Proces verbal din 18.02.2019

Proces verbal din data de 18.02.2019


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

PROCES-VERBAL AL ȘEDINȚEI

EXTRAORDINARE DIN DATA DE 18.02.2019

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Vă rog să luați loc în sală pentru a putea face prezența. Dintr-un total de 27 de consilieri, sunt prezenți 26, iar 1 consilier este absent (dl.Florescu). Potrivit regulamentului de organizare și desfășurare a ședințelor Consiliului Local, ședința de azi îndeplinește condițiile legale pentru desfășurarea lucrărilor.

Dau cuvântul d-lui viceprimar Adrian Cosman pentru a prelua lucrările ședinței.

Dl. Președinte:

Prin Dispoziția nr. 2873/14.02.2019, Primarul Municipiului Craiova, în temeiul art. 39 alin. 2 și alin. 4 și art. 68 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică locală; dispune: Art. unic: Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în ședință extraordinară, în data de 18.02.2019, ora 15,00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

Ședința va avea următoarea ordine de zi:

  • 1. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova.

  • 2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 547/2018 referitoare la aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Modernizare depou de tramvaie” și cesionarea/vânzarea acesteia de către R.A.T. SRL.

Supun la vot ordinea de zi în ansamblu. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi.

  • 1. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. (1) Se aprobă constituirea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova, în următoarea componență:

PREȘEDINTE: Mihail Genoiu-Primarul Municipiului Craiova;

MEMBRI: Nicoleta Miulescu-Secretar al Municipiului Craiova;

Gabriela Miereanu-Arhitect-șef al Municipiului Craiova;

Ovidiu Mischianu-Director executiv Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ;

Daniela Militaru-Director executiv Direcția Economico- Financiară.

(2) Secretariatul comisiei prevăzută la alin.1, va fi asigurat prin grija Direcției Patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova.

Art.2.Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să stabilească Procedura de lucru privind organizarea și funcționarea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova și să stabilescă subcomisii pentru inventarierea acestor bunuri.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, își încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.130/1999.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și membrii comisiei prevăzută la art.1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

  • 2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 547/2018 referitoare la aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Modernizare depou de tramvaie” și cesionarea/vânzarea acesteia de către R.A.T. SRL.

Dl. Consilier Local Mănescu:

Verificați dacă nu s-au mai făcut modificări de la ora 14 până acum că din oră în oră se fac modificări.

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Â

În forma modificată. Am prezentat în comisii, este forma modificată a indicilor tehnico - economici care însemna o diminuare față de sumele existente.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă Documentația pentru avizarea lucrărilor de intervenții pentru investiția “Modernizare depou și Modernizarea stațiilor de redresare pentru alimentarea electrică a tramvaielor - Faza 2 ”Modernizare depou tramvaie”, prevăzută în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici pentru investiția prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă descrierea sumară a investiției prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.547/2018.

Art.5. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Elaborare și Implementare Proiecte vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

Dl. Președinte:

Declar închise lucrările ședinței extraordinare de astăzi, 18.02.2019. Vă mulțumesc pentru participare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Adrian Cosman

SECRETAR, Nicoleta Miulescu

ÎNTOCMIT,

Tudosie Ramona