Proces verbal din 25.07.2019

Proces verbal din data de 25.07.2019


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

PROCES- VERBAL AL ȘEDINȚEI

ORDINARE DIN DATA DE 25.07.2019

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Bună dimineața, domnilor consilieri! Vă rog să luați loc în sală pentru a putea face prezența. Dintr-un total de 27 consilieri, sunt prezenți 23,4 consilieri sunt absenți (dl. Dindirică. dl. Marinescu, dl. Roșculete și dl.Vasile). Sunt întrunite condițiile de legalitate pentru desfășurarea lucrărilor, ședința este statutar constituită și își poate desfășura lucrările.

Supun aprobării dvs. procesul-verbal al ședinței ordinare din data de 27.06.2019 și controlul de tutelă exercitat de prefect. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi.

Îl invit pe dl. Consilier Local Radu Romeo Titus să prezideze lucrările ședinței de astăzi.

Dl. Președinte:

Declar deschisă ședința ordinară a consiliului local al municipiului Craiova din luna iulie 2019.

Prin Dispoziția nr. 5608/18.07.2019, în temeiul prevederilor art. 133 alin. 1, art. 134 - 136, art. 155 alin. 1 lit. b, coroborat cu alin. 3 lit. b, art. 196 alin. 1 lit. b și art. 197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; Primarul Municipiului Craiova a convocat Consiliul Local al Municipiului Craiova, în ședință ordinară, în data de 25.07.2019, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova, având următorul proiect al ordinii de zi:

 • 1.  Raport privind activitatea desfășurată, în condițiile Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, de către asistenții personali din municipiul Craiova, în semestrul I al anului 2019

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local al municipiului Craiova, pe semestrul I al anului 2019

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare a instituțiilor publice și a activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe semestrul I al anului 2019

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului fondurilor externe nerambursabile, aferentă semestrului I al anului 2019

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2019

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2019

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2019

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2019

 • 9. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să voteze ordinea de zi în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 14.08.2019

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiul Craiova, pentru anul 2019

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Ansamblului Folcloric „Maria Tănase” Craiova, pentru anul 2019

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Filarmonicii „Oltenia” Craiova, pentru anul 2019

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Operei Române Craiova, pentru anul 2019

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Casei de Cultură „Traian Demetrescu” Craiova, pentru anul 2019

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pentru anul 2019

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe, pentru anul 2019

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale R.A.T. SRL, pentru anul 2019

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, pentru anul 2019

 • 19. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din municipiul Craiova

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Craiova, în calitate de p arten er al Palatului Copiilor Craiova, în vederea organizării în municipiul Craiova, a Festivalului-Concurs Internațional de Folclor pentru copii și tineret „Maria Tănase” 2019, ediția a XII-a

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Craiova, în calitate de partener al Federației Române de Automobilism Sportiv, prin Asociația Club Sportiv AMC Racing , în vederea organizării evenimentului „CRAIOVA SUPER RALLY 2019”, în perioada 13-14 septembrie 2019

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor la nivelul municipiului Craiova, pe semestrul I al anului 2019

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor pentru municipiul Craiova, în anul 2019

 • 24. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea aprobarea Caietului de sarcini și a tarifelor privind desfășurarea activității în Baza Hipodrom, situată în Parcul „Nicolae Romanescu”

 • 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea inchirierii prin licitatie publică, a hotelului și restaurantului din incinta Complexului Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal

 • 27. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de închiriere nr.4429/2008 încheiat între S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. și S.C. Regensburg Com

S.R.L.

 • 28. Proiect  de hotărâre privind cesiunea contractului de concesiune

nr.33269/30.04.2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și Bercea Ionela, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Bercea Ionela

 • 29. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea prețului de pornire al negocierii vânz ări i terenului situat în cart.Eroilor, str.I.D.Sârbu, nr.7A

 • 30. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea prețului de pornire al negocierii vânzării terenului aferent spațiului deținut de S.C. Altrans Exim S.R.L. Craiova, situat în municipiul Craiova, Piața Veche

 • 31. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea valorii redevenței p entru terenul concesionat, situat în municipiul Craiova, str.dr.Ioan Cantacuzino, nr.8C

 • 32. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea cuantumului chiriei pentru spațiul cu destinația de cabinet medical, situat în municipiul Craiova, Aleea Arh.Duiliu Marcu, nr.16 A

 • 33. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea cuantumului chiriei pentru spațiul cu destinația de cabinet medical, situat în municipiul Craiova, str.1 Decembrie 1918, nr.14

 • 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de distribuție și furnizare a energiei termice, prin punctele termice și a tarifului la energia termică facturată populației

 • 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reevaluarea și revizuirea planurilor de acțiune privind diminuarea zgomotului ambiant în municipiul Craiova”

 • 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind parcurile, Grădina Botanică, locurile de joacă, locurile de odihnă, grădinile de cartier și terenurile de sport, aflate în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova

 • 37. Proiect de hotărâre privind modificarea Caietului de sarcini privind montarea și întreținerea mobilierului stradal din municipiul Craiova

 • 38. Proiect de hotărâre privind modificarea Caietului de sarcini privind activitatea de amenajare, întreținere și înfrumusețare zone verzi din municipiul Craiova

 • 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor tarife pentru activitățile date în gestiune directă Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova

 • 40. Proiect de hotărâre privind modificarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din

5          ~~                        5                                                                         5

municipiul                          Craiova                          prin

construcția/reabilitarea/modernizarea/extinderea/echiparea Școlii Gimnaziale Mircea Eliade”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.285/2018

 • 41. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii

educaționale         din         municipiul         Craiova         prin

construcția/reabilitarea/modernizarea/extinderea/echiparea Școlii Gimnaziale Mircea Eliade”

 • 42. Proiect de hotărâre privind modificarea Protocolului de asociere între Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, Ministerul Sănătății, Instituția Prefectului-Județul Dolj și Județul Dolj, prin Consiliul Județean Dolj, în vederea realizării obiectivului de investiții ”Spital Clinic Regional de Urgență Craiova”

 • 43. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea urbanistică a zonei Calea Severinului-Elpreco-Praktiker, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, Calea Severinului, nr.44A

 • 44. Întrebări și interpelări

Ordinea de zi a fost suplimentată cu :

 • 1. Proiect de hotărâre privind retragerea titlului „Cetățean de onoare” al municipiului Craiova, d-lui Ștefan Popa Popa's, artist plastic caricaturist, inițiatori fiind domnii consilieri locali: Lucian Dindirică, Dumitru Otovescu, Mihai Marius, Pomană Gheorghe, Cosman Adrian, Voicu Dorel, Nedelescu Gheorghe, Radu Marin Traian, Dumitrache Silviu Ionuț, Godinel Manuela, Costin Alexandru, Calotă Firmilian

Supun aprobării dvs. ordinea de zi care conține 43 de puncte plus un punct peste ordinea de zi. Cine este pentru?

Dl. Consilier Local Mănescu:

V-aș ruga să retrageți punctul peste ordinea de zi cu retragerea titlului de „Cetățean de onoare”. Ne facem dracului de râs după ce s-au făcut vecinii noștri din Oltenia, ne mai facem și noi de râs cu chestia asta.

Dl. Președinte:

Supun la vot retragerea punctului peste ordinea de zi. Cine este pentru? Votat cu 1 vot pentru( dl. Mănescu). Varianta retragerii a fost respinsă.

Supun la vot ordinea de zi în ansamblu. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi .

Art.1.Se aprobă ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Craiova din data de 25.07.2019, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă suplimentarea ordinii de zi prevăzută la art.1, astfel:

Proiect de hotărâre privind retragerea titlului “Cetățean de Onoare” al Municipiului Craiova, dlui. Ștefan Popa Popa's, artist plastic caricaturist

Inițiatori-consilierii municipali: Lucian Dindirică, Dumitru Otovescu, Marius Mihai, Gheorghe Pomană, Adrian Cosman, Dorel Voicu, Gheorghe Nedelescu, Marin Traian Radu, Silviu Ionuț Dumitrache, Alexandru Costin, Firmilian Calotă.

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În urma supunerii la vot, s-a adoptat ordinea de zi următoarea:

 • 1.   Raport privind activitatea desfășurată, în condițiile Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, de către asistenții personali din municipiul Craiova, în semestrul I al anului 2019

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local al municipiului Craiova, pe semestrul I al anului 2019

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare a instituțiilor publice și a activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe semestrul I al anului 2019

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului fondurilor externe nerambursabile, aferentă semestrului I al anului 2019

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2019

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2019

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2019

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2019

 • 9. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să voteze ordinea de zi în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 14.08.2019

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiul Craiova, pentru anul 2019

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Ansamblului Folcloric „Maria Tănase” Craiova, pentru anul 2019

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Filarmonicii „Oltenia” Craiova, pentru anul 2019

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Operei Române Craiova, pentru anul 2019

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Casei de Cultură „Traian Demetrescu” Craiova, pentru anul 2019

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pentru anul 2019

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe, pentru anul 2019

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale R.A.T. SRL, pentru anul 2019

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, pentru anul 2019

 • 19. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din municipiul Craiova

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Craiova, în calitate de partener al Palatului Copiilor Craiova, în vederea organizării în municipiul Craiova, a Festivalului-Concurs Internațional de Folclor pentru copii și tineret „Maria Tănase” 2019, ediția a XII-a

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Craiova, în calitate de partener al Federației Române de Automobilism Sportiv, prin Asociația Club Sportiv AMC Racing , în vederea organizării evenimentului „CRAIOVA SUPER RALLY 2019”, în perioada 13-14 septembrie 2019

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de e valu are a capacității de apărare împotriva incendiilor la nivelul municipiului Craiova, pe semestrul I al anului 2019

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor pentru municipiul Craiova, în anul 2019

 • 24. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea aprobarea Caietului de sarcini și a tarifelor privind desfășurarea activității în Baza Hipodrom, situată în Parcul „Nicolae Romanescu”

 • 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică, a hotelului și restaurantului din incinta Complexului Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal

 • 27. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de închiriere nr.4429/2008 încheiat între S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. și S.C. Regensburg Com S.R.L.

 • 28. Proiect   de hotărâre privind cesiunea contractului de concesiune

nr.33269/30.04.2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și Bercea Ionela, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Bercea Ionela

 • 29. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea prețului de pornire al negocierii vânzării terenului situat în cart.Eroilor, str.I.D.Sârbu, nr.7A

 • 30. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea prețului de pornire al negocierii vânzării terenului aferent spațiului deținut de S.C. Altrans Exim S.R.L. Craiova, situat în municipiul Craiova, Piața Veche

 • 31. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea valorii redevenței pentru terenul concesionat, situat în municipiul Craiova, str.dr.Ioan Cantacuzino, nr.8C

 • 32. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea cuantumului chiriei pentru spațiul cu destinația de cabinet medical, situat în municipiul Craiova, Aleea Arh.Duiliu Marcu, nr.16 A

 • 33.  Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea cuantumului chiriei pentru spațiul cu destinația de cabinet medical, situat în municipiul Craiova, str.1 Decembrie 1918, nr.14

 • 34.  Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de distribuție și furnizare a energiei termice, prin punctele termice și a tarifului la energia termică facturată populației

 • 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reevaluarea și revizuirea planurilor de acțiune privind diminuarea zgomotului ambiant în municipiul Craiova”

 • 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind parcurile, Grădina Botanică, locurile de joacă, locurile de odihnă, grădinile de cartier și terenurile de sport, aflate în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova

 • 37. Proiect de hotărâre privind modificarea Caietului de sarcini privind montarea și întreținerea mobilierului stradal din municipiul Craiova

 • 38. Proiect de hotărâre privind modificarea Caietului de sarcini privind activitatea de amenajare, întreținere și înfrumusețare zone verzi din municipiul Craiova

 • 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor tarife pentru activitățile date în gestiune directă Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova

 • 40. Proiect de hotărâre privind modificarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din municipiul Craiova prin construcția/reabilitarea/modernizarea/extinderea/echiparea Școlii Gimnaziale Mircea Eliade”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.285/2018

 • 41.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din municipiul Craiova prin construcția/reabilitarea/modernizarea/extinderea/echiparea Școlii Gimnaziale Mircea Eliade”

 • 42.Proiect de hotărâre privind modificarea Protocolului de asociere între Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, Ministerul Sănătății, Instituția Prefectului-Județul Dolj și Județul Dolj, prin Consiliul Județean Dolj, în vederea realizării obiectivului de investiții ”Spital Clinic Regional de Urgență Craiova”

 • 43. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea urbanistică a zonei Calea Severinului-Elpreco-Praktiker, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, Calea Severinului, nr.44A

 • 44. Proiect de hotărâre privind retragerea titlului „Cetățean de onoare” al municipiului Craiova, d-lui Ștefan Popa Popa's, artist plastic caricaturist.

 • 45. Întrebări și interpelări

 • 1. Raport privind activitatea desfășurată, în condițiile Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, de către asistenții personali din municipiul Craiova, în semestrul I al anului 2019

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local al municipiului Craiova, pe semestrul I al anului 2019

Dl. Consilier Local Florescu:

La punctul nr. 2 al ordinii de zi avem execuția bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova pe primul semestru al anului 2019. Am spus și ieri în comisie, reiau și astăzi în plenul ședinței consiliului local. În urma unui studiu atent al execuției bugetare, am constatat că este prezentat ca o poveste frumo a să cu multe vorbe și puține cifre. Așteptam să fie cifre comparative, să fie procente, suntem la jumătatea anului, trebuia să știm cât ne-am propus, cât am cheltuit, cât reprezintă din totalul sumei propuse, iar la observații să știm și noi de ce și care sunt motivele pentru care anumite obiective nu au fost bugetate. De asemenea, din acest document nu rezultă un lucru pe care eu îl consider foarte important: care sunt veniturile și care sunt cheltuielile Craiovei pentru stadionul Ion Oblemenco. Nici până în acest moment nu am primit această solicitare făcută ieri în ședința de comisie. Legat de veniturile din parcările cu plată, am primit această cifră de la d-na directoare a Direcției Taxe și Impozite. Este aproximativ 440 mii lei. Este foarte corect că s-a făcut publică această cifră, pentru mine este prima dată când am aflat acest lucru.

Dl. Consilier Local Sirop:

Vom vota, cum este normal, împotriva execuției unui buget disproporționat pentru că am votat și împotriva lui, atunci când a fost alocat într-o formă disproporționată. Considerăm că prioritățile actualei administrații executive a Craiovei, nu coincid cu prioritățile normal pentru dezvoltarea unui oraș industrial, cum este orașul nostru. Am solicitat și resolicităm, readucem pe tapet, înființarea unui parc industrial de dimensiuni considerabile care să atragă investitori și să readucă orașul nostru în topul orașelor atractive pentru investiții. Nu ni s-a bugetat această solicitare, este cea mai mare doleanță a noastră legată de bugetul Craiovei, drept urmare, ca semnal de al armă votăm împotriva acestei execuții și a unui buget disproporționat.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă execuția bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe semestrul I al anului 2019, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 17 voturi pentru și 6 voturi împotrivă (Ungureanu, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea, Mănescu).

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare a instituțiilor publice și a activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe semestrul I al anului 2019

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă execuția bugetară a instituțiilor publice și a activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe semestrul I al anului 2019, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin ap aratul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprob at , fiind votat cu 18 voturi pentru și 5 voturi împotrivă (Ungureanu, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului fondurilor externe nerambursabile, aferentă semestrului I al anului 2019

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă execuția bugetară a fondurilor externe nerambursabile, la data de 30 iunie 2019, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul

Administrație Publică Locală, Direcția Elaborare și Implementare Proiecte și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2019

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2019, după cum urmează:

 • a) total venituri-588.831,00 mii lei (429.778,00 mii lei-veniturile secțiunii de funcționare și 159.053,00 mii lei veniturile secțiunii de dezvoltare);

 • b) total cheltuieli-593.818,00 mii lei (429.778,00 mii lei-cheltuielile secțiunii de funcționare și 164.040,00 mii lei-cheltuielile secțiunii de dezvoltare).

Art.2. Se aprobă bugetul propriu de venituri și cheltuieli rectificat al municipiului Craiova, pe anul 2019, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă bugetele de cheltuieli rectificate ale unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Craiova, conform anexelor nr.2-27 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă bugetul de cheltuieli rectificat al Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din municipiul Craiova, conform anexei nr.28 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare derulate în anul 2019 de către Direcția de Asistență Socială a Municipiului Craiova, conform anexei nr.29 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Se aprobă Programul anual de investiții 2019 rectificat, conform anexei nr.30 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.156/2019.

Art.8. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară, Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din municipiul Craiova și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2019 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pentru anul 2019, după cum urmează: /.total venituri-140.999,00 mii lei (veniturile secțiunii de funcționare în sumă de 137.214,00 mii lei, veniturile secțiunii de dezvoltare în sumă de 3.785,00 mii lei);

 • 2. total cheltuieli-147.294,00 mii lei (cheltuielile secțiunii de funcționare în sumă de 143.490,00 mii lei, cheltuielile secțiunii de dezvoltare în sumă de 3.804,00 mii lei), conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.160/2019.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară și Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2019

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1.Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pentru anul 2019, după cum urmează:

a) total venituri-11.421,00 mii lei (veniturile secțiunii de funcționare); b) total cheltuieli-11.421,00 mii lei (cheltuielile secțiunii de funcționare), conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.163/2019.

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară și Sport Club Municipal Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2019

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2019, după cum urmează:

 • a) total venituri - 944.543,00 mii lei;

 • b) total cheltuieli - 956.920,00 mii lei,

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.167/2019 .

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 9. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să voteze ordinea de zi în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 14.08.2019 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1.Se aprobă mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova-dna.Crețu Cristina Mădălina, să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 14.08.2019, ora 12,00, ordinea de zi cu privire la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară, S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A. și dna. Crețu Cristina Mădălina vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 10.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiul Craiova, pentru anul 2019 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă organigrama și statul de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 2019, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul

Administrație Publică Locală și Serviciul Resurse Umane vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 21 voturi pentru, 1 vot împotrivă (Mănescu) și 1 abținere (Sirop

ll.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Ansamblului Folcloric „Maria Tănase” Craiova, pentru anul 2019

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă organigrama și statul de funcții ale Ansamblului Folcloric “Maria Tănase” Craiova, pentru anul 2019, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane și Ansamblul Folcloric “Maria Tănase” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 12.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Filarmonicii „Oltenia” Craiova, pentru anul 2019

D-na Consilier Local Ungureanu:

Vreau să vă semnalez câteva fapte din această organigramă. În primul rând cer reevaluarea d-lui manager Zamfir întrucât doi membri din comisia de evaluare, managerul Filarmonicii din Ploiești și managerul Filarmonicii Râmnicu Vâlcea au avut raporturi de colaborare instituțională cu Filarmonica din Craiova și au în continuare. Să se schimbe membrii comisiei de evaluare. Solicit desființarea posturilor de director artistic și șef birou coordonare artistică deoarece au salarii mari și se poate face economie atâta timp cât managerul are studii de specialitate și la Filarmonică nu este nevoie de șefi peste șefi. Merge treaba și fără acești șefi plătiți foarte mult din banii craiovenilor. Nu înțeleg de ce s-a făcut angajarea cu 1 iulie 2019 a d-lui dirijor Hristescu fără concurs, cu salariul de 10 mii lei mutat de la Opera Română și nu are niciun spectacol în aceste două luni, dar se plătește și o să dau răspuns la Operă care mi s-a dat astăzi, am primit un răspuns, a propos de ce ați zis. De asemenea, solicit desființarea celor două birouri de organizare spectacole, biroul de imagine și includerea în alte servicii deoarece s-a dovedit prin activitatea desfășurată că sunt ineficiente. Știți foarte bine că s-au plătit sume uriașe pentru reclamă și, cu toate acestea, nu au avut spectatori, doar s-au dat invitații. Consider că la Filarmonica Oltenia și la Operă ar trebui să existe doar funcția de conducere și director economic, restul de funcții de conducere fiind inutile și s-ar putea economisi bani.

Dl. Viceprimar Bărăgan:

Vă spun și eu bună ziua! D-na consilier, sunt în asentimentul dvs. în proporție de 60%. Cele semnalate de dvs. le-am semnalat și eu. În ceea ce privește comisia care va evalua ce se întâmplă în acest moment la Filarmonica Oltenia, deja s-a finalizat, sunt în cercetare, vom vedea ce raport vor întocmi. I-am cerut și d-lui director un raport cu privire la directorul artistic și celelalte poziții din organigramă, am avut ceva discuții pe tema organizației și în cel mai scurt timp când vom primi raportul de la dl. Director, vi-l vom face cunoscut.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă organigrama și statul de funcții ale Filarmonicii „Oltenia” Craiova, pentru anul 2019, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane și Filarmonica „Oltenia” Craiova, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 17 voturi pentru și 6 voturi împotrivă (Ungureanu, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea, Mănescu).

 • 13.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Operei Române Craiova, pentru anul 2019

D-na Consilier Local Ungureanu:

În noua organigramă de la Operă se fac schimbări de posturi după bunul plac al d-lui manager. Să vă enumăr câteva din ele. Se transformă postul de muncitor în referent artistic, care oricum nu este nevoie că și până acum a funcționat opera foarte bine fără să mai creștem salariul cuiva deoarece este o diferență între salariul de muncitor și referent artistic. Se înfințează dacă vreți să știți șef formație costume. Așa ceva nu am mai pomenit de când sunt eu, în condițiile în care sunt croitorese, trebuie să aibă un șef. Care trebuie să fie de fapt magazioner, înțeleg eu, aici la Opera Română că asta scrie în ședința consiliului de administrație, așa ca o explicație, că trebuie să avem cine să aibă grijă de costume. Păi șeful trebuie să aibă grijă de costume. Eu am înțeles că și așa s-au luat costume acum câțiva ani de 40 mii euro de la Botezatu, acum înființăm și șefi costume. Se înființează un post de concert maestru deși mai există un post și este ocupat, dându-se încă un salariu de 140 mii de lei anual. Nu este posibil având un concert maestru la o orchestră de 30 de instrumentiști, să mai facem post de încă un concert maestru în condițiile în care nu este nevoie și dacă lipsește concert maestrul, oricare dintre cei din orchestră poate să țină locul deci nu justifică acest post locul în organigramă. Solicit desființarea postului de șef serviciu administrativ care are în subordine 6 persoane. Nu se justifică și cred că ar fi bine transformarea lui în birou și cred că trebuie să avem grijă aici, în răspunsul d-lui manager îmi spune că l-a disponibilizat pe tenor că i s-a terminat contractul și dacă ne va reprezenta în turneul mondial nu va participa la concertele instituției. Vreau să vă spun că dl. Hristescu merge numai cu dl. Tudor Gheorghe și participă la maxim două mari concerte și este plătit un an de zile cu câte 10 mii lei pe lună. Astia nu sunt justificări. Să știe foarte clar, când trimite o hârtie ce scrie în ea. Acum am primit-o și nu mi se pare corect să fie atât de incompetent să ne dea asemenea răspuns.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă organigrama și statul de funcții ale Operei Române Craiova, pentru anul 2019, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane și Opera Română Craiova, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 16 voturi pentru și 7 voturi împotrivă (Ungureanu, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea, Mănescu, Calotă).

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Casei de Cultură „Traian Demetrescu” Craiova, pentru anul 2019

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă organigrama și statul de funcții ale Casei de Cultură “Traian Demetrescu” Craiova, pentru anul 2019, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane și Casa de Cultură “Traian Demetrescu” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pentru anul 2019

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă organigrama și statul de funcții ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pentru anul 2019, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane și Căminul p entru Persoane Vârstnice Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe, pentru anul 2019

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă organigrama și statul de funcții ale Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din municipiul Craiova, pentru anul 2019, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane și Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din municipiul Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale R.A.T. SRL, pentru anul 2019

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă organigrama și statul de funcții ale R.A.T. SRL, pentru anul 2019, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se mandatează dl. Zorilă Dan, reprezentantul municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaților a R.A.T. SRL, să voteze organigrama și statul de funcții aprobate la art.1 din prezenta hotărâre

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, R.A.T. SRL și Zorilă Dan vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 22 voturi pentru și 1 vot împotrivă (Mănescu).

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, pentru anul 2019

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă organigrama și statul de funcții ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, pentru anul 2019, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul

Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane și Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 19.Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din municipiul Craiova

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din municipiul Craiova, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.303/2018.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane și Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din municipiul Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 20.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Craiova, în calitate de partener al Palatului Copiilor Craiova, în vederea organizării în municipiul Craiova, a Festivalului-Concurs Internațional de Folclor pentru copii și tineret „Maria Tănase” 2019, ediția a XII-a

D-na Consilier Local Ungureanu:

Am văzut că Primăria Craiova sponsorizează cu suma de 45 mii lei. Suntem foarte de acord să sponsorizeze acest festival pentru copii și tineret, mi-ar fi părut mai bine să dăm o sumă mai mare în condițiile în care la Craiova Super Raly dăm 140 mii lei, iar la copii le dăm doar 45 mii lei. Vreau să vă rog frumos să aveți grijă de acum încolo să inversați cifrele și să ajutăm acești copii și tineri să-și desfășoare concursurile și să ia premii mult mai substanțiale. Vă mulțumesc frumos.

Dl. Viceprimar Bărăgan:

D-na consilier, vreau să vă spun că aceasta este suma cerută de către palatul Copiilor, deci atât le-am dat. Pot să vă spun că am primit o adresă de la minister prin care ne întreabă dacă suntem de acord începând cu luna viitoare să preluăm Palatul sed ord. 25.07.2019                          17                                          FP 43-04, ver. 1

copiilor și încă două cluburi sportive. Executivul a fost de acord, așteptăm să se facă procedurile între noi și minister și Palatul Copiilor va fi în coordonarea consiliului local și a primăriei municipiului Craiova și atunci putem aloca cât vom considera de comun acord. Vă mulțumesc mult.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă participarea Municipiului Craiova, în calitate de partener al Palatului Copiilor Craiova, în vederea organizării Festivalului-Concurs Internațional de Folclor pentru Copii și Tineret „Maria Tănase” 2019, ediția a XII-a, în municipiul Craiova, în perioada 28 august-1 septembrie 2019.

Art.2. Se aprobă alocarea din bugetul local al municipiului Craiova, a sumei de 45.000 lei, în vederea organizării evenimentului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă încheierea contractului de parteneriat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova și Palatul Copiilor Craiova, în vederea organizării evenimentului prevăzut la art.1, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă programul evenimentului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de parteneriat prevăzut la art.3 din prezenta hotărâre.

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară, Serviciul Imagine și Palatul Copiilor Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 21.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Craiova, în calitate de partener al Federației Române de Automobilism Sportiv, prin Asociația Club Sportiv AMC Racing , în vederea organizării evenimentului „CRAIOVA SUPER RALLY 2019”, în perioada 13-14 septembrie 2019

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă participarea Municipiului Craiova, în calitate de partener al Federației Române de Automobilism Sportiv, prin Asociația Club Sportiv AMC Racing , în vederea organizării evenimentului „CRAIOVA SUPER RALLY 2019”, în perioada 13-14 septembrie 2019.

Art.2. Se aprobă alocarea din bugetul local al municipiului Craiova, a sumei de 130.000 lei, în vederea organizării evenimentului sportiv prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă încheierea contractului de parteneriat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova și Federația Română de Automobilism Sportiv, prin Asociația Club Sportiv AMC Racing, având ca obiect organizarea evenimentului „CRAIOVA SUPER RALLY 2019”, în perioada 13-14 septembrie 2019, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă Programul evenimentului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de parteneriat prevăzut la art.3 din prezenta hotărâre.

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară, Serviciul Imagine și Federația Română de Automobilism Sportiv, prin Asociația Club Sportiv AMC Racing vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor la nivelul municipiului Craiova, pe semestrul I al anului 2019

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă Raportul de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor la nivelul municipiului Craiova, pe semestrul I al anului 2019, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Biroul Situații de Urgență și Protecție Civilă vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor pentru municipiul Craiova, în anul 2019

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor pentru municipiul Craiova, în anul 2019, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, își încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.388/2018.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Biroul Situații de Urgență și Protecție Civilă vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 24. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă prelungirea, pentru o perioadă de 1 an, a duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să încheie actele adiționale care au ca obiect prelungirea duratei contractelor de închiriere a locuințelor prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari și Direcția Impozite și Taxe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 25.Proiect de hotărâre privind aprobarea aprobarea Caietului de sarcini și a tarifelor privind desfășurarea activității în Baza Hipodrom, situată în Parcul „Nicolae Romanescu

Dl. Consilier Local Sirop:

Aș vrea să subliniez și până la urmă să remarc faptul că s-a ținut cont de una dintre propunerile noastre. Am susținut revitalizarea Hipodromului încă de la amendamentele propuse la buget pe anul trecut, am reiterat-o și în amendamentele de anul acesta și până la urmă se pare că o să fie pusă în operă. Fiind un proiect de suflet la care ținem foarte mult, vom vota pentru, dar vom și monitoriza îndeaproape activitatea acestei forme de manifestare nou înființate. În orice caz salutăm faptul că s-a ținut cont de propunerea PNL și vom vota pentru. Mulțumim!

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.l. Se aprobă Caietul de sarcini privind desfășurarea activității în Baza Hipodrom, situată în Parcul „Nicolae Romanescu”, prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă tarifele pentru activitatea de îngrijire și tratamente cabaline, prevăzute în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă tarifele pentru lucrările de întreținere a Bazei Hipodrom, prevăzute în anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 26.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică, a hotelului și restaurantului din incinta Complexului Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă închirierea, prin licitație publică, pe o perioadă de 15 ani, a hotelului și restaurantului din incinta „Complexului Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal”, situat în b-dul Ilie Balaci, nr.8, care aparțin domeniului public al municipiului Craiova, identificate în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Caietul de sarcini și Documentația de atribuire privind închirierea bunurilor identificate la art.1, conform anexelor nr.2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă contractul-cadru de închiriere a bunurilor identificate la art.1 din prezenta hotărâre, prevăzut în anexa nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Chiria lunară privind închirierea bunurilor identificate la art.1 va fi stabilită prin raport de evaluare care va fi însușit de Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Art.5. Pe data prezentei hotărâri, își încetează efectele Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.500/2017 și nr.129/2018.

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Patrimoniu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 27.Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de închiriere nr.4429/2008 încheiat între S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. și S.C. Regensburg Com S.R.L.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1.Se aprobă modificarea obiectului contractului de închiriere nr.4429/2008 încheiat între S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. și S.C. Regensburg Com S.R.L., în sensul diminuării suprafeței terenului de la 92,70 mp., la 77,01 mp.

Art.2.Se împuternicește administratorul S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. să semneze actul adițional de modificare a contractului de închiriere nr.4429/2008.

Art.3.Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.190/2008.

Art.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul

Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. și S.C. Regensburg Com S.R.L.vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 28.Proiect de hotărâre privind cesiunea contractului de concesiune nr.33269/30.04.2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și Bercea Ionela, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Bercea Ionela

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă cesiunea obiectului contractului de concesiune nr.33269/30.04.2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și Bercea Ionela, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Bercea Ionela, către S.C. Med Fam Popa Ana-Maria S.R.L., reprezentată legal de dr. Popa Ana-Maria, medic specialist medicină de familie, până la data de 30.04.2021, cu posibilitatea de prelungire conform pct.3.2 din contractul de concesiune.

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adițional la contractul de concesiune prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.238/2004 și nr.85/2006.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Cabinet Medical Individual Dr. Bercea Ionela și S.C. Med Fam Popa Ana-Maria S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 29.Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea prețului de pornire al negocierii vânzării terenului situat în cart.Eroilor, str.I.D.Sârbu, nr.7A

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. (1) Se aprobă însușirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea prețului de pornire al negocierii vânzării terenului aparținând domeniului privat al muncipiului Craiova, în suprafață de 114 mp., ocupat de construcțiile deținute de Șișu Marius Daniel, situat în cart.Eroilor, str.I.D. Sârbu, nr.7A, în cuantum de 82.395 lei (17.442 euro), prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Valorile prevăzute la alin.1 din prezenta hotărâre nu includ TVA.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Patrimoniu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 30. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea prețului de pornire al negocierii vânzării terenului aferent spațiului deținut de S.C. Altrans Exim S.R.L. Craiova, situat în municipiul Craiova, Piața Veche

D-na Consilier Local Ungureanu:

Consilierii PNL nu-și vor asuma această evaluare întrucât considerăm că este foarte mică suma de 26.296 euro așa cum este în această expertiză făcută iar de evaluatori, nu știu unde îi găsește Primăria Craiova și, în consecință, noi nu suntem de acord să ne asumăm această evaluare sub nicio formă. Asumați-v-o dvs. dar noi nu.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. (1) Se aprobă însușirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea prețului de pornire al negocierii vânzării terenului aferent spațiului deținut de S.C.Altrans Exim S.R.L. Craiova, situat în municipiul Craiova, Piața Veche, în cuantum de 124.070 lei (26.296 euro), prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Valorile prevăzute la alin.1 din prezenta hotărâre nu includ TVA.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Patrimoniu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 16 voturi pentru și 7 voturi împotrivă (Ungureanu, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea, Mănescu, Calotă).

 • 31. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea valorii redevenței pentru terenul concesionat, situat în municipiul Craiova, str.dr.Ioan Cantacuzino, nr.8C

D-na Consilier Local Ungureanu:

Aici este 531 de lie pentru 60 mp. Mi se pare o sumă pentru 10 ani să ia de acum încolo foarte mică pentru Primăria Craiova. Adică luăm 0,60 euro pe o oră că stăm aici sau oriunde punem mașina și 531 lei pe lună.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. (1) Se aprobă însușirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea valorii redevenței pentru terenul în suprafață de 60,3 mp., situat în municipiul Craiova, str. Dr . Io an Cantacuzino, nr.8C, concesionat către S.C. Souvenir Trading S.R.L., la suma anuală de 6 373 lei (1 351 euro), respectiv suma lunară de 531 lei (113 euro), prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Valorile prevăzute la alin.1 din prezenta hotărâre nu includ TVA.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și S.C. Souvenir Trading S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 16 voturi pentru și 7 voturi împotrivă (Ungureanu, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea, Mănescu, Calotă).

 • 32. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea cuantumului chiriei pentru spațiul cu destinația de cabinet medical, situat în municipiul Craiova, Aleea Arh.Duiliu Marcu, nr.16 A

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1.(1)Se aprobă însușirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea cuantumului chiriei pentru spațiul cu destinația de cabinet medical, aparținând domeniului privat al municipiului Craiova, în suprafață de 21,20 mp, situat în municipiul Craiova, Aleea Arh.Duiliu Marcu, nr.16A, la suma anuală de 4.516,00 lei, echivalent a 957,00 euro (213,01 lei/mp., echivalent a 45,15 euro/mp.), respectiv la suma lunară de 376,00 lei, echivalent a 80,00 euro (17,75 lei/mp., echivalent a 3,76 euro/mp.), prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Valorile prevăzute la alin.1 din prezenta hotărâre nu includ TVA.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și S.C. Miha Holding S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 33. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea cuantumului chiriei pentru spațiul cu destinația de cabinet medical, situat în municipiul Craiova, str.1 Decembrie 1918, nr.14

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1.(1)Se aprobă însușirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea cuantumului chiriei pentru spațiul cu destinația de cabinet medical, aparținând domeniului privat al municipiului Craiova, în suprafață de 28,12 mp, situat în municipiul Craiova, str.1 Decembrie 1918, nr.14, la suma anuală de 5.555,00 lei, echivalent a 1.177,00 euro (197,53 lei/mp., echivalent a 41,87 euro/mp.), respectiv la suma lunară de 463,00 lei, echivalent a 98,00 euro (16,46 lei/mp., echivalent a 3,49 euro/mp.), prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Valorile prevăzute la alin.1 din prezenta hotărâre nu includ T.V.A.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și Cabinetul Medical Individual Dr. Paveliu Daniela-Claudia vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de distribuție și furnizare a energiei termice, prin punctele termice și a tarifului la energia termică facturată populației

Dl. Consilier Local Florescu:

La punctul 34 Primăria Craiova propune încă o scumpire a energiei termice furnizate craiovenilor, cu aproximativ 10%. V-ați gândit dvs la PSD că în plină vară, craiovenii plecați și ei în concedii pe la țară pe unde mai sunt, să le faceți o surpriză și când se vor întoarce poate până la toamnă vor uita. Eu cred că nu vor uita și tot la toamnă vă vor face și ei o surpriză foarte neplăcută. Motivația că s-a scumpit apa caldă pe care o furnizează nu știu ce agent, nu contează. Dacă este în sală, aș ruga-o pe d-na directoare de la termo să ne spună dacă are un plan de măsuri, probabil că nu are în vedere o singură măsură și aceasta să fie creșterea prețului gigacaloriei, dacă are un plan de măsuri și ce măsuri principale sunt cuprinse în acest plan de reducere a cheltuielilor și creșterea veniturilor. O rugăm pe d-na directoare să ne răspundă la această întrebare.

Dl. Consilier Local Sirop:

Nu pot să nu remarc stratagemele administrației PSD în curs de disoluție, adică pe ultima sută de metri care merge cu aceleași metehne, hai să amăgim, să astupăm un subiect cu altul, să lucrăm pe distorsionarea atenției sau pe fente, ș.a.m.d. Alegem mijlocul verii, perioada de concedii să scumpim căldura. Prin comisii ni se explică faptul că vine dintr-o legislație națională, dintr-o obligativitate, am investigat subiectul și nu vine din nimic. Aveți un aviz de la ANRE pe care oricum erați obligați să-l luați, dar mai departe este opțiunea dvs. de a scumpi această căldură. Nu salutăm gestul, ne opunem din răsputeri și la anul când vom avea mai multă forță de atât, acum doar dăm un semnal, dar la anul când aritmetica politică a consiliului local va fi alta, veți vedea cum se conduce această primărie și cum se conduce un oraș.

Dl. Viceprimar Bărăgan:

Chiar vă aștept să vedem ce forță și coerență aveți dvs. Acum vă rog mult să citiți raportul cu maximă atenție. Știți că termoficarea este în coordonarea mea și sunt foarte atent. Așa cum bine ați spus și dvs. CET împreună cu CEO Oltenia au cerut la ANRE un aviz prin care vor să mărească cu 10% gigacaloria, adică să se facă 27 de lei. Noi astăzi doar luăm act pentru că dumnealor deja au făcut facturarea. Dacă dvs. vreți să nu votați, nu este niciun fel de problemă. Nu mărește primăria municipiului Craiova. Puteam să suportăm noi această mărire. Dacă dvs. într-o altă ședință veniți cu o propunere să suportăm această mărire și se găsește în buget suma necesară nu este niciun fel de problemă. Dar nu primăria municipiului Craiova pune taxe și nu mărește gigacaloria la populație. Vă mulțumesc mult.

Dl. Consilier Local Nedelescu:

Așa cum spunea colegul Bărăgan, ANRE deci pentru a fi în cunoștință de cauză totală, ANRE prin decizia nr. 1220 din 28.06.2019 a majorat prețul la solicitarea lui CEO Oltenia. Sub nicio formă Primăria Craiova nu solicită această majorare de preț, nu ne face plăcere nici nouă această majorare de preț. Referitor la planul pe care managerul îl are, într-adevăr este un plan de reorganizare a acestei societăți care se află, știți foarte bine, aproape în faza de faliment. Avem un administrator acolo care coordonează întreaga activitate nu numai managerul. Deci vreau să vă spun foarte clar această majorare se datorează solicitării CEO Oltenia și aprobării ANRE așa cum prevede legea, bineînțeles. Noi avem posibilitatea să venim în ședința următoare sau, nu știu, să gândim împreună cu executivul pentru că vreau să știți foarte clar că este vorba de 9 miliarde. Vorbesc în bani vechi. Asta înseamnă să găsim acești bani în bugetul consiliului local să preluăm această sumă noi. Nici nouă nu ne face plăcere să venim cu această creștere pentru populație, însă, să fie foarte clar, se datorează solicitării lui CEO Oltenia și aprobării ANRE.

Dl. Consilier Local Florescu:

ANRE periodic, trimestrial, mai precis, actualizează prețurile. Uitați-vă că este pe internet pe ordinea de zi a mai multor consilii locale din marile orașe ale Craiovei, să vedeți dacă au pe ordinea de zi un asemenea punct. Dacă toate consiliile locale din România ar fi avut pe ordinea de zi acest punct, atunci înțelegeam, dar este numai la Craiova.

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Nu este vorba nici de organizare, nici de furnizare. Nu confundați regimul juridic de înființare și nici furnizarea. Suntem total diferiți în toată țara. Suntem într-o modalitate de organizare de nu v-aș putea spune ce stuctură este și ce prețuri au. Prețurile v-au mai fost prezentate. Nu confundați modul de organizare.

Dl. Consilier Local Nedelescu:

S-a pronunțat aici cuvântul dezinformare. Mi-e greu, nu vreau să mai spun nimic celor care folosesc astfel de cuvinte. Eu am mai avut o discuție. Niciodată n-am dezinformat. Dar ăsta este felul omului și eu nu pot să intru în astfel de discuții. Nu este vorba de nicio dezinformare. Vreau să vă spun că procedura o cunosc foarte bine. Am lucrat în sistem. Deci procedura este următoarea. CEO cere, ANRE aprobă sau respinge.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.l. Se aprobă prețul de distribuție și furnizare a energiei termice, prin punctele termice, în cuantum de 321,57 lei/Gcal, inclusiv TVA, începând cu 1 iulie 2019.

Art.2.Se aprobă tariful la energia termică facturată populației, în cuantum de 277,00 lei/Gcal, inclusiv TVA, începând cu 1 iulie 2019.

Art.3.Cu aceeași dată, își încetează efectele art.1 și 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.518/2018 și se modifică în mod corespunzător art.15 din contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică, în municipiul Craiova, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.256/2012.

Art.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Servicii Publice și S.C. Termo Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 17 voturi pentru și 6 voturi împotrivă (Ungureanu, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea, Mănescu).

 • 35.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reevaluarea și revizuirea planurilor de acțiune privind diminuarea zgomotului ambiant în municipiul Craiova”

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1.Se aprobă proiectul „Reevaluarea și revizuirea planurilor de acțiune privind diminuarea zgomotului ambiant în municipiul Craiova”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Pe data prezentei hotărâri, își încetează efectele Hotărârea Consiliului local al Municipiului Craiova nr.614/2014.

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Servicii Publice vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 36.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind parcurile, Grădina Botanică, locurile de joacă, locurile de odihnă, grădinile de cartier și terenurile de sport, aflate în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova

Dl. Consilier Local Mănescu:

La punctul acesta am două mici probleme. În dezbaterea publică privind locurile de joacă, art. 10 prevedea că în locurile de joacă să fie interzise jocurile cu mingea, mai puțin baloanele ușoare. În rpoiectul prezentat este scos acest punct și nu mai este interzis în spațiile de joacă jocurile cu mingea, ce era inițial, în spațiile de joacă jocurile cu mingea sunt interzise fiind permise doar cele cu baloane ușoare pentru copii. Acum ați scos acest punct. Nu înțeleg de ce a fost scos, fiindcă copiii mari în spațiile de joacă, și am poze aici să vi le arăt, vin și se joacă și îi deranjează pe cei mici. Sunt loviți cu mingea.

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Este o reformulare de fapt. Cred că a eliminat parțial ipoteza a doua din text și a lăsat contrariul. În afara locurilor special destinate jocurilor cu mingea, practicarea acestora este permisă în parcuri dacă nu deranjează liniștea și ordinea publică. Deci a exclus teza în care distingea între cele două categorii și a lăsat decât în locurile special amenajate pentru jocuri. A optat pentru o variantă care nu este atât de restrictivă, dar la care permisivul duce totuși la a sancționa în condițiile în care nu respecți locul. Inițiatorul a apreciat că este mai bună varianta aceasta.

Dl. Consilier Local Mănescu:

Eu nu sunt de acord, dar asta este. Este prevăzut un program de funcționare fo arte bine pentru Grădina Botanică. Pentru locurile de joacă nu este stabilită prin hotărâre de consiliu un program, nu este interzis noaptea și lasă la latitudinea RAADPFL după aceea să facă un anumit program să-l afișeze. Dacă am interzice prin hotărâre de consiliu această chestie, ar fi avut o mai mare forță interzicerea și ar fi putut fi pedepsiți cei care în afara unui program strict intră în aceste locuri de joacă. Sunt cazuri în care noaptea se intră.

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

S-a optat pentru o variantă generală de sancționare pe temeiul ordinii și liniștii publice. Deci nu restricționez după obiectul locului pentru că ăla poate fi public cu excepția Grădinii Botanice care e determinat prin efectul legii și în locurile care sunt în orice cartier și în orice areal care nu are determinare ca atare, adică nu este împrejmuit, nu se poate închide, a lăsat teoria generală a textului, ordinea și liniștea publică fiind mai exhaustivi ca mod de reglementare. Să sperăm că nu vor fi vandalizate, pentru că știți de ce? În măsura în care nu sunt cu acces, adică nu poți să restricționezi închizând arealul, este foarte greu să determini ora la care nu zici nu călca pe iarbă și ei calcă pe iarbă. Dar poți să-i sancționezi pentru că efectul de lege îți permite. Asta este procedura pe care a optat aici regulamentul. Am înțeles ce spuneți. Dăm celui care are Poliția Locală, care are ordinea publică și o să sancționeze și o să avem eventual sisteme de video și așa mai departe. A închide este una să respecți, asta a fost opțiunea. Dacă vreți, inițiatorul o să-l las să vă spună de ce n-a avut orar. Ca mod de reglementare a regulamentului, este corectă reglementarea, adică permite condiția legală să ai asigurată sancțiune pentru încălcare. Că se putea face și invers, nu s-a făcut, na.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.l. Se aprobă Regulamentul privind parcurile, Grădina Botanică, locurile de joacă, locurile de odihnă, grădinile de cartier și terenurile de sport, aflate în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Lo cal ă, Direcția Servicii Publice și Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 22 voturi pentru și 1 vot împotrivă (Mănescu).

37.Proiect de hotărâre privind modificarea Caietului de sarcini privind montarea și întreținerea mobilierului stradal din municipiul Craiova

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.l. Se aprobă modificarea Caietului de sarcini privind montarea și întreținerea mobilierului stradal din municipiul Craiova, conform actului adițional nr.1 prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.268/2006.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Servicii Publice și Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 38. Proiect de hotărâre privind modificarea Caietului de sarcini privind activitatea de amenajare, întreținere și înfrumusețare zone verzi din municipiul Craiova

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.l. Se aprobă modificarea Caietului de sarcini privind activitatea de amenajare, întreținere și înfrumusețare zone verzi din municipiul Craiova, conform actului adițional nr.1 prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.132/2006.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Servicii Publice și Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor tarife pentru activitățile date în gestiune directă Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.l. Se aprobă tarifele pentru activitățile date în gestiune directă Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.248/2019.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Lo cal ă, Direcția Servicii Publice și Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 40.Proiect de hotărâre privind modificarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din municipiul_________________________Craiova_________________________prin

construcția/reabilitarea/modernizarea/extinderea/echiparea Școlii Gimnaziale Mircea Eliade”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.285/2018

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă modificarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din municipiul Craiova, prin construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea Școlii Gimnaziale „Mircea Eliade”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.285/2018, după cum urmează:

 • a. principalii indicatori tehnico-economici, în forma revizuită sunt prevăzuți în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • b. devizul general, în formă revizuită, este prevăzut în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Investiții, Achiziții și Licitații vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 41.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din municipiul Craiova prin construcția/reabilitarea/modernizarea/extinderea/echiparea Școlii Gimnaziale Mircea Eliade”

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.l.Se aprobă proiectul „Îmbunatațirea infrastructurii educaționale din municipiul Craiova prin construcția/reabilitarea/modernizarea/extinderea/echiparea Școlii Gimnaziale Mircea Eliade”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Prioritate de investiții 10.1, Obiectiv Specific 10.1, apelul de proiecte POR/2017/10/10.1/10.1b/7REGIUNI.

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, în cuantum de 12.244.751,97 lei, inclusiv TVA, din care valoarea totală eligibilă 11.707.679,93 lei, inclusiv TVA și valoarea totală neeligibilă de 537.072,04 lei, inclusiv TVA.

Art.3. Se aprobă contribuția proprie a municipiului Craiova, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 234.153,60 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă asigurarea din bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova a sumelor reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării în condiții optime a proiectului.

Art.5. Se aprobă asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării proiectului, în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale, inclusiv suportarea din bugetul propriu al corecțiilor ce pot fi identificate în implementarea proiectului.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova, dl.Mihail Genoiu, să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare, în numele municipiului Craiova.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin ap aratul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Elaborare și Implementare Proiecte și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 42.Proiect de hotărâre privind modificarea Protocolului de asociere între Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, Ministerul Sănătății, Instituția Prefectului-Județul Dolj și Județul Dolj, prin Consiliul Județean Dolj, în vederea realizării obiectivului de investiții ”Spital Clinic Regional de Urgență Craiova

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă modificarea art.4.3 din Capitolul IV al Protoculului de Asociere între Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, Ministerul Sănătății, Instituția Prefectului-Județul Dolj și Județul Dolj, prin Consiliul Județean Dolj, în vederea realizării obiectivului de investiții „Spital Regional de Urgență Craiova” prin introducerea unui nou alineat care va avea urmatorul continut:

„f) Pune la dispoziția Ministerului Sănătății studiul topografic necesar în vederea avizului Autorității Aeronautice Civile Române, precum și docmentația necesară în vederea obținerii avizului Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, cu excepția studiului de trafic.”

Art.2. Se aprobă Actul Adițional nr.1 la Protocolul de Asociere între Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, Ministerul Sănătății, Instituția Prefectului-Județul Dolj și Județul Dolj, prin Consiliul Județean Dolj, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adițional nr.1 la Protocolul de asociere.

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.85/2018.

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin ap aratul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Ministerul Sănătății, Instituția Prefectului-Județul Dolj și Consiliul Județean Dolj vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 43. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea urbanistică a zonei Calea Severinului-Elpreco-Praktiker, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, Calea Severinului, nr.44A Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea urbanistică a zonei Calea Severinului-Elpreco-Praktiker, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, Calea Severinului, nr.44A, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Termenul de valabilitate al Planului Urbanistic Zonal prevăzut la art.1, este de 10 ani de la data aprobării.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 44. Proiect de hotărâre privind retragerea titlului „Cetățean de onoare” al municipiului Craiova, d-lui Ștefan Popa Popa's, artist plastic caricaturist

Dl. Consilier Local Mănescu:

Dacă mă uit bine în sală, în 2005 când s-a acordat acest titlu de cetățean de onoare d-lui Popa Popa's, doamna secretară era, aveam un viceprimar care nu făcea parte din consiliu atunci, era în executiv, așa știu, și încă 2 sau 3 colegi. Ceilalți care sunt acum în consiliu, nu făceau atunci parte din acel consiliu și n-au participat nici la acea ședință. Eu am fost interesat atunci că făceam parte din consiliu și am votat pentru acordarea acestui titlu d-lui Popa Popa's, iar acum când am văzut această fierbințeală în plină vară, care a apărut în Oltenia, în Dolj și în celelalte județe ale Olteniei, m-am dus și eu să văd care este cauza. Un caricaturist, un artist, își expărimă o părere și nu despre părere, despre unii din Oltenia a căror prezență îl deranjează pe el în Timișoara. Mi-am adus aminte că există păreri și în multe țări ale Europei despre români, despre unii români, nu despre toți românii, cere cetățenilor din țările respective, prezența acelor români este deranjantă. Același lucru face și dl. Popa's. Nu se referă la toți oltenii, nu jignește Oltenia. Eu nu m-am simțit jignit. Mă rog, dvs. care v-ați simțit jigniți, este treaba dvs. Nu jignește o populație întreagă. Anunță că anumiți cetățeni din această zonă a țării, vin în Timișoara și lui nu-i place acest lucru. Nu a cerut interzicerea intrării lor în Timișoara, ca să ne supărăm. Deci mi se pare că, dracului, ne facem de râs dacă lăsăm să treacă acest punct. Dacă ridicăm titlul de cetățean al Craiovei, după ce au făcut-o alții în jur, vai mama lor, ridicăm și noi acest titlu d-lui Popa. Vă rog frumos, gândiți-vă înainte să facem acest lucru. Mulțumesc!

Dl. Consilier Local Sirop:

Noi vom susține acest proiect, nu este normal să poarte titlul de cetățean de onoare un om care nu se mândrește cu a deține un astfel de titlu, sau nu se mândrește cu oltenii pe acolo pe unde merge. Este clar că vom vota pentru acest proiect de retragere, au fost niște declarații defăimătoare. Este evident că nu ne face cinste o astfel de reprezentare. Dar, citind în regulamentul referitor la acordarea titlului de cetățean de onoare, am descoperit acolo faptul că un cetățean, deși este cetățean de onoare, dacă între timp a dobândit o condamnare definitivă, irevocabilă, de către o instanță și a ispășit o pedeapsă sau pur și simplu a dobândit o condamnare, pierde de drept acest titlu. Aș vrea să facem o inventariere a cetățenilor de onoare și dacă cumva au avut abateri legale, să luăm act de retragerea acestor titluri. Un bun exemplu în acest sens este cetățeanul Năstase Adrian care a suferit o condamnare definitivă, irevocabilă și mi se pare normal să fie pierdută această calitate de drept. În cazul în care nu puteți să luați act de acest lucru, conform regulamentului, vom veni cu o inițiativă de consiliu local special în acest sens. În același timp solicităm executivului să inventarieze dacă mai sunt situații asemănătoare la alți cetățeni de onoare. Vă mulțumesc.

Dl. Viceprimar Bărăgan:

Vreau să mulțumesc grupului de consilieri PNL că sunt alături de inițiativa consilierilor PSD și vor vota astăzi pentru retragerea titlului de cetățean de onoare. Aș vrea să-l contrazic pe dl. Consilier Mănescu și să-i spun că eu provin din mediul academic și aș vrea totuși să îmi respect calitatea asta de a evalua un pic lucrurile. Au vebnit ciurucurile din Oltenia. Dacă dvs. considerați că cuvântul ciurucuri nu este jignitor la adresa oltenilor, la adresa cetățenilor din municipiul Craiova, este ok. Eu vă spun așa că astăzi votez pentru a-i retrage titlul de cetățean de onoare. Consider că dl. Caricaturist Ștefan Popa Popa's trebuia să fie un ambasador al municipiului Craiova și să promoveze proiectele pe care municipalitatea le desfășoară și proiectele din zona Olteniei, mai ales că mama dumnealui este olteancă, știți destul de bine că este de lângă Băilești. Ca atare, eu vă mulțumesc și să votăm în consecință, cum ați spus și dvs.

Dl. Consilier Local Mănescu:

Nu a spus că oltenii sunt ciurucuri, vorbea de ciurucurile din această zonă, acum cum ne simțim fiecare, este treaba noastră.

D-na Consilier Local Predescu:

O problemă de legalitate. Ca și temei juridic, ultimul alineat al preambulului prevede art. 139 alin. 1 din actualul Cod Administrativ. Codul administrativ privește doar două modalități de vot: votul cu majoritate simplă și majoritatea calificată doar pentru proiectele de hotărâri ce privesc patrimoniul. Dar totodată codul administrativ prevede o perioadă tranzitorie de 90 de zile de punere în aplicare și de reacomodare a celorlalte hotărâri ale autorităților publice locale cu dispozițiile acestuia. Suntem în acest termen de 90 de zile. Cât privește retragerea titlului de cetățean de onoare, regulamentul adoptat de consiliul local al municipiului Craiova prin Hotărârea 292/2010 conține un vot calificat de 2/3 din consilierii în funcție. În aceste condiții, chiar dacă se face trimitere la actulș normativ local în ansamblul său este necesară înlocuirea dispozițiilor art. 139 alin. 1 cu articolul corespunzător din Hotărârea 292/2010 a CLM Craiova și art. 96 alin. 3 din regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Craiova pentru a pune în acord dispozițiile acestora. Chiar dacă hotărârea consiliului local reglementează numai votul pentru adoptarea, acordarea titlului de cetățean de onoare, conform principiului simetriei actelor juridice și pentru retragere se solicită același vot. Numai în situația unei dispoziții exprese s-ar da curs acesteia. Ca atare, tot o majoritate calificată de 2/3.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se retrage titlul "Cetățean de Onoare" al Municipiului Craiova, dlui. Ștefan Popa Popa's, artist plastic caricaturist.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, își încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.431/2005.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Serviciul Imagine vor aduce aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 22 voturi pentru și 1 vot împotrivă (Mănescu).

 • 45.Întrebări și interpelări

D-na Consilier Local Ungureanu:

Vreau să vă rog frumos în numele locuitorilor din str. Dimitrie Bolintineanu, în spatele Rezidence Bujorului sau cum se numește, efectiv să impuneți constructorului să refacă strada întrucât datorită rabelor și a toate mașinilor care au trecut pe acolo, efectiv sunt numai gropi și au distrus și nu se mai poate trece. Și cei care locuiesc acolo sunt disperați de gropi. Nu este asfalt, este piatră cubică și arată strada îngrozitor de rău.

Vreau să vă felicit pentru asfaltarea din Târgu Romanești la care am susținut de un an de zile să le creăm condiții celor de acolo ca să-și pună și ei o p ătură cu ceea ce vând acolo și, de asemenea, aș vrea să vă rog să-i lăsați să vândă produsele și să nu mai vină sâmbăta și duminica jandarmii să confiște, să producă degringoladă acolo, întrucât oricum au mult mai multe de făcut în alte locuri.

Vreau să vă rog să luați măsuri de mutare și creării încă a unei camere pentru birouri autorizații unde este ceva cumplit. Mai este un pic și le dați oamenilor cu dosarele în cap. Eu cred că lucrează într-un spațiu insalubru și în care nu merită șapte oameni să stea acolo pentru că nu pot să-și desfășoare activitatea. Întâmplător am ajuns și eu în acest birou și săracii, mă mir că mai respirau.

Aș vrea să vă rog pe viitor ca Primăria Craiova să sponsorizeze și să roganizeze mai multe festivaluri pentru copiii de muzică, pentru copii și tineret întrucât sunt destui bani și pentru ei luând de la concert maestru și de la dirijorul care lipsește. Dacă nu, săi dăm la termoficare cei 240 mii, îi găsirăm deja și mai găsim.

Dl. Consilier Local Florescu:

Am pus o întrebare în ședința de astăzi a consiliului local și nu mi-a răspuns nimeni. A făcut o propunere colegul meu Flavius Sirop pentru retragerea titlului de cetățean de onoare al cetățeanului Adrian Năstase, nu s-a supus la vot. Nu știu ce să mai facem în acest consiliu local ca lucrurile să funcționeze normal. Mi se pare că se lucrează pur și simplu abuziv. De ce punem întrebări, de ce mai facem propuneri, de ce venim de acasă?

Există cumva o hotărâre de consiliu local care le interzice craiovenilor să-și monteze centrale termice? Dacă există o asemenea hotărâre de consiliu local, eu propun să o anulăm cât mai repede posibil și să le dăm posibilitatea oamenilor să se încălzească așa cum consideră ei că este mai bine pentru ei, nu cum este mai bine pentru altcineva.

Când s-a amenajat esplanada Teatrului Național s-au dat jos busturile personalităților. Odată cu această acțiune care nici până în ziua de astăzi nu a fost reparată, a mai fost dat jos un monument al Asociației Foștilor Deținuți Politici. Am fost sesizat de conducerea acestei asociații pentru că nu mai găsesc monumentul, nu mai știe nimeni despre el, este deteriorat, nu este deteriorat. Vă rog, Primăria Craiova, să rezolvați această situație legată de monumentul Asociației Foștilor Deținuți Politici, iar busturile personalităților, un lucru de sine stătător, să zicem, diferit de cealaltă problemă, să fie repuse, nu știu dacă pe aceeași locație sau pe alta pe care noi, în consiliul local o considerăm adecvată pentru așa ceva.

Dl. Consilier Local Sirop:

În completarea colegului, dl. Florescu, am primit și eu solicitare de la un fost deținut politic și întreba care este abordarea Primăriei Craiova, a executivului cu privire la posibilitatea scutirii foștilor deținuți politici de la plata parcării prin sms având în vedere o legislație care facilitează fel de fel de lucruri asemănătoare, o legislație națională pentru foștii deținuți politici. Așadar, aș vrea un punct de vedere pe acest subiect, cred că nu este un efort foarte mare, până la urmă cred că mai sunt o mână de oameni foști deținuți politici și merită să le arătăm respectul cuvenit, chiar și prin aceste gesturi mărunte.

În altă ordine de idei, vreau să vă spun public că tot am depus noi așa în privat și până la urmă ni s-a respins de fiecare dată, acum am la mine o adresă pentru corturi de strângere de semnături pentru candidatura la președinție. Solicităm accesul în 10 locații din municipiul Craiova, publice, începând cu data de 10 august și până pe data de 20 septembrie. Este un gest normal, democratic, așa se face până la urmă strângerea de semnături în toată țara. Este vorba ca oamenii să poată să vină să-și exprime afinitatea pentru un candidat sau pentru altul. Nouă tot timpul ni s-a pus pumnul în gură, nea-u fost respinse aceste cereri pe bandă, motivând că au fost respinse până la urmă tuturor partidelor. Haideți să facem un exercițiu de democrație și de data aceasta să aprobăm toate aceste cereri pentru că este normal în spiritul democrației și al pluripartidismului, să avem diferențe de opinii, să avem posibilitatea să ne exprimăm aceste diferențe de opinii și să o facem public într-un cadru organizat. O depunem din timp, suntem în 25 iulie astăzi, cerem pentru 10 august, nu cerem între 10 și 20 septembrie, nu văd niciun motiv pentru care ați putea să respingeți această solicitare. Am făcut-o și ca interpelare ca să îi dau și mai multă greutate.

Pentru că tot a menționat colegul, dl. Florescu, despre această statuie a deținuților politici, iată se împlinesc trei ani de când am enunțat pentru prima dată nevoia de a înființa o alee a personalităților în municipiul Craiova. Atunci primarul de la acea dată a răspuns pozitiv inițiativei, a spus da, da, da și până la urmă nu s-a mai întâmplat nimic cu această alee a personalităților care, până la urmă, a fost desființată din altă parte și ni s-au făcut fel de fel de promisiuni. Vrem să știm ce se întâmplă cu acest proiect. Vă mulțumesc.

Dl. Consilier Local Diaconu:

Aș vrea întâi să mulțumesc colegilor de la PSD care au rămas în sală să asculte și nebunii de la PNL care mai au și ei ceva de făcut, de spus pentru oraș, nu doar să voteze și să ridice mâna. Aș vrea să încep cu o problemă pe care am mai ridicat-o acum trei luni de zile în intersecția de la Piața Chiriac. Am solicitat în ședința respectivă semaforizarea acelei intersecții că este cu un grad fo arte mare de accidente. Nu a trecut o lună și jumătate, s-a întâmplat un accident chiar acolo în intersecția de la Piața Chiriac cu victime, au fost 3 sau 4 mașini lovite, nu s-a luat nicio măsură. Au spus că este prinsă într-un program național, într-un proiect european, nu știu ce proiect. Haideți să facem ceva, măcar temporar, să punem niște semafoare, să facem ceva. Stăm să moară lumea doi trei ani cât durează la noi să facem hăârtii?

Un alt subiect de care aș vrea să discut este str. Fortunescu care duce către pompieri. Odată ce s-au făcut parcările cu plată pe str. Mihail Kogălniceanu, toți cei care parcau acolo gratis, fiind parcare cu plată este normal că au migrat către C.D. Fortunescu. Vreau să spun că acolo, chiar în colțul străzii la fosta casă a căsătoriilor, sunt stații de autobuz. Mașini parcate și pe stânga și pe dreapta. Nu are loc autobuzul să treacă, se strecoară cu greu pe str. Aceea, dar că, dacă vrei să treci pe strada aceea, nu ai cum să treci decât să stai să faci fiecare stație pe care o face autobuzul. Stă autobuzul în stație, stai și tu în spatele lui. Altfel nu ai cum să treci. Să luăm măsuri, să vedem ce să facem pentru așa ceva.

Dl. Consilier Local Câplea:

Doar o singură interpelare din partea cetățenilor care locuiesc pe str. Maramureș în cart. Rovine. Este o stradă care a fost reabilitată acum câțiva ani, însă s-au tot produs spărturi, s-au format gropi, oamenii doresc măcar o reabilitare parțială acum, în termen foarte scurt fiindcă efectiv, se circulă fo arte greu.

Dl. Consilier Local Mănescu:

O problemă scurtă pe care o cunoașteți cu toții. Mă refer la sensul giratoriu de pe Caracal, de la Calu Mort de acolo. Este gro azni c . Dacă circulați la orele dimineții sau la sfârșitul programului după ora 16, este groaznic ce se întâmplă acolo. Doar ridic problema, nu știu care ar fi soluția optimă. Un sens giratoriu mai larg, mai bun, semaforizare, dar ce se întâmplă acolo la orele de circulație maximă este îngrozitor. Vă rog frumos, încercați să găsiți o soluție.

Dl. Viceprimar Bărăgan:

În ceea ce privește sensul giratoriu de la Calu Mort avem un studiu de aproximativ o lună și jumătate. Chiar eu am sesizat această problemă. Am avut o discuție cu dl. Director și cu dl. Sorin Manda și cu dl. Claudiu Iancu. Dumnealor mergeau pe ideea de semaforizare, în schimb la comisia de sistematizare au avut niște discuții și în cel mai scurt timp o să vă dăm o soluție, atât dvs. cât și cetățenilor.

Str. Maramureș - o să o rog pe d-na Delia Ciucă să preia problema și să vedem despre ce este vorba.

În ceea ce privește str. Fortunescu, o să-l rog pe dl. Mateescu și pe d-na Delia Ciucă să vorbească un pic cu dl. Claudiu Iancu să vedem ce soluție găsim acolo.

Piața Chiriac - intersecție semaforizată, la fel este un proiect pe fonduri și vom vedea imediat ce soluție s-a decis. O veți avea scris.

Corturi de strângere de semnături - nu cred că am îngrădit vreodată dreptul de a amplasa un cort, deci cu siguranță veți primi un aviz pozitiv. Soluționarea este într-o locație pozitivă.

Scutirea la plată pentru parcarea prin sms pentru foștii deținuți politici, studiem și domnii directori vă vor da un răspuns scris.

Esplanada Teatrului Național - statui. Tocmai am avut săptămâna trecută vizita d-lui comisar care se ocupă de patrimoniu. Împreună cu d-na director Delia Ciucă am luat măsuri. Acel monument al foștilor deținuți, dl. Florescu, se află la RAADPFL care în acest moment a trecut la curățirea lui. Lipsește, într-adevăr, stema, care va fi recondiționată, refăcută, nu este nicio problemă, va fi amplasat până la sfârșitul anului, așa cum am promis.

În ceea ce privește centralele termice, știți destul de bine că acum două luni și jumătate, dacă greșesc ca și termen, îmi cer scuze, s-a dat o lege prin care se interzice debranșarea de la sistemul centralizat. Dacă dvs. amendați când o să veniți la putere, legea, nu este niciun fel de problemă. Poate mă debranșez și eu.

Retragerea titlului cetățean de onoare a d-lui Adrian Năstase. Faceți un raport, depuneți-l în consiliul local și dacă va trece, Doamne ajută!

Festivalul pentru tineret, ați văzut că acum câteva zile am avut Legea 350/2005 în care tinerii și ONG-urile din municipiul Craiova puteau să-și depună o serie de proiecte. Urmează și Legea 350/2005 în care pot să-și depună o serie de proiecte, deci suntem deschiși la cât mai multe proiecte pentru tineri, mai ales că și eu provin din partea de societate civilă, deci nu am îngrădit niciodată. Dacă vreți să mărim sumele, veniți cu amendament pentru anul viitor și vom cuprinde în buget.

Camera - biroul autorizații. După cum bine știți, urbanismul se află în subordinea mea. Și eu am semnalat această problemă, numai că după cum ați văzut încercăm să reabilităm cele două spații. Am primit și fonduri, o să ne mutăm, deci vedem unde se va face noua mutare.

Asfaltare Târgul Romanești - mulțumim mult.

Str. Dimitrie Bolintineanu - împreună cu d-na Delia Ciucă și cu dl. Glăvan săptămâna trecută am trecut pe acolo, Poliția Locală și Direcția de Servicii Publice sau pus în mișcare. În cel mai scurt timp o să fie reabilitată partea aceea pe care a distrus-o dl. constructor.

Dl. Președinte:

Declar închise lucrările ședinței ordinare de azi, 25.07.2019. Vă mulțumesc pentru participare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Romeo Titus Radu


SECRETAR GENERAL, Nicoleta Miulescu


ÎNTOCMIT,

Tudosie Ramona