. Proiect de hotărâre pentru însușirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea prețului de pornire a negocierii vânzării terenului în indiviziune, proprietatea privată a municipiului Craiova, situat în str.Dezrobirii, nr.124.

 • 30. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea prestației dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului situat în municipiul Craiova, str.Calea București, nr.49, aferent blocului 29A.

 • 31. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea prestației dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului situat în municipiul Craiova, str.Calea București, nr.53, aferent blocului 29B.

 • 32.   Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenuri ocupate de construcții provizorii, cu destinația de spații comerciale, producție și prestări servicii, situate în piețele din municipiul Craiova.

 • 33. Proiect  de  hotărâre  privind  prelungirea  duratei  contractului  de  asociere

nr.27/01.07.2004 încheiat între Municipiul Craiova și S.C. Pro M și D S.R.L.

 • 34. Proiect  de  hotărâre  privind  prelungirea  duratei  contractului  de  asociere

nr.28/01.07.2004 încheiat între municipiul Craiova și S.C. M&G Good Food

S.R.L.

 • 35. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de asociere nr. 29/01.07.2004 încheiat între Municipiul Craiova și S.C. Liacom S.R.L.

 • 36. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.34124/19.05.2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și Ionescu Liliana, medic titular al Cabinetului Medical Individual dr.Ionescu Liliana.

 • 37. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.43/01.04.1994 încheiat între Municipiul Craiova și Telekom România Communications S.A.

 • 38.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la parcelare teren și reglementare în zona str.Stejarului-str.Plopului, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str.Stejarului, nr.17.

 • 39.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea funcțională a zonei aferente blocurilor K13-K14-K15 din strada

5

Păltiniș, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str. Păltiniș, nr.67B.

 • 40.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea reglementărilor urbanistice privind ridicarea interdicției de construire și stabilirea condițiilor de construibilitate în zona cuprinsă între str. Brestei-str. Constantin Lecca-str. Pictor Oscar Obedeanu-aleea Tabacu”, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str. Brestei, nr. 62.

 • 41.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea reglementărilor urbanistice în zona Calea Unirii-str.Săvinești-str.Romul, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str.Săvinești, nr.3.

 • 42. Proiect de hotărâre privind modificarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din municipiul Craiova, prin construcția /reabilitarea /modernizarea /extinderea /echiparea Școlii Gimnaziale „Gheorghe Țiteica, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 224/2018 .

 • 43. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din municipiul Craiova prin construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea Școlii Gimnaziale „Gheorghe Țițeica”.

 • 44. Întrebări și interpelări.

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2019.

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Este o modificare pe care am prezentat-o în comisia de buget în sensul că apare o anexă 3.9 cu două poziții, având în vedere cele două puncte peste ordinea de zi, respectiv modernizare și extindere pentru școala gimnazială Țițeica, de la Grădinița Phoenix fiind redistribuite sumele.

Dl. Consilier Local Mănescu:

Rectificările de buget pe care le facem lună de lună, îmi confirmă ceea ce v-am spus în momentul în care am votat bugetul, că l-ați făcut din pix, fără legătură cu realitatea. Una este să facem o rectificare de buget pentru că am primit bani pentru aparatură medicală și acum se află la d-na Secretar, probabil , pentru școli, și alta este să aflăm în luna iunie că astă iarnă a fost frig și că trebuia să prevedem babi pentru căldură, sau, cum este cazul unei societăți din subordinea noastră, SC Piețe, să aflăm acuma că trebuie rectificat și dați bani pentru plata unor taxe și în cazul unor procese pierdute, al căror deznodământ îl știam din anul 2018. Trebuia și în cazul respectiv banii prevăzuți în buget, nu să tot venim cu rectificări lună de lună. Dovadă că bugetele au fost făcute ca să existe pe hârtie. Vă mulțumesc.

Dl. Președinte:

Supun aprobării proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2019, după cum urmează:

 • a) total venituri-588.831,00 mii lei (430.598,00 mii lei-veniturile secțiunii de funcționare și 158.233,00 mii lei veniturile secțiunii de dezvoltare);

 • b) total cheltuieli-593.818,00 mii lei (430.598,00 mii lei-cheltuielile secțiunii de funcționare și 163.220,00 mii lei-cheltuielile secțiunii de dezvoltare).

Art.2. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli rectificat al municipiului Craiova, pe anul 2019, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3. Se aprobă bugetul de cheltuieli rectificat al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Craiova, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare derulate în anul 2019 de către municipiul Craiova, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.156/2019.

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară, Direcția Elaborare și Implementare Proiecte și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 24 voturi pentru și 1 abținere (Mănescu).

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2019D-na Consilier Local Ungureanu:

Vreau să felicit că în sfârșit se iau două ecografe la Spitalul nr. 2 și după foarte multe rugăminți și foarte multe cereri, avem grijă de bolnavii care se internează. În schimb, vreau să-l rog pe dl. Primar, să îl someze, să zicem așa, pe dl. Director de la Filantropia, să vină și la ședințele noastre de comisie. Nu s-a prezentat niciodată niciun director la nicio ședință, a venit doar d-na director de la Spitalul Victor Babeș. Probabil vine la dvs. să vă salute, dar este aici acum în sală să-l vedem și noi?

Dl. Consilier Local Sirop:

Chiar voiam să salut schimbarea de gardă la președinția consiliului local, la conducerea ședințelor și sper să discutăm într-o notă mai democratică. Foarte pe scurt despre noul manager de la Filantropia. Înțeleg că nu este nou, este de câteva luni deja și noi, consilierii locali care îl avem în subordine ar trebui să-l cunoaștem deja până acum și dacă știam eu personal și eram manager la o astfel de instituție că am de aprobat o chestie atât de importantă p entru instituția mea, nu mi-aș fi permis, orice fel de problemă personală sau în interesul instituției aș fi avut, cel mai important lucru se discuta aici, acum în ședința de consiliu. Dar cred că este o problemă de atitudine. Vă asigur, mă bucur că s-a ajuns până la urmă la aceste investiții pentru care noi am insistat foarte mult timp în ultimul an, dar în același timp, d-lui manager, dacă tot nu este aici în sală, o să-i transmit că vom monitoriza îndeaproape achiziționarea acestor bunuri și chiar am vrea să primim la consiliul local un raport referitor la aceste achiziții, modul de atribuire, modul cum s-au desfășurat licitațiile, caietul de sarcini, s.a.m.d., tot ce se întâmplă pe aparatură medicală, p entru că sunt lucruri de valoare, sunt foarte scumpe, și este foarte important cum s-au desfășurat aceste proceduri. Și, pe viitor, ca sfat, să acorde mai multă atenție consiliului local în general, și consilierilor, pentru că este o problemă de subordonare aici.

Dl. Consilier Local Câplea:

Și ideea mea era în asentimentul colegilor, dar aș dori să-mi fie transmisă și mie pe mail decizia de numire și un CV al d-lui director, vă rog.

Dl. Primar Mihail Genoiu:

Îl aveți în sală pe dl. Manager Liviu Radu, managerul de la Spitalul Filantropia. Dl. Manager, vrea echipa de consilieri PNL să vă cunoască. Vă rog să aveți o discuție cu dânșii, nu cred că este cazul să întrerupem acum ședința pentru acest lucru.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pentru anul 2019, după cum urmează:

 • 1. total venituri-139.997,00 mii lei (veniturile secțiunii de funcționare în sumă de 137.212,00 mii lei, veniturile secțiunii de dezvoltare în sumă de 2.785,00 mii lei);

 • 2. total cheltuieli-146.292,00 mii lei (cheltuielile secțiunii de funcționare în sumă de 143.488,00 mii lei, cheltuielile secțiunii de dezvoltare în sumă de 2.804,00 mii lei), conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.160/2019.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară și Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2019.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pentru anul 2019, după cum urmează:

 • 1. total venituri-76.808,00 mii lei (veniturile secțiunii de funcționare în sumă de 75.566,00 mii lei, veniturile secțiunii de dezvoltare în sumă de 1.242,00 mii lei);

 • 2. total cheltuieli-77.635,00 mii lei (cheltuielile secțiunii de funcționare în sumă de 76.393 mii lei, cheltuielile secțiunii de dezvoltare în sumă de 1.242,00 mii lei), conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.161/2019.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară și Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 23 voturi pentru și 2 abțineri (Godinel, Sirop).

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2019.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2019, după cum urmează:

 • a) total venituri - 944.531,00 mii lei;

 • b) total cheltuieli - 956.908,00 mii lei,

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.167/2019.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2019.

Dl. Consilier Local Mănescu:

Materialul care ne-a fost prezentat, pentru mine este insuficient. Ținând cont că acordăm bani pentru plata unor despăgubiri, pentru plata unor procese pierdute, aș fi vrut informații în legătură cu acestea. Aș vrea ca dl. Director, dacă este de față, că tot voia un salariu până la stele, să ne explice ce este cu procesele acestea, de ce s-au pierdut și de ce nu au fost prevăzuți în bugetul inițial bani pentru plata acestor despăgubiri.

Dl. Președinte:

Dacă îmi permiteți, la punctul 1 aceeași problemă ați riodicat-o.

Dl. Consilier Local Mănescu:

Am dat exemplu, nu este aceeași problemă. Acum am cerut detaliat din partea d-lui director. Este vreo problemă?

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., pentru anul 2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului municipiului Craiova, dl.Pîrvu Nelu, să voteze în Adunarea Generală a Asociaților S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., pentru anul 2019.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.171/2019.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară, S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. și dl.Pîrvu Nelu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Craiova, pentru anul 2019.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă organigrama și statul de funcții ale Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Craiova, pentru anul 2019, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane și Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Poliției Locale a Municipiului Craiova, pentru anul 2019.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă organigrama și statul de funcții ale Poliției Locale a Municipiului Craiova, pentru anul 2019, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Lo c ală, Serviciul Resurse Umane și Poliția Locală a Municipiului Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 8. Proiect de hotarare privind aprobarea participării Municipiului Craiova, în calitate de partener al Fundației Culturale Iubirea, în vederea organizării Festivalului Internațional „Adrian Păunescu”, ediția a VII-a.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1.Se aprobă participarea Municipiului Craiova, în calitate de partener al Fundației Culturale Iubirea, în vederea organizării Festivalului Internațional „Adrian Păunescu”, ediția a VII-a, în perioada 19-21 iulie 2019, în municipiul Craiova.

Art.2. Se aprobă alocarea din bugetul local al municipiului Craiova, a sumei de 180.000 lei, în vederea organizării evenimentului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre și punerea la dispoziție, în mod gratuit, a Teatrului de Vară din Parcul „Nicolae Romanescu”, locul de desfășurare al evenimentului cultural din data de 20 iulie 2019.

Art.3. Se aprobă încheierea contractului de parteneriat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova și Fundația Culturală Iubirea, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă Programul evenimentului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de parteneriat prevăzut la art.3 din prezenta hotărâre.

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară, Serviciul Imagine și Fundația Culturală Iubirea vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 9. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de valabilitate a Acordului de parteneriat încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova, prin Direcția de Asistență Socială Craiova, Arhiepiscopia Craiovei și Asociația „Vasiliada”.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă prelungirea duratei de valabilitate a Acordului de parteneriat încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova, prin Direcția de Asistență Socială Craiova, Arhiepiscopia Craiovei și Asociația „Vasiliada”, pentru o perioadă de 5 ani, începând cu data de 01.07.2019.

Art.2. Se aprobă majorarea contribuției anuale a Consiliului Local al Municipiului Craiova, prin Direcția de Asistență Socială Craiova, pentru suportarea costurilor de funcționare a Centrului Social de Urgență pentru Persoanele fără Adăpost „Sfântul Vasile”, de la suma de 455.000,00 lei, la suma de 750.000,00 lei, începând cu data de 01.07.2019.

Art.3. Se împuternicește Directorul Executiv al Direcției de Asistență Socială Craiova să semneze actul adițional de modificare a acordului de parteneriat, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.257/2006.

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică, Direcția Economico - Financiară, Direcția de Asistență Socială Craiova, Arhiepiscopia Craiovei și Asociația „Vasiliada” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 24 voturti pentru și 1 abținere (Diaconu).

 • 10. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să voteze în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., numirea președintelui Consiliului de Administrație.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1.Se aprobă mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova-dna.Crețu Cristina Mădălina, să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., numirea dlui.Bonescu Adrian, administrator neexecutiv, în funcția de președinte al Consiliului de Administrație al S.C.Compania de Apă „Oltenia” S.A. și să semneze actul adițional la contractul de mandat al domnului Bonescu Adrian, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Servicii Publice, S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A. și dna. Crețu Cristina Mădălina vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 23 voturi pentru și 2 abțineri (Bărăgan, Sirop).

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Reactualizării studiului de strategie a alimentării cu energie termică în sistem centralizat a consumatorilor din municipiul Craiova.

Dl. Consilier Local Sirop:

Am avut curiozitatea să studiez această strategie a orașului nostru pe termen mediu și lung în ceea ce privește termoficarea și am fost decepționat pentru că am găsit aceleași fraze sforăitoare despre cum va fi și cum vom face și cum vom drege, că trebuie să retehnologizăm, că trebuie să facem, că trebuie să anvelopăm, eternele teorii despre care ne-ați tot povestit aici, fără ancorare în practic, în meandrele concretului, cum vă spunea un ilustru coleg de-al dvs. de partid, o poveste care nu are nicio legătură cu realitatea, nu are niște cifre, niște date reale, nișște prognoze, o planificare reală a investițiilor care să mă facă și pe mine să cred că este o gândire corerentă care stă în spatele acestor planificări și că în următorii 4-5 ani o să scăpăm din faliment și termoficarea și să avem și garanția că nu vor mai îngheța craiovenii, cum au înghețat astă iarnă, de la defecțiuni. Nu m-a convins această strategie, mi s-a părut că este o poveste reluată probabil la obligativitatea de a fi reînnoită, dar în mare parte este reluată din fosta strategie și dacă mergem așa cu ea până în 2040, până când voiați să planificați țara asta, cred că putem să folosim aceiași termeni, că nu folosim nicio cifră, nicio chestie, iar termenele acestea vor fi tot timpul de actualitate, că va trebui să retehnologizăm, că va trebui să investim și așa mai departe. Eu vreau să știu exact ce investim, ce retehnologizăm, un plan coerent pe care îl votăm aici și îl aprobăm, dar până atunci vom vota împotriva acestui proiect.

Dl. Viceprimar Bărăgan:

Dl. Consilier Sirop, aș vrea să vă contrazic. Această strategie este destul de bine făcută, este făcută pentru că ne-a fost cerută de MDRAP pentru a accesa fondul guvernamental. O să vedeți că Valea Roșie, prin cele două puncte care alimentează peste 1600 de apartamente, vor fi retehnologizate. Este o strategie pe care noi o considerăm oportună pentru că fără ea nu am putea accesa niciun fond. Nu știu ce spuneți dvs. acolo, că nu vedeți o linie și că va fi în faliment. Păi ea este în faliment. Nu este adusă de noi în faliment, după cum bine știți. Haideți să încercăm să fim uniți și să găsim o cale de mijloc să scăpăm de problemele pe care le are termoficarea în următoarea perioadă. Că nu votați, foarte bine, nu votați, vom vedea dacă am avut eu dreptate sau dvs. Până acum nu v-am contrazis niciodată când am avut dreptate. Mulțumesc mult!

Dl. Consilier Local Nedelescu:

Vreau să vă spun că și eu am văzut strategia, apreciez strategia și eu cred că este un pas înainte în ceea ce face termoficarea și echipa de conducere de acolo. Vreau să vă spun că dacă astă iarnă, și vă spun în cunoștință de cauză, au mai fost situații când, într-adevăr, așa cum spune colegul, a rămas fără agent termic municipiul Craiova, nu s-a datorat termoficării, ci s-a datorat companiei care asigură. Eu zic că este un pas bun și dvs. știți că nu fac aprecieri gratuite, vă spun în mod sigur că este un pas înainte ceea ce se întâmplă la Termoficare.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă Reactualizarea studiului de strategie a alimentării cu energie termică în sistem centralizat a consumatorilor din municipiul Craiova, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, își încetează efectele Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.128/2005 și nr.20/2008.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Servicii Publice vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 20 voturi pentru și 5 voturi împotrivă (Ungureanu, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea).

 • 12. Proiect de hotărâre privind schimbarea locuințelor sociale deținute în baza contractelor de închiriere în imobilul din Drumul Apelor nr.66, cu locuințe sociale vacante existente în fondul locativ constituit la nivelul municipiului Craiova.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă stabilirea destinației de locuință socială pentru imobilul cu destinația de locuință proprietate privată a municipiului Craiova, aflat în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, situat în cart. Brazda lui Novac, str. Mareșal Alexandru Averescu,

7                                                                                         7                            5                                                               7

nr.6, bl.L1, sc.2, ap.12.

Art.2. Se aprobă trecerea din inventarul domeniului privat al municipiului Craiova și administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, în inventarul domeniului public al municipiului Craiova și administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, a bunului imobil identificat la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă schimbarea locuinței sociale, deținută de către Raică Cristinel, în municipiul Craiova, Drumul Apelor nr.66, modul 7, camera 2, în baza contractului de închiriere nr.120534/20.04.2004, cu locuința socială vacantă situată în municipiul Craiova, cart. Brazda lui Novac, str. Mareșal Alexandru Averescu, nr.6, bl.L1, sc.2, ap.12.

Art.4. Se aprobă schimbarea locuinței sociale deținută de către Mircea Florin, în municipiul Craiova, Drumul Apelor nr.66, modul 2, camera 5, în baza contractului de închiriere nr.120592/20.04.2004, cu locuința socială vacantă ~                                5

situată în municipiul Craiova, str.Traian Gheorghiu, nr.1, bl.116C1, sc.2, ap.18. Art.5. Se aprobă schimbarea locuinței sociale deținută de către Savu Aurelia, în municipiul Craiova, Drumul Apelor nr.66, modul 6, camera 5, în baza contractului de închiriere nr.120558/20.04.2004, cu locuința socială vacantă

~                                5

situată în municipiul Craiova, str. Dr.Victor Papillian, nr.52B (fostă Tabaci), bl.H9, sc.1, ap.8.

Art.6. Se aprobă schimbarea locuinței sociale deținută de către Teodorescu Ionica, în municipiul Craiova, Drumul Apelor, nr.66, modul 3, camera 3, în baza contractului de închiriere nr.212248/03.01.2017, cu locuința socială vacantă ~                                5

situată în municipiul Craiova, str. Motru, bl. 2N, ap.4.

Art.7. Se aprobă schimbarea locuinței sociale deținută de către Cercel Jana Mariana, în municipiul Craiova, Drumul Apelor, nr.66, modul 2, camera 4, în baza contractului de închiriere nr.114326/17.07.2018, cu locuința socială vacantă ~                                5

situată în municipiul Craiova, str. Brestei nr.257, bl.51 garsoniere, cam.112.

Art.8. Încheierea contractelor de închiriere ce au ca obiect locuințele sociale identificate la art.3 și 4 din prezenta hotărâre, se face către Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova.

Art.9. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să încheie acte adiționale la contractele de închiriere ce au ca obiect locuințele sociale identificate la art.5, 6

5                                                                                        ~

și 7 din prezenta hotărâre.

Art.10. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la însușirea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova și nr.522/2007 referitoare la inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova.

Art.11.Direcția Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin intermediul Consiliului Județean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a Hotărârii Guvernului nr.141/2008.

Art.12.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari, Direcția Patrimoniu, Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, Raică Cristinel, Mircea Florin, Savu Aurelia, Teodorescu Ionica și Cercel Jana Mariana vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 13. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Craiova, a unor spații cu destinația de locuință, situate în municipiul Craiova, Drumul Apelor, nr.66.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Craiova, a spațiilor cu destinația de locuință, din modulele M1-M11, respectiv modulul M1A, situate în municipiul Craiova, Drumul Apelor, nr.66, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării integrale.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la însușirea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova și nr.522/2007 referitoare la inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova.

Art.3. Direcția Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin intermediul Consiliului Județean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a Hotărârii Guvernului nr.141/2008.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari și Direcția Patrimoniu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unor locuințe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiții la nivel național, inițiate de Agenția Națională pentru Locuințe.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, a șase locuințe pentru tineri, construite prin programe de investiții la nivel național, inițiate de Agenția Națională pentru Locuințe, către persoanele prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se stabilește chiria lunară pentru locuințele prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să încheie contractele de închiriere a locuințelor identificate la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari și Direcția Impozite și Taxe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 15. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă prelungirea, pentru o perioadă de 1 an, a duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să încheie actele adiționale care au ca obiect prelungirea duratei contractelor de închiriere a locuințelor prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari și Direcția Impozite și Taxe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1A, bl.T1, sc.6, ap.3.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă vânzarea locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.6, ap.3, către Bulintiș Olimpia, în calitate de titular al contractului de închiriere nr. 149001/07.10.2013.

Art.2. Vânzarea locuinței identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la prețul final de vânzare de 73.798,91 lei, cu plata prețului în rate, pe o perioadă de 10 de ani și cu un avans de 12.205,13 lei, reprezentând cel puțin 15% din suma cuvenită Agenției Naționale pentru Locuințe, 1% din prețul calculat al locuinței în beneficiul administratorului și valoarea reziduală la data vânzării, a centralei termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosință gratuită, pe toată durata existenței construcției, asupra cotei indivize de teren de 100/10000, respectiv suprafața indiviză de 17,05 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul.Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.6, ap.3, din terenul în suprafață de 1757 mp., din acte și 1699 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de locuințe, intabulat în Cartea funciară nr.210184 a localității Craiova.

Art.4. (1) În cazul în care cumpărătorul dorește să transmită dreptul de proprietate asupra locuinței prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, după termenul stabilit prin lege, prin orice modalitate (vânzare-cumpărare, donație, contract de întreținere, etc.), dreptul de folosință gratuită asupra cotei părți indivize din terenul aferent construcției se stinge, iar proprietarul va solicita obligatoriu, în prealabil, Consiliului Local al Municipiului Craiova, vânzarea-cumpărarea terenului aferent locuinței.

(2) Prețul de vânzare al terenului aferent locuinței, se stabilește prin expertiză tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat și aprobată ulterior de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Art.5. Se aprobă înscrierea în evidențele de carte funciară a interdicției de înstrăinare a locuinței dobandite în condițiile Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare, în favoarea municipiului Craiova, până la achiziționarea terenului aferent locuinței.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, contractul de vânzare-cumpărare pentru locuința prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari, Direcția Impozite și Taxe, Direcția Economico-Financiară, Direcția Patrimoniu și Bulintiș Olimpia vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.2, ap.3.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă vânzarea locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1B, blocul T2, sc.2, ap.3, către Stan Dan Ion, în calitate de titular al contractului de închiriere nr.238978/29.12.2004.

Art.2. Vânzarea locuinței identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la prețul final de vânzare de 108.064,89 lei, cu plata prețului în rate, pe o perioadă de 20 de ani și cu un avans de 17.675,77 lei, reprezentând cel puțin 15% din suma cuvenită Agenției Naționale pentru Locuințe, 1% din prețul calculat al locuinței în beneficiul administratorului și valoarea reziduală la data vânzării, a centralei termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosință gratuită, pe toată durata existenței construcției, asupra cotei indivize de teren de 166/10000, respectiv suprafața indiviză de 24.32 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1B, blocul T2, sc.2, ap.3, din terenul în suprafață de 1518 mp., din acte și 1468 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de locuințe, intabulat în Cartea funciară nr.210185 a localității Craiova.

Art.4. (1) În cazul în care cumpărătorul dorește să transmită dreptul de proprietate asupra locuinței prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, după termenul stabilit prin lege, prin orice modalitate (vânzare-cumpărare, donație, contract de întreținere, etc.), dreptul de folosință gratuită asupra cotei părți indivize din terenul aferent construcției se stinge, iar proprietarul va solicita obligatoriu, în prealabil, Consiliului Local al Municipiului Craiova, vânzarea-cumpărarea terenului aferent locuinței.

(2) Prețul de vânzare al terenului aferent locuinței, se stabilește prin expertiză tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat și aprobată ulterior de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Art.5. Se aprobă înscrierea în evidențele de carte funciară a interdicției de înstrăinare a locuinței dobandite în condițiile Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare, în favoarea municipiului Craiova, până la achiziționarea terenului aferent locuinței.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, contractul de vânzare-cumpărare pentru locuința prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari, Direcția Impozite și Taxe, Direcția Economico-Financiară, Direcția Patrimoniu și Stan Dan Ion vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.2, ap.19.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă vânzarea locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1B, blocul T2, sc.2, ap.19, către Stamatoiu Ecaterina Gabriela, în calitate de titular al contractului de închiriere nr.238994/29.12.2004.

Art.2. Vânzarea locuinței identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la prețul final de vânzare de 75.835,20 lei, cu plata prețului în rate, pe o perioadă de 15 de ani și cu un avans de 12.404,26 lei, reprezentând cel puțin 15% din suma cuvenită Agenției Naționale pentru Locuințe, 1% din prețul calculat al locuinței în beneficiul administratorului și valoarea reziduală la data vânzării, a centralei termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosință gratuită, pe toată durata existenței construcției, asupra cotei indivize de teren de 114/10000, respectiv suprafața indiviză de 16.73 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1B, blocul T2, sc.2, ap.19, din terenul în suprafață de 1518 mp., din acte și 1468 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de locuințe, intabulat în Cartea funciară nr.210185 a localității Craiova.

Art.4. (1) În cazul în care cumpărătorul dorește să transmită dreptul de proprietate asupra locuinței prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, după termenul stabilit prin lege, prin orice modalitate (vânzare-cumpărare, donație, contract de întreținere, etc.), dreptul de folosință gratuită asupra cotei părți indivize din terenul aferent construcției se stinge, iar proprietarul va solicita obligatoriu, în prealabil, Consiliului Local al Municipiului Craiova, vânzarea-cumpărarea terenului aferent locuinței.

(2) Prețul de vânzare al terenului aferent locuinței, se stabilește prin expertiză tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat și aprobată ulterior de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Art.5. Se aprobă înscrierea în evidențele de carte funciară a interdicției de înstrăinare a locuinței dobandite în condițiile Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare, în favoarea municipiului Craiova, până la achiziționarea terenului aferent locuinței.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, contractul de vânzare-cumpărare pentru locuința prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari, Direcția Impozite și Taxe, Direcția Economico-Financiară, Direcția Patrimoniu și Stamatoiu Ecaterina Gabriela vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.2, ap.12.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă vânzarea locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1B, blocul T2, sc.2, ap.12, către Cofin Daniela, în calitate de titular al contractului de închiriere nr.123525/01.09.2014.

Art.2. Vânzarea locuinței identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la prețul final de vânzare de 71.709,44 lei, cu plata prețului în rate, pe o perioadă de 8 de ani și cu un avans de 11.716,01 lei, reprezentând cel puțin 15% din suma cuvenită Agenției Naționale pentru Locuințe, 1% din prețul calculat al locuinței în beneficiul administratorului și valoarea reziduală la data vânzării, a centralei termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosință gratuită, pe toată durata existenței construcției, asupra cotei indivize de teren de 103/10000, respectiv suprafața indiviză de 15.16 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1B, blocul T2, sc.2, ap.12, din terenul în suprafață de 1518 mp., din acte și 1468 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de locuințe, intabulat în Cartea funciară nr.210185 a localității Craiova.

Art.4. (1) În cazul în care cumpărătorul dorește să transmită dreptul de proprietate asupra locuinței prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, după termenul stabilit prin lege, prin orice modalitate (vânzare-cumpărare, donație, contract de întreținere, etc.), dreptul de folosință gratuită asupra cotei părți indivize din terenul aferent construcției se stinge, iar proprietarul va solicita obligatoriu, în prealabil, Consiliului Local al Municipiului Craiova, vânzarea-cumpărarea terenului aferent locuinței.

(2) Prețul de vânzare al terenului aferent locuinței, se stabilește prin expertiză tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat și aprobată ulterior de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Art.5. Se aprobă înscrierea în evidențele de carte funciară a interdicției de înstrăinare a locuinței dobandite în condițiile Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare, în favoarea municipiului Craiova, până la achiziționarea terenului aferent locuinței.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, contractul de vânzare-cumpărare pentru locuința prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari, Direcția Impozite și Taxe, Direcția Economico-Financiară, Direcția Patrimoniu și Cofin Daniela vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.3, ap.9.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă vânzarea locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1B, blocul T2, sc.3, ap.9, către Manea Florentina Liliana, în calitate de titular al contractului de închiriere nr.34862/05.03.2014.

Art.2. Vânzarea locuinței identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la prețul final de vânzare de 72.711,16 lei, cu plata prețului în rate, pe o perioadă de 20 de ani și cu un avans de 11.880,22 lei, reprezentând cel puțin 15% din suma cuvenită Agenției Naționale pentru Locuințe, 1% din prețul calculat al locuinței în beneficiul administratorului și valoarea reziduală la data vânzării, a centralei termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosință gratuită, pe toată durata existenței construcției, asupra cotei indivize de teren de 108/10000, respectiv suprafața indiviză de 15.77 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1B, blocul T2, sc.3, ap.9, din terenul în suprafață de 1518 mp., din acte și 1468 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de locuințe, intabulat în Cartea funciară nr.210185 a localității Craiova.

Art.4. (1) În cazul în care cumpărătorul dorește să transmită dreptul de proprietate asupra locuinței prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, după termenul stabilit prin lege, prin orice modalitate (vânzare-cumpărare, donație, contract de întreținere, etc.), dreptul de folosință gratuită asupra cotei părți indivize din terenul aferent construcției se stinge, iar proprietarul va solicita obligatoriu, în prealabil, Consiliului Local al Municipiului Craiova, vânzarea-cumpărarea terenului aferent locuinței.

(2) Prețul de vânzare al terenului aferent locuinței, se stabilește prin expertiză tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat și aprobată ulterior de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Art.5. Se aprobă înscrierea în evidențele de carte funciară a interdicției de înstrăinare a locuinței dobandite în condițiile Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare, în favoarea municipiului Craiova, până la achiziționarea terenului aferent locuinței.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, contractul de vânzare-cumpărare pentru locuința prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari, Direcția Impozite și Taxe, Direcția Economico-Financiară, Direcția Patrimoniu și Manea Florentina Liliana vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.4, ap.11.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă vânzarea locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1B, blocul T2, sc.4, ap.11, către Chintescu Dan, în calitate de titular al contractului de închiriere nr.239019/29.12.2004.

Art.2. Vânzarea locuinței identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la prețul final de vânzare de 107.589,86 lei, cu plata prețului în rate, pe o perioadă de 10 de ani și cu un avans de 17.597,99 lei, reprezentând cel puțin 15% din suma cuvenită Agenției Naționale pentru Locuințe, 1% din prețul calculat al locuinței în beneficiul administratorului și valoarea reziduală la data vânzării, a centralei termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosință gratuită, pe toată durata existenței construcției, asupra cotei indivize de teren de 164/10000, respectiv suprafața indiviză de 24.12 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1B, blocul T2, sc.4, ap.11, din terenul în suprafață de 1518 mp., din acte și 1468 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de locuințe, intabulat în Cartea funciară nr.210185 a localității Craiova.

Art.4. (1) În cazul în care cumpărătorul dorește să transmită dreptul de proprietate asupra locuinței prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, după termenul stabilit prin lege, prin orice modalitate (vânzare-cumpărare, donație, contract de întreținere, etc.), dreptul de folosință gratuită asupra cotei părți indivize din terenul aferent construcției se stinge, iar proprietarul va solicita obligatoriu, în prealabil, Consiliului Local al Municipiului Craiova, vânzarea-cumpărarea terenului aferent locuinței.

(2) Prețul de vânzare al terenului aferent locuinței, se stabilește prin expertiză tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat și aprobată ulterior de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Art.5. Se aprobă înscrierea în evidențele de carte funciară a interdicției de înstrăinare a locuinței dobandite în condițiile Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare, în favoarea municipiului Craiova, până la achiziționarea terenului aferent locuinței.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, contractul de vânzare-cumpărare pentru locuința prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari, Direcția Impozite și Taxe, Direcția Economico-Financiară, Direcția Patrimoniu și Chintescu Dan vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.4, ap.18.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă vânzarea locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1C, blocul T3, sc.4, ap.18, către Burtosu Mădălin, în calitate de titular al contractului de închiriere nr. 239102/29.12.2004.

Art.2. Vânzarea locuinței identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la prețul final de vânzare de 74.120,39 lei, cu plata prețului în rate, pe o perioadă de 5 de ani și cu un avans de 12.233,85 lei, reprezentând cel puțin 15% din suma cuvenită Agenției Naționale pentru Locuințe, 1% din prețul calculat al locuinței în beneficiul administratorului și valoarea reziduală la data vânzării, a centralei termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosință gratuită, pe toată durata existenței construcției, asupra cotei indivize de teren de 115/10000, respectiv suprafața indiviză de 16,89 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul.Oltenia, nr.1C, blocul T3, sc.4, ap.18, din terenul în suprafață de 1518 mp., din acte și 1468 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de locuințe, intabulat în Cartea funciară nr.210186 a localității Craiova.

Art.4. (1) În cazul în care cumpărătorul dorește să transmită dreptul de proprietate asupra locuinței prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, după termenul stabilit prin lege, prin orice modalitate (vânzare-cumpărare, donație, contract de întreținere, etc.), dreptul de folosință gratuită asupra cotei părți indivize din terenul aferent construcției se stinge, iar proprietarul va solicita obligatoriu, în prealabil, Consiliului Local al Municipiului Craiova, vânzarea-cumpărarea terenului aferent locuinței.

(2) Prețul de vânzare al terenului aferent locuinței, se stabilește prin expertiză tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat și aprobată ulterior de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Art.5. Se aprobă înscrierea în evidențele de carte funciară a interdicției de înstrăinare a locuinței dobandite în condițiile Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare, în favoarea municipiului Craiova, până la achiziționarea terenului aferent locuinței.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, contractul de vânzare-cumpărare pentru locuința prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari, Direcția Impozite și Taxe, Direcția Economico-Financiară, Direcția Patrimoniu și Burtosu Mădălin vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.5, ap.5.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă vânzarea locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1C, blocul T3, sc.5, ap.5, către Răducu Ion Daniel, în calitate de titular al contractului de închiriere nr. 55015/29.03.2011.

Art.2. Vânzarea locuinței identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la prețul final de vânzare de 70.983,25 lei, cu plata prețului în rate, pe o perioadă de 10 de ani și cu un avans de 11.708,06 lei, reprezentând cel puțin 15% din suma cuvenită Agenției Naționale pentru Locuințe, 1% din prețul calculat al locuinței în beneficiul administratorului și valoarea reziduală la data vânzării, a centralei termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosință gratuită, pe toată durata existenței construcției, asupra cotei indivize de teren de 144/10000, respectiv suprafața indiviză de 21,08 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul.Oltenia, nr.1C, blocul T3, sc.5, ap.5, din terenul în suprafață de 1518 mp., din acte și 1468 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de locuințe, intabulat în Cartea funciară nr.210186 a localității Craiova.

Art.4. (1) În cazul în care cumpărătorul dorește să transmită dreptul de proprietate asupra locuinței prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, după termenul stabilit prin lege, prin orice modalitate (vânzare-cumpărare, donație, contract de întreținere, etc.), dreptul de folosință gratuită asupra cotei părți indivize din terenul aferent construcției se stinge, iar proprietarul va solicita obligatoriu, în prealabil, Consiliului Local al Municipiului Craiova, vânzarea-cumpărarea terenului aferent locuinței.

(2) Prețul de vânzare al terenului aferent locuinței, se stabilește prin expertiză tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat și aprobată ulterior de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Art.5. Se aprobă înscrierea în evidențele de carte funciară a interdicției de înstrăinare a locuinței dobandite în condițiile Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare, în favoarea municipiului Craiova, până la achiziționarea terenului aferent locuinței.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, contractul de vânzare-cumpărare pentru locuința prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari, Direcția Impozite și Taxe, Direcția Economico-Financiară, Direcția Patrimoniu și Răducu Ion Daniel vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 24. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.102/2019 referitoare la vânzarea locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.3, ap.12.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.102/2019, și va avea următorul conținut:

„Art.2. Vânzarea locuinței identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la prețul final de vânzare de 69.394,02 lei, cu plata prețului în rate pe o perioadă de 6 de ani și cu un avans de 11.366,13 lei, reprezentând cel puțin 15% din suma cuvenită Agenției Naționale pentru Locuințe, 1% din prețul calculat al locuinței în beneficiul administratorului și valoarea reziduală la data vânzării a centralei termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari, Direcția Impozite și Taxe, Direcția Economico-Financiară, Direcția Patrimoniu și Tabacu Iulian Aurel vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 25. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Craiova și administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, în domeniul public al statului și administrarea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., a unui teren necesar pentru derularea investiției „Drum expres Craiova-Pitești și legăturile la drumurile existente”.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public al municipiului Craiova și administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, în domeniul public al statului și administrarea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A, a terenului în suprafață de 253 mp., necesar pentru derularea investiției „Drum expres Craiova - Pitești și legăturile la drumurile existente”, identificat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să încheie și să semneze procesul verbal de predare-primire a bunului identificat la art.1, în termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la însușirea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova.

Art.4. Direcția Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin intermediul Consiliului Județean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a Hotărârii Guvernului nr.141/2008.

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării, organizării și funcționării unor piețe volante în municipiul Craiova.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă înființarea, organizarea și funcționarea unor piețe volante în municipiul Craiova, amplasate în locațiile identificate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se mandatează reprezentantul municipiului Craiova, dl.Nelu Pîrvu, să voteze în Adunarea Generală a Asociaților S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., înființarea, organizarea și funcționarea unor piețe volante în municipiul Craiova.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.437/2018 referitoare la aprobarea Regulamentului pentru organizarea și funcționarea piețelor volante, în municipiul Craiova.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. și dl.Nelu Pîrvu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 27. Proiect de hotarare privind aprobarea scoaterii la licitație publică, în vederea închirierii, a unui teren și a unor spații comerciale aparținând domeniului public al municipiului Craiova, situate în piețele din municipiul Craiova.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă scoaterea la licitație publică, în vederea închirierii, pe o perioadă de patru ani, a unui teren și a unor spații comerciale aparținând domeniului public al municipiului Craiova, situate în Piața Centrală, respectiv Piața Craiovița Nouă Big, identificate în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Studiile de Oportunitate în vederea închirierii terenului și a spațiilor comerciale identificate la art.1, conform anexelor nr.2 - 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă Documentațiile de atribuire a contractelor de închiriere și Caietele de sarcini, în vederea închirierii terenului și a spațiilor identificate la art.1 din prezenta hotărâre, conform anexelor nr.6 - 9 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Prețul minim de pornire al licitației, se stabilește în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.532/2018 privind aprobarea tarifelor pentru utilizarea locurilor publice sau private din piețele municipiului Craiova și Târgul Municipal Craiova, pentru anul 2019.

Art.5. Se împuternicește administratorul S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. să organizeze procedura de închiriere prin licitație publică și să semneze contractele de închiriere a terenului și a spațiilor comerciale identificate la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 28. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Direcției de Asistență Socială Craiova a unui imobil, în vederea înființării Centrului de zi pentru persoane vârstnice „Clubul Seniorilor”.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă încetarea dreptului de administrare al Școlii Gimnaziale „Gheorghe Bibescu” Craiova asupra imobilului aparținând domeniului public al Municipiului Craiova, situat în str.Șoseaua Popoveni, nr.144, identificat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă schimbarea destinației imobilului, identificat la art.1 din prezenta hotărâre, din spațiu de învățământ, în spațiu pentru desfășurarea unor servicii sociale, cu condiția obținerii avizului conform al Ministerului Educației Naționale.

Art.3. Se aprobă transmiterea în administrarea Direcției de Asistență Socială Craiova, a imobilului identificat la art.1, în vederea înființării Centrului de zi pentru persoane vârstnice „Clubul Seniorilor” .

Art.4. Preluarea-predarea imobilului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, se va face pe bază de protocol încheiat între părți.

Art.5. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze protocolul de predare - primire a imobilului situat în municipiul Craiova, str.Șoseaua Popoveni, nr.144.

Art.6. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.128/2006.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Direcția de Asistență Socială Craiova și Școala Gimnazială „Gheorghe Bibescu” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 29. Proiect de hotărâre pentru însușirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea prețului de pornire a negocierii vânzării terenului in indiviziune, proprietatea privată a municipiului Craiova, situat în str.Dezrobirii, nr.124.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. (1) Se aprobă însușirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea prețului de pornire a negocierii vânzării terenului în indiviziune, în suprafață de 94 mp., proprietate privată a municipiului Craiova, situat în str.Dezrobirii, nr.124, în cuantum de 112.208 lei (23.782 euro), prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Valorile prevăzute la alin.1 din prezenta hotărâre nu includ TVA.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Patrimoniu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 30. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea prestației dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului situat în municipiul Craiova, str.Calea București, nr.49, aferent blocului 29A. Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. (1) Se aprobă însușirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea prestației dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 526 mp., situat în municipiul Craiova, str.Calea București, nr.49, aferent blocului 29A, în cuantum de 38.010 lei/an (8056 euro/an), respectiv 3.168 lei/lună (671 euro/lună), prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Valorile prevăzute la alin.1 din prezenta hotărâre nu includ TVA.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Patrimoniu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 31. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea prestației dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului situat în municipiul Craiova, str.Calea București, nr.53, aferent blocului 29B.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. (1) Se aprobă însușirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea prestației dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 546 mp., situat în municipiul Craiova, str.Calea București, nr.53, aferent blocului 29B, în cuantum de 39.455 lei/an (8.362 euro/an), respectiv 3.288 lei/lună (697 euro/lună), prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Valorile prevăzute la alin.1 din prezenta hotărâre nu includ TVA.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Patrimoniu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 32.   Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenuri ocupate de construcții provizorii, cu destinația de spații comerciale, producție și prestări servicii, situate în piețele din municipiul Craiova.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă prelungirea, pe o perioadă de patru ani, a duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenuri ocupate de construcții provizorii, cu destinația de spații comerciale, producție și prestări servicii, situate în piețele din municipiul Craiova, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă modificarea obiectului contractului de închiriere nr.846/31.03.2014, încheiat între S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. și S.C.Silva Forest S.R.L., în sensul diminuării suprafeței terenului transmis în folosință, situat în Piața Gării, poziția 3, de la 26,78 mp., la 19,08 mp.

Art.3. Se împuternicește administratorul S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., să semneze actele adiționale de modificare a contractelor de închiriere prevăzute la art.1 și 2 din prezenta hotărâre.

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.20/2002 și nr.125/2005.

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 33. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de asociere nr.27/01.07.2004 încheiat între Municipiul Craiova și S.C. Pro M și D S.R.L. D-na Consilier Local Ungureanu:

La acest punct, la fel ca la următoarele două, nu putem să ne asociem cu o societate în care nu scriem minim care putem lua, o sumă minimă pe care să luăm chirie. Să scriem în contract doar 2% din cifra de afaceri sau cum s-a specificat acolo, mi se pare total greșit în condițiile în care zice, se specifică o sumă minimă, dar nu este specificată suma minimă nici până acum. În cele trei contracte nu avem cum. Peste dreum, undeva pe Tabaci, se plătește la 20 m 550 Euro pe lună. Așa că nu putem să nu trecem măcar o sumă minimă, decât 2% pentru că oricum se poate modifica în timp. Deci asta chiar trebuie neapărat specificat. Să așteptăm un răspuns să ne dați că trecem suma minimă.

Dl. Primar Mihail Genoiu:

Din ceea ce știu eu, contractele de asociere și ele sunt de mai multe feluri. Dacă vorbim de o asociere în participațiuni, atunci este obligatoriu într-adevăr să fie trecut un minim. Dacă vorbim de asociere simplă, atunci nu este obligatoriu acest minim. O să-l rog pe dl. Director al Direcției Patrimoniu, Ionuț Gâlea, care a făcut aceste rapoarte, pentru că el se referă la prelungirea unui act adițional, a unui contract încheiat în anul 2004.

Dl. Director Gâlea:

În contractele de asociere este prevăzută ca plată 2% din cifra de afaceri, dar nu mai puțin de o sumă, este stabilită suma minimă, anual se actualizează cu indicele prețului de consum comunicat de Institutul Național de Statistică. Pentru anul 2019, având în vedere că perioada este doar de șase luni contractuală, suma minimă este de 1300 lei, iar pe tot anul este de 2600 lei suma minimă de plată. Ce pot să vă spun este că după ultima regularizare făcută prețurile au variat de la 30 lei pe mp pe lună sumele pe care le-au achitat societățile în final, de la 30 lei/mp pe lună până la 50 lei /mp/lună.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1.Se aprobă prelungirea, până la data de 31.08.2024, a duratei contractului de asociere nr.27/01.07.2004, având ca obiect exploatarea în comun a activității ce se desfășoară în construcția cu destinația de fast food, amplasată pe terenul aparținând domeniului public al municipiului Craiova, în suprafață de 16,00 mp., situat în bulevardul 1 Mai, zona Spitalului nr.1.

Art.2.Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adițional de prelungire a contractului de asociere prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3.Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.174/2004 referitoare la aprobarea contractului de asociere între Municipiul Craiova și .S.C “PRO M și D” S.R.L.

Art.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și S.C. Pro M și D S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 20 voturi pentru și 5 voturi împotrivă (Ungureanu, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea).

 • 34. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de asociere nr.28/01.07.2004 încheiat între municipiul Craiova și S.C. M&G Good Food S.R.L.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1.Se aprobă prelungirea, până la data de 31.08.2024, a duratei contractului de asociere nr.28/01.07.2004, având ca obiect exploatarea în comun a activității ce se desfășoară în construcția cu destinația de fast food, amplasată pe terenul aparținând domeniului public al municipiului Craiova, în suprafață de 30,00 mp., situat în bulevardul 1 Mai, zona Spitalului nr.1.

Art.2.Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adițional de prelungire a contractului de asociere prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3.Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.175/2004 referitoare la aprobarea contractului de asociere nr.28/01.07.2004 având ca obiect exploatarea în comun a activității ce se desfășoară în construcția cu destinația de fast food, amplasată pe terenul aparținând domeniului public al municipiului Craiova, situat în bulevardul 1 Mai, zona Spitalului nr.1.

Art.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și S.C. M&G Good Food S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 20 voturi pentru și 5 voturi împotrivă (Ungureanu, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea).

 • 35. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de asociere nr. 29/01.07.2004 încheiat între Municipiul Craiova și S.C. Liacom S.R.L.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1.Se aprobă prelungirea, până la data de 31.08.2024, a duratei contractului de asociere nr.29/01.07.2004, având ca obiect exploatarea în comun a activității ce se desfășoară în construcția cu destinația de patiserie-gelaterie-pizzerie, amplasată pe terenul aparținând domeniului public al municipiului Craiova, în suprafață de 32,00 mp., situat în bulevardul 1 Mai, zona Spitalului nr.1.

Art.2.Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adițional de prelungire a contractului de asociere prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3.Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.176/2004 referitoare la aprobarea contractului de asociere între municipiul Craiova și S.C. Liacom S.R.L.

Art.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și S.C. Liacom S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 20 voturi pentru și 5 voturi împotrivă (Ungureanu, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea).

 • 36. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.34124/19.05.2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și Ionescu Liliana, medic titular al Cabinetului Medical Individual dr.Ionescu Liliana.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1.Se aprobă prelungirea duratei contractului de concesiune nr.34124/19.05.2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și Ionescu Liliana, medic titular al Cabinetului Medical Individual dr. Ionescu Liliana, având ca obiect exploatarea spațiului cu destinația de cabinet medical, în suprafață de 28,12 mp., situat în municipiul Craiova, str.1 Decembrie 1918,  nr.14

(Micropoliclinica Brazda lui Novac), pentru o perioadă de 6 ani, 6 luni și 15 zile, începând de la data 01.07.2019, până la data 15.01.2026.

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adițional de modificare a contractului de concesiune 34124/19.05.2006.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.238/2004 și nr.85/2006.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și Ionescu Liliana vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 37. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.43/01.04.1994 încheiat între Municipiul Craiova și Telekom România Communications S.A.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1.Se aprobă modificarea contractului de concesiune nr.43/1994, ce are ca obiect terenul aparținând domeniului privat al municipiului Craiova, în suprafață de 220 mp., situat în str. Nicolaescu Plopșor, nr.4, în sensul înlocuirii părții contractante-Telekom România Communications S.A., cu Statul Român reprezentat de Administrator-Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Dolj (O.C.P.I. Dolj).

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adițional de modificare a contractului de concesiune nr.43/01.04.1994.

Art.3.Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.13/1994 și nr.286/2017.

Art.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Telekom România Communications S.A. și Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Dolj (O.C.P.I. Dolj) vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 38.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la parcelare teren și reglementare în zona str.Stejarului-str.Plopului, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str.Stejarului, nr.17.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal referitor la parcelare teren și reglementare în zona str.Stejarului - str.Plopului, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str.Stejarului, nr.17, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Termenul de valabilitate al Planului Urbanistic Zonal prevăzut la art.1, este de 10 ani de la data aprobării.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 39.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea funcțională a zonei aferente blocurilor K13-K14-K15 din strada Păltiniș, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str. Păltiniș, nr.67B.

D-na Consilier Local Ungureanu:

La acest punct vă rog frumos să țineți cont de cei care locuiesc în bl. K13. Oamenii sunt disperați. V-au depus și dvs. hârtie de întâmpinare. Cred că nimănui nu iar conveni, inclusiv celui cu casa, să aibă fața spre bloc și spatele la stradă, ca să vedem cum ar fi să-i privească cineva fundul blocului celălalt sau spre ei. Deci este foarte aproape de bloc construcția. Facem o construcție în care în grop ăm niște oameni pentru că sunt față de nivelul care este construcția, chiar dacă este demisol cu parter și etaj 1, este mult mai sus decât cei care sunt la parter, etajul 1, ajunge peste etajul 2. Deci vreau să luați în considerație să nu ne mai batem joc de oamenii care și-au cumpărat acum mulți ani un apartament și n-au știut că se retrocedează aiurea ca să se dea cuiva așa, să le termine tot. Ce să mai facă acum, unde mai pot să vândă, să mai fraierească pe alții. Chiar este îngrozitor, oamenii sunt disperați. Nu au venit aici în sală pentru că le-am spus că o să le prezint punctul de vedere.

Dl. Primar Mihail Genoiu:

Ceea ce pot eu să vă spun și cred că este în sală arhitectul șef să completeze. Acest PUZ a fost în dezbatere publică, locatarii și toți cei care au avut de făcut contestații, au avut timp să facă și vă răspunde arhitectul șef față de toate aceste observații.

D-na Arhitect șef Miereanu:

PUZ-ul a fost într-adevăr în dezbatere publică, așa cum a spus și d-na consilier. Deci a existat o perioadă de consultare publică și de dezbatere publică niște observații din partea locatarilor din cele trei blocuri. Este foarte adevărat că există o pantă de teren, regimul de înălțime nu este de demisol parter și un etaj, este subsol, parter și un etaj, tocmai datorită acestei pante de teren, deci nici vorbă de demisol. Problema este că amplasarea la nord a acestei construcții față de blocurile respective, nu crează niciun fel de problemă legată de însorire, terenul care generează PUZ este împrejmuit de multă vreme, deci locatarii din zonă au luat la cunoștință despre faptul că acea proprietate este privată. Mai departe nu avem cum să îngrădim fără un temei foarte justificat dreptul unui proprietar de a-și utiliza terenul.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea funcțională a zonei aferente blocurilor K13-K14-K15 strada din Păltiniș, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str. Păltiniș, nr.67B, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Termenul de valabilitate al Planului Urbanistic Zonal prevăzut la art.1, este de 10 ani de la data aprobării.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 19 voturi pentru și 6 voturi împotrivă (Ungureanu, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea, Mănescu).

 • 40.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea reglementărilor urbanistice privind ridicarea interdicției de construire și stabilirea condițiilor de construibilitate în zona cuprinsă între str. Brestei-str. Constantin Lecca-str. Pictor Oscar Obedeanu-aleea Tabacu”, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str. Brestei, nr. 62.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea reglementărilor urbanistice privind ridicarea interdicției de construire și stabilirea condițiilor de construibilitate, în zona cuprinsă între str. Brestei - str. Constantin Lecca - str. Pictor Oscar Obedeanu - aleea Tabacu”, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str. Brestei, nr. 62, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Termenul de valabilitate al Planului Urbanistic Zonal prevăzut la art.1, este de 10 ani de la data aprobării.

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 19 voturi pentru și 6 voturi împotrivă (Ungureanu, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea, Mănescu).

 • 41.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea reglementărilor urbanistice în zona Calea Unirii-str.Săvinești-str.Romul, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str.Săvinești, nr.3.

D-na Consilier Local Ungureanu:

Să ne explice doamna cum este cu P+2+3, retras, cum le construiește și celor din centru aceeași construcție. Și oricum nu are dreptate pentru că oamenii chiar nu vor să li se facă acolo și au contestat.

D-na Arhitect Șef Miereanu:

Referitor la documentația din str. Săvinești, imobilul de birouri propus se amplasează în curtea unei clădiri monument istoric. Ea prezintă distanțe față de blocurile din zonă, au fost notificate asociațiile de proprietari , singurele observații care s-au primit de la acestea au fost referitoare la asigurarea parcărilor în incinta respectivei curți și la subsolul acesteia. Observațiile au fost preluate de proiectant în documentația PUZ considerată oportună și i s-a dat curs.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea reglementărilor urbanistice în zona Calea Unirii-str. Săvinești-str.Romul, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str.Săvinești, nr.3, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Termenul de valabilitate al Planului Urbanistic Zonal prevăzut la art.1, este de 10 ani de la data aprobării.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul

Administrație Publică Locală și Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 20 voturi pentru și 5 voturi împotrivă (Ungureanu, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea).

 • 42.   Proiect de hotărâre privind modificarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din municipiul Craiova, prin construcția /reabilitarea /modernizarea /extinderea /echiparea Școlii Gimnaziale „Gheorghe Țiteica, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 224/2018 .

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă modificarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din municipiul Craiova, prin construcția/reabilitarea/modernizarea/extinderea/echiparea Școlii Gimnaziale „Gheorghe Țițeica”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.224/2018, după cum urmează:

 • a. principalii indicatori tehnico-economici, în forma revizuită sunt prevăzuți în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • b. devizul general, în formă revizuită, este prevăzut în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Elaborare și Implementare Proiecte vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 43.   Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din municipiul Craiova prin construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea Școlii Gimnaziale „Gheorghe Țițeica”.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1.Se aprobă proiectul „Îmbunatațirea infrastructurii educaționale din municipiul Craiova prin construcția/reabilitarea/modernizarea/extinderea/echiparea Școlii Gimnaziale Gheorghe Țițeica”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Prioritate de investiții 10.1, Obiectiv Specific 10.1, apelul de proiecte POR/2017/10/10.1/10.1b/7REGIUNI.

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, în cuantum de 4.007.070,96 lei, inclusiv TVA, din care valoarea totală eligibilă 3.783.635,27 lei, inclusiv TVA și valoarea totală neeligibilă de 223.435,69 lei, inclusiv TVA.

Art.3. Se aprobă contribuția proprie a municipiului Craiova, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 75.672,71 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă asigurarea din bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova a sumelor reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării în condiții optime a proiectului.

Art.5. Se aprobă asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării proiectului, în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale, inclusiv suportarea din bugetul propriu al corecțiilor ce pot fi identificate în implementarea proiectului.

Art.6. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării optime a proiectului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, se vor asigura din bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova.

Art.7. Se aprobă asigurarea resurselor financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente

5

structurale.

Art.8. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova, dl.Mihail Genoiu, să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare, în numele municipiului Craiova. Art.9. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Elaborare și Implementare Proiecte și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 44. Întrebări și interpelări.

Dl. Consilier Local Sirop:

Eu am o interpelare legată de parcările acestea cu plată implementate, deja extinse în centrul orașului și sunt doar în parte conforme cu hotărârea de consiliu. I-aș întreba pe reprezentanții executivului, dacă tot s-a dat o hotărâre, noi reamintesc că ne-am opus acelei hotărâri, ba chiar am strâns și semnături la un moment dat împotriva acestei inițiative, dar inițiativa a mers totuși până la capăt și hotărârea prevedea inclusiv parcări cu plată de la Universitate și până la str. Spaniei, stânga dreapta pe Calea București. Este bine că nu s-a mai aplicat asta, dar vă întreb în același timp cum de n-ați mai aplicat-o din moment ce ați prins-o într-o hotărâre de consiliu. Asta este nelămurirea, nedumerirea mea. Deci practic ați aplicat discreționar o hotărâre de consiliu, ați aplicat o parte din ea, sau nu înțeleg cum, că n-ați venit cu rectificare la această hotărâre. Ați înțeles eroarea în care vă găsiți, dar nu ați venit cu o corectură.

în altă ordine de idei, tot legat de trafic și așa mai departe, este vorba de acele străzi cu sens unic pe care le-ați implementat. Nu am comentat împotriva lor la momentul respectiv pentru că am vrut să vedem eficiența, eficacitatea. între timp, v-ați grăbit, ați trasat anumite parcări pe aceste străzi cu sens unic, ulterior revenind asupra lor pentru a schimba sensul, adică permițând de la o stradă cu sens unic,din nou la o stradă cu dublu sens. Acum acele parcări trasate de carosabil incomodează, adică ne trezim cu oamenii că parchează regulamentar, așa cum este marcajul. Este strada aceasta din centru de aici, Mircea Vodă sau nu știu cum îi zice, este strada cu Big Ben pe care s-a pus sens unic la un moment dat, s-au marcat pe carosabil aceste parcări pe stradă cu sens unic, apoi s-a revenit la sens și au rămas marcajele și mașinile acum parchează regulamentar, dar incomodează traficul. întreb de ce atâta grabă, de ce atâta incoerență, cine plătește banii cheltuiți aiurea pentru aceste marcaje, este un exemplu de greșeală pe care am putea să o reparăm. Nu este singura stradă pe care s-au trasat și încurcă pentru că s-a schimbat după aceea traficul. Trebuie să investigați.

Dl. Consilier Local Câplea:

Am o întrebare de la cetățenii de pe str. Craiovița Veche. Pe această stradă este piatră cubică. De ani de zile sunt convins că este cunoscută problema, dar vreau să știu dacă este prinsă în vreun plan de reabilitare. Vă mulțumesc.

D-na Consilier Local Ungureanu:

Vreau să vă întreb în numele angajaților, asistentelor și doctorilor de la școli de ce nu li se dau și lor vouchere de vacantă întrucât este specificat în Ordonanța 8/2019 să li se dea și lor pentru că Primăria Craiova este angajatorul și nici anul trecut nu au beneficiat de vouchere de vacanță, nici anul acesta nu au fost trecuți să li se dea și lor voucherele de vacanță. Sunt disperați pur și simplu că toată lumea are, și doctorele și asistentele de la creșe au, iar ele nu au deloc, nu au primit, îi mută de la Direcția sanitară la dvs. și mereu sunt plimbate și nu li se dă niciun răspuns clar de ce nu li se dau și lor vouchere de vacanță.

Vreau să vă rog frumos să mi se dea și mie un raport de la Opera Română să mi se spună de ce l-au dat afară pe tenorul Bogdan Olaru, întrucât a fost evaluat cu nota 4 în condițiile în care reprezeintă România la un turneu mondial, fac parte 10 tenori din toată lumea și la noi nu are loc, fiind dat afară de dl. Manager.

Vreau să vă rog frumos în legătură cu parcările cetățenilor din centru, ori le punem bariere ca să nu mai intre în spatele blocului decât cei care locuiesc acolo și au cât hotărâm noi, să li se dea un abonament ceva pentru o mașină sau două, cât stabilim să aibă voie să parcheze întrucât este o harababură și oamenii se înjură, se ceartă, au ajuns să-și pună pietrele în fața mașinilor. Cred că nu trebuie să ajungem în halul ăsta la niște oameni care sunt nevinovați și n-au știut că se vor băga aceste parcări cu plată în condițiile în care ei au avut chiar garaje când au cumpărat aceste apartamente.

Vreau să-mi justificați cum pot managerii celor două instituții, Filarmonică și Operă, să dea aceste invitații întrucât Craiova are 260 mii locuitori. La cele două spectacole de la sala Polivalentă unde nu s-au făcut deloc încasări să ne spună și nouă cui au fost invitațiile date, pe ce criterii și cum Curtea de Conturi nu s-a sesizat să plătească aceste invitații date fără susținere, să le plătească managerii celor două instituții.

Țin să vă anunț că am și plângere la poliție întrucât m-a făcut analfabetă în stare pură, știți foarte bine, dl. Manager, și-a permis să mă jignească în halul acesta, consilier ales al Consiliului Local al Municipiului Craiova. Nu este nicio problemă, am răspuns la toate acuzațiile aduse, dar nu mi se pare corect ca acest om să-și bată joc de noi în halul acesta. Vă mulțumesc foarte mult și sper să luați măsuri în acest sens.

Dl. Consilier Local Mănescu:

Dl. Primar, sunt în consiliul de administrație al Școlii 24 din Brazdă și aș vrea să știu și eu dacă există vreo șansă în vara aceasta până la începerea școlii să se asfalteze curtea școlii și să se poată reface. Știți că școala 23, fosta școală 23, spațiul aparține tot de aceasta și acolo este aceeași problemă, știți că au fost și accidente care s-au întâmplat și dacă este prevăzut să se rezolve această problemă până la începerea anului școlar în vara aceasta. Anul trecut când am ridicat problema înțelesesem că va fi prinsă în programul de asfaltări ale străzilor, se vor putea prinde și curțile unor școli care nu sunt încă rezolvate.

D-na Consilier Local Predescu:

Â

În calitate de membru în consiliul de administrație la Opera Română, două cuvinte vreau să spun.

Legat de aceste invitații la spectacole, am avut ultimul consiliu de administrație luni, în această săptămână, nu s-a luat nicio măsură pentru că urmează să se elaboreze un regulament cu privire la acordarea invitațiilor, urmare rezultatelor, constatărilor și concluziilor auditului deja efectuat. Eu, personal, am solicitat să luăm în acea ședință măsuri cu privire la elaborarea regulamentului, dar managerul a considerat și s-a supus la vot această chestiune, să așteptăm ca rezultatele auditului să fie cunoscute de toate părțile interesate și după aceea vom adopta regulamentul.

Cu privire la invitațiile acordate până acum. Ceea ce cunosc personal și am discutat și în consiliul de administrație, este următorul lucru: s-au acordat invitații pentru membrii consiliului local și în număr nu mai mare de 5 pentru primărie, iar în ultima vreme cu mențiunea confirmării participării, inclusiv la spectacolul cu opera Tosca unde era o cerere foarte mare de bilete, repet, cu confirmarea participării și personal m-am interesat dacă s-a răspuns. Nu știu dacă este frumos sau nu să spun acest lucru, nu l-am văzut la toate aceste spectacole de la Operă decât pe colegul meu Voicu Dorel împreună cu soția sa, la toate, la altele au participat mult mai mulți colegi. Pe cale de consecință, nu este cazul să aruncăm cu gunoi acolo unde sunt măsuri luate dinainte. Eu vorbesc despre Opera Română pentru că ați pus în discuție o problemă care a făcut distinct obiectul dezbaterilor consiliului de administrație din această săptămână, de aceea am și răspuns.

Dl. Primar Mihail Genoiu:

Dl. Președinte, vă atrag atenția că dacă nu țineți controlul sălii, eu nu mai răspund la nicio interpelare. Eu nu sunt de acord să fiu într-o sală unde nu se vorbește civilizat și nu se respectă interlocutorul.

Revin la interpelările pe care le-ați avut, dl. Sirop vis a vis de parcări. Eu știu că dvs. sunteți liberal doar în ideea de a purta numele de liberal, în schimb toate ideile liberale nu vă plac. Nu v-a plăcut de la început ideea de parcări, de parcări cu plată, toate acestea fiind idei liberale și aplicate de toți primarii liberali ai dvs. din țară și în Craiova nu vă plac. Nu vă plac, nu că nu vă plac că sunt convins că vă plac, dar constituie un subiect să vă băgați în seamă și atunci le tocați pe unde le prindeți. Vis a vis de ceea ce întrebați dvs. cu Calea București, cu zona, cu toate, am înțeles că vreți să acționați în instanță și atunci ce rost are să vă mai răspund eu. Ați făcut o plângere prealabilă, o să vi se răspundă la toate aceste lucruri în documentele pe care le-ați întreprins. Ceea ce pot eu să vă spun este că toate sunt făcute și ținut cont în tot ce s-a făcut de toate solicitările locatarilor. Țineți cont de acele sensuri unice, ele au fost lăsate în verificare, au fost corectate, toate propunerile locatarilor și sugestii ale locatarilor au fost verificate bineînțeles, după aceea și cele care au fost pertinente și care s-au integrat în softul pe care îl avem noi la dispoziție de a verifica aceste sensuri unice, au fost aplicate și schimbate. Nu cred că există zone cu marcaje făcute și după aceea să rămână neactuale și să necesite ștergerea lor. O să rog pe cei de la sistematizarea circulației, în speță Claudiu Iancu, Alin Glăvan, să vă răspundă la acest lucru punctual pe care dvs. l-ați sesizat.

Vis a vis de partea cu vouchere, nu am înțeles exact la ce instituție vă refereați. Nu cred că intră în atribuțiile noastre partea de salarizare, vouchere și toate celelalte lucruri. Dacă vreți un răspuns pe lege, o să rog să notificați acest lucru și să i se răspundă d-nei Ungureanu. Nu sunt în situația să vă răspund. O să vă răspundă Sorin Manda care este pe problema asta și care știe foarte bine legislația.

Vis a vis de parcările din spatele blocurilor, revin la ceea ce am spus prima dată și la dl. Sirop. Ori vrem ordine, ori vrem haos. În regulamentul de parcare pe care dvs. nu l-ați votat, care ați fost împotriva lor, cel care vizează parcarea cu plată la nivelul întregului oraș. V-ați opus. Tocmai asta face, reglementează parcarea dintre blocuri. Altfel nu poate fi pusă nicio barieră pe actuala formă în care în spatele unei vignete un cetățean care are o vignetă plătită o dată cu impozitul poate parca oriunde, nu poți să restricționezi parcarea nici măcar în incinta parcării blocului. Atunci trebuie să vii cu o reglementare vis a vis de locurile asociației de locatari de la blocul respectiv care să reglementeze acest lucru. Tocmai asta v-am propus atunci când am propus acel regulament care să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2020 cu parcările de la blocuri și trebuie să fiți consecvenți. Vreți ordine haideți s-o facem. Eu v-am arătat și cum arată și cum se poate face acest lucru, nu le-am inventat eu, încă o dată vă spun, nu sunt experimente făcute pe craioveni, nu sunt noutăți. Sunt lucruri care funcționează în toate capitalele europene și într-o mare parte din orașele din țară. Dacă vreți să susțineți și v-ați răzgândit vis a vis de regulamentul cu parcările, facem ordine și la parcările din spatele blocurilor.

Mulțumesc d-nei consilier Predescu, v-a răspuns dânsa. Știu că raportul comisiei de audit este aproape finalizat, cred că d-na secretar l-a și primit. Ați pus mai multe întrebări acolo. Unele din ele fac obiectul unor audituri care au fost transmise către aceste instituții și pe care le-ați solicitat și care răspuns v-am spus că este pe circuit și trebuie să vă parvină zilele următoare, lucruri care prevăd modul în care au fost repartizate invitațiile, așa cum ați auzit și d-na consilier v-a spus că se lucrează deja la un regulament care nu există, n-a fost niciodată prevăzut, dar dacă ați constatat că este o deficiență, și noi am preluat-o, și facem. O să vi se răspundă și la Filarmonică.

Vis a vis de tenor, am preluat problema, este doamna consilier în sală membru al consiliului de administrație, este dl. Manager în sală, o să preia problema și eu nu am informații că ar fi fost eliberat din funcție acest tenor de care spuneți dvs. și dl. Manager, v-aș ruga să răspundeți scris d-nei consilier vis a vis de această problemă.

Școala nr. 24, dl. Mănescu, știți cum este? De când am început asfaltările sunt mai mulți nemulțumiți decât înainte de a le începe pentru că în momentul când asfaltezi o stradă într-un cartier în care nu s-a asfaltat de 100 de ani, sau niciodată, mai bine zis, toți se miră de ce se asfaltează aceea și nu a lor. S-a început această acțiune, toate o să fie asfaltate până la urmă. Și școlile sunt foarte multe nu au fost asfaltate de ani de zile, foarte foarte rar s-a asfaltat câte o curte de școală, este un program de asfaltare și școala 24 este prinsă acolo. Cred că prima școală care va fi asfaltată este școala 32 din Craiovița și nu sărim nici școala 24.

Str. Craiovița este prinsă la dl. Deselnicu în programul de investiții, este o reabilitare totală acolo. Vreau să vă spun un lucru și trebuie să mă înțelegeți foarte clar. Ritmul de asfaltare, că au fost străzi pe investiții, că au fost străzi pe reparații, a fost infernal anul acesta. Așteptăm acum să vedem dacă cumva am fibnalizat bugetul pe care l-am avut alocat pe tot anul în prima jumătate și să vedem eventuale rectificări la jumătatea anului ca să majorăm acest buget pentru că s-a lucrat foarte foarte în forță. V-am spus la un moment dat că lucram la reparații de străzi cu 6-7 eșaloane odată în condițiile în care pe contractul dinainte lucram cu maxim 2. Să dea Dumnezeu să avem bani să putem să asfaltăm cât mai multe școli pentru că interesul este să fie în regulă totul. Vă mulțumesc și vă doresc un sfârșit de săptămână plăcut!

Dl. Președinte:

Declar închise lucrările ședinței ordinare de azi, 27.06.2019. Vă mulțumesc pentru participare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Romeo Titus Radu

SECRETAR, Nicoleta Miulescu

ÎNTOCMIT,

Tudosie Ramona