Proces verbal din 23.04.2019

Proces verbal din data de 23.04.2019


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

PROCES-VERBAL AL ȘEDINȚEI

ORDINARE DIN DATA DE 23.04.2019

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Bună dimineața, domnilor consilieri! Vă rog să luați loc în sală pentru a putea face prezența. Dintr-un total de 27 consilieri, sunt prezenți 26 , 1 consilier este absent (dl. Calotă). Sunt întrunite condițiile de legalitate pentru desfășurarea lucrărilor, ședința este statutar constituită și își poate desfășura lucrările.

Supun aprobării dvs. controlul de legalitate exercitat de prefect cu privire la actele de autoritate adoptate în ședințele: ordinară din 28.03.2019 - 13 hotărâri și de îndată din 15.04.2019, precum și procesele-verbale corespunzătoare celor două ședințe. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi.

Îl invit pe dl. Consilier Local Nicolicea Romulus să prezideze lucrările ședinței de astăzi.

Dl. Președinte:

Declar deschisă ședința ordinară a consiliului local al municipiului Craiova din luna aprilie 2019.

Prin Dispoziția nr. 4095/16.04.2019, Primarul Municipiului Craiova, în temeiul art.39 alin.1 și art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată, privind administrația publică locală; dispune: Art.unic: Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în ședință ordinară, în data de 23.04.2019, ora 10,00, în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

Ședința va avea următoarea ordine de zi:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale municipiului Craiova, pe anul 2018.

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local al municipiului Craiova, pe trimestrul I al anului 2019.

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare a instituțiilor publice și a activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe trimestrul I al anului 2019.

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al municipiului Craiova, pe anul 2019.

 • 5. Proiect de hotărârea privind aprobarea ordonatorilor terțiari de credite ai bugetului municipiului Craiova, pe anul 2019.

 • 6.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile, pentru anul 2019.

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Craiova, pe anul 2019.

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova, pe anul 2019.

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2019.

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Poliției Locale a Municipiului Craiova, pe anul 2019.

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2019.

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Căminului pentru persoane vârstnice Craiova, pe anul 2019.

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pentru activitățile aducătoare de venituri proprii ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2019.

 • 14. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea bugetului  creditelor externe  al

municipiului Craiova, pe anul 2019.

 • 15. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea bugetului  general consolidat  al

municipiului Craiova, pe anul 2019.

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale R.A.T. SRL, pe anul 2018.

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A.T. SRL, pe anul 2019.

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2018.

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2019.

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2019.

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, pe anul 2019.

 • 22. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să voteze ordinea de zi în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei de Apă Oltenia S.A., din data de 10.05.2019.

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației anuale de membru al Asociației Municipiilor din România, datorată de municipiul Craiova, p entru anul 2019.

 • 24. Proiect de hotărârea privind aprobarea Raportului de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor la nivelul municipiului Craiova, pe semestrul II al anului 2018.

 • 25. Proiect de hotărârea privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Lucrări de dezvoltare și/sau completare a sistemului de înștiințare-alarmare al municipiului Craiova”.

 • 26. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”, ordinea de zi din data de 02.05.2019.

 • 27. Proiect de hotărâre privind stabilirea, respectiv modificarea tarifelor privind activitățile serviciului de salubrizare, propuse de operatorul regional S.C. Salubritate Craiova S.R.L.

 • 28. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare, încheiat cu operatorul regional S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A.

 • 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Aleea III Bariera Vâlcii”.

 • 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Drumul Corneșului”.

 • 31. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe.

5

 • 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a două locuințe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiții la nivel național, situate în municipiul Craiova, bd.Oltenia, nr.1 B, bl.T2, sc.4, ap.3 și str.Potelu, nr.164, bl.R1, sc.1, ap.8.

 • 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.2, ap.20.

 • 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.2, ap.5

 • 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.1, ap.10.

 • 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.1, ap.1.

 • 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.5, ap.12.

 • 38. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.3, ap.3.

 • 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.2, ap.11.

 • 40. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.4, ap.14.

 • 41. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.5, ap.8.

 • 42. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică, în vederea închirierii, a spațiului aparținând domeniului public al municipiului Craiova, aflat în administrarea Liceului Teoretic „Tudor Arghezi”, situat în municipiul Craiova, str.Bucovina, nr.5.

 • 43. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea sumei lunare de plată pentru imobilul „Centru Recuperare Lunc ă”, situat în municipiul Craiova, b-dul.Ilie Balaci, nr.86.

 • 44. Proiect de hotărâre privind solicitarea, către Guvernul României, de modificare a Hotărârii Guvernului nr.1052/2013 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al municipiului Craiova și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova și pentru actualizarea anexei nr.4 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

 • 45. Proiect de hotărâre privind preluarea din administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, a bunului „WC Public-Patria”, situat în municipiul Craiova, str. România Muncitoare.

 • 46. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenuri și spații ocupate de construcții provizorii, cu destinația de spații comerciale, producție și prestări servicii, situate în piețele din municipiul Craiova.

 • 47. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr. 38104/23.05.2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și

S.C. Cabinet Medical dr.Șotropa-Covătaru S.R.L.

 • 48. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.34219/19.05.2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și Ilie Rodica, medic titular al Cabinetului Medical Individual dr.Ilie Rodica.

 • 49. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de închiriere nr.183/2005 având ca obiect terenul situat în municipiul Craiova, bd.Oltenia, zona bl.151-152.

 • 50. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al municipiului Craiova.

 • 51. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.541/2018 referitoare la aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din municipiul Craiova-Grădinița cu program prelungit Căsuța cu Povești”.

 • 52. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățamânt din

5           ±                                           5                                                                              5                                          5

municipiul Craiova-Grădinița cu program prelungit Căsuța cu Povești”.

 • 53. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.540/2018 referitoare la aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din municipiul Craiova-Grădinița cu program prelungit Curcubeul Copilariei”.

 • 54. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din municipiul Craiova-Gradinița cu program prelungit Curcubeul Copilariei”.

 • 55. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la parcelarea unui teren și introducerea parțială în intravilan, în vederea construirii unei locuințe, generat de imobilul situat in municipiul Craiova, str.Gârlești, nr.83 și Tarlaua 91, Parcela 26.

5     ~                    5                                    ~

 • 56. Raport privind deplasarea Primarului Municipiului Craiova în Italia, Napoli, în perioada 09.-10.04.2019.

 • 57. Întrebări și interpelări.

Supun la vot ordinea de zi în ansamblu. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi.

În urma supunerii la vot, ordinea de zi a devenit următoarea:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale municipiului Craiova, pe anul 2018.

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local al municipiului Craiova, pe trimestrul I al anului 2019.

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare a instituțiilor publice și a activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe trimestrul I al anului 2019.

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al municipiului Craiova, pe anul 2019.

 • 5. Proiect de hotărârea privind aprobarea ordonatorilor terțiari de credite ai bugetului municipiului Craiova, pe anul 2019.

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile, pentru anul 2019.

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Craiova, pe anul 2019.

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova, pe anul 2019.

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2019.

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Poliției Locale a Municipiului Craiova, pe anul 2019.

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2019.

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Căminului pentru persoane vârstnice Craiova, pe anul 2019.

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pentru activitățile aducătoare de venituri proprii ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2019.

 • 14. Proiect  de hotărâre  privind  aprobarea bugetului  creditelor externe  al

municipiului Craiova, pe anul 2019.

 • 15. Proiect  de hotărâre  privind  aprobarea bugetului  general consolidat  al

municipiului Craiova, pe anul 2019.

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale R.A.T. SRL, pe anul 2018.

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A.T. SRL, pe anul 2019.

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2018.

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2019.

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2019.

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, pe anul 2019.

 • 22. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să voteze ordinea de zi în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei de Apă Oltenia S.A., din data de 10.05.2019.

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației anuale de membru al Asociației Municipiilor din România, datorată de municipiul Craiova, pentru anul 2019.

 • 24. Proiect de hotărârea privind aprobarea Raportului de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor la nivelul municipiului Craiova, pe semestrul II al anului 2018.

 • 25. Proiect de hotărârea privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Lucrări de dezvoltare și/sau completare a sistemului de înștiințare-alarmare al municipiului Craiova”.

 • 26. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”, ordinea de zi din data de 02.05.2019.

 • 27. Proiect de hotărâre privind stabilirea, respectiv modificarea tarifelor privind activitățile serviciului de salubrizare, propuse de operatorul regional S.C. Salubritate Craiova S.R.L.

 • 28. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare, încheiat cu operatorul regional S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A.

 • 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Aleea III Bariera Vâlcii”.

 • 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Drumul Corneșului”.

 • 31. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe.

5

 • 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a două locuințe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiții la nivel național, situate în municipiul Craiova, bd.Oltenia, nr.1 B, bl.T2, sc.4, ap.3 și str.Potelu, nr.164, bl.R1, sc.1, ap.8.

 • 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.2, ap.20.

 • 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.2, ap.5

 • 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.1, ap.10.

 • 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.1, ap.1.

 • 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.5, ap.12.

 • 38. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.3, ap.3.

 • 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.2, ap.11.

 • 40. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.4, ap.14.

 • 41. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.5, ap.8.

 • 42. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică, în vederea închirierii, a spațiului aparținând domeniului public al municipiului Craiova, aflat în administrarea Liceului Teoretic „Tudor Arghezi”, situat în municipiul Craiova, str.Bucovina, nr.5.

 • 43. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea sumei lunare de plată pentru imobilul „Centru Recuperare Luncă”, situat în municipiul Craiova, b-dul.Ilie Balaci, nr.86.

 • 44. Proiect de hotărâre privind solicitarea, către Guvernul României, de modificare a Hotărârii Guvernului nr.1052/2013 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al municipiului Craiova și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova și pentru actualizarea anexei nr.4 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

 • 45. Proiect de hotărâre privind preluarea din administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, a bunului „WC Public-Patria”, situat în municipiul Craiova, str. România Muncitoare.

 • 46. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenuri și spații ocupate de construcții provizorii, cu destinația de spații comerciale, producție și prestări servicii, situate în piețele din municipiul Craiova.

 • 47. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr. 38104/23.05.2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și S.C. Cabinet Medical dr.Șotropa-Covătaru S.R.L.

 • 48. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.34219/19.05.2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și Ilie Rodica, medic titular al Cabinetului Medical Individual dr.Ilie Rodica.

 • 49. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de închiriere nr.183/2005 având ca obiect terenul situat în municipiul Craiova, bd.Oltenia, zona bl.151-152.

 • 50. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al municipiului Craiova.

 • 51. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.541/2018 referitoare la aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din municipiul Craiova-Grădinița cu program prelungit Căsuța cu Povești”.

 • 52. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățamânt din municipiul Craiova-Grădinița cu program prelungit Căsuța cu Povești”.

 • 53. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.540/2018 referitoare la aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din municipiul Craiova-Grădinița cu program prelungit Curcubeul Copilariei”.

 • 54. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din municipiul Craiova-Gradinița cu program prelungit Curcubeul Copilariei”.

 • 55. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la parcelarea unui teren și introducerea parțială în intravilan, în vederea construirii unei locuințe, generat de imobilul situat in municipiul Craiova, str.Gârlești, nr.83 și Tarlaua 91, Parcela 26.

5                                   ~

 • 56. Raport privind deplasarea Primarului Municipiului Craiova în Italia, Napoli, în perioada 09.-10.04.2019.

 • 57. Întrebări și interpelări.

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale municipiului Craiova, pe anul 2018.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă situațiile financiare anuale ale municipiului Craiova și raportul de performanță, pe anul 2018, prevăzute în anexele nr.1-20 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local al municipiului Craiova, pe trimestrul I al anului 2019.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă execuția bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe trimestrul I al anului 2019, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare a instituțiilor publice și a activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe trimestrul I al anului 2019.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă execuția bugetară a instituțiilor publice și a activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe trimestrul I al anului 2019, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al municipiului Craiova, pe anul 2019.

D-na Consilier Local Ungureanu:

Dragi colegi consilieri, vreau să vă spun că în acest punct este adevărat că se alocă bani la toate instituțiile care depind de Primăria Craiova, dar nu se poate să alocăm o sumă atât de mare la Opera Română și Filarmonica Craiova în detrimentul spitalelor din Craiova în condițiile în care astăzi, în săptămâna mare poate nu știți că la Opera Română este o premieră „Mefistofele”.

Dl. Primar Mihail Genoiu:

Înainte de a da cuvântul doameni consilier, vreau să vă spun că am întârziat puțin pentru că am primit o veste de la Consiliul Județean care au luat hotărârea să ne acorde suma de 3 milioane de lei, inițial ziseseră că nu au posibilitatea anul acesta. Noi am făcut o solicitare în ideea de a face așa ca și anul trecut, anumite activități culturale împreună în colaborare cu dânșii și acum am primit informația că ne-au alocat și în ședința de la ora 14 o să voteze această sumă de 3 milioane de lei pentru activități de cultură, iar eu vă propun ca această sumă să fie dusă la activitatea de cultură numai 1 milion, să fie întregită suma de la Spitalul Filantropia cu 700 de mii pentru achiziția instalațiilor de climatizare, iar diferența de 800 sau cât vine, să meargă la acordul cadru de investiții străzi.

D-na Consilier Local Ungureanu:

Poate nu știți, astăzi are loc o premieră în care s-a luat un regizor din Germania și sa plătit pentru el șaptezeci de mii de lei ca să vedem pe scenă viol, femei care își omoară copiii după ce nasc, perversiuni sexuale, pornografie și droguri, doctori care vin să injecteze droguri. Dacă noi putem în Săptămâna Mare să băgăm o asemenea premieră astăzi și să dăm atâția bani pentru trei luni, 32 de miliarde lei vechi să alocăm acestei instituții, dl. Primar, cred că trebuie să luați măsuri și să aveți grijă la ceea ce se face. Cred că suntem un oraș care ne permitem mult mai mult pentru cultură ca să ne simțim bine, nu să ne ducem să ne rușinăm la un spectacol. În consecință, consilierii Partidului Național Liberal vor vota împotriva acestui punct.

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

La punctul 4 reamintesc propunerile care au fost făcute și însușite în comisii, inițiate de executiv în sensul modificării anexei 1 prin diminuarea cu 150 mii de la bunuri și servicii de la capitolul autorități executive și ducerea acestei sume către Servicii Publice Cabinete Medicale - 30 de mii pentru bunuri și servicii și 120 mii cheltuieli de capital.

Dl. Consilier Local Florescu:

Nu se poate trece cu atâta ușurință. Vorbim aici despre bugetul Craiovei pe anul 2019: Din punctul meu de vedere, bugetul municipiului Craiova pentru anul 2019 este un buget al marilor dezamăgiri și am să justific în câteva cuvinte de ce consider că acest buget dezamăgește craiovenii. În primul rând, la secțiunea de venituri sunt incluse venituri din fodnuri europene nerambursabile, sume care se amestecă cu veniturile proprii din taxe și impozite. Dacă scădem această sumă din secțiunea de dezvoltare, adică 103.867, la secțiunea de dezvoltare vor mai rămâne 56.312 mii lei adică aproximativ 9,54% . După părerea mea, aceasta este suma reală. Secțiunea pentru dezvoltare pentru anul 2019 în Craiova, are alocată o sumă care reprezintă 9,54% din total buget.

Colegii mei vor aduce în discuție și alte obiective, dar eu mă voi mărgini la două dintre acestea. În primul rând, blocul S200. Eu consider că ar trebui închiriat pe tremen lung, sau, eventual cumpărat, în ideea că peste doi ani primăria și sediul de la Palace vor intra în reabilitare pe fonduri europene și ar putea constitui viitorul sediu al primăriei noastre. Este așezat într-o poziție centrală, pe Calea București, cu posibilități de parcare. Nu cunosc, dar nu cred că există poziții mai bune. Sper să nu ajungă craiovenii ca în 2020 să se ducă prin cine știe ce clădiri închiriate prin cine știe ce colțuri ale orașului Craiova. Clădirea S200, o mare pată pe obrazul Craiovei, ar putea fi în acest fel și reabilitată și să arate cu totul și cu totul altfel.

De asemenea, Colegiul Carol. Știu că a fost dat la Compania Națională de Investiții, dar eu consider că puteam să alocăm o sumă pe bugetul acestui an și dacă nici în 2019 Compania Națională de Investiții nu ar fi intervenit la Colegiul Carol în partea a doua a anului puteam să intervenim noi, primăria și consiliul local și să începem acolo măcar organizarea de șantier, iar din anul 2020 să reabilităm Colegiul Carol pentru că el nu va pica pe Compania Națională de Investiții, va pica pe copiii noștri dacă este să se întâmple ceva neplăcut acolo. Eu cam atât am avut să spun pe marginea bugetului, vă mulțumesc.

Dl. Consilier Local Sirop:

Toți vrem să avem câte o intervenție și probabil, dl. Primar vrea să vorbească după ce intervenim fiecare. Aș vrea să fiu cât mai succint deși este bugetul Craiovei, este soarta orașului pe anul 2019. Am încercat să fac o prezentare mai pe larg ieri în comisie cum ați insistat și dvs. de-a lungul timpului ca să clarificăm lucrurile în comisie. Dl. Președinte de comisie, spre surprinderea mea, mi-a permis să fac acest lucru, deci în comisie s-a putut, am apreciat, este normalitate și mulțumim. În același timp, dacă tot s-a luat act de propunerile noastre în număr de 27, aș vrea să le supunem la vot și în plenul consiliului, deși în comisie până la urmă nu s-a ținut cont de ele. Sunt mai multe lucruri de îndreptat și de îmbunătățit la dimensiunea bugetului Craiovei. Am să revin cu o propunere de suflet, dar neapărat necesară pentru orașul nostru. Am discutat-o în n ocazii și o s-o repet până la finalul mandatului meu de consilier. Trebuie să facem un parc industrial pentru Craiova ca să putem să rivalizăm cu alte mari orașe ale României. Nu am văzut niciun cent, niciun leu alocat, măcar unui studiu, măcar pentru ceva în acest sens. Nu am văzut absolut nimic și regret pe această cale.

In altă ordine de idei, noi avem propuneri pe toate aspectele croirii unui buget, avem propuneri pe dezvoltare economică, avem propuneri pe învățământ, pe sănătate. La sănătate, de exemplu, am propus achiziționarea de aparatură RMN și tomograf pentru că bolnavii de acolo nu pot fi transportați în condiții de siguranță, pentru ceilalți pacienți, la alte facilități unde se pot efectua aceste investigații. În același timp, atingem un subiect foarte sensibil care a fost primbat mult și bine prin consiliul local, până la urmă a fost transferat la București. Este vorba de problema Cartierului Chinezesc. Acum, din relatări de presă și declarații de nivel de ministru, aflăm că a fost prelungit termenul până în anul 2030. Am rămas interzis când am văzut această știre și este clar că descentralizarea este soluția tuturor problemelor, cum dreapta a insistat de fiecare dată. Până la urmă, nu putem să exportăm problema la București și să sperăm că oamenii aceia o să ne rezolve. Iată că am transferat problema cartierului chinezesc la București și iată că ne-au spus că o să ne rezolve în 2030. Vi se pare normal, vi se pare bună această soluție pentru craiovenii care așteaptă aceste sute de apartamente? Am susținut la momentul respectiv trecerea la insistențele dvs. care ne-ați promis că această problemă se va rezolva cu acest transfer către București, că sunt bani acolo, că aveți deschidere și tot. Inclusiv noi am susținut acest demers, dar vă spun că ne simțim amăgiți, cum cred că și dvs. vă simțiți, până la urmă, d-lor edili, amăgiți de către această Agenție Națională a Locuințelor. Ce termen este acela 2030? Suntem în 2019, mai sunt 11 ani până atunci. Nu se știe ce administrație va fi aici local, nu se știe ce guvern va fi la nivel național. Noi am propus prin aceste amendamente la buget să preluăm înapoi acest proiect care este început și să punem mâna să facem noi prin resurse proprii, prin noi înșine, să ridicăm acest cartier și să-l scoatem la vânzare pentru că este o nevoie foarte mare de apartamente, prețurile au crescut exponențial în orașul nostru, deși puterea economică nu este la nivelul altor orașe cu ale căror prețuri la apartamente rivalizăm. La obiect, vrem cartierul chinezesc, vrem să rezolvăm problema.

Dl. Consilier Local Vasile:

Pentru că văd că vă grăbiți cu toții și pentru că știu că mașinăria de vot a PSD funcționează în acest consiliu, nu vă spun decât că acest buget este un buget dezastruos, lipsit de viziune, făcut din pix și care nu rumărește în niciun fel interesul craiovenilor. Totuși repet, pentru că mașinăria de vot funcționează, pentru că este o săptămână importantă, pentru că este o zi sfântă, toate aceste discuții le vom avea în conferințele de presă de după Paște pentru că acum cu sigurnață că vom fi cenzurați, așa cum ați încercat cu colegul Flavius Sirop. Țin totuși să vă spun că noi, consilierii PNL, am depus la comisia de buget aproximativ 30 de amendamente la acest buget, care văd că nu sunt supuse votului. Le-am depus și în scris deși nu suntem obligați să le depunem în scris, și să le depunem la comisii. Văd că efectiv pentru mine este o situație halucinantă în care voiați să treceți direct la vot fără ca aceste amendamente să fie supuse votului. Totuși țin să reamintesc trei dintre aceste amendamente. Primul se referă la faptul că noi, consilierii PNL, am vrut să prindem în acest buget bani pentru o primă parcare supraetajată în cartierele Craiovei, pentru că bugetul ne permite. Nu ați dorit acest lucru.

De asemeni, pentru că noi, spre diferență de dvs., ținem legătura cu cetățenii, și din discuțiile cu dânșii a reieșit necesitatea unor trasee speciale și a unor autobuze speciale pentru elevi, în special pentru elevii de la clasele primare și ciclul gimnazial, am solicitat achiziția unui număr de autobuze care să fie destinate exclusiv transportului către școlile generale din orașul nostru. Bineînțeles că nu v-a interesat.

Al treilea amendament pe care vreau să-l aduc în discuție reprezintă acea rușine, acea mizerie pe care o avem pe str. Caracal, un bulevard principal, acea fantomă de șantier lăsată de colega dvs., d-na Lia Olguța Vasilescu, cea care și-a pus poza pe garduri și a spus cu finalizare în 2016. Noi am pasat-o la Agenția Națională de Locuințe care ne transmite prin toate căile un termen de 2030, 2080, 7800. Așa cum anul trecut am prins 11 milioane de lei la bugetul pe 2018 ca noi să putem să realizăm cu forțe proprii și să reducem această dezamăgire a craiovenilor care au crezut în ceea ce spunea PSD și domana Lia Olguța Vasilescu, ar trebui să se regăsească în acest buget. Deci această sumă ar trebui să se regăsească în acest buget să preluăm de la ANL Cartierul Chinezesc, să nu mai stăm cu acea rușine pe str. Caracal. Acestea sunt doar trei dintre cele aproximativ cele 30 de amendamente pe care consilierii PNL le au de făcut. Nu pot să vă spun decât „Rușine, PSD Craiova!”

Dl. Consilier Local Diaconu:

Așa cum au spus colegii mei, ne-am uitat cu mare atenție pe bugetul pentru anul 2019 și aș vrea să vă spun încă de la început că sunt o persoană credincioasă, însă nu pot să nu remarc faptul că pentru cultură, recreere și religie, am alocat 104 milioane de lei, la învățământ 40 de milioane, sănătate - 32 milioane. Dacă dvs vi se pare în regulă, nouă, consilierilor PNL ni se pare total nelalocul lui și în acest sens, am făcut și câteva amendamente, colegii mei le-au depus la comisie ieri. Am înțeles că nu au fost supuse votului și nu au trecut, însă aș vrea să dau citire la două amendamente. Propunerea de a dubla numărul de burse de merit pentru elevi, întrucât la una dintre școlile la care fac parte din consiliul de administrație ca și consilier, s-au văzut puși în fața faptului de a da la o parte elevi cu media 10 care nu au putut să primească bursă pentru că nu au avut suficienți bani și au ajuns în situația ca un elev care are o notă de 9, 5 de 10 media generală este 10, acel elev a fost dat la o parte, nu a primit bursă de merit pentru că nu au avut suficienți bani. Pentru asta am propus dublarea burselor și pentru că un elev primește 34 lei bursă de merit cu media 10. 34 de lei. De asemenea, considerăm ca o bună parte din meritul pentru performanțele olimpice ale elevului, aparțin și profesorului îndrumător. Și pentru acest motiv am solicitat alocarea de sume destinate premierii profesorilor ai căror elevi au rezultate deosebite la cursurile școlare naționale și internaționale, adică elevul care participă la olimpiade școlare naționale și internaționale.

Dl. Consilier Local Câplea:

Prin proiectul de hotărâre pe care ni-l propuneți astăzi pentru votarea bugetului municipiului Craiova, nu faceți altceva decât să continuați politica PSD de la nivel național care este una împotriva tinerilor. Dacă la nivel național ați votat împotriva creșterii alocațiilor copiilor, acum, prin acest proiect care este pe ordinea de zi, mă așteptam să găsesc acordarea gratuității pentru elevi pe mijloacele de transport în comun. V-ați pozat cu elevii de la Consiliul Județean al elevilor. Ei s-au mobilizat, au strâns mii de semnături pentru acest proiect. Și când colo ce ați făcut? I-ați dus cu zăhărelul. Poate era unul dintre cele mai așteptate proiecte care trebuiau să fie pe ordinea de zi.

Împreună cu colegii mei, am propus printr-un proiect de hotărâre la care încă nu ne-ați dat răspuns, înființarea unui centru pentru tineret. Mă bucur din suflet pentru faptul că am realizat împreună cu consiliul local Centrul pentru seniori, un loc în care ei să poată să se întâlnească. Dar haideți să facem și acest centru pentru tineret la standarde europene, să dăm tinerilor posibilitatea să se întâlnească, să dezbată, ONG-urile să aibă unde să-și desfășoare activitățile.

Tot din cadrul ONG-urilor, dezbaterilor publice, inițiativelor de consiliu, am propus înființarea unui Consiliu Consultativ al tinerilor, pentru a aduce tinerii mai aproape de decizia locală, să-i implicăm în viața comunității. Nici unul dintre aceste trei proiecte nu a fost luat în considerare. Ce să mai vorbim, așa cum spuneau și colegii mei, de locuințe pentru tineri, de reabilitarea Colegiului Carol. Le-am pasat repede la Compania Națională de Investiții. Atât timp cât aceste proiecte nu se vor regăsi pe ordinea de zi, nu vom aloca bani pentru tineri, noi, consilierii PNL, vom vota împotriva acestui punct de pe ordinea de zi.

Dl. Consilier Local Mănescu:

Eu cred că principiul de bază al oricărui buget îl reprezintă creșterea calității vieții locuitorilor, oamenilor care contribuie la realizarea acestui buget. Acuma ce pot să spun despre bugetul nostru pe 2019? Nici că este prea prea, nici că este foarte foarte. La partea de funcționare avem bugetele ordonatorilor de credite, eu sper că anvelopa salarială la fiecare este asigurată până la sfârșitul anului, dar mi-e teamă că la rectificări o să avem de-a face cu cereri suplimentare. Cred că toată lumea așteaptă rectificările. Pe de altă parte, la partea de achiziții aici mi se pare și m-am uitat, o aproximare îngrozitoare. Cred că achizițiile propuse de ordonatori, o să vedem la primele rectificări, au fost făcute din pix și toată lumea cred că abia așteaptă rectificările și o să vedeți la fiecare rectificare vom avea cereri de la ordonatorii de credite. Partea de dezvoltare. Mam bucurat că în sfârșit avem și noi un buget de 30% . În marile orașe nu este o chestie spectaculoasă. Toată lumea, datorită modului cum se realizează acest buget de dezvoltare, are peste 30%. Oradea are 48%, dacă vreți să știți. Este adevărat că contribuția noastră din venituri proprii la acest buget, exact ce a spus colegul nostru, este nu de 9%, este de 7,7%. O componentă nu ați luat-o în calcul, adică banii care ne-au venit de anul trecut, care au revenit și aici, la partea de dezvoltare avem o ploaie de elemente de achiziții. Este adevărat, cel mai important lucru este contractul cadru pentru asfaltare care este fo arte important pentru orașul nostru. Aici aș fi vrut. Vedeți, dl. Primar, în fiecare an reparăm străzi. Trebuie să găsim și niște soluții de fluidizare a traficului, de dezvoltare a orașului nostru, nu să stăm tot timpul numai pe reparații.

Și mai avem iarăși ca proiect important stadionul de atletism. Cam atât. Restul, deși, să vă spun sincer, sunt un mare admirator al lui Salvador Dali, m-am săturat de dali-urile pe care le avem, bugetul la dezvoltare este plin de dali-uri și SF-uri și tare mi-e teamă că anul acesta, ca și anul trecut, la secțiunea de dezvoltare nu vom face mari progrese. S-ar putea să avem bani la anul, să nu avem 30%, să avem 40% dezvoltare și să ne mândrim cu ele, pentru că n-o să cheltuim toți banii anul acesta. Aș fi vrut ca partea de dezvoltare să fie mult mai mult orientată spre viitor, să văd, cum ați spus dvs. , transportul, să văd nu numai reparații de străzi, să văd soluții noi de fluidizare a traficului.

Dl. Primar Mihail Genoiu:

Îmi cer scuze că vă întrerup. Haideți să nu amestecăm dezvoltarea cu reparații de străzi. Ați spus că ați vrea să vedeți în loc de reparații de străzi la capitolul dezvoltare. Noi avem două acorduri cadru - unul de reparații străzi pe care nu-l vedeți la dezvoltare și este pe reparații străzi și unul pe dezvoltare.

Dl. Consilier Local Mănescu:

Asta știu, dar eu m-am referit că ne aflăm în aceeași zonă. Unele sunt, într-adevăr, pe reparații, care nu intră la dezvoltare și avem și la partea de dezvoltare anumite lucruri. Dar aici aș fi vrut să avem, fluidizarea traficului în Craiova este o problemă esențială, iar numai găsind străzi cu sens unic, nu rezolvă această problemă. Din contră, o încurcă. În principiu, vreau să știți că nu sunt mulțumit de modul în care avem bugetul în anul 2019. Vă mulțumesc!

D-na Consilier Local Predescu:

Foarte scurt. Pe fondul chestiunilor, va răspunde dl. Primar. Ca și problemă de legalitate, trebuie să lămurim o chestiune cu privire la aceste amendamente. În primul rând, ele erau obligatoriu a fi depuse ca și chestiune de legalitate, și dezbătute de către două comisii care s-au întrunit ieri: comisia juridică și cea economică, buget. La comisia juridică nu au fost depuse și nici reprezentantul PNL, membru al acestei comisii nu a participat la lucrări. Ca și chestiune de oportunitate, erau de discutat și de restul comisiilor care s-au întrunit în zilele de joi și vineri pentru că priveau probleme ce țin de cultură, învățământ, sănătate ș.a.m.d. Ca atare, ca și problemă de legalitate, toate comisiile trebuiau sesizate cu aceste amendamente.

Bugetul a fost supus dezbaterii publice în ziua de vineri, când aceste amendamente nu au fost formulate, sau aceste propuneri de modificare în substanța sa, a bugetului, nu au fost formulate în cadrul dezbaterii publice. E o chestiune de seriozitate. Dezbaterea publică ne privește pe toți. Am spus, pe fondul problemelor ridicate. Trebuiau supuse și dezbaterii publice.

Cu privire la amendamentele discutate într-o singură comisie, comisia economică buget, ultima întrunită în ziua de ieri, nu a întrunit votul comisiei, ca atare, nu au aviz favorabil. Condiția, însă de legalitate, este aceea de a fi supuse dezbaterii tuturor comisiilor. Pe cale de consecință, în aceste condiții, nu pot fi supuse votului și reținute ca amendamente. Pe fondul problemelor ridicate, marea majoritate sunt reținute în capitolele din bugetul supus aprobării.

Dl. Consilier Local Nicoli:

Mai întâi vreau să le spun tuturor consilierilor în această săptămână că le doresc toate cele bune, tuturor craiovenilor și familiilor lor. Despre buget, pentru că la el suntem, trebuie să recunoaștem că a fost făcut de executiv ca un buget sustenabil, bineînțeles perfectibil, dar mai ales realist și vreau să spun despre un singur punct

important care răspunde solicitărilor tuturor, inclusiv colegilor de la PNL și anume alocarea și realizarea Planului Urbanistic General al Craiovei, singurul care va cuprinde dezvoltarea orașului pe viitor. Este evident că va trebui să contribuim cu toții, să avem zone de dezvoltare economică, parcuri industriale și în fața dvs. pot să spun că voi cobntribui cu experiența pe care o am, pentru că am reușit împreună cu colegii să înființez 4 parcuri industriale în Oltenia, cartiere care se pot naște prin parteneriat public privat astfel încât tinerii să aibă o casă a lor. Subiectul se numește realizarea

Planului Urbanistic General și este la buget și de aceea am vrut să atrag atenția.

Trebuie și dvs. să recunoașteți că orice dezvoltare începe cu un Plan Urbanistic General și acum noi votăm și acest lucru. Aș vrea de asemenea să spun, că există o Casă a Tineretului în care absolut toți tinerii sunt bine veniți, ea este lângă Billa și

funcționează. Este o fundație existentă în care chiar s-au dus și sunt primiți.

Mulțumesc!

Dl. Consilier Local Marinescu:

Cred că trebuie precizate câteva chestiuni, mai ales că aceste pretinse amendamente au fost prezentate în ședința comisiei de buget. În primul rând, trebuie precizat că nu este vorba de 30 de amendamente cum au menționat colegii de la opoziție. În realitate s-a prezentat un document cu caracter nesistematizat în care nu sunt expuse amendamente, ci niște idei cu caracter de maximă generalitate care nu sunt sistematizate. Au fost analizate în lucrările comisiei toate aceste idei și am constatat următoarele: ele nu respectă dispozițiile art. 84 din Regulamentul de organizare și funcționare al consiliului municipiului Craiova întrucât ele nu sunt expuse în acord cu exigența de a fi redactate conform normelor de tehnică legislativă, astfel încât să fie indicate. Legea 215 o cunoașteți și legea de tehnică legislativă care impune redactarea amendamentelor. Ar fi bine să citiți regulamentul atunci când faceți amendamente. Art. 84 din regulament impune ca fiecare amendament și respectiv fiecare proiect de hotărâre să fie redactat în acord cu exigențele normelor de tehnică legislativă. În acest sens aveți posibilitatea, acum haideți să vă spun din regulament, că văd cu nu-l cunoașteți și este bine să-l cunoașteți totuși. Aveți posibilitatea să recurgeți la ajutorul secretarului sau aparatului de specialitate pentru a redacta aceste amendamente. Vă spun și de ce nu sunt corecte, vă dau un exemplu fo arte concret. Ați făcut un amendament legat de utilizarea unor sume de bani de la stadionul de atletism sau un amendament legat de acel teren care este acordat ANL-ului pentru construcția de locuințe. Sunt hotărâri de consiliu local care ar trebui modificate pentru ca dvs. să puteți să faceți acest amendament. Nu ați făcut corelația necesară cu aceste hotărâri astfel încât amendamentul dvs. este inform și este inadmisibil față de dispozițiile art. 84 din regulamentul nostru, pe care, o dată în plus constat că nu-l cunoașteți. Nu indicați sumele, nu indicați impactul bugetar. Dacă faceți dvs. un amendament la punctul 4 al ordinei de zi care privește bugetul, nu trebuie să indicați sumele pe care le propuneți, pentru fiecare dintre amendamente? Eu spun foarte corect în raport de regulamentul nostru. Repet, au caracter de generalitate, nu au concretețea necesară pentru a constitui amendamente. Acestea nu sunt amendamente și propunerea mea este ca în acest moment să nu le supunem la vot ca atare întrucât nu întrunesc condițiile legale pentru a se constitui în amendamente. Și vă mai amintesc un lucru, dacă tot nu citiți regulamentul nostru, că aceste amendamente nu este suficient să fie propuse la comisie unde au avut un aviz negativ în urma unei discuții laborioase pentru care mi-a și mulțumit colegul dvs. și ele trebuie să fie susținute și reiterate în ședința de plen, ceea ce dvs. nu ați făcut și ați făcut trimitere numai la ceea ce ați prezentat la comisii, un alt argument de inadsimibilitate cu propunerile pe care le faceți. Aceasta este conform art. 93 din regulament. Mai citiți-l, s-ar putea să ne folosească tuturor.

Dl. Primar Mihai Genoiu:

Am câteva observații la ceea ce ați spus dvs. și răspunsul în același timp și vreau mai întâi să mă refer la intervenția d-lui consilier Florescu la care aveam pretenția să fie mult mai obiectiv și mai precis în exprimare. Să înțeleg un lucru: că pe dvs. vă lasă rece fondurile europene și le considerați că nu sunt ale noastre. Dl. Florescu, vă spun foarte clar, în spatele acelor sume de 103 milioane pe care dvs. ați spus-o, sunt mii de ore de muncă ale unor oameni din această instituție, iar acei bani vin ca și consecință a acestor eforturi depuse. Nu sunt mană cerească, nu puteți să spuneți: nu sunt banii noștri. Ba sunt ai noștri. Să fie foarte clar, sunt banii noștri și îi merităm și sunt în bugetul nostru și sunt acolo pentru că am muncit pentru ei. În afară de lucrul acestas, vreau să atrag atenția asupra faptului că ați spus iar un lucru fo arte greșit. Din acele 103 milioane și v-am spus și în ședința de dezbatere publică, 34 milioane sunt bani care se întorc la bugetul local, sunt banii noștri, bani cheltuiți de noi care intră în bugetul local începând cu data de vineri, cea care a trecut. Pe lângă cele 56 milioane în bugetul local exceptând fonduri europene, mai avem 34 milioane, deci sunt 90 de milioane în bugetul local. Asta este împărțirea corectă, deci procentele la care făceați dvs. trimitere și v-a atras atenția și dl. Consilier Mănescu că ați greșit.

La bl. S200 vreau să vă spun un lucru: este ca în dragoste, noi vrem să-l cumpărăm, dar trebuie să vrea și ei să-l vândă. Știți bine că este al Universității. Ați zis că trebuie să-l cumpărăm. Ca să-l cumpărăm, am avut discuții cu Universitatea, nu-l vinde, nu este de vânzare.

Vis a vis de Colegiul Național Carol I, v-am explicat de atâtea ori la cât a ajuns suma. Ultima sumă, înainte de prinderea acelui corp de clădirie, care eu n-am vrut să fac referire la nimeni și la nimic când a fost reabilitat și în ce hal a fost reabilitat de trebuie din nou reabilitat, era de 20 milioane de euro, acum cred că sare de 25 milioane de euro cel puțin. Acestea sunt sumele pe care Cni le plătește. Iar la ora asta, că sunt pașii mai grei, sunt, dar sunt siguri. La ora asta v-am spus și în dezbaterea publică a bugetului că se lucrează la avizele de la urbanism pentru acest proiect.

La dl. Sirop - vis a vis de acel RMN, vreau să vă anunț că ieri am primit înștiințarea că în general în privința aparaturii din spitale este bine să informăm clar cetățenii și managerii spitalelor să se implice pentru că Ministerul Sănătății are fonduri pentru dotări. Am spus-o și o spun de fiecare dată. Am fost personal de atâtea ori la Ministerul Sănătzății, am vorbit de atâtea ori cu d-na ministru Pintea, mi s-a spus de fiecare dată: bani pentru clădiri alocați-i voi, banii pentru dotări considerați-i că putem să le facem noi. De ce? Pentru că proiecția bugetară a Ministerului Finanțelor pentru clădiri este încheiată de mult, la dotări se pot face tot timpul modificări. Iar ieri am fost înștiințați că primul RMN pentru Filantropia a fost aprobat. Deci un RMN deja există în momentul acesta, noi va trebui să facem amenajarea clădirii unde se va monta acest RMN. La celălalt RMN care este la Victor Babeș. O să vă văd pe dvs., d-an Ungureanu când o să lucrați în primăriei, cât de rapidă sunteți. Credeți că eu n-aș vrea să fie mai repede. La Victor Babes este acel RMN la care deja lucrăm la amenajarea clădirii și care, la fel, este solicitarea făcută la Ministerul Sănătății și în mod sigur o să fie aprobat și acela.

La cartierul chinezesc, vă atarg atenția unui singur lucru. Colegul dvs. la începutul începututrilor, când vorbeam de cartierul chinezesc, spunea un lucru: de ce trebuie să ne apucăm noi, primăria, să dereglăm piața pentru că există o piață foarte bună și stabilă a construcțiilor în care antreprenorii construiesc, au prețurile, în momentul în care intervine o autoritate publică, dă peste cap. Acum veniți și dvs. să ziceți, venim și noi, autoritatea publică. Păi nu vă supărați, de făcut se face. Proiecția pe care a făcut-o ANL, pentru 2030 este o proiecție pentru a prelungi acel termen al Ministerului Apărării Naționale prin hotărâre de guvern la un termen rezonabil. Restul, viteza de execuție, este viteza cu care cetățenii doresc aceste locuințe. De ce? Este vorba de credit ipotecar. Ce înseamnă credit ipotecar? ANL nu se apucă să construiască un bloc decât în momentul în care acel bloc este deja contractat și cei care vor să se mute în acel bloc au posibilitatea de la bancă, au acordul băncii că pot să contracteze un credit ipotecar. Altfel nu dau mai departe. Dacă lucrurile se mișcă repede, dacă craiovenii sunt foarte interesați și cerința este foarte mare, absolut totul se mișcă mult mai repede. Deci ANL nu este antreprenor, ANL nu rulează banii cuiva, nici măcar ai Guvernului. Aici este vorba de credit ipotecar, se rulează pe banii solicitanților. Viteza este dată de solicitanți, deci lucrurile sunt naturale în felul în care de derulează.

Aveam ceva legat de cultură și recreere, vorbea dl. Consilier de suma foarte mare care este la cultură și recreere. Vreau să vă atrag atenția că la cultură și recreere, sumele pe care noi le alocăm, alocăm inclusiv salariile, față de sănătate. Vorbea dl. Consilier de ce la cultură sunt sumele mai mari decât la sănătate. La sănătate salariile sunt plătite de Ministerul Sănătății și nu sunt prinse în bugetul nostru. La cultură, salariile sunt acordate de noi. Este normal să fie diferență, pentru că mai ales discutăm de instituții de cultură unde salariile sunt totul aproape.

Bursele au fost majorate în luna octombrie cu 50%, iar bursele de merit nu sunt de 30 de lei așa cum ați spus dvs., au fost majorate în luna octombrie la nivelul a 90 lei.

Dl. Câplea, cu toate că la felul în care a pus problema cu lucruri din acelea politizate, ar trebui să nu vă răspund, dar vă răspund pentru că respect adevărul, nu neapărat pe dvs. și felul cum ați pus problema. Transportul elevilor n-are nimeni dreptul să-l politizeze așa cum ați încercat dvs. Iar eu nu am făcut nicio poză cu elevii. Dumneata ți-ai făcut poze destule și cu ei și cu propunerea lor. Mi-am făcut o fotografie la solicitarea lor în calitate de primar, nu de partid, iar politizarea înseamnă să nu o legi politic, dar tu vrei să o legi neapărat politic. Nu este meritul nimănui și nici vina nimănui că nu au acest transport în momentul acesta. Transportul elevilor este în discuție, am avut discuție săptămâna trecută, după dezbaterea publică cu ei. Este în procedură și se lucrează la acest lucru pentru că trebuie strânse toate informațiile de la școli și cuantimizat exact numprul solicitanților de abonament gratuit, trebuie verificat la RAT capacitatea de a prelua și numărul de autobuze necesare creșterii acestor abonamente, dacă se poate și când se poate având în vedere că noi ne aflăm în diverse etape de achiziție a mijloacelor de transport. Modalitatea de acordare, pentru că așa cum am discutat, se pot acorda pe anumite trasee sau pe tot orașul și modul de distribuire al acestor abonamente, dacă se face prin școli, dacă se face prin Inspectoratul Școlar, sunt discuții care sunt în derulare cu elevii. Iar față de celelalte, ieri am avut pe dl. Consilier Dumitrache la mine împreună cu un număr de 10 ONG-uri din Craiova ale tinerilor și care solicită susținerea în demersurile lor pentru ca în anul 2020 Craiova să devină capitală culturală a tineretului și bineînțeles, toate celelalte lucruri legate de ONG-urile de tineri, deci atenția noastră spre tineri nu este ce spuneți dvs. și afirmațiile pe care le-ați făcut și este foarte fo arte ridicată. Joi la ora 13 avem din nou întțlnire cu ei pentru a stabili derularea inclusiv a acestui regulament pe care l-au și adus la care făceați dvs. referire.

Vis a vis de ce a spus dl. Mănescu. Vă știam mai profund, deci dvs. sunteți o fire care aprofundați lucrurile. Faptul că spuneți că bugetul de dezvoltare cuprinde asfaltări, pe mine m-a dezamăgit puțin vis a vis de dvs., p entru că avem într-adevăr acordul cadru, dar acelea nu sunt asfaltări, sunt modernizări de străzi și care duc la ce spuneați dvs. la creșterea traficului și la mobilitate. Iar, în privința mobilității, și lucrurile mari, uitați-vă că acolo este în faza următoare studiul de fezabilitate pentru străpungerea Traian Lalescu. De fapt, studiul a fost realizat de anul trecut și discutăm acum de proiectare și execuție care fluidizează traficul între cele două mari artere. Este în derulare studiul de fezabilitate pentru pasajul din Gârlești. Este o mare problemă a cartierului de acolo. Este în derulare execuția pe str. Carpenului care devine o stradă cu 4 benzi. Este în derulare studiul de fezabilitate pentru intersecția Carol cu Calea București. Mai mult decât atât, toate acele proiecte care nu știu de ce nu vreți să le considerați în dezvoltare, care sunt pe fonduri europene, toate au un singur scop: fluidizarea traficului. Toate cele 46 de autobuze electrice care se achiziționează, au în spate fluidizarea traficului, modernizare de străzi, undă verde la instalațiile de semaforizare și creșterea mobilității. Iar la tramvai o să vedeți că achiziția celor 17 tramvaie este legată și de modernizarea și fluidizarea traficului pe artera EV în așa fel încât circulația din Craiovița, sau mai mult decât atât, din Calea Severinului și până la Ford să se realizeze în timp foarte foarte scurt și foarte mobilă. Deci tot ce ține de mobilitatea orașului este pe axa 4.1 în tot ce înseamnă fonduri europene. De fapt, asta este și tematica acestei axe 4.1.1.

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Supuneți la vot cu modificările propuse, cele două din comisii.

Amendamentele nu pot fi supuse la vot întrucât nu întrunesc condițiile legale pentru a fi considerate amendamente.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2019, după cum urmează:

 • a) total venituri-584.864 mii lei (429.664,00 mii lei-veniturile secțiunii de funcționare și 155.200 mii lei-veniturile secțiunii de dezvoltare);

 • b) total cheltuieli-589.851,00 mii lei (429.664,00 mii lei-cheltuielile secțiunii de funcționare și 160.187,00 mii lei-cheltuielile secțiunii de dezvoltare).

Art.2. Se aprobă bugetul propriu de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2019, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă bugetele de cheltuieli ale unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Craiova, conform anexelor nr.2-65 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă bugetul de cheltuieli al Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din Municipiul Craiova, conform anexei nr.66 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă bugetul de cheltuieli al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Craiova, conform anexei nr.67 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Se aprobă proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare derulate în anul 2019 de către Direcția de Asistență Socială a Municipiului Craiova, conform anexei nr.68 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. Se aprobă proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare derulate în anul 2019 de către Municipiul Craiova, conform anexei nr.69 care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.8. Se aprobă Programul anual de investiții 2019, conform anexei nr.70 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.9. Se aprobă utilizarea, în anul bugetar 2019, a excedentului aflat în sold la finele anului 2018, în sumă de 4.987,00 mii lei, conform anexei nr.71 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.10. Primarul Municipiului Craiova, prin direcțiile și serviciile din cadrul aparatului de specialitate și ordonatorii terțiari de credite vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 18 voturi pentru, 7 voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea, Mănescu) și 1 abținere (Roșculete).

5. Proiect de hotărârea privind aprobarea ordonatorilor terțiari de credite ai bugetului municipiului Craiova, pe anul 2019.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă ordonatorii terțiari de credite ai bugetului Municipiului Craiova, pe anul 2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile, pentru anul 2019.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă bugetul fondurilor externe nerambursabile, pentru anul 2019, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară și Direcția Elaborare și Implementare Proiecte vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Craiova, pe anul 2019.

D-na Consilier Local Ungureanu:

Dl. Primar, de trei ani vă rugăm să luați RMN la Spitalul Victor Babeș întrucât sunt bolnavi cu TBC, cu sida, cu hepatite, cu meningite și cu toate astea noi îi plimbăm prin tot orașul. Vreau să vă spun că suma alocată Spitalului Victor Babeș p entru investiții este de 858 mii lei, adică 8 miliarde lei vechi, în condițiile în care se dau 160 mii pentru containere modulare, 160 mii pentru echipamente termice, 160 de mii pentru instalații climatizare, nici nu știu de unde au ieșit sumele acestea așa de fixe, 160 - 160 - 160 și se dă pentru un studiu de fezabilitate a unie clădiri 378 mii lei. Asta înseamnă că o să luăm peste încă 5 ani și oamenii tot așa vor fi plimbați și nici nu le pasă absolut deloc de acești craioveni.

Dl. Primar Mihail Genoiu:

Nu ne lasă Ministerul Sănătății să-l punem în curte. Trebuie să-l punem într-o clădire specializată.

D-na Consilier Local Ungureanu:

De trei ani tot propunem. Și anul trecut am avut studiu de fezabilitate, să vă uitați, și s-a plătit și anul trecut. Și anul acesta și s-a propus ca anul acesta se va lua. Până la urmă cine are dreptate? Vrem să luăm sau nu vrem să luăm? Totuși suma alocată este de 2.981.000 mii lei pentru 471 de paturi care sunt zilnic ocupate în acest spital, este foarte mică. Cred că merităm să dăm mai mult acestor spitale pentru sănătatea craiovenilor. Trăim așa într-un pericol când ne ducem încât nu știu ce putem face și am face și aștept și eu un punct de vedere că se poate lua ceva, ca să fim și noi competitivi, în condițiile în care unul costă 300 mii euro. Deci dăm la Operă 185 miliarde și nu dăm la spitale să trăim.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.l.Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Craiova, pentru anul 2019, după cum urmează:

 • a) total venituri-127.850 mii lei (veniturile secțiunii de funcționare în sumă de 126.937,00 mii lei, veniturile secțiunii de dezvoltare în sumă de 913,00 mii lei);

 • b) total cheltuieli-127.850,00 mii lei (cheltuielile secțiunii de funcționare în sumă de 126.937,00 mii lei, cheltuielile secțiunii de dezvoltare în sumă de 913,00 mii lei), conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă fundamentarea cheltuielilor de personal ale Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Craiova, pe anul 2019, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară și Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 20 voturi pentru și 6 abțineri (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea).

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova, pe anul 2019.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1.Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, p entru anul 2019, după cum urmează:

 • a) total venituri-133.357 mii lei (veniturile secțiunii de funcționare în sumă de 131.942,00 mii lei, veniturile secțiunii de dezvoltare în sumă de 1.415,00 mii lei);

 • b) total cheltuieli-139.652,00 mii lei (cheltuielile secțiunii de funcționare în sumă de 138.218,00 mii lei, cheltuielile secțiunii de dezvoltare în sumă de 1.434,00 mii lei), conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă fundamentarea cheltuielilor de personal ale Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2019, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară și Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 20 voturi pentru și 6 abțineri (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea).

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2019.

D-na Consilier Local Ungureanu:

Dl. Primar, vă rog frumos, poate nu știți că spitalul Neuropsihiatrie se ocupă cu accidente cerebrale. Nici aici nu au unde să facă nici RMN, nici tomograf, plătim la Prima Medical de fiecare dată. Ajungem acolo, dacă au fonduri, se duc, dacă nu, rămân acolo pe pat și crapă și spuneți-ne și nouă când putem lua și acolo RMN sau tomograf. Când ne ajutați cu banii și nu-i mai aruncăm în alte părți unde nu trebuie?

Dl. Primar Mihail Genoiu:

Dacă vă uitați bine, în bugetul de la Neuropsihiatrie este prinsă faza următoare pentru acel proiect major, studiul de fezabilitate a fost realizat de anul trecut pentru acel spital de îngrijiri paleative. Deci este vorba de o investiție pe care ne-o asumăm de peste 7 milioane de euro care va avea grijă de bolnavii cu accident vascular ischemic. Știți foarte bine că rata de recuperare la accidentele vasculare ischemice este foarte mare. Ceea ce este mai greoi și ceea ce nu există în Craiova este acea recuperare după spitalizare care nu există și care fo arte mulți bătrâni ar putea fi recuperați în loc să cadă la pat. Deci vedeți că sunt bugetate pentru că nu putem să bugetăm execuția fără proiectare. Aceștia sunt pașii. Am făcut SF și acum facem proiectarea.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1.Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pentru anul 2019, după cum urmează:

 • a) total venituri-76.056,00 mii lei (veniturile secțiunii de funcționare în sumă de 75.566,00 mii lei, veniturile secțiunii de dezvoltare în sumă de 490,00 mii lei);

 • b) total cheltuieli-76.883,00 mii lei (cheltuielile secțiunii de funcționare în sumă de 76.393,00 mii lei, cheltuielile secțiunii de dezvoltare în sumă de 490,00 mii lei), conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă fundamentarea cheltuielilor de personal ale Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2019, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară și Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 19 voturi pentru și 7 abțineri (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea, Godinel).

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al

Poliției Locale a Municipiului Craiova, pe anul 2019.

Dl. Consilier Local Mănescu:

Am o singură nelămurire aici. Avem achiziția unui autoturism 100% electric. Care este fundamentarea în afară de scăderea noxelor care este adusă. Corespunde cerințelor fiindcă chiar poliția să achiziționeze o mașină electrică pentru a rezolva problema noxelor în orașul Craiova mi se pare Hilar. Problema este că probabil că este o fundamentare serioasă în spate. Care ar fi această fundamentare?.

Dl. Primar Mihail Genoiu:

În zonele pietonale ale orașului, vrem acolo unde există în continuare accesul multor mașini pentru aprovizionare, pentru intervenții, vrem încet încet să introducem numai accesul de mașini electrice. Și am vrut să dăm un exemplu ca mașina Poliției Locale din zonele pietonale cum este zona centrului istoric sau parcul Nicolae Romanescu, este problema Poliției Locale unde o va aloca în funcție de necesarul lor, să fie o mașină electrică pentru intervenții rapide care să dea startul acestor accese așa cum le vedeți în toate capitalele europene, numai mașini electrice. Oriunde v-ați duce și la Roma, și la Madrid, și la Paris, și la Frankfurt în zonele pietonale nu au acces decât mașinile electrice.

Dl. Consilier Local Mănescu:

Înțeleg că și la noi se va introduce să se circule decât mașini electrice în zonele respective.

Dl. Primar Mihail Genoiu:

Cu timpul se va introduce. Vrem să dăm un exemplu ca Poliția Locală care are mașină în centrul istoric, să fie electrică.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Poliției Locale a Municipiului Craiova, pentru anul 2019, după cum urmează:

 • a) total venituri-33.463,00 mii lei (veniturile secțiunii de funcționare în sumă de 32.573,00 mii lei și veniturile secțiunii de dezvoltare în sumă de 890,00 mii lei);

 • b) total cheltuieli-33.463,00 mii lei (cheltuielile secțiunii de funcționare în sumă de 32.573,00 mii lei și cheltuielile secțiunii de dezvoltare în sumă de 890.00 mii lei),

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară și Poliția Locală a Municipiului Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 20 voturi pentru și 6 abțineri (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea).

ll.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2019.

D-na Consilier Local Ungureanu:

Vreau să-mi specificați și mie clar cât este bugetul la clubul nostru de sport pe care îl iubim atât de mult, întrucât au fost afișate vreo trei bugete: cu 400 mii mai puțin, cu 10 mii mai mult. Vreau să vă rog frumos să luați în calcul ca acest club prin angajații pe care îi are, să facă reclamă și în școli, și la facultăți și peste tot unde pot, să arate cât de mult iubesc craiovenii acest sport, handbalul, și voleiul, și baschetul, pentru că de la un timp nu mai vine nimeni la sală din cauza biletelor fo arte scumpe și a interzicerii copiilor până la 14 ani să aibă gratuitate la intrare. Sunt foarte mulți craioveni supărați în condițiile în care bugetăm acest club, că nu pot să intre la sală și nimeni nu știe când are loc un meci de handbal, volei sau baschet. Stăm fo arte prost la acest nivel cu imaginea clubului și vreau să vă rog frumos să luați măsuri în acest sens. Vă mulțumesc fo arte mult.

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Ultima formă afișată a bugetului este 11.384 și la venituri și cheltuieli.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pentru anul 2019, după cum urmează:

a) total venituri-11.384,00 mii lei (veniturile secțiunii de funcționare);

b) total cheltuieli-11.384,00 mii lei (cheltuielile secțiunii de funcționare), conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară și Sport Club Municipal Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprob at , fiind votat cu 25 voturi pentru și 1 abținere (Mihai Marius).

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Căminului pentru persoane vârstnice Craiova, pe anul 2019.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pentru anul 2019, după cum urmează:

 • a) total venituri - 12.438,00 mii lei (12.323,00 mii lei-veniturile secțiunii de funcționare și 115,00 mii lei - veniturile secțiunii de dezvoltare);

 • b) total cheltuieli - 12.438,00 mii lei (12.323,00 mii lei-cheltuielile secțiunii de funcționare și 115,00 mii lei-cheltuielile secțiunii de dezvoltare),

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară și Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprob at , fiind votat cu 20 voturi pentru și 6 abțineri (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea).

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pentru activitățile aducătoare de venituri proprii ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2019.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli pentru activitățile aducătoare de venituri proprii ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2019, prevăzute în anexele nr.1-62 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară și unitățile de învățământ preuniversitar de stat vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului creditelor externe al municipiului Craiova, pe anul 2019.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă bugetul creditelor externe al municipiului Craiova, pentru anul 2019, la valoarea de 5.309 mii lei, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 15.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2019.

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Cu modificările pe care le-am anunțat în ședință în mod corespunzător cu punctul 4.

D-na Consilier Local Ungureanu:

Vă rog frumos insistent să luați în calcul scăderea bugetului de la Opera Română pe care l-ați mărit cu 788 mii euro, adică 15.983.000 mii lei în loc de anul trecut când a fost 12.587.000 mii lei. Cu 3.996.000 mii lei mai mult deci exact cu 39 miliarde lei vechi.

Dl. Primar Mihail Genoiu:

O să vă explice Direcția Financiară de unde provin aceste costuri.

D-na Consilier Local Ungureanu:

Vreau să micșorați bugetul Filarmonicii Craiova a răspopitului bătăuș cum de la 12.871.000 mii lei anul trecut a fost 11.395.000 mii lei, deci este mai mare cu 322 mii euro. Noi la trei spitale suntem în stare să dăm 9.729.000 mii lei.

Dl. Primar Mihail Genoiu:

V-am explicat de o mie de ori. Salariile le dăm noi, nu dăm la spitale salariile, iar creșterile sunt pe salarii. Așa prevede legea.

D-na Consilier Local Ungureanu:

Dar sunt o treime. Nu poate să fie creștere atât de mare cât noi plătim cazări la hotel. Pe buget vorbim. În condițiile în care Opera Română nu are un sediu, toate spectacolele se fac pur și simplu să-și bată joc de noi, numai pe invitații. Sâmbătă s-au vândut 600 de bilete. Restul au fost invitații. Pentru ce cheltuim toți acești bani? De ce nu luăm aparatură să tratăm? La Spitalul 2 știți dvs. că este un spital hotel? Nu au ecograf, analizele medicale se fac în altă parte la Spitalul 2. Nu zic să desființați cultura, dar uniți-le. Nu se poate să nu avem grijă cu nimic de craioveni. Nu putem să dăm un buget așa de mic. Chiar la Filantropia, chiar peste tot. Adică noi încercăm să facem ceva pentru oameni. Noi ce facem de fapt, nu facem nimic pentru oameni.

Dl. Consilier Local Florescu:

La acest punct trebuie să dezbatem aprobarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova. Eu nu voi vota bugetul în această formă pentru că el nu abordează rezolvarea problemelor esențiale ale Craiovei și pentru faptul că cele 27 de amendamente introduse perfect legal de consilierii PNL au fost ignorate de majoritatea PSD. Acesta este motivul pentru care ju votez.

Dl. Președinte:

Vă rog frumos să țineți cont de faptul că vi s-a explicat de ce aceste așa zise amendamente nu au fost supuse la vot și să treceți peste acest capitol.

Dl. Consilier Local Florescu:

Dvs. îmi spuneți că nu au fost aduse la timp care veniți cu puncte peste ordinea de zi?

Dl. Președinte:

V-am explicat din ce cauză nu au putut fi supuse la vot. Și asta v-au explicat și colegii mei.

Dl. Consilier Local Florescu:

Totuși eu vă promit că din 2020 când veți fi minoritari în consiliul local, vă vom supune la vot amendamentele PSD. Ca să stați liniștiți. Și vă rog să nu mai vorbiți peste consilierii locali, sunteți doar președinte de ședință.

Dl. Președinte:

Nu voi purta un dialog cu dvs. atâta timp cât vă păstrați în limita a ceea ce ați spus că vorbiți.

Dl. Consilier Local Vasile Marian:

Ora 11,08 până la 11,13 am dreptul să vorbesc. Având în vedere că discutăm de bugetul consolidat, iar la punctul 4, punct care conține amendamentele consilierilor PNL nu au fost dezbătute, colegul meu consilier a făcut referire la art. 84 din regulamentul pe care îl avem în față, art. 84 nu are niciun fel de treabă cu amendamentele. Eu știam foarte bine regulamentul dar am crezut că dvs. vorbiți serios și în cunoștință de cauză și am fost puțin derutat, dar l-am citit din nou și am văzut că nu aveți dreptate. La rt. 84 la care ați făcut dvs. referire din regulament, se discută despre proiectele de hotărâri și nu de amendamentele de fond. Ne-ați informat eronat. La art. 93 trebuia să-l lăsați pe colegul Sirop și nu l-ați lăsat, dl. Președinte de ședință să reia acele amendamente, conform art. 93.

Dl. Președinte:

Haideți să ne înțelegem. Eu repet că vi s-a explicat motivația pentru care acele așa zise amendamente nu au fost supuse la vot.

Dl. Consilier Local Vasile:

Țin să vă aduc la cunoștință că mai am patru minute de vorbit, conform regulamentului. Dacă prezidați această ședință, vă rog să respectați regulamentul. Țin să vă aduc la cunoștință că la punctul 4 de pe ordinea de zi, dvs., dl. Președinte, nu ați respectat regulamentul și mai exact nu ați respectat art. 93 alin. 4 că amendamentele prezentate la comisii, pot fi reluate și susținute în ședința consiliului. Mai mult decât atât, dacă vreți să discutăm pe procedură și să facem totul ca la carte, haideți să ne uităm la art. 91 din regulament, la alin. 2 care spune că dezbaterea unui proiect de hotărâre începe prin prezentarea acestuia de către președintele de ședință care solicită președinților comisiilor de specialitate ale consiliului local să arate care sunt avizele. De la începutul acestei ședințe, dvs. nu ați făcut acest lucru. Nu ați solicitat președinților comisiilor de specialitate acest lucru. Însă la art. 2 spune clar: dezbaterile continuă cu prezentarea raportului comisiei de specialitate care a examinat proiectul de hotărâre în fond. Raportorul va prezenta și va menționa observațiile. Dl. Președinte al comisiei de buget și toți președinții de comisii trebuie să prezinte temeiurile de fapt și cele de drept și să menționeze observațiile și amendamentele care au fost acceptate în comisii.

Dl. Consilier Local Marinescu:

Le-am prezentat. Aveți aviz nefavorabil la comisia de buget. Temeiul de fapt este lipsa de consistență a amendamentelor. Nu aveți elementele necesare. V-am precizat, v-am răspuns.

Dl. Consilier Local Vasile:

Repet, nu ați binevoit să aduceți în discuție amendamentele de buget deși regulamentul la care faceți referire.

Dl. Președinte:

Deși vi s-a explicat clar și am mai explicat și la alt coleg că acestea nu au putut fi considerate amendamente neavând nici forma, nici fondul. Vă permit să vorbiți în continuare încă două minute, dar atâta timp cât dvs. nu vreți să înțelegeți faptul că aceste aduceri la cunoștință nu pot fi considerate amendamente pentru că nu au nici forma, nici fondul și în afară de asta nu au fost prezentate tuturor comisiilor, consider că nu au fost amendamente și toți am considerat că nu au fost amendamente și nu se pot supune la vot.

Dl. Consilier Local Vasile:

Cu tot respectul, dacă dvs. ne faceți pe noi atât de necunoscători, vă rugăm să ne învățați acum și aici care este forma acestui amendament la care faceți referire. Să ne arătați care este forma și fondul unui amendament.

Dl. Consilier Local Marinescu:

Forma și fondul vi le-am precizat când v-am precizat în comisia de buget ce s-a întâmplat. V-am spus care sunt aspectele de drept și care sunt aspectele de fapt. N-are rost să le reluăm dacă nu vreți să le înțelegeți.

Dl. Președinte:

Vă va fi prezentat în scris acest lucru.

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă bugetul general consolidat al Municipiului Craiova, pe anul 2019, după cum urmează:

 • -  total venituri - 934.595,00 mii lei

 • -  total cheltuieli - 946.972,00 mii lei,

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 18 voturi pentru și 7 voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea, Mănescu) și 1 abținere (Roșculete).

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale R.A.T. SRL, pe anul 2018.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă situațiile financiare anuale-bilanțul, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de numerar, note explicative la situațiile financiare ale R.A.T. SRL, pe anul 2018, prevăzute în anexa (pag.1-62) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dl.Zorilă Dan, să voteze în Adunarea Generală a Asociaților R.A.T. SRL situațiile financiare anuale ale R.A.T. SRL, pe anul 2018.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară, dl.Zorilă Dan și R.A.T. SRL vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 25 voturi pentru și 1 abținere (Sirop).

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A.T. SRL, pe anul 2019.

D-na Consilier Local Ungureanu:

Să ne specifice și nouă dl. Director de la RAT Craiova dacă a făcut un studiu pentru impactul pe care l-ar avea dacă ar avea elevii liber să circule pe toate cursele interne din orașul Craiova. V-am rugat foarte mult, așa cum ați dat la pensionari să se plimbe toată ziua bună ziua unde vor, copiii care trebuie să meargă la școală și elevii, vrem să vă rugăm foarte mult să le dați și lor aprobare să meargă gartis, pentru că așa cum și în dezbaterea de buget a venit reprezentanta copiilor să vă roage, vă rugăm și noi încă o dată să le dați voie să meargă gratuit elevilor la școală pe toate liniile de transport ale RAT Craiova.

Dl. Președinte:

O să primiți un răspuns de la RAT.

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al R.A.T. SRL, pe anul 2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dl.Zorilă Dan, să voteze în Adunarea Generală a Asociaților R.A.T. SRL, bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară, Zorilă Dan și R.A.T. SRL, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 19 voturi pentru, 2 voturi împotrivă (Ungureanu, Mănescu) și 5 abțineri (Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea).

 • 18.Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C.

Piețe și Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2018.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă situațiile financiare anuale aferente anului 2018 ale S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L.: bilanț, cont de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de numerar, note explicative la situațiile financiare, prevăzute în anexa (pag.1-63) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se mandatează dl. Nelu Pîrvu, reprezentant al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaților a S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., să voteze situațiile financiare anuale, aprobate la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară, S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. și dl.Nelu Pîrvu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al

S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2019.

D-na Consilier Local Ungureanu:

Dl. Primar, ați promis că o să asfaltați la târgul din Romanești porțiunea aceea.

Dl. Primar Mihail Genoiu:

Nu are nicio legătură. Asfaltarea se face din acordul cadru al primăriei pe bugetul de reparații. Nu are legătură cu bugetul celor de la piață.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., pentru anul 2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului municipiului Craiova, dl.Pîrvu Nelu, să voteze în Adunarea Generală a Asociaților S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., pentru anul 2019.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară, S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. și dl.Pîrvu Nelu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 20 voturi pentru și 6 abțineri (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea).

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2019.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pentru anul 2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului municipiului Craiova, dna.Rezeanu Marinela, să voteze în Adunarea Gen eral ă a Asociaților S.C.Salubritate Craiova S.R.L., bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pentru anul 2019.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară, dna.Rezeanu Marinela și S.C. Salubritate Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 24 voturi pentru și 2 abțineri (Sirop, Cosman).

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, pe anul 2019.

D-na Consilier Local Ungureanu:

Vreau să vă rog pe doamna directoare de la RAADPFL să propună în consiliul de administrație că o rog de un an de zile să le dea gratis la copii să nu mai plătească 10 lei intrarea la sală. Vă rog de am ajuns să vă implorăm că nu mai vine nimeni la sală. O să se trezească doar dl. Director și cu jucătorii, singuri vor fi și doi-trei care mai îndrăznesc să vină.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, pentru anul 2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară și Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 20 voturi pentru și 6 abțineri (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea).

 • 22. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să voteze ordinea de zi în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei de Apă Oltenia S.A., din data de 10.05.2019.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1.Se aprobă mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova-dna.Crețu Cristina Mădălina, să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 10.05.2019, ora 10.00, următoarea ordinea de zi:

 • 1.  Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Companiei de Apă „Oltenia” S.A., pentru anul 2019;

 • 2. Aprobarea bilanțului contabil, a Contului de profit și pierdere al Companiei de Apă „Oltenia” S.A., pentru anul 2018;

 • 3. Aprobarea raportului administratorilor Companiei de Apă „Oltenia” S.A., pentru anul 2018;

 • 4. Aprobarea Raportului auditorului independent;

 • 5. Aprobarea repartizării profitului net al Companiei de Apă „Oltenia” S.A., pentru anul 2018 și a rezultatului reportat;

 • 6. Aprobarea acordării drepturilor cuvenite administratorilor Companiei de Apă „Oltenia” S.A., în conformitate cu contractele de mandat, pentru realizarea obiectivelor și criteriilor de performanță aferente anului 2018.

Art.2.Primarul   Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:

ServiciulAdministrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară, S.C.

Compania de Apă „Oltenia” S.A. și dna.Crețu Cristina Mădălina vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 20 voturi pentru și 6 împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea).

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației anuale de membru al Asociației Municipiilor din România, datorată de municipiul Craiova, pentru anul 2019.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. (1) Se aprobă cuantumul cotizației anuale de membru al Asociației Municipiilor din România, datorată de Municipiul Craiova, pentru anul 2019, în valoare de 151.391,50 lei.

(2) Plata cotizației prevăzută la alin.1 se va realiza din bugetul local de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2019.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Imagine și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 24. Proiect de hotărârea privind aprobarea Raportului de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor la nivelul municipiului Craiova, pe semestrul II al anului 2018.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă Raportul de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor la nivelul municipiului Craiova, pe semestrul II al anului 2018, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Biroul Situații de Urgență și Protecție Civilă vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 25. Proiect de hotărârea privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Lucrări de dezvoltare și/sau completare a sistemului de înștiințare-alarmare al municipiului Craiova”.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.l.Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Lucrări de dezvoltare și/sau completare a sistemului de înștiințare-alarmare al Municipiului Craiova”, scenariul 2, având următorii indicatori tehnico-economici: Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA): 2.677.737,34 lei Din care C+M (inclusiv TVA)                  127.674,02 lei

Durata de realizare:                             12 luni,

prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Biroul Situații de Urgență și Protecție Civilă vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 26.Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”, ordinea de zi din data de 02.05.2019.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, dna. Alina Maria Marin, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, să aprobe și să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”, din data de 02.05.2019, următoarea ordine de zi:

 • 1) modificarea caietelor de sarcini pentru serviciul de salubrizare, conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul de mediu, a Ordinului A.N.R.S.C. nr.82/2015 cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului A.N.R.S.C. nr. 111/2007;

 • 2) modificarea regulamentului serviciului de salubrizare, conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul de mediu și a Ordinului A.N.R.S.C. nr.82/2015, cu modificările și completările ulterioare.

 • 3) aprobarea actului adițional nr. 22, la Contractul nr.1/29.03.2013 de delegare a gestiunii pentru unele activități ale serviciului de salubrizare a localităților membre ale Asociației Salubris Dolj, anexă la prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă mandatarea dlui.Alin Glăvan, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, să aprobe și să voteze ordinea de zi, prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, în cazul în care reprezentantul Consiliului Local al        Municipiului Craiova nu poate participa la ședința

Adunării Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Servicii Publice, dna. Alina Maria Marin, dl. Alin Glăvan și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 20 voturi pentru și 5 voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Diaconu, Câplea) și 1 abținere (Sirop).

 • 27.Proiect de hotărâre privind stabilirea, respectiv modificarea tarifelor privind activitățile serviciului de salubrizare, propuse de operatorul regional S.C. Salubritate Craiova S.R.L.

Dl. Consilier Local Florescu:

La acest punct, noi, consilierii PNL, ne vom opune pentru că este vorba despre modificarea tarifelor în sensul creșterii acestora și de aceea ne vom opune la acest punct.

Dl. Primar Mihail Genoiu:

Vreau să fac o precizare, în afară de o modificare de tarif datorită salariului minim pe economie care știți bine că a crescut la 1 ianuarie, sunt tarife noi la utilaje noi.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă stabilirea tarifelor pentru activitațile serviciului de salubrizare stradală, propuse de operatorul regional S.C. Salubritate Craiova S.R.L., prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă stabilirea tarifelor pentru activitatea de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț, propuse de operatorul regional S.C. Salubritate Craiova S.R.L, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă modificarea tarifelor pentru activitatea de salubrizare stradală, potrivit anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, doamna Alina Maria Marin, inspector de specialitate în cadrul Primăriei Municipiului Craiova, să aprobe și să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”, următoarea ordine de zi din data de 02.05.2019:

a) Modificarea Anexei 14 „Tarifele pentru activitățile delegate”, parte integrantă a Contractului de delegare nr.1/29.03.2013, cu privire la stabilirea, respectiv modificarea tarifelor pentru unele activități ale serviciului de

salubrizare, propuse de operatorul regional S.C. Salubritate Craiova S.R.L.

b) Aprobarea actului adițional la Contractul de delegare a gestiunii nr.1/29.03.2013 cu privire la modificarea Anexei 14.

Art.5. Se aprobă mandatarea dlui. Alin Glăvan, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, să aprobe și să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”, ordinea de zi, în cazul în care reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Craiova nu poate participa la ședința Adunării Generale a Asociației.

Art.6. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.183/2013, nr.680/2014, nr.33/2017, nr.191/2017, nr.47/2018, nr.256/2018, nr.379/2018 și nr.23/2019.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Servicii Publice, dna.Alina Maria Marin, dl.Glăvan Alin, S.C.Salubritate Craiova S.R.L. și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 19 voturi pentru și 5 voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Diaconu, Câplea) și 2 abțineri (Sirop, Cosman).

 • 28.Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare, încheiat cu operatorul regional S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1.Se aprobă mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, dl.Mihail Genoiu, să susțină și să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Oltenia”, următoarea ordine de zi: „1. Mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, să susțină și să voteze în Adunarea Generala a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Oltenia”, modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, încheiat cu Operatorul regional S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., prin Act Adițional nr.9, în forma prevăzută în anexa la prezenta hotărâre.

2. Mandatarea președintelui Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia, să semneze Actul Adițional nr.9 la Contractul de Delegare, în numele și pe seama Municipiului Craiova.”

Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Servicii Publice, S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Oltenia” și dl. Mihail Genoiu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 29.Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Aleea III Bariera Vâlcii”.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Aleea III Bariera Vâlcii” - varianta 1, având următorii indicatori tehnico-economici:

Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA):    430.770,00 lei

Valoarea totală a investiției (exclusiv TVA):    362.476,39 lei

Din care C+M (inclusiv TVA)               328.475,32 lei

Din care C+M (exclusiv TVA)               276.029,68 lei

Durată de realizare:                        3 luni (1 lună proiectare + 2 luni

execuție),

prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, își încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.82/2019.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Investiții, Achiziții și Licitații vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 30.Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Drumul Corneșului”.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Drumul Corneșului” - varianta 1, având următorii indicatori tehnico-economici:

Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA):           1.706.340,30 lei

Din care C+M (inclusiv TVA)                 1.381.261,71 lei

Durată de realizare:                        7 luni (1 lună proiectare + 6 luni

execuție),

prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Investiții, Achiziții și Licitații vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 31.Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă prelungirea, pentru o perioadă de 1 an, a duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să încheie actele adiționale care au ca obiect prelungirea duratei contractelor de închiriere a locuințelor prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari și Direcția Impozite și Taxe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 32.Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a două locuințe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiții la nivel național, situate în municipiul Craiova, bd.Oltenia, nr.1 B, bl.T2, sc.4, ap.3 și str.Potelu, nr.164, bl.R1, sc.1, ap.8.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, a două locuințe pentru tineri, construite prin programe de investiții la nivel național, inițiate de Agenția Națională pentru Locuințe, către persoanele prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se stabilește chiria lunară pentru locuințele prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să încheie contractele de închiriere a locuințelor identificate la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari și Direcția Impozite și Taxe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 33.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.2, ap.20.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă vânzarea locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1B, blocul T2, sc.2, ap.20, către Cîrstea Claudia Mihaela, în calitate de titular al contractului de închiriere nr.238995/29.12.2004.

Art.2. Vânzarea locuinței identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la prețul final de vânzare de 69.894,61 lei, cu plata prețului în rate, pe o perioadă de 20 de ani și cu un avans de 11.441,28 lei, reprezentând cel puțin 15% din suma cuvenită Agenției Naționale pentru Locuințe, 1% din prețul calculat al locuinței în beneficiul administratorului și valoarea reziduală la data vânzării, a centralei termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosință gratuită, pe toată durata existenței construcției, asupra cotei indivize de teren de 108/10000, respectiv suprafața indiviză de 15,81 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1B, blocul T2, sc.2, ap.20, din terenul în suprafață de 1518 mp., din acte și 1468 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de locuințe, intabulat în Cartea funciară nr.210185 a localității Craiova.

Art.4. (1) În cazul în care cumpărătorul dorește să transmită dreptul de proprietate asupra locuinței prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, după termenul stabilit prin lege, prin orice modalitate (vânzare-cumpărare, donație, contract de întreținere, etc.), dreptul de folosință gratuită asupra cotei părți indivize din terenul aferent construcției se stinge, iar proprietarul va solicita obligatoriu, în prealabil, Consiliului Local al Municipiului Craiova, vânzarea-cumpărarea terenului aferent locuinței.

(2) Prețul de vânzare al terenului aferent locuinței, se stabilește prin expertiză tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat și aprobată ulterior de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Art.5. Se aprobă înscrierea în evidențele de carte funciară a interdicției de înstrăinare a locuinței dobandite în condițiile Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare, în favoarea municipiului Craiova, până la achiziționarea terenului aferent locuinței.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, contractul de vânzare-cumpărare pentru locuința prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari, Direcția Impozite și Taxe, Direcția Economico-Financiară, Direcția Patrimoniu și Cîrstea Claudia Mihaela vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 34.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.2, ap.5

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă vânzarea locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1C, blocul T3, sc.2, ap.5, către Pantelimon Călin Gabriel, în calitate de titular al contractului de închiriere nr.58169/09.04.2013.

Art.2. Vânzarea locuinței identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la prețul final de vânzare de 66.753,91 lei, cu plata prețului în rate, pe o perioadă de 15 de ani și cu un avans de 11.015,37 lei, reprezentând cel puțin 15% din suma cuvenită Agenției Naționale pentru Locuințe, 1% din prețul calculat al locuinței în beneficiul administratorului și valoarea reziduală la data vânzării, a centralei termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosință gratuită, pe toată durata existenței construcției, asupra cotei indivize de teren de 101/10000, respectiv suprafața indiviză de 14,77 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1C, blocul T3, sc.2, ap.5, din terenul în suprafață de 1518 mp., din acte și 1468 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de locuințe, intabulat în Cartea funciară nr.210186 a localității Craiova.

Art.4. (1) În cazul în care cumpărătorul dorește să transmită dreptul de proprietate asupra locuinței prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, după termenul stabilit prin lege, prin orice modalitate (vânzare-cumpărare, donație, contract de întreținere, etc.), dreptul de folosință gratuită asupra cotei părți indivize din terenul aferent construcției se stinge, iar proprietarul va solicita obligatoriu, în prealabil, Consiliului Local al Municipiului Craiova, vânzarea-cumpărarea terenului aferent locuinței.

(2) Prețul de vânzare al terenului aferent locuinței, se stabilește prin expertiză tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat și aprobată ulterior de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Art.5. Se aprobă înscrierea în evidențele de carte funciară a interdicției de înstrăinare a locuinței dobandite în condițiile Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare, în favoarea municipiului Craiova, până la achiziționarea terenului aferent locuinței.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, contractul de vânzare-cumpărare pentru locuința prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari, Direcția Impozite și Taxe, Direcția Economico-Financiară, Direcția Patrimoniu și Pantelimon Călin Gabriel vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 35.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.1, ap.10.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă vânzarea locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1B, blocul T2, sc.1, ap.10, către Dădulescu Ioana Narcisa, în calitate de titular al contractului de închiriere nr.238973/29.12.2004.

Art.2. Vânzarea locuinței identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la prețul final de vânzare de 76.527,61 lei, cu plata prețului în rate, pe o perioadă de 5 de ani și cu un avans de 12.527,67 lei, reprezentând cel puțin 15% din suma cuvenită Agenției Naționale pentru Locuințe, 1% din prețul calculat al locuinței în beneficiul administratorului și valoarea reziduală la data vânzării, a centralei termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosință gratuită, pe toată durata existenței construcției, asupra cotei indivize de teren de 153/10000, respectiv suprafața indiviză de 22,39 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1B, blocul T2, sc.1, ap.10, din terenul în suprafață de 1518 mp., din acte și 1468 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de locuințe, intabulat în Cartea funciară nr.210185 a localității Craiova.

Art.4. (1) În cazul în care cumpărătorul dorește să transmită dreptul de proprietate asupra locuinței prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, după termenul stabilit prin lege, prin orice modalitate (vânzare-cumpărare, donație, contract de întreținere, etc.), dreptul de folosință gratuită asupra cotei părți indivize din terenul aferent construcției se stinge, iar proprietarul va solicita obligatoriu, în prealabil, Consiliului Local al Municipiului Craiova, vânzarea-cumpărarea terenului aferent locuinței.

(2) Prețul de vânzare al terenului aferent locuinței, se stabilește prin expertiză tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat și aprobată ulterior de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Art.5. Se aprobă înscrierea în evidențele de carte funciară a interdicției de înstrăinare a locuinței dobandite în condițiile Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare, în favoarea municipiului Craiova, până la achiziționarea terenului aferent locuinței.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, contractul de vânzare-cumpărare pentru locuința prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari, Direcția Impozite și Taxe, Direcția Economico-Financiară, Direcția Patrimoniu și Dădulescu Ioana Narcisa vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 36.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.1, ap.1.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă vânzarea locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1C, blocul T3, sc.1, ap.1, către Ene Flori Daniela, în calitate de titular al contractului de închiriere nr.239041/29.12.2004.

Art.2. Vânzarea locuinței identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la prețul final de vânzare de 66.230,33 lei, cu plata prețului în rate, pe o perioadă de 25 de ani și cu un avans de 10.940,61 lei, reprezentând cel puțin 15% din suma cuvenită Agenției Naționale pentru Locuințe, 1% din prețul calculat al locuinței în beneficiul administratorului și valoarea reziduală la data vânzării, a centralei termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosință gratuită, pe toată durata existenței construcției, asupra cotei indivize de teren de 135/10000, respectiv suprafața indiviză de 19,89 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1C, blocul T3, sc.1, ap.1, din terenul în suprafață de 1518 mp., din acte și 1468 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de locuințe, intabulat în Cartea funciară nr.210186 a localității Craiova.

Art.4. (1) În cazul în care cumpărătorul dorește să transmită dreptul de proprietate asupra locuinței prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, după termenul stabilit prin lege, prin orice modalitate (vânzare-cumpărare, donație, contract de întreținere, etc.), dreptul de folosință gratuită asupra cotei părți indivize din terenul aferent construcției se stinge, iar proprietarul va solicita obligatoriu, în prealabil, Consiliului Local al Municipiului Craiova, vânzarea-cumpărarea terenului aferent locuinței.

(2) Prețul de vânzare al terenului aferent locuinței, se stabilește prin expertiză tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat și aprobată ulterior de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Art.5. Se aprobă înscrierea în evidențele de carte funciară a interdicției de înstrăinare a locuinței dobandite în condițiile Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare, în favoarea municipiului Craiova, până la achiziționarea terenului aferent locuinței.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, contractul de vânzare-cumpărare pentru locuința prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari, Direcția Impozite și Taxe, Direcția Economico-Financiară, Direcția Patrimoniu și Ene Flori Daniela vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 37.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.5, ap.12.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă vânzarea locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1B, blocul T2, sc.5, ap.12, către Mitrache Doina, în calitate de titular al contractului de închiriere nr. 239040/29.12.2004.

Art.2. Vânzarea locuinței identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face cu plata integrală a prețului final de vânzare de 69.971,82 lei, avându-se în vedere valoarea de vânzare cuvenită Agenției Naționale pentru Locuințe, 1% din pretul calculat al locuinței în beneficiul administratorului și valoarea reziduală la data vânzării a centralei termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosință gratuită, pe toată durata existenței construcției, asupra cotei indivize de teren de 142/10000, respectiv suprafața indiviză de 20,87 mp, aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, b.dul Oltenia, nr.1B, blocul T2, sc.5, ap.12, din terenul în suprafață de 1517 mp. din acte și 1467 mp. din măsurători, pe care este construit blocul de locuințe, intabulat în Cartea funciară nr 210185 a localității Craiova.

Art.4. (1) În cazul în care cumpărătorul dorește să transmită dreptul de proprietate asupra locuinței prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, după termenul stabilit prin lege, prin orice modalitate (vânzare - cumpărare, donație, contract de intreținere, etc.), dreptul de folosință gratuită asupra cotei părți indivize din terenul aferent construcției se stinge, iar proprietarul va solicita obligatoriu, în prealabil Consiliului Local al Municipiului Craiova vânzarea - cumpărarea terenului aferent locuinței.

(2) Prețul de vânzare al terenului aferent locuinței, se stabilește prin expertiză tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat și aprobată ulterior de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Art.5. Se aprobă înscrierea în evidențele de carte funciară a interdicției de înstrăinare a locuinței dobandite în condițiile Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare, în favoarea municipiului Craiova, până la achiziționarea terenului aferent locuinței.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, contractul de vânzare-cumpărare pentru locuința prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Lo cati v și Control Asociații de Proprietari, Direcția Impozite și Taxe, Direcția Economico-Financiară, Direcția Patrimoniu și Mitrache Doina vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 38.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.3, ap.3.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă vânzarea locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1B, blocul T2, sc.3, ap.3, către Pîrvu Jenică Adrian, în calitate de titular al contractului de închiriere nr.238998/29.12.2004.

Art.2. Vânzarea locuinței identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face cu plata integrală a prețului final de vânzare de 68.593,65 lei, avându-se în vedere valoarea de vânzare cuvenită Agenției Naționale pentru Locuințe, 1% din pretul calculat al locuinței în beneficiul administratorului și valoarea reziduală la data vânzării a centralei termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosință gratuită, pe toată durata existenței construcției, asupra cotei indivize de teren de 105/10000, respectiv suprafața indiviză de 15.40 mp, aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, b.dul Oltenia, nr.1B, blocul T2, sc.3, ap.3, din terenul în suprafață de 1517 mp. din acte și 1467 mp. din măsurători, pe care este construit blocul de locuințe, intabulat în Cartea funciară nr 210185 a localității Craiova.

Art.4. (1) În cazul în care cumpărătorul dorește să transmită dreptul de proprietate asupra locuinței prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, după termenul stabilit prin lege, prin orice modalitate (vânzare - cumpărare, donație, contract de intreținere, etc.), dreptul de folosință gratuită asupra cotei părți indivize din terenul aferent construcției se stinge, iar proprietarul va solicita obligatoriu, în prealabil Consiliului Local al Municipiului Craiova vânzarea - cumpărarea terenului aferent locuinței.

(2) Prețul de vânzare al terenului aferent locuinței, se stabilește prin expertiză tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat și aprobată ulterior de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Art.5. Se aprobă înscrierea în evidențele de carte funciară a interdicției de înstrăinare a locuinței dobandite în condițiile Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare, în favoarea municipiului Craiova, până la achiziționarea terenului aferent locuinței.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, contractul de vânzare-cumpărare pentru locuința prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari, Direcția Impozite și Taxe, Direcția Economico-Financiară, Direcția Patrimoniu și Pîrvu Jenică Adrian vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 39.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.2, ap.11.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă vânzarea locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1C, blocul T3, sc.2, ap.11, către Crețan Mihaela, în calitate de titular al contractului de închiriere nr.239062/29.12.2004.

Art.2. Vânzarea locuinței identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la prețul final de vânzare de 103.794,67 lei, cu plata prețului în rate, pe o perioadă de 25 de ani și cu un avans de 17.145,62 lei, reprezentând cel puțin 15% din suma cuvenită Agenției Naționale pentru Locuințe, 1% din prețul calculat al locuinței în beneficiul administratorului și valoarea reziduală la data vânzării, a centralei termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosință gratuită, pe toată durata existenței construcției, asupra cotei indivize de teren de 165/10000, respectiv suprafața indiviză de 24,28 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1C, blocul T3, sc.2, ap.11, din terenul în suprafață de 1518 mp., din acte și 1468 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de locuințe, intabulat în Cartea funciară nr.210186 a localității Craiova.

Art.4. (1) În cazul în care cumpărătorul dorește să transmită dreptul de proprietate asupra locuinței prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, după termenul stabilit prin lege, prin orice modalitate (vânzare-cumpărare, donație, contract de întreținere, etc.), dreptul de folosință gratuită asupra cotei părți indivize din terenul aferent construcției se stinge, iar proprietarul va solicita obligatoriu, în prealabil, Consiliului Local al Municipiului Craiova, vânzarea-cumpărarea terenului aferent locuinței.

(2) Prețul de vânzare al terenului aferent locuinței, se stabilește prin expertiză tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat și aprobată ulterior de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Art.5. Se aprobă înscrierea în evidențele de carte fun ci ară a interdicției de înstrăinare a locuinței dobandite în condițiile Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare, în favoarea municipiului Craiova, până la achiziționarea terenului aferent locuinței.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, contractul de vânzare-cumpărare pentru locuința prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari, Direcția Impozite și Taxe, Direcția Economico-Financiară, Direcția Patrimoniu și Crețan Mihaela vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 40.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.4, ap.14.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă vânzarea locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1B, blocul T2, sc.4, ap.14, către Postelnicu Eliza, în calitate de titular al contractului de închiriere nr.239022/29.12.2004.

Art.2. Vânzarea locuinței identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la prețul final de vânzare de 75.692,80 lei, cu plata prețului în rate, pe o perioadă de 5 de ani și cu un avans de 36.000,00 lei, reprezentând cel puțin 15% din suma cuvenită Agenției Naționale pentru Locuințe, 1% din prețul calculat al locuinței în beneficiul administratorului și valoarea reziduală la data vânzării, a centralei termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosință gratuită, pe toată durata existenței construcției, asupra cotei indivize de teren de 115/10000, respectiv suprafața indiviză de 16,88 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1B, blocul T2, sc.4, ap.14, din terenul în suprafață de 1518 mp., din acte și 1468 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de locuințe, intabulat în Cartea funciară nr.210185 a localității Craiova.

Art.4. (1) În cazul în care cumpărătorul dorește să transmită dreptul de proprietate asupra locuinței prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, după termenul stabilit prin lege, prin orice modalitate (vânzare-cumpărare, donație, contract de întreținere, etc.), dreptul de folosință gratuită asupra cotei părți indivize din terenul aferent construcției se stinge, iar proprietarul va solicita obligatoriu, în prealabil, Consiliului Local al Municipiului Craiova, vânzarea-cumpărarea terenului aferent locuinței.

(2) Prețul de vânzare al terenului aferent locuinței, se stabilește prin expertiză tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat și aprobată ulterior de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Art.5. Se aprobă înscrierea în evidențele de carte funciară a interdicției de înstrăinare a locuinței dobandite în condițiile Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare, în favoarea municipiului Craiova, până la achiziționarea terenului aferent locuinței.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, contractul de vânzare-cumpărare pentru locuința prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari, Direcția Impozite și Taxe, Direcția Economico-Financiară, Direcția Patrimoniu și Postelnicu Eliza vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 41.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.5, ap.8.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă vânzarea locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1B, blocul T2, sc.5, ap.8, către Stăncele Mihaela Carmen, în calitate de titular al contractului de închiriere nr.239036/29.12.2004.

Art.2. Vânzarea locuinței identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la prețul final de vânzare de 69.968,13 lei, cu plata prețului în rate, pe o perioadă de 5 de ani și cu un avans de 25.000,00 lei, reprezentând cel puțin 15% din suma cuvenită Agenției Naționale pentru Locuințe, 1% din prețul calculat al locuinței în beneficiul administratorului și valoarea reziduală la data vânzării, a centralei termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosință gratuită, pe toată durata existenței construcției, asupra cotei indivize de teren de 142/10000, respectiv suprafața indiviză de 20.87 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1B, blocul T2, sc.5, ap.8, din terenul în suprafață de 1518 mp., din acte și 1468 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de locuințe, intabulat în Cartea funciară nr.210185 a localității Craiova.

Art.4. (1) În cazul în care cumpărătorul dorește să transmită dreptul de proprietate asupra locuinței prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, după termenul stabilit prin lege, prin orice modalitate (vânzare-cumpărare, donație, contract de întreținere, etc.), dreptul de folosință gratuită asupra cotei părți indivize din terenul aferent construcției se stinge, iar proprietarul va solicita obligatoriu, în prealabil, Consiliului Local al Municipiului Craiova, vânzarea-cumpărarea terenului aferent locuinței.

(2) Prețul de vânzare al terenului aferent locuinței, se stabilește prin expertiză tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat și aprobată ulterior de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Art.5. Se aprobă înscrierea în evidențele de carte funciară a interdicției de înstrăinare a locuinței dobandite în condițiile Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare, în favoarea municipiului Craiova, până la achiziționarea terenului aferent locuinței.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, contractul de vânzare-cumpărare pentru locuința prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari, Direcția Impozite și Taxe, Direcția Economico-Financiară, Direcția Patrimoniu și Stăncele Mihaela Carmen vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 42.Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică, în vederea închirierii, a spațiului aparținând domeniului public al municipiului Craiova, aflat în administrarea Liceului Teoretic „Tudor Arghezi”, situat în municipiul Craiova, str.Bucovina, nr.5.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă scoaterea la licitație publică, în vederea închirierii, pe o perioadă de patru ani, a spațiului disponibil, aparținând domeniului public al municipiului Craiova, administrat de Liceul Teoretic „Tudor Arghezi” Craiova, în suprafață de 10,80 mp., situat în municipiul Craiova, str.Bucovina, nr.5, identificat în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Studiul de oportunitate în vederea închirierii spațiului identificat la art.1, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă Caietul de sarcini și Documentația de atribuire a contractului de închiriere, a spațiului identificat la art.1 din prezenta hotărâre, conform anexelor nr.3 și 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se împuternicește directorul Liceului Teoretic „Tudor Arghezi” Craiova să organizeze procedura de închiriere prin licitație publică și să semneze contractul de închiriere a spațiului identificat la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și Liceul Teoretic „Tudor Arghezi” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 43. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea sumei lunare de plată pentru imobilul „Centru Recuperare Luncă”, situat în municipiul Craiova, b-dul.Ilie Balaci, nr.86.

D-na Consilier Local Ungureanu:

Noi la punctul acesta nu suntem de acord să ne însușim acest proiect de evaluare. Consider că nu trebuia să se spună acolo că se folosește doar de anumite persoane de la Universitatea Craiova. V-am rugat foarte mult ca și sportivii de la clubul pe care noi îl bugetăm să aibă voie să intre la acest complex care s-a făcut pentru recuperare. Suma de 3.300 de euro mi se pare foarte mică pentru investiția care a fost făcută acolo de Primăria Craiova. În consecință, noi vom vota cu nu acest proiect de evaluare. Vă mulțumesc.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă însușirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea sumei lunare de plată pentru imobilul „Centru Recuperare Luncă”, situat în municipiul Craiova,

b-dul.Ilie Balaci, nr.86, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Patrimoniu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 19 voturi pentru și 7 voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea, Mănescu).

 • 44. Proiect de hotărâre privind solicitarea, către Guvernul României, de modificare a Hotărârii Guvernului nr.1052/2013 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al municipiului Craiova și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova și pentru actualizarea anexei nr.4 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

Dl. Consilier Local Mănescu:

Vorbim aici despre un proiect eșuat pe care noi tot încercăm să-l cosmetizăm. Așa cred eu. Vorbim de un proiect demarat pe interese politice și continuat cu amatorism. Aici este și vina noastră, recunosc, că tot dăm hotărâri ale consiliului local, a câta este hotărârea aceasta legată de această zonă? Cred că este cel puțin a cincea hotărâre pe care o dă consiliul local. Avem de-a face cu un hei rupism incredibil. Mai că încep să regret că am votat că luăm zona aceea a investitorului chinez că văd că ANL se descurcă mult mai greu decât el. Pe de altă parte, termenul de prelungire am înțeles că este făcut pentru a acoperi Ministerul Apărării și că, de fapt, construcția se va face mult mai repede, dar asta depinde de încrederea populației în acest proiect și încrederea în acest proiect nu mai este cea de la început, încrederea populației scăzând, și interesul populației pentru acest proiect va fi din ce în ce mai mic. Și s-ar putea termenul de 2030 să fie tot un termen optimist și prin 2029 să prelungim iarăși acest termen. Mai ales că s-a plecat de la o sumă de 400 euro/mp. Aș vrea să știu cam care este evaluarea acum. Noi nu știm dacă vrem să cumpărăm apartamentul care este prețul pe metru pătrat. S-ar putea să nu știu eu. Eu cred că este undeva în jur de 1000 euro/mp și atunci interesul s-ar putea să fie scăzut. Așa că eu voi vota împotrivă la acest punct.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1.Se solicită Guvernului României modificarea Hotărârii Guvernului nr.1052/2013 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al municipiului Craiova și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova și pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.797, din 18 decembrie 2013, cu modificările ulterioare, după cum urmează:

 • 1. Prelungirea termenului prevăzut la alineatul (2) al articolului 2, cu 11 ani, respectiv până la data de 18 decembrie 2030, în vederea construirii de locuințe pe terenul imobilului care a făcut obiectul hotărârii Guvernului mai sus menționată;

 • 2. Prelungirea termenului prevăzut la art.3, cu 3 ani, respectiv până la data de 15.01.2023, pentru punerea la dispoziția Ministerului Apărării Naționale a unui număr de 250 unități locative, din totalul locuințelor realizate pe terenul imobilului prevăzut la art.2 din actul normativ sus menționat, în vederea cumpărării de către personalul Ministerului Apărării Naționale, în condițiile legii.

Art.2.Se aprobă modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.566/2013, modificată și completată.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul

Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și Ministerul Apărării Naționale vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprob at , fiind votat cu 19 voturi pentru și 7 voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea, Mănescu).

 • 45. Proiect de hotărâre privind preluarea din administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, a bunului „WC Public-Patria”, situat în municipiul Craiova, str. România Muncitoare.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă preluarea bunului „WC Public-Patria”, situat în municipiul Craiova, str. Romania Muncitoare, din administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Art.2. Predarea bunului identificat la art.1 din prezenta hotărâre, se face pe baza de proces-verbal de predare-primire, încheiat între părți.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se anulează poziția 4 din anexa nr.4 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.407/2011.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova vor aduce la

5

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 46. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenuri și spații ocupate de construcții provizorii, cu destinația de spații comerciale, producție și prestări servicii, situate în piețele din municipiul Craiova.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă prelungirea, pe o perioadă de patru ani, a duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenuri și spații ocupate de construcții provizorii, cu destinația de spații comerciale, producție și prestări servicii, situate în piețele din municipiul Craiova, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește administratorul S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., să semneze actele adiționale de modificare a contractelor de închiriere prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul

Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 47.Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr. 38104/23.05.2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și S.C. Cabinet Medical dr.Șotropa-Covătaru S.R.L.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1.Se aprobă prelungirea duratei contractului de concesiune nr.38104/23.05.2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și S.C. Cabinet Medical Dr. Șotropa-Covătaru S.R.L., reprezentată legal prin medic titular Covătaru Irina, având ca obiect spațiul cu destinația de cabinet medical, în suprafață de 23,70 mp., situat în municipiul Craiova, str. Horia, nr.5, pentru o perioadă de șase ani, cinci luni și cincisprezece zile, începând cu data de 01.05.2019, până la data de 15.10.2025.

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adițional de modificare a contractului de concesiune nr.38104/23.05.2006.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.238/2004 și nr.85/2006.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și Covătaru Irina vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 48.Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.34219/19.05.2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și Ilie Rodica, medic titular al Cabinetului Medical Individual dr.Ilie Rodica.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1.Se aprobă prelungirea duratei contractului de concesiune nr.34219/19.05.2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și Ilie Rodica, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr.Ilie Rodica, având ca obiect spațiul cu destinația de cabinet medical, în suprafață de 28,38 mp., situat în municipiul Craiova, str. 1 Decembrie 1918, nr.14 (Micropoliclinica Brazda lui Novac), pentru o perioadă de șase ani, cinci luni și cincisprezece zile, începând cu data de 01.05.2019, până la data de 15.10.2025.

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adițional de modificare a contractului de concesiune nr.34219/19.05.2006.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile

Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.238/2004 și nr.85/2006.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și Ilie Rodica vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 49.Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de închiriere nr.183/2005 având ca obiect terenul situat în municipiul Craiova, bd.Oltenia, zona bl.151-152.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1.Se aprobă modificarea contractului de închiriere nr.183/2005, având ca obiect terenul aparținând domeniului public al municipiului Craiova, în suprafață de 100 mp., situat în bd.Oltenia, zona bl.151-152, în sensul schimbarii părții contractante Nicola Toma Întreprindere Individuală, cu Nicola Toma-Nicola Marius Nicușor, Succesor Întreprindere Individuală.

Art.2.Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adițional de modificare a contractului de închiriere nr.183/2005.

Art.3.Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.376/2005, nr.408/2010, nr.133/2011 și nr.90/2016.

5

Art.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și Nicola Marius Nicușor vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

50.Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al municipiului Craiova.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova, prin completare cu bunurile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și Direcția Economico-Financiară, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 51.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.541/2018 referitoare la aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din municipiul Craiova-Grădinița cu program prelungit Căsuța cu Povești”.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții: “Creșterea accesului la educație prin îmbunatățirea infrastructurii unităților de învățamant din municipiul Craiova-Gradinița cu program prelungit Căsuța cu povești”, în forma revizuită, prevăzută în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici, în forma revizuită, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.541/2018.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Elaborare și Implementare Proiecte vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 52.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățamânt din municipiul Craiova-Grădinița cu program prelungit Căsuța cu Povești”.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1.Se aprobă proiectul ,,Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățamânt din Municipiul Craiova - Grădinița cu program prelungit Casuța cu Povești'', în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4.4, Obiectiv specific 4.4, apelul de proiecte nr. POR/4/2017/4.4/4.4/1.

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, în cuantum 7.981.223,94 lei (inclusiv TVA).

Art.3. Se aprobă contribuția proprie a Municipiului Craiova de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 159.624,47 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării optime a proiectului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, se vor asigura din bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova.

Art.5. Se aprobă asigurarea resurselor financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente

5

structurale.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova, dl.Mihail Genoiu, să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare, în numele Municipiului Craiova.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Elaborare și Implementare Proiecte și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 53. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.540/2018 referitoare la aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din municipiul Craiova-Grădinița cu program prelungit Curcubeul Copilariei”.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din Municipiul Craiova - Grădinița cu program prelungit Curcubeul Copilariei”, în forma revizuită, prevăzută în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici, în forma revizuită, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.540/2018.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Elaborare și Implementare Proiecte vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 54. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din municipiul Craiova-Gradinița cu program prelungit Curcubeul Copilariei”.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1.Se aprobă proiectul ,,Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din Municipiul Craiova - Gradinița cu program prelungit Curcubeul Copilariei'', în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4.4, Obiectiv specific 4.4, apelul de proiecte nr. POR/4/2017/4.4/4.4/1.

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, în cuantum 5.087.264,16 lei (inclusiv TVA).

Art.3. Se aprobă contribuția proprie a Municipiului Craiova de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 101.745,28 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării optime a proiectului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, se vor asigura din bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova.

Art.5. Se aprobă asigurarea resurselor financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente

5

structurale.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova, dl.Mihail Genoiu, să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare, în numele Municipiului Craiova.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Elaborare și Implementare Proiecte și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 55.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la parcelarea unui teren și introducerea parțială în intravilan, în vederea construirii unei locuințe, generat de imobilul situat in municipiul Craiova, str.Gârlești, nr.83 și Tarlaua 91, Parcela 26.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1.Se aprobă Planul Urbanistic Zonal referitor la parcelarea unui teren și introducerea parțială în intravilan, în vederea construirii unei locuințe, generat de imobilul situat in municipiul Craiova, str.Gârlești, nr.83 și Tarlaua 91, Parcela 26, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Termenul de valabilitate al Planului Urbanistic Zonal prevăzut la art.1, este de 10 ani de la data aprobării.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul

Administrație Publică Locală și Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 56.Raport privind deplasarea Primarului Municipiului Craiova în Italia, Napoli, în perioada 09.-10.04.2019.

Dl. Președinte:

Fiind un raport, nu se votează.

 • 57.Întrebări și interpelări.

Dl. Consilier Local Vasile:

Foarte scurt. Nu vreau decât să transmit multă sănătate, La mulți ani! Tuturor colegilor care astăzi își sărbătoresc onomastica, în special d-lui Nedelescu, tuturor, din păcate nu știu cum îi cheamă pe toți, și tuturor craiovenilor „La mulți ani!”, tuturor „Sărbători fericite și liniștite” șituturor craiovenilor care s uită și ne aud, ne auzim după Paști.

D-na Consilier Local Ungureanu:

Vreau să vă mulțumesc pentru desființarea stației autogării ce se transformase acolo, în fața străzii Vlad Țepeș în centrul Craiovei, dar, în același timp, vreau să vă rog frumos, mai nou, în fiecare noapte de la ora 12 pleacă International Latino Expres se numește, o nouă firmă care aduce, nu știu cum a ajuns să parcheze acolo și în fiecare noapte pornesc motoarele și stau și fac o gălăgie infernală și vreau să vă rog frumos să luați măsuri cu această stație care nu are dreptul în niciun caz acest autorcaz pe două etaje să vină să oprească acolo.

Vreau să urez Paște fericit! Tuturor colegilor și angajaților primăriei și dvs, celor care conduceți destinele acestui oraș și să aveți grijă de craioveni. Vă mulțumesc.

Dl. Consilier Local Mănescu:

Dl. Primar, am două probleme. Pe str. Constantin Brâncoveanu există un groaznic focar de infecție. Acolo unde a fost părculețul înainte, a fost un părculeț, dvs. știți, s-au adunat munți de gunoaie printre care cresc câini vagabonzi, sunt găini ale oamenilor și o pereche să zic, nu o familie, de oameni nevoiași, amărâți, care trăiesc între acele gunoaie. Am avut sesizări foarte multe din partea locuitorilor din zonă care vor rezolvarea acestui focar de infecție. Acolo sunt copii care vor să se joace. Este o situație incredibilă. Am fost acolo și am văzut-o. O doamnă Anca Coci are chiar o sesizare depusă la dvs. susținută de locuitorii din zonă, care nu știu ce să mai facă. Pe de o parte, sigur, perechea respectivă trebuie rezolvată într-un fel, trebuie să i se găsească un adăpost că nu poate să trăiască printre gunoaiele acelea, dar, în același sed ord. 23.04.2019                          57                                          FP 43-04, ver. 1

timp, nu putem să lăsăm acel focar de infecție care este aproape de zona centrală a orașului. Este incredibil ce se întâmplă acolo. Acesta este unul din puncte.

A doua interpelare se adresează mai mult doamnei Rela Filip. Am o sesizare făcută verbal de mai multe persoane, m-am și deplasat acolo, pe str. Mihail Strejan, undeva între blocurile 10, a3 și a4 este un loc de joacă pentru copii. Am fost și l-am văzut. Locul acela de joacă este practic devalizat, este distrus. Copiii nu se mai pot juca pe el. Pe de altă parte, gardul care îl înconjoară are o latură lipsă și se parchează mașini practic în mijlocul acelui loc de joacă. Acolo copiii se joacă printre mașini, locul de joacă este distrus. Aș ruga-o pe domana directoare să încerce să repare acel loc. Vă mulțumesc!

Dl. Consilier Local Câplea:

Două rugăminți punctuale de la cetățenii din zonă. Este vorba despre cetățenii care locuiesc în zona Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară unde era piața de miei, sau piața care a funcționat până acum o jumătate de an - un an de zile. Parcarea este încă de pământ, pietriș, tot așa, pentru reabilitarea parcării și, de asemenea, de la cetățenii care locuiesc pe lângă strada Maria Tănase, Ștefan Odobleja și Cerna, tot așa, parcarea dintre blocuri din acest scuar. Știu că s-a ajuns cu parcările până la Maria Tănase, dinspre Grădina Botanică spre Maria Tănase, dar haideți să facem, este păcat, sunt oameni gospodari, își plătesc taxele și impozitele, am discutat cu ei în aceste zile și astea au fost rugămințile. În rest, RAADPFL își face treaba. Doar cu parcările, oamenii au această problemă. Efectiv, sunt parcări de pământ. Mulțumesc!

Dl. Primar Mihail Genoiu:

Este dl. Mateescu în sală, o să preia problema cu International Latino Expres, d-na Ungureanu, să verificăm să vedem ce este cu el acolo și dacă s-a desființat stația ce mai caută.

O să vă facă o informare mai exactă Alin Gl ăvan , dl. Director executiv de la Servicii Publice la Constantin Brâncoveanu pentru că este mai complexă problema, este și de salubritate, și de gunoaie, și de Poliția Locală de amendat și socială, cu familia respectivă. Dl. Gl ăvan , te rog frumos, faci o informare d-lui Mănescu și mie în același timp cu ce ați făcut acolo.

D-na Filip este în sală și a preluat problema cu locul de joacă, iar cele două parcări sunt prinse în programul de asfaltare.

Dl. Butari este în sală, cu salubritatea, ghena de gunoi, te rog frumos să intervii, să rezolvați problema cu ghena de gunoi. Celelalte două problema sunt în program.

Nu în ultimul rând și eu vă doresc să aveți sărbători minunate, lumină în suflet și o perioadă de reculegere pentru toată lumea, chiar dacă am avut o zi mai tensionată, Craiova în momentul acesta are buget și hai la treabă.

Dl. Președinte:

Declar închise lucrările ședinței ordinare de azi, 23.04.2019. Vă mulțumesc pentru participare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Romulus Victor Nicolicea

SECRETAR, Nicoleta Miulescu

ÎNTOCMIT,

Tudosie Ramona