Proces verbal din 26.09.2019

Proces verbal din data de 26.09.2019


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

PROCES- VERBAL AL ȘEDINȚEI

ORDINARE DIN DATA DE 26.09.2019

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Bună dimineața, domnilor consilieri! Vă rog să luați loc în sală pentru a putea face prezența. Dintr-un total de 27 consilieri, sunt prezenți 24 consilieri, 3 consilieri sunt absenți (dl.Radu Romeo, dl. Roșculete, dl. Marinescu). Sunt întrunite condițiile de legalitate pentru desfășurarea lucrărilor, ședința este statutar constituită și își poate desfășura lucrările.

Supun aprobării dvs. procesul-verbal al ședinței ordinare din data de 29.08.2019. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi.

Îl invit pe dl. Consilier Local Nedelescu Gheorghe să prezideze lucrările ședinței de astăzi.

Dl. Președinte:

Declar deschisă ședința ordinară a consiliului local al municipiului Craiova din luna septembrie 2019.

Prin Dispoziția nr. 6106/19.09.2019, Primarul Municipiului Craiova, în temeiul prevederilor art. 133 alin. 1, art. 134 - 136, art. 155 alin. 1 lit. b, coroborat cu alin. 3 lit. b, art. 196 alin. 1 lit. b și art. 197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; Primarul Municipiului Craiova a convocat Consiliul Local al Municipiului Craiova, în ședință ordinară, în data de 26.09.2019, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova, având următorul proiect al ordinii de zi:

Ședința va avea următoarea ordine de zi:

 • 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova, pe anul 2019

 • 2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pe anul 2019.

 • 3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2019.

 • 4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2019.

 • 5. Proiect de hotărâre privind alocarea de fonduri din bugetul local al municipiului Craiova, în vederea atribuirii premiului „Cetatea Băniei”, în cadrul Târgului Meșterilor Populari, ediția a XLII-a.

 • 6. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.487/2017 referitoare la aprobarea Programului social „Solidaritate”, destinat sprijinirii persoanelor singure/familiilor aflate în situații de risc social din municipiul Craiova, în vederea prevenirii și combaterii sărăciei și riscului de excluziune socială.

 • 7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea unor facilități fiscale și a procedurii de acordare a acestora.

 • 8.  Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 2019.

 • 9.  Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții ale Poliției Locale a Municipiului Craiova, pentru anul 2019.

 • 10. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.384/2018 referitoare la desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Craiova în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular cu personalitate juridică din municipiul Craiova.

 • 11. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe.

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unei locuințe pentru tineri, construită prin programe de investiții la nivel național, situată în municipiul Craiova, bd.Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.2, ap.10.

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unor locuințe sociale.

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1A, bl.T1, sc.3, ap.13.

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.1, ap.5.

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.2, ap.18.

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.3, ap.1.

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.4, ap.12.

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.4, ap.16.

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.5, ap.4.

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.2, ap.7.

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.2, ap.9.

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.3, ap.11.

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.5, ap.2.

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.106/2019 referitoare la vânzarea locuinței pentru tineri construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bd. Oltenia nr. 1C, bl. T3, sc. 3, ap. 8.

 • 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere încheiat între S.C. PIETE ȘI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L. și S.C. ROBEST COM SRL.

 • 27. Proiect de hotarare privind prelungirea duratei contractului de asociere încheiat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova și Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova.

 • 28. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.125149 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și Stelea T. Mariana, medic titular al Cabinetului Medical Individual dr. Stelea T. Mariana.

 • 29. Proiect de hotărâre privind încetarea folosinței gratuite asupra terenului situat în municipiul Craiova, str.Nicolaescu Plopșor, nr.12, de către municipiul Craiova și predarea către Mitropolia Olteniei-Arhiepiscopia Craiovei.

 • 30. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea prețului de pornire al negocierii vânzării apartamentului proprietate privată a municipiului Craiova, situat în str.I.D.Sârbu, nr.14, bl.13, ap.19.

 • 31. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare având ca obiect estimarea valorii vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe raza municipiului Craiova.

 • 32. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.345/2019 referitoare la aprobarea proiectului cu titlul ,,Proiect Integrat de Modernizare a Sistemului de Transport Public cu Autobuzul In Municipiul Craiova-MOTRIC-A”.

 • 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de încheiere a convențiilor individuale de facturare a serviciilor de furnizare apă potabilă și canalizare, la nivel de utilizator, în condominii din cadrul unei asociații de proprietari.

 • 34. Proiect de hotărâre privind atribuirea contractului de delegare prin concesionare a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Dolj”.

 • 35. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizare acces în parcul Nicolae Romanescu și amplasare statuie”

 • 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției municipiului Craiova la realizarea obiectivului de investiții „Reabilitare și consolidare corp central Colegiul Național Carol I și Opera Română Craiova”

 • 37. Întrebări și interpelări

Ordinea de zi a fost suplimentată cu :

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Craiova, pe anul 2019

Supun aprobării dvs. ordinea de zi care conține 37 de puncte, plus un punct peste ordinea de zi. Cine este pentru?Votat cu unanimitate de voturi.

Art.1.Se aprobă ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Craiova din data de 26.09.2019, prevăzută în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă suplimentarea ordinii de zi prevăzută la art.1, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În același timp, vă propun ca punctul 1 peste ordinea de zi să devină punctul 3, urmând să renumerotăm proiectele de pe ordinea de zi, începând cu punctul 3. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi.

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova, pe anul 2019

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pe anul 2019.

 • 3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Craiova, pe anul 2019

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2019.

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2019.

 • 6. Proiect de hotărâre privind alocarea de fonduri din bugetul local al municipiului Craiova, în vederea atribuirii premiului „Cetatea Băniei”, în cadrul Târgului Meșterilor Populari, ediția a XLII-a.

 • 7. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.487/2017 referitoare la aprobarea Programului social „Solidaritate”, destinat sprijinirii persoanelor singure/familiilor aflate în situații de risc social din municipiul Craiova, în vederea prevenirii și combaterii sărăciei și riscului de excluziune socială.

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor facilități fiscale și a procedurii de acordare a acestora.

 • 9. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 2019.

 • 10. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții ale Poliției Locale a Municipiului Craiova, pentru anul 2019.

 • 11. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.384/2018 referitoare la desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Craiova în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular cu personalitate juridică din municipiul Craiova.

 • 12. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe.

5

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unei locuințe pentru tineri, construită prin programe de investiții la nivel național, situată în municipiul Craiova, bd.Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.2, ap.10.

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unor locuințe sociale.

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1A, bl.T1, sc.3, ap.13.

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.1, ap.5.

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.2, ap.18.

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.3, ap.1.

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.4, ap.12.

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.4, ap.16.

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.5, ap.4.

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.2, ap.7.

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.2, ap.9.

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.3, ap.11.

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.5, ap.2.

 • 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.106/2019 referitoare la vânzarea locuinței pentru tineri construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bd. Oltenia nr. 1C, bl. T3, sc. 3, ap. 8.

 • 27.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere încheiat între S.C. PIETE ȘI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L. și S.C. ROBEST COM SRL.

 • 28. Proiect de hotarare privind prelungirea duratei contractului de asociere încheiat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova și Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova.

 • 29. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.125149 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și Stelea T. Mariana, medic titular al Cabinetului Medical Individual dr. Stelea T. Mariana.

 • 30. Proiect de hotărâre privind încetarea folosinței gratuite asupra terenului situat în municipiul Craiova, str.Nicolaescu Plopșor, nr.12, de către municipiul Craiova și predarea către Mitropolia Olteniei-Arhiepiscopia Craiovei.

 • 31. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea prețului de pornire al negocierii vânzării apartamentului proprietate privată a municipiului Craiova, situat în str.I.D.Sârbu, nr.14, bl.13, ap.19.

 • 32. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare având ca obiect estimarea valorii vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe raza municipiului Craiova.

 • 33. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.345/2019 referitoare la aprobarea proiectului cu titlul ,,Proiect Integrat de Modernizare a Sistemului de Transport Public cu Autobuzul In Municipiul Craiova-MOTRIC-A”.

 • 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de încheiere a convențiilor individuale de facturare a serviciilor de furnizare apă potabilă și canalizare, la nivel de utilizator, în condominii din cadrul unei asociații de proprietari.

 • 35. Proiect de hotărâre privind atribuirea contractului de delegare prin concesionare a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Dolj”.

 • 36. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizare acces în parcul Nicolae Romanescu și amplasare statuie”

 • 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției municipiului Craiova la realizarea obiectivului de investiții „Reabilitare și consolidare corp central Colegiul Național Carol I și Opera Română Craiova”

 • 38. Întrebări și interpelări

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova, pe anul 2019

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Proiectul de hotărâre are avize favorabile de la toate comisiile de specialitate. La prima comisie de servicii publice , s-a prezentat decât rectificarea, materialele au fost distribuite mai târziu.

Dl. Consilier Local Mănescu:

Primul punct se referă la rectificarea bugetului. Deci începând cu luna septembrie în fiecare an vin economiile care se fac la achiziții publice și la investiții. Aici ori când am prins în buget, am prins aceste achiziții și aceste investiții de dragul de a fi prinse, și nu s-a mai ocupat nimeni de realizarea lor, sau vorbim de incompetența celor care trebuiau să se ocupe de aceste achiziții și de aceste investiții și o să vedeți că până la sfârșitul anului o să tot avem economii făcute pentru faptul că anumite investiții nu s-au realizat și anumite achiziții s-a renunțat la ele. Eu cred că au fost făcute pentru a avea bani pentru alte activități care nu erau încă prevăzute în momentul în care s-a relizat bugetul. Eu atunci am făcut afirmația că bugetul este făcut puțin din pix și nu m-ați luat în considerare. Din această cauză, eu o să mă abțin la acest punct.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2019, după cum urmează:

 • a) total venituri-598.927,00 mii lei (439.928,00 mii lei-veniturile secțiunii de funcționare și 158.999,00 mii lei veniturile secțiunii de dezvoltare);

 • b) total cheltuieli-603.914,00 mii lei (439.928,00 mii lei-cheltuielile secțiunii de funcționare și 163.986,00 mii lei-cheltuielile secțiunii de dezvoltare).

Art.2. Se aprobă bugetul propriu de venituri și cheltuieli rectificat al municipiului Craiova, pe anul 2019, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă bugetele de cheltuieli rectificate ale unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Craiova, conform anexelor nr.2-27 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă bugetul de cheltuieli rectificat al Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din municipiul Craiova, conform anexei nr.28 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă bugetul de cheltuieli rectificat al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Craiova, conform anexei nr.29 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Se aprobă Programul anual de investiții 2019 rectificat, conform anexei nr.30 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.156/2019.

Art.8. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară, Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din municipiul Craiova și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 17 voturi pentru și 7 abțineri (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea, Mănescu).

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pe anul 2019. D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Proiectul de hotărâre are avize favorabile de la toate comisiile de specialitate.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1.Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pentru anul 2019, după cum urmează:

a) total venituri-12.738,00 mii lei (din care: veniturile secțiunii de funcționare-12.323,00 mii lei și veniturile secțiunii de dezvoltare-115,00 mii lei);

b) total cheltuieli-12.738,00 mii lei (din care: cheltuielile secțiunii de funcționare-12.323,00 mii lei și cheltuielile secțiunii de dezvoltare-115,00 mii lei),

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.164/2019.

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară și Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Craiova, pe anul 2019

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Proiectul de hotărâre are avize favorabile de la toate comisiile de specialitate.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Craiova, pentru anul 2019, după cum urmează:

 • 1. total venituri-127.870 mii lei (veniturile secțiunii de funcționare în sumă de 126.937 mii lei, veniturile secțiunii de dezvoltare în sumă de 933 mii lei);

 • 2. total cheltuieli-127.870 mii lei (cheltuielile secțiunii de funcționare în sumă de 126.937mii lei, cheltuielile secțiunii de dezvoltare în sumă de 933mii lei), conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.159/2019.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară și Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2019.

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Proiectul de hotărâre are avize favorabile de la toate comisiile de specialitate.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2019, după cum urmează:

 • a) total venituri - 965.392,00 mii lei;

 • b) total cheltuieli - 977.769,00 mii lei,

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.167/2019 .

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 18 voturi pentru și 6 abțineri (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea).

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2019.

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Proiectul de hotărâre are avize favorabile de la toate comisiile de specialitate. Se abțin d-nii consilieri Sirop și Cosman. Anunțarea abținerilor celor doi consilieri are în vedere calitatea dumnealor legata de proiect. Dl. Mănescu, dvs. la vot.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pentru anul 2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului municipiului Craiova, dna. Rezeanu Marinela, să voteze în Adunarea Generală a Asociaților S.C. Salubritate

Craiova S.R.L., rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pentru anul 2019.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.172/2019.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară, S.C. Salubritate Craiova S.R.L. și dna. Rezeanu Marinela vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 21 voturi pentru și 3 abțineri (Sirop, Cosman, Mănescu).

 • 6. Proiect de hotărâre privind alocarea de fonduri din bugetul local al municipiului Craiova, în vederea atribuirii premiului „Cetatea Băniei”, în cadrul Târgului Meșterilor Populari, ediția a XLII-a.

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Proiectul de hotărâre are avize favorabile de la toate comisiile de specialitate.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă alocarea din bugetul local al municipiului Craiova, pe anul 2019 a sumei de 1000 lei, în vederea atribuirii premiului „Cetatea Băniei”, în cadrul Târgului Meșterilor Populari, ediția a XLII-a, organizat în perioada 25-27 octombrie 2019, în municipiul Craiova.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară și Serviciul Imagine vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 7. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.487/2017 referitoare la aprobarea Programului social „Solidaritate”, destinat sprijinirii persoanelor singure/familiilor aflate în situații de risc social din municipiul Craiova, în vederea prevenirii și combaterii sărăciei și riscului de excluziune socială.

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Proiectul de hotărâre are avize favorabile de la toate comisiile de specialitate.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.487/2017, după cum urmează:

1. art. 2 lit. c) se modifică și va avea următorul conținut:

„pensionarii sistemului public de pensii, fără a se ține cont de vârstă și tip de pensie, dar ale căror drepturi obținute din pensie sau, după caz, din pensii și/sau sed ord. 26.09.2019                          10                                          FP 43-04, ver. 1

venituri nete cumulate, sunt cel mult egale cu 710 lei/lună”;

 • 2. pct.1 lit. c) din anexă se modifică și va avea următorul conținut:

„pensionarii sistemului public de pensii, fără a se ține cont de vârstă și tip de pensie, dar ale căror drepturi obținute din pensie sau, după caz, din pensii și/sau venituri nete cumulate, sunt cel mult egale cu 710 lei/lună”;

 • 3. pct.4.6 din anexa va avea următorul conținut:

„Tichetele sociale se acordă cu ocazia a două sărbători religioase creștine: Sărbătoarea Paștelui și Sărbătoarea Crăciunului, în limita sumelor aprobate în bugetul local al municipiului Craiova, cu această destinație.”;

 • 4. Anexa nr. 1 - cerere și Anexa nr. 2 - declarație pe propria răspundere la anexă se modifică, potrivit anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară și Direcția de Asistență Socială Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprob at , fiind votat cu 23 voturi pentru și 1 abținere (Diaconu).

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor facilități fiscale și a procedurii de acordare a acestora.

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Proiectul de hotărâre are avize favorabile de la toate comisiile de specialitate.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă acordarea unor facilități fiscale p entru obligațiile bugetare restante la 31.12.2018, mai mari sau mai mici de 1 milion lei, datorate bugetului local al municipiului Craiova, conform procedurii prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari și Direcția Impozite și Taxe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 9. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 2019.

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Proiectul de hotărâre are avize favorabile de la toate comisiile de specialitate.

Dl. Consilier Local Mănescu:

La acest punct aș vrea să vă rog să luați în considerare necesitatea reducerii personalului din cadrul primăriei. Eu cred că bugetul primăriei începe să fie sufocat de anvelopa salarială a personalului din cadrul primăriei și a instituțiilor din subordine. Pe viitor, vă rog să luați în considerare faptul că ar trebui să aveți o organigramă ceva mai suplă pentru un oraș cum este Craiova. Eu consider că este o organigramă foarte stufoasă. Vă mulțumesc.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă modificarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 2019, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.308/2019.

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Serviciul Resurse Umane vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 23 voturi pentru și 1 abținere (Mănescu).

 • 10. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții ale Poliției Locale a Municipiului Craiova, pentru anul 2019.

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Proiectul de hotărâre are avize favorabile de la toate comisiile de specialitate.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă modificarea organigramei și statului de funcții ale Poliției Locale a Municipiului Craiova, pentru anul 2019, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.262/2019.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane și Poliția Locală a Municipiului Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 11. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.384/2018 referitoare la desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Craiova în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular cu personalitate juridică din municipiul Craiova.

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Proiectul de hotărâre are avize favorabile de la toate comisiile de specialitate. Sunt propunerile formulate în comisii. Eu am să dau decât citire, cu rugămintea de a amâna rezultatul votului după ce se numără și se face rezultatul prin comisia de validare. Eu fost propuși pentru Grădinița „Joylight” - dl. Câplea, grădinița Micul Prinț - dl. Nicolicea, Grădinița cu program prelungit „Sfânta Tatiana” - dl. Mănescu Dumitru și pentru Scoala Gimnazială Particulară „ Ethos” rămâne dl. Profesor Otovescu. Acestea sunt propunerile. Voi da comisiei de validare buletinele spre înmânare și rezultatul, ne întoarcem la acest punct ulterior.

Dl. Președinte:

Să înțeleg că aceste propuneri au fost făcute în urma consultărilor liderilor de grup. Dacă sunt probleme, vă rog să îmi spuneți.

D-na Consilier Local Predescu:

Nu solicit prezentarea rezultatului votului, trebuie să lămurim modul în care votăm, de aceea am cerut cuvântul. Pe buletinul de vot este exprimarea votului cu Da sau Nu. Pe cale de consecință, dacă votul este favorabil, se încercuiește Da, dacă votul este nefavorabil, se încercuiește Nu. În acest mod se votează.

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Deci nu se iau în calcul cele pentru care nu se exprimă opțiunea potrivit codului. Cele pentru care nu optați nici da nici nu, nu se iau în calcul.

S-a supus la vot prin vot secret. După exercitarea votului și numărătoarea buletinelor de vot, s-a trecut la redactarea procesului-verbal de validare.

Dl. Președinte:

Dau cuvântul d-nei Predescu, pentru a prezenta rezultatele.

D-na Consilier Local Predescu:

Cu privire la punctul 11 din noua ordine de zi, desemnare reprezentanți ai Consiliului Local în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Craiova, votul a fost exprimat astfel: 3 membri CLM fiind lipsă, 3 buletine de vot au fost anulate. Pe 2 buletine de vot, votul nu a fost valabil exprimat și sunt nule. Sunt 22 de voturi valabil exprimate. Dintre cele 22 de voturi valabil exprimate s-au întrunit următoarele voturi. Câplea Doru - 22 voturi, Nicolicea Romulus Victor - 21 voturi, Mănescu Dumitru - 22 voturi, Otovescu Dumitru - 21 voturi. Toți cei patru consilieri, întrunind numărul de voturi, propunem validarea pentru domnii consilieri: Câplea Doru, Nicolicea Romulus Victor, Mănescu Dumitru, Otovescu Dumit ru . Semnează membrii comisiei de validare.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Craiova în consiliile de administrație ale următoarelor unități de învățământ preuniversitar particular cu personalitate juridică din municipiul Craiova, după cum urmează:

 • a) Grădinița „Joylihght” Craiova - Câplea Doru - consilier municipal;

 • b) Grădinița „Micul Prinț” Craiova - Nicolicea Romulus Victor - consilier municipal;

 • c) Grădinița cu program prelungit „Sfânta Tatiana” - Mănescu Dumitru -consilier municipal;

 • d) Școala Gimnazială Particulară „Ethos” Craiova - Otovescu Dumitru -consilier municipal.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător anexa nr.2 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.384/2018.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, Inspectoratul Școlar Județean Dolj, Grădinița „Joylihght” Craiova, Grădinița „Micul Prinț” Craiova, Grădinița cu program prelungit „Sfânta Tatiana” și Școala Gimnazială Particulară „Ethos” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 12.Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe.

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Proiectul de hotărâre are avize favorabile de la toate comisiile de specialitate.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă prelungirea, pentru o perioadă de 1 an, a duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, aflate în proprietatea privată a statului și administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să încheie actele adiționale care au ca obiect prelungirea duratei contractelor de închiriere a locuințelor prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari și Direcția Impozite și Taxe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 13.Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unei locuințe pentru tineri, construită prin programe de investiții la nivel național, situată în municipiul Craiova, bd.Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.2, ap.10.

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Proiectul de hotărâre are avize favorabile de la toate comisiile de specialitate.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuințe pentru tineri, situată în municipiul Craiova, bd.Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.2, ap.10, compusă dintr-o cameră și dependințe cu suprafață utilă de 38.71 mp., construită prin programe de investiții la nivel național, inițiate de Agenția Națională pentru Locuințe, către Roșca Robert Cătălin.

Art.2. Se stabilește chiria lunară pentru locuința prevăzută la art.1 în cuantum de 130.13 lei, din care suma reprezentând recuperarea investiției este în cuantum de 122.86 lei.

Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să încheie contractul de închiriere a locuinței identificate la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari, Direcția Impozite și Taxe și Roșca Robert Cătălin vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 14.Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unor locuințe sociale.

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Proiectul de hotărâre are avize favorabile de la toate comisiile de specialitate.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă modificarea fondului unic de locuințe sociale, destinat închirierii persoanelor și/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințe retrocedate în natură foștilor proprietari, prin completare cu locuințele prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, a cinci locuințe sociale, către persoanele prevăzute în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să încheie și să semneze contractele de închiriere a locuințelor identificate la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 15.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1A, bl.T1, sc.3, ap.13.

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Proiectul de hotărâre are avize favorabile de la toate comisiile de specialitate.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă vânzarea locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.lA, blocul T1, sc.3, ap.13, către Stancu Marius Cornel, în calitate de titular al contractului de închiriere nr. 11015/17.03.2003.

Art.2. Vânzarea locuinței identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la prețul final de vânzare de 144.300,19 lei, cu plata prețului în rate, pe o perioadă de 10 ani și cu un avans de 44.300,19 lei, reprezentând cel puțin 15% din suma cuvenită Agenției Naționale pentru Locuințe, 1% din prețul calculat al locuinței în beneficiul administratorului și valoarea reziduală la data vânzării, a centralei termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosință gratuită, pe toată durata existenței construcției, asupra cotei indivize de teren de 122/10000, respectiv suprafața indiviză de 20,75 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul.Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.3, ap.13, din terenul în suprafață de 1757 mp., din acte și 1699 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de locuințe, intabulat în Cartea funciară nr.210184 a localității Craiova.

Art.4. (1) În cazul în care cumpărătorul dorește să transmită dreptul de proprietate asupra locuinței prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, după termenul stabilit prin lege, prin orice modalitate (vânzare-cumpărare, donație, contract de întreținere, etc.), dreptul de folosință gratuită asupra cotei părți indivize din terenul aferent construcției se stinge, iar proprietarul va solicita obligatoriu, în prealabil, Consiliului Local al Municipiului Craiova, vânzarea-cumpărarea terenului aferent locuinței.

(2) Prețul de vânzare al terenului aferent locuinței, se stabilește prin expertiză tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat și aprobată ulterior de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Art.5. Se aprobă înscrierea în evidențele de carte funciară a interdicției de înstrăinare a locuinței dobandite în condițiile Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare, în favoarea municipiului Craiova, până la achiziționarea terenului aferent locuinței.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, contractul de vânzare-cumpărare pentru locuința prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari, Direcția Impozite și Taxe, Direcția Economico-Financiară, Direcția Patrimoniu și Stancu Marius Cornel vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 16.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.1, ap.5.

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Proiectul de hotărâre are avize favorabile de la toate comisiile de specialitate.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă vânzarea locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1B, blocul T2, sc.1, ap.5, către Manea Mioara Veronica, în calitate de titular al contractului de închiriere nr. 149879/17.12.2003.

Art.2. Vânzarea locuinței identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la prețul final de vânzare de 83.705,21 lei, cu plata prețului în rate, pe o perioadă de 20 de ani și cu un avans de 13.626,49 lei, reprezentând cel puțin 15% din suma cuvenită Agenției Naționale pentru Locuințe, 1% din prețul calculat al locuinței în beneficiul administratorului și valoarea reziduală la data vânzării, a centralei termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosință gratuită, pe toată durata existenței construcției, asupra cotei indivize de teren de 144/10000, respectiv suprafața indiviză de 21.08 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul.Oltenia, nr.1B, blocul T2, sc.1, ap.5, din terenul în suprafață de 1517 mp., din acte și 1467 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de locuințe, intabulat în Cartea funciară nr.210185 a localității Craiova.

Art.4. (1) În cazul în care cumpărătorul dorește să transmită dreptul de proprietate asupra locuinței prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, după termenul stabilit prin lege, prin orice modalitate (vânzare-cumpărare, donație, contract de întreținere, etc.), dreptul de folosință gratuită asupra cotei părți indivize din terenul aferent construcției se stinge, iar proprietarul va solicita obligatoriu, în prealabil, Consiliului Local al Municipiului Craiova, vânzarea-cumpărarea terenului aferent locuinței.

(2) Prețul de vânzare al terenului aferent locuinței, se stabilește prin expertiză tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat și aprobată ulterior de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Art.5. Se aprobă înscrierea în evidențele de carte funciară a interdicției de înstrăinare a locuinței dobandite în condițiile Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare, în favoarea municipiului Craiova, până la achiziționarea terenului aferent locuinței.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, contractul de vânzare-cumpărare pentru locuința prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari, Direcția Impozite și Taxe, Direcția Economico-Financiară, Direcția Patrimoniu și Manea Mioara Veronica vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 17.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.2, ap.18.

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Proiectul de hotărâre are avize favorabile de la toate comisiile de specialitate.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă vânzarea locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1B, blocul T2, sc.2, ap.18, către Luță Tudor Dorel, în calitate de titular al contractului de închiriere nr. 238993/29.12.2004.

Art.2. Vânzarea locuinței identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la prețul final de vânzare de 89.505,98 lei, cu plata prețului în rate, pe o perioadă de 15 ani și cu un avans de 14.614,24 lei, reprezentând cel puțin 15% din suma cuvenită Agenției Naționale pentru Locuințe, 1% din prețul calculat al locuinței în beneficiul administratorului și valoarea reziduală la data vânzării, a centralei termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosință gratuită, pe toată durata existenței construcției, asupra cotei indivize de teren de 114/10000, respectiv suprafața indiviză de 16.71 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul.Oltenia, nr.1B, blocul T2, sc.2, ap.18, din terenul în suprafață de 1517 mp., din acte și 1467 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de locuințe, intabulat în Cartea funciară nr.210185 a localității Craiova.

Art.4. (1) În cazul în care cumpărătorul dorește să transmită dreptul de proprietate asupra locuinței prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, după termenul stabilit prin lege, prin orice modalitate (vânzare-cumpărare, donație, contract de întreținere, etc.), dreptul de folosință gratuită asupra cotei părți indivize din terenul aferent construcției se stinge, iar proprietarul va solicita obligatoriu, în prealabil, Consiliului Local al Municipiului Craiova, vânzarea-cumpărarea terenului aferent locuinței.

(2) Prețul de vânzare al terenului aferent locuinței, se stabilește prin expertiză tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat și aprobată ulterior de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Art.5. Se aprobă înscrierea în evidențele de carte funciară a interdicției de înstrăinare a locuinței dobandite în condițiile Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare, în favoarea municipiului Craiova, până la achiziționarea terenului aferent locuinței.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, contractul de vânzare-cumpărare pentru locuința prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Lo cati v și Control Asociații de Proprietari, Direcția Impozite și Taxe, Direcția Economico-Financiară, Direcția Patrimoniu și Luță Tudor Dorel vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 18.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.3, ap.1.

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Proiectul de hotărâre are avize favorabile de la toate comisiile de specialitate.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă vânzarea locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1B, blocul T2, sc.3, ap.1, către Ungureanu Marius, în calitate de titular al contractului de închiriere nr. 238996/29.12.2004.

Art.2. Vânzarea locuinței identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la prețul final de vânzare de 77.518,78 lei, cu plata prețului în rate, pe o perioadă de 20 de ani și cu un avans de 12.634,47 lei, reprezentând cel puțin 15% din suma cuvenită Agenției Naționale pentru Locuințe, 1% din prețul calculat al locuinței în beneficiul administratorului și valoarea reziduală la data vânzării, a centralei termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosință gratuită, pe toată durata existenței construcției, asupra cotei indivize de teren de 99/10000, respectiv suprafața indiviză de 14.55 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul.Oltenia, nr.1B, blocul T2, sc.3, ap.1, din terenul în suprafață de 1517 mp., din acte și 1467 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de locuințe, intabulat în Cartea funciară nr.210185 a localității Craiova.

Art.4. (1) În cazul în care cumpărătorul dorește să transmită dreptul de proprietate asupra locuinței prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, după termenul stabilit prin lege, prin orice modalitate (vânzare-cumpărare, donație, contract de întreținere, etc.), dreptul de folosință gratuită asupra cotei părți indivize din terenul aferent construcției se stinge, iar proprietarul va solicita obligatoriu, în prealabil, Consiliului Local al Municipiului Craiova, vânzarea-cumpărarea terenului aferent locuinței.

(2) Prețul de vânzare al terenului aferent locuinței, se stabilește prin expertiză tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat și aprobată ulterior de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Art.5. Se aprobă înscrierea în evidențele de carte funciară a interdicției de înstrăinare a locuinței dobandite în condițiile Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare, în favoarea municipiului Craiova, până la achiziționarea terenului aferent locuinței.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, contractul de vânzare-cumpărare pentru locuința prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari, Direcția Impozite și Taxe, Direcția Economico-Financiară, Direcția Patrimoniu și Ungureanu Marius vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 19.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.4, ap.12.

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Proiectul de hotărâre are avize favorabile de la toate comisiile de specialitate.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă vânzarea locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1B, blocul T2, sc.4, ap.12, către Ilie Florentina Daniela, în calitate de titular al contractului de închiriere nr. 239020/29.12.2004.

Art.2. Vânzarea locuinței identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la prețul final de vânzare de 81.578,45 lei, cu plata prețului în rate, pe o perioadă de 5 ani și cu un avans de 13.279,66 lei, reprezentând cel puțin 15% din suma cuvenită Agenției Naționale pentru Locuințe, 1% din prețul calculat al locuinței în beneficiul administratorului și valoarea reziduală la data vânzării, a centralei termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosință gratuită, pe toată durata existenței construcției, asupra cotei indivize de teren de 102/10000, respectiv suprafața indiviză de 14.99 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul.Oltenia, nr.1B, blocul T2, sc.4, ap.12, din terenul în suprafață de 1517 mp., din acte și 1467 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de locuințe, intabulat în Cartea funciară nr.210185 a localității Craiova.

Art.4. (1) În cazul în care cumpărătorul dorește să transmită dreptul de proprietate asupra locuinței prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, după termenul stabilit prin lege, prin orice modalitate (vânzare-cumpărare, donație, contract de întreținere, etc.), dreptul de folosință gratuită asupra cotei părți indivize din terenul aferent construcției se stinge, iar proprietarul va solicita obligatoriu, în prealabil, Consiliului Local al Municipiului Craiova, vânzarea-cumpărarea terenului aferent locuinței.

(2) Prețul de vânzare al terenului aferent locuinței, se stabilește prin expertiză tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat și aprobată ulterior de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Art.5. Se aprobă înscrierea în evidențele de carte funciară a interdicției de înstrăinare a locuinței dobandite în condițiile Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare, în favoarea municipiului Craiova, până la achiziționarea terenului aferent locuinței.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, contractul de vânzare-cumpărare pentru locuința prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari, Direcția Impozite și Taxe, Direcția Economico-Financiară, Direcția Patrimoniu și Ilie Florentina Daniela vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 20.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.4, ap.16.

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Proiectul de hotărâre are avize favorabile de la toate comisiile de specialitate.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă vânzarea locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1B, blocul T2, sc.4, ap.16, către Dincă Daniel Nicu, în calitate de titular al contractului de închiriere nr. 239024/29.12.2004.

Art.2. Vânzarea locuinței identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la prețul final de vânzare de 127.493,21 lei, cu plata prețului în rate, pe o perioadă de 20 de ani și cu un avans de 20.746,36 lei, reprezentând cel puțin 15% din suma cuvenită Agenției Naționale pentru Locuințe, 1% din prețul calculat al locuinței în beneficiul administratorului și valoarea reziduală la data vânzării, a centralei termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosință gratuită, pe toată durata existenței construcției, asupra cotei indivize de teren de 165/10000, respectiv suprafața indiviză de 24.14 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul.Oltenia, nr.1B, blocul T2, sc.4, ap.16, din terenul în suprafață de 1517 mp., din acte și 1467 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de locuințe, intabulat în Cartea funciară nr.210185 a localității Craiova.

Art.4. (1) În cazul în care cumpărătorul dorește să transmită dreptul de proprietate asupra locuinței prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, după termenul stabilit prin lege, prin orice modalitate (vânzare-cumpărare, donație, contract de întreținere, etc.), dreptul de folosință gratuită asupra cotei părți indivize din terenul aferent construcției se stinge, iar proprietarul va solicita obligatoriu, în prealabil, Consiliului Local al Municipiului Craiova, vânzarea-cumpărarea terenului aferent locuinței.

(2) Prețul de vânzare al terenului aferent locuinței, se stabilește prin expertiză tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat și aprobată ulterior de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Art.5. Se aprobă înscrierea în evidențele de carte funciară a interdicției de înstrăinare a locuinței dobandite în condițiile Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare, în favoarea municipiului Craiova, până la achiziționarea terenului aferent locuinței.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, contractul de vânzare-cumpărare pentru locuința prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari, Direcția Impozite și Taxe, Direcția Economico-Financiară, Direcția Patrimoniu și Dinca Daniel Nicu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 21.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.5, ap.4.

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Proiectul de hotărâre are avize favorabile de la toate comisiile de specialitate. Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă vânzarea locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1B, blocul T2, sc.5, ap.4, către Radu Florentina Cristina, în calitate de titular al contractului de închiriere nr. 239032/29.12.2004.

Art.2. Vânzarea locuinței identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face cu plata integrală a prețului final de vânzare de 80.194,24 lei, avându-se în vedere valoarea de vânzare cuvenită Agenției Naționale pentru Locuințe, 1% din prețul calculat al locuinței în beneficiul administratorului și valoarea reziduală la data vânzării, a centralei termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosință gratuită, pe toată durata existenței construcției, asupra cotei indivize de teren de 135/10000, respectiv suprafața indiviză de 19.87 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul.Oltenia, nr.1B, blocul T2, sc.5, ap.4, din terenul în suprafață de 1517 mp., din acte și 1467 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de locuințe, intabulat în Cartea funciară nr.210185 a localității Craiova.

Art.4. (1) În cazul în care cumpărătorul dorește să transmită dreptul de proprietate asupra locuinței prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, după termenul stabilit prin lege, prin orice modalitate (vânzare-cumpărare, donație, contract de întreținere, etc.), dreptul de folosință gratuită asupra cotei părți indivize din terenul aferent construcției se stinge, iar proprietarul va solicita obligatoriu, în prealabil, Consiliului Local al Municipiului Craiova, vânzarea-cumpărarea terenului aferent locuinței.

(2) Prețul de vânzare al terenului aferent locuinței, se stabilește prin expertiză tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat și aprobată ulterior de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Art.5. Se aprobă înscrierea în evidențele de carte funciară a interdicției de înstrăinare a locuinței dobandite în condițiile Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare, în favoarea municipiului Craiova, până la achiziționarea terenului aferent locuinței.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, contractul de vânzare-cumpărare pentru locuința prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari, Direcția Impozite și Taxe, Direcția Economico-Financiară, Direcția Patrimoniu și Radu Florentina Cristina vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 22.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.2, ap.7.

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Proiectul de hotărâre are avize favorabile de la toate comisiile de specialitate.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă vânzarea locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1C, blocul T3, sc.2, ap.7, către Calițoiu Cătălin, în calitate de titular al contractului de închiriere nr. 239058/29.12.2004.

Art.2. Vânzarea locuinței identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la prețul final de vânzare de 82.590,66 lei, cu plata prețului în rate, pe o perioadă de 10 ani și cu un avans de 13.527,83 lei, reprezentând cel puțin 15% din suma cuvenită Agenției Naționale pentru Locuințe, 1% din prețul calculat al locuinței în beneficiul administratorului și valoarea reziduală la data vânzării, a centralei termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosință gratuită, pe toată durata existenței construcției, asupra cotei indivize de teren de 103/10000, respectiv suprafața indiviză de 15.17 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul.Oltenia, nr.1C, blocul T3, sc.2, ap.7, din terenul în suprafață de 1518 mp., din acte și 1468 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de locuințe, intabulat în Cartea funciară nr.210186 a localității Craiova.

Art.4. (1) În cazul în care cumpărătorul dorește să transmită dreptul de proprietate asupra locuinței prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, după termenul stabilit prin lege, prin orice modalitate (vânzare-cumpărare, donație, contract de întreținere, etc.), dreptul de folosință gratuită asupra cotei părți indivize din terenul aferent construcției se stinge, iar proprietarul va solicita obligatoriu, în prealabil, Consiliului Local al Municipiului Craiova, vânzarea-cumpărarea terenului aferent locuinței.

(2) Prețul de vânzare al terenului aferent locuinței, se stabilește prin expertiză tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat și aprobată ulterior de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Art.5. Se aprobă înscrierea în evidențele de carte funciară a interdicției de înstrăinare a locuinței dobandite în condițiile Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare, în favoarea municipiului Craiova, până la achiziționarea terenului aferent locuinței.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, contractul de vânzare-cumpărare pentru locuința prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari, Direcția Impozite și Taxe, Direcția Economico-Financiară, Direcția Patrimoniu și Calițoiu Cătălin vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 23.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.2, ap.9.

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Proiectul de hotărâre are avize favorabile de la toate comisiile de specialitate.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă vânzarea locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1C, blocul T3, sc.2, ap.9, către Roșu Cristian, în calitate de titular al contractului de închiriere nr. 239060/29.12.2004.

Art.2. Vânzarea locuinței identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la prețul final de vânzare de 91.041,68 lei, cu plata prețului în rate, pe o perioadă de 25 de ani și cu un avans de 14.911,15 lei, reprezentând cel puțin 15% din suma cuvenită Agenției Naționale pentru Locuințe, 1% din prețul calculat al locuinței în beneficiul administratorului și valoarea reziduală la data vânzării, a centralei termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosință gratuită, pe toată durata existenței construcției, asupra cotei indivize de teren de 114/10000, respectiv suprafața indiviză de 16.79 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul.Oltenia, nr.1C, blocul T3, sc.2, ap.9, din terenul în suprafață de 1518 mp., din acte și 1468 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de locuințe, intabulat în Cartea funciară nr.210186 a localității Craiova.

Art.4. (1) În cazul în care cumpărătorul dorește să transmită dreptul de proprietate asupra locuinței prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, după termenul stabilit prin lege, prin orice modalitate (vânzare-cumpărare, donație, contract de întreținere, etc.), dreptul de folosință gratuită asupra cotei părți indivize din terenul aferent construcției se stinge, iar proprietarul va solicita obligatoriu, în prealabil, Consiliului Local al Municipiului Craiova, vânzarea-cumpărarea terenului aferent locuinței.

(2) Prețul de vânzare al terenului aferent locuinței, se stabilește prin expertiză tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat și aprobată ulterior de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Art.5. Se aprobă înscrierea în evidențele de carte funciară a interdicției de înstrăinare a locuinței dobandite în condițiile Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare, în favoarea municipiului Craiova, până la achiziționarea terenului aferent locuinței.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, contractul de vânzare-cumpărare pentru locuința prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari, Direcția Impozite și Taxe, Direcția Economico-Financiară, Direcția Patrimoniu și Roșu Cristian vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 24.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.3, ap.11.

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Proiectul de hotărâre are avize favorabile de la toate comisiile de specialitate.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă vânzarea locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1C, blocul T3, sc.3, ap.11, către Neacșa Viorel, în calitate de titular al contractului de închiriere nr. 239082/29.12.2004.

Art.2. Vânzarea locuinței identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la prețul final de vânzare de 124.667,43 lei, cu plata prețului în rate, pe o perioadă de 15 ani și cu un avans de 21.500,00 lei, reprezentând cel puțin 15% din suma cuvenită Agenției Naționale pentru Locuințe, 1% din prețul calculat al locuinței în beneficiul administratorului și valoarea reziduală la data vânzării, a centralei termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosință gratuită, pe toată durata existenței construcției, asupra cotei indivize de teren de 159/10000, respectiv suprafața indiviză de 23.34 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul.Oltenia, nr.1C, blocul T3, sc.3, ap.11, din terenul în suprafață de 1518 mp., din acte și 1468 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de locuințe, intabulat în Cartea funciară nr.210186 a localității Craiova.

Art.4. (1) În cazul în care cumpărătorul dorește să transmită dreptul de proprietate asupra locuinței prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, după termenul stabilit prin lege, prin orice modalitate (vânzare-cumpărare, donație, contract de întreținere, etc.), dreptul de folosință gratuită asupra cotei părți indivize din terenul aferent construcției se stinge, iar proprietarul va solicita obligatoriu, în prealabil, Consiliului Local al Municipiului Craiova, vânzarea-cumpărarea terenului aferent locuinței.

(2) Prețul de vânzare al terenului aferent locuinței, se stabilește prin expertiză tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat și aprobată ulterior de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Art.5. Se aprobă înscrierea în evidențele de carte funciară a interdicției de înstrăinare a locuinței dobandite în condițiile Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare, în favoarea municipiului Craiova, până la achiziționarea terenului aferent locuinței.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, contractul de vânzare-cumpărare pentru locuința prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari, Direcția Impozite și Taxe, Direcția Economico-Financiară, Direcția Patrimoniu și Neacșa Viorel vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 25.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.5, ap.2.

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Proiectul de hotărâre are avize favorabile de la toate comisiile de specialitate.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă vânzarea locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1C, blocul T3, sc.5, ap.2, către Molea Claudia Mirela, în calitate de titular al contractului de închiriere nr. 239106/29.12.2004.

Art.2. Vânzarea locuinței identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face cu plata integrală a prețului final de vânzare de 84.353,50 lei, avându-se în vedere valoarea de vânzare cuvenită Agenției Naționale pentru Locuințe, 1% din prețul calculat al locuinței în beneficiul administratorului și valoarea reziduală la data vânzării, a centralei termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosință gratuită, pe toată durata existenței construcției, asupra cotei indivize de teren de 142/10000, respectiv suprafața indiviză de 20.86 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul.Oltenia, nr.1C, blocul T3, sc.5, ap.2, din terenul în suprafață de 1518 mp., din acte și 1468 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de locuințe, intabulat în Cartea funciară nr.210186 a localității Craiova.

Art.4. (1) În cazul în care cumpărătorul dorește să transmită dreptul de proprietate asupra locuinței prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, după termenul stabilit prin lege, prin orice modalitate (vânzare-cumpărare, donație, contract de întreținere, etc.), dreptul de folosință gratuită asupra cotei părți indivize din terenul aferent construcției se stinge, iar proprietarul va solicita obligatoriu, în prealabil, Consiliului Local al Municipiului Craiova, vânzarea-cumpărarea terenului aferent locuinței.

(2) Prețul de vânzare al terenului aferent locuinței, se stabilește prin expertiză tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat și aprobată ulterior de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Art.5. Se aprobă înscrierea în evidențele de carte funciară a interdicției de înstrăinare a locuinței dobandite în condițiile Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare, în favoarea municipiului Craiova, până la achiziționarea terenului aferent locuinței.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, contractul de vânzare-cumpărare pentru locuința prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Lo cati v și Control Asociații de Proprietari, Direcția Impozite și Taxe, Direcția Economico-Financiară, Direcția Patrimoniu și Molea Claudia Mirela vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 26.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.106/2019 referitoare la vânzarea locuinței pentru tineri construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bd. Oltenia nr. 1C, bl. T3, sc. 3, ap. 8.

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Proiectul de hotărâre are avize favorabile de la toate comisiile de specialitate.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.106/2019, care va avea următorul conținut:

Vânzarea locuinței identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la prețul final de vânzare de 104.694,47 lei, cu plata prețului în rate, pe o perioadă de 20 de ani și cu un avans de 17.298,36 lei, reprezentând cel puțin 15% din suma cuvenită Agenției Naționale pentru Locuințe, 1% din prețul calculat al locuinței în beneficiul administratorului și valoarea reziduală la data vânzării, a centralei termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre”.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari, Direcția Impozite și Taxe, Direcția Economico-Financiară, Direcția Patrimoniu și Butaru Adina Laura vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 27.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere încheiat între S.C. PIETE ȘI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L. și

S.C. ROBEST COM SRL.

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Proiectul de hotărâre are avize favorabile de la toate comisiile de specialitate.

Dl. Consilier Local Vasile:

Îmi permit să vă corectez totuși. Nu cred că are aviz de la comisia de urbanism. D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

S-a ținut comisia juridică astăzi de dimineață. Comisia de urbanism nu a dat avizul de fond întrucât nu a întrunit cvorumul datorită prezenței consilierilor. Asta nu înseamnă că are aviz negativ.

Dl. Consilier Local Vasile:

În acest proiect de hotărâre, ni se propune să acceptăm prelungirea unui contract de închiriere. Putem să facem ascest lucru sau putem să nu facem acest lucru. Avem două aspecte de analizat, atât de oportunitate, cât și de legalitate. Dacă mă întrebați pe mine, nu este oportun să prelungim toate aceste contracte de închiriere a domeniului public, pentru că noi le închiriem pe o perioadă de x ani cu posibilitate de prelungire încă jumătate din termen. Dacă le-am scoate la licitație din nou, sunt ferm convins că Primăria Craiova ar avea de câștigat. La licitație poate participa inclusiv agentul economic, cel care a stat în spațiu pe perioada contractului. După părerea mea, nu este oportun să prelungim aceste contracte, ci să scoatem la licitație pentru că termenul a expirat. Înțeleg că au dreptul, dar rămâne la latitudinea noastră. Sunt foarte multe aceste contracte și putem genera foarte mulți bani pentru craioveni, sau poate chiar putem crea prejudiciu, dacă nu facem acest lucru. În ceea ce privește legalitatea, eu știu că se poate prelungi cu jumătate din termen dacă respectivul chiriaș și-a îndeplinit obligațiile contractuale. Și vă întreb: și-a îndeplinit obligațiile contractuale prevăzute la art. 10 alin. f din contractul de închiriere? Cel care spune că este obligat să aducă la starea inițială până pe 17.09., noi suntem puțin peste 17.09. Că dacă nu și-a îndeplinit obligațiile legale, nu putem să votăm pentru sau putem să votăm în ilegalitate. Deci și-a îndeplinit obligațiile de la art. 10 alin. f? A readus la starea inițială terenul?

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Având în vedere că ați pronunțat cuvântul ilegalitate, nu este vorba de o condiție de legalitate pentru că omul, petentul, are dreptul să ceară, în calitatea sa de chiriaș, prelungirea duratei contractului înainte de expirarea acestui termen. Ca atare, când încetează, repune în situația anterioară. În măsura în care el are dreptul să ceară, potrivit contractului, prelungirea sa, s-a adresat înainte de împlinirea termenului, chiar dacă la noi a intrat în ședința de consiliu abia la această dată, dreptul său fiind acela de a solicita prelungirea. Nu suntem în situația cu jumătate din perioadă, unde este numai la cabinete medicale, aici are dreptul să ceară prelungirea. Ca atare, nu avea nicio obligație legală să predea amplasamentul în starea inițială, dacă a cerut anterior prelungirea. În măsura în care autoritatea locală depășește termenul, responsabilitatea este a noastră dacă nu am promovat în termen legal, ca atare, are dreptul să ceară prelungirea. Nu se prelungește, va fi obligat să execute obligațiile de la art. 10.

Mai am o completare de făcut. Comisia de urbanism nu avea de dat aviz de fond la acest proiect. Dl. Președinte, însă, citește toate proiectele. Deci avizul dvs. nu era de legalitate.

Dl. Consilier Local Vasile:

Să înțeleg că nu era obligat să respecte art. 10 alin. f cu aducerea la starea inițială până pe data de 17.09. când expira contractul?

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Va fi obligat în măsura în care cererea sa nu va fi soluționată favorabil.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă prelungirea, pe o perioadă de patru ani, a duratei contractului de închiriere nr.15355/17.09.2015 încheiat între S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. și S.C.ROBEST COM S.R.L., având ca obiect terenul în suprafață de 7,54 mp, situat în Piața Centrală, poziția 87.

Art.2. Se împuternicește administratorul S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., să semneze actul adițional de modificare a contractului de închiriere prevăzut la art.1.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. și S.C.ROBEST COM S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 18 voturi pentru și 6 voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea).

 • 28.Proiect de hotarare privind prelungirea duratei contractului de asociere încheiat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova și Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova.

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Proiectul de hotărâre are avize favorabile de la toate comisiile de specialitate.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă prelungirea duratei contractului de asociere nr.42/2013 încheiat între municipiul Craiova, prin Consiliului Local al Municipiului Craiova și Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, în vederea administrării în comun a Centrului Multifuncțional Craiova, până la data de 31.10.2021.

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adițional la contractul de asociere prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.594/2013.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 29. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.125149 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și Stelea T. Mariana, medic titular al Cabinetului Medical Individual dr. Stelea T. Mariana.

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Proiectul de hotărâre are avize favorabile de la toate comisiile de specialitate.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1.Se aprobă prelungirea duratei contractului de concesiune nr.125149/28.01.2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și Stelea T. Mariana, medic titular al Cabinetului Medical Individual dr. Stelea T. Mariana, având ca obiect exploatarea spațiului cu destinația de cabinet medical, în suprafață de 24,15 mp., situat în municipiul Craiova, str. Calea București, bl.N1b, ap.2, pentru o perioadă de 7 ani, 4 luni și 15 zile, începând de la data 03.10.2019, până la data 17.02.2026.

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adițional de modificare a contractului de concesiune nr.125149/2005.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.238/2004 și nr.85/2006.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și Stelea T. Mariana vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 23 voturi pentru și 1 abținere (Vasile).

 • 30. Proiect de hotărâre privind încetarea folosinței gratuite asupra terenului situat în municipiul Craiova, str.Nicolaescu Plopșor, nr.12, de către municipiul Craiova și predarea către Mitropolia Olteniei-Arhiepiscopia Craiovei.

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Proiectul de hotărâre are avize favorabile de la toate comisiile de specialitate.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1.Se aprobă încetarea folosinței gratuite de către Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, asupra terenului în suprafață de 1087 mp., situat în str. Nicolaescu Plopșor, nr.12, identificat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Predarea-primirea, către Mitropolia Craiova- Arhiepiscopia Craiovei, a terenului identificat la art.1, se face în termen de cel mult 30 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri.

Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adițional la contractul de folosință gratuită a bunului identificat la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, își încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.194/2014.

Art.5.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și Mitropolia Olteniei-Arhiepiscopia Craiovei vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 31.Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea prețului de pornire al negocierii vânzării apartamentului proprietate privată a municipiului Craiova, situat în str.I.D.Sârbu, nr.14, bl.13, ap.19.

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Proiectul de hotărâre are avize favorabile de la toate comisiile de specialitate.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. (1) Se aprobă însușirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea prețului de pornire al negocierii apartamentului cu două camere și dependințe, proprietate privată a municipiului Craiova, situat în str.I.D.Sârbu, nr.14, bl.13, ap.19, în cuantum de 93.030 lei, respectiv 19.680 euro, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Valorile prevăzute la alin.1 din prezenta hotărâre nu includ TVA.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Patrimoniu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 32.Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare având ca obiect estimarea valorii vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe raza municipiului Craiova.

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Proiectul de hotărâre are avize favorabile de la toate comisiile de specialitate.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă însușirea raportului de evaluare, prevăzut în anexa nr.1 face parte integrantă din prezenta hotărâre, având ca obiect estimarea valorii vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe raza municipiului Craiova, identificate în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Patrimoniu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 33.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.345/2019 referitoare la aprobarea proiectului cu titlul „Proiect Integrat de Modernizare a Sistemului de Transport Public cu Autobuzul In Municipiul Craiova-MOTRIC-A”.

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Proiectul de hotărâre are avize favorabile de la toate comisiile de specialitate.

Dl. Consilier Local Mănescu:

Aici de fapt, vreau să-i cer d-lui primar să ne dea mai multe explicații. Înțeleg că în proiectul privind modernizarea aceasta, trecem de la 2% care ne propusesem noi să fie contribuția municipiului Craiova, și urmează din bugetul local contribuția să crească cu 75%. Am înțeles că numai 25% din suma alocată prin proiect reușim să obținem. Acum eu vreau să vă întreb cum v-ați propus ca această sumă de 75% că bănuiesc că se va încerca să se obțină și din alte fonduri, nu numai din bugetul local, că dacă rămânem să achităm suma din bugetul local îl vom cocoșa anul viitor de nu ne mai vedem în anii următori. Deci probabil că aveți de gând să mai accesați și alte forme de finanțare pentru acest proiect. Aș vrea să-mi explicați puțin. Vă mulțumesc!

Dl. Consilier Local Florescu:

Într-adevăr, trecem de la o cofinanțare de 2% la o sumă totală cu care Primăria Craiova va participa de aproximativ 50 milioane de lei, adică 75% din suma totală. Având în vedere situația transportului public de persoane din Craiova la acest moment, eu consider că indiferent care va fi această sumă, chiar dacă crește atât de mult, este necesar, este justificat să angajăm acești bani din bugetul local pentru a rezolva o problemă atât de importantă. Personal, mă voi abține din motive personale, dar, în principiu, sunt de acord cu acest lucru.

Dl. Primar Mihail Genoiu:

O să vă explic în câteva cuvinte, chiar dacă este puțin cam tehnică explicația, dacă este nevoie de explicații suplimentare, vă rog să mi le cereți. Datorită sumelor mari care au fost alocate tramvaielor, p entru că acest ghid al solicitantului pe axa 4.1 a prevăzut complementaritate de proiecte în sensul că în momentul în care soliciți tramvaie, trebuie să pui la punct toată infrastructura p entru nivelul tamvaielor respective. Deci n-am putut depune un proiect că așa a fost conceput ghidul de achiziție tramvaie fără să faci dovada că am depus un proiect și de reabilitare a depoului de tramvaie în concordanță cu nivelul tramvaielor pe care le-am luat și cu reabilitarea căilor de rulare care au rămas în afara proiectelor europene de pe axele anterioare, Henry Ford și bvd. Titulescu. Sumele alocate tramvaielor au fost foarte mari în așa fel încât suma alocată municipiului Craiova noi am cheltuit-o. Din suma alocată municipiului Craiova, au mai rămas 25% din banii alocați proiectului pe care îl discutăm acum. Restul sunt proiecte în afara sutei. Deci noi am depus în afară de acest proiect, mai urmează încă un proiect de 92 de milioane, cel cu 30 de tramvaie, amândouă fiind în afara sutei. Deci 75% din ăsta plus 100% al doilea proiect. Ideea este în ferlul următor, ca aceste proiecte care sunt în afara sutei, vor fi finanțate în continuare, așa cum am avut și pe axa anterioară când am avut grad de absorbție de 150% din economiile de la celelalte localități, de la celelalte proiecte. De unde provin economiile? Provin de la proiecte depuse de alte localități care devin neeligibile din diverse motive, surse care vin de la proiecte licitate de alte localități, inclusiv de noi, care aduc economii și corecții făcute de Curtea de Conturi a proiectelro europene pe diverse proiecte realizate. Toate aceste economii se relocă la un moment dat la proiecte care sunt deja depuse și aprobate cum sunt și ale noastre. De când s-a făcut ordinea de zi, și până la ora aceasta, la municipiul Slatina a fost respins un proiect de 24 de milioane, la municipiul Severin a fost respins un proiect de 3 milioane. Municipiul Severin și-a asumat solicitarea de a păstra cele 3 milioane pentru alte proiecte, dar lucru care va fi hotărât în ședința POR din 14.10.2019, deci este posibil ca POR să nu accepte acest lucru. Municipiul Slatina și-a propus să păstreze ssuma de 15 milioane la fel sub rezerva că este posibil ca POR să nu le accepte. Suma de 9 milioane de la municipiul Slatina, în urma discuțiilor pe care le-am avut cu primarul Slatinei, a fost relocată spre Craiova. Deci deja o sumă față de ce este pe ordinea de zi s-a recuperat. Posibil și celelalte 15 milioane, dacă POR nu este de acord să și le distribuie ei între axe să ajungă la noi. La fel și cele de la Mehedinți, la fel ca alte sume în continuare. Există o resursă foarte mare care poate să prindă și cel de-al doilea proiect, cel cu cele 30 de autobuze electrice pe rezerve de la POIM, POIM-urile de apă deci tot ce au fost proiecte pe apă cum este și Compania de Apă, dar la nivelul întregii țări, au fost întârziate, nu din vina operatorilor, ci din vina celor care au evaluat proiectele și banii nu s-au cheltuit pe 2019, posibil să fie realocați axelor din POR. Deci este posibil ca la sfârșitul anului, începutul anului viitor, să vină banii de la POIM. Deci important este să urmărim, important este să fim cu ochii pe toate aceste transformări, important este că am depus proiecte fo arte bune și nu a fost respins nici unul, important este că avem proiecte eligibile și mai există o rezervă: aceste sume pe care le dăm de la bugetul local, este o condiție schimbată în discuțiile pe care le-am avut, orașul Craiova nu se îndatorează cu suplimentar pentru autobuzele electrice pentru că și în situația în care nu apar aceste economii în continuare, există posibilitatea pe care am stabilit-o și este solicitarea pe care am făcut-o eu la vizita pe care a avut-o dl. Rasmusen la Craiova, reprezentantul Comisiei Europene pentru România de a reloca fondurile pentru proiectele următoare pe axa 2021 - 2027. Deci este pentru prima dată când proiectele care nu au prins finanțare pe axa în derulare, se vor finanța pe axele următoare. Deci obligatoriu acești bani îi vom lua, precum la parc. Obligatoriu celălalt proiect cu 30 de autobuze, dacă nu va prinde fonduri acum, va fi prins și va fi finanțat pe axa următoare. Așa s-au schimbat metodologiile de la Comisia Europeană în urma solicitărilor noastre. Deci n-am vrut să vă plictisesc, dar vreau să vă fac să înțelegeți că aceste proiecte rămân în continuare în Craiova pentru totdeauna și pentrtu toată lumea, va trebui să le deruleze în continuare și este obligat să aducă aceste autobuze și aceste tramvaie în Craiova pentru că ele sunt un făgaș în care nu se mai pot întoarce. Și am mai vrut să vă explic un lucru, că în spatele lor este foarte foarte multă muncă și nu există săptămână de la Dumnezeu în care să nu fiu la București și să-mi iau toate informațiile despre tot ce se schimbă și tot ce apare nou ca să nu pierdem niciun euro. Vă mulțumesc!

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1.Se aprobă modificarea art.3 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.345/2019, care va avea următorul conținut:

„Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Craiova, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, dar și contribuția din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 49.675.394,98 lei, însumând contribuția proprie de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 1.316.442,51 lei, precum și suma de 48.358.952,47 lei ce reprezintă diferența dintre valoarea nerambursabilă solicitată și valoarea alocată Municipiului Craiova.”

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Elaborare și Implementare Proiecte și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 23 voturi pentru și 1 abținere (Florescu).

 • 34.Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de încheiere a convențiilor individuale de facturare a serviciilor de furnizare apă potabilă și canalizare, la nivel de utilizator, în condominii din cadrul unei asociații de proprietari.

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Proiectul de hotărâre are avize favorabile de la toate comisiile de specialitate.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă Metodologia de încheiere a convențiilor individuale de facturare a serviciilor de furnizare apă potabilă și canalizare, la nivel de utilizator, în condominii din cadrul unei asociații de proprietari, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul

Administrație Publică Locală, Direcția Servicii Publice, Compania de Apă „Oltenia” S.A. și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia vor aduce la ~~                                     5                      5

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 35.Proiect de hotărâre privind atribuirea contractului de delegare prin concesionare a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Dolj”.

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Proiectul de hotărâre are avize favorabile de la toate comisiile de specialitate. Se abține dl. Sirop.

Dl. Consilier Local Sirop:

Într-adevăr, mă abțin la tot ce este legat de Salubritate, dar dacă tot avem discuția pe acest subiect, aș vrea să întreb, pentru că nu s-a mai discutat subiectul, vă întreb cu toată bunăvoința și sunt convins că este un subiect de interes public major. Care este stadiul? Nu vrem să aflăm numai din presă, referitor la platformele îngropate, am aflat că este un număr destul de mic de autorizații de construire eliberate, deci care este stadiul implementării acestui proiect, care sunt riscurile să fim nevoiți să suportăm noi cofinanțarea de la acest proiect european pentru că știu că este foarte foarte întârziat, care este soarta oamenilor care lucrează la Salubritate, când se va face preluarea de către firma privată, ș.a.m.d. Aș vrea să mai fim puși la curent cu stadiul acestui proiect. Vă mulțumesc!

Dl. Primar Mihail Genoiu:

În primul rând vreau să precizez că proiectul este derulat de ADI Apă și de Consiliul Județean. Noi ceea ce facem astăzi, aprobăm modificările pe care le-au solcitat cei de la ADI Salubritate legat de caietul de sarcini vis a vis de spațiile de sortare. Au avut niște licitații, nu s-a prezentat nimeni, sau au fost anulate, nu știu nici eu prea multe amănunte, și se reia procedura și trebuie să le dăm avizul pe acest lucru.

Vis a vis de containere îngropate, ce ne doare pe noi, cele 430 sau 470 de poziții au fost eliberate de către noi și vreau să vă spun că sunt zeci de avize la fiecare astfel de container, la fiecare astfel de platformă, deoarece sunt foarte multe rețele în zonele respective au fost eliberate, poate este urbanismul aici să-mi spuneți numărul exact, cred că sunt peste 80 de autorizații deja eliberate în acest moment care duc la începerea lucrărilor de montare a containerelor. În rest, operatorul pe care Consiliul Județean l-a desemnat prin ADI Salubritate pentru colectarea deșeurilor, operează în județ, iar în Craiova va opera când toate cele 430 și ceva de containere vor fi montate.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă modalitatea de gestiune sub forma gestiunii delegate a următoarelor activități ale serviciului de salubrizare în Județul Dolj:

 • a. operarea și administrarea stațiilor de transfer Băilești, Calafat, Filiași, Dobrești, transportul deșeurilor reziduale la depozitul Craiova- Mofleni, transportul deșeurilor reciclabile și biodegradabile către stația de sortare și compostare de la Craiova-Mofleni, respectiv stația de compostare Calafat;

 • b.  operarea și administrarea stației de sortare Craiova-Mofleni, valorificarea materialelor reciclabile și transportul refuzului către depozitul conform de la Craiova-Mofleni;

 • c.  operarea și administrarea stațiilor de compostare Calafat și Craiova-Mofleni, valorificarea compostului și transportul refuzului către depozitul conform de la Craiova-Mofleni;

Art.2. Se aprobă procedura de atribuire prin licitație publică deschisă a contractului ”Delegare prin concesionare a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Dolj ”.

Art.3. Se aprobă ”Studiul de oportunitate/fundamentare pentru delegarea operării instalațiilor de gestiune a deșeurilor în județul Dolj”, prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă Documentația de atribuire pentru delegarea, prin concesionare, a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale, realizate în cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Dolj, în forma prevăzută în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, care cuprinde următoarele secțiuni:

 • - Secțiunea I - Instrucțiuni către ofertanți/candidați ( cuprinzând criteriile de selecție pentru activitățile serviciului delegat)

 • - Secțiunea II - Caiet de Sarcini

 • - Secțiunea III - Formulare

 • - Secțiunea IV - Proiect contract de concesiune.

Art.5. Se aprobă mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ, pentru:

 • a) publicarea anunțului de concesiune aferent procedurii de atribuire a contractului privind delegarea prin concesionare a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Dolj;

 • b) publicarea documentației de atribuire (inclusiv Studiul de oportunitate) pentru delegarea prin concesionare a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Dolj;

 • c) derularea procedurii de achiziție publică aferentă atribuirii contractului privind delegarea prin concesionare a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Dolj (elaborarea modificărilor și răspunsurilor la clarificările înaintate de operatorii economici interesați, efectuarea modificărilor necesare în documentația e atribuire a achiziției și a documentelor adiacente solicitate de ANAP/alte instituții cu atribuții în acest sens, după caz, evaluarea ofertelor, întocmirea dosarului achiziției publice, elaborarea rapoartelor și a oricăror documente din cadrul procedurii de achiziție necesare derulării și finalizării procedurii de achiziție).

Art.6. Se mandatează doamna Delia Ciucă, director executiv în cadrul Direcției ~                                                                                                          5

Servicii Publice, ca în numele și pentru municipiul Craiova, să aprobe și să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECODOLJ:

 • a) modalitatea de gestiune sub forma gestiunii delegate a activităților serviciului de salubrizare prevăzută la art.1;

 • b) procedura de atribuire prin licitație publică deschisă a contractului de delegare, prin concesionare, a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul proiectului Sistem de Management al Deșeurilor în Județul Dolj;

 • c) studiul de oportunitate/fundamentare pentru delegarea operării instalațiilor de gestiune a deșeurilor în județul Dolj;

 • d) documentația de atribuire pentru delegarea prin concesionare a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Dolj.

Art.7. Se aprobă mandatarea doamnei Alina Marin, inspector în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECODOLJ, modalitatea

5                                                                                                                                         ~

de gestiune a serviciului de salubrizare, procedura de atribuire a contractului, Studiul de oportunitate/fundamentare pentru delegarea operării instalațiilor de gestiune a deșeurilor în județul Dolj și Documentația de atribuire pentru delegarea prin concesionare a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul proiectului Sistem de Management al Deșeurilor în Județul Dolj, în cazul în care reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Craiova nu poate participa la ședința Adunării Generale.

Art.8. Pe data prezentei hotărâri, își încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.388/2017.

Art.9. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Servicii Publice, dna. Delia Ciucă, dna. Alina Marin și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Gestiune a Deșeurilor ECODOLJ vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 23 voturi pentru și 1 abținere (Sirop).

 • 36.Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizare acces în parcul Nicolae Romanescu și amplasare statuie”

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Proiectul de hotărâre are avize favorabile de la toate comisiile de specialitate.

Dl. Consilier Local Vasile:

Noi, consilierii Partidului Național Liberal, spre diferență de colegii noștri, tot timpul am fost și suntem atenți cum se cheltuiesc banii craiovenilor. Mai ales când este vorba de panseluțe, jardiniere, bordurici și cu pavele. Ne propuneți să votăm acest proiect de hotărâre cu actualizarea indicatorilor tehnico-economici astfel încât această investiție duce la fabuloasa sumă de 11 miliarde pentru intrarea de la Parcul Romanescu, pentru niște jardiniere. Totuși, din câte știu eu și s-ar putea să greșesc, dar vă rog să mă corectați, noi am mai votat acești indicatori la o valoare de 9 miliarde și vă rog să mă corectați dacă greșesc. Din câte știu eu, a avut loc și licitația în luna mai în care un agent economic a zis: eu nu fac cu 9 miliarde, eu îl fac cu 6 miliarde, iar noi acum vrem să creștem valoarea la 11 miliarde. Pe mine mă depășește puțin și aș vrea să îmi explicați dacă este așa cum spun eu, dacă am mai avut acești indicatori economici la suma de 9 miliarde, dacă a avut loc deja licitația și s-a atribuit la prețul de 6 miliarde și de ce umflăm acum la 11 miliarde.

Dl. Consilier Local Sirop:

În asentimentul colegului Vasile care a ridicat niște probleme foarte pertinente, noi nu vom susține o astfel de scumpire, de mărire de cost, din punctul nostru de vedere este nejustificată. În același timp, am vrea să prioritizăm mai bine opțiunile noastre cu banii publici pentru că luna trecută am aruncat 11 miliarde pe un spectacol care încă nu s-a desfășurat și înțeleg că i s-a schiumbat amplasamentul. Acum vrem să aruncăm 11 miliarde pe granit, borduri, și până la urmă nici nu are impact pe o zonă foarte mare. Este o intrare intr-adevăr acolo care poate nu se justifica. Putea fi, la un moment dat, îmbunătățită cu mici amenajări. Nu era o prioritate să dăm 11 miliarde pe această zonă. Dacă tot s-a hotărât până la urmă să se intervină acolo, am vrea să o facem în niște condiții avantajoase pentru noi, să ne gândim că orașul acesta pe care îl conducem este casa noastră, este impropriu spus, să gândim asta ca și cum am cheltui banii noștri. Nu vrem să dăm 11 miliarde să facem această, nu pot să-i zic investiție, până la urmă aceștia sunt bani care se duc în consum. Dacă nu ne lămuriți cu mai multe explicații, vom vota împotriva acestui punct.

D-na Director Nuță:

Inițial, noi am avut un studiu de fezabilitate ai căror indicatori tehnico economici au fost aprobați. În acel studiu a fost valoarea de 934 mii, totalul, din care C+M adică construcții montaj, au fost 771 mii. S-au aprobat indicatorii, s-a ținut procedura de licitație de tipul proiectare cu execuție. Nu am avut proiect înainte. Deci proiectare cu execuție, s-a atribuit un contract în care au fost prinși acei 634 mii de care ziceți pentru C+M pentru construcții montaj. După definitivarea soluției prin proiectare, cum spune legea, cantitățile estimate la SF devin cele reale, adică pot să scadă unele cantități, pot să crească alte cantități. Proiectantul, prin caietul de sarcini și prin toată documentația a trebuit să justifice chiar și prin clauzele contractuale, aceste modificări. Adică obținere aviz de la Ministerul Culturii în care s-au pus anumite condiții, ăsta ar fi un exemplu. Deci până la urmă valoarea a crescut nu la un milion 100, de la 600 la 813 mii adică cu 200 mii adică numai după proiectare pe parte de C+M, să facem diferență. 1 milion 188 mii este cu totul, cu avize, cu valoare SF, cu diverse și neprevăzute. Deci nu este diferența de 500 mii. Este de 27%. Dacă trebuie, eu vă fac un raport și vă explic, conform legislației, adică art. 221 din Legea 98 a achizițiilor, Nota 2 din Instrucțiunea nr. 3 privind modificarea contractelor, caietul de sarcini și clauzele contractuale. Deci eu pot să fac un raport să explic ce ne-a permis legea.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizare acces în Parcul Nicolae Romanescu și amplasare statuie”, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.485/2018.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Investiții, Achiziții și Licitații vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 17 voturi pentru, 6 voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Diaconu, Câplea, Mănescu) și 1 abținere (Sirop).

 • 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției municipiului Craiova la realizarea obiectivului de investiții „Reabilitare și consolidare corp central Colegiul Național Carol I și Opera Română Craiova”

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Proiectul de hotărâre are avize favorabile de la toate comisiile de specialitate.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă contribuția municipiului Craiova, în sumă de 1.371.032 lei pentru realizarea obiectivului de investiții “Reabilitare și consolidare corp central Colegiul Național Carol I și Opera Română Craiova”.

Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Investiții, Achiziții și Licitații, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Compania Națională de Investiții “C.N.I.”-S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 38. Întrebări și interpelări

D-na Consilier Local Ungureanu:

Dl. Primar, vă rog frumos să ne spuneți și nouă când începe reabilitarea Colegiului Carol, efectiv data începerii lucrărilor că de trei ani și jumătate începem lucrările. Atât voiam să spun și la punctul anterior la care nu mi s-a dat cuvântul.

Vreau să vă rog frumos în num ele locuitorilor de pe str. Eliza Opran care au venit, au anunțat că au construcții care nu sunt autorizate, au plătit amendă că așa este procedura, vor să intre în legalitate și nu li se dă aprobarea, certificat de urbanism să intre în legalitate, că nu avem PUZ, nu avem PUG, nu am înțeles niciodată de ce și-a bătut joc de oamenii aceia, care, după ce că nu au asfaltată strada și au cadastru pe teren, dar nu au pe locuințele amărâte pe care le au unii dintre ei și vor să intre în legalitate și noi nu-i lăsăm.

Altă problemă v-o aduc din nou la cunoștință. Pe str. Eroilor este o groapă de 2 m diametru, iar pe str. Dimitrie Bolintineanu care este la capătul acestei străzi, s-a deteriorat de tot piatra cubică, sunt gropi din cauza celor care construiesc pe Bujorului. Vă rugăm frumos să luați atitudine și să încercați să-i ajutați pe locuitorii din acea zonă.

Vreau să vă rog să nu uitați de televizoarele de la Spitalul Filantropia care nu au fost puse nici acum în saloane că sunt în faza iar de tragere de cabluri și nu știu dacă sa bugetat această sumă.

Am fost chiar certată, să știți că sunt foarte supărată, de managerul spitalului de la Neuropsihiatrie pentru că am cerut, am îndrăznit să cer să se facă un salon de ATI și cred că nu este în măsură să-mi facă așa ceva, în condițiile în care n-am cerut nimic nelegal, decât pentru craioveni. Vă mulțumesc frumos și aș vrea să luați în considerare propunerea mea să facem un salon de ATI la Neuropsihiatrie. Vă mulțumesc mult de tot.

Dl. Consilier Local Mănescu:

Aș vrea să vă rog dacă s-ar putea, la intersecția str. Petuniilor cu Alexandru cel Bun unde sunt două guri de canal care sunt neetanșe, iar locuitorii din zonă reclamă mirosurile neplăcute care sunt în zonă. În spatele stadionului. Este foarte deranjant pentru locuitorii din zonă.

Aș vrea să revin în atenția d-lui primar cu o problemă pe care o ridic de foarte mult timp și știu că este și dânsul foarte interesat de această problemă. Nu am vrut să o mai ridic până acum pentru că este o problemă foarte mult politizată în ultimul timp. Știu că și colegii de la PNL sunt foarte interesați de problema relațiilor din Voltaire și Odobleja, dar eu sunt în consiliul de administrație de la Voltaire și reprezint aici interesele acestui liceu. Și de aceea aș vrea să fac niște solicitări în numele profesorilor și elevilor de la Voltaire. Prima dintre ele și cea mai importantă problemă pe care am mai discutat-o în primăvară și vară a fost problema sălii de sport, și, dl. Primar, îmi aduc aminte și dvs. la fel că mi-ați promis că această problemă se va rezolva. Eu știu că scandalurile din ultimul timp care sunt create de o parte a celor două licee și nu înțeleg de unde politizarea acestei probleme care este pur și simplu o prolbemă în care noi ar trebui să nu se amestecăm decât în asigurarea cadrului de desfășurare a procesului de învățământ și nimic altceva, să nu avem nicio legătură nici cu sindicatele de acolo și nici cu profesorii, decât ca reprezentanți în consiliile de administrație. Deci vă rog frumos, sala de sport pentru Voltaire. Am stabilit de comun acord că odobleja are două săli de sport, una din săli o închiriază particular și solicit în numele Voltaire să rezolvați această problemă. A doua problemă care știu că nu vă place, dar nu știm cum putem să o rezolvăm altfel, este acel gard care separă spațiul liceului Voltaire. E o problemă cu care nici eu nu aș fi de acord dacă în relațiile din ultimul timp s-ar fi observat o schimbare în bine a relațiilor în acea zonă. Eu nu am observat așa ceva și vă rog frumos să luați și această solicitare pe care am făcut-o tot în vară. Iar o problemă mai simplă, care cred că se poate rezolva. Aleea de acces pentru elevi are nevoie de niște dale pentru că atunci când încep ploile copiii vor merge prin noroi și se poate rezolva foarte ușor dacă luați în considerare solicitarea mea. Vă mulțumesc!

Dl. Consilier Local Vasile:

Am să aduc în discuție un al doilea exemplu din această ședință de batjocură a banului public și de risipă după cei 11 miliarde de la intrarea în Parcul Romanescu. Este doar prima sesizare pe care o fac începând de acum înainte. De fiecare dată când plouă în orașul nostru, dați vina pe natură, pe cantitățile mari de apă. Niciodată nu spuneți că nu faceți nimic pentru sistemul pluvial și nu spuneți niciodată că faceți recepția și plătiți lucrări proaste. Am să vă arăt și am să vă înmânez acum o fotografie cu o parcare din cart. 1 Mai, bl. I28 - I23, care este un lac pentru că primăria nu a fost în satre să recepționeze o lucrare de nivelul anului 2019. Nu înțeleg ce se va întâmpla cu astfel de lucrări. Va trebui să cheltuim alți bani să facem poduri peste aceste parcări sau să refacem sistemul rutier. Acest lucru se întâmplă în toată Craiova, vine toamna și orașul nostru va fi un oraș plin de bălți pe lucrări nou nouțe. Chiar așa este de greu să dea o pantă, chiar așa este de greu să urmărim aceste firme care execută lucrările în orașul nostru?

Dl. Primar Mihail Genoiu:

Dl. Consilier, vă rog foarte mult. Stau lângă dvs., vă aștept toate interpelările, dar nu sunt pus aici să mă certați. Vă rog frumos, tonul normal, decent, discutăm, luăm în considerare tot, dar mai piano.

Dl. Consilier Local Vasile:

Cât pot de piano pe banii craiovenilor.

Un alt aspect - vrem să știm cum stăm cu contractul de deszăpezire. Mai este puțin, termenul limită al licitației expiră, după care urmează cele câteva zile de contestații. Dacă nu se prezintă nimeni, cred că pe 15 noiembrie nu vom avea contract.

Dl. Consilier Local Florescu:

Dl. Președinte, solicitasem cuvântul și mi-ați promis că o să-mi dați cuvântul primul la interpelări. Nu este nicio problemă. Doream să folosesc acest prilej pentru că se apropie data de 1 Octombrie, este Ziua Persoanelor Vârstnice din România și din întreaga lume și să le adresez un mesaj de multă sănătate, să se bucure de copii, de nepoți, de strănepoți, cine are și cine apucă, să aibă parte de recunoștința noastră, a tuturor, celor care ne bucurăm într-un fel sau altul de ceea ce au realizat în viața activă și, de asemenea, să se bucure de o viață demnă în societatea noastră actuală. Am încheiat acest mesaj.

Două interpelări - revin cu o interpelare mai veche în urma căreia, ca de obiecei aș spune, nu s-a întâmplat nimic. O amenajare a unei piețe volante sau cum o fi ea în zona Pelendava din cart. 1 Mai. Am și eu aici niște imagini cu ceea ce se întâmplă acolo și vedem varză, morcovi, ceapă, pe stradă, în loc să fie vândute aceste produse într-un cadru adecvat, civilizat și legal și corect și igienic. Să nu uităm aspectul acesta.

O altă problemă. Lângă Lidl de pe Calea București este o barieră a fostei căi ferate care s-a dezafectat. Acea barieră constituie acum un pericol pentru că la un vânt, la o furtună, ea poate să cadă pe un om, pe o mașină, pe ceva, deci trebuie făcut ceva cu această barieră, care, să recunoaștem, este și fo arte inestetică, ruginită, făcută prin anii 1960 când o fi fost ea construită acolo și trebuie să dispară de pe spațiul public al Craiovei așa ceva.

Ar mai fi o problemă și aici aș vrea să felicit în primul rând, Serviciul Circulație din Poliția Locală Craiova care a mai făcut un pas într-o procedură complicată de ridicare de pe spațiul public a autoturismelor abandonate și chiar în ședința de azi am votat ca 17 din aceste mașini să fie în final ridicate, evacuate de pe spațiul public, cunoscând situația numărului foarte redus de parcări din Craiova. Totuși cifra 17 mi se pare foarte mică și așteptăm în ședințele următoare să aprobăm liste de 170 de mașini, că sunt, slavă Domnului, foarte multe mașini abandonate pe spațiul public în Craiova.

Dl. Consilier Local Sirop:

Am și eu câteva lucruri să vă aduc în atenție. În primul rând, vă anunț că am avut o discuție cu dvs. acum o lună sau mai bine, legată de cetățenii de onoare ai municipiului Craiova. Am cerut atunci la interpelări retragerea titlului cetățeanului Năstase Adrian. Ne-ați îndrumat să facem o inițiativă de consiliu. Între timp ne-am mai utat pe lista de cetățeni de onoare ai municipiului Craiova și am făcut o inițiativă de retragere pentru doi cetățeni pentru că se pare că și cetățeanul Mitrea Miron este cetățean de onoare al Craiovei, deși a suferit ca și Năstase Adrian, o condamnare penală pe hotărâre definitivă. Așadar, astăzi am depus această inițiaitivă. De fapt, până la urmă este vorba de a lua act de faptul că noi, conform regulamentului, nu putem să menținem aceste titluri. În regulament se specifică fo arte clar că pierd calitatea atunci când au dobândit o condamnare definitivă. Atât pe acest subiect. Vreau să mergem cu acest punct până la capăt.

Din ce informații am citit în presă și au ajuns la mine, o altă echipă de fotbal din municipiul Craiova decât cea care este sprijintă mai mult de către primărie, a depus o adresă pe care putem să o tratăm cu mai multă sau mai puțină seriozitate că unii au tendința să o trateze în glumă, dar oamenii sau oferit până la urmă, să plătească costul complet cu reabilitarea gazonului, care știm foarte bine că este o problemă, solicitând în schimb accesul pe stadion în condiții similare cu cealaltă echipă. Eu zic că dacă stăm strâmb și judecăm drept, putem să luăm în considerare o astfel de ofertă, bineînțeles, indicând și analizând din toate perspectivele: juridică, economică, din toate perspectivele, dar nu trebuie s-o trecem așa, la diverse, sau la glume și voiam să vă întreb care este punctul dvs. de vedere pe acest subiect.

Ați votat luna trecută 11 miliarde pentru un megaspectacol ce trebuia să aibă loc pe stadion. Înțeleg că între timp s-a schimbat locația, s-a făcut din nou o actualizare a costurilor, sau modificat pe acolo lucruri relevante. De ce nu s-a venit din nou în consiliul local cu noua locație sau cu noua propunere de organizare a acestui spectacol. Noi ne-am opus cheltuirii acestor bani și dacă sunt ceva probleme care v-au determinat să modificăm amplasamentul, noi susținem renunțarea totală la acest proiect, care nu aduce plus valoare Craiovei de 11 miliarde cât se investesc în el.

Ultima interpelare - podul din Parcul Romanescu unde s-a observat de ceva timp că s-au oprit lucrările și vrem să știm situația de acolo. Tot pe surse am înțeles că ar fi niște probleme cu firma care execută lucrările, sau au fugit, sau nu știu ce s-a întâmplat. Vrem să știm poziția dvs. oficială, ce se întâmplă cu podul din parc. Știu că este vorba de alți bani, foarte mulți, alocați acolo și nu vrem să-i risipim sau să ne jucăm cu ei. Vă mulțumesc.

Dl. Consilier Local Diaconu:

Dl. Primar, aș vrea să încep prin a vă ruga, în campania de strângere de semnături pe care am făcut-o în cart. Lăpuș, marea majoritate a cetățenilor de acolo se plâng de faptul că nu au o piață în cart. Lăpuș. Acum câteva luni am alocat o sumă destul de mare de bani pentru amenajarea unui spațiu verde deasupra parcării, sau ce Dumnezeu este acolo, vis a vis de fostul service. Cred că indicat ar fi fost acolo să facem o piață cât de mică ar fi fost ea, care să servească cetățenii din cart. Lăpuș. În afară de piața din Rovine și Piața Centrală, oamenii nu au de unde să-și facă cumpărăturile. Sunt obligați să meargă să-și facă cumpărăturile de la supermarket.

Un alt punct, aș vrea să îl întreb pe dl. Primar stadionul de atletism în ce stadiu este și când se vor finaliza lucrările că am văzut că mișună ceva pe acolo, se mișcă ceva, dar nu așa cum ar fi trebuit.

Gazonul de pe stadionul Ion Oblemenco, am văzut că sunt fel și fel de probleme, avem specialiști din Olanda, măsoară umiditatea, temperatura, lumina, gazonul arată groaznic. Nu se face nimic, sunt specialiști. Haideți, vă rog, să consultăm oamenii de fotbal. Am văzut într-o conferință de presă pe dl. Pițurcă, care spune că are o soluție, privind gazonul, care este de trei ori mai ieftină și mult mai eficientă. Haideți să-i întrebăm și pe ei, să nu ne încăpățânăm să luăm decizii cum am luat și până acum, cu montarea unui gazon foarte scump și de slabă calitate. Olandezii nu fac altceva decât măsoară temperatura și umiditatea și cam atât, stau cu mâinile la spate și spun că nu este vina lor, dar gazonul arată groaznic. Haideți să-i consultăm și pe ei, să facem o ședință publică, să-i consultăm pe oamenii de fotbal care au jucat, au 50 de ani pe care și i-au petrecut pe gazon și știu despre ce este vorba. Dl. Nedelescu știe despre ce vorbesc.

Bazele sportive din curțile școlilor sunt o problemă în sensul că am discutat cu câteva persoane care au închiriat aceste baze sportive, le-au exploatat la maxim, iar acum bazele sportive arată într-o stare destul de rea. Aș vrea să fac o propunere în sensul acesta, să le facem oamenilor contract pe o perioadă mai mare, pe 11- 12 ani, aceste persoane juridice să poată accesa fonduri europene, pentru că s-au lovit de problema contractului. Ei nu-și pot face proiect european să facă o bază sportivă închisă, cu gazon de înaltă calitate pentru că nu au contract pe perioadă îndelungată. Una dintre condițiile pentru a face un proiect european, este să ai pe minim 11 ani. Ei au contract pe 4 ani. Să le facem contract pe 12- 13 ani, pe 15 ani cu posibilitatea de prelungire, ca aceste persoane să-și poată accesa fonduri europene, pentru că, în definitiv, ei nu pleacă acasă cu terenul de fotbal din curtea școlii. Ei le închiriază după ora 18 sau 19, când se termină orele de curs, copiii din școală își pot desfășura orele de sport în condiții normale, așa cum fac ceilalți copii din țările civilizate. Cam astea sunt interpelările mele.

Dl. Consilier Local Câplea:

Am două interpelări scurte. Prima este referitoare la reabilitarea străzii Craiovița Veche. Dacă această stradă ar fi reabilitată, s-ar fulidiza mult circulația în zona Companiei de Apă, fiindcă acolo, la fiecare oră de vârf se înregistrează blocaje la acel semafor. Deci de asta vă spun și insist asupra reabilitării acestei străzi, dacă ne puteți da un termen.

Ce utilitate va avea amplasamentul pe care era fosta piață din Brestei, de lângă Facultatea de Educație Fizică și Sport, celebra piață de miei, dacă știți, pentru că m-au întrebat cetățenii din zonă ce se va întâmpla cu acel stabiliment. Vă mulțumesc.

Dl. Primar Mihail Genoiu:

Ceea ce vreau eu să remarc este faptul că eu am fost foarte respectuos și sunt, în continuare, până la sfârșitul mandatului, cu toate interpelările și cu toți consilierii, dar simt că de multe ori interpelările consilierilor nu sunt decât dorința de a se lega de anumite probleme sociale și a specula anumite probleme, pentru a-și ridica un capital politic. Eu zic așa că și problema cu gazonul, și problema cu stadionul, și problema cu școlile, sunt probleme unde ar trebui să punem înainte interesul comunității și al cetățenilor, decât de a cânta în strună unuia sau altuia pentru a ne aduce anumite avantaje de imagine, de credibilitate ș.a.m.d. Mă refeream la intervenția cu adresade la club ridicată de dl. Sirop.

Dl. Mănescu, sper să nu-mi pierd mințiel până la sfârșitul mandatului și să rămân același om echidistant, echilibrat și corect, cum v-am dat dovadă până acum. Pentru că la acest conflict alimentat în mare parte de colegii de la PNL, își bat joc efectiv de niște copii. Sunt total împotriva acelui gard care să separe niște copii, pentru că, din informațiile mele, copiii sunt prieteni între ei, elevii sunt prieteni între ei, se înțeleg. Mai mult decât atât, dacă ați observat un lucru și dacă ași aflat, Liceul Voltaire unde spuneți că sunteți în consiliul de administrație acolo, a provocat o competiție sportivă între ei și colegii lor de la Odobleja tocmai în sensul de a demonstra că nu există nicio competiție între copii, decât la nivel sportiv, deci la competiție provocarea este și sportivă și culturală, tocmai pentru a face un pas de a demonstra că elevii nu au nimic de împărțit. Nu are nimeni nimic de împărțit acolo la Voltaire - Odobleja decât faptul că cineva alimentează acest conflict pentru a-mi pune mie întrebări acum sau ași face o imagine politică. Nu mă refer la dvs.

În privința acelor săli de sport, în rivința acestui conflict creat pe care instanța în primă fază, l-a și tranșat, eu vreau să spun că din dorința de a face bine, am implicat consiliul local, colegii dvs., consilierii dvs. de la Voltaire, ceilalți consilieri care sunt la Odobleja, pentru a găsi soluția cea mai corectă, însă actul de învățământ, programa școlară, modul de împărțire a orarului, a programelor, a elevilor pe clase, este apanajul Inspectoratului Școlar. Poate că, din dorința de a rezolva, am preluat noi totul și multe s-au spart în capul nostru. La ora aceasta, lucrurile stau în felul următor. Din discuțiile pe care le-am avut cu cele două colegii, din amplificarea discuțiilor vis a vis de școala 29 - 31, că la un moment dat se dusese acest virus și la școala 29 - 31. Chiar dl. Nedelescu îmi spunea la un moment dat: Domne au venit niște părinți peste mine, că se duce Voltaire acolo. Deci a ajuns această denumire de colegiu Voltaire ca și un virus. Toată lumea înnebunește când aude. Vezi, Doamne, că acolo s-ar duce și s-ar lua din spațiile lor. Să înțeleagă toți directorii de școli, de licee, de colegii, că aceste spații sunt publice, nu sunt ale lor și nu pot să dispună asupra lor. La Liceul odobleja, într-adevăr, sălile de sport le ține Odobleja în condițiile în care am cerut Inspectoratului să facă o analiză dacă se justifică cele două săli de sport la un liceu și nici una la celălalt liceu. Dar încă o dată spun, nu cred că mai este cazul să ne băgăm noi să împărțim spațiile, că nu mai este atributul nostru, este atributul Inspectoratului. Noi suntem cei care îngrijim spațiile, noi suntem cei care reparăm spațiile, noi suntem cei care avem grijă de ele, noi suntem cei care răspundem de ele, dar cum se împart orele și studiul pe clase este apanajul Inspectoratului Școlar. Am dispus împreună cu d-na inspector general de la Inspectoratul Șoclar, realizarea unei comisii care începând de luni au început să inventarieze spațiile. Toate liceele și toate școlile din Craiova, vor fi călcate de această comisie care va inventaria spațiile. În paralel, Inspectoratul Școlar va face o evidență atuturor elevilor din aceste unități de învățământ. Se va stabili care este norma cheltuielilor pe cap de elev și se vor da liceelor și școlilor bani pentru utilități conform numărului de elevi. Din acel moment, cine are spații excedentare, va veni singur să le dea înapoi. Pentru că eu m-am săturat să cer unde sunt spații excedentare, să constat că sunt spații excedentare, cum sunt la Odobleja și toată lumea să spună că nu sunt. Ok. Câți elevi ai? Atâția. Care sunt normele de curent, de gaze, de apă, pe cap de elev. Atât. Aștia sunt banii. Ai spații excedentare, le plătești din alte surse. Și cred că este singura soluție să facem ordine și în privința cheltuielilor, și în privința acestor spații excedentare care sunt pitulate sau folosite în diverse scopuri, închiriate către societăți private, ș.a.m.d. Cu ocazia asta îi răspund și d-lui Diaconu, la bazele sportive, la care în general nu sunt de acord să închiriez curtea școlii pentru o bază sportivă care este destinată unui profit, pentru că acolo, în baza sportivă nu intră decât membri ai clubului în care activează în societatea respectivă, iar școala înțeleg că face un venit. Nu se adresează elevilor, dar această răutate pe care am văzut-o cu sălile de sport în condițiile în care noi vorbeam acum câtva timp cu toții să realizăm cât mai multe baze sportive în toate școlile, să începem asfaltatul, lucru pe care l-am început și la Școala 32, și la 24, și la Liceul Adventist și au început aceste reabilitări de baze sportive, dar să aibă acces toți copiii din cartierul respectiv în afara orelor de școală, în afara orelor de program, în week-end. Deci nu trebuie să ținem aceste baze sportive ca și cum ar fi ale unuia că le are luate pe nume propriu. Sunt ale comunității și trebuie să le folosească toată lumea. În condițiile acestea să spui, este sala m,ea, sau celălalt nu are voie în sala mea... Deci eu le-am cerut celor de la Odobleja înainte de a face această inventariere, chiar să-și facă programul în săli, dacă consideră că au atât de multe ore, atât de mulți elevi, încât ocupă cele două săli de dimineața până seara, tot nu le ocupă tot timpul. Să dea spre Liceul Voltaire când sunt libere și se pliază ei cu orarul. Dar în momentul când nu vei să dai să intre în sala ta și mai vrei să mai faci și un gard pe mijloc, nu vă supărați, nu este ok. D-na Ciucă, să luați măsuri cu acea alee de care a spus dl. Consilier Mănescu, de la Odobleja, de niște dale, sunt niște dale la intrarea în Liceul Voltaire. Deci cred că problema inventarierii va rezolva foarte multe probleme, mai ales cea a normării consumurilor.

D-na Ungureanu, când încep lucrările la Carol I. Procedura este în felul următor: s-a trecut prin comisia tehnică a CNI-ului săptămâna trecută, vineri, mai precis, proiectul, studiul de fezabilitate al Liceului Carol I - Opera Română. De fapt, Opera Română - Carol I pentru că așa este prevăzut, este finanțarea pentru opera Română. Noi am reușit să demonstrăm că nu pot fi separate unul de altul și este prins obiectiv comun. Acest studiu de fezabilitate a ajuns la suma de 115 milioane, el plecând de la noi de la o sumă de 87 milioane, la ora asta a ajuns la suma de 115 milioane prevede reabilitarea inclusiv a tronsonului care fusese reabilitat prin anii 2008 - 2009 deoarece s-a considerat că această clădire cu o deschidere de peste 164 m monobloc lucrează foarte foarte dificil la mișcări de sol seismice sau de altă natură, poate și la trepidațiile create de mașini. În acest fel soluția tehnică prin studiul de fezabilitate a fost schimbată, fost secționată clădirea în 5 corpuri de clădire care vor lucra independent ca fundații și ca toată structura, motiv pentru care a fost prins și corpul acela care nu fusese prins și suma a crescut la 115 milioane. Acesta este motivul pentru care a durat aproape un an de zile această reabilitare. Nu mai spun faptul că a fost trimisă către Ministerul Culturii documentația de câteva ori, precum la parc, la statuia parcului, a fost respinsă de Ministerul Culturii, au fost solicitate lucrări suplimentare care au însemnat costuri suplimentare și de-abia în această fază, cu toate avizele de la Ministerul Culturii, a trecut de comisia tehnică. Pasul următor este comisia tehnică din Ministerul Dezvoltării, eu vă promit că sunt săptămânal la București, la Ministerul dezvoltării, până nu oi vedea-o că intră în comisia tehnică, după aceea Ordinul de Ministru, de începere a lucrărilor. Din acel moment se suie pe site-ul CNI-ului oproiectarea și execuția la Colegiul Carol I. Deci eu pot să spun teoretic, neavând nicio putere asupra acestor termene, teoretic undeva în primăvară s-ar putea spera să înceapă lucrările.

Eliza Opran - vis a vis de intrarea în legalitate. Ce știu eu de acolo, spunea și dl. Bărăgan, dacă vreți, o să-l las să vă dea mai multe explicații. Este o problemă de intrare în legalitate, adică știți bine, cu dl. Marian Vasile am mai discutat în alte situații pe această speță, o documentație de avizare PUD, PUZ care în spate face o intrare în legalitate este pedepsită de lege penal. Acolo sunt niște construcții care sunt făcute într-o zonă în care PUG-ul orașului nu prevede construcții. Practic nu există această formă de intrare în legalitate. Eu o să rog arhitecta șefă, sau cine este în sală, să-i transmită să discutăm pe PUG acum dacă se poate rezolva această problemă. Știu problema, este complicată, n-am găsit soluții la ea și haideți să discutăm cu cei de la PUG să vedem dacă poate fi rezolvată.

Groapa de pe Eroilor, dl. Ghencioiu, d-na Ciucă, aș vrea dacă putem să o rezolvăm azi.

Str. Dimitrie Bolintineanu - dl. Ghencioiu cred că ți-am dat-o la verificare acum câteva zile.

D-na Director Nuță:

Pe pachetul de cele 95 de străzi expertiză și Dali este prins Dimitrie Bolintineanu.

Dl. Primar Mihail Genoiu:

Până la expertiză și dali, RAADPFL să intervină pe stradă dacă sunt probleme, până când pun asfaltul.

Secția ATI la Neuropsihiatrie o să-l rog pe Adi Cosman să ne interesăm. Probabil sunt multe date tehnice. D-na Ungureanu, în principiu vă susțin, dar clinica pe care o avem în proiectare la ora aceasta, va avea și secție de ATI. Haideți să verificăm. O să-l rog pe dl. Cosman să mă țină la curent și purtăm o discuție.

Str. Petuniilor cu Alexandru cel Bun. La dl. Mănescu mai apărea problema asta. Dl. Mănescu, luați telefonul și o sunați pe d-na Adriana Câmpeanu.

Parcarea I28 - I23 1 Mai baltă. Eu am văzut poza aia, dar chiar vă întreb de când este? De la ploile acestea?

D-na Director Ciucă:

Aș vrea să-l întreb pe dl. Consilier, cu tot respectul, dacă poza este de acolo pentru că eu am trimis deja băieții mei în aceste 10- 15 minute, au făcut o poza și miau arătat altceva. Verificăm.

Dl. Primar Mihail Genoiu:

Verificați dacă este poza de acolo. Dacă nu este așa, trimiteți-i d-lui consilier pentru că probabil și dânsul are poza de la altcineva, trimiteți-i poza cu realitatea de acolo. Dacă totuși este așa, vă rog frumos să aveți garanția constructorului, aveți o grămadă de posibilități, inclusiv comisia care a făcut recepția pe acolo. La străzile care sunt pe investiții, dl. Consilier, cele 25 de străzi care s-au realizat pe investiții, i-am cerut d-nei Maria Nuță să nu semneze recepția la nici una din străzi decât pe ploaie sau inundate. Ori le inundă constructorul pe cheltuiala lui și recepționează, ori așteaptă o zi cu ploaie ca să facă recepția.

La cele cu reparații am considerat că este mai complicat că sunt foarte multe. Dar multumim de observație, vă rog frumos s-o remediați.

Contractul de deszăpezire este pe seap, pe site-ul salubrității de pe 20 septembrie, are termen de finalizare data de 20 octombrie, sunt prevăzute 91 de utilaje de deszăpezire, toate vor fi urmărite prin GPS. Ce apare ca noutate, este pentru prima dată când intră comandamentul de monitorizare prin GPS. Deci începând de anul acesta, toate vor fi monitorizate, este un centru modern care s-a realizat și vreau să-l vedem eventual când va fi la prima zăpadă, să mergem să-l inaugurăm și să fie de bun augur.

La amenajarea la piața din Pelendava 1 Mai. Dl. Mărăcine, sunt câteva solicitări de piețe și nu numai, și în Lăpuș și eu vreau să-ți atrag atenția asupra unui fapt că cel puțin una din ele a mai fost solicitată aici, în ședința de consiliu. Mai este o problemă legată de piețele volante, care eu te-am rugat și le-am trecut prin consiliul local, și am mai trecut și nu știu câte locații și nu s-a întâmplat nimic. S-a ținut licitația de două ori? Am numai promisiuni de la tine și atât. Este ultima dată când îți atrag atenția. Nu ți-am solicitat să faci tu piața de acolo, ci ți-am solicitat să găsim o locație în zona respectivă și să organizăm o piață, ca și în Lăpuș, o piață organizată pe care tu să încasezi și să poți s-o administrezi să fie spre binele cetățenilor.

Bariera de la Lidl Calea București - este bariera CFR-ului, îmi spune dl. Bărăgan. Am mai avut o discuție cu ei, n-au făcut nimic, în sensul modernizării, ne-au transmis că este strategică și că pot să o desfințeze. O să le facem o notificare în perioada următoare în care să-i notificăm spre modernizarea ei. Dacă este strategică nai cum să le-o ceri, dar măcar să o modernizeze.

Retragerea titlului de cetățean de onoare - dacă ați făcut o adresă, probabil că va fi supusă votului consiliului local. Procesul-verbal cu gazonul de la stadionul Oblemenco. Haideți să lămurim. Este o adresă, am văzut-o și eu aseară, mi-a trimis-o cineva pe whats'ap, dar creau să lămurim două aspecte. Ca și în cazul Odobleja, nu mai alimentați conflicte că nu faceți bine orașului. Eu încerc să le dezamorsez, încerc să fiu imparțial cu toată lumea, și cu Odobleja, și cu Voltaire, și cu CSU, și cu FCU. În momentul în care alimentați un astfel de conflict și de multe ori îl alimentați artificial, nu faceți decât să destabilizați orașul, să învrăjbiți oamenii între ei și să creați dispute fără niciun fel de sens. Nu mă înșel deloc, nu sunt declarații deloc politice. Dvs. speculați politic aceste lucruri. Dacă mă rugați, vă și răspund.

Noi avem o experiență, consiliul local nu eu, cu acest stadion, cu gazonul, cu schimbatul, cu asociatul, cu încurcături. Personal nu sunt de acord cu nicio încurcătură. Lucrurile trebuie să fie clare și simple. În proprietatea mea nu bagă nimeni bani, în proprietatea mea, ca și consiliu local, ca și primărie, în proprietatea privată nu bagă consiliul bani. Din acest punct de vedere lucrurile stau foarte foarte clar și simplu. Dacă mă întrebați de problema gazonului, eu am spus, spun același lucru, l-am spus și ieri în conferință de presă, îl repet, chiar dacă mulți l-au interpretat în alte feluri, repet că vreau foarte mult să se schimbe gazonul în acest moment. Țin mai mult decât oricine la schimbarea gazonului. Singurul lucru pe care îl spun că vreau să fie schimbat în condiții perfecte, atât juridice, cât și tehnice. Din punct de vedere tehnic, la ora aceasta sunt zeci de mii de variante. Fiecare dă o soluție și fiecare dă o variantă. Am auzit aseară și pe comentatorii de la Digi care spuneau că am primit un sms, imi dă unul 160 mii de euro. Am primit și de la club o variantă cu gazon olandez, am primit și de la Arena Națională. Toată lumea a devenit specialistă în gazon. Eu am nevoie ca acel gazon care se pune pe stadionul Ion Oblemenco să nu sară brazde din el, să nu aibă problemele pe care le are gazonul actual. Și pentru acest lucru, ne trebuie o fundamentare făcută de un specialist. Haideți să vă spun un lucru că tot trebuia să vă răspuns și la această întrebare. Constructorul de la stadionul de atletism și-a abandonat lucrarea din cauza pânzei freatice. Ce am făcut. Am zis, domne, ce știm noi despre stadioane de atletism. Sfaturi auzim în toate părțile. Mare lucru nu știm. Am întrebat sportivi, am întrebat din federația de atletism, fiecare știa câte o componentă. Și atunci am plecat de la o chestie foarte clară, haideți să achiziționăm consultanță pentru stadion de atletism. Am scos la licitație consultanță pentru construirea unui stadion de atletism cu aliliere de către Federația Internațională de Atletism, a câștigat această licitație o firmă din Germania cu un consultant german care este acreditat de Federația Internațională de Atlerism, a refăcut tot proiectul pe care l-am scos din nou la licitație și care este la ora aceasta consultant pe durata execuției și care supervizează fiecare punct din acea lucrare și care are obligația la sfârșit cu vizele pe care le pune, să ne aducă acreditarea de către Federația Internațională de Atletism pe categoria 2A. Din acest punct de vedere trebuie făcută și această soluție și la gazon pentru că a spune că este mai bun ăla țesut cu ăla hibrid, cu ăla pe nisip, cu ăla pe pământ. Da. Dar eu vă întreb pe dvs. : un astfel de caiet de sarcini în care iei varianta olandeză sau varianta spaniolă sau varianta Arena Națională sau varianta de la Digi Sport și semnez caietul de sarcini. Și peste un timp, Doamne ferește, pânza freatică, straturile de sub gazon, aduc gazonul într-o stare de acum și vin eu, care între timp plec de la primărie și mă angajez la Curtea de Conturi și zic, domnul, da de ce ați ales varianta asta că a fost păguboasă. Este foarte simplu să vorbești de pe margine. Este foarte simplu să-ți dorești să schimbi gazonul. Și eu vreau foarte mult să schimb gazonul. Este foarte important să facem lucru trainic. Și mai rețineți un lucru, garanția stadionului, cel puțin nouă ne-a fost dată de CNI pe 5 ani. Noi n-avem o garanție defalcată. Motiv pentru care noi avem două variante: dacă este în garanție și gazonul, trebuie să-l schimbe CNI cu constructorul, dacă nu este în garanție gazonul pentru că este considerat un consumabil, trebuie să ne dea un document scis că el nu reprezintă, nu face parte din garanția stadionului, este un consumabil și din acel moment demarăm lucrările să le achiziționăm. Spuneți-mi dacă greșesc cu ceva. E simplu să spui, domne trebuie să-l schimbăm mâine. Da, dacă sunt la mine la firmă, îl schimb la noapte, dacă vreau și dacă am bani. Dar aici nu. Aici trebuie să urmez procedurile legale. Iar vis a vis de acest lucru, lucrurile au fost gândite în felul următor. Pauza competițională este în perioada 10 octombrie - 20 octombrie. Atunci este momentul prilnic să schimbăm gazonul. Am început demersurile pentru acest gazon. S-a făcut la Direcția de Patrimoniu caietul de sarcini pentru gazon cu variante largi. Eu vreau să schimb gazon să fie performant pe stadionul nostru. Am fost la CNI să solicităm o adresă prin care să ne spună că acest gazon este un consumabil și putem să-l schimbăm noi sau să ne spună că nu este un consumabil, îl schimbăm noi și solicităm la CNI recuperarea sumei din garanția constructorului. N-am primit acest răspuns. Am oprit procedura, am solicitat CNI să vină. Mâine o să avem această întâlnire cu CNI. Trebuia să fie azi, aseară m-au sunat că se amână pentru vineri că nu știu cine are probleme de sănătate de la constructor. Mâine o să vină constructorul, CNI, am solicitat și prezența clubului și a noastră să ni se spună exact care variantă este de ales. Una din două. Știți bine că ne-am oferit, voi supune consiliului local această variantă și această idee de a schimba gazonul dacă este în sarcina noastră și este considerat un consumabil, voi supune aprobării consiliului local această cheltuială, dar numai în situația în care din documente rezultă că este obligația noastră. Dacă din documente rezultă că este obligația lor, în continuare sub garanție, atunci trebuie să-l schimbe sub garanție. Există și a treia variantă pe care și noi am aplicat-o la multe proiecte europene atunci când constructorul nu a venit să-și repare lucrarea sau poate nu neapărat proiecte europene, și proiecte interne, nu a venit să facă lucrarea, am scos la licitație remedierea lucrării, am făcut-o cu cel care a câștigat licitația și am recuperat sumele din garanția constructorului. Deci există și a treia variantă. Acestea sunt soluțiile. În aceste condiții, în condițiile în care nu am mai avut posibilitatea să continuăm, am abandonat ideea spectacolului pe stadion, pentru că spectacolul pe stadion l-am considerat că este oportun în condițiile în care aveam această perspectivă a schimbării gazonului ca o certitudine. Un spectacol pe gazon după aceea pe un gazon nou este foarte fo arte dificil de ținut în condițiile în care vrei să construiești gazonul. Și atunci găsisem oportun dacă tot trebuie schimbat gazonul, un spectacol putea fi făcut. În momentul în care data schimbării gazonului nu mai este o certitudine, atunci am considerat că acest lucru nu se mai poate întâmpla pe stadion pentru că nu putem să riscăm să fie afectat gazonul.

Revin cu această precizare, este dorința acerbă și îmi doresc foarte mult să schimbăm gazonul și îl vom schimba, dar așa cum trebuie.

Dl. Consilier Local Diaconu:

Am două completări la ceea ce a spus dl. Primar, cu tot respectul, fără să fiu agresiv, aș vrea să vă spun prima dată legat de stadionul de atletism, ați spus dvs. că o să cumpărăm consultanță, avem consultanță separat de proiect. Am făcut proiectul prima dată, după care firma care a început lucrările a renunțat și am făcut un alt proiect, după care am cumpărat consultanță de la un specialist. Așa ați spus dvs. Cred că asta revine în sarcina proiectantului.

Dl. Primar Mihail Genoiu:

Ați înțeles greșit. Nu am făcut un proiect și am cerut o consultanță, am cerut o consultanță înainte de a face un proiect pentru a ne stabili temele de proiectare.

Dl. Consilier Local Diaconu:

Atunci este în regulă. Cred că alegerea gazonului este foarte simplu de făcut. Adică firma care montează gazonul trebuie să-și asume că pânza freatică este la un metru deasupra sau la un metru jos. Ei trebuie să aibă cunoștință de toate aceste date. Nu pot să monteze gazonul și să spună de fapt după aceea că nu este vina mea, este vina că a crescut nivelul apei și se usucă gazonul. Ei trebuie să-și asume să plătească.

Dl. Primar Mihail Genoiu:

Atunci eu ce scot la licitație? Schimbare de gazon sau verificare de proiect și de execuție? Înlocuirea gazonului în condițiile în care am suspiciunea asupra pânzei freatice, cum o fac?

Craiovița Veche - este în pachetul de străzi care este licitat, se derulează, pe masură ce dăm drumul la altele, intră și Craiovița Veche. Este printre cele mai aproape de a începe asfaltarea.

Piața Brestei la un moment dat a fost dată către SCM, solicitase când era acolo director nu știu cine, să facă o sală de sport. Cred că a fost dată înapoi. Nu am informațiile despre utilitatea ei la această oră. Faceți propuneri și le discutăm. Știu că este o problemă între cetățenii de la blocurile respective și deranj. Acolo a fost și piață de animale. Știu că singurul lucru care s-a făcut în ultimul timp a fost punct de sacrificare a mieilor în perioada Paștelui și atât. Aștept orice propunere.

Dl. Președinte:

Declar închise lucrările ședinței ordinare de azi, 26.09.2019. Vă mulțumesc pentru participare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Gheorghe Nedelescu

SECRETAR,

Nicoleta Miulescu


ÎNTOCMIT,

Tudosie Ramona