Proces verbal din 08.01.2019

Proces verbal din data de 08.01.2019


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

PROCES-VERBAL AL ȘEDINȚEI

EXTRAORDINARE DIN DATA DE 08.01.2019

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Vă rog să luați loc în sală pentru a putea face prezența. Dintr-un total de 27 de consilieri, sunt prezenți 22, iar 5 consilieri sunt absenți (dl. Diaconu, dl. Marinescu, dl. Nicoli, dl. Radu Romeo, dl. Vasile). Potrivit regulamentului de organizare și desfășurare a ședințelor Consiliului Local, ședința de azi îndeplinește condițiile legale pentru desfășurarea lucrărilor.

Dau cuvântul d-lui viceprimar Adrian Cosman pentru a prelua lucrările ședinței.

Dl. Președinte:

Prin Dispoziția nr. 1/03.01.2019, Primarul Municipiului Craiova, în temeiul art.39 alin.2 și alin.4 și art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală; dispune: Art.unic: Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în ședință extraordinară, în data de 08.01.2019, ora 10.00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

Ședința va avea următoarea ordine de zi:

 • 1. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului domeniului privat al municipiului Craiova.

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației pentru Avizarea Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”Modernizarea căii de tramvai de pe Calea Severinului, în zona industrială Cernele de Sus-Faza 1 și Faza 2”.

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației pentru Avizarea Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”Creșterea calității infrastructurii educaționale la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară, Craiova”-corp C16.

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației pentru Avizarea Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”Creșterea calității infrastructurii educaționale la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară, Craiova”-corp C17.

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului Educație-Gradinița cu program prelungit ”Piticot” inclusiv Creșa nr.5” și a cheltuielilor legate de proiect.

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului Educație-Gradinița cu program prelungit ”Floare Albastră” inclusiv Creșa nr.3” și a cheltuielilor legate de proiect.

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului Educație-Gradinița cu program prelungit ”Elena Farago” inclusiv Creșa nr.8” și a cheltuielilor legate de proiect.

Peste ordinea de zi:

 • 1. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, dl. Mihail Genoiu, să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Oltenia”, ordinea de zi

Vă propun să votăm ordinea de zi în bloc, așa cum v-a fost prezentată. Cine este pentru?

În urma supunerii la vot, ordinea de zi a devenit următoarea:

 • 1. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului domeniului privat al municipiului Craiova.

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației pentru Avizarea Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”Modernizarea căii de tramvai de pe Calea Severinului, în zona industrială Cernele de Sus-Faza 1 și Faza 2”.

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației pentru Avizarea Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”Creșterea calității infrastructurii educaționale la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară, Craiova”-corp C16.

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației pentru Avizarea Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”Creșterea calității infrastructurii educaționale la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară, Craiova”-corp C17.

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului Educație-Gradinița cu program prelungit ”Piticot” inclusiv Creșa nr.5” și a cheltuielilor legate de proiect.

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului Educație-Gradinița cu program prelungit ”Floare Albastră” inclusiv Creșa nr.3” și a cheltuielilor legate de proiect.

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului Educație-Gradinița cu program prelungit ”Elena Farago” inclusiv Creșa nr.8” și a cheltuielilor legate de proiect.

 • 8. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, dl. Mihail Genoiu, să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Oltenia”, ordinea de zi

1. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului domeniului privat al municipiului Craiova.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova, prin completare cu bunurile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă modificarea contractului de concesiune încheiat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova și S.C. Salubritate Craiova S.R.L., aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.209/2011, în sensul completării anexei nr.2 la contract cu bunurile identificate la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Nivelul redevenței prevăzut la art.3 din contractul de concesiune, va fi stabilit în baza unui raport de evaluare care va fi supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Art.4. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor identificate la art.1 din prezenta hotărâre

Art.5. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 și nr.209/2011.

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Direcția Economico-Financiară și S.C. Salubritate Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 20 voturi pentru și 2 abțineri (Sirop, Cosman).

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației pentru Avizarea Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Modernizarea căii de tramvai de pe Calea Severinului, în zona industrială Cernele de Sus-Faza 1 și Faza 2”.

Dl. Consilier Local Mănescu:

Dl. Primar, rezolvați odată problema aceasta cu materialele care ajung la noi după ce votăm. Să citim și noi. Eu la punctul 2, este un punct care este interesant, dar eu o să votez fără să știu ce votez. Nu am avut timp să citesc. Și asta se întâmplă la fiecare ședință, să avem puncte pe care le votăm fără să știm ce votăm, fiindcă materialele le citim după aceea. Mulțumesc.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă Documentația pentru Avizarea Lucrărilor de Intervenții pentru investiția-Modernizarea căii de tramvai (în cale proprie) de pe Calea Severinului, în zona industrială Cernele de Sus-Faza 1 și Modernizarea căii de tramvai (în cale proprie) de pe Calea Severinului, în zona industrială Cernele de Sus-Faza 2, prevăzută în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții identificat la art.1 din prezenta hotărâre, în forma prevăzută în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă descrierea sumară a investiției, în forma prevăzută în anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Elaborare și Implementare Proiecte vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 21 voturi pentru și 1 abținere (Mănescu).

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației pentru Avizarea Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Creșterea calității infrastructurii educaționale la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară, Craiova”-corp C16.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „ Creșterea calității infrastructurii educaționale la Colegiul Tehnic de Industrie alimentară” - Corp C16”, situat în municipiul Craiova, str.Brestei, nr.144, în vederea depunerii unui proiect cu finanțare nerambursabilă, prevăzută în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici și descrierea sumară a investiției prevăzută la art. 1, conform anexelor nr.2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Elaborare și Implementare Proiecte vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației pentru Avizarea Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Creșterea calității infrastructurii educaționale la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară, Craiova”-corp C17.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „ Creșterea calității infrastructurii educaționale la Colegiul Tehnic de Industrie alimentară” - Corp C17”, situat în municipiul Craiova, str.Brestei, nr.144, în vederea depunerii unui proiect cu finanțare nerambursabilă, prevăzută în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici și descrierea sumară a investiției prevăzută la art. 1, conform anexelor nr.2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Elaborare și Implementare Proiecte vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului Educație-Gradinița cu program prelungit ”Piticot” inclusiv Creșa nr.5” și a cheltuielilor legate de proiect.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1.Se aprobă proiectul „Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului Educație - Gradinița cu program prelungit „Piticot”, inclusiv Creșa nr. 5”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B, nr. apelului de proiecte POR/2018/3/3.1/B/2/SV.

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, în cuantum de 3.828.229,47lei (inclusiv TVA).

Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Craiova, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 331.871,26 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării optime a proiectului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, se vor asigura din bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova.

Art.5. Se aprobă asigurarea resurselor financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova, dl.Mihail Genoiu, să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare, în numele Municipiului Craiova.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Elaborare și Implementare Proiecte și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului Educație-Gradinița cu program prelungit ”Floare Albastră” inclusiv Creșa nr.3” și a cheltuielilor legate de proiect.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1.Se aprobă proiectul „Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului Educație - Gradinița cu program prelungit „Floare Albastră”, inclusiv Creșa nr. 3” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B, nr. apelului de proiecte POR/2018/3/3.1/B/2/SV.

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, în cuantum de 3.918.226,51 lei (inclusiv TVA).

Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Craiova, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 358.024,22 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării optime a proiectului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, se vor asigura din bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova.

Art.5. Se aprobă asigurarea resurselor financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova, dl.Mihail Genoiu, să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare, în numele Municipiului Craiova.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Elaborare și Implementare Proiecte și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului Educație-Gradinița cu program prelungit ”Elena Farago” inclusiv Creșa nr.8” și a cheltuielilor legate de proiect.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.l.Se aprobă proiectul „Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului Educație - Gradinița cu program prelungit „Elena Farago”, inclusiv Creșa nr. 8” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B, nr. apelului de proiecte POR/2018/3/3.1/B/2/SV.

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, în cuantum de 3.928.499,09 lei (inclusiv TVA).

Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Craiova, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 331.375,42 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării optime a proiectului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, se vor asigura din bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova.

Art.5. Se aprobă asigurarea resurselor financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova, dl.Mihail Genoiu, să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare, în numele Municipiului Craiova.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Elaborare și Implementare Proiecte și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 8. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, dl. Mihail Genoiu, să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Oltenia”, ordinea de zi

Dl. Primar Mihail Genoiu:

Eu vă zic bună ziua și la mulți ani! Să aveți un an plin cu realizări și cu bucurii și cu multă sănătate, iar pentru Craiova doresc să se împlinească toate proiectele pe care le-am conceput în anul 2018, să se realizeze cea mai mare parte dintre ele și să dăm posibilitatea craiovenilor prin votul nostru și prin ceea ce facem în această sală de consiliu să se bucure de tot ce înseamnă fonduri europene, de tot ce înseamnă investiții, de tot ce înseamnă bunăstare și să se bucure de o viață liniștită, frumoasă și bogată în orașul Craiova.

Așa cum am promis în ultima ședință de consiliu local din luna decembrie a anului 2018, am făcut toate eforturile care ne-au stat în putere pentru a scoate și a elimina o parte din acele taxe care prin diverse acte normative au fost impuse autorităților locale. Am primit critici de la colegii mei din opoziție, am primit critici că am crescut taxele, că sunt aberațiile făcute de mine, și nu am vrut să intru în polemici pentru că înțeleg ce înseamnă campanie electorală care la unii dintre noi a și început și nu am vrut să răspund la aceste lucruri pentru că am transmis de fiecare dată prin tot ceea ce am făcut și prin toată atitudinea mea că nu fac de la acest pupitru niciodată campanie electorală și nu politizez lucrurile și mi-am asumat această funcție administrativă și am făcut-o și am derulat-o de fiecare dată numai în sensul binelui craiovenilor și al Craiovei. Așa că despre mult discutata apă meteorică p entru care am făcut în ultima ședință o analiză și v-am explicat că mi-a luat foarte foarte mult timp să înțeleg cum s-a derulat această taxă meteorică tocmai datorită felului în care a fost introdus, am reușit cu sprijinul doamnei deputat Lia Olguța Vasilescu să intervenim la Guvern, și prin Ordonanța 114/28.12.2018, să fie anulate punctele 23 și 24 din Ordonanța 214/2006 care erau deja introduse prin Ordonanța 215/iulie-august 2018. În felul acesta s-a revenit la normalitate și am avut dorința să iau cuvântul și să mai explic încxă o dată cum s-au derulat lucrurile pentru că sunt oameni care nu au înțeles, sau sunt și unii care au înțeles, dar în continuare vor să speculeze faptul că ea a fost un act de rea voință la vremea respectivă. În toate localitățile există un serviciu de gestionare a serviciului de apă și canalizare. Că este vorba de companii SA, că este vorba de companii SRL, că este vorba de companii private, că este vorba de companii de stat, că este vorba de servicii în subordinea aparatului primăriei, toți acești operatori derulează serviciile de apă și canalizare. În vechea Lege 214 era prevăzut că apa meteorică este la latitudinea tarifului pe care prin regulamentul acestei legi, era obligată fiecare companie să-și calculeze tariful. Deci la latitudinea operatorului respectiv. La nivelul Craiovei, operatorul știți bine că este Compania de Apă Oltenia SA care în 2014 prin calculul tarifului a rezultat că nu este obligatoriu ca această apă meteorică la persoanele fizice să fie componentă a tarifului. Și a fost scoasă în anul 2014 din tariful Companiei de Apă. Ce se întâmpla în 215/2018? Se introducea, pentru că nu toate societățile aveau posibilitatea să-și constituie tariful fără apa meteorică, posibilitatea ca primăriile să subvenționeze această apă meteorică. În vechea lege, în 214 nu era stipulată această posibilitate a primăriilor de a subvenționa apa metoerică și se introducea acum în iulie 2018 dreptul de a subvenționa acolo unde este cazul apa meteorică. Acesta a fost lucrul prin care ați încercat dvs. să acuzați primăria că nu vrea să subvenționeze apa meteorică, iar eu am explicat de nu știu câte ori și mai explic o dată că la punctul 24 din 215/2018 s-a introdus obligativitatea companiilor de apă să factureze apa meteorică. Deci dacă până atunci facturarea apei meteorice era obligatorie în funcție de necesitățile operatorului, începând din iulie 2018 a devenit prin acel articol aliniat 24 obligatorie. Deci, de fapt, acolo a fost masca subvenției de către primării cu obligativitatea companiilor, că au că nu au nevoie, sunt obligate prin lege de data aceasta, să factureze apa meteorică. Să nu uităm că în țară sunt și operatori privați, să nu uităm că operatorul privat din București anul trecut a făcut o donație către Primăria Municipiului București de 6 milioane de euro, valoarea fântânilor muzicale de pe bulevardul din fața Parlamentului și cu această ocazie îndestulam și mai mult profitul obligându-l să taxeze apa meteorică. Asta este ceea ce am obținut, anularea acestor două alineate care obligau operatorii să factureze apa meteorică. Motiv pentru care v-am solicitat în această ședință să revenim la forma inițială al regulamentului înainte de a-l modifica în luna noiembrie conform Ordonanței 215/2018. Vă mulțumesc.

Dl. Consilier Local Câplea:

Dl. primar, dragi consilieri, facem astăzi ceea ce trebuia făcut de acum două luni de zile. Îmi permit să spun că după mult timp sunt total de acord cu tot ceea ce ați explicat și într-adevăr aceasta este cea mai bună măsură la care puteam ajunge. Însă toate aceste discuții au apărut pentru că, așa cum ați spus și dvs., la nivel național nu era o practică unitară. Acum, după toate aceste reglementări, peste tot în țară, primăriile vor avea posibilitatea să facă ceea ce am făcut și noi. Referitor la ceea ce ați zis dvs. că noi, consilierii PNL, v-am acuzat și am făcut o presiune continuă, este normal, acestea sunt mecanismele democratice. Noi trebuie să scoatem în evidență ceea ce este în neregulă și împreună, toți cei care facem parte aici din consiliul local să găsim cea mai bună soluție pentru craioveni. Nu vă puteți supăra că v-am criticat și am căutat să găsim cea mai bună soluție. Iată că astăzi, craiovenii sunt cei care câștigă de pe urma tuturor acestor dezbateri și nu în ultimul rând, cred că după foarte mult timp, ați ținut cont și de acei craioveni care au luat atitudine, care s-au exprimat și care au fost bulversați de primirea acelor scrisori în cutiile poștale. Vă mulțumesc.

Dl. Primar Mihail Genoiu:

Eu vreau să vă spun un lucru. Dvs vă bucurați, dar aveți grijă că s-ar putea ca șefii dvs. dvs de la București să nu se bucure de chestia asta și chiar să vă tragă de urechi pentru poate că ați iscat și ați provocat acel lucru care a dus înapoi toată munca pe care au făcut-o ei. Iar ceea ce spuneți dvs. acum este o nouă aberație. Faptul că acum sunt în normalitate lucrurile, nu sunt în normalitate. Ele sunt întoarse înapoi cum erau înainte de a interveni colegii dvs., însă cei care aveau nevoie de subvenție la nivelul acelor servicii mici prin primării, unde avea nevoie de subvenția primăriei, ăia nu sunt în legalitate la ora asta. Deci s-a făcut actul de dreptate vis a vis de acel articol și alineat 24 în care companiile de apă erau obligate să factureze această apă meteorică, chiar dacă nu aveau nevoie și să se îndestuleze mai mult decât trebuie acolo unde era cazul, dar vis a vis de alineatul 23 care și ăla s-a anulat, nu este în regulă. Citiți cu atenție și haideți să nu mai politizăm lucruri care sunt pur administrative și care au o bază în spatele lor foarte multe calcule, foarte multe situații reale din teren și care trebuie analizate ca atare fiecare.

Dl. Consilier Local Florescu:

Aș dori și eu să urez la mulți ani tuturor craiovenilor cu ocazia intrării într-un an nou în care sperăm să se întâmple lucruri mult mai bune pentru Craiova și pentru craioveni și acest lucru poate fi determinat și de modul în care noi, primăria și consiliul local, acționăm și ne facem datoria aici. Îmi permit, fiind la început de an, să exprim câteva dorințe. Rima dorință ar fi să avem cât mai repede un buget și legat de buget, aș dori, de asemenea, să aibă o mai mare pondere investițiile, ca investițiile să aibă o pondere de peste 25%. Nu am multe lucruri să spun, dar cred că așa cum dl. primar și-a exprimat gândurile la început de an, și noi, consilierii locali, avem acest drept. De asemenea, proiectele pe fonduri europene la care trebuie să recunoaștem că suntem în urmă. Aș dori ca primăria să vină mai aproape de cetățeni, să le înțeleagă mai mult problemele acestora. Noi în consiliul local, un alt gând, să nu ne mai jignim cum a fost și astăzi situația că spunem aberații. Fiecare are dreptul să aibă o poziție asupra unei probleme. Nu trebuie să ne jignim reciproc. Suntem într-un an în care vom avea două campanii electorale. Acest lucru este cu atât mai important, să nu ne jignim în cursul acestui an. Mulțumesc.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1.Se aprobă mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, dl. Mihail Genoiu, Primarul Municipiului Craiova, să susțină și să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Oltenia”, ordinea de zi cu privire la aprobarea modificării art.216 alin.4 din Regulamentul serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare, asigurate de operatorul regional S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., care va avea următorul conținut:

„Pentru utilizatorii casnici-pesoane fizice și asociații de proprietari/locatari, precum și pentru suprafețele utilizate în scop productiv-comercial cu specific agricol, nu se facturează apa meteorică”.

Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Servicii Publice, S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Oltenia” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

Dl. Președinte:

Declar închise lucrările ședinței extraordinare de astăzi, 08.01.2019. Vă mulțumesc pentru participare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Adrian Cosman

SECRETAR, Nicoleta Miulescu

ÎNTOCMIT,

Tudosie Ramona